Alla inlägg under maj 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 maj 2015 07:36

VARNING FÖR ÖVERMOD.

Jesus Syraks Bok.  3:17-18.

17.  "Mitt barn, sköt dina sysslor i ödmjukhet, så blir du mer älskad än den som är frikostig med gåvor".

Ödmjukhetens rikedomar; ges utifrån lydnaden och ordningen.  Gud är inte o-ordningens Gud utan fridens. 

1 Kor. 14:33.  Ordning och lydnad belönas med en inre frid i våra hjärtan och tankar.

18.  "Var ödmjukare ju högre du stiger, så finner du nåd hos Herren".

Tillåter man sig bli ärad i människors ögon; var vaksam!!

Lyssna inte på övermodets vilja och tankar.

Det ödmjuka hjärtat i tal och tankar finner nåd hos Herren.

Ordspråksboken. 3:34.

34.  "Smädare smädar han, men de ödmjuka visar han nåd".

Det smädaren sår för han skörda av smädelse, förakt och hånfullhet.  Hans hjärtas hårdhet finner inte behag i ödmjukheten. 

Jakob. 4:6.

6.  "Större är dock den nåd han ger oss.

Därför heter det: GUD STÅR EMOT DE HÖGMODIGA, MEN DE ÖDMJUKA VISAR HAN NÅD".

Aposteln Jakob varnar de tolv stammarna i förskingringen;

Låt inte ert hjärta i tal och tankar styras av högmodet.

1 Petr. 5:5b.

5b.  "Men för er alla gäller: Klä er i ödmjukhet mot varandra.......  Ikläd er i ödmjukhetens tjänardräkt; ert beskydd mot högmodet.

Betjäna i all ödmjukhet; era bröder och systrar i Herren.

Jesus Syraks bok. 3:20-24.

20.  "Ty stor är Herrens makt, och av de ödmjuka blir den förhärligad".

Ödmjuka hjärtans visdom förhärligar Herrens makt.

21.  "Fråga inte efter det som övergår ditt förstånd, forska inte i det som överstiger dina krafter".

Ta inte tid med det som du inte förstår.

Utforska inte det genom sinnerlighets förstånd.

Psalm 131:1.

1.  "Herre, jag är inte övermodig, har inga stolta later.

Jag ägnar mig inte åt stora ting, åt det som övergår mitt förstånd".

Vallfartssång av Kung David;

Livet i ödmjukheten; tillåter inte övermodiga planer och tankar styra sin livsstil och livsföring.

Romarbrevet. 12:16.

16.  "Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa.  Var inte självkloka".

Apostlafursten Paulus, Kristi Jesu tjänare kallad till apostel skriver till de kristna i Rom.

Jag förmanar er låt inte bli själv-kloka.

Självklokheten är själens undergång.

Var vaksamma er fiende; djävulen vill vilseleda er till självgodhetens bedrägliga lockelser.  

22.  "Tänk på de befallningar du fått; det som är fördolt angår dig inte".

23.  "Ödsla inte kraft på det som går utöver din uppgift;

det du fått se redan mer än människor kan fatta".

Lev i ödmjuk+tacksamhet på det som blivit dig givet.

Tänk; inte alltför höga tankar om dig själv.

24.  "Många har förts vilse av sina spekulationer, och skadliga fantasier har förvirrat deras omdöme".

Sinnerliga själskrafter vilseleder människor från sanningens klara ljus in under andligt mörker av förvirring och oro.

Aposteln Paulus hälsning till Timoteus, hans äkta barn i tron.

1 Tim. 1:3.

3.  "Redan när jag gav mig i väg till Makedonien bad jag stanna i Efesos och förmana somliga där att inte förkunna avvikande läror".

1 Tim. 6:20.

20.  "Käre Timoteus, ta väl vara på det som har anförtrotts dig.  Undvik det gudlösa pratet och invändningarna från en kunskap som bara är kunskap till namnet".

Förkunnelsen av irrläror förvirrar människors hjärtan och tankar ifrån sanningens goda lära.

Undvik gudlöshetens tomhets-prat och invändningar mot den sunda läran.

Jesus Syraks bok.  3:26-29. 

26.  "För den styvsinte går det illa till sist, och den som älskar faran dukar under för den".

Ordspråksboken. 28:14.

14.  "Lycklig den som alltid fruktar, den som förhärdar sig störtar i olycka".

Den som förkastat ödmjukheten; har ett förhärdat hjärta.

"Gudsfruktan är kunskapens begynnelse, dåren föraktar vishet och fostran".  ( Ord. 1:7 ).

Förhärdat hjärta+dåraktigt hjärta föraktar vishetens rikedomar och treenighetens fostran.

O-kunnigheten styrs utifrån ett förhärdat och dåraktigt hjärta. 

27.  "Den styvsinte tyngs av plågor, och syndaren staplar synd på synd"

28.  "För den övermodiges olycka finns ingen bot, ty ondskans planta har slagit rot i honom".

Syndens biverkningar är smärtsamma och plågosamma för själens inre liv.  Den ger inre blödande själssår.

29.  "Den kloke begrundar visdomsordet, att kunna lyssna är den vises glädje".

Pratsamheten ger ingen inre glädje.

Pratsamheten styrs av självupptagenheten.

Jag vet så mycket jag behöver veta.

Ordspråket säger; det är bättre med två lyssnande öron än en fladdrande tomhetens tunga.   

 


 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 maj 2015 10:37

PLIKTER MOT FÖRÄLDRAR.

Jesus Syraks bok.  3:1.

1.  "Lyssna till er fars förmaningar, mina barn, och gör som han säger, så går det er väl".

2. Moseboken. 20:12.

12.  "Visa aktning för din far och mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig"

I din livsföring visa respekt mot din far och mor; ges löftet om i ett långt innehållsrikt liv.

I ödmjuk lydnad lyssna på din fars förmaningar; utifrån hans lärdom och erfarenhet.

Jesus Syraks bok.  7:27.

27.  "Ära din far av hela ditt hjärta och glöm aldrig

din mors födslovåndor".

Glöm aldrig din mors moders-kärlek i sina födslovåndor; alltsedan du formades i din modersliv.

Ära din faders-kärlek av hela ditt hjärta.

Efesiebrevet. 6:1.

1.  "Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull, det är er skyldighet".

Lydnaden inför föräldrarna; ärar och behagar Hans Majestät.

Jesus Syraks bok.  3:2-9.

2.  "Ty Herren har gett fadern myndighet över barnen och fastställt moderns rätt gentemot sönerna".

Herren har gjort mannen till familjens överhuvud;

och lagt ned moderskärleken i hennes hjärta för familjen. 

3.  "Synder sona när man vördar sin far".

Barnens tacksamhet och hörsamhet inför sin far; ges dem löftet; synder som sonas.

4.  "Ära sin mor är som att samla skatter".

Barnens goda gensvar inför en mors moders-kärlek; är som att samla skatter.

5.  "Den som vördar sin far skall få glädje av egna barn,

och när han ber skall hans bön bli hörd".

Det människa sår, skall hon få skörda; det gäller även förhållandet mellan far, barnen och tillkommande släktled.

6.  "Den som ärar sin far får ett långt liv, och den som lyder Herren är sin mor till tröst".

Barnens lydnad inför Herren; är moderns tröst.

7.  "Den som fruktar Herren vördar sin far och tjänar sina föräldrar som slaven sina herrar".

Barnens åtlydnad mot Herrens budord; ärar och respekterar sin far. Betjänar sina föräldrar; liksom slavarna sina herrar.

8.  "Visa aktning för din far i ord och handling, så skall du få hans välsignelse".

9.  "Ty en fars välsignelse ger stadga åt barnens hus, men en mors förbannelse river upp dess grund".

Visa respekt i dina ords tal och handlingar inför din far; ges löftet att bli delaktig av hans välsignelser.

En fars välsignelse ger en trygghet, fasthet, gemenskap och samhörighet inom barnens hus.

En mors förbannelse splittar familjens gemenskap, samhörighet, fasthet och trygghet.

Jesus Syraks bok.  3:10.

10.  "Sök inte ära genom att väcka förakt för din far ---- att

din far föraktas länder inte dig till ära". 

Ordspråksboken.  30:17.

17.  "Den som ser hånfullt på sin far och vägrar att lyda sin mor, hans ögon skall ravinens korpar hacka ut och örnens ungar äta upp".

Se sin far med hånfullhet och förakt; och sin mor i olydnad; får se sina ögon i smärta; bli uthackade av korpar.

Bli till föda av örnens ungar.

Jesus Syraks bok. 3:11-1.

11.  "En människas ära bestäms av faderns anseende, och att modern föraktas länder barnen till skam".

Ordspråksboken. 17:6.

6.  "Barnbarn är de gamlas krona, sönernas stolthet är deras fäder".

Faderns livsstil, livskvalite och livsföring; återspeglas på en människas ära.

Blir modern ringaktad, bespottad och vänärad; blir hennes barn hånade och föraktade. 

12.  "Mitt barn, ta hand om din far när han blir gammal,

och vålla honom ingen sorg så länge han lever".

Hedra din far när han bli gammal och ålderdomssvag.

Ge hans hjärta din glädje; i allt vad du gör.

Ordspråksboken. 23:22.

22.  "Lyssna till din far, som gett dig livet, se inte ner på din gamla mor".

Låt din lydnad; lyssna på din far; ty han är delaktig till att du formades i din modersliv.

Förakta inte din mor; ty du formades i din moders liv. 

13.  "Ha överseende om hans förstånd försvagas, och föraktar honom inte, du som är i din fulla kraft".

Visa ditt förbarmande mot din fars föråldrande förstånd;

lev inte föraktfullt mot honom.

14.  "Godhet mot en far kommer inte att glömmas; den bygger upp vad dina synder rivit ner".

Godhetens vilja och tankar mot en far; är ej förglömd;

Dina synder i ditt egna liv blir försonade av din livsstil och livsföring i godhet mot en far.

15.  "När du råkar i nöd skall du bli ihågkommen, som frost för solen skall dina synder smältas bort".

När du bemöts av livsnöd; är du inte bortglömd; vilket kan liknas vid solens hetta mot frostig mark.  

Det frusna inre livet av syndens djupa sår; blir läkta utifrån godhetens vilja och tankar. 

16.  "En hädares like är den som överger sin far, och förbannad av Herren är den som gör sin mor vred".

Ordspråksboken.  19:26.

26.  "En skamlös och vanartig son krossar sin far och driver modern ur huset".

Den som hädar och förbannar; han överger sin fars faders-kärlek. 

En son vara liv är ondskefullt krossar sin fars hjärta.

Visar en o-tacksamhet mot sin mors moderskärlek. 


 

    

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 maj 2015 05:42

VISA OCH KLOKA ORD; FÖR VARJE DAG.

JANUARI: MÅNAD


Första dagen.

Uppmuntran i rätt tid; sprider glädje.


Andra dagen.

Den fina personligheten; ger fina samtal

och en god vänskap.


Den tredje dagen. 

Klok son umgås med klokhetens outsinliga källa.


Den fjärde dagen.

Dåraktig son umgås med o-kunnighetens källa.


Den femte dagen.

O-ärlig och o-rätt vinning efter penningar;

ger ingen varaktig vinning.


Den sjätte dagen.

Lathetens hand gör människan fattig.


Den sjunde dagen.

Idoga och flitiga händer gör människan rik.


Den åttonde dagen.

Duglig och flitig människa samlar in sommarens skörd.


Den nionde dagen.

De ondas ord gömmer på olyckor och förgängelse.


Den tionde dagen.

En klok människa lyssnar på förmaningar;

en som pratar strunt gör sig illa.


Den elfte dagen.

En klok människa har lyssnande och hörbara

öron på förmaningar.


Den tolfte dagen.

Pratmakaren pratar strunt och o-fruktbart tal.


Den trettionde dagen.

Ondskefulla läppar ger hjärte-sår.


Den fjortonde dagen.

Orden från den klokes hjärta är en källa till liv.


Den femtonde dagen.

Orden från den o-kloke har inget bestående värde.


Den sextonde dagen.

Hat ger ordstrider, bitterhet och besvikelser.


Den sjuttonde dagen.

En droppe av kärlek glömmer alla fel.


Den artonde dagen.

Den klokes läppar talar utifrån ett klokt

och vist hjärta.


Den nittonde dagen.

Dårens ord kan liknas vid o-kunniga ord

som leder till fördärv och undergång.


Den tjugonde dagen.

Den rike finner sin trygghet óch säkerhet

i sitt egna välstånd.


Den tjugoförsta dagen.

Fattigdomen kan leda till stöld.


Den tjugoandra dagen.

Den ondes vinst har inget bestående värde;

den leder till fördärv och undergång.


Den tjugotredje dagen.

Hycklaren som inte talar sanning;

saknar all trovärdighet i sin tungas tal.


Den tjugofjärde dagen.

O-fruktsam tal ger en dålig frukt.


Den tjugofemte dagen.

Den kloke har en bedömnings och urskiljningsförmåga för vad han ska tala

och inte tala.


Den tjugosjätte dagen.

Renhetens tunga låter sig inte besmittas

av o-renhetens språk.


Den tjugosjunde dagen.

Onda tankar har inget bestående värde.


Den tjugoåttonde dagen.

Den falskes tunga mister sin tal-förmåga

i vishetens närvaro.


Den tjugonionde dagen.

Ärligt hjärta söker sanningen.


Den trettionde dagen.

Sanningen lyssnar inte på lögnen.


Den trettioförsta dagen.

Ett leende gör hjärtat glatt.Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 maj 2015 14:03

23 MAJ.  2015.
ANDEN VISAR DIG DIN SVAGHET.

Anden gör dig inte i första hand starkare.

Han lär dig istället att acceptera och till och med älska din fattigdom.  Det finns en obeskrivlig glädje i upptäckten av att ens egna resurser inte räcker till.

Den helige Ande hjälper dig att förstå att just din hjälplöshet är din stora rikedom.

Gud kan inte motstå en människa som vet om sin nöd och sträcker sina armar upp mot honom.

"Ta bort frestelserna", har en gammal ökenfader sagt,

"och ingen människa kommer att bli frälst."

I frestelser och svårigheter erfar din din svaghet.

Ofta tar det lång tid att erkänna och acceptera den.

Men Anden lär dig at just svagheten öppnar en dörr till Gud.

24  MAJ.  2015.

STEG  FÖR STEG.

Gud har  inte skapat världen och människan helt färdiga en  gång för alla.  Han skapar universium i en utveckling.

Han skapar människan och mänskligheten så att hennes insikt unadan för undan växer till och blir allt klarare.

Denna utveckling hör till själva skapelsen, den är medräknad

av Gud och är del av hans plan.

Gud vill inte att ett barn handlar och tänker som en vuxen.

Branet har rätt att vara som ett barn.

Det finns olika faser i både den enskildes och hela mänsklighetens utveckling, och varje fas har sin egen sanning.

Gud kräver inte att du nu skall vara det som han kanske vill att du en gång skall bli.  Men i varje fas av din utveckling ger han dig ett visst mått av ljus och insikt för att gå vidare.

Det du har att göra är at du från det du nu är tar de steg han kallar dig till. Det gamla är aldrig förspillt om du går framåt enligt det du just nu vet är rätt.   

SANNING OCH KÄRLEK GÅR HAND I HAND.

25  MAJ  2015.

Ingen kan gå in i en bestående relation med en annan människa, om han inte vet vem han själv är och intekan lita på den andre vet vem han är.  Om vi verkligen vill göra något meningsfullt för varandra måste vi kliva ur våra roller och mötas som sanna människor.

Om vi är utklädda dockor finns det ingen chans att vi någonsin når varandra måste vi öva oss i ärlighet och sanning, mot oss själva och mot varandra.

Jeus kallar Hjälparen för "sanningens Ande" ( Joh. 16:13 ).

Hjälparen är sanningens Ande.  Han hjälper oss genom att leda oss in i sanningen. 

SOM DET KUNDE HA VARIT.

26  MAJ. 2015.

I Bibeln är det främst Jobs bok.  Klagovisorna och Psaltaren som uttrycker den dunkla sidan av vandringen till Gud.  Dess ljusa sida finns kanske allra bäst i Höga Visan.

Höga Visan sjunger om det enda väsentliga i detta liv, det som vi skapade för: kärleken.

Och den gör det med glöd och entusiasm, den förkunnar en oemotståndlig tro på kärleken.

"De största vatten förmår ej utsläcka kärleken, strömmar kan inte fördränka den" ( 8:7 ).

Denna enastående lyrik visar hur kärleken hade kunnat var om vi inte hade förlorat paradiset.

Kärleken är sig själv nog.

Den brinnande och hängivna kärlek pekar på den nya eld som den nye Adam kommit för att tända på jorden

( Luk. 12:49 ).  Den är profetia om de saligas jublande kärleksdans vid Lammets bröllopsmåltid.

Den besjunger kärleken mellan Kristus och Kyrkan, melan kristus och varje kristen.

Dessa två njuter av varandra  "bland liljorna"  ( 2:16, 6:2 )

är den store Älskaren, Gud, och hans älskade brud, människan.  

  27 MAJ.  2015.

LÄK DIN OCH GUDS SMÄRTA.

Den slutliga friheten och tryggheten kan du bara finna i Guds trofasta kärlek som aldrig sviker.

Det är bara kärleken som kan göra dig fri, denn ensam kan få dina hårda knutar att lossna.

Så snart du erfar att du verkligen är älskad, öppnas dina stängda dörrar.  Du känner hur livet strömmar in i dig.

Att säga att Gud är kärlek och att han Skapare är ungefär detsamma.  Kärleken har en skapande kraft.

Men det år svårt att tro på kärleken.

De flesta problem som plågar människan har sitt ursprung i en desperat ångest för att inte vara älskad, och aldrig komma att bli älskad.

Så många bär på djupt rotad komplex över att inte vara värda att bli älskade, varken av Gud eller av människor.

Men Gud älskar dig inte därför att du är god, det är inte det han förväntar.  Han älskar dig därför att han är god.

Och just därför att han är god vänder han sig till dem som mest behöver hans godhet.

Att överlämna sig åt Guds läkande, förnyande, omskapande kärlek är det enda betdelsefulla, både i detta i liv och i evigheten.

Vi skapade varelser bevisar Gud vår kärlek genom denna överlåtelse.

Om du litar på honom läker du hans smärta som är den försmådda kärlekens smärta.

För den som älskar finns det ingen djupare smärta än att stöta på en mur.

Det är inte dina synder som mest sårar Gud, utan din bristande tilltro till at du är älskad, älskad utan villkor.

28  MAJ.  2015.

VAR ÄRLIG MOT DITT JAG.

Ärlighet har alltid varit något viktigt för oss människor.

För att vara trygga tillsammans måste vi kunna lita på varandra.  Vi vill att det som den andre säger och gör skall överesstämma med et han verkligen menar.

Att vara ärlig innebär att vara äkta, att vara sig själv.

Men vad betyder det att vara sig själv?

Människan bär inom sig både ljus och mörker, hon dras både till det onda och til det goda.

Det är alltså väsentligt att fråga vilken sida av dig själv du indentifierar dig med.

Väljer du det ljusa eller det mörka inom dig?

Om du väljer ljuset, väljer du det djupaste i dig själv, du väljer Guds avbild inom dig, och du välje ditt nya liv i Kristus. 

Om däremot väljer mörkret,, synden, frestarens lockelser, väljer du egentligen et självbedrägeri.

Du kan aldrig vara dig själv i det onda.  Du är skapad god, det är bara i ljuset som du kan finna ditt sanna jag.

Det är något ytterst märkligt och paradoxalt:

den moderna människan som vill vara sig själv och därför vill få ge ritt utlopp åt sina passioner, sin aggressivitet, alla sina önskningar, hon är mindre än någonsin sig själv.

Hennes "ärlighet" är ett monumentalt självbedrägeri.

Det är inte äkta ärlighet att ge efter för varje impuls och nyck.

Du är mer sann när du försöker hålla tillbaka ett irriterat ord, eller när du övervinner din lättja och ditt dåliga humör.

För då du ärlig mot ditt innersta och mot det gudomliga liv du bär inom dig.

29  MAJ  2015.

LYSSNA TIL TINGENS BUDSKAP.

En människa som  försöker finna stillhet och samling i sitt inre får undan för undan även ett annat förhållande till tingen.  Tystnad, bön och bejakelsen av ditt innersta öppnar dina ögon på ett nytt sätt.

Du lär dig beundra och förundras över Guds skapelse.

Du förnimmer saker och ting allt mer i deras ursprungliga tillstånd.

Att ha en meditativ eller kontemplativ blick på skapelsen innebär framför allt att ha en lyssnande och mottagande hållning som låter tingen vara sig själva.

Du betraktar dem utan att försöka behärska eller gripa tag i dem.

Den som oupphörligt försöker göra sig till herre över det som möter i tillvaron kan aldrig leva ett kontemplativt böneliv.

Att leva kontemplativt i nnebär att ge tingen och händelserna möjlighet att förkunna sitt eget budskap.

Om du tar en skogspromenad behöver du inte tänka på vad du skall få ut av skogen.

Låt bara skogen komma emot dig som den är i sig själv, låt den  inverka på dig.

Du tar inte skogen i din tjänst utan du gör dig mottaglig för det skogen har att meddela dig.

Du låter den förkunna sitt budskap.

Ett sådant möte med tingen, i tystnad och mottaglighet, kan du inte lära dig utan övning --- övning i att vara osjälvisk, uppmärksam och stilla.

Det är bra om du ibland tvingar dig själv till vila,  låter de fladrande tankarna och känslorna bedarra, för att bli stilla och fri.

Bara så kan du låt adet goda, vackra och heliga i skapelsen tränga in i dig.

30 MAJ.  2015. 

LJUS MITT I MÖRKRET.

Den kristna glädjen är född på korset.

Varje människa är en dubbelnatur.  Det finns inom henne både ljus och mörker, hon något av Guds helighet inomen är santidigt en syndare.

Vanligtvis tänker vi oss att glädjen bara kan existera på denn ljusa sidan, och sorgen på den mörka.

Därför nedlägger vi mycket kraft på att borttränga vår skuggsida.

Men den fullkomliga glädjen finner bara den som accepterat

och försonats med sitt mörker och överlämnar det till Gud.

När vi försonats med vår svaghet, så gläder vi oss också över den därför att Guds kraft då  kan bli desto uppenbar.

Den som överlämnar sig till Gud i totalt beroende finner det sanna barnaskapets glädje som varje människa innerst inne längtar efter.

Då är mörkret inte längre skrämmande och hotfullt.

Allt vilar tryggt i Faderns ömma omsorg.

31  MAJ.  2015.

SYND  ---- ETT NEJ TILL KÄRLEKEN.

Andlig tillväxt är egentligen inte annat än att bli allt djupare medveten och övertygad om Guds kärlek.

Synden är inte heller anat än människans vägran att ta emot Guds kärlek.

Synden försiggår på två nivåer.

Den mer ytliga nivå är den där de konkreta synderna befinner sig:  lögn, förtal, kärlekslös tankar och handlingar.

Men dessa konkreta synder har sitt ursprung i synden på den djupare nivån.

Den synden består i att vi stänger våra dörrar och fönster för Guds kärlek.

Synden är inte i första hand ett nmoraliskt problem somm bara angår våra komkreta handlingar.

Synden är i sina rötter en djupt ingripande falsk livsinställning, en felaktig riktning.  Den är att leva instängd i sig själv, riktad mot förverkligandet av det egna rånga jaget.

Människan är skapad som öppenhet mot Gud, mot kärleken.

Men hon har också friheten att välja om hon vill vända sig till honom eller ej.  Synden är att tacka nej till kärleken.

Men synden blir omedelbart förlåten och utplånad när mäniskan vänder tillbaka till kärleken.

   


Av Jan-Owe Ahlstrand - 21 maj 2015 08:01Tiden och tystnaden öppnar upp för nya möjligheter.


Irrande, galopperande och flaxande tankar ett hinder för tiden och tystnaden.


Djupare samtal; känns bra för människans själs-liv.


Djupare samtal; läkedom och hälsa till kropp och själ.


Djupare samtal; kan läka såriga själs-sår.


Djupare samtal; vila och trygghet för irrande, flaxande och galopperande tankar.


Uppmuntrande hjärtan ger en själens vederkvickelse.


Tystnaden och tiden läkedom för både själ och kropp.


Skvallret och förtalet har sitt ursprung i övermodet och stoltheten; använder tungan som sitt språkrör.


Människans egoism gör att hon skadar sig själv; utifrån en själv-vald osund karaktär.


Stjäla; att ta det som inte tillhör mig själv och görs utifrån stolhetens och övermodets vilja och tankar.


Personligheters existens är verksam genom viljan och tankar.


Tystnadens närvaro bjuder inte in förtalet, skvallret, elakheten, ordstrider, osämjan, knotigheten och gnälligheten.


Tystnadens närvaro bjuder in ödmjukheten, tacksamheten, litenheten, klokheten och visheten.


Avundsjukan, svartsjuka, besvikelsen och bitterheten; har ingen gemenskap med tysthetens närvaro.


Tålamodet, uthålligheten, långmodigheten och ståndaktigheten finns i tystnadens karaktär.


Övermodet och stoltheten skadar samhället, staden och nationen.


Prisas inte vid stadens portar; är till skada för människor, mänskligheten och alla skapade varelser.


Ger sorgsna, uppgivna och bedrövade hjärtan.


Mänsklighetens brister och svagheter har sitt ursprung utifrån o-lydnaden, övermodet och stoltheten.


Regnets fuktighet kan liknas vid jordens näringsrika föda på en förtorkad jord.


Övermodet och stoltheten hatar, föraktar och undervärderar sin med-människa.


Ödmjukheten och litenheten älskar, uppskattar och värdesätter sina med-människor.


Laglösheten odlar upp o-friheten.


Dålig karaktär kan liknas vid ett omoget

beteende:


Olika urklipp ur nutidens dagshändelser.


Stöld på akutmottagningen.


150 liter diesel slangades.


Ny anmälan efter stallstöld.


Skadegörelse i servicerum.


Plånbok stals på sjukhus.


Stjäla; ta det som tillhör en med-människas egendom; ty det görs utifrån stolthetens

och övermodets vilja och tankar.


Nya lagar stiftas; laglösheten alltid ett steg före.  


Flera nya lagar; desto större förvirring och kaos.


Ödmjukheten, tacksamheten och litenheten;

styrs inte av laglöshetens närvaro. 


Moraliska förfallets karaktär existerar  utanför de moraliska grundprinciperna;


mitt är mitt; ditt är ditt.


Moraliska förfallets egenvilja+laglöshetens

vilja och tankar; gör sina egna beslut mot nationens lagförda lagar.


Övermodet och stoltheten i laglösheten.


Gör precis, vad du själv vill göra.


Nationens överhets beslut; av stadgade lagar och paragrafer; blir befolkningen till nytta eller till fara, olycka och lidande.   


Saknas visheten och klokheten som ges genom ödmjukheten, tacksamheten och litenheten; där finns ingen bedömnings-förmåga vad

som är rätt och fel.


Görs felaktiga beslut blir nationen förvirrad, rastlös, modlös och uppgiven.


Förnuftiga och kloka människor styrs av visheten och klokheten.


Vänliga ord och blickar ger liv, hälsa

och goda nyheter.


Dominanta människor har egna förslag och påpekanden.


Vill styra sina med-människor utifrån dem. 


Tystnaden erfars för alla under nattens vila.


Sinnena påverkar känslolivet och själslivet. 


Tiden avgör och påverkar människo-kroppens åldrande.


Tomhetens pratmakare; pratar för att man ska prata; inte rädd om tystnaden.


Bekväma människor umgås med sin egen

bekvämlighet.


Lata människor umgås med sin egen

lathet.


Egoistiska mäniskor umgås med sin egen

egen-vilja.


Våra tankar påverkade av våra sinnen;
styr känslolivet, själslivet och handlingar.


KÄRLEKENS PERSONLIGHET,VILJA

OCH TANKAR;

finns i uppmuntran, uppskattning,

värdefullhet och ärligheten.

All uppuntran växer genom all uppmuntran.


All uppskattning växer genom all uppskattning.


All värdefullhet växer genom all värdefullhet.


All ärlighet växer genom all ärlighet.


All älskvärdighet växer genom all älskvärdighet.


All kärlek växer genom all kärlek.


All ömhet växer genom all ömhet.


All omsorg växer genom all omsorg.


Fint och mjukt leende växer genom allt

mjukt och fint leende.


Finheten och mjukheten växer genom

finheten och mjukheten.


KÄRLEKEN ÄR DEN INRE GÅVAN AV  KÄRLEKENS ERFARENHET, TILL VARS VÄSEN

HÖR ATT SKÄNKAS VIDARE TILL ANDRA. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 maj 2015 09:25

UTHÅLLIGHET I PRÖVNINGAR.

Jesus Syraks bok.  2:1.

1.  #Mitt barn, om du närmar dig Herren för att tjäna honom,

bered dig då för prövningar#.

Judits Bok. 8:25-27.

25.  #Och för allt detta skall vi tacka Herren, vår Gud, som prövar oss likväl som våra fäder#.

26.  #Kom ihåg vad han gjorde med Abraham, hur han prövade Isak och vad som hände Jakob i det syriska Mesopotanien när han vaktade sin morbror Labans får#.

27.  #Liksom den eld de fick fick gå igenom tjänade till att pröva deras hjärtan, så har Herren inte heller lagt detta på oss som ett straff.

När han tuktar dem som som söker sig till honom vill han visa dem till rätta#.

Tjänstvilligt hjärta; har genomgått en luttringeld; ifrån den gamla människans livsstil och livsföring.

Våra andliga förfäder; Abraham, Isak och Jakob; är goda förebilder på de hjärtan som prövats.

Jak. 1:2-4.

TRO OCH PRÖVNING.

2.  #Skatta er lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag#.

3.  #Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet#.

4.  #Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar, så att ni blir fullkomliga och hela, utan någon brist#.

Bli inte modlösa och uppgivna i er tro; när ni möter olika

livs-prövningar. 

Formnings-badet ges utifrån; människors o-mogna livsstil och livsföring. Lidanden och utmaningar leder till andlig mogenhet.

När tron består uthållighetens-prov; återspeglas det i fullkomliga gärningar.  Livet som för oss in i en djupare förening med Treenighetens inre liv.

Fullkomligheten inandar gudomens närvaro i vår andliga livsstil, livskvalite och livsföring.

Fullkomlighetens närvaro i våra liv; påverkar oss till levande Kristusbrev inför vår omgivning.

DE KRISTNAS ELDPROV:

1. Petr. 4:12.

12.  #Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom, som om det vore något oväntat som hände er#. 

Apostlafursten Petrus i sin hälsning till de utvalda som lever förskingrade, som främlingar i Pontos, Galatien, Kappadokien, Asien och Bythynien.

Ni, kommer att bemötas av Treenighetens eldprov; låt er inte bli modlösa och uppgivna.

Eldprovet gör er till mogna Kristus avbilder; ni blir lika Kristus men inte förmer. 

Ty lärjungen är inte förmer än sin Herre.

Jesus Syraks Bok.  2:2-5.

2.  #Var ståndaktig och håll ut, gör inget förhastat när olyckan kommer#.

3.  #Håll fast vid Herren och lämna honom inte,

så skall det gå dig väl till slut#.

Ståndaktigheten beskyddet mot att göra dåraktiga beslut; när olyckan kommer.

Ståndaktig tro vacklar inte trots inre och yttre prövningar.

4:  #Ta emot vad som än läggs på dig och ha tålamod i

alla slags lidanden#.

5.  #Ty liksom guld prövas i eld, så prövas Guds utvalda i

lidandets ugn#.

Guds utvalda prövas i lidandets formningsugn.

Bildligt talat kan det liknas vid guldets luttring från dess slagg; som renats till guldets äktbara värde.

Låt er vara ödmjuka i tålamodets lidande.

Ordspråksboken.  17:3.

3.  #Silver prövas i degeln och guld i ugnen,

men hjärtat prövas av Herren#.

Hans Majestät känner allas hjärtan; eftersom han själv har skapat männskans hjärta.

Egoistiska hjärtan prövas som silvret i degeln och guldet i luttringens ugn.

1 Petr. 1:7.
7.  #Det som är äkta i er tro --- och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld -- skall ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras#.

De kristnas framtidshopp är att er äkta tro; vars dyrbarhet ej kan jämföras med guldets oförgängliga värde.

Trons äkthet i era hjärtan; har beprövats i luttringseld.

Dess beprövade värde ger er pris, härlighet och ära vid hans uppenbarade närvaro.

Jesus Syraks Bok.  2:6.

6.  #Lita på honom, så skall han ta sig an dig.

Håll dig på rätta vägar och hoppas på honom#.

Hjärtats förtröstan på honom; ges löftet att bemötas av hans omsorg, ömsinhet, nådefullhet och barmhärtighet.

Låt inte dina fotsteg vackla varken åt vänster eller höger.

En psalm av David.

Psalm. 37:5.

5.  #Lägg ditt liv i Herrens hand.  Lita på honom, han

kommer att handla#.

Livets vilande i Hans Majestäts hand.

Hjärtats tilltro på hans trofasta handlingssätt.

Jesus Syraks Bok. 2:7-8.

7.  #Ni som fruktar Herren, vänta på hans barmhärtighet, och vik inte av från vägen så att ni faller#.

8.  #Ni som fruktar Herren, lita på honom, så skall er

lön inte utebli#.

Gudsfruktans belöning skall inte utebli.

Lydnaden i att hålla hans budord; ger en fast tilltro till hans trohet och trovärdighet.

Jesus Syraks Bok.  2:9-11.

9.  #Ni som fruktar Herren, hoppas på allt gott,

på evig glädje och barmhärtighet#.

Gudsfruktan ger en försmak av den eviga glädjens och barmhärtighetens närvaro.

10.  #Se på dem som levt i gångna tider:

Har någon som litat på Herren blivit sviken?

Har någon som stått fast i gudsfruktan blivit övergiven?

Har någon åkallat Herren utan att bli hörd#?

11. #Nej, barmhärtig och nådig är Herren, han förlåter synder och hjälper i nödens stunder#.

En beskrivning på Herrens nåd och barmhärtighet mot sina utvalda.

Jesu Kristi försoningsverk förlåter all vår synd; i nöden välbeprövad.

En psalm av David.

Psalm. 22:5.

5.  #På dig förtröstade våra fäder, de litade på dig, och du kom dem till hjälp#.

Alla släktleds hjälpare och tröstare.

En psalm av David.  37:25.

25. #Ung har jag varit, gammal är jag, men aldrig såg jag den rättfärdiga övergiven eller hans barn tigga om bröd#.

Människans erfarenhet och lärdom; ger vittnesbörd om Herrens hjälpsamhet, godhet och omsorg.

Första Mackabeerboken.  2:61.

61.  #Så kan ni se i släktled efter släktled att den som bygger sitt hopp på Honom aldrig skall sakna kraft#.

2. Moseboken. 34:6.

6.  #Och Herren gick förbi honom och ropade: "Herren, Herren, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofashet#.

Beskrivning på Herrens omsorgsfullhet, nåd och barmhärtighet; mot sitt egendomsfolk och sin tjänare Mose.

Jesus Syraks Bok. 2:12-13.

12.  #Ve alla fega hjärtan och kraftlösa händer,

ve den syndare som vandrar två vägar#.

13.  #Ve det hjärta som är kraftlöst, ty det har ingen tro,

och därför skall det inte få något beskydd#.

Hälsningen från apostel Jakob till de tolv förskingrade stammarna.

TRO OCH PRÖVNING:

Jak. 1:6-8.

6.  #Men han skall be i tro, utan att tvivla.

Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden#.

7-8.  #En sådan människa, tvehågsen och vacklande i allt hon gör, skall inte vänta sig något av Herren#.

Fegt och kraftlöst hjärta kan liknas vid ett vacklande och tvivlande hjärta. Vars belöning blir utesluten.

Syndaren i sin syndfullhet; vandrar i sin förvirring på två vägar. 

Trolöst och kraftlöst hjärta finner inget beskydd i Hans Majestäts nådfullhet och barmhärtighet.

Sådant hjärta kan liknas vid en våg på havet som drivs och jagas av vinden. 

Ordspråket säger; man vet inte varifrån vinden kommer och vart den går.

Jesus Syraks Bok. 2:14-15.
14.  #Ve er som inte längre håller ut ----- vad skall ni göra när Herren kommer#?
15. #De som fruktar Herren bryter inte mot hans bud,

den som älskar honom håller sig till hans vägar#.

Ståndaktiga hjärtan håller ut tills Herren kommer.

Fega och vacklande hjärtan håller inte ut tills Herren kommer. 

Lydnaden i att hålla hans budord; bryter inte mot hans bud. 

Kärleken till hans budord; gör dina steg fasta på Herrens stigar.

Femte Moseboken. 4:1-2.

FÖRMANING TILL LYDNAD OCH TROHET.

1.   #Och nu, Israel, hör de stadgar och föreskrifter som jag lär er för att ni skall lyda dem. 

Då får ni leva och komma till det land som Herren, era fäders Gud, vill ge er, och ni får ta det i besittning#.

2.   #Ni skall inte lägga något till de befallningar jag ger er och inte heller dra ifrån något.     

Ni skall hålla Herrens, er Guds, bud som jag ger er#.

Livet i lydnad och trohet i att villigt följa hans stadgar och föreskrifter; ges löften om att få leva ett innehållrikt liv.

Jesus Syraks bok.   2:16-17.

16.  #De som fruktar Herren strävar att göra hans vilja, de som älskar honom mättar sig med lagen#.

Gudsfruktan åtlyder att göra hans fullkomliga vilja.

Hjärtats kärlek till livet i hans budord; ger den inre människan en mättnad av treenighetens inre liv.

17.  #De som fruktar Herren gör sig beredda och böjer sig ödmjukt inför honom#.

Gudsfruktan är vishetens begynnelse.

Visheten är vägen in i Guds trofasthet och ödmjukhet

Jesus Syraks bok. 1:28.

Ödmjukhetens hjärta+hjärtats ödmjukhet; fruktar Herren.

18.  "LÅT OSS FALLA I  HERRENS HÄNDER OCH INTE I MÄNNISKORS,  ty lika gränslös som hans storhet är hans barmhärtighet".

Falla i människors händer kan skada vår själ, ande och kropp.

Människors händer kan vara o-barmhärtiga och kärlekslösa.

Herrens händer+händer av storhet och barmhärtighet.

  
 

 


        

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 maj 2015 08:02

VISHET OCH GUDSFRUKTAN.

 

Jesus Syraks Bok.  1:11.


11.  #Gudsfruktan är en ära och en berömmelse, en lycka

och en festglädjens krans#.

 

Livet i lydnad inför Guds budord; ges i ära och berömmelse.

För människan och hennes omgivning.

Bli krönt med lycka och festglädjens segerkrans.


Jesus Syraks Bok. 10:19.

 

SANN OCH FALSK ÄRA.

 

19.   #Vem förtjänar ära?  ---  Människosläktet.

Vem förtjänar ära?  ----  Den som fruktar Herren.

Vem förtjänar vanära?  ------  Människosläktet.

Vem förjänar vanära?  ------  Den som bryter mot buden#.


Jesus Syraks bok.   25:6.

 

6.  #Erfarenhet är åldringars ärekrans, och gudsfruktan är deras stolthet#..

 

Den som fruktar Herren lyder hans budord; ty hans ära är upphöjd inför treenigheten.

Människosläktet lever sitt liv i sinnerligheten; där det skapade äras.


Jesus Syraks bok. 1:12-13.

 

12.  #Gudsfruktan fyller hjärtat med fröjd, ger lust och glädje och ett långt liv#.

 

Gudsfruktan hjärtats glädje, tänk få göra Guds vilja.

      Blir välsignad med lång liv.


Ordspråksboken. 3:1.

 

1.  #Min son, glöm inte vad jag har lärt dig, bevara mina bud i ditt hjärta#.

 

Hjärtats inre fröjd; har sitt ursprung; i ståndaktigheten; håller fast vid budorden.

Troheten och trovärdigheten; lyssnar inte på glömskan.


13.  #Den som fruktar Herren får ett gott slut, och på sin dödsdag blir han välsignad#.


Jesus Syraks bok.  1:26.

 

26.  #För Herren är det lätt på livets sista dag ge människan

hennes gärningars dag#.

 

Den som fruktar Herren och lyder hans budord; belönas med Herrens välsignelser på sin dödsdag.


Jesus Syraks bok.  1:14-15.

 

14.  #Vishetens början är att frukta Herren, och hon skapades hos de trogna redan i moderlivet#.


Psalm 111:10a.

 

10a.  #Att frukta Herren är vishetens begynnelse, insikt vinner de som gör hans vilja#.

 

Göra hans vilja; ges i löfte att bli delaktig av insiktens djupheter.

Visheten är de trognas följeslagare; alltifrån deras moderliv.


Ordspråksboken. 9:12.

 

12.  #ÄR DU VIS BLIR DIN VISHET DIG TILL NYTTA,

hädar du går det ut över dig själv#. 

 

Hädelsen blir för dig energi och tidstjuv som bestjäler dig; ditt liv.

Din vishet; gör dig älskad, uppskattad och värdefull. 


15.  #Hos människor har hon byggt sitt bo, en evig grundval, och åt deras avkomma skall hon ges i förvar#.


Jesus Syraks bok.  1:16-17.

 

16.  #Vishetens fullhet är att frukta Herren, hon mättar de trogna med sina frukter#.

 

Gudsfruktan ger delaktighet av Vishetens fullhet.

     Vises trohet ger mättnad med hennes frukter.


VÄGEN TILL VISHETEN.

Jesus Syraks bok. 6:19.


19.  #Närma dig visheten likt en som plöjer och sår; vänta på hennes goda skörd.

           Ty med det arbetet strävar du en kort tid och får strax smaka den frukt hon ger#.

 

Idogheten och flitigheten; plöjer och sår och väntar på vishetens skörd.


17.  "#Hon fyller deras hus med begärliga ting och förråden med vad hon har frambragt#.


Ordspråksboken. 8:21.

 

21.  #Jag lönar rikt dem som älskar mig och fyller deras förråd#.


Jesus Syraks bok. 1:18-20.

 

18.  #Vishetens segerkrans är fruktan för Herren, fred och hälsa växer upp ur den#.


19.  #Kunskap och insikt låter hon falla som regn; den som vinner henne får lysande ära#.


20.  #Vishetens rot är att frukta Herren, och hennes grenar är ett långt liv#.

 

Visheten finner sin ära i fruktan för Hans Majestät.

      Hälsa och läkedom; har sin näringsrika källa i Gudsfruktan.

      Kunskapen och insikten låter hon falla över de som sökt henne; likt ett vårregn över jordens  

       torrhet. 

Gudsfruktan kan liknas vid Vishetens fruktbara

        rotsystem.

Hennes fruktbara grenar; ger en riklig skörd.


Jesus Syraks bok. 1:22-23.

 

22. #Orättmätig vrede kan inte försvaras, vredens övertag blir mannens fall#.


Jak. 1:19-20.

 

19.  #Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala, sen till vrede#.


20.  #Ty en människas vrede åstadkommer inte det som är rättfärdigt inför Gud#.

 

Vreden kan inte försvaras av ursäkter.

            Vredens kontroll över människan; blir hans fall. 

Först lyssna och sedan tala.

        Ge inte vreden; något tillfälle.


23.  #Den tålmodige håller ut tills tiden är inne, sedan bryter glädjen fram hos honom#.

 

All väntan är tålamodets ryggrad.

När tiden är inne; kommer glädjens belöning.


Jesus Syraks bok. 20:5-6.

 

5.  #Den ene tiger och anses som vis, den andre väcker avsky med sitt prat#.


6.  #Den ene tiger därför att han inte har att säga,

den andre tiger därför att han vet sin tid#. 


Psalm av Kung David.

 

Psalm. 141:3-4a.


3.  #Herre, sätt en vakt för min mun, en dörrvakt

för mina läppar#.


4a.  #Låt mig inte få lust till onda ord#.

 

De visa tiger; inväntar tiden för att tala.

Den vise undviker pratsamhetens tomma ord.

Först tänka och sedan tala.

Bönens innersta längtan; bevaka min mun; låt en dörrvakt

beskydda mina läppar från ondskefulla ord.


Jesus Syraks bok.  1:24-25.

 

24.  #Han spara sina ord tills tiden är inne; då kommer många att prisa hans klokhet#.

 

25.  #I vishetens skattkammare finns kloka ord,

men hos syndaren väcker gudsfruktan avsky#.


Finns tillgängliga visa ord, sök den i vishetens

     skattkammare.

Låt er dumdristighet vara föroraren, klokheten

     livets vinnare.

Ondsintes liv ger honom avsky för gudsfruktans liv.

 

Jesus Syraks bok. 21:15.

15.  #Om den kloke hör ett vist ord berömmer han det

och tillfogar ett annat, men njutningslystne hör det med avsmak och slänger bort det över axeln#.

Söka visheten; ger kloka ord från hennes skattkammare.

Syndaren söker ej vishetens klokhet.

Den kloke hörsammar ett vist ord; hans tacksamhet längtar efter fler.

Den o-vise förkastar vishetens skattkammare.


¤Jesus Syraks bok.  1:26-27.

 

26.  #Håll buden, du som längtar efter vishet, så skall Herren skänka dig den i rikt mått#.

 

Lyd de heliga buden: tio budorden.

        Längtar sök efter efter vishetens o-utsinliga

skattkammare.

      Visheten: den Herren den Väldige.

Skänker den sökande vishetens rikedomar.


 Predikaren. 12:13.

13.  #Nu har du hört allt, och detta är summan: frukta Gud och håll hans bud. Det gäller alla människor#.

Lydnaden inför Hans Majestäts budord; ger dig visheten i rikt mått.  Hörsamheten+lydnaden är summan av att frukta Gud och hålla hans bud.


Jesus Syraks bok. 19:20.
20.  #All vishet innebär att frukta Herren, och till all vishet

hör att lyda lagen#.


27.  #Ty att frukta Herren ger vishet och vett.

Väljer man det blir man trofast och ödmjuk".

Vägen in i ödmjukheten och trofastheten är att frukta Herren.

Gudsfruktan vägen in i vishetens och förståndets rikedomar.


Ordspråksboken.  1:28.

28.  #Värj dig inte mot gudsfruktan, och närma dig den inte med svek i hjärtat#.

Låt inte ditt hjärta undvika gudsfruktan.

Svekfullt hjärta ej mottaglig för gudsfruktan.

Man kan inte tjäna två herrar.  Matt. 6:25a-b.


25.  #Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre#.

Man kan inte dela sitt hjärta med svekfullheten och gudsfruktan.  Vad har ett svekfullt och o-lydigt hjärta; för gemenskap med lydigheten.


Jesus Syraks bok.  1:29.

29.  #Hyckla inte inför din omgivning, tänk på hur du lägger dina ord#!

Hycklande tungor sprider hycklande ord.

Hycklande ord; ej trovärdiga. 

Hycklarens hjärta säger inte det som finns i hans hjärta.

Hycklaren lögnens pratmakare.  


30a.  #Upphöj inte dig själv ---- du kan falla och dra vanära

över dig"#.

Högmod går före fall.  Stolthet går före undergång.


Ordspråksboken. 16:18.

18.  #Övermod följs av nederlag, högmod går före fall#.


30b.  #Då avslöjar Herren dina innersta tanka och slår ner dig i allas åsyn,  därför att du närmade dig gudsfruktan med hjärtat fullt av falskhet".


 

 

  
    

    Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 maj 2015 07:05

VISHETENS URSPRUNG.

Jesus Syraks Bok.  1:1-2.


1.  #All vishet kommer från Herren och finns hos honom för evigt#.


2.  #Vem kan räkna havets sandkorn, regnets droppar

och evighetens dagar?#

Hans Majestät är vishetens ursprung.

Vishetens existens har sin livs-källa i treenigheten.

Treenighetens insikt och vishet kan räkna havets sandkorn,

regnets droppar och evighetens dagar.


Ordspråksboken. 2:6.

6.  #Ty det är Herren som skänker vishet, från hans mun

kommer kunskap och insikt#.

Herrens närvaro skänker de sökande hjärtan vishet.

Utifrån hans muns anda finns både kunskap och insikt.


Salomos Vishet. 9:9.

9. #Hos dig finns visheten som känner dina verk, som var med när du skapade världen och som vet vad dina ögon finner glädje i och vad som är rätt enligt dina bud#.

Visheten finns nedlagd i Treenighetens inre existens.

Känner igen skapelsens alla verk.

Visheten var närvarande i skapelsens olika skapelse-skeenden.

Har en kännedom om vad Hans Majestäts ögon finner sitt behag i.


Jesus Syraks Bok.  1:3.

3.  #Vem kan utforska himlens höjd, jordens vidd och havets djup?#

Människo-släktets sinnerlighet; till sin begränsning kan hon inte utforska himlens höjd, jordens vidd och havets djup.


Apostlafursten Paulus skriver i sitt brev till de kristna i Rom;

om Vishetens djupheter.

Romarbrevet.  11:33.

33.  #Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud!

Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar.#

Mänsklighetens sinnerlighet kan ej utforska hans beslut eller spåra hans vägar.

Dess sinnerlighet saknar; djupet av hans outsinliga rikedomar, vishet och kunskap. 


Jesus Syraks Bok.  1:4.

4.  #Före allt annat skapades visheten; tanken och insikten finns till av evighet#.

Visheten skapades innan Guds skapelseverk formades.

Dess tanke och insikt finns till av evighet.


Ordspråksboken.  8:22.

22.  #Herren skapade mig som det första, som begynnelsen av sitt verk, för länge sedan#.".


Jesus Syraks bok.  24:9B.

9B.  #Jag skall aldrig i evighet förgås#. 


Jesus Syraks Bok.  1:6,8. 

6.  #För vem har vishetens rot blivit röjd?

Vem känner dess sinnrika planer?#.

Bevittnar mänsklighetens sinnerlighet.


#En enda är vis.  Väldig och fruktansvärd sitter han

på sin tron:  Herren#.

Visheten bevisar att enda är vis;  Hans Majestät.


Baruks bok.  3:31-32.

31.  #Det finns ingen som känner hennes väg, ingen ägnar hennes stig en tanke#.

32.  #Men han som vet allt känner henne; han har utforskat henne med sin insikt, han som gav jorden form för evig tid och fyllde den med fyrfotadjur#.

Det finns ingen männsko-kännedom om hennes ursprung och existens. Guds allvetande har utforskat henne med sin insikt. 


Jesus Syraks Bok.  1:9-10.

9.  #Han själv skapade visheten och såg på den, mätte den

och utgöt den över alla sina verk#.

10.  #Allt som lever har fått del av hans gåva, i rikt mått har  den skänkts åt dem som älskar honom#.

Älska treenighetens närvaro och gemenskap; ges till löfte för dem; leva i rikt mått av hans vishet och insikt. 

Detta är Herrens ord som kom till Joel, Petuels son; om Herrens löften.


Joels bok.  2:28.

28.  #Det skall komma en tid då jag utgjuter min ande över alla.  Era söner och döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män se syner#.

Herrens löftesord till Joel; En tid kommer; en utgjutelse

över alla mänskliga varelser; ifrån min vishets ande. 


Boken Job; Vishetens bok; beskriver visheten.

Jobs bok.  28:12-14.

12.  #Men visheten, var finns den?   Var är den plats där insikten bor?

13.  "Människan vet inte vägen till den, man finner den

inte i de levandes land#.

Männskans sinnerlighet finner inte själv vägen till dess existens.

14.  #Den är inte hos mig",  säger Djupet, och Havet säger:

"Här finns den inte#.


Apostlafursten Paulus skriver till församlingen i Korint;

löften som ges till dem som i kärlek sökt honom.

1 Kor. 2:9.

9.  #Vi förkunnar, som det står i skriften, VAD INTET ÖGAT SETT OCH INGET ÖRA HÖRT och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom#. 
Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14
15 16 17
18
19
20
21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2015 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se