Alla inlägg under september 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 september 2017 16:39

#EN TILLRÄTTAVISNING KAN GES I OTID,

     OCH ATT TIGA KAN VARA  KLOKT#.

SYRAKS BOK.  20:1.


6700.  Ödmjuke lyssnar på sin nästa.


6701.  Högmodige ingen god lyssnare.


6702.  Försvara sina misstag  egoismens försvar.


6703.  Acceptera sina misstag  ödmjukhetens försvar.


6704.  Egen viljans frukter ::


6705a.  Skvaller & förtal orena läppar & tunga.


6705b.  Avgudadyrkan  tillfredsställa sig själv. 


6705c.  O-vänskapen  vanära vänskapen.


6706a.  Kivet  splittringens redskap.


6706b.  Vredesutbrottet  saktmodighetens

fiende & o-vän.


6706c.  Gensträvigheten  ohörsam i sitt lyssnande.


6707.  Lögnaren tror inte på sanningen.


6708.  O-ärlige  lyssnar inte på ärligheten.


6709.  O-barmhärtige  tar ingen

hänsyn till sin nästas behov.


6710.  Dåren älskar dåraktigt tal.


6711.  Vise är dåre  inför dårskapen.


6712.  Tystnadens tunga  dårskap inför 

o-tystnaden.


6713.  Ödmjuke ödmjukar sig för vad sin nästa

vill göra. 


6714.  Dåren dumdristig   inför den vise.


6715.  Ödmjuke jämförs med liljans skönhet

och ljuvlighet i dalen.


6716.  Högmodige saknar liljans skönhet

och ljuvlighet. 


6717a.  Ödmjukheten o-förgänglig.


6717b.  Högmodets  fåfänglighet.


6718.  Ödmjukhet  tystnad  stillhet.


6719a.  Högmod  o-tystnad.


6719b.  Högmod går före fall  vilket tiden visar.


6719c.  Stolthet går före undergång 

vilket tiden visar.


6720.  Ödmjukhetens närhet  hälosam

och lärorik.


6721.  Rädslan driver människor in i ett

kontroll-behov.


6722.  O-lönsamheten rädslan  för  fattigdomens

smärta och lidande.


6723.  Krävande människor  visar sin

o-barmhärtighet.


6724.  Felaktigt säkerhets-tänkande 

styrs av kontroll-tänkandet.


6725.  Kunskapen  hur man  ska leva  upphöjer folket.


6726.  Tiden tillgänglig  bara man förvaltar den

på ett rätt sätt.


6727.  Bekvämlige  saknar flitiga  arbetsamma

händer och fötter.


6728a.  Penning-begäret  tacksamhetens fiende

och ö-vän.


6728b.  Penningbegärets o-tacksamma o-mättnad

på begäret efter penningar.


6729a.  I kontroll-bevet finns ingen ödmjukhet.


6729b.  I kontroll-behovet finns stoltheten.


6729c.  I kontrol-behovet  saknas leende läppar.


6730a.  Kontroll-behovet o-barmhärtigheten

i sitt handlingssätt.


6730b.  Kontroll-behovet förslavar  trälbinder

människors hjärtan och tankar.


6730c.  Vara kontroll-behovets trälar och trälinnor

o-hälosamt och skadligt.


6731.  Kontroll-behovet   glädjefattigt.


6732a.  Penning-begäret förstör och skadar

närings-livet.


6732b.  Penning-begäret  söker egen ära.


6732c.  Penning-begäret  känner ingen mättnad.


6733.  Högmodigt folk  nationens fall.


6734.  Stoltaktigt folk  nationens undergång.


6735.  Vara aktsam till vad man väljer uttala

med tungan.


6736a.  Älska ödmjukheten  ivrigt söka

hennes närhet.


6736b.  Älska saktmodigheten  ivrigt söka

hennes närhet.


6736c.  Älska mildheten  ivrigt söka hennes närhet.


6737a.  Agressionen  fridsamhetens fiende

och o-vän. 


6737b.  Aggresivt  tale och tänkesätt förstör

sinnesron & sinnesfriden.


6737c.  Aggresiva ord och stridslystna ord

sårar hjärtan & tankar.


6738a.  Ilskenheten argsintheten vredsmodet

lugnets stillhetens fiender & o-vänner.


6738b.  Bättre vara lugn och stillsam än

ilsken argsint och vred.


6738c.  Ilskna  argsinta  Ord  sårar hjärtan

och tankar.    


6739.  Fridfulla ord och fridsamma ord  hjärtats

och tankars glädje.


6740.   O-vänskapen  fientligheten  känner

ingen gemenskap med  vänskapen.


6741.  Bittert hjärta  talar förbittrade ord.


6742.  Bitterheten smärtan sorgen.


6744a.  Vreden smärtsam i hjärtan och tankar.


6744b.  Häftigheten smärtsam i hjärtan

och  tankar.


6744c.  Ilskenheten smärtsam i hjärtan

och tankar.


6745.  Inte vara självkloka  egoismens vän.


6746a.  Sorgligt hjärta och tankar  glädjens

fiende och o-vän.


6746b.  Sorgligt  smärtsamt lidande  hjärta

bär på sårigt hjärta.


6746c.  Fröjdefullt hjärta vanärar sorgen.


6747.  Hatiskt hjärta  kärlekens fieende och o-vän.


6748a.  Vara ömhetens tjänare.


6748b.  Vara ömhjärtad  godhjärtad  ömsint.


6748c.  Ömheten visar  hjärtlig värme


6749.  Ömheten visar förståelse.


6750.  Ömheten visar  kärlek och godhet.


6751.  Visad ömhet visar förbarmande.


6752.  Ömma för  visar medlidande  visar medkänsla med  visa förbarmande.


6753a.  Vara hjärtlig  visar människo-kärlek

visar medkänsla  visar barmhärtighet.


6753b.  Vara hjärtlig  visar förståelse

ge förlåtelse.


6753c.  Vara hjärtlig  visar mänsklig omsorg

visar mänskligt medlidande.


6754.  Saktmodigheten älskar  saktmodiges

ord och handlingar.


6755.  Ödmjukheten älskar  ödmjukes ord

och handlingar.


6756.  Mildheten älskar  mildes ord och handlingar.


6757.  Saktmodigheten visar sin skönhet

och värdighet  i den saktmodige.


6758.  Ödmjukheten vsar sin skönhet och värdighet

i den ödmjuke.


6759.  Mildheten visar sin skönhet och värdighet

i den milde.


6760a.  Vara snäll uppmuntra sin nästa.


6760b.  Vara vänlig uppmuntra sin nästa.


6760c.  Vara omsorgsfull uppmuntra sin nästa.


6761.  Vara tillgäng för ödmjukheten.


6762.  Vara  tillgänglig för saktmodigheten.


6763.  Vara tillgänglig för mildheten.


6764.  Känner  ingen med det som skadar.


6765.  O-barmhärtiga människor  visar sig

vara krävande.


6766.  O-barmhärtiga människor visar vara

egoistiska.


6767.  O-barmhärtiga människor visar sig

vara självgoda  självupptagna  i  vad de gör.


6768a.  Lära känna ödmjukhetens nyttiga lärdom

och livs-erfarenhet.


6768b.  Lära känna snällhetens nyttiga lärdom

och livs-erfarenhet.


6868c.  Lära känna vänlighetens nyttiga lärdom

och livs-erfarenhet.


6869a.  Lära  känna godhetens nyttiga lärdom

och livserfarenhet.


6869b.  Lära känna elakhetens o-nyttiga lärdom

och livs-erfarenhet med smärta och lidande.


6869c.  Lära känna högmodets o-nyttiga lärdom

och livs-erfanhet med smärta och lidande.


6870.  Ha-begäret gör människan till sina

slavar & slavinnor.


6871.  Penning-begäret gö människan till sina

trälar och trälinnor.


6872a.  Äktheten  var fin den är


                 Äktheten var tillgänglig den är.


                      Äktheten var nyttig den är.


6872b.  Äktheten var älskvärd den är.


                 Äktheten  var uppskattad den är.


                    Äktheten  var  rik på äkthet  den är.


6872c. Göra rätt beslut känna  vilan och harmonin

i beslutet jag gjort. 


6783a.  Lögnens talare  ärar lögnen.


6783b.  Vara lögnens  slav och slavinnor.


6783c.  Vara lögnens  träl och trälinna.


6784.   Det nyttiga  och  tillgängliga

ger lärorik livsstil och lvsföring.


6785.  När barnen mår bra  känner

moders-kärleken vilan  och harmonin.


6786a.  Ärligheten och ödmjukheten

tillgängliga för Alla.


6786b.  Bättre vara ödmjukhetens äkta barn

än vara o-äkta.


6786c.  Bättre  livet i ödmjukheten  än i o-moralen.


6787.  O-moralen skadlig och smärtsam.


6788.  O-moralan har inte någon framtid på jorden.


6789.  O-moralen  högmodig och självgod.


6790.  O-moralen lever efter sina självvalda

paragrafer och lagar.


6791.  O-moralen säger jag gör precis det jag själv

vill göra.


6792.  Lättja

6793.  Uppmuntran


6794a.  Bekärskad  tyglad tunga.


6794b.  Behärska  tygla  hjärtats tankar


6794c.  Behärska  tygla  tungans språk.


6795.   Omtänksamheten  mildheten


6796.   Lättjan


6797.  Modfälldheten


6798.  Maktlystenheten fåfängligheten


6799. Ödmjukes kärlek till ödmjukheten förökar

hans ödmjukhet inför omgivningen.  

        Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 september 2017 16:39TUNGANS MAKT.A.  FULLKOMLIG TUNGA HAR FINA OCH GODA

KARAKTÄRSDRAG.


B.  FULLKOMLIG TUNGA SKILJER SIG AVSEVÄRT

FRÅN O-FULLKOMLIGA TUNGAN.


C.  FULLKOMLIGA TUNGAN  ÖDMJUK

OCH MILD TUNGA.


D.  FULLKOMLIG TUNGA INTE BESMITTAD AV

FÖRTAL OCH SKVALLER.


E.  FULLKOMLIG TUNGA TÄNKER FÖRST

INNAN DEN TALAR.


Vi lägger ett betsel i munnen på en häst för att han skall lyda oss styr vi också hela hans kropp.


   Drar hästkusken i hästens-betsel  åt vänster

går hästen åt vänster.


   Drar häst-kusken i hästens-betsel  åt höger

går hästen åt höger.


Hästen lyder  olika dragningar genom hästens-betsel  i hästens mun  där den är placerad.  


Hästens kroppsliga  tyngd är större än hästens-betsel  lyder hästens lilla betslet i sin mun.


  Tungan i människans mun jämförs med betslet

i hästens mun.


Styr fullkomliga tungan människo-kroppen

kroppen större än tungan  kan tala ord 

och utföra handlingar.


Tänk på fartyget så stor och drivs av hårda vindar.

       Ändå styr styrmannen det med det lilla

rodret dit han vill.


På samma sätt med tungans ord  tungan en liten lem vilket kan jämföras med fartygets lilla roder.


Tungans ord kan skryta över sin förmåga.


O-fullkomliga tungan skrytsam över hur mycket

den förmår att tala.


Insiktsfulla  tankar från APOSTELN JAKOB


FÖR CA.  2000 ÅR SEDAN.Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 september 2017 16:39

ORD FÖR DAGEN DECEMBER MÅNAD 2017.


Första dagen.


Tiden är tid för att använda den.


Andra dagen.


Tiden är tid för att inte missbruka den.


Tredje dagen.


Missbruka given tid  är att handla dåraktigt.


Fjärde dagen.


Tiden värdefull  för den som använder den.


Femte dagen.


Vid livets slut  tiden går mot  sitt slut.


Sjätte dagen.


Visad trohet mot ärligheten  aldrig förlora den. 


Sjunde dagen.


Visad trohet mot sanningen  aldrig förlora den.


Åttonde dagen.


Visad trohet mot tystnaden  aldrig förlora den.


Nionde dagen.


Visad trohet mot stillheten  aldrig förlora den.


Tionde dagen.


Visad trohet mot godheten  aldrig förlora den.


Elfte dagen.  


Hatet förlorar kärleken.


Tolfte dagen.


Föraktet förlorar kärleken.


Trettionde dagen.


Lögnen förlorar sanningen.


Fjortonde dagen.


Föraktfullt hjärta  tänker förakfulla tankar.


Femtonde dagen.


Hatiskt hjärta tänker   hatiska tankar.


Sexonde dagen.


Lögnaktigt hjärta  tänker  lögnaktiga tankar.


Sjuttonde dagen.


Ärlige lyder ärligheten.


Artonde dagen.


Den stille lyder stillheten.


Nittionde dagen.


Folkets o-kunskap  tygellöst folk.


Tjugonde dagen. 


Tänkande människor  tystnadens människor.


Tjugoförsta dagen.


Lyssnande människor  tystnadens människor.


Tjugoandra dagen.


Intressanta människor  kunskaps-givande människor.


Tjugotredje dagen.


Kunskaps-givande människor  insiktsfulla

i sin kunskap.


Tjugofjärde dagen.


Kunskaps-givande person  vishetens vän.


Tjugofemte dagen.


Försvara sina misstag  egoismens försvar.


Tjugosjätte dagen.


Acceptera sina misstag  ödmjukhetens mjukhet.


Tjugosjunde dagen.


Lögnaktigt & falskt hjärta  tala inte sanning.

      Inte sanningens vän.


Tjugoåttonde dagen.


Känslo-livet förändrar inte vädret.


Tjugonionde dagen.


Ondskans uthållighet   skadar mänskligheten.


Trettionde dagen.


Ondskan gör sina egna beslut.


Trettioförsta dagen.


1.  Ondskan lyssnar inte på sanningen.


2.  Ondskan lögnens med-hjälpare.


3.  Ondskan laglöshetens med-hjälpare.Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 september 2017 16:38HERREN LOVAR ATT VISA SIN HÄRLIGHET.
MOSE SADE : LÅT MIG FÅ SIN DIN HÄRLIGHET!!!


HERREN SVARADE:: JAG SKALL LÅTA MIN HÖGHET


OCH PRAKT GÅ FÖRBI DIG,  OCH JAG SKALL


ROPA UT NAMNET HERREN INFÖR DIG.  


JAG SKALL VARA NÅDIG MOT OCH BARMHÄRTIG


MOT DEN JAG VILL VARA BARMHÄRTIG MOT.


HAN FORTSATTE :: MITT ANSIKTE KAN DU INTE


FÅ SE, TY  INGEN MÄNNISKA KAN SE MIG


OCH LEVA.
SEDAN SADE HERREN::  HÄR BREDVID MIG FINNS


EN PLATS,  STÄLL DIG HÄR PÅ KLIPPAN!


NÄR MIN HÄRLIGHET  GÅR FÖRBI SKALL JAG


STÄLLA DIG I EN KLYFTA I BERGET  OCH SKYLA


DIG MED MIN HAND  TILLS JAG HAR GÅTT FÖRBI.


       DÅ SKALL JAG TA BORT MIN HAND OCH DU


SKALL SE MIG PÅ RYGGEN.


MEN MITT ANSIKTE FÅR INGEN SE.
ANDRA MOSEBOKEN.  33:18-23.  


     

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 september 2017 03:44VÄGEN  FRAMFÖR ANDRA:   KÄRLEKEN.KÄRLEKEN  ÄR TÅLIG  OCH GOD.


        KÄRLEKEN  ÄR INTE STRIDSLYSTEN. KÄRLEKEN  INTE SKRYTSAM.


        KÄRLEKEN  INTE UPPBLÅST.KÄRLEKEN  INTE UTMANANDE.


         KÄRLEKEN  BRUSAR INTE  UPP.KÄRLEKEN  VILL INGEN NÅGOT ONT.


         KÄRLEKEN  FINNER INTE GLÄDJE I  ORÄTTEN.KÄRLEKEN  GLÄDS MED SANNNGEN.


         KÄRLEKEN  BÄR ALLT.KÄRLEKEN   TROR ALLT.


          KÄRLEKEN  HOPPAS  UTHÄRDAR ALLT.KÄRLEKEN  UPPHÖR ALDRIG.


        SKRIVET AV  APOSTELN  PAULUS

   FÖR CA.  2.000 ÅR SEDAN. 


VISAD TROHET MOT KÄRLEKEN  

           ALDRIG FÖRLORA DEN.


   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 september 2017 03:43

ORD FÖR DAGEN NOVEMBER MÅNAD. 2017.


Första dagen.


Lärdomen  inte tung att bära.


Andra dagen.


Livserfarenheten  inte tung att bära.


Tredje dagen.


Snällheten så fin och tacksam den är.


Fjärde dagen.


Lydiga tankar ärar lydnaden.


Femte dagen.


Lydigt hjärta ärar lydnaden.


Sjätte dagen.


O-lydiga tankar ärar  o-lydnaden.


Sjunde dagen.


O-lydigt hjärta ärar olydnaden.


Åttonde dagen.


Tiden aktiv framåt.


Nionde dagen.


Varje dag fortsätter tiden aktivera sig själv.


Tionde dagen.


Vis tunga bättre än fladdrande tunga.


Elfte dagen.


Vis tunga bättre än talträngda  tungor.


Tolfte dagen.


a.  Vis tunga bättre än pratsamheten.


b.  Vis tunga bättre än pratsjukheten.


Trettionde dagen.


Saktmodighetens väldoftande ljuvlighet.


Fjortonde dagen.


Bittra och oroliga medvetandet i vredens lidande

sämre än saktmodighetens väldoftande ljuvlighet.


Sextonde dagen.


Ödmjuke lyssnar på sin nästa.


Sjuttonde dagen.


Högmodige lyssnar inte på sin nästa.


Årtonde dagen.


Ödmjuke god lyssnare.


Nittionde dagen.


Högmodige dålig lyssnare.


Tjugonde dagen.


Gårdagen inte dagen lik.


Tjugoförsta dagen.


Tjuveri  tjuven tar det som inte tillhör honom.


Tjugoandra dagen.


Falskt  lögnaktigt hjärta  lyssnar  inte på sanningen.


Tjugotredje dagen.


Försvara sina misstag   egoismens försvar.


Tjugofjärde dagen. 


Acceptera sina misstag   ödmjukhetens mjukhet.


Tjugofemte dagen.


Intressanta Ord  givande Ord.


Tjugosjätte dagen.


O-kunskapen  förvirrar nationen.


Tjugosjunde dagen.


Tänkande människor  lyssnande människor.


Tjugoåttonde dagen.


Tid av tystnad  tid av tänkande.


Tjugonionde dagen.


Intressanta människor.


Trettionde dagen.


Vänligheten bättre än o-vänligheten.Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 september 2017 03:43

#Visheten prisar sig själv och talar stolt

      i kretsen av sitt folk#.   Syraks. 24:1. 


6600.  Bättre vara nöjd än missnöjd och missbelåten.


6601.  Vara belåten förnöjsam tacksam

bättre än  o-tacksam  o-förnöjsam.


6602.  Vara vid gott mod bättre än vara modlös.


6603.  Modigheten djärvigheten o-räddheten

bättre än rädslan.


6604.  Modlösheten rädslan sämre än frimodigheten.


6605.  Mildheten och ljuvligheten bättre än

vara hårdhjärtligheten vän.


6606a.  Kärlekens tunga.


6606b.  Snällhetens tunga.


6606c.  Vänlighetens tunga.


6607a.  Behärskande tungan.


6607b.  O-behärskade tungan.


6607c.  Talträngda tungan.


6608.  Glädjens tunga.


6609.  Fridens tunga sinnesrons och

sinnesfridens vän.


6610.  Saktmodighetens tunga.


6611.  Barmhärtighetens tunga talar barmhärtiga ord.


6612.  Mildhetens tunga  talar milda ord.


6613a.  Den vrede lär sig aldrig känna saktmodigheten när han lever i vredens   

      bekvämlighet. 


6613b.  Häftige lär sig aldrig känna saktmodigheten

när han lever i vredens bekvämlighet.


6613c.  Ilskne lär sig aldrig känna saktmodigheten

när han lever i vredens bekvämlighet.


6614.  Kärleksfulle känner kärlek och respekt

för sin nästa.


6615.  Ljuva namnen syster och broder  finns

i det kärleksfulla familjelivet.


6616.  Göra kärleken älskad  älska kärleken.


6617.  Göra barmhärtigheten älskad

älska barmhärtigheten.


6618.  Kärleken du har blivit broder  min vän

och den  tröstar mig.


6619.  Barmhärtigheten är balsam i 

o-barmhärtighetens o-läkta sår.


6620.   Gårdagen inte dagen lik.


6621a.  Vreden har inget bestående värde.


6621b.  Häftigheten har inget bestående värde.


6621c.  Ilskenheten har inget bestående värde.


6622.  Saktmodigheten har  ett bestående värde.


6623a.  Vänligheten har  ett bestående värde.


6623b.  Godheten har  ett bestående värde.


6623c.  Snällheten har  ett bestående värde.


6624.  Elakheten har inget bestående värde.


6625.  Enheten och ödmjukheten goda vänner.


6626.  Splittringen  ordstrider  o-ordning

enhetens ödmjukhetens fiender och o-vänner.


6627.  Högmodet  sår ut  splittring ordstrider

o-ordning i människors  tankar och hjärtan.


6628.  Ödmjukheten och enheten skapar

ordning vila och harmoni i människors

       tankar och hjärtan.


6629.  Ångest-känslor & skuld-känslor  

o-lydnadens frukter.


6630.  Förlåtande och förstående sinnet

hjärtats tankars förlåtelse.


6631.  Kärlekens och godhetens leende.


6632.  Kärlekens och godhetens leende

förändrar tankar och hjärtats tankar.


6633.  Intressanta Ord  Givande Ord


6634.  O-kunskapen  förvirrar nationen.


6635.  Tänkande människor  lyssnande människor.


6636.  Tid av tystnad  tid av tänkande.


6637.  Intressanta människor  kunskaps-givande

människor.


6638.  Ödmjuke söker inte efter äre-lystenheten.


6639.  Äga vänligheten  göra o-vänligheten 

till förlorare. 


6640.  Krävande människor  visar sin

o-barmhärtighet.


6641a.  Säkerhets-tänkandet  i  ödmjuka andan

beskyddar  från olyckor och faror.


6641b.  Säkerhets-tänkandet  i högmodets andan

visar sitt kontroll-behov-


6642a.  Ödmjukhet  stillhet  tystnad  hälsosam

och lärorik.


6642b.  Högmodet  o-tystnaden  o-hälsosam

och o-nyttig.


6643.  Högmod går före fall vilket tiden visar.


6644.  Rädslan driver människan in i  sitt

o-kontrollbara  kontroll-behov.


6645.  O-lönsamheten  rädslan  tanke  på

be-straffning  från fattigdomens lidelser.


6646a.  De häftiga  jämförs med ogräset

i saktmodets närhet. 


6646b.  De ilskna jämförs med ogräset  i

saktmodets närhet.


6646c.  Den vrede jämförs med ogrädet i

saktmodets närhet.


6647a.  Hjälp-tänkande människor  hjälper

andra människor  med sitt tänkande.


6647b.  Människor som inte själv kan tänka

har dåligt själv-förtroende.


6647c.  Hjälp-tänkande människor  villiga

kontrollera  andras  tänkande.


6648a.  Kärleksfullt hjärta  kärleksfulla tankar.


6648b.  Stridslystet hjärta  stridslystna t ankar.


6648c.  Föraktfullt hjärta  föraktfula tankar.


6649a.  Hatiskt hjärta  hatiska  tankar.


6649b.  Föratalets hjärta  förtalets tunga.


6649c.  Skvalleriets hjärta  skvalleriets tnga.


6650a.  Vreden  saknar sinnes-ron & sinnes-friden.


6650b.  Häftigheten  saknar sinnes-ron

& sinnes-friden.


6650c.  Ilskenheten  saknar sinnes-ron

& sinnes-friden.


6651.  Väl-doftande blommor  hjärtats  tankars

sinnes-ro och sinnes-frid.


6652.  Leende blickar  hjärtats leende.


6653a.  Orden av mildhet  hjärtats milda tankar.


6653b.  Orden av saktmod  hjärtats saktmodiga tankar. 


6653c.  Orden av glädje  hjärtats glädje tankar.


6654.  Orden av glädje bättre än orden av sorg.


6655.  Saktmodighetens fullkomlighet

bättre än vredens o-fullkomlighet.


6656.  Saktmodighetens fulkomlighet bättre

än häftighetens o-fullkomlighet.


6657.  Saktmodighetens fullkomlighet bättre

än ilskenhetens o-fullkomlighet.


6658a.  Vreden o-fullkomlighet smärtar & sårar hjärtats tankar.


6658b.  Häftighetens o-fullkomlighet smärtar

& sårar hjärtats tankar.


6658c.  Ilskenhetens o-fulkomlighet smärtar

och sårar hjärtats tankar.


6659a.  Tiden är tid  för att använda den.


6659b.  Tiden är tid  för att inte missbruka den.


6559c.  Missbruka given tid  är att handla dåraktigt.


6660.  Tiden värdefull  för den som använder den.


6661.  Vid livets slut  tiden går mot  sitt slut.


6662.   Hatet förlorar   förlorar kärleken.


6663.  Föraktet  förlorar kärleken.


6664.  Lögnen  förlorar sanningen.


6665a.  Föraktfullt hjärta tänker föraktfulla tankar.


6665b.  Hatiskt hjärta tänker hatiska tankar.


6665c.  Lögnaktigt hjärta tänker lögnaktiga tankar. 


6666.  Tjänst-villig människa  tjänstvilligt hjärta.


6667.  O-lydig människa  o-lydigt hjärta.


6668.  Saktmodige förlåter  den vredes

o-fullkomligheter.


6669.  Saktmodige förlåter  häftiges o-fullkomlighet.


6670.  Saktmodige´förlåter  ilsknes o-fullkomlighet.


6671.  Följa John i hans fotspår  formas i ödmjukheten.


6672a.  Saktmodige låter inte sin tunga vara

tillgänglig för ordstrider & stridslystenheten.


6672b.  Saktmodige låter inte sin tunga vara  tillgänglig för vredens o-fullkomligheter. 


6672c.  Saktmodige är inte skyldig sin nästa

något saktmod.


6673.  Elake fortsätter leva i sin elaktiga

o-fullkomlighet.


6674.  Hårdhjärtlige fortsätter leva i sin hårdhjärtliga o-fullkomlighet.


6675.  Förtalaren fortsätter leva i sin förtaliska

o-fullkomlighet.


6676a.  Ärlige lyder ärligheten.


6676b.  Den stille lyder stillheten.


6676c.  Milde lyder mildheten.


6677.  Ödmjuke lyder ödmjukheten.


6678.  Vara vis till vara saktmodig

i stället för lyda vreden.


6679a.  O-vise saknar visheten.


6679b.  O-vise ingen vishets rådgivare.


6679c.  O-vise dårskapens vinnare.


6680.  Elake  elakhetens vinnare.


6681.  Förtalaren  förtalets vinnare.


6682.  Skvallaren  skvalleriets vinnare.


6683a.  Elake  talar inte goda ord.


6683b.  Elake  talar inte vänliga ord.


6683c.  Elake  talar inte snälla ord.


6684.  Där elakheten grönskar i sin fulla blomning

saknas snällhetens närhet.


6685.  Där elakheten grönskar i sin fulla blomning

saknas godhetens närhet.


6686.  Där elakheten grönskar i sin fulla blomning

saknas vänlighetens närhet.


6687.  Elakes övermod vanärar snällheten.


6688.  Elakes övermod vanärar godheten.


6689.  Elakes övermod vanärar vänligheten.


6690a. Häftige kan inte leda en annan häftig person

de faller båda i häftighetens smärtsamma lidande. 


6690b.  Ilskne kan inte leda en annan ilsken person

de faller båda i ilskenhetens smärtsamma lidande.


6690c.  Den vrede kan inte leda en annan vred

person de faller båda i vredens smärtsamma lidande.


6691.  Dålig moralisk livsstil  återspeglas i

arbetslivets o-moral.


6692.  Själv-tänkande personer  behöver inte fler

lagar och paragrafer. 


6693.  Intressanta Ord  intressanta människor.


6694.  O-kunskapen förvirrar nationen.


6694.  Folkets o-kunskap  tygellöst folk.


6695a.  Tänkande människor  tystnadens människor.


6695b.  Lyssnande människor  tystnadens människor.


6696.  Intressanta människor  kunskaps-givande människor.


6697.  Kunskaps-givande människor

insiktsfulla  i sin kunskap. 


6698.  Kunskaps-givande person  vishetens vän.


6699.  Kunskaps-givande personer

intressanta lyssna på.


 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 september 2017 10:46

ORD FÖR DAGEN  OKTOBER MÅNAD.  2017.


Första dagen.


Tystnadens tunga  rädd om tystnaden.


Andra dagen.


Tålamodet:  Ge, aldrig upp för lidande och motgångar.


Tredje dagen.


Tålamodets väg liknas vid genomgående mörk tunnel  när den är passerad  kommer ljuset

       fram när tunnelns väg  tar slut.


Fjärde dagen.


I tålamodet finns inte uppgivenheten  missmodigheten och misströstan.


Femte dagen.


Ansvars-känslan utvecklas i gemenskapen med

vår nästa.


Sjätte dagen.


Nyfikenheten ger aldrig upp sitt sökande

efter information.


Sjunde dagen.

  

Fullkomlig tunga  ödmjuk och mild i sitt tal.


Åttonde dagen.


Känner inget intresse  vara häftighetens

älskade barn.


Nionde dagen.


Valet är lätt att göra  vara saktmodighetens

älskade barn.


Tionde dagen.


O-intresserad  vara övermodets tjänare.


Elfte dagen. 


Valet lätt att göra  vara ödmjukhetens

tjänare i ord  och  handling.


Tolfte dagen.


Slaven och trälen aldrig fri  bättre

vara ödmjukheten slav-tjänare än övermodets.


Trettionde dagen.


Ömsinthetens hjärta  ömmar för sin nästa.


Fjortonde dagen.


Tiden  intresset  viljan väljer vad människan vill göra av sitt liv.


Femtionde dagen.


Tiden tillgänglig för Alla.

       Intresset  tillgänglig för Alla.

                 Viljan tillgänglig för Alla.


Sextonde dagen.


Vara o-lydig  o-lydnadens fånge.


Sjuttonde dagen.


Inte låta sig besegras av häftigheten

utan besegra den med saktmodet.


Artonde dagen.


Ödmjukheten äger  den ödmjuke.


Nittionde dagen.


Vara ödmjukhetens görare  inte bara dess hörare.


Tjugonde dagen.


Vara ärlighetens görare  inte bara dess hörare.


Tjugoförsta dagen.


Övermodige skrytsam  i  sitt tal.


Tjugoandra dagen.


Övermodige förblindad av  sitt eget högmod.


Tjugotredje dagen.


Dominantisk människa  inte tacksam

och uppmuntrande.


Tjugofjärde dagen.


Låt oss vara  rädd om ödmjukheten

den är som en diamant  för själen.


Tjugofemte dagen. 


Vänskapen ny-utslagen vårblomma.


Tjugosjätte dagen.


Vänskapen  fruktbart  grönskande träd.


Tjugosjunde dagen.


Snällheten vara livets trogne vän.


Tjugoåttonde dagen.


Snällheten skön & ljuvlig för de som söker henne.


Tjugonionde dagen.


Ärliga samtal  innehållsrika samtal.


Trettionde dagen.


Ödmjukheten kan om den får  utvecklas

i början vara en o-slipad diamant.


Trettioförsta dagen.


Ödmjukheten lyssnar på sanningen.
  


  


  


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se