Alla inlägg under november 2014

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 november 2014 09:13

FÖRSTA SAMLINGEN.

( kap. 1-9 ).

INLEDNING.

Ordspråksboken. 1:1-4.

1.  "Ordspråk av Salomo, Davids son, Israels konung".


Första Kunungaboken. 4:32.


32.  "Salomo präglade tre tusen tänkespråk, och hans sånger uppgick till ett tusenfem".


2.  "De ger vishet och fostran, så att man förstår de klokas ord".


Det visa tänkespråket ger visa hjärtan och sinnelag; och därtill en andlig fostran i treenighetens liv.


3.  "Och låter sig fostras till insikt, till rättfärdighet, rätt och redbarhet".


Treenighetens fostran; gör Guds avbilder till trogna efterföljare av vår Herres, Jesu Kristi liv och dygder.

Fostran in i insiktens och vishetens outsinliga källor gör oss till dugliga Kristi medtjänare i hans nådefulla och barmhärtiga efterföljelse. 

         Vår tunga, hjärta och sinnelag är i gemenskap med treenighetens tankar och fullkomliga vilja.


4.  "De ger de oerfarna vett, de unga kunskap och rådighet".


De o-kunniga blir förståndiga; ett ungt liv har en möjlighet att bli delaktig av treenighetens fullkomliga livsstil, livskvalite och livsföring.


Predikan. 12:1.

1.  "Tänk på din skapare i din ungdom, innan de onda dagarna nalkas, de år som ingen glädje har att ge".  


Ordspråksboken. 1:5-6.

5.  "Den vise hör dem och ökar sitt vetande, de vägleder den kloke".


Den vise och kloke har sitt ursprung i klokhetens och vishetens outsinliga källor.

Därifrån utökar de sitt vishets och klokhets andliga förstånd.

       Treenighetens kloka och visa tankespråk och sånger vägleder dem in i dessa obegränsade förråd av gudomens fördolda hemligheter och skatter.


6.  "De gör att man förstår tankespråk och liknelser, de visas ord och gåtor".


Matteus författare talar om Jesu liknelser.

Liknelsernas syfte.

Matt. 13:10-11.


10.  "Lärljungarna kom fram och frågade honom: "Varför talar du till dem i liknelser?":


11.  "Han svarade dem; ""Ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra".


Hans Majestät vars vishetens och kunskapens ande är fördold i; var given att uttyda tankespråk och liknelser.


Liknelsen om sådden.  Matt. 13:1-9.


Liknelsernas syfte.      Matt. 13:10-17.


Tolkning av liknelsen om sådden.  Matt. 13:18-23.


Liknelsen om ogräset.  Matt. 13:24-30.


Liknelsen om senapskornet och surdegen.  Matt. 13:31-35.


Tolkning av liknelsen om ogräset. Matt. 13:36-43.


Fler liknelser om himmelriket.  Matt. 13:44-52. 


Ordspråksboken. 1:7.

7.  "Gudsfruktan är kunskapens begynnelse, dåren föraktar vishet och fostran".


Gudsfruktan har sitt ursprung i kunskapens begynnelse. 

   Den o-kunnige förkastar, ringaktar och av-visar all vishet och fostran.  Han är o-hörsam och o-formbar för treenighetens fostran.


Job. 28:28.

28.  "Till människan sade han: "Att frukta Herren, det är vishet, att sky det onda är insikt".


Psalm. 111:10.

10.  "Att frukta Herren är vishetens begynnelse, insikt vinner de som gör hans vilja. För alltid ljuder hans lov".


Lydnaden ger ett insiktsfullt hjärta och sinnelag.

Vandringen i ståndaktigheten från det onda ger insikt.


Ordspråksboken. 9:10.

10.  "Att frukta Herren är början till vishet, att känna den Helige är insikt".


Apostlafursten Paulus beder; Jag vill lära känna hans uppståndelse-kraft och bli delaktig av hans lidande.

Dess kännedom om den Helige ger mänskligheten all den vishet och insikt; för sitt vardagliga behov.


Jesus Syraks bok. 1:14b.

14b.  "Visheten skapades hos de trogna redan i moderlivet".


Ordspråksboken. 1:8.

8.  "Lyssna till din fars förmaningar, min son, förkasta inte den mors undervisning".


Lyssnadets öra har en hörsamhet inför sin fars förmaningar; en andlig fostran; in i treenighetens liv och dygder.

      Lydnadens hörsamhet är ett beskydd mot ondskefullheten.


Ordspråksboken. 6:20.

20.  "Lev efter din fars bud, min son, förkasta inte din mors undervisning".


Faderns och moderns andliga mogenhet; ger barnet vägledning in i treenighetens fullkomliga liv.

      Lyssna på din moders insiktsfulla undervisning.

Lev ditt liv efter din faders budord.


Ordspråksboken. 1:9.

9.  "De är en skön krans för ditt huvud och en kedja som pryder din hals".


Det hebreiska ordet "liwjat" för krans betyder; nåd, behag och skönhet.   Treenighetens nådefullhet, behag och skönhet; ersätter sinnerlighetens inflytande i människans tankar, hjärtan och tunga. Dess utstrålning påverkar vår omgivning.


Ordspråksboken. 3:22.

22.  "De skall skänka dig liv och bli ett smycke för din hals".


De ger dig ett innehållsrikt och betydelsefullt liv.

God rådgivning och vägledning.

    En problem-lösare för sinnerlighetens bekymmer och problem.


Ordspråksboken. 1:10.

10 "Min son följ inte syndare som lockar dig".


Syndfullhetens livsföring; låt dig ej lockas av den.

       Syndaren föringrar, förkastar och föraktar din moders undervisning och din fars budord.


Ordspråksboken. 16:29.

29.  "En ogärningsman lockar andra med sig och leder dem på orätta vägar".


Ordspråksboken. 1:11-16.

11.  "Och säger: "Kom, vi lägger oss i bakhåll och dödar, vi skall roa oss med att lura på oskyldiga".


Ondskefulla människor smider listiga planer; låt oss döda våra med-människor; likt Kain som överföll sin broder Abel.

Talar falskhetens språk ut ur sina hjärtan och tungor.


12.  "Som dödsriket slukar vi dem levande, som graven tar vi med hull och hår".


Gudlösa människor vill sluka dem levande in i dödsriket.

Hjärtan som saknar med-lidande och med-känsla.

Dödsriket heter på hebreiska "se ol", vars betydelse syftar på fördjupning, grav och de dödas upphållelseort.


13.  "Alla slags dyrbarheter kommer vi över, vi skall fylla våra hus med byte".


De ondas övermod lockas av att bestjäla andras egendom;

för att tillgodose sig själva.


14.  "Du får vara med och dela, vi har en gemensam penningpung".


Locka andra till att bli delaktiga av andras bestulna ägodelar och penningar.


15.  "Min son, slå inte följe med dem, sätt aldrig din fot på deras väg".


Vishetens varningsord; följ inte deras ondskefulla råd; träd inte in på de gudlösas vägar som föraktar och föringrar mina förmaningar.


16.  "De skyndar till allt som är ont och är snar att utgjuta blod". 


Jesaja bok. 59:7.

7.  "De skyndar till allt som är ont och är snara att utgjuta oskyldigt blod.  Deras planer bringar olycka, våld och förödelse kantar deras väg".


Romarbrevet. 3:15-16-17.

15.  "På snabba fötter ilar de för att utgjuta blod".


16.  "Förödelse och elände kantar deras väg".


17.  "Och fridens väg känner de inte".

De gudlösa har ont uppsåt i sina hjärtan; deras livsföring är att gå i Kains fotspår, dräpa sina bröder och systrar.

Smider sina ondskefulla planer; förstöra och tillintetgjöra skapelsens krona.

   I sin iver; utgjuter de oskyldigt människoblod;

vars blod ropar inför Guds ansikte; dag och natt.

Deras orättfärdiga vägar präglas av förödelse och allt elände.

Deras livsföring gör att de inte känner till fridens väg.

På fridens väg; finns ingen förödelse, elände, lidande, bekymmer och motgångar. 


Ordspråksboken. 1:17-18.

17.  "Fåglar är inte hjälpta av att se när fångstnätet gillras".


18.  "Och dessa män ligger i bakhåll för sig själva, där är sitt eget liv de lurar på".    


Det finns ett ordspråk som säger; när någon gräver en grop åt andra, faller de själva däri.

Fåglarna är en jämförelsebild på dessa män; som själva gör sig sin egen skada. 


Ordspråksboken. 1:19.

19.  "Så går det den som girigt roffar åt sig; det kostar honom hans eget liv".


Ordspråksboken. 15:27.

27.  "Den som roffar åt sig drar olycka över sitt hus, den som skyr mutor får långt liv".


1Timoteus. 6:10.

10.  "Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande".


Girigheten tänker på sig själv och sina egna behov.

Girigheten kan styras av det genetiska arvsanlaget; vars ursprung kommer av vår arvssynd.

Girighetens lockelse kan kosta människors liv.

Den drar olycka över dens hus som utövar den.

      Kärleken till penningar; skapar mycken oro

och bekymmer inne i människo-själen.


En man som ägde mycket.

Markus. 10:23-25.

23.  "Jesus såg sig om och sade till sina lärljungar;

"Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!"


24.  "Lärljungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: "Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike".


25.  "Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike".


Markus författaren ger oss en utförlig beskrivning; om den rikes mannens hjärtats svårigheter; att komma in i Guds rike;  I jämförelse med kamelens storlek med ett nålsöga; lika omöjligt är det för en rik man. 


 

 


 


 Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 november 2014 07:52

SALOMOS KÄRLEK TILL VISHETEN.
Salomos Vishet. 8:2

2.  "Hon blev mig kär; jag valde henne i min ungdom och strävade efter att göra henne till min brud.

Jag greps av åtrå efter hennes skönhet".

Jag greps av en inre längtan efter hennes mjukhet, finhet och skönhet. Min själs inre törstande längtan efter hennes heliga närvaro. Hon blev mig kär; likt en jungfrulig kärlek.

Jag valde hennes fulla skönhet i min tidiga ungdom; i min innersta strävan efter att bli hennes brudgum.

Jesus Syraks bok. 4:11.

11.  "Visheten ger sina söner framgång och tar sig an dem som söker henne".

Hon offrar sin tid för de som söker hennes skönhet.

Hennes ljuvliga närvaro ger dem framgång.

Ordspråksboken. 1:20.

20.  "Visheten ropar högt på gatan, på torget ljuder hennes röst".

Hennes milda och ljuva röst ljuder på olika städers gator och torg; sök min heliga närvaro; ty den renar era själar.

Ordspråksboken. 8:1.

1.  "Hör, visheten ropar, insikten låter höra sin röst".

Hennes ljuvliga och milda utstrålning av insiktens röst ljuder; inför hela mänskligheten.

Vishetens bok. 6:1.

1.  "Lyssna därför, konungar, och kom till insikt!

Lär av mig, ni som härskar över jordens alla länder"!

Vishetens ljudande förmaningsrop till konungar och all överhet. Lär av min vishetens lära; i er okunnighet; lyssna på min outsinliga insikt.

Jesus Syraks bok. 14:20-21.

20.  "Lycklig den som fördjupar sig i visheten, som övar sitt förstånd när han talar".   

21.  "Som i sitt hjärta begrundar vishetens vägar och tänker på hennes hemligheter".

Lära känna vishetens fördolda skatter och rikedomar; förändrar och förvandlar mänsklighetens livsstil, livskvalite och livsföring.

Den som funnit vishetens hjärta; övar sitt förstånd, vilja och hjärta; när han talar.

Jesus Syraks bok. 4:12.

12.  "Att älska henne är att älska livet, rikt på lycka blir den som vaknar tidigt för hennes skull".

Att inte älska henne är att inte älska livet.

Varje dag i livet; gör visheten livet innehållsrikt och värdefullt.

Ordspråksboken. 3:16.

16:  "I sin högra hand har hon långt liv, i sin vänstra hand rikedom och ära".

Vishetens outsinliga välsignelser finns i hennes händer.

Hon räcker ut sina hjälpande händer mot mänsklighetens lidande. 

Vishetens bok. 7:10.

10.  "Jag älskade henne mer än hälsa och skönhet och ville hellre äga henne än dagens ljus".

Vishetens outgrundliga värde jämförs med dagens ljus och människans dagliga hälsa och skönhet.   

Jesus Syraks bok. 4:13.

13.  "Den som äger henne vinner ära, och där hon går in följer Herrens välsignelser med".

Vishetens boende i ett människo-hjärta; ger henne ära.

Hans Majestäts välsignelser följer med vishetens inneboende i varje hjärtan.

Jesus Syraks bok. 4:14.

14.  "De som tjänar henne gör tjänst inför den Helige, och de som älskar henne blir älskade av Herren".

Ett mänskohjärta som tjänar visheten; blir älskad av Herren.

Johannes 14:23.

23.  "Jesus svarade: "Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom".

Vishetens hjärta är Hans Majstäts ord in i våra hjärtan.

Bevarandet av hans ord görs av de som i sitt hjärta älska honom.

Treenighetens kärlek tar sin boning i dens hjärtan som bevarar hans ord i sitt hjärta.

Salomos vishet. 8:3-5.

3.  "Hon lyser med sitt höga ursprung, ty hon lever hos Gud, och världsalltets härskare älskar henne".

4.  "Hon är invigd i Guds kunskap och tar del i hans verk".

Hon är älskad av världsalltets härskare.

De erkänner hennes existens och outsinliga vishet.

Hon är delaktig av Guds hela skapelse verk i hans hjärta, tankar och vilja.

5.  "Om rikedom är något att sträva efter i livet, vad är då värdefullare än visheten som frambringar allt"?

Matriella rikedomar och skatter som tillfredsställer det sinnerliga; saknar helt sitt värde inför vishetens värdefullhet.

Ordspråksboken. 8:14.

14.  "Jag ger råd och skänker framgång, hos mig finns insikt, hos mig finns kraft".

Salomos Vishet. 8:6-7.

6.  "Om klokhet kan uträtta något, vem i världen är då en större konstnär än hon"?

7.  "Och om någon älskar rättfärdigheten, så är det genom hennes mödor som dygderna kommer; hon lär ut måttfullhet och klokhet, rättrådighet och mod ---- det bästa en människa kan äga i livet".

Vishetens klokhet till mänsklighetens släkten; är henne till livets vägledning och rådgivning.

Kärleken till rättfärdigheten och hennes mödor; formar fram treenighetens dygder i mänsklighetens hjärtan, livsstil, livskvalite och livsföring.

Ordspråksboken 8:17.

17.  "Jag älskar dem som älskar mig, och de som söker mig skall finna mig".

Människans och vishetens djupa kärleks-förhållande med varandra.

Höga Visan talar om Brudens och Brudgummens fina, mjuka och trygga kärleks-förhållande.

Matteus evangeliets författare säger;

Den som söker skall finna. Söker vi vishetens outsinliga källa; får vi släcka vår andliga törst.

Salomos Vishet. 8:8.

8.  "Och skulle någon därtill längta efter lärdom, så känner hon det förflutna och kan förutse framtiden.

Hon förstår sig på tankespråk och kan lösa gåtor, tecken och under känner hon till på förhand, och hon vet hur tider och skeden skall sluta". 

Vishetens lärdom och erfarenhet är av oförgänglighetens värde. Hennes kännedom är o-begränsad i det förflutna och att förutse framtiden.

Hennes o-utsinliga förstånd finner ingen begränsning i tankespråk; rådgivning, tecken och under av treenighetens fördolda hemligheter.

Salomos Vishet. 8:9-10

9.  "Henne föresatte jag mig alltså att föra hem och leva med, ty detta visste jag; Med sina råd skall hon ge mig framgång, hon skall uppmuntra mig i bekymmer och sorg".

Vishetens stöd och hjälp för de som sökt hennes närvaro.

Se; Visheten som sin livskamrat för livet. 

Visheten min rådgivare, uppmuntrare i olika vardagliga bekymmer och sorger.

10.  "Tack vare henne får jag ära bland människorna, redan som ung blir jag hedrad i de gamlas krets".

Under min ungdomstid; jag sökte Vishetens lärdom och erfarenhet: frukten av lärdomen och erfarenheten gav mig en heder i de gamlas åsyn.

Salomos Vishet. 4:8-9.

8.  "Vördnadsvärd ålder beror inte av livets längd, det är inte årens antal som räknas".

9.  "Det är klokheten som är en människas vita hår och ett oförvitligt liv som är hög ålder".

Jobs bok. 32:9.

9.  "Det är inte de som levt längst som är visast, inte bara de gamla vet vad vad som är rätt".

Psaltaren. 119:100.

100.  "Jag är klokare än de gamla, ty jag följer dina befallningar".

Elihus tal inför Job och hans vänner.

Jämför de ungas och gamlas vishet; ty det beror inte alltid på deras år och dagar av ålder.

Hjärtat som i lydnad följer Hans Majestäts befallningar och bud; återspeglar treenighetens outsinliga vishet och klokhet.  

Salomos Vishet. 8:11-12.

11.  "Jag kommer att visa skarpsinne som domare och bli beundrad av de mäktiga".

12.  "De skall vänta när jag är tyst och lyssnar när jag yttrar mig, och om jag talar längre skall de tiga vördnadsfullt".

Vishetens skarpsinnighet träder fram som en rättvis domare; blir uppskattad av de mäktiga.

Vishetens tystnad ger en förväntan av lyssnad; när vishetens tal ges ut.

Jobs bok. 29:1.

1.  "Job fortsatte sitt tal och sade".

Jobs bok. 29:7-10.

7.  "Jag gick ut till stadsporten och intog min plats på torget".

8.  "De unga steg tillbaka när de såg mig, de gamla reste sig upp".

9.  "Stormän höll inne sina ord och satte handen för munnen".

10.  "Hövdingar tystnade med tungan häftande vid gommen".

Jobs vishets-tal förundrade alla som hörde honom tala.

De unga och gamla kände en respekt för hans närvaro och tal.  Stormän och hövdingar lyssnade på tystnadens godhet och lärdom under Jobs vishets-tal.

Deras egna ord var betydelselösa och innehållslösa; inför Jobs vishet.  

Salomos Vishet. 8:13-16.

13.  "Tack vare henne får jag odödlighet, jag lämnar ett outplånligt minne åt kommande släkten".

Helgonens livsstil, livskvalite och livsföring präglades av vishetens och klokhetens outsinliga källor.

Deras liv lämnar ett outplånligt minne efter sig.

Dess outplånliga minne är en god förebild för kommande släkten. 

14.  "Jag skall styra hedningarna, folken skall läggas under mig".

15.  "Och fruktansvärda tyranner darra när de hör om mig.

Jag skall visa mig god för folket och tapper i krig".

16.  "När jag kommer hem skall jag vila ut hos henne, ty i umgänget med henne finns ingen bitterhet.

Att leva med henne vållar ingen smärta utan ger bara lust och glädje".

Kung Salomo styr hedningarna efter treenighetens vishet.

Fruktansvärda tyranner av ondskefullheten i sina hjärtan; bävar och darrar inför vishetens närvaro.

I vishetens anda; visar jag mig god och tapper inför folket.

I hennes närvaro kan jag vila ut; i henne finns ingen bitterhet och besvikelse.

Livets gemenskap med henne ger ingen själslig smärta.

Läkedom och hälsa finns i hennes närvaro.

Salomos Vishet. 8:17-18.

17.  "När nu mina tankar rörde sig kring detta och jag begrundade för mig själv att odödligheten kommer av släktskap med visheten".

18.  "Och goda njutningar av vänskap med henne och outtömliga rikedom av hennes trägna mödor och klokhet av övning i hennes sällskap och berömmelse av att man lyssnar till hennes ord --- då gav jag mig på vandring för att försöka vinna henne".

Vishetens släktskap ger oss en försmak av odödlighetens närvaro. Vår tankevärlds påverkan av vishetens släktskap förändrar och förvandlar vårt sätt att tänka, tala och handla.

Ger goda njutningar av vishetens vänskap; delger oss outtömliga  rikedomar utifrån hennes enträgna arbetsmödor och klokhet.  Lyssnadet till hennes ords övningar, sällskap och berömmelse; ger en djupare andlig hunger och insikt för att vinna hennes närvaro.

Vishetens bok. 8:19-21.

19.  "Jag var en frisk och stark ung man som hade fått en god själ".

20.  "Eller snarare; jag var god och hade därför fått komma till en ofördärvad kropp".   

21.  "Men jag visste att bara Gud kunde ge mig det jag ville ha; och redan det är klokhet, att veta vems gåva detta är".

Saomos visheten. 7:7.

7.  " Därför bad jag till Gud, och han gav mig klokhet.

Jag åkallade honom, och vishetens ande kom till mig".

Kung Salomon beskriver sig själv; som en ung frisk och stark man.  Jämförelsevis med en

o-fördärvad kropp utan syndlighetens djupa sår av fördärv och förgängelse.

Med en full kännedom i sitt hjärta visste han i sin enträgna bön; när Hans Majestäts nådefullhet och barmhärtighet gav honom utav sin klokhet. 

I min åkallan i hans närhet; vishetens ande kom till mig.

   

 


 

   

  


Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 november 2014 17:59

VISHETENS GÅVOR OCH EGENSKAPER.

Salomos Vishet. 7:15.

15.  "Må nu Gud hjälpa mig att klä min insikt i ord och göra mina tankar värdiga hans gåvor.

Ty han är vägvisaren till visheten, och det är han som leder de visa rätt".

Salomos ödmjuka bön; "Hjälp mig att bli iklädd i insiktens ord.

Insiktens sköna och ljuvliga ord; förändrar och förvandlar mina sinnliga tankar till insiktens tankar.

Insiktens ord och tankar; gör mitt hjärta och sinnen värdiga Hans Majestäts gåvor.

Den allsmäktige är vägvisaren till Visheten.

Gudomen vägleder de som sökt vishetens gemenskap; på rätta vägar.

Jesus Syraks bok. 15:10.

10.  "Visheten skall ge ord åt lovsången. Herren skall fylla den med kraft".

Orden från visheten är lovsångens outtömliga källa.

Hans Majestät fyller lovsången med sin outtömlig kraftkälla.

Salomos Vishet. 7:16-17. 

16.  "Av honom beror både vi själva och våra ord, all tankeförmåga och all yrkesskicklighet".
Treenigheten är vår ursprungskälla för oss och orden vi talar, tankeförmågan och yrkesskickligheten.

Vishetens ord upplyser vår tankeförmåga och yrkesskicklighet i ord och handling.

17.  "Det är han som har gett mig osviklig kunskap om tingen; jag känner världens byggnad och elementes verkningar". 

Treenighetens konung har givit mig vishetens trogna insikt.

1 Kon. 4:29-33.

29.  "Gud skänkte Salomo vishet och stort förstånd och kunskap riklig som sanden på havets strand".

Ge oss en beskrivning på hur outsinlig treenighetens visdom är. Den kan liknas vid varje sandkorn på havets strand.

Ett sandkorn är som ett vishetens ordspråk.

Vishetens ordspråk är outsinliga.

Alla vishetens ordspråk ger ett stort förstånd och kunskap.

Sinnerligheten har ingen kännedom om dessa ordspråk.

30.  "Hans vishet överträffade all Österlandets och all Egyptens vishet".

Hans vishet jämförs med Österlandets och Egyptiens Vishet.

Den sinnerliga visheten kan liknas vid Österlandets och Egyptiens vishet.

31.  "Han var den visaste bland människor, visare än esrachiten Etan och visare än Heman, Kalkol och Darda,

Machols söner.  Ryktet om honom spred sig till alla folk runt omkring".

Hans vishet var visare än andra människors.

32.  "Salomo präglade tre tusen tänkespråk, och hans sånger uppgick till ettusenfem".

Salomos tänkespråk och sånger var andra människor till andlig mognad och uppbyggelse.

33.  "Han talade om växterna, alltifrån cedern på Libanon till isopen som växer ut ur muren.  Han talade om fyrfytadjur och fåglar, om kräldjur och fiskar".

Hans vishet gav honom stort förstånd och kunskap om hela Guds ordningsamma skapelseverk.

34.  "Från alla folk kom man för att lyssna till Salomos vishet, och alla jordens kungar skänkte honom gåvor när de lyssnat till hans vishet".

Alla folkens sökande längtan till lyssnandet inför Salomos vishet; gav sitt tacksamma gensvar i givandet av skänkta gåvor.

Salomos Vishet. 7:18-22a.

18.  "Tidsåldrarnas början och slut och förlopp, solhöjdens växlingar och årstidernas skiften".

Hans vishet fick en kännedom om tidsåldrarnas olika skeenden.  Solhöjdernas olika växlingar under de fyra olika årstiderna av året.

19.  "Årens kretslopp och himlarkropparnas ställningar".

Fick en vetskap om skapelsen olika ordningar.

När det gamla året är förbrukat; kommer ett nytt år.

Himlarkropparnas skapelse-ordning; de olika kropparna accepterar varandras existens i skapelsen.

20.  "Djurens levnadssätt och vildjurens lynnen, andarnas våldsamma krafter och människornas tankar, växternas arter och rötternas hemliga krafter".

Dess kunskap ur vishetens fördolda djupheter; fick kung Salomo sig given.

Den sinnerliga kunskapen saknar en kännedom om att se och utläsa människor tankar, växternas olika arter och dess näringsrika rötter.

Ser inte växternas djupa rötter under jordens yta; som ger daglig näring till växterna liv ovanför jordens yta.

21.  "Allt lärde jag känna, det dolda och det synliga".

22a.  "Ty jag fick undervisning av visheten, hon som med sin konst har format allt".

Jag lärde känna allt om skapelsens existens.

Det dolda för sinnerliga förståndet och det synliga inför det  sinnerliga förståndet och kunskapen.

Vishetens outsinliga undervisning; gavs till mitt hjärta och sinne. 

Vishetens skapelseförmåga; formades utifrån dess förstånd och kunskap. 

Salomos Vishet. 7:22b.

22b.  "I visheten bor en ande som är förnuftig och helig, ensam i sitt slag, mångfaldig till formen, tunn, lättrörlig, klarsynt, ogrumlad, tydlig, o-kränkbar, vän till det goda skarpsinnig".  

Jakob. 3:17.
17.  "Visheten från ovan däremot är ren, men dessutom fridsam, försynt och foglig, rik på barmhärtighet och goda gärningar, o-mutlig och uppriktig".

Vishetens innersta väsen är förnuftig och helig.

Vishetens mångfaldighet är tunn, lättrörlig och fridsam.

Har sin vänskap till den andliga klarsyntheten.

Kan bedöma och urskilja mellan det onda och goda.

Treenighetens vishet; vän till det goda andliga skarp-seendet; äger en tydlig klarhet och okränkbarhet.

Vishetens bok. 7:23

23.  "Oemotståndlig, välgörande, människo-vänlig, fast, orubblig, bekymmersfri, allsmäktig och med uppsikt över allt; den genomströmmar alla andar som är förnuftiga, rena och av den tunnaste materia".

Vishetens egenskaper; den är välgörande och människo-vänlig. Visar omsorg, ömhet och värme inför mänsklighetens värdefullhet.

Dess fasthet och orubblighet; styrs inte av yttre omständigheter.

Bekymmers-friheten kännetecknar hennes vishets trygghet.

Vishetens allvetande och allsmäktighet ger henne en full kunskap om hela skapelsens ordning och fullhet.

Vishetens anda påverkar alla rena och förnuftiga andar med sin visdom.

Vishetens bok. 7:24.

24.  "Ingenting är så rörligt som vishetens rörelse.

I sin renhet tränger hon in i allt, i alla dess delar".

Vishetens renhets syfte är en full renhet; av hela skapelsen; som lagts under orenhetens förgänglighet.  

Vishetens bok. 7:25.

25.  "Hon är ett utflöde från Guds makt, hon strömmar kristallklar fram ur allhärskarens härlighet.

Därför kan ingenting orent komma henne nära".

Hennes fulla utflöde har sitt ursprung ifrån Guds allmakts härlighet.  Dess kristallklara strömnings-källan i Hans Majestäts outsinliga rikedom av fullkomlighetens härlighet; beskyddar henne ifrån orenhetens närvaro.

Vishetens bok. 7:26.

26.  "Hon är ett återsken av det eviga ljuset, en klar spegling av Guds verksamhet och en avbild av hans godhet".

Visheten är det eviga återskenet av evighetens fulla ljusutstrålning.

Återspeglingens klarsynthet av Guds verksamhet finns i henne; och gör henne till en avbild av hans godhet.

Vishetens bok. 7:27.

27.  "Hon är en men förmår allt, hon förblir vad hon är men gör allting nytt.

I släkte efter släkte finner hon rum i heliga själar och frambringar profeter och vänner till Gud".

I alla människo-släktens heliga själars inre; uppfyller hon med sin heliga närvaro.

Hennes heliga närvaro formar människor själar till profeter och Guds vänner.

Vishetens bok. 7:28-29.

28.  "Ty Gud älskar bara den som lever med visheten".

29.  "Hon är härligare än solen och förmer än alla stjärnbilder.  Hennes strålkraft visar sig överträffa ljusets".

30.  "Ty ljuset avlöses av natten, men visheten kan inget ont få makt över".

Människor som söker vishetens fullhet, är älskad av Gud.

Vishetens fullhet gör henne delaktig av Guds kärleksfulla samhörighet och gemenskap.

Hennes härlighet är starkare än solens.

Himmelens stjärnbilder; mister sin härlighet inför hennes härlighet.

Hennes strålglans kan inte jämföras med ljusets strålkraft.

Visheten har ett eget beskydd mot ondskefullheten.

Vishetens bok. 8:1.

1.  "Hon sträcker sig med kraft från öster till väster, och hon styr skickligt allt".

Vishetens allmakt finner ingen begränsning.

Hennes vishets-skicklighet kan styra allt. 

     


 

     

 

  

 
Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2014 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se