Alla inlägg under juli 2014

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 juli 2014 09:37

TOLFTE STROFEN.

6.   Orsaken därtill är att i kärleksföreningen och kärleksförvandlingen ger var och en av dem ägandet av sig själv till den andre, överlämnar sig och utbyter sig själv mot den andre; var och en av dem lever i den andre och så att säga är den andre,

och båda tillsammans är helt och hållet ett genom kärleksförvandlingen.

TRETTONDE STROFEN.

8.  Brudgummen liknar sig vid hjorten.  Vi vet att hjorten har den egenskapen att den klättrar uppför höjderna; om den såras, söker den i all hast vederkvickelse i de klara vatttnen.   Om den hör sin maka jämra sig och förstår att hon är sårad, springer den genast fram till henne för att trösta och smeka henne.

Och detta är Brudgummens handlingssätt just nu.   Han ser att hans Brud

är sårad av kärlek till honom.   När han hör henne jämra sig, blir han också sårad av kärlek till henne.   Ty förhåller sig så med som dem som älskar varandra, att den enes sår är den andres sår; det som den ene känner, det känner också

den andre.   Brudgummen tycks alltså säga:   Du min Brud, vänd tillbaka till mig;

om du är sårad av kärlek till mig,  så är jag också liksom hjorten genom ditt

sår sårad av kärlek till dig och jag kommer till dig; jag liknar hjorten också däri att jag visar mig på höjderna.  Och det är därför han säger att han.

                         VISAR SIG PÅ KULLEN.

Brudgummen är mannen;  Bruden är kvinnan.

10.    Detta är kärleken till Gud, detta är själens kärlek, som kommer Brudgummen att löpa till sin Bruds kärlekskälla för att släcka sin törst,

liksom de friska vattnen lockar den törstiga och sårade hjorten, så att han i dem kan finna vederkvickelse.  Och det är därför han säger;

"OCH DET SVALKAR HONOM".

11.     På samma sätt som vinden ger lättnad åt och uppfriskar en människa som är trött av hettan, så ger också denna kärlekens vind lättnad åt och uppfriskar den som brinner av kärlekens eld.  Ty kärlekens eld har den egenskapen att den vind som åstadkommer lättnad och vederkvickelse, det är en ännu större

kärlekseld; och det är verkligen så, att kärleken hos den som älskar är en låga

som strävar efter att brinna ännu mera, liksom lågan hos den naturliga elden.

Och för att tillfredsställa denna längtan efter att få upptändas ännu mera vid sin

Bruds kärlekseld, framställd som hennes vingsus, därför säger han att det

svalkar honom.  Liksom om han sade:  det är av lidelsen i din flykt som min kärlek tilltar, ty den ena kärleken upptänder den andra.

SEXONDE STROFEN.
VÅR BÄDD ÄR HELT BLOMSTERPRYDD.

2.     Denna blomsterprydda bädd är den Älskades famn och hans kärlek.

Det är där som själen, nu hans brud, har förenats med honom; den har prytts med blommor för hennes skull, på grund av den förening som redan finns mellan de två och som ger henne den Älskades goda egenskaper, bhag och gåvor.

Dessa nådebevis överhopar henne med så stor skönhet, med sådana rikedomar och njutningar, att det tycks henne som om hon befann sig på en bädd av alla slags ljuvliga blommor, och beröringen av dem hänrycker henne och deras doft stärker henne; därför kallar hon denna kärleksförening an blomsterprydd bädd.

        På samma sätt uttrycker sig Bruden i Höga Visa, hon säger till Brudgummen:

"Vår bädd är helt blomsterprydd".   ( 1:16 ).

Hon kalar den "vårt", därför att de goda egenskaper och den kärlek som den älskade har är gemensam för dem, enligt detta ord av den Helige Ande i Ordspråksboken:   "Min lust är att vara bland människors barn"  ( Ord. 8:31 ).

         Själen säger också att denna bädd är "blomsterprydd", därför att i detta tillstånd äger själen redan alla goda egenskaper i deras fullkomning; hon  utför fullkomliga och heroiska verk, vilket hon inte hade kunnat göra förrän denna bädd blev blomsterprydd genom hennes fullkomliga förening med Gud.Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 juli 2014 10:50

ATT SÖKA VISHETEN.

Salomos Vishet. 6:12-14:

12.    "Strålande och oförgänglig är visheten.

Hon är lätt att se för dem som älskar henne, man finner henne om man bara vill söka".

Människans grundvilja är att vilja söka henne; eftersom hon inte bryr sig om Gud; har hon försummat att söka visheten.

Ödmjuka och milda hjärtan; har en djup villighet i sitt sökande efter vishetens o-förgänglighet och fullkomlighet.

kärleken till henne öppnar mänsklighetens inre ögon; för hennes verklighet.

Ordspråksboken. 8:17:

17.   "Jag älskar dem som älskar mig, och de som söker

mig skall finna mig".

Den förenade kärleken till visheten; kan liknas vid bruden och brudgummens kärlek till varandra.

Sökandet efter visheten; ger en djupare gemenskap med

vishetens närvaro. 

13.   "Längtar man efter henne ger hon sig först till känna.

14.   "Den som söker henne om morgonen få kort väg,

ty han finner henne sittande vid husets portar".  

Längtande människors-hjärtan; öppnar upp för en gemenskap med vishetens anda och kännedom.

Söks visheten om morgonen; då finns hon vid stadens och husets portar.    

Hon är ett beskydd mot gudlöshetens ondskefulla planer.

Jesus Syraks bok. 4:12: 

12.  "Att älska henne är att älska livet, rik på lycka blir

den som vaknar tidigt för hennes skull".

Att inte älska visheten, är att inte älska sitt liv.

Vakna på morgonen och inte älska henne; är att vara olycklig, missmodig, modfälld och övergiven.

Salomos Vishet.  6:15-18.

15.  "Att ha henne i tankarna är den högsta klokhet, och den

som ligger vaken för hennes skull är snart utan bekymmer".

Tänka på visheten dag och natt i sina tankar; ger en högre klokhet.

Ligga vaken och meditera över hennes outgrundliga och oförgängliga vishet och klokhet; är en livets lösning på mänsklighetens bekymmer.

16.   "Hon går själv omkring och söker upp dem som är henne värdiga.

Vänligt visar hon sig för dem var de än går, hon möter dem

närhelst de tänker på henne".

Människohjärtat som tänker på henne dag och natt; har en värdighet inför henne.

Hennes vänlighet visar sig för dem som söker hennes närvaro.

Hon möter deras behov, närhelst de tänker på henne.   

17.   "Visheten börjar när man uppriktigt längtar efter fostran".

18.   "Att söka fostran är att älska henne, att älska henne

är att följa hennes lagar, att hålla lagen är att

försäkra sig om odödligheten". 

Tillåts en vishetens fostran av våra hjärtan; blir vi delaktiga av vishetens och klokhetens fullkomligheter.

Ödmjukheten och litenheten öppnar upp våra frånvända hjärtan av högmod och egoism.

Söka vishetens fostran är att älska hennes närvaro.

Älska henne är att i lydnad följa hennes lagar.

I lydnad till hennes lagar; är att försäkra sig om odödligheten.

Ordspråksboken. 4:7.

7.   "Visheten är viktigast, förvärva insikt, ge allt du äger

för att förvärva insikt".

Visheten är livets ledstjärna.

Den är lösningen på mänsklighetens lidande.

Söka visheten är att förvärva insiktens lärdom och erfarenhet.

Vårt liv är det offer vi kan ge, för att förvärva insikten.

Jesus Syraks bok. 2:15.

15.  "De som fruktar Herren bryter inte mot hans bud,

de som älskar honom håller sig till hans vägar".

Kolosserbrevet. 1:3.

3.   "I honom finns vishetens och kunskapens alla skatter

gömda".

Guds hemlighet är Kristus, vår fasta klippa.

Frukta Herrens bud är att i lydnad älska han vishet och kunskap som finns fördolda i treenigheten.

Salomos vishet. 8:16-17.

16.  "När jag kommer hem skall jag vila ut hos henne,

ty i umgänget med henne finns ingen bitterhet.

Att leva med henne vållar ingen smärta utan ger bara lust och glädje.

17.  "När nu mina tankar rörde sig kring detta och jag begrundade för mig själv att odödlighet kommer av släktskap med visheten".

I evighetens boningar; får jag en evig vila i hennes närvaro.

I hennes gemenskap finns ingen bitterhet.

Livet i hennes närvaro ger ingen smärta; den ger oss en glädje och inre frid i våra hjärtan och sinnen. 

När mina tankar vidrörs av vishetens närvaro; och dess odödliga släktskap; du fylls vår ande, själ och kropp av vishetens odödliga närvaro.

Salomos Vishet. 6:19.

19.   "Och odödligheten ställer människan nära Gud".

Vishetens odödlighets välsignelser ställer människan inför Guds mäjestäts heliga närvaro. 

Salomos Vishet. 6:20-21.

20.  "Så leder längtan efter vishet till kunglig rang.

21.  "Om ni gläder er åt troner och spiror, ni folkens härskare, så håll visheten i ära; då får ni vara kungar i evighet".

Ni, folkens härskare, lyssna i all ödmjukhet till att hålla visheten i all ära; då får ni vara kungar i all evighet.

Salomos Vishet.  6:22.

22.  "Vad visheten är och hur hon blev till skall jag låta er veta.

Jag skall inte dölja några hemligheter för er utan följa hennes spår från allra första början.

Jag skall öppet lägga fram kunskapen om henne och aldrig

och aldrig vika av från sanningens väg".

En sann efterföljelse i vishetens spår, öppnar upp våra sinnen och hjärtan för hennes fördolda hemligheter.

Kunskapen från hennes fördolda hemligheter; gör att mänsklighetens hjärtan och sinnen inte viker av från sanningens väg.

Salomos Vishet. 6:23-24.

23.  "Med den tärande missunnsamheten skall jag inte slå följe ---- den har ingenting gemensamt med visheten".

Missunnsamheten har ingen vänskap med visheten och klokheten.

De har inte samma tanke och talesätt.

Missunnsamhetens förstörande och nedbrytande livsstil och livsföring; har sin gemenskap med all dårskap; som kan liknas vid en mänsklig o-kunnighet.

24.   "Nej, att många blir visa är världens räddning, och en klok konung är folkets väl.

En o-klok och ovis konung är folkets undergång.

O-visa och o-kloka människor är världens undergång.

Salomos Vishet. 7:13-14a.

13.   "Det jag lärde mig utan bak-tankar lär jag ut utan missunnsamhet. 

Jag behåller inte hennes rikedom för mig själv.

14a.  "Ty den är en skattkammare för människorna".

Vishetens kunskap av lärdom och erfarenhet; ger oss möjligheten att lära ut den utan all missunnsamhet; hennes rika skattkammare inför mänskligheten. 

Jesus Syraks Vishet. 10:3.

3.  "En kung utan fostran är folkets fördärv, men under

kloka regenter blomstrar staden".

En kung utan Vishetens fostran fördärvar folket och nationen.

Kloka regenter lever av Vishetens kunskaps lärdom och erfarenhet.

Salomos Vishet. 6:25.

25.  "Låt därför mina ord fostra er; det blir er till nytta".

Vishetens milda maningsrop till mänsklighetens härskare och folk;  Låt min fostran få forma era hjärtan och sinnen in i min fullkomliga vishet och insikt. 
   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 juli 2014 13:55

De mäktigas ansvar.

Salomos Vishet. 6:1-2.

1.  "Lyssna därför, konungar, och kom till insikt!

lär av mig, ni som härskar över jordens alla länder"!

2.   "Hör noga på, ni som regerar över människorna, ni som

yvs över era många undersåtar".

Kung Salomo talar genom vishetens ande, ödmjuka er i lyssnad;

ni konungar; med förmaningens röst, kom till insikt.

Jag, ödmjukade mig under den allvetande Guden, vår allmakts skapare

till himmel och jord; ty jag utbad om treenighetens visdom för att leda;

hans egendomsfolk.

Hans trofasthet och trovärdighet mot sitt egna treeniga ord; besvarade min inre längtan efter vishetens ande.

Lären av mig; se mig som en god förebild; att leda detta folk i hans vishet.

Ni, härskare över jordens alla länder; har också möjligheten att utbedja er

om treenighetens vishet.   

Psalm. 2:10.

10.   "Konungar, besinna er, ta varning, ni jordens härskare"!

Ni konungar och jordens härskare, vakna upp i all ödmjukhet; var lyhörd för treenighetens vishet.

Treenighetens Vishet kan förändra och förvandla era hjärtan; att styra ett folk och nation med en mild och saktmodig hand!

Salomos Vishet. 1:1.

1.   "Älska rättfärdigheten, ni som härskar över jorden".

Kung Salomo förmanar i vishetens anda; ni jordens härskare; älska rättfärdigheten; ty den påverkar era hjärtan, tankar och viljan.

Jesus Syraks Vishet. 33:19.

19.   "Så hör på mig, ni folkets hövdingar ---- ni folkförsamlingens ledare, lyssna"!!

Vishetensskrifter; förmanar folkets hövdingar som är folkförsamlingens

utvalda ledare, var lyhörda! 

Salomos Vishet. 6:3.

3.    "Det är Herren som har gett er väldet, er makt kommer från den Högste;

han skall pröva era gärningar och granska era beslut".

Ni konungar; bli ödmjuka; tänk efter att Hans Majestät har givit er väldet.

Er makt kommer inte från er egen mänskliga styrka och vishet; utan från den Högste.  Den högste ska pröva era gärningar och granska era beslut.

Ni konungar; har låtit er styras av övermodet och inte varit lyhörda för den Högstes viljebeslut.

Daniels bok. 4:14.

14.  "Denna dom är avkunnad av väktarna och detta rådslut uttalat av de heliga, för att de som lever skall inse att den Högste råder över människors riken och att han ger dem åt vem han vill och upphöjer den ringaste bland människor till härskare".

Romarbrevet. 13:1.

1.   "Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig.

Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom".

Överheten är i Guds tjänst i alla världens nationer; säger apostlafursten Paulus i sitt aktuella brev till församlingen i Rom.

Folket får den överhet som den förtjänar efter nationens egna gärningar, antingen de är rättfärdiga eller orättfärdiga inför Treenighetens närvaro.  

Salomos Vishet. 6:4.

4.  "Ni är tjänare i hans rike men har inte regerat rättrådigt, inte följt lagen

och inte levt efter Guds vilja". 

En Herrens tjänare kan vara Hans majestäts utvalde tjänare i hans rike; men har ett delat hjärta.

Den helige aposteln Matteus säger; vi kan inte tjäna två herrar.

Det delade hjärtat; blir ett förvirrat hjärta.

Ett enat hjärta; det hel-överlåtna hjärtat; kan helt åtlyda Herrens lagar.

Det hel-överlåtna och ödmjuka hjärtat; kan leva ett liv efter Guds fullkomliga vilja.

Salomos Vishet. 6:5-6.   

5.    "Plötsligt skall han stå där och fylla er med fasa; domen blir hård över höga herrar".

6.    "För den ringe finns förlåtelse och nåd, men de mäktiga möter makt när de rannsakas".

Domen för de höga herrarna och de mäktiga blir annorlunda än mot de ringa.

Deras dom blir hårdare av en självrannsakning; inför treenighetens domstol.

Den ringe lever ett liv av hel-överlåtelse av ett ödmjukt hjärta; i Jungfru Marias

fotspår; "ske med mig som du har sagt":  

Lydnaden och ödmjukheten har ett öppet hjärta mot treenighetens vilja.

Den ringes förlåtelse och nåd; bor i lydnadens och ödmjukhetens hjärtan. 

Salomos Vishet. 6:7

7.   "Han som är allas härskare tar inte hänsyn till person och viker inte för

världslig storhet.  Hög och låg har han själv skapat, och han sörjer för

alla på samma sätt"

Hans majestät är allas vår allsmäktige härskare.

Apostlafursten Paulus säger; att han har inte har anseende till personen.

Den heliga treenigheten viker sig inte för den världsliga storheten.

Den världsliga storheten; har ingen vänskap med Gud; ty världens vänskap är Guds ovänskap.

Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud: säger den helige aposteln Jakob; till de tolv utvalda israelitiska stammarna i förskingringen. 

Den fattige och rike lever sida vid sida.

Den världsliga storheten; styrs av egoismen, högmodet och stoltheten, som blivit deras goda rådgivare och livets ledstjärna.  

5 Mos. 10:17.

17.    "Ty Herren, er Gud, är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den store Gud och fruktansvärde hjälte som aldrig är partisk och inte kan mutas".

Jesus Syraks Bok. 5:15b.

15b.   "Ty Herren är den som dömer, inför honom finns ingen mänsklig storhet".

Den mänskliga storheten har sitt ursprung i egoismen, högmodets och stolhetens

hjärtan, tankesätt och tal. 

Romarbrevet. 2:11.

11.   "Gud gör ingen skillnad på människor". 

Apostalfursten Paulus skriver till församlingen i Rom, i en anda av uppmuntran;

vi har samma evighets-värde inför Hans Majestäts existens och närvaro.

Ordspråksboken. 22:2.

2.   "Fattig och rik lever sida vid sida, Herren har skapat dem båda".

Salomos Vishet. 6:8-9.

8.   "Men en sträng granskning väntar denna världens stora".

9.   "Till er, talar jag alltså, envåldshärskare, för att ni skall lära er vishet och undgå felsteg".

Lukas 12:48.

48.  "Men den som av okunnighet gör sådant som förtjänar prygel, han skall bara piskas med några få rapp. Av den som har fått mycket skall det krävas mycket,  och den som har anförtrotts mycket skall få svara för desto mera".

Ni, envåldshärskare; ödmjuka er och sök vishetens källor; liknas vid ett förmaningsrop.  När ni lär känna vishetens vilja, tankesätt; ty den är villig att förnya era sinnen och byta ut era sten-hjärtan till ett hjärta av kött som profeten Hesekiel säger i sin profetbok.  

Salomos Vishet. 6:10-11.

10.    "De som hållit den heliga lagen i helgd skall räknas som heliga.

De som lärt sig den blir försvarade vid domen".

11.    "Längta därför efter mina ord och ta begärligt emot dem; de ger er god fostran".

Den heliga lagen fylld av Vishetens ande ger en god rådklokhet.

Den blir er till ett betryggande försvar inför Kristi domstol.

Låt era hjärtan längta efter orden i den heliga lagen som är ingivna av treenighetens anda; vishet och vilja.

Treenighetens vilja och vishet ger er en god fostran och grund för er andliga tillväxt in i den treeniga karaktären.   

    

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2014 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se