Alla inlägg den 28 december 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 december 2018 09:06

HEBREERBREVET. 2:1-4.  

 

GE AKT PÅ BUDSKAPET OM FRÄLSNING.

 

¤Hebreerbrevet. 2:1.

 

1.  #Därför måste vi desto mer akt på det vi har fått

höra, så att vi inte tappar kursen#.

 

Ge akt på budskapet vi fått höra om frälsningen.

          Annars tappar vi bort får frälsning.

 

¤Hebreerbrevet. 2:2.

 

2.  #Redan det ord som förmedlades av änglar var

giltigt, och varje överträdelse och ohörsamhet fick

      sitt tillbörliga straff#.

 

Ordet som förmedlades av änglarna var giltigt.

         Varje överträdelse och o-hörsamhet mot

ordet var straffbart.

 

¤Hebreerbrevet. 2:3.

 

3.  #Hur skall då vi slippa undan, om vi inte rätt

uppskattar en sådan frälsning, den som Herren

       först förkunnade, som vi har fått bestyrkt

av dem som hört honom#.

 

Uppsakattar vi inte frälsningen hur skall vi då

     slippa undan straffdomen.

Frälsningen som Herren först förkunnade.

        Fått bestrykt av dem hörsammade honom. 

 

¤Hebreerbrevet. 2:4.

 

4.  #Och som Gud själv har bekräftat med tecken

 och under och olika slags kraftgärningar

       och genom att dela ut helig ande efter sin vilja#. 

 

Gud själv i sin nåd bekräftat med tecken 

       och under olika slags kraftgärningar.

Genom del ut helig ande efter sin vilja. 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 december 2018 09:06

FILEMONS BREVET. VERSERNA 1-3.

 

HÄLSNING.

 

¤Filemon. vers.1

 

1.  #Från Paulus, fånge för Kristi Jesu skull,

och från vår broder Timotheos till vår käre vän

       och medarbetare Filemon#:

 

Filemon. vers. 2.

 

2.  #Och till vår syster Apfia, vår medkämpe Archippos och församlingen som möts i ditt hus#.

 

Filemon. vers. 3. 

 

3.  #Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren

     Jesus Kristus#.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 december 2018 09:06

TITUSBREVET.  1:5-16.  FÖRSAMLINGARNA

 

PÅ KRETA.

 

¤Titusbrevet. 1:5.

 

5.  #När jag lämnade dig kvar på Kreta var det för

att du skulle ordna det som återstod att göra

      och tillsätta äldste i varje stad efter mina

anvisningar#.

 

Jag lämnade dig kvar på Kreta: tillsätta äldste

       i varje stad efter mina anvisningar.

 

¤Titusbrevet. 1:6.

 

6.  #Oförvitliga män, som inte har gift sig mer än

en gång och vilkas barn är troende och inte kan

        beskyllas för ett vilt och självväldigt liv#.

 

Vilka är lämpliga för äldste-tjänsten:

 

Vara fläckfria män från synden.

       Gift en gång.

Vilkas barn är troende.

     Inte levt vild-samt liv.

Inte levt själv-valt liv.

 

¤Titusbrevet. 1:7.

 

7.  #Församlingsledaren måste ju vara oförvitlig,

eftersom han är Guds förvaltare.

       Han får inte vara självgod, inte häftig,

inte missbruka vin, inte vara hårdhänt, inte sniken#.

 

Församlingsledaren måste leva ett syndfritt liv.

      Han är Guds förvaltare.

Inte vara självisk.

       Vara saktmodig.

Inte missbruka vinet.

       Visa barmhärtighet.

Inte girig.

 

¤Titusbrevet. 1:8.

 

8.  #Utan skall vara gästfri, godhjärtad, behärskad,

rättrådig, from och sträng mot sig själv#.

 

Vara gästfria.

       Vara godhjärtliga.

Behärskad i sitt beteende.

       Vara hederlig svekfri.

O-strafflig ren-hjärtlig.

     Visa fromhet mot sin nästa.

Vara återhållsam mot sig själv.

      Leva i själv-behärskning.

 

¤Titusbrevet. 1:9.

 

9.  #Han skall hålla sig till lärans pålitliga ord,

så att han kan styrka andra med en sund

     undervisning och vederlägga motståndarna#.

 

Vara trogen till lärans pålitliga ord.

        Hans trohet styrker andra

Med en sund undervisning och överbevisar

      motståndarna. 

 

¤Titusbrevet. 1:10.

 

10.  #Det finns, skärskilt bland de omskurna,

många som inte vet sin plats, pratmakare som

       förvrider huvudet på andra#.

 

Särskilt bland de omskurna finns det många

      som inte vet sin plats.

Är pratmakare  vilket ger dåraktigt tänkande.

 

¤Titusbrevet. 1:11.

 

11.  #Dem måste man tysta munnen på, för de vänder upp och ned på hela familjer genom att för

       snöd vinnings skull sprida otillåtna läror#.

 

Tysta munnen på de pratsamma.

        De  förvirrar hela familjer med sitt tal.

Sprider fåfänga för sin vinnings skull med

      förbjudna läror.

 

¤Titusbrevet. 1:12.

 

12.  #En landsman till dem, en av deras egna profeter, har sagt:

    "Kreterna ljuger i ett och är odjur, glupska

och lata#.

 

Landsman till kreterna: deras egna utvalda 

        profeter. 

Har sagt: Kreterna lögnare liknar o-djur i sitt tal.

         Lata och lystnefulla tjänare.

 

¤Titusbrevet. 1:13.

 

13.  #Det vittnesbördet är sant.

    Vederlägg dem därför med kraft, så att de blir

sunda i tron#.

 

Sådant vittnesbörd sant.

        Överbevisar dem därför kraftfullt.

Vilket  gör dem sunda i tron.

 

Titusbrevet. 1:14.

 

14.  #Och ägnar sig åt judiska legender och åt påbud från människor som vänder sig bort från

      sanningen#.

 

Ägnar sig åt judiska historier.

     Åt mänskliga lagar och paragrafer  vänder sig

bort från sanningen.

'

¤Titusbrevet. 1:15.

 

15.  #För de rena är allting rent, men för dem som

lever i orenhet och otro är ingenting rent, de är

      orena både i sinne och samvete#. 

 

För de ren-hjärtliga är allting rent.

         För de oren-hjärtliga och liv i o-tro

är ingénting rent.

         Deras liv i o-renhet både i sinnet

och samvetet.

     

¤Titusbrevet. 1:16.

 

16.  #De försäkrar att de känner Gud, men i sina handlingar förnekar de honom.

      Avskyvärda är de, oförbätterliga och odugliga

till varje god gärning#.

 

I sin själviskhet tror sig känna Gud, men i sina

      handingar  förnekar de honom.

Av-skyvärda, gör ingen bot och bättring.

      Lata bekväma till varje god gärning.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 december 2018 09:06

TITUSBREVET. 2:1-15.  REGLER FÖR

 

FÖRSAMLINGSLIVET.

 

¤Titusbrevet. 2:1.

 

1.  #Men du skall tala om för dem vad den sunda

läran kräver#.

 

Var frimodig i ditt tal: tala till församlingen om vad 

      den sunda läran kräver.

 

¤Titusbrevet. 2:2.

 

2.  #Äldre män skall uppträda nyktert, värdigt

och behärskat, sunda i tron, kärleken

       och uthålligheten#.

 

Äldre män vara god förebild i nykterhet.

       Leva ett liv i värdighet och självbehärskning.

Sunda i tron.

        Visa kärlek och uthållighet.

 

¤Titusbrevet. 2:3.

 

3.  #På samma sätt skall äldre kvinnor uppträda

så som ett heligt liv kräver, inte förtala någon

       och inte missbruka vin.

De skall vara lärare i goda seder#.

 

Äldre kvinnor uppträda i vad heligt liv kräver.

      Inte förtalets tjänarinna.

Inte missbruka vinet.

        Vara lärare i den goda moralen. 


¤Titusbrevet. 2:4.

 

4.  #Och fostra de unga kvinnorna till att älska

man och barn#.

 

Äldre kvinnor fostra unga kvinnor älska sina

       män och barn.

 

¤Titusbrevet. 2:5.

 

5.  #Att vara anständig, rena, husliga, goda och att

underordna sig sina män, så att inte Guds ord

      blir smädat#.

 

Leva ordnings-samt liv, i renhet, visa omsorg om

    hemmet, leva i godheten.

Underordna sig sina män.

       Sådant liv smädar inte Guds ord. 

 

¤Titusbrevet. 2:6.

 

6.  # Förmana på samma sätt de yngre männen

att alltid leva anständigt#.

 

Förmana församlingens yngre män på samma sätt.

       Alltid leva ordnings-samt liv.

 

¤Titusbrevet. 2:7.

 

7.  #Och var själv ett föredöme i goda gärningar.

Din undervisning skall vara ofördärvad, värdig#.

 

Titus; var själv föredöme utöva goda gärningar.

      Din undervisning skall vara sann-färdig

och värdig Guds ord.

 

¤Titusbrevet. 2:8.

 

8.  #Sund och oantastlig, så att dina motståndare

måste skämmas eftersom de inte hittar något

      att säga om oss#.

 

Undervisning sund och o-besmittad.

      Vilket gör ordets motståndare måste skämmas

eftersom de inte kan motsäga den.

 

¤Titusbrevet. 2:9.

 

9.  #Slavar skall underordna sig sina herrar i allt

och gör dem till viljes, inte säga emot#.

 

Slavar skall ödmjuka sig under sina herrar.

     I allt.

Vara dem till behag inte motsäga dem.

 

¤Titusbrevet. 2:10.

 

10.  #Och inte stoppa något i egen ficka.

   De skall alltid visa sig goda och trogna, så att de

på alla sätt är en prydnad för Guds, vår frälsares,

     lära#.

 

Inte  vara sjäviska.

     Alltid visa sig vara goda och trogna sina herrar.

På alla sätt blir till en Guds prydnad.

         Ära, vår frälsares lära. 

 

¤Titusbrevet. 2:11.

 

11.  #Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning

för alla människor#.

 

Guds nåd blivit synlig genom era goda gärningar.

      Blivit blivit till räddning för alla människor.

 

¤Titusbrevet. 2:12.

 

12.  #Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv

och denna världens begär och och att leva

       anständigt, rättrådigt och fromt i den tid

som nu är#.

 

Guds nåd lär oss säga nej till gud-löst liv.

      Säga nej, till denna världens begär.

Leva ett liv i ordning, o-straffligt  fläckfritt.

         I fromhet i den tid som nu är.

 

¤Titusbrevet. 2:13.

 

13.  #Medan vi väntar på att vårt saliga hopp skall

infrias och vår store gud och frälsare Kristus Jesus

       träda fram i sin härlighet#.

 

I vår  väntan på vårt saliga hopp skall infrias.

      Vår store gud och frälsare Kristus Jesus

träda fram i sin härlighet.

 

¤Titusbrevet. 2:14.

 

14.  #Han har offrat sig själv för oss, för att friköpa

oss från alla synder och göra oss rena,

      så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver

att göra vad som är gott#.

 

Offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från

      alla synder.

Gör oss rena.

       Bli hans folk genom renheten blivit friköpta

från våra synder.

      Vilket uppfyller oss till göra  det goda.

 

¤Titusbrevet. 2:15.

 

15.  #Så skall du tala, uppmuntra och tillrättavisa,

med allt eftertryck.

      Låt ingen se ner på dig#. 

 

Du, Titus; var frimodig i ditt tal: uppmuntra

     tillrättavisa för Guds ords skull.


Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 december 2018 09:06

TITUSBREVET. 3:1-11.

 

DE KRISTNAS TRO I VÄRLDEN.

 

¤Titusbrevet. 3:1.

 

1.  #Påminn dig om att de skall underordna sig

och lyda makthavare och myndigheter

      och alltid vara beredda att gör det som

är gott#.

 

Påminner dig säg till dem ödmjuka sig vara 

      makt-havare och myndigheter lydiga.

Vara lydiga i göra det goda.

 

¤Titusbrevet. 3:2.

 

2.  #De får inte förolämpa någon utan skall vara

fridsamma och försynta och visa ödmjukhet

     mot alla människor#.

 

Inte förolämpa någon vara fridsamma försynta.

        Visa ödmjukhet mot alla männniskor.

 

¤Titusbrevet. 3:3.

 

3.  #Vi var ju också själva en gång dåraktiga, olydiga och vilsegångna, slavar under alla

        möjliga impulser och lustar.

Vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda

       och vi avskydde varandra#.

 

Innan vår omvändelse från vårt ondsinta liv

         var dåraktiga o-lydiga mot sanningen

likt vilsegångna får.

       Förslavade under alla syndiga böjelser

och lustar.

      Levde i onskan och avund.

Var av-skyvärda älskade inte varandra. 

 

¤Titusbrevet. 3:4.

 

4.  #Men är Guds, vår frälsares, godhet och kärlek

till människorna blev uppenbara#.

 

Guds, vår frälsares: godhet och kärlek blev

      uppenbarad inför alla människor.

 

¤Titusbrevet. 3:5.

 

5.  #Räddade han oss ----- inte därför att vi gjort

några rättfärdiga gärningar utan därför att han

      är barmhärtig ----- och han gjorde det med

det bad som återföder och förnyar genom den

       heliga anden#.

Hans nåds godhet och kärlek räddade oss.

        Inte grund av våra gärningar utan visade sig

vara barmhärtig.

        I sin barmhärtighet gjorde det med badets

återfödelse förnyelsen genom den heliga anden.

 

¤Titusrevet. 3:6.

 

6.  #Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit

Anden strömma över oss#.

 

Genom Jesus Kristus, vår frälsare han låtit 

      Andens livs-strömmar flöda över oss.

 

¤Titusbrevet. 3:7.

 

7.  #För att vi genom Guds nåd skall vi rättfärdiga

och, så som det är vårt hopp, vinna evigt liv#.

 

Vi genom Guds nåd skall vi vara rättfärdiga.

         Vårt hopp, vinna evigt liv.

 

¤Titusbrevet. 3:8.

 

8.  #Det är ett ord att lita på.

Jag vill att du skall inskärpa detta, så att de

    som tror på Gud vinnlägger sig om att utföra

goda gärningar.

      Dessa föreskrifter är bra och nyttiga för alla

människor#.

 

Ordet att lita på.

       Inskärp detta i era hjärtan.

De troende på Gud blir överbevisade utföra 

       goda gärningar.

Läs  dessa föreskrifter vilka är bra och nyttiga

      för alla människor.

 

¤Titusbrevet. 3:9.

 

9.  #Men dumma dispyter om förfäderna och strider

och tvister om lagen skall du hålla dig ifrån;

        de är onyttiga och leder ingenstans#.

 

Dåraktiga ord-växlingar om för-fäderna.

     Undvik ord-strider och trätgiriga ord om lagen.

Håll dig fri ifrån dem.

       Allt sådant är o-nyttigt leder inte till 

goda gärningar.

 

¤Titusbrevet. 3:10.

 

10.  Den som vållar splittring skall du vägra att befatta dig med, efter en första och en andra

       tillrättavisning#.

 

Den som vållar slittring i ordstrider och tvister

   undvik det.

Låt det ske efter första och andra tillrättavisningen.

 

¤Titusbrevet. 3:11.

 

11.  #Du kan vara säker på att han har gått vilse

och är en syndare som har dömt sg själv#.

 

Han har gått vilse i sitt liv.

        Är syndig har dömt sig själv.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 december 2018 09:06

TITUSBREVET. 3:12-15.

 

PERSONLIGA ANVISNINGAR.

 

¤Titusbrevet. 3:12.

 

12.  #När jag har skickat Artemas eller Tychikos

till dig, så försökt komma till mig i Nikopolis.

      Där har jag tänkt stanna över vintern#.

 

¤Titusbrevet. 3:13.

 

13.  #Se till att att Zenas, juristen, och Apollos

verkligen får all det du behöver när de reser#.

 

¤Titusbrevet. 3:14.

 

14.  #Även de våra måste lära sig att utföra goda

gärningar när något behöver göras, annars blir

       deras liv fruklöst#.

 

De våra bröder; måste lära sig utöva goda gärningar.

       Görs det inte blir deras liv andligt frukt-lösa.

 

¤Titusbrevet. 3:15.

 

15.  #Jag har hälsningar till dig från alla här

hos mig.

       Hälsa alla våra vänner i tron.

Nåd åt er alla#. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 december 2018 09:06

HEBREERBREVET. 2:5-18.

 

SONEN OCH MÄNNISKORNA.

 

¤Hebreerbrevet. 2:5.

 

5.  ¤Det är inte änglar han har satt över den kommande värld som vi talat om#.

 

Inte änglarna satt över sonen och människorna.

 

¤Hebreerbrevet. 2:6.

 

6.  #Om detta finns ett klart vittnesbörd:

 VAD ÄR EN MÄNNISKA EFTERSOM DU TÄNKER

PÅ HENNE,

        EN MÄNNISKOSON EFTERSOM DU TAR DIG AN

HONOM?#.

 

Klart vittnesbörd: om människan

     och människosonen.

 

¤Hebreerbrevet. 2:7.

 

7.  #EN LITEN TID LÄT DU HONOM VARA RINGARE

ÄN ÄNGLARNA,

       MEN MED HÄRLIGHET OCH ÄRA KRÖNTE

DU HONOM#.

 

Under en liten tid lät du människosonen vara ringare

      än änglarna.

Krönte honom med härlighet och ära.

 

¤Hebreerbrevet. 2:8.

 

8.  #ALLT LADE DU UNDER HANS FÖTTER.

När han lade allt under honom gjorde han inget

      undantag: allt skulle läggas under honom.

Ännu ser vi inte att allt har lagts under honom#.

 

Allt lade du under hans fötter.

       Vilket var hans faders rådslut.

Ännu ser vi inte denna verklighet.

 

¤Hebreerbrevet. 2:9.

 

9.  #,Men vi ser att Jesus, som en liten tid var ringare än änglarna, nu är krönt med härlighet

     och ära därför att han led döden.

Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo

     att han fick möta döden#.

 

Vi ser Jesus under en liten tid var ringare

      än änglarna.

Nu krönt med härlighet och ära genom sin offrande

     dödslydnad på korset.

Genom Guds nåd: var det till allas godo att han

      fick möta döden.         

 

¤Hebreerbrevet. 2:10.

 

10.  #Ty när han, för vilken allting är till, ville föra

många söner till härlighet, måste han låta honom

      som leder dem till frälsningen blir fullkomnad

genom lidande#.

 

Genom honom blev allt skapat till.

           Ville föra många söner till härligheten.

Lät honom genomlidande blir fullkomnad vilket

       leder dem till frälsningen. 

 

¤Hebreerbrevet. 2:11.

 

11.  #Han som helgar och de som blir helgade

har ju samme fader, och därför blygs han inte

       för att kalla dem bröder#.

 

Han helgar de som blir helgade har ju samme fader.

      Saliga är de renhjärtade de ska se Gud.

Blygs inte för att kalla dem bröder.

 

¤Hebreerbrevet. 2:12

 

12.  #Då han säger:

JAG SKALL FÖRKUNNA DITT NAMN FÖR MINA

     BRÖDER, I TEMPELSKARAN SKALL JAG SJUNGA

DITT LOV#.

 

Mitt eviga namn skall förkunnas för mina bröder.

      I tempelskaran skall jag sjunga ditt lov.

 

¤Hebreerbrevet. 2:13.

 

13.  #Likaså: JAG VILL SÄTTA MIN LIT TILL

HONOM, och vidare:

    SE HÄR ÄR JAG OCH BARNEN SOM GUD 

HAR GETT MIG#.

 

Säger så: Jag vill sätta min tilltro till honom.

         Vidare säger: Se; Jag är här

Säger till barnen som Gud gett mig.

 

¤Hebreerbrevet. 2:14.

 

14.  #Då nu barnen är av kött och blod måste han 

på samma sätt bli människa, för att han genom

     sin död skulle göra dödens herre, djävulen,

maktlös#. 

 

Jesus blev  född till världen genom Jungfru Maria.

       Blev människo-son: genom sin död och korsfästelse: Tillintetgjorde dödens herre, Djävulen.

 

¤Hebeerbrevet. 2:15.

 

15.  #Och befria alla dem som genom sin fruktan

för döden vart slavar hela sitt liv#.

 

Genom sin död; befriade dem som genom sin fruktan

    var dödens slavar hela  sitt liv.

 

¤Hebreerbrevet. 2:16.

 

16.  #Det är ju inte änglar han tar sig an.

Nej, Abrahams ättlingar tar han sig an#.

 

Han tänker på Abrahams ättlingar.

 

¤Hebreerbrevet. 2:17.

 

17.  #Och därför måste han i allt bli lik sina bröder

för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst

       inför Gud och kunna sona folkets synder#.

 

Översteprästen Kristus: genom sin död bli lik

      sina bröder.

Bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud.

        Genom sin försoningsdöd  sona folkets synder.

 

¤Hebreerbrevet. 2:18.

 

18.  #Eftersom han själv har prövats och lidit kan

han hjälpa dem som prövas#.

 

Genom sitt egna livs-prövningar och lidanden:

       kan vara till hjälp för dem som prövas. 

 

 

 

       

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 december 2018 09:06

FILEMONS BREVET.  VERSARNA. 4-7.

 

TACK TILL GUD.

 

Filemon. vers. 4.

 

4.  #Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig

i mina böner#.

 

I mina böner tacksamhet  tackar  alltid min Gud

    när jag nämner dig vid namn.

 

Filemon. vers. 5.

 

5.  #Jag har hört om din kärlek och din tro,

din tro på herren Jesus och din kärlek till alla

       de heliga#.

 

Hört om din kärlek  din tro.

       Din personliga på herren Jesus.

Din kärlek du visar till alla de heliga. 

Filemon. vers. 6.

 

6.  #Min bön är att vad din tro ger dem skall leda

till ökad insikt om allt det goda ni skall få

       genom Kristus#.

 

Min bön: Vad din tro ger till dem leda till ökad insikt.

       Födjupad insikt om godheten leva i den.

Det goda ni skall få genom honom.

 

Filemon. vers. 7.

 

7.  #Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för

mig, eftersom de heliga är vid gott mod tack vare

       dig, min broder#.

 

Din kärlek från Kristus: varit till stor glädje

     och tröste-rik för mig.

De heliga varit gott mod tack vare dig, min broder.

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se