Alla inlägg under september 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 september 2015 08:03

VISHET OCH DÅRSKAP I ORD OCH HANDLING.

Jesus Syraks bok. 20:1-5.

1.  #En tillrättavisning kan ges i otid, och att tiga kan vara klokt#.

Dårens tillrättavisning; ej igenomtänkt; ty han talar först och tänker sedan.

Tystnadens godhet; har sin gemenskap med klokheten. 


Jesus Syraks bok.  22:6.

6.  #Förmaningar i otid är som festmusik vid sorg,

men att fostra med riset är alltid klokt#.

Inte invänta tiden för att förmana; kan liknas vid

en festmusik vid sorg.

Vad har festmusik med sorg att göra?

Förmaning i andlig fostran in i de andliga dygderna;

ger en mognad in i fullkomligheten.


2.   #Men bättre tillrättavisa än gå med agg#

Leva med aggheten; ger inre själs-sår.

Tillrättavisning utifrån kärlek av ett rent samvete och uppriktig tro;  kan bli till en andlig mognad.

Aggheten har sitt ursprung från ett övermodigt hjärta. Vars beteende blir ett hinder för treenighetens inre liv.

3.   #Och den som medger sitt fel slipper råka

illa ut#.

Erkänna sina fel och misstag; ger ett tryggt och säkert beskydd mot hjärta och sinne.


4.  #En snöping som vill lägra en oskuld ----- sådan

är den som vill skapa rättvisa med våld#.

Våldsamheten skapar o-rättvisor, kiv, o-sämja,

förvirring, oro och o-trygghet; i staden och nationen.


5.  #Den ene tiger och anses som vis, den andre

väcker avsky med sitt prat#.

Tystnadens godhet och välsignelser; ses som

vist i människors ögon.

Pratsamheten kan förvirra och oroa människors tankar och sinnen.


Ordspråksboken. 17:28.

28.  #Även dåren anses vis om han tiger och en klok så länge han håller mun#.

Dårens villighet att lyssna på tystnaden; kan anses som vis.

Tystnadens mun; utövas av en klok människa.


Jesus Syraks bok.  9:18.

18.  #Den grälsjuke är en skräck för sin stad,

den som inte styr sin tunga gör sig avskydd#.

Gräleriet gör en stad och nation skräckslagen.

O-behärskad tunga; vill ingen lyssna på.

 

Jesus Syraks bok. 20:6-7.

6.  #Den ene tiger därför att han inget har att säga,

den andre tiger därför att han vet sin tid#.

Tystnadens välsignelser; ger själslivet vilan och stillheten.

Vis man låter tystnaden styra sin tunga; därför att han inte har något att säga.

Klok man inväntar sin tid till att tala.


Predikaren. 3:7b.

7b.  #En tid att tiga, en tid att tala#.

Lyssnar man inte på de vises ord; blir det tomma ord; tala när tiden ges; blir det ord av uppmuntran.


7.  #En vis människa tiger tills tiden är inne,

men skrytsam dumbom försitter sitt tillfälle#.

Skrytsamhetens ursprung finns i övermodet.

Lyssna på mig; jag vet allt.


Ordspråksboken. 10:14.

14.  #De visa sparar sin kunskap, av dårens ord kommer strax fördärv.

Vis tunga+återhållsam tunga.

Dårens tunga en fladdrande tunga av tomma ord.

Tomhetens ord leder till fördärv och undergång.


Ordspråksboken. 25:11.

11.  #Som guldäpplen i silverinfattning är ord som yttras i rättan tid#.

Ord som talas i rätt tid kan liknas vid guldäpplen i

ett silverfat.


Jesus Syraks bok.  22:8-10.

8.   #Den som pratar för mycket gör sig avskydd, och den som tar sig ton blir hatad#.

Pratsamheten tröttar ut människors sinnen och hjärtan. 


Ordspråksboken. 10:19.

19.  #Den talträngde undgår inte synd, klok den

som tyglar sin tunga#.

Den pratsamme med sina talförda ord undgår inte syndens lön. 

Behärskad tunga; fostrad tunga; den vises välsignelse.   


9.   #Det finns framgångar som följer av olyckor,

och det finns lyckträffar som blir till skada#.

Ära och framgång kan vilseleda ett sinne och hjärta från trons inre liv.

Bättre bli ärad i treenighetens ögon än i människors ögon.  Lyckoträffar ger en tillfällig glädje och harmoni; men är ej varaktig.


10.  #Det finns gåvor som inte gagnar givaren, och det finns gåvor som ger det dubbla igen#.

Givaren kan ge gåvor; vilket ger tillfällig tacksamhet och glädje.

Treenighetens gåvor har ett bestående värde.


Ordspråksboken.   11:25.

25.  #En givmild människa får rikt igen, den som mättar andra blir själv mättad#. 

Givmilt hjärta; får erfara tacksamma hjärtan och sinnen.

Det en människa sår får hon skörda.


Ordspråksboken. 19:17.

17.  #Den som tar sig an de fattiga lånar åt Herren och skall få sin lön av honom#.

Ge tomma händer; ger tacksamma hjärtan och sinnen. Läker såriga hjärtan.

Jesus Syraks bok. 22:11-14.

11.  #Somliga går det illa för deras storhets skull, andra har från ringhet stigit till höga ställningar#.

Stolthet går före fall.  Egen ära och människors ögonära, kan leda till fall.

Ödmjuka och ringa hjärtan kan leda till; ära och uppmuntran i människors hjärtan och sinnen.


Jesus Syraks bok.  10:14.

14.  #Herren störtar härskares troner över ända och sätter ringa män i deras ställe#.

Härskarens övermodiga hjärta blir störtade från sina troner av maktbegäret; han låter de ringhjärtade sitta på deras troner.


12.  #Somliga köper mycket för billigt pris men får sedan betala det sjudubbelt#.

Köp på ett o-ärligt sätt kan på sikt bli ett dyrbart köp. 


13.  #Den vise gör sig omtyckt med små

medel, men dårens välgärningar är bortkastade#.

Dårens välgärningar görs utifrån okunnigheten.

Den vises välgärningar; vidrör människors inre  tankar och hjärtan. 


14.  #Den dåraktiges gåva får du ingen glädje av ---

han följer den med långa blickar#.


Jesus Syraks bok. 18:18.

18.  #Den dåraktiges kritik väcker anstöt, och den snåles gåva är pinsam att se#.  

Dårens kritik; förhastad kritik.

Snålhetens gåva; ej någon frikostig gåva.


Jesus Syraks bok.  22:15-17. 

Hans gåvor är få, hans skällsord många, han står

och ropar som en härold.  I dag ger han ett lån,

i morgon kräver han igen det.

En sådan människa är olidlig#.

Snåles gåvor är få.  Hans tungas skällsord är

många; sina medmänniskor till skada.

För dagen ger han ett lån, dagen därpå kräver

det igen.  Visar inget medlidande och barmhärtighet inför den han ger sitt lån till.


16.  #Dåren säger:  "Jag har ingen vän, och ingen tackar mig för det goda jag gör  -------  de som

äter mitt bröd talar illa om mig#.

Dårens o-barmhärtighet; ger ingen god vänskap.

Finns ingen tacksamhet i deras hjärtan; i dårens handlingssätt mot dem. 

Dårens bröd i deras munnar; aktiverar förtalets och skvallerts tunga.


17.   #Hur ofta blir han inte utskrattad!#

För sin livsföring; blir föraktad och utskrattad.


Jesus Syraks bok.  22:18-19.

18.  #Bättre halka på golvet än slitna med tungan;

så kommer de onda hastigt på fall#.

Mindre är skadan att halka på golvets yta;

än slinta med en o-behärskad tunga.

O-behärskad tunga; människans och mänsklighetens undergång och fall.


Ordspråksboken.  13:3.

3.  #Den som vaktar sin tunga räddar livet,

den lösmynte råkar i fördärvet#.

Behärskad tunga+vaksam tunga; tänker först  -----

sedan talar. 

Lösmynt människa+o-behärskad tunga; talar först; innan han tänker.


19.  #Obegåvad man, ord i orätt tid ---- det är regel hos folk utan fostran#.

O-begåvad+o-kunnig människa;

Ofostrad tunga+fladdrande+o-behärskad tunga; väljer ord i orätt tid.

Fostrad tunga+vaksam tunga väljer ord i rätt tid.       

O-fostrat folk har en regel att tala med en

o-fostrad+obehärskad tunga; ord i orätt tid.


Ordspråksboken.  29:20.

20.  #Ser du en som pratar i tid och otid  -----

det är mera hopp om en dåre#.

Jämförelsen mellan en dåre och pratsamhetens tunga; finns det mer hopp om dårens liv än en

pratsam person.


Jesus Syraks bok.  22:20-21.

20.   #I dårens mun blir ordspråket misslyckat,

ty han använder det inte vid rätt tillfälle#.

Ordspråkets misslyckande påverkan;

utifrån dårens mun.

Saknar ett vist och klokt hjärta för att tala i rätt tid. 


Ordspråksboken.  26:7.

7.  #Kraftlösa som den lames ben blir ordspråk

i dårens mun#.

Lames kraftlösa ben kan liknas vid ordspråkets

verkan i dårens mun.


Ordspråksboken. 26:9.

9.  #Som en törntagg i handen på den druckne

blir ordspråk i dårens mun#.

Drucknes känsla i sin törntaggiga hand; förminskas

samma påverkan har ordspråket i dårens mun.


21.  #Somliga hindras från synd av sin fattigdom

och slipper samvetskval när de går till ro#.

Fattigdomen ett hinder för dyrbara köttsliga utsvävningar. 

Vilket kan bli till ett beskydd mot dess samvetskval.


Jesus Syraks bok.  22:22-29.

22.  #Somliga plågar ihjäl sig med skamkänslor  ----

de fördärvar sig genom att falla undan för dårar#.

Dårskap i ord och handling; plågar ihjäl; dåren

med skamkänslor.

Dårens gemenskap är hans omgivning

till fördärv.


23.   #Somliga ger löften åt en vän för att slippa skämmas och gör honom i onödan til sin fiende#.

Vara vaksam; när och till vilken man ger ett löfte.


24.   #Lögnaktighet är en ful fläck på en människa men är regel hos folk utan fostran#.

Lögnaktigheten befläckar själslivet.

Lögnaktighetens vilja är att påverka människans tankvärld.  När den känner sig välkommen;

påverkan den människans hjärta och sinne.

Utifrån tungan för den ut sitt budskap inför lyssnande människor i syfte för att sprida det vidare.

Fostrad tankevärld, tunga, hjärta och sinne;

har ett tryggt beskydd mot lögnaktighetens budskap.


Ordspråksboken. 12:22.

22.   #Herren avskyr lögnare, de sannfärdiga behagar honom#.

Herren finner inte behag i ett lögnaktigt hjärta.

Sanningen återspeglar treenighetens inre liv.

I vilkas hjärta där sanningen bor; behagar Herren.


Jesus Syraks bok. 7:13.

13.  #Tillåt dig aldrig den minsta lögn, av vanan att ljuga kommer ingenting gott #. 

Skriften säger ge inte djävulen något tillfälle till synd.  Lögn är lögn; antingen den liten eller stor.

Lögnen kan bli en vana; i människans dagliga livsstil och livsföring.  Blir det en livsvana; kan lögnen göras till att bli sanning.


25.  #En tjuv är bättre än den som gjort lögnen

till en regel, men bådas lott bli undergången#.

Bättre att vara tjuv; än att ha lögnen som sin

livsstil och livsföring. 

Tjuvens och lögnens vägar leder till undergång.


26.  #Lögnarens karaktär är hans vanära,

och skammen följer honom ständigt#.

Lögnarens karaktär återspelar lögnens vilja och tankar; vilket vilseleder lögnarens hjärta och sinne.

Hans skamkänslor förföljer honom; för alltid. 


27.  #Den som kan tala vist tar sig fram i livet, och en klok människa behagar de mäktiga#.
Vis tunga sökt sig efter vishetens outgrundliga källa.  Vilket ger ett innehållsrikt liv.
Klokt hjärta och sinne ger framgång hos de mäktiga i staden och nationen.

Jesus Syraks bok. 8:8.

8.  #Försumma inte att lyssna på de visa,

fördjupa dig i deras tänkespråk#.

Lyssnande öron och hjärtan; hörsammar de visa.

Begrundar deras tänkespråk; likt Jungfru Maria;

kyrkans moder. 


28.  #Den som brukar jorden ökar sina förråd,

och den som behagar de mäktiga får sina

brott förlåtna#.

Den late brukar inte jorden, ty han förminskar sina förråd.  Den flitige brukar jorden, förökar sina förråd.

Behaga de mäktiga och överheten; ges som belöning att få sina brott förlåtna.


Ordspråksboken. 12:11.

11.   #Den som odlar sin jord får äta sig mätt,

den som jagar efter tomhet är en dåre#

Uppodlad jord ger en god skörd.

Dårens lathet gör livet tomt och meningslöst.


29.  #Gästfrihet och gåvor förblindar de visa

och tystar deras kritik som en munkavel#.

Gästfrihetens godhet och gåvor; tystar ned de 

vises tunga.  Dess värde har respekt i de vises ögon och hjärtan.


Jesus Syraks bok.  20:30-31.

30.  #Vishet döljs och en skatt som är gömd -----

vad är det för nytta med sådant?#

Vishetens inre längtan är att bo i ett människohjärta.  Utifrån ett hjärtan kan den aktivera sin vilja och tankar.


31.   #Bättre är en man som döljer sin dårskap

än en som döljer sin vishet#.

Dölja sin o-kunnighet är bättre än att dölja sin vishet inför människors öron, hjärtan och sinnen.

Ordspråksboken. 18:16.

16.  #Gåvor öppnar dörrar och ger företräde hos höga herrar#.

Givmildhetens gåvor öppnar höga herrars hjärtan och sinnen.


   


Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 september 2015 11:11

YTLIG SKARPSINNE OCH ÄKTA VISHET.

Jesus Syraks bok. 19:20.

20.  #All vishet innebär att frukta Herren, och till

all vishet hör att lyda lagen#.

Äkta och sann vishet och insikt har sitt ursprung i att lyda Hans Majestäts lagbud.


Jobs bok. 28:28.

28.  #Till människan sade han: "Att frukta Herren,

det är vishet, att sky det onda är insikt#.

Herrens tilltal till människan och mänskligheten

är att lyda hans budord i ord och handling.

Herrens fruktan ger vishetens outgrundliga välsignelser.

Avsky all ondskefullhet; ger insiktsfullt hjärta,

tunga och sinnelag.


Psalm. 111:10a.

10a.   #Att frukta Herren är vishetens begynnelse,

insikt vinner de som gör hans vilja#. 

Vishetens ursprung finns i Herrens fruktan.

Insiktens ursprung; ges utifrån att göra hans vilja.


Ordspråksboken. 15:33.

33.  #Gudsfruktan fostrar till vishet, ödmjukhet

är vägen till ära#.

Tillåta sig fostras in i gudsfruktans inre liv; är vägen in i vishetens vilja och tankar.

Ödmjukhetens lydnads-väg; vägen in i ärans välsignelser; vars livsstil och livsföring påverkar hans omgivning.


Jesus Syraks bok.  1:27.

27.  #Ty att frukta Herren ger vishet och vett.

Väljer man det blir man trofast och ödmjuk#.

Livet i vishetens välsignelser ges utifrån;

vandringen på lydnadens väg i budorden.

Fria viljans val; till ett liv i vishetens vilja och tankar; ger en fostran in i trofastheten och ödmjukheten.


Jesus Syraks bok.  19:22. 

22.  #Kunnighet i ondska är inte vishet, och syndares rådslag är inte klokhet#.

I en utövad ondska finns ingen vishet.

Vad har en kunnighet i att utöva ondska med

Treenighetens vishet; att göra?

Syndarens uttänkta rådslag; vad har den med klokheten att göra?


Jesaja 47:10.

10.  #Du kände dig trygg i din ondska, du tänkte:

"Ingen ser mig".

Din klokhet och kunskap ledde dig vilse, och

du tänkte;  "Ingen är som jag#!

Känna sig trygg i sin egna falskhet av klokhet och kunskap; en själv-förtröstan.

Vars falska trygghet leder ett hjärta och sinne in

på villo-vägar.

Övermodigt hjärta tänker och säger;

"Ingen ser mig"  Ingen är som jag" i min

själv-godhet och egoism.  

 

Salomos vishet. 1.4

4.  #Till en ränkesmidares själ kommer inte till visheten, den vill inte bo i en kropp som har sålt

sig åt synden#.

Visheten vill inte dela sitt inre liv med en kropp

som sålt sig till syndens träldom. 


Jesus Syraks bok. 15:7.

7.  #Män utan förstånd vinner henne aldrig,

syndiga människor får aldrig se henne#.

Syndfulla människor; förmörkade i sina hjärtan och sinnen; kan aldrig se hennes ljuvlighet och skönhet.


Jesus Syraks bok.  19:23-2.

23.  #Det finns skarpsinnighet som förtjänar avsky,

och det finns tanklösa människor med föga vishet#.

Tanklös människa+förvirrad människa;

saknar en vila och tystnad i sina liv.

Tystnaden och vilan är hörbar för treenighetens vishet.


24.  #Den som har klent förstånd men fruktar Herren är bättre än en lagbrytare med en överlägsen

begåvning#.

Herrens fruktan upplyser ett klent förstånd.

Överlägsen genetisk begåvning; till ingen hjälp för en lagbrytares liv i laglösheten.


25.  #Det finns skarp intelligens som är orättfärdig, och det finns de som förställer sig när ett

domslut förestår#.

Intellektuell förmåga; kan utövas i ett orättfärdigt syfte. 


26.  #En ondskefull man kan gå nerböjd i botdräkt medan hans inre är fullt av svek#.

Yttre falsk ödmjukhet; visas sig utifrån en inre svekfullthet. 


27.  #Han slår ner blicken och låtsas vara döv,

och där han inte blir genomskådad överlistar

han dig#.

O-vaksamheten blir bedragen av en ondskefulls

falska kroppsspråk.


28.  #Om bristande krafter hindrar honom att synda

skadar han dig ändå så snart han får tillfälle#.

Ondskefull mans bristande krafter; förhindrar honom till syndfulla ord och handlingar.


29.  #Mannen känns ingen på sitt yttre och den vise på sitt uppträdande#.

Ondskefull man blir igenkänd på sitt yttre beteende.

Vis man på sin livsstil och livsföring.


30.  #Mannens klädsel, hans skratt och hans gång låter dig veta hurdan han är#.

Mannens kroppsspråk; klädsel och leende skratt;

ger ett intryck på hans lvsstil och livsföring.


Jesus Syraks bok. 21.20

20.  #Dårens skratt är högljutt, men en insiktsfull

man ler bara stillsamt#.

Insiktsfull man ler utifrån sitt insiktsfulla hjärta.

Stillhetens liv finns i hans hjärta och sinne.


 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 september 2015 07:39

ONDA RYKTEN.

Jesus Syraks bok.  19:4-6.

4.   #Att genast tro vad man hör är tanklöst, och synden drabbar den felande själv#.

Varning för falska rykten; pröva dem innan man sätter sin fasta tilltro till dem.

Lyssna inte på tanklöshetens vilja. Den kan vilseleda och ge dig förvirrande tankar dig. 

Syndens uttänka falskhet drabbar den tanklöse.

5.  #Den som gläds åt det onda skall få sin dom#.

Domen drabbar den ondskefulles glädje.

Ordspråksboken. 17:4.

4.  #Uslingen lyssnar på onda tungor, lögnaren

är idel öra för elakt prat#.

Undvik pratsamhetens tankar och vilja med din tunga!  Lögnarens tunga är ett språkrör; för ett elakt prat av tomma ord.

6.  #Men den som avskyr skvaller undgår ett ont#.

Avsky skvallrets tankar; är att undfly ondskan.

Ordspråksboken. 10:18b.

18b.  #En dåre den som går med skvaller#.

Skvallrets tunga finns i dårens talande läppar.

Jesus Syraks bok. 19:7.

7.  #För aldrig ett rykte vidare; det förlorar du

ingenting på #.

Ondskefyllt rykte; sprid det inte; till andra villiga  tungor att föra det vidare. 

Rykte som inte förs vidare; har ingen framgång.

Jesus Syraks bok. 25:9.

9.  #Lycklig den som funnit insikt och den som talar för uppmärksamma lyssnare#.

De som funnit insiktens visdom; sprider inte onda rykten. Tänker först och sedan talar.

Uppmärksamma lyssnare; lyssnar på insiktfulla

människors tal.

Jesus Syraks bok.  41-22b-42:1a-b.

22b.  #Blygs för att tala sårande ord till en vän --- låt inte en gåva följas av kränkande ord  ----.

Lyssna på blygsamhetens beskydd mot att tala; sårande ord till en vän.

1a-b.  #För att föra ett rykte vidare och för att avslöja hemligheter.

Då visar du den rätta blygseln och blir omtyckt av

alla människor#.

Blygsamhetens beskydd och välsignelser; för inte ett rykte vidare; till andras fladdrande tungor.

Fladdrande tungor avslöjar hemligheter.

Livet i blygsamheten i en ryktes spridning är till välsignelse och blir omtyckt av dina medmänniskor.

Jesus Syraks bok. 19:8-14.

8.   #Säg ingenting, det må gälla vän eller fiende,

håll saken hemlig, om detta inte är en synd#.

Syndens handlingar hålls inte hemlig; eftersom den skall erkännas som synd.

Trovärdig och trogen tunga avslöjar inte en hemlighet.

9.  #Ty den som hör dig blir på sin vakt, och i sinom tid börjar han hata dig#.

Ovaksam tunga; sprider onda rykten.

10.  #Har du hört ett rykte, så  göm det till din död.

Var lugn, det spränger dig inte#.

Sprid inte ett ont rykte; ha en återhållsam tunga.

Lugnet och stillheten; ger en behärskad tunga.

11.  #Dåren får verkar av ryktet liksom den födande kvinnan av barnet#.

Dårens tunga; är ovän med en återhållsam tunga.

Bemötas av en återhålsam tunga; kan liknas vid en födande kvinnas smärta vid barnets födelse.

12.  #Som en pil som har fastnat i låret, är ryktet som dåren bär på #.

Dårens försök; till att ödmjuka sin tunga; kan liknas vid en pils smärta som fastnat i låret.

13.  #Kräv besked av din vän --- han har kanske ingenting gjort, och har han gjort något, så låt honom inte göra om det#. 

Om din vän har talat ut onda rykten; eller inte;

förhindra hans tunga att göra.

14.  #Kräv besked av  din nästa  ----  han har kanske ingenting sagt, och har han sagt något, så låt honom inte upprepa det#. 

Jesus Syraks bok. 19:15-. 

15.  #Kräv besked av din vän  -----  det uppstår ofta förtal, och du skall inte tro allt du hör#.

Onda rykten kan spridas av förtalets obehärskade tunga.   Kan liknas vid ett spridande ormgift.

Sätt inte din tilltro till förtalets budskap.

16.  #Ett ord kan halka ur munnen utan avsikt.

Vem har inte felat med sin tunga?#

Fullkomlig tunga; svår att finna.

O-visa och o-kloka ord kan halka ur mänsklighetens munnar.

Jakobs brev.  3:2.

2.  #Ty vi felar alla på många sätt.  Den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig, och han kan tygla hela sin kropp#.

Tystnadens godhet kan fostra en o-behärskad tunga. Ordspråket säger; det är bättre med två lyssnande öron; än en fladdrande tunga.

Inte låta sig styras av pratsamhetens aktiva tunga.

17.  #Kräv besked av din nästa innan du hotar honom ----- låt den Högstes lag gälla#.

Kräv ett ärligt svar på din nästas tunga.

Låt den Högstes lagbud; vara gällande. 

 


 

 

  Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 september 2015 08:44

BEHÄRSKNING AV BEGÄRET.   DEL.  2.

Jesus Syraks bok.  19:1-2.

1.  #En arbetare som dricker blir inte rik, och den

som inte är nöjd med det lilla går det utför med#.

O-förnöjsamheten har inte med gudsfruktan att göra.

Dryckenskapen gör inte en flitig arbetare rik.

2.  #Vin ock kvinnor får kloka män på avvägar,

och den som går till horor blir allt mer förhärdad#.

Kloka mäns hjärtan blir vilseledda av förföriska kvinnors hjärtan; och dess dryckenskap.

Salomos synd väcker Herrens vrede.

1 Kon. 11:4.

4.   #På hans ålderdom förledde hans hustrur honom till att dyrka andra gudar, och han höll sig inte längre av hela sitt hjärta till Herren, sin Gud, så som hans far David hade gjort#.

Salomos ålderdoms goda livs-vittnesbörd blev förstört av hans hustrus falska avgudar.

Hans hjärtats överträdelse av det första budordet;

#Du skall inte tjäna andra gudar jämte mig#.

2 Mos. 20.

Ordspråksboken.  31:3-5.

3.  #Ge inte kraft åt kvinnor, hänge dig inte åt dem som som är kungars fördärv#.

4.  #Kungar anstår inte det, Lemuel, kungar anstår det inte att dricka vin, furstar inte att trakta efter rusdrycker#.

5.  #Så att de dricker och glömmer lagen och vränger rätten för de nödställda#.     

Låt inte ditt dyrbara liv av tid läggas på kvinnors yttre skönhet; vilket har bedragit kungars hjärtan.

Vars mor till konung Lemuel av Massa blev förmanad; akta dig för kvinnors yttres skönhet och dryckenskapets faror och lidande.

Se, på kungars och furstars livsföring, som traktat efter vin och kvinnor. 

De glömde de heliga lagbuden och att hjälpa de nödställda av fattigdom och lidande.

Hosea bok. 4:11.
#Hor.  Vin och druvmust gör mitt folk från vettet#.

Herrens ord till Hosea, Beeris son.

Herrens förmanings ord till sitt folk;  israeliterna;

Mitt folk låtes sig förvillas av förföriska kvinnors livsföring; och dryckenskapets vinsmak och vinmust.

Vilket gör deras hjärtan och sinnen; till o-trohet

mot mina lagbud. 

Jesus Syraks bok. 9:6.

6.  #Hänge dig inte åt gatflickor, då mister du

snart allt vad du äger#.

Var på din vakt mot gatflickor; vars hjärtan kan vilseleda ditt sinne och hjärta; förleda dig in i

fattigdomens vilja och tankar. 

Jesus Syraks bok. 19:3.

3.  #Förruttnelse och maskar tar hand om honom;

den förhärdade skall gå under#.

Ordspråksboken.  7:27.

27.  #Från hennes hus går vägen till dödsriket,

till dödens boning för den ner#.

Människors hjärta vars liv behärskas av begäret;

Bemöts av en evig förruttnelse och blir till maskars föda.  Förhärdat hjärta av begärets listigheter; gör hennes liv till undergång.

Förförisk kvinnas hus; vars livsväg leder till dödsriket och till dess utvalda boning.Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 september 2015 07:31

BEHÄRSKNING AV BEGÄRET.

Jesus Syraks bok.  18:30.

30.   #Följ inte dina begär, ge inte efter för dina lustar#.

Seendet kan uppväcka de köttsliga begären.

Vara på sin vakt; låt inte begäret födas till ord

och handlingar.

Galaterbrevet. 5:16.

16.   #Ta väl vara på den tid som är kvar, ty dagarna är onda#.

Apostlafursten Paulus hälsning till de kristna i Galatien.  Ta vara på er tid; låt inte energi och tidstjuvars ondskefullhet; bestjäla er dyrbara tid.  Låt er tid upptas av treenighetens närvaro.    

1 Petr. 2:11.

11.   #Mina kära, jag uppmuntrar er som bor här

som främlingar att akta er för köttets begär, som

för krig mot själen#.

Apostlafursten Petrus hälsar de utvalda som lever

i förskingring,  som främlingar, i Pontos, Galatien, Kappadokien, Asien och Bithynien.

I sin uppmuntran; akta er; var vaksamma för köttets

begär.  Köttsliga begären; för en strid in i själs-livet.

Dess begär påverkar tankevärlden, tungan och hjärtats tankar.  

I handling föder det till synd.  Jak. 1:15.  

Jesus Syraks bok.  18:31-.

31.  #Om du låter din själ få smak för begäret gör den dig till åtlöje bland dina fiender#.

Jesus Syraks bok. 6:4.

4.  #En människas ondska förstör henne själv och gör henne till åtlöje bland fienderna#.

32.  #Ha inte din glädje i lyx och överflöd ----- genom

sådana vanor kan du bli tiggare#.

Livet i lyx och överflöd; kan göra dig till en

fattig tiggare. 

Ordsppråksboken. 21:17.

17.  #Utblottad blir den som älskar fest, den som älskar vin och oljor blir aldrig rik#.

Fester och utsvävningar i oljor och vin; gör

ingen rik.

33.  #Gör dig inte utfattig genom att festa för

lånade pengar när du inte har något i din egen börs#.

Upplånade penningar; till fester gör dig utfattig.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 september 2015 12:02

OMTÄNKSAMHET OCH FÖRUTSEENDE.

Jesus Syraks bok.  18:15-21.

15.  #Mitt barn, låt inte en välgärning följas av ovett och inte en gåva av sårande ord#.

Jesus Syraks bok. 41:22b.

22b.  #Blygs för att tala sårande ord till en vän ---

låt inte en gåva följas av kräkande ord#.

Aktsam tunga talar inte sårande och kräkande ord.

Låt inte en välgärning följas av en ondskefull

livsstil och livsföring.

Sårande ord kan leda till o-vänskap.

Kränkande ord kan förstöra; din fina gåva av uppmuntran, omsorg och en hjälpande hand.

16.  #Ger inte daggen lindring i sommarhettan?

Så lindrar dina ord mer än dina gåvor#.

Daggens lindring i sommarhettan; kan liknas vid

dina visa och kloka ord av omtänksamhet till dem som behöver höra dem.

17.  #Ja, ett ord är förmer än en dyrbar gåva;

Men den som själv begåvats rikt ger bådadera#.

Ge ett ord av omtänksamhet och en dyrbar gåva av föda till den hungrige.

18.  #Den dåraktiges kritik väcker anstöt, och den snåles gåva är pinsam att se#.

Den o-kunniges kritik; saknar kunskapens klokhet;

väcker osämja och ordstrider.

19.  #Skaffa dig kunskap innan du talar, och tänk

på din hälsa innan du blir sjuk#.

Tänka först och sedan tala.

Vara tacksam för din hälsa; innan du blir sjuk.

20.  #Pröva dig själv innan domen faller, så får du förlåtelse i räkenskapens stund#.

Rannsaka dig; innan domen kommer.

I rannsakningen finns det förlåtelse och förståelse.

I räkenskapelsens stund; när förlåtelsen givits;

finns det en inre vila.

21.   #Ödmjuka dig innan sjukdomen kommer,

visa ånger i samma stund som du syndar#.

Ödmjukheten ger en inre vila; innan sjukdomen

kommer.

Ångerstfullheten erkänner synden; när du syndat.

Jesus Syraks bok. 5:7.

7.  #Dröj inte med att vända om till Herren,

skjut inte upp det dag efter dag#.

Fördröj inte din synda ångest; erkänn den inför

Hans Majestäts närvaro; erkännandet ger en inre vila, glädje och en själens läkedom.

Jesus Syraks bok.  18:22-24.

22.  #Låt dig inte hindras från att infria ett löfte

i  tid, uppskjut inte till dödsdagen att göra rätt

för dig#.

5 Mos. 23:21.

21.  #Om du ger ett löfte till Herren, din Gud, skall du inte dröja med att infria det, ty annars kommer Herren, din Gud, att utkräva vad du har lovat, och du får en synd att svara för#.

Brytet löfte inför Herrens närvaro kan bestraffas som synd; utifrån det du själv; lovat att göra.

Predikaren.  5:3.

3.  #När du ger Gud ett löfte, så dröj inte att infria det, han har inget fördrag med dårar; håll alltså vad du lovat#.

Fördröja med vad du lovat att göra; kan liknas vid en dåraktig handling.

23.  #Gör dig redo innan du avlägger löftet ----- likna inte en människa som utmanar Herren#.

Ordspråksboken. 20:25.

25.  #Farligt är att snabbt ge heliga löften och först efteråt tänka sig för#. 

Heliga löften ska vara igen tänka; inte göras i ett förhastat beslut.  Efterklokheten kan vara som en varnings-klocka; har jag gjort ett bra eller dåligt; beslut i löftet jag givit. 

24.  #Tänk på vreden som kommer när tiden är

ute, på vedergällningens stund, då han vänder sig från dig#.

Jesus Syraks bok. 7:36.

36.  #Tänk på livets slut i allt vad du gör, då

kommer du aldrig någonsin att synda#.

Tänk på Hans Majestäts vrede för syndens verkningar i livet; i vedergällningens stund.  

Rannsaka sitt liv; i allt vad vi gör i ord och handling;

vilket bevara dig från att synda.

Jesus Syraks bok.  18:25-.

25.  #Tänk på hungerns tid när du har överflöd, på fattigdom och brist när du är rik#.

Jesus Syraks bok. 11:25-.

25.  #I lyckans stund glöms olyckan bort,

och i olyckans stund minns man inte lyckan#.

Med eftertanke; tänk på tiden i din fattigdom; när du lever i överflödet; vilket kan ge tacksamhet och förnöjsamhet.

26.  #Mellan morgon och kväll kan tiden skifta, allt sker snabbt inför Herren#.

Ordspråksboken. 27:1.

1.  #Yvs inte över morgondagen, du vet inte vad den bär i sitt sköte#.

Bekymra er inte för morgondagen.

Jesu bergspredikan Matt.6:24-34 och Luk. 12:22-31.

27.  #En vis människa tar sig alltid i akt, i en syndig tid undviker hon att fela#.

Vist hjärta; tänker först; i ord och handling.

28.  #Alla som är kloka lär känna visheten, och

de som finner den får lovsångens gåva#.

Visheten ger människan ett klokt hjärta, tankar

och tunga. 

Finna visheten är att få lovsångens gåva.

29.  #Den lärdomen gjort klok lär också andra vishet: från honom strömmar träffande ordspråk#.

Klokhetens lärdom; lär andra visheten.

Vishetens ord; kan liknas vid träffande ordspråk.

  


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2015 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se