Alla inlägg den 24 december 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 december 2018 06:50

ANDRA TIMOTHEOSBREVET. 2:14-26.

 

ATT RÄTT UTLÄGGA SANNNGENS ORD.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:14.

 

14.  #Påminn alla om detta och besvär dem vid Gud

att inte diskutera.

       Det för inget gott med sig utan blir förödande

för åhörarna#.

 

Undvika o-nödiga ordstrider:  meningslöst prat.

     Vilket o-nyttigt för åhörarna.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:15.

 

15.  #Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud,

som en arbetare som inte har något att skämmas

        för, en som utlägger sanningens ord#.

 

Trogen arbetare i hans vingård består provet

       inför Gud.

Behöver inte skämmas i sin trohet.

      I sin frimodighet tala sanningens ord.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:16.

 

16.  #Håll dig ifrån deras gudlösa prat, för de kommer att gå längre och längre i ogudaktighet#.

 

Bli inte vän med deras gudlösa o-fruktsamma prat.

       Genom sina fåfängliga Ord vilket för dem

längre in i o-gudaktigheten. 

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:17.

 

17.  #Och deras ord kommer att sprida sig som

kallbrand.

     Till dem hör Hymenaios och Filetos#.

 

 Deras tomma ord sprider sig som kallbrand.

       Hymenaios och Filetos tillhör dem.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:18.

 

18.  #När de säger att uppståndelsen redan har skett har de kommit bort från sanningen och bryter ner tron för många#.

 

De säger i sin villfarelse uppståndelsen redan skett.

       I sin villfarelse kommit från sanningen.

Deras budskap bryter ner mångas tro.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:19.

 

19.  #Men den grund som Gud har lagt står fast.

     Den är märkt med orden: Herren känner dem

som är hans och:

      Den som åkallar Herrens namn skall avhålla

sig från orättfärdighet#.

 

Grunden som Gud lagt står fast.

      Guds grund märkt med orden: Herren känner 

dem som tillhör honom.

        Den som åkallar Herrens namn: lever inte

i o-rättfärdigheten.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:20.

 

20.  #I ett stort hushåll finns kärl inte bara av guld och silver utan också av trä och lera, de förra

       för fint bruk och de senare för mindre fint#.

 

I ett stort hushåll finns inte bara guld och silverkärl

      utan också trä och lerkärl.

Guld och silverkärlen: för fint bruk.

      Trä och lerkärlen: för mindre fint bruk. 

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:21.

 

21.  #Den som gör sig kvitt det onda jag har talat

om blir ett kärl för finbruk, rent, användbart

       för sin ägare, färdigt att nyttjas till allt gott#.

 

Den som inte lever i ondskan: jämförs med

      kärlet för ett finare bruk.

Rent kärl användbart för ägaren. 

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:22.

 

22.  #Ge inte efter för ungdomliga impulser.

Sök i stället rättfärdighet, tro, kärlek och frid

        tillsammans med dem som åkallar Herren med

rent hjärta#.

 

Låt er inte lockas in i ungdomliga frestelser.

       Sök ren-hjärtlighet  o-straffligheten.

Tron kärleken och friden.

        Lev  tillsammans med dem  som åkallar

Herren med rent hjärta. 

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:23.

 

23.  #Tillåt inga dumma och oordnade diskussioner.

Du vet att de vållar strid#.

 

Undvik dumdristiga och förvirrade diskussioner.

        Diskussioner vållar ord-strider.

 

¤Adra Timotheosbrevet. 2:24.

 

24.  #Och vara vänlig mot alla, kunna undervisa,

ha tålamod#.

 

Visa varandra vänlighet.

        Undervisa varandra.

Ha tålamod med vvarandra.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:5.

 

25.  #Och med mildhet för dem till ordningen som

säger emot honom.

       Kanske låter Gud dem omvända sig och komma

till insikt om sanningen#.

 


Med mildheten för dem från ordstider in i ordningen.

         Genom mildhetens ord: kanske låter Gud

om-vända dem.

      Kommer till insikt om sanningen. 

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:26.

 

26.  #Så att de nyktra till och slipper ur den fälla de 

hålls fångna av djävulen för att göra hans vilja#.

 

Insikten om sanningen gör dem andligt nyktra.

      Vilket de slipper ur den lögnens fälla de

hålls fångade i.

      Vilket gör att de följer hans vilja.  

    

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 december 2018 06:50

ANDRA TIMOTHEOSBREVET.  2:1-13.

 

ARBETE OCH LIDANDEN FÖR EVANGELIET.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:1.

 

1.  #Och du mitt barn, hämta styrka i den nåd

som vi får genom Jesus Kristus#.


Du mitt barn i Kristus; hämta din styrka i nåden

       vilket vi får genom Jesus Kristus#.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:2.

 

2.  #Det du har hört av mig i många vittnens närvaro,

det skall du anförtro åt pålitliga människor som

         kan lära ut det i sin tur#.

 

Du har hört av mig i många vittnens närvaro.

      Antro de orden åt pålitliga människor.

Som i sin tur kan lära ut det vidare.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:3.

 

3.  #Var också du bredd att slita ont som en god

soldat åt Kristus Jesus#.

 

Vara en god Kristi Jesu soldat i vilket du få vara

       bredd lida för.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:4.

 

4.  #Ingen soldat låter sig upptas av civila angelägenheter om han vill vara sin befälhavare

       lags#.

 

Vara sin befälhavare lydig som soldat låter inte

       hindras av civila angelägenheter.

 

¤Andra Thimotheosbrevet. 2:5.

 

5.  #Ingen idrottsman kan få segerkransen om han

inte följer reglerna#.

 

Idrottsmannen vinner segerkransen om han lyder

      tävlingens ordnings-regler.

 

¤Andra Thimoteosbrevet. 2:6.

 

6.  #Arrendatorn som gör det tunga arbetet bör vara

den förste som får sin del av skörden#.

 

Arrendatorn som utför tunga arbetet bör vara

    den förste som får uppbära sin del av skörden. 

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2.7

 

7.  #Tänk igenom vad jag här har sagt.

Herren skall låta dig förstå allt#.

 

Tänk på vad jag sagt.

       Herren villig ge dig förstånd i allt.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:8.

 

8.  #Minns att Jesus Kristus, ättling till David,

har uppstått från de döda, enligt mitt evangelium#.

 

Jesus Kristus  ättling till David.

        Uppstått från de döda.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:9.

 

9.  #För vars skull jag far illa och till och med har

satts i fängelse som en förbrytare.

       Men Guds ord har inte fänglats#.

 

För Guds ords skull kallas som förbrytare.

        Människors o-hörsamhet mot ordet satts

mig i fängelse.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:10.

 

10.  #Jag uthärdar allt för de utvaldas skull, för att

också de skall vinna frälsning genom Kristus Jesus

        och evig härlighet#.

 

Jag uthärdar för de utvaldas skull.

      Uthärdar för att de skall vinna frälsning genom

Kristus Jesus.

         Och vinna hans eviga härlighet. 

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:11.

 

11.  # Detta är ett ord att lita på.

Ty har vi dött i honom skall vi också leva med

     honom#.

 

Ett ord att lita på.

        Vi har dött i honom.

Vi skall också få leva med honom. 

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:12. 

 

12.  #Härda vi ut skall vi också härska med honom;

förnekar vi honom skall han också förneka oss#.

 

Härda vi ut   skall vi också härska med honom.

      Förnekar vi honom  han förnekar också oss.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:13.

 

13.  #Är vi trolösa förblir han ändå trogen, för han

kan inte förneka sig själv#. 

 

Är vi trolösa mot honom  han förblir oss trogna.

           kan inte förneka sig själv.

       

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 december 2018 06:50

ANDRA TIMOTHEOSBREVET. 1:15-18.

 

PAULUS OVÄNNER OCH VÄNNER.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 1:15.

 

15.  #Som du vet har alla i Asien vänt sig bort ifrån

mig, bland dem Fygelos och Hermogenes#.

 

Fygelos och Hermogenes blivit mina o-vänner.

       

¤Andra Timotheosbrevet. 1:16.

 

16.  #Måtte Herren förbarma sig över Onesiforos

familj; han har ofta gett mig nytt mod och har

       inte skämts för mina bojor#.

 

Onesiforos ofta gett mig nytt mod  har inte skämts

       för min fångenskap i bojor.

Må Gud förbarma sig över honom och hans familj.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 1:17.

 

17.  #Nej, när han kom till Rom sökte han ivrigt

efter mig tills han fann mig#.

 

När jag kom till Rom  visade sig ivrig i sökandet

   efter mig.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 1:18.

 

18.  #Måtte Herren låta honom finna barmhärtighet

hos Herren Gud på den dagen.

      Och till vilken hjälp han var i Efesos, det vet

du bättre än någon annan#.

 

Endast du vet till vilken hjälp han var i Efesos:

    må Herren belöna honom med sin barmhärtighet. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 december 2018 06:50

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 138.

 

13800.   Saktmodigheten besegrar   världens vrede.

 

13801.   Snällheten besegrar  världens elakhetet.

 

13802.   Ärligheten besegrar  världens o-ärlighet.

 

13803a.  Kärleksfull tunga  älskar sanningen.

 

13803b.  Kärleksfull tunga hatar föraktet.

 

13803c.  Kärleksfull tunga hatar  hatet.

 

13804.  Älskar godheten göra goda  gärningar.

 

13805.  Älskar snällheten göra snälla gärningar.

 

13806.  Älskar vänligheten göra vänliga gärningar.

 

13807a.  Älska godheten utöva den på jorden.

 

13807b.  Älska vänligheten utöva den på jorden.

 

13807c.  Älska snällheten utöva den på jorden.

 

13808.  Uthålligheten övervinnaren i svårigheter.

 

13809.  Uthålligheten övervinnaren i lidandet.

 

13810.  Uthålligheten trogen den lidande.

 

13811.  Uthålligheten trogen mot den uthållige.

 

13812a.  Godheten övervinnaren mot elakheten.

 

13812b.  Vänligheten övervinnaren mot elakheten.

 

13812c.  Snällheten övervinnaren mot elakheten.

 

13813.  Offervilligt  hjärta  offrar sig för ödmjukheten.

 

13814.  Offer-villigt  hjärta offrar sig  för litenheten.

 

13815.  Offervilligt  hjärta offrar sig för mildheten.

 

13816a.  Förtröstansfulle sätter sin tilltro

till troheten.

 

13816b.  Förtöstansfulle sätter sin tilltro

till ståndaktigheten.

 

13816c.  Förtröstansfulle sätter sin tilltro

barmhärtigheten.

 

13817.  Förtröstansfulle sätter sin tilltro

till uthålligheten.

 

13818.  Äga rent hjärta  äga o-delat hjärtat.

 

13819.  Äga ödmjukt hjärta  äga o-delat hjärta

inför högmodet.

 

13820.   Äga saktmodgt hjärta  äga o-delat hjärta

inför ilskenheten.

 

13821.  Äga saktmodigt hjärta  äga o-delat hjärta

inför häftigheten.

 

13822a.  Ödmjukheten livets uppmuntran.

 

13822b.  Högmodet livets sorge-tåg.

 

13822c.  Ödmjukheten uppskattar livet.

 

13823.  Högmodet föraktar livet.

 

13824.  Övermodet hatar livet.

 

13825.  Övermodet livets fördärv.

 

13826.  Stoltheten livets undergång.

 

13827a.  Ödmjukheten älskvärd  för Livet.

 

13827b.  Ödmjukheten önskvärd  för Livet.

 

13827c.  Ödmjukheten älskad av Livet.

 

13828.  Ödmjukheten värdefull i Livet.

 

13829.  Han som ger ödmjukhet ger mest.

 

13830.  Inströmmande kärleken finns i den 

kärleksfulles hjärta.

 

13831.  Inströmmande ärlighet finns i den

ärliges hjärta.

 

13832.  Inströmmande barmhärtighet finns i den

barmhärtiges hjärta.

 

13833a.  Penning-begäret livets fördärv.

 

13833b.  Penningbegäret livets undergång.

 

13833c.  Penning-begäret livets sorgetåg.

 

13834.  Ha-begäret livets energitjuv.

 

13835.  Habegäret  livets tids-tjuv.

 

13836.  Penning-begäret köper o-sämjan.

 

13837.  Penningbegäret köper avundsjukan.

 

13838a.  Tiden fylld av sekunder.

 

13838b.  Tiden fylld av timmar.

 

13838c.  Tiden fylld av dagar.

 

13839.  Tiden fylld av år.

 

13840.  År läggs till år vilket livet innehåller.

 

13841.  Dagar läggs till dagar vilket livet innehåller.

 

13842.  Timmar läggs till timmar vilket

livet innehåller.

 

13843.  Sekunder läggs till sekunder  vilket

livet innehåller.

 

13844.  Livet dyrbara gåva.

 

13845a.  Sårat hjärta  så svårt att be

om förlåtelse.

 

13845b.  Sårat hjärta  så svårt att glömma.

 

13845c.  Sårat hjärta  så svårt att älska.

 

13846a.  Bittert hjärta  så svårt att glömma.

 

13846b.  Bittert hjärta  så svårt att be

om förlåtelse.

 

13846c.  Bittert hjärta  så svårt att älska.

 

13847a.  Avundets hjärta  så svårt att be

om förlåtelse.

 

13847b.  Avundets hjärta  så svårt att glömma.

 

13847c.  Avundets hjärta  så svårt att älska.

 

13848a.  Elakt hjärta  så svårt att be om förlåtelse.

 

13849a.  O-barmhärtigt hjärta så svårt att glömma.

 

13849b.  O-barmhärtigt hjärta  så svårt att älska.

 

13849c.  O-barmhärtigt hjärta  så svårt att be

om förlåtelse.

 

13850.  Uppmuntrans rikedomar.

 

13851.  Uppmantran vad mäniskor Behöver.

 

13852.  Bli uppmuntrad av den som blivit uppmuntrad.

 

13853a.   Ångestfylld hjärta så svårt förlåta.

 

13853b. så svårt att glömma.  älska

 

Känner inte sig älskad 

 

13854a.  O-ärlige lever livet av idel tomhet.

 

13854b.  O-barmhärtige lever livet av idel tomhet.

 

13854c.  Elake lever livet av idel tomhet.

 

13855.  Fördömande tungor  elaka tungor.

 

13856.  Fördömande tungor  sårar hjärtan.

 

13857.  Fördömande tankar  sårande tankar.

 

13858a.  Storm-vindar kommer och går.

 

13858b.  Stormvindar lever sitt egna liv.

 

13859a.  Trovärdiga Ord  äger bestående värde.

 

13859b.  Trovärdiga Ord umgås med trovärdigheten.

 

13859c.  Trovärdigheten  trovärdiga ord 

varandras vänner.

 

13860.  Fuktig jord  växtlighetens fruktbarhet.

 

13861.  Fuktig jord  närings-rik  jord.

 

13862.  Fuktig jord  människans glädje.

 

13863a.  Torr jord  sorgsna människor. 

 

13863b.  Torr jord  växlighetens o-fruktbarhet.

 

13864.  Torr jord  växlighetens fiende.

 

13865.  Kunskapen och upplysningen  livets lärdom.

 

13866.  O-kunnigheten och dårskapen

lärdomens fiender.

 

13867.  Dårskapen och O-kunnigheten  vad ger det

till Livet.

 

13868a.  O-kunnigheten  &  dårskapen o-intressant

lyssna på.

 

13868b.  Dårskapen och o-kunnigheten tillgängliga

för Alla.

 

13868c.  O-kunnigheten & dårskapen vishetens 

fiender och o-vänner.

 

13869.  Fiender man inte umgås med.

 

13870.  O-vänner man inte umgås med.

 

13871.  Fiender vad ger de till Livet.

 

13872.  O-vänner vad ger de till Livet.

 

13873a.  Massmediala saknar stillheten & vilan.

 

13873b.  Massmediala saknar sinnesron

& sinnesfriden.

 

13873c.  Massmediala sprider oro och förvirring.

 

13874.  Massmediala nyttig när den uppmuntrar.

 

13875.  Massmediala nyttig när den fyller 

människors behov.

 

13876a.  Ödmjuke visar ödmjukhet mot Alla.

 

13876b.  Milde visar mildhet mot nationen.


13876c.  Ärlige visar ärlighet mot sin nästa.

 

13877.  Vara o-lydig  vara dåraktig.

 

13878.  Vara lydig vara klok.

 

13879.  O-tacksamheten följer stolthetens fotspår.

 

13880.  O-tacksamheten stolthetens tjänare.

 

13881.  O-tacksamheten  tacksamhetens fiende.

 

13882a.  Ödmjukhetens liv visar ödmjukhet 

inför alla människor.

 

13882b.  Barmhärtighetens liv visar barmhärighet

inför alla människor.

 

13882c.  Ärlighetens liv visar ärlighet inför alla

människor.

 

13883.  Kärleken till stor glädje och tröst

för den kärleksfulle.

 

13884.  Kärleken till stor tröst och glädje

inför alla människor.

 

13885.  Kärleken till stor hjälp och tröst

för överheten.

 

13886a.  Sorglösheten bjuder på leendet.

 

13886c.  Sorgsenheten saknar leendet.

 

13886c.  Sorgsenheten och sorglösheten

varandras fiender.

 

13887.  Sorglösherten & sorgsenheten vandrar

sida vid sida genom Livet.

 

13888.  Fiender o-vänner umgås inte med varandra.

 

13889.  Bättre vara vänner än o-vänner.


13890.  Sämre vara o-vän än vän. 

 

13891a.  För-bittrat hjärta vad ger det till Livet.

 

13891b.  Förbittrar hjärta  tillgängligt för Alla.

 

13891c.  Förbittrat hjärta ingen räddning

för nationen.

 

13892.  För-bittrat hjärta ingen räddning

för överheten. 

 

13893.  Kärleksfulle visar med-lidande mot

sin nästa.

 

13894.  Kärleksfulle visar med-ömkan för

den lidande.

 

13895.  Kärleks-fulle visar med-känsla

för den sorgsne.

 

13896.  Ödmjuke ödmjukhetens livs-frukt.

 

13897.  Ärlige ärlighetens livs-frukt.

 

13898.  Lögnaren lögnens döds-frukt.

 

13899.  Ondskefulle ondskans döds-frukt. 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 december 2018 06:50

ANDRA TIMOTHEOSBREVET. 1:6-14.

 

EN SUND FÖRKUNNELSE.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 1:6.

 

6.  #Därför påminner jag dig om att du skall blåsa liv

i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan

      jag lade mina händer på dig#.

 

Blås nytt liv i nådegåvan från Gud som finns i dig.

        Du fick genom handpåläggning.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 1:7.

 

7.  #Ty har inte gett oss modlöshetens ande utan

kraftens, kärlekens och självbesinningens ande#.

 

Vi har inte fått modlöshetens ande.

        Vad ger rädslan  ( fruktans ande ).

Vi har fått en kraftens ande.

         En kärlekens & tuktighetens ande.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 1:8.

 

8.  #Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre

och inte heller för mig som är fånge för hans akull,

       utan lid för evangeliet du också,

med kraften från Gud#.

 

Skäms inte för mig som lever i fångenskap för

     Kristi skull.

Skäms inte för vittnesbördet om vår Herre.

       Med kraftens ande kan du också lida

för evangliet.

       

¤Andra Timotheosbrevet. 1:9.

 

9.  #Han har räddat oss och kallat oss med en helig

kallelse, inte på grund av våra gärningar utan

    genom sitt beslut och sin nåd, som han skänkte

oss i Kristus Jesus redan före tidens början#.

 

Han har räddat oss kallat oss med en helig kallellse.

      Inte på grund av våra gärningar.

Genom sitt beslut och sin nåd  skänte han oss

         i Kristus Jesus.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 1:10.

 

10.  #Men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram.

       Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet#.

 

Vilket blivit uppenbart när vår frälsare Kristus

      Jesus visade sig.

Utplånat dödens makt  dragit liv och

      o-förgänglighet.

Fram i ljuset genom evangeliet. 

 

¤Andra Timotheosbrevet. 1:11.

 

11.  #För vilket jag satts att vara förkunnare,

apostel och lärare#.

 

Kallad till Kristi förkunnare, apostel och lärare.

 

Andra Timotheosbrevet. 1:12.

 

12.  #Därför måste jag utstå allt detta, men jag

skäms inte, för jag vet vem jag tror på, och jag

       är viss om att det står i hans makt att bevara det som jag fått mig anförtrott, ända fram

      till den dagen#.

 

På grund av min kallelse får utstå allt detta.

         Skäms inte, vet vem  jag tror på.

Vet det står i hans makt bevara det som mig 

       anförtrott.

 


¤Andra Timotheosbrevet. 1:13.

 

13.  #Ta det som du har hört av mig till mönster för

en sund förkunnelse, i tro och kärlek

     genom Jesus Kristus#.

 

Vad du hört från mig gör det ett mönster för

        en sund förkunnelse.

I tro och kärlek genom Jesus Kristus.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 1:14.

 

14.  #Bevara genom den heliga anden som bor i oss

det goda som har anförtrotts dig#. 

 

Låt den heliga anden som bor i oss det goda

      bevaras i oss vilket blivit anfötrotts dig.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 december 2018 06:50

ANDRA TIMOTHEOSBREVET. 1:3-5.

 

TACK TILL GUD.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 1:3.

 

3.  #Jag tackar Gud, som jag liksom mina förfäder

tjänar med rent uppsåt, och minns dig ständigt

      i mina böner, dag och natt#.

 

Tacksam inför Gud, tjänar honom som mina andliga

      förfäder tjänade.

Tjänar honom med rent uppsåt.

         Dig, Timotheos har jag ständigt i mina 

böner, dag och natt.

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:4.

 

4.  #Jag minns dina tårar och längtar efter att få se

dig igen för att fyllas av glädje#.

 

Minns dina tårar  längtar efter se dig igen.

         Se dig bli fylld av glädje. 

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:5.

 

5.  #Jag har blivt påmind om den uppriktiga tro som finns hos din mormor Lois och din mor

       Eunike; jag är viss om att den finns också

hos dig#. 

 

Påminns om din uppriktiga tro.

      Samma tro finns i din mormor Lois

och din mor Eunike. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 december 2018 06:50

ORD FÖR DAGEN  FEBRUARI MÅNAD  2019.

 

Första dagen.

 

Vara fylld av barmhärtighet  vara hennes tjänare.

 

Andra dagen.

 

Vara fylld av o-barmhärtighet  vara hennes tjänare.

 

Tredje dagen.

 

Oron och Rädslan varandras vänner.

 

Fjärde dagen.

 

Glädjen och ljusets sinne  vi alla Behöver.

 

Femte dagen.

 

Ljusets ljuvlighet  mänskligheten Behöver.

 

Sjätte dagen.

 

Orons och mörkrets verklighet  vad ger det till Livet.

 

Sjunde dagen.

 

Ljusets skönhet  bättre  än mörkrets verklighet.

 

Åttonde dagen.

 

Vara ljusets tjänare  bättre än vara mörkrets

       tjänare.

 

Nionde dagen.

 

Var inte rädd  låt ljuset lysa i mörkret.

 

Tionde dagen.

 

Bevara sitt tålamod  ära den vara hennes trogne

       tjänare.

 

Elfte dagen.

 

Bevara sin ödmjukhet  ära den vara hennes

        trogne tjänare.

 

Tolfte dagen.

 

Bevara sin mildhet  ära den vara hennes trogne

     tjänare.

 

Trettionde dagen.

 

Ljuvliga friden vad själen Behöver.

 

Fjortonde dagen.

 

Ljuvliga vilan vad själen Behöver. 

 

Femtonde dagen.

 

Övermodige  förblindad av sitt övermod.

 

Sextonde dagen.

 

Ödmjuke lär ut ödmjukhetens lärdom till 

    sökande efter den.

 

Sjuttonde dagen.

 

Ärlige lär ut ärlighetens lärdom tillsökande

     efter den.

 

Artonde dagen. 

 

Fräcke  o-förskämd mot sin nästa.

 

Nittionde dagen.

 

Äga stor-ordig tunga  vad ger det Livet.

 

Tjugonde dagen.

 

Stor-ordig tunga  tillgänglig för Alla.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Fräckheten  respektlös mot sin nästa.

 

Tjugoandra dagen.

 

Vara älskvärd  vara vänlig respektlöst liv

    för den fräcke.

 

Tjugotredje dagen.

 

Fräckheten  ärar elakheten.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Dominanta tungor  sårande tungor.

 

Tjugofemte dagen.

 

Dominanta tungor  själviska tungor.


Tjugosjätte dagen.

 

Dominanta tungor  ärar  upphöjer  sig själva.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Vassa tungor  o-barmhärtiga tungor.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Vassa tungor  o-kloka tungor. 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 december 2018 06:50

ANDRA TIMOTHEOSBREVET. 3:1-9.

 

MÄNNISKORNA I DE SISTA DAGARNA.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 3:1.

 

1.  #Det skall du veta, att i de yttersta dagarna

blir tiden svår#.

 

Du skall veta; i de yttersta dagarna tiden blir svår.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 3:2.

 

2.  #Då kommer människorna att tänka på sig själva

och på pengar; de blir skrytsamma, högmodiga,

       fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma,

ogudaktiga#.

 

Människor i sin själviskhet  tänka på penningar.

      Själviskheten gör dem skrytsamma högmodiga

lever i fräckhet. 

 

Lever i o-lydnad mot sina föräldrar.

      O-tacksamma  guds-fientliga.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 3:3.

 

3.  #Kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal,

obehärskade, våldsamma, främmnande för allt

        gott#.

 

Kärlekslösa i sitt beteende mot sin nästa.

       Lever i o-försoning.

Förlåter inte sin nästa.

       Fulla av förtalet.

O-behärskade i talet och handlingar.

       Våldsamma  respektlösa mot sin nästa.

Främmande för godheten.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 3:4.

 

4.  #Svekfulla, hänsynslösa och inbilska.

De älskar njutningar mer än Gud#.

 

Svekfulla och hänsynslösa mot sin nästa.

        Älska svek före troheten.

Älska sina egna själviska njutningar mer än 

     sin skapare.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 3:5.

 

5.  #De bär fromheten som en mask men vill inte

veta av dess kraft.

        Håll dig borta från dem#.

 

Visar en ytlig fromhet.

       Undviker fromheten  vanärar den. 

Håll dig borta från deras vänskap.

      Vad har ljuset med mörkret att göra. 

 

¤Andra Timotheosbrevet. 3:6.

 

6.  #Det är sådana som nästlar sig in i hemmen

och skaffar sig makt över stackars kvinnor som

       är tyngda av sina synder och drivs av

alla möjliga nycker#.

 

Ytligt fromma människor nästlar sig in i hemmen.

     I kvinnors hem skaffar sin makt över dem. 

Stackars kvinnor nedtyngda av sina synder.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 3:7.

 

7.  #Som ständigt blir undervisade men aldrig lyckas komma till insikt om sanningen#.

 

Kvinnor som ständigt blir undervisade  lyckas

      aldrig bli insiktsfulla om sanningen.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 3:8.

 

8.  #Liksom Jannes och Jambres trotsade Mose,

så trotsar dessa män sanningen.

       De har mist förståndet, deras tro håller inte måttet#.

 

Jämförs med Jannes och Jambres  vilka trotsade

     Mose.

Trotsar dessa män sanningen. 

        Blivit dårar till förståndet. 

 

¤Andra Timotheosbrevet.  3:9.

 

9.  #Men det är snart slut på deras framgångar;

deras galenskap kommer att stå klar för alla,

       så som det gick för de båda andra#.

 

Snart slut på deras dåraktiga framgångar.

      Deras galenskap visar sig inför alla.

Går likadant för dem som för Jannes och Jambres.

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se