Alla inlägg under november 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 november 2015 20:55

VISA OCH KLOKA ORD; FÖR VARJE DAG.

JUNI MÅNAD.

Första dagen.


Dagens samhälle ett krav och kontroll-samhälle;

vi accepterar inte dig och ditt människo-värde,

vi vill ha ett kontroll+inflytande över Dig,

som person och med-människa.


Andra dagen.


Vi har byggt upp vår stad och nation på kravets

och kontrollets egna lagar, paragrafer, ideer

och genomtänkta värderingar.


Tredje dagen.


Lyssnandet på barmhärtighetens, vänlighetens,

saktmodighetens och mildhetens inre längtan

efter dem; Leva i Dem, utav Dem, i sina liv.


Fjärde dagen.


Fullfölja det som man sig själv har beslutat göra;

ändå inte gör det, finns det tydliga orsaker

till varför vi inte fullbordar det.


Femte dagen.


Dagens samhälle, stad och nation sjunker

allt djupare ned i o-moraliskt levnadssätt;

resultatet blir, det slutar helt fungera

och existera.    

  

Sjätte dagen.


Dagens samhälle format och uppbyggt i ett systemtänkande av olika paragrafer och regler.


Sjunde dagen.


Vinna ett människas hjärta och förtroende

eller att förlora det, beror på vad människan och med-människan med sitt liv och tunga,

sår i med-människors-hjärtan.


Åttonde dagen.


När girigheten bemöter sin egen girighet;

är det ingen bra lösning.


Nionde dagen.


Bättre lösning på problemet; bemöta den

med givmildheten.


Tionde dagen.


O-måttliga stressen; ingen problem-lösare.


Elfte dagen.


Vilken frukt ger Penningbegäret i dagens samhälle

oh nation?


Smaka och se trädets fruktsmak, vilken smak

ger den oss?


Penningbegäret lovar oss den goda frukten;

när vi lyssnar på deras aktuella budskap!


Vi förstår och ser begärets verklighet

och inflytande över människor; när de lever

under penningarnas ord och gärningar.


Tolfte dagen.


Dagens samhälle och nation har blivit förslavat

under den o-måttliga stressen.


De har inte tid för Sömnen och Vilan, i den

tillväxande samhälls-stressen. 


Trettionde dagen.


Dagens stressade samhälle ger människan

problem med Tystnadens vila.


Vilken skön känsla, för oss människor, det som

vi är i behov utav. 


Fjortonde dagen.


Dominant människa; förstör en god vänskap.

 

Femtionde dagen.


Dominant människa;  ingen god vän.


Sextonde dagen.


Vårt liv innehåller tid; livet är en fin gåva.


Sjuttionde dagen.


Våga misslyckas är att bryta ned vår egna stolthet.


Artonde dagen.


En människa som har en mogen självbild av sig själv; har utvecklats som människa.


Nittionde dagen.


Blir man en god vän till girigheten; äter den

upp vårt dyrbara liv.


Är den din ärkefiende; blir du aldrig dess offer,

för hans vilja.


Tjugonde dagen.


Utveckla och fördjupa en vänskap med personer som har en dålig självbild av sig själva;

kan mötas av olika problem.


Tjugoförsta dagen.


Skrytsam tunga, samarbetar alltid med egoismen,
stoltheten och övermodet.


Människor som tror att de vet mer, än vad alla

andra människor gör, styrs av denna

tungas inflytande. 


Tjugoandra dagen.


Tala goda och milda ord till ett öppet

människo-hjärta, är att komma in i hennes innersta,

som förändrar och förvandlar hennes liv

och livsföring.


Människans goda karaktär ger alltid gott vittnesbörd inför henne själv och sin omgivning.


Tjugotredje dagen.


Ödmjukt hjärta lyssnar inte på stolthetens

och högmodets tal och tankar.


Tjugofjärde dagen.


Människor som tänker med sitt hjärta har ett troget,

sunt och välutvecklat hjärta.


Tjugofemte dagen.


Människan som är o-ärlig mot sig själv och sina

med-människor; blir insnärjd i ett nät av lögner,

som kan vara svårt, att bli fri ifrån.


Tjugosjätte dagen.


Märker människor att du ljuger litar de inte mer

på dig, inte ens när du talar sanning.


Är du däremot ärlig och sanningsenlig,

utifrån dina ord i ditt språk, får det en oerhörd styrka, när du talar ut ditt budskap.


Du blir då betraktad som pålitlig och trovärdig.

Alla mänskliga kontakter blir öppna för dig,

om du vågar att vara äkta och sann som person.


Tjugosjunde dagen.


Enheten, ödmjukheten, tålamodet och uthålligheten

har en stor betydelse för ett moraliskt samhälle,

stad och nation.


Tjugoåttonde dagen.


Ansvars-känslan visar en vördnad och respekt,

inför sina med-människor.


Tjugonionde dagen.


Sann och äkta vänskap är som ett byggnads-verk,

som växer till och utvecklas.


Trettionde dagen.


När ett människo-hjärta sätts på prov; märks det

om hennes tal är i enighet med hennes hjärta

och sinne.

Annars blir hennes tal fruktlöst. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 november 2015 06:48

STADENS OCH NATIONENS O-MÅTTLIGA STRESS.


Hade ett fint samtal med en god vän.


Talade om att att vara i stillhet.

Fick till svar;  Alla är så stressade idag;

det är så svårt att vara i stillhet.


Nu känner jag att jag inte kan prata med dig längre.

Du ser hur man stressar.


Det känns sorgligt att inte människor;

har tid för varandra.


Fina och djupa samtal; kan vara till 

uppmuntran; i vilket man värderar varandras

människo-värde.


Tystnadens, vilans och stillhetens närvaro;

själens och kroppens hälsa.


O-måttliga stressen; blockerar människors

hjärtan och sinnen.

 

O-måttliga stressen vänder fåfängt tillbaks;

ett jagande efter vind.


O-måttlig stress och stillheten; ej goda vänner;

går skilda vägar.


Snällheten vänder inte fåfängt tillbaks.


Snällheten känner ingen gemenskap;; med

självviskheten, självgodheten och egoismen.


Snällheten; inte skrytsam, häftig, ilsken,

vred, gnällig och knotande.


Snällheten, godheten, all uppmuntran,

värme, omsorg och ömhet; umgås med varandra. 


Övermodet;


Känslokall, ej medlidsam, o-barmhärtig,

känner ej någon medkänsla, medömkan,

diskussionslysten, tänker på sig själv-god,

själv-bestämmande och själv-upptagen.


Stillheten och vilan;


Uppmuntrar, ej skadar någon; villig att bjuda

in oroliga och förvirrade hjärtan och sinnen;

in i sin gemenskap.


Människans fria val av sin tid;

        Offra sin tid för oron, rädslan och förvirringen;

eller ===== Stillheten och vilan.


Lärdomen och livserfarenheten; säger oss

stillheten och vilan  ===== ett bättre val.


Oron, rädslan och förvirringen odlar upp trötta

och slitna tankar.


Det är fel att tillbringa tid med att oroa sig i onödan;

istället för att söka tystnaden, stillheten och vilan.


Övermodet har sin närvaro i oron, rädslan

och förvirringen.


Ödmjukheten, stillheten och vilan; fri ifrån

oron, rädslan och förvirringen.


Politiskt och individuellt; Stillheten och ödmjukheten; blir hjälpande faktorer för

att lösa samhällets problem av övermodiga

      ordstrider och o-sämja.


I olika politiska och individuella föreningar. 


1.   Att få lägga små fina blommor i ett människo-hjärta.


2.   Ödmjukhetens väldoftande blommor,

ger nytt livsmod.


3.   Ödmjukhetens och ömhetens små blommor;

längtar efter att få vidrör ett övermodigt hjärta.


4.   Ödmjukhetens ömhet, omsorg och värme.


5.   Livet i ödmjukhetens vår-vindar av väldoftande blommor.


6.   Livet under ödmjukhetens beskydd och vila.


Ordets Rädsla:


Nyfött barns skrikande; visar sin rädsla.


Akvivt säkerhets-tänkande; visar samma rädsla


Alla paragrafer och lagar; visar samma rädsla.


Människans trygga sömn-tillstånd;

visar ingen rädsla.


All rädsla påverkar människans attityd

och beteende.


Rädslan === Modlösheten === Hjärte-ängslan

=== Fruktan === Ängsligheten === Nervositeten

=== Försagdheten; kan liknas vid vagnarnarna

efter tåget Rädslan.


 
Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 november 2015 14:59

VISA OCH KLOKA ORD; FÖR VARJE DAG.

MAJ MÅNAD.


Första dagen. 


Våra liv; att se, själva Livet, som en fin

och värdefull gåva till varje människa.


Den andra dagen.


Hur vi lever våra liv;; ett talande språk;

om hur man lever som människa.


Den tredje dagen.


Fåordig människa; har två lyssnande öron.


Den fjärde dagen.


Äga ett ödmjukt och saktmodigt hjärta;

värdefullare än både guld och silver.


Den femte dagen.


När vårt hjärta är fyllt av en inre med-mänsklig-kärlek, i närvaro av våra med-människor;

utstrålar vi en inre värme och omsorg

inför mänskligheten.  


Den sjätte dagen.


I tålamodet och uthålligheten känner man

en djup vila och trygghetskänsla.


Den sjunde dagen.


Tålamodet och uthålligheten har inget

behov av att försvara sig.


Den åttonde dagen.


Tystnaden; bra botemedel mot en fladdrande,

stressande och självupptagen tunga.


Den nionde dagen.


Fladdrande, stressande, själviska, självgoda

och självupptagna tungor; bär ingen

bestående frukt.


Den tionde dagen.


Vis och klok tunga bär en bestående frukt;

i uppmuntran och hjälp för behövande människor. 


Den elfte dagen.


Övermodet, svartsjukan och avundsjukan utvecklar sin förmåga; i en obehärskad 

tunga i sitt handlingssätt i ord och gärning;

ett handlings-kraftigt redskap. 


Den tolfte dagen.


O-måttlig stress+påverkan har en negativ skada

på människans hälsa. 


Den tolfte dagen.


Vad vinning har människokroppen; när den blir

o-måttligt stressad.


Den trettionde dagen.


Passiviteten ett bedövningsmedel; förlamar och trälbinder människo-hjärtat.


Den fjortonde dagen.


Tåligheten, tålamodet, ståndaktigheten

och uthålligheten, låter inte sig bli urverkets-slav,

de påverkas aldrig, av tiden.


Den femtionde dagen.


Själva lögnen, som person, av sin egen vilja;

äter upp sig själv i sina egna lögner,

i vilka hon själv, lever i.


Den sextonde dagen.


Sanningen har alltid en framtid, däremot lögnen,

helt saknar.


Den sjuttionde dagen.


Människor som inte utvecklas på ett normalt sätt,

som en mogen individ under sitt liv; har aldrig ansträngt sig, bearbeta sina genetiska svagheter

och brister under sitt liv.


Den nittionde dagen.


Människor lyssnar på latheten, bekvämligheten

passivitetens budskap.

Slutsatsen blir; vilken belöning ges tillbaks!


Den tjugonde dagen.


All förtröstan och tilltro på sig själv; aldrig lyssna

på andras rådgivning, vill själv lösa sina egna problem.


Den tjugoförsta dagen.


Människor som lever i självförtröstan

och självupptagenhet, vill själv lösa sina problem

på egen hand.  


Den tjugoandra dagen.


Det jag i första hand vill göra i mitt liv,

det är viktigast för mig själv.


Den tjugotredje dagen.


Behärskad tunga av Tystnaden; kontrollerar

fladdrande, stressande och självupptagna tungor.


Den tjugofjärde dagen.


Under olika perioder av Livet; nyttigt självrannsaka sig själv, Vad gör jag av mitt liv; som människa.


Den tjugofemte dagen.


Livet är som en fin gåva, till varje människa.

Vårt livs innehåll grundad på TIDEN; finns till vårt förfogande, hade inte TIDEN funnits, hade vi

inte existerat.


Den tjugosjätte dagen.


Hur utvecklas Tålamodets frukter i våra liv;

ger sig själv Tid och tillåtelse, bli formad

och vara formbar, av Tålamodets inflytande.


Den tjugosjunde dagen.


Passiviteten, uppgivenheten, latheten

och bekvämligheten; gör att vi kan förlora

allt i vårt liv, värdefullt att göra,

de är tids och energi-tjuvare.


Den tjugoåttonde dagen.


Lyssna på meningsfullheten; gör vårt liv

innehållsrikt.


Den tjugonionde dagen.


Övermodet och egoismen tillsammans med

Penningbegäret; ingen tillgång för stadens och

nationens utveckling.


Den trettionde dagen.


Egen tillåtelse till sig själv; förändrar vårt liv

och vår egna karaktär.

Lösningen till förändringen i sin karaktär;

har en djupare inre vilja och längtan.


Den trettioförsta dagen.


Resultatet av en sådan förändring; alltid hälsosam;

för vår egna omgivning och med-människor.  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 november 2015 14:56

FÖRTALETS FAROR.

Jesus Syraks bok. 28:13-18.

13.  #Förbannelse över lögnaren och baktalaren ------

han vållar många fredliga människors undergång#.

Lögnares och förtalares tungas förbannelser;

ger många lyssnande fredliga människor

undergång och fördärv.


Ordspråksboken. 16:27.

27.  #En ondsint man ställer till skada,

hans ord är förtärande eld#.

Argsint människas ord; skadar hjärtan och sinnerligheten; likt en elds förstörelse av allt levande liv.


14.  #Den skvallande tungan har störtat många

i olycka och drivit dem på flykt från land till land.

Den har förstört befästa städer och lagt stormäns hus i ruiner#.

O-behärskad+skvallrande tungans påverkan;

människans sinnen och hjärtan; förvillats, besvärats, förvirrat människor in i olyckor.

Förts bort på flykt till olika främmande länder. 

Förstört och ödelagt befästa städer; stormäns

ståtliga husbyggen lagts i ruiner.


15.  #Den skvallrande tungan har kört dugliga hustrur på porten och berövat dem frukten

av deras arbete#.

Skvallrande+o-behärskad tunga; har låtit flitiga

och idoga hustrun behandlas som en dörrmatta

och disktrasa.

Frukten av dess flitiga sysslor har berövats på

sin dyrbara belöning.


16.  #Lyssnar man till den får man ingen frid

och kan aldrig leva i ro#.

Ingen rofylld och stillsam tunga; lyssna på den

ger ofrid, oro och o-ordning.


17.  #.Piskans slag ger blodiga märken,

men tungans slag knäcker ben#.

Tungans ord ger kraftiga slag likt ett slagträ.

Slagträdet ger tydliga blodsmärken.

Dess slagkraft knäcker sönder ben; på alla

levande varelser. 


18.  #Många är de som fallit offer för svärdet,

men inte så många som tungans offer#.

Tungans ords offer kan aldrig jämföras med

det vassa svärdets räknade offerantal.


Jesus Syraks bok. 28:19-23.

19.  #Lycklig den som funnit skydd mot förtalet,

som inte utsatts för dess raseri,

inte behövt släpa på dess ok och aldrig

fjättrats av dessa bojor#.

Förtalets raseri+o-behärskade tungans skadliga

och smärtsamma ords-påverkan; kan känna tacksamhet;; i beskyddet från dess aggressivitet.

Ett tungt ok att bära och fjättrad i förtalets bojor;

där beskyddet saknas.


20.  #Ty dess ok är av järn och dess bojor

av koppar#.

Förtalets tunga träldomsok; vars hårdhet liknar

järnets tyngd och hårdhet.

Förtalets förslavade bojor; kring trälarnas halsar.


21.  #Ond är den död det vållar, och dödsriket

självt ger en bättre lott#.

Förtalets ondska; leder människo-själen in i

dödens verklighet. 

Dödsrikets existerande närvaro ger en

bättre vinning. 


Jakob 3:6 & 8.

6.  #Och tungan är en eld, själva den onda världen bland våra lemmar.
Den fläckar hela vår kropp, den sätter livshjulet i

brand och har själv sin eld från helvetet#.

Tungans ord en flammande och förtärande eld.

Skadar lyssnande öron; smärtsamma blödande hjärte-sår.

Ondskans egen värld; för kroppens övriga lemmar.

Skadar och tillintetgör kroppens övriga lemmar.

Tungans ords syndiga gift; likt ett dödande ormgift eller giftspruta i en frisk kropp.

Befläckar en ren kropp; den frigör hettans eldslågor;

i en människas inre och yttre liv; av syndens vilja.


8.  #Men tungan kan ingen människa betvinga, orederlig och ond som den är och full av

dödligt gift#. 

O-behärskad tunga kan ingen tämja och få makt med; förvirrad och förnuftslös i sitt tal, omoralisk,

fördärvad, förtappad, samvetslös och ondsint.


22.  #Förtalet skall aldrig få makt med de fromma,

de skall inte bli brända av dess flammor#.

Förtalet ger dåliga rykten; de gudshängivna,

gudfruktiga och helgon; kan ej förtrycka

och förgripa sig på dem. 

Ej blir de skadade av förtalets elds flammor.


Psalm. 31:21.

21.  #Du håller dem gömda hos dig undan människors ränker, du bevarar dem i ditt hägn

undan elaka tungor#.

Du bereder dem en tillflyktsort och beskydd; undan

människors listiga och hemliga planer.

De bevaras i din fristad under ditt kärleks beskydd

undan fräcka, giftiga och o-moraliska tungor.


Jesus Syraks bok.  51:2-5.

2.  #Ty du blev min beskyddare och hjälpare,

du räddade mig från undergången, från fällan

som förtalaren gillrade, från läpparna

som spred ut lögner. 

Inför mina fienders angrepp kom du till min hjälp.#

Räddad från allt fördärv, förfall och olyckor;

från förtalarens gillrande läppars lögnaktiga tal.

 

3.  #Och du räddade mig, rik som du är på

barmhärtighet och ära, från käftar som var beredda

att sluka mig, från händer som ville ta mitt liv,

från alla de faror jag råkat i#.

Räddad i din barmhärtighets och äras rikedom;

från onda och uppkäftiga tungor och händer, beredda ta mitt liv. 


4.  #Från kvävande eld som omgav mig, ut ur

lågor som jag inte hade tänt#.

Räddad från förtalets faror av flammande eldslågor.


5.  #Ur djupet av dödsrikets innandömen,

från orena tungor och lögnaktigt tal#.    

Orena tungor och lögnaktigt tal; förvaras

i dödsrikets djupa innandömen. 


23.  #Dess offer blir de som överger Herren,

kring dem skall det brinna och aldrig slockna.

Det skall släppas loss mot dem som ett lejon,

som en leopard skall det slita dem i stycken#.

Förtalets offer; blir de som i o-lydighet vänder sig från Treenighetens gemenskap.

Förtalets elds flammor kring dem; ej slocknar.


Jesus Syraks bok.  28:24-.

24.  #Du inhägnar ju din egendom med

törnhäckar ------ se också till att sätta lås

för din mun.


25.  #Du knyter ihop om ditt silver och guld ------

gör dig också en väg för att väga dina ord#.


26.  #Akta dig så att förtalet inte får dig på fall,

mitt för ögonen på din lurande fiende#.


 
 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 november 2015 14:46

VAR FÖRSONLIG OCH FRIDSAM.  DEL. 1.

Jesus Syraks bok.  27:30.

30.  #Vrede och hätskhet är också avskyvärda,

men syndaren håller fast vid dem#.

Vreden, bitterheten, hatet, fiendskapen

och aggheten; är avskyvärd.

I vilket syndaren har sin livsföring.


Jesus Syraks bok.  28:1-3.

1.  #Den som hämnas drabbas av Herrens hämnd,

men han framhärdar i sin syndfullhet#.

Den hämndgirige drabbas av Herrens vedergällning.

Hans livsstil och livsföring; fortsätter i

gudlöshetens fotspår.


2.  #Förlåt din nästa den orätt han har gjort,

så utplånas dina egna synder när du ber#.

Förlåta, ge en förståelse och förtroende; inför din nästas felsteg och misstag.

Belönas att dina egna synder blir utplånade.

Bönens verklighet förändrar och förvandlar

ett människohjärta och sinne.


Matteus. 6:14.

14. #Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er #.

Beskrivning om vår himmelske faders förlåtande faders hjärta; vars belöning ges till ett

förlåtande människo-hjärta.


Kolosserbrevet. 3:13.

13.  #Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon.

Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta#.

Apostlafursten hälsar till församlingen i Kolossai.

Ha tålamod med varandra; när tillrättavisar någon.

Lev i förlåtelsens nåd och barmhärtighet;

älska varandra.


3.  #Om en människa bär på agg mot en annan,

hur kan hon då kräva läkedom av Herren?#

Agghetens hjärta; mot sin nästa; hindret att uppleva

Hans Majestäts läkande faders hjärta.


Jesus Syraks bok. 28:4-7.

4.  #Hon visar ingen nåd mot sin medmänniska,

men när hon själv har syndat tar hon till böner!#.

Agghetens människan; visar ingen förlåtande nåd.

Hennes egoism; tänker på sina egna synder;

i sin förtvivlan över sina syndfulla handlingar;

ber hon ivrigt om syndernas förlåtelse. 


5.  #Hon bär på agg, hon som själv är dödlig ------

vem skall då ge försoning för hennes synder?#.

Aggheten bär på ett hatiskt och bittert hjärta;

dödligheten; ej kan vara henne till hjälp;

försoning för hennes syndiga liv.


6.  #Tänk på livets slut och hata inte mer;

minns döden och förgängelsen, håll fast vid buden.

Håll ståndaktigt fast vid budorden#.

Ståndaktigheten besegrar all förgängelse och

dödens makt.

Undfly all hatiskhet; livets dagar; likt blomman på marken den en tid blommar; tills det vissnar bort.

Ståndaktigt hjärta: lydnadens hjärtats liv

i budorden.


3. Moseboken. 19:17.

17.  #Du skall inte bära agg mot din landsman

utan tillrättavisa honom, så att du inte för hans skull drar skuld över dig#.

Tillrättavisa din landsman; din agghet förlorar sina skuld-känslor över dig.


Jesus Syraks bok. 7:36.

36.  #Tänk på livets slut i allt vad du gör,

då kommer du aldrig någonsin att synda#.

Din eftertänke på livets slut bevarar dig från ett

syndigt liv.    


Jesus Syraks bok.  28:7.

7.  #Tänk på buden och vredgas inte på din nästa;

minns förbundet och med den Högste

och glöm andras fel#.

Glöm inte lydnades väg i budorden.

Budens inre liv i ditt hjärta; beskyddar hjärtat och sinnerligheten; ifrån vreden på din nästa.

Kom ihåg, det eviga förbundet med den Högste;

vilket förlåter andras felssteg och misstag.


Jesus Syraks bok. 10:6.

6.  #Förargas aldrig på din nästa för oförrätt,

och gör inte någonting i vredesmod#.

Bli ej förbittrad och upprörd på din nästas ogudaktighet.

Handla ej i vredesmord och i fiendskap

mot din nästa.


Jesus Syraks bok. 28:8-12.

8.  #Undvik strid, så syndar du mindre, ty en

hetlevrad människa får striden att flamma upp#.

Undfly ordstrider och konflikter; ilsken och argsint

människa; blåser nytt liv i all osämja, gräl och fiendskap.


Ordspråksboken. 15:18.

18.  #Hetlevrad man vållar gräl, den tålmodige

stillar trätan#.

Ilsken och argsint människa; gör sig skyldig till gräl.

Tålmodig människas stilla sinnerlighet;

lugnar ner allt kiv och smågrälande.


9.  #En syndare vållar splittring bland vänner och sår ut förtal bland dem som lever i fred#.

Syndarens beteende splittrar en god vänskap.

Förtalets tunga sår splittring och förvirring;

bland människor som lever i en enig vänskap.


10.  #Ju mer bränsle, dess högre flammor, ju

styvare sinnen, dess hetare strid.

Ju starkare man, dess häftigare raseri,

ju större rikedom, dess våldsammare vrede#.

Ju fler torra vedträd; läggs på brasan, dess

högre värme flammor. 

O-överlåtet sinne; dess ivrigare, eldigare

och otåliga blir osämjan och ordstriderna.

Vara stark i sig själv; egoistik själv-förtröstan;

dess intensivare, och häftigt uppblossande blir

raseriet och vredesutbrottet.


Ordspråksboken. 26:21.

21.  #Kol för glöden, ved för elden och en

grälmakare för att striden skall flamma#.

Torr kolved upphettar den glödande brasan;

likt en grälsjuk i ordstrider.


11.  #Ett hetsigt gräl vållar eld, och en hetsig strid slutar i blod#.

Ilsken och o-behärskad människa; vars gräl ej

tar slut.

Ilskna ordstrider i en o-behärskad tunga;

slutar i blodsutgjutelser av oskyldigt blod.


Jesus Syraks bok. 22:24.

24.  #Innan det brinner kommer os och rök;

likså växlas smädelser innan blod flyter#.

Smädelsens utvecklingsstadier;

Innan smädelsen fullt brinner i sin blodsutgjutelse;

Känns osets lukt och rökets utveckling.


12.  #Blåser du på glöden flammar den upp,

och spottar du på det slocknar den;

båda delarna är ett verk av din mun#.

Nytt syre ge liv i vedsglöden; intill brinnande brasa.

Spooets vätska släcker den glödande brasan.

Munnens tunga är likt en brinnande brasa.

Torr ved när orden läggs på tungan.

Tystnaden lägger inga ord på tungan.


Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 november 2015 20:39

VISA OCH KLOKA ORD FÖR VARJE DAG.

APRIL MÅNAD  2016.


Den första dagen.


Godhetens och tacksamhetens leende;


Förnekar inte verkligheten; ser den som den är.

Lever i nuets tankesätt och talesätt.


Den andra dagen.


Styrs inte av det dominanta och militanta.

Känner en trygg frihetskänsla.


Den tredje dagen.


Skapar en fin trygghetskänsla.

Trygghetskänslans varma utstrålning;

själens vederkvickelse.


Den fjärde dagen.


Godhetens och tacksamhetens leende;


Ömhetens mjuka närvaro i hjärtat

och tankarna.

Hjälpsamhetens närvaro; hjärtats

och tankars läkedom.


Den femte dagen.


Vän till litenheten, tacksamheten och ödmjukheten.


Den sjätte dagen.


Glädjespridaren. Sprider sin glädje, i mörka

och sorgsna sinnen och hjärtan.


Den sjunde dagen.


Problem-lösaren.

Uppmuntrar ett sorgset leende.


Den åttonde dagen.


Gott vittnesbörd inför sin omgivning.

Leendets utstrålning; ger nytt hopp.


Den nionde dagen.


Tänker först; sedan handlar.

Har ett vist och klokt leende.


Den tionde dagen.


Existerar inte i den o-måttliga stressens närvaro.

Har ingen samhörighet med ett o-måttligt

stressat leende.


Den elfte dagen.


Godhetens och tacksamhetens leende;


Uppskattar och värdesätter människo-värdet;

hjärtat gläds i människo-värdets uppskattning.


Den tolfte dagen.


Ej nedstämd, uppgiven och modfälld;

fin och givande i sitt leende.


Den trettionde dagen.


Själens läkedom och hälsa;

Såriga och blödande hjärte-sår finner sin läkedom

i godhetens och tacksamhetens leende läppar.


Det fjortonde  dagen.


Utstrålar värme, omsorg och omtänksamhet.

Välkommen där leende läppar saknas.


Den femtionde dagen.


Styrs inte av lögnaktiga och svekfulla läppar;

Leende läppar känner ingen samhörighet i

lögnaktigheten och svekfullheten.


Den sextonde dagen.


Ser sanningen som sin trogna ledstjärna.

Ljuset från leende läppar lyser starkare än lögnen,

falskheten och trolösheten.


Den sjuttonde dagen.


Mildheten, godheten och tacksamheten;

känner en fin samhörighet och gemenskap.


Den artonde dagen.


Godhetens och tacksamhetens leende;


Hjärtats och sinnets godhet och tacksamhet

känner sin vila i de leende läpparna.


Den nittionde dagen.


Ger nytt mod till de fattiga, de små, övergivna,

faderlösa, husvilliga och modlösa;

Se de leende läpparnas finhet och givandet av sig själv; inre styrkas för de behövande.


Den tjugonde dagen.


Ingjuter nytt mod i de modlösas hjärtan och sinnen;

avvisar läppar av svek, hånfullhet och lögner.


Den tjugoförsta dagen.


Ljuset i mörkret.

Goda och tacksamma läppar; levande ljuset

in i mörka och uppgivna människo-själar.


Den tjugoandra dagen.


Fördriver all rädsla ifrån de oroliga och uppgivna;

Goda och tacksamma läppars leende stillar

hjärtats oro och uppgivenhet.


Den tjugotredje dagen.


Srävar efter visheten och klokheten;

Goda och tacksamma läppar finner sin livsnäring,

i visheten och klokheten.


Den tjugofjärde dagen. 


Längtar inte efter rikedom och mänsklig ära;

finner sin rikedom och ära i varmhjärtade och tacksamma hjärtan och sinnen.


Den tjugofemte dagen.


Godhetens och tacksamhetens leende;


Faderns och moderns inre glädje, ro och harmoni;

familjens trygghetskänsla och fasta tilltro.


Den tjugosjätte dagen.


Mänsklighetens ryggrad;

Uppskattas inför mänsklighetens seende ögon.


Den tjugosjunde dagen.


Själens sötma.


Leende läppar; likt en honungskakas lena och

milda smak; av godheten och tacksamheten.


Den tjugoåttonde dagen.


Består för alltid; ej tidsbunden.


Den tjugonionde dagen.


Gott vittnesbörd i mänsklighetens ögon;

Se de leende läpparna; förändrar och förvandlar

mänsklighetens hjärtan.


Trettionde dagen.


Känner ingen samhörighet och gemenskap

med oron, förvirringen och o-ordningen.
Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 november 2015 16:13

VISA OCH KLOKA ORD; FÖR VARJE DAG.

MARS MÅNAD  2016.


Den första dagen.


Formad i ödmjukhetens och litenhetens

attityd och beteende; ej, övermodig i vad den gör;

Söker ingen egen ära i människors ögon.


Den andra dagen.


Tillåter sig bli formad av ödmjukheten

och litenheten;

Känner en välkommen längtan i sitt hjärta;

få uppleva ödmjukhetens och litenhetens närvaro. 


Den tredje dagen.


Leva i frihet från all ondskefullhet;

ger framtidstro och inre glädje.


Den fjärde dagen.


Behärskad tunga finner sin glädje, ro och harmoni

i ödmjukheten och litenheten.


Den femte dagen.


Räddad av sin egen ödmjukhet;

I ödmjukheten finns en frihet från stoltheten

och övermodet.


Den sjätte dagen.


Blivit berörd och informad i ödmjukhetens personlighet. 


Den sjunde dagen.


Formad av ödmjukhetens och litenhetens

attityd och beteende;


Ödmjukheten och litenheten förändrar

ett människo-tänkande.


Den åttonde dagen.


Utstrålar sanningens ljusstrålar.


Den nionde dagen.


Trygghetskänslan och medkänslan finns

i ödmjukhetens inre liv. 


Den tionde dagen.


Älskar hennes kunskap;

Sätter sin tilltro till ödmjukhetens insikt.


Den elfte dagen.


Lever i ödmjukhetens närvaro;

Känner en omsorg och ömhet i hennes närvaro.


Den tolfte dagen.


Livets ledstjärna;

Beslutsam och ordningsam i att vägleda människor.


Den trettionde dagen.


Röjer inga hemlighetsfulla tankar;

Pålitlig och trovärdig; i att bevara hemlighetsfulla

tankar.


Den fjortonde dagen.


Formad i ödmjukhetens och litenhetens attityd

och beteende;

Ödmjukas lycka, värme, ömhet och framgång.


Den femtonde dagen.


Fast rotad i ödmjukheten;

Ödmjukhetens karaktär ger en säker och fast;

inre glädje, ro och harmoni.


Den sextonde dagen.


Avskyr falskheten och lögnaktigheten;

Känner ingen tilltro till lögnen och falskheten.


Den sjuttionde dagen.


Lyssnar inte på o-fruktsamt tal;

Tillslutna öron för o-fruktsamtal och tankesätt.


Den artonde dagen.


Skapar lycka och harmoni;

Bjuder på sin skaparglädje; in i ett oroligt och förvirrat hjärta och sinne.


Den nittionde dagen.


Ödmjukhetens formbara hjärta i

en väldoftande blomsteräng.


Den tjugonde dagen.


Förändrar människans attityd och beteende;

Ödmjuk mottaglighet upplever den i sitt liv. 


Den tjugoförsta dagen.


Formad i ödmjukhetens och litenhetens attityd

och beteende;

Trovärdigt vittnesbörd inför staden och nationen.

 

Den tjugoandra dagen.


Vaktar sin tunga;

Tänker först, sedan talar.


Den tjugoandra dagen.


Rädd om tystnadens godhet.


Den tjugotredje dagen.


Har sitt liv i ett fridfullt tankesätt och talesätt;

Fördjupar sitt liv i friden, ron och vilan.


Den tjugofjärde dagen.


Känner en tilltro till att välja rätt ord i rätt tid.


Den tjugofemte dagen.


Har ingen gemenskap med grälsjukheten, argsintheten och kivaktigheten. 


Den tjugosjätte dagen.


Lever ej i osämjan, oenigheten och ovänskapen.


Den tjugosjunde dagen.


Mjuk och fin i sin attityd och sitt beteende.


Den tjugoåttonde dagen.


Formad i ödmjukhetens och litenhetens attityd

och beteende;

Finns i den vises hjärta och sinne.


Den tjugonionde dagen.


Älskar att få finnas till i de ödmjukas hjärtan

och sinnen.


Den trettionde dagen.


Ödmjukhetens och litenhetens attityd

och beteende.

Stillar kivet, osämjan, knotandet, gnället

och ordstrider.


Den trettioförsta dagen.


Aktar sig för förtalets, skvallrets

och tomhetens tunga. 


 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 november 2015 16:07

VISA OCH KLOKA ORD, FÖR VARJE DAG.

FEBRUARI MÅNAD  2016.


Första dagen.

Formad i ödmjukhetens och litenhetens

attityd och beteende;; bygger upp en stad

och nation;

Folkets ärekrona och fasta tillflykt.


Den andra dagen.


Förhindrar ett rikes olycka och undergång;

Nationens trygghet och beskydd mot fiendens

planer och invasion av landet.


Den tredje dagen.


Röjer ingen hemlighet;

Avslöjar inga hemligheter; vilket förbittrar och irriterar människors hjärtan och sinnen.


Den fjärde dagen.


Lyssnar inte på ordstrider, gräl, och knotande;

Ser ingen egen vinning; sysselsätta sig med

grälsjukheten, knotigheten och låna sin tunga

till ordstrider.


Den femte dagen.


Trivs i vad den gör;

Känner en ödmjuk stolthet.


Den sjätte dagen.


Söker ingen o-rätt vinning;

Bevarad ifrån o-rätta vinningar, känner ingen svaghet för rikedomars ärekrona.


Den sjunde dagen.


Belönas med tacksamma och uppmuntrande

hjärtan och sinnen;

Känner en glädje över att bli iakttagen

och uppskattad i sin ödmjukhet och litenhet.


Den åttonde dagen.


Formad i ödmjukhetens och litenhetens attityd

och beteende;;

Förbannas ej av folket;

Folkets villighet och öppenhet för ödmjukhetens

och litenhetens vilja och tankar.


Den nionde dagen.


Söker ingen egen ärekrona;

Känner inget inre behov av egen ära

och överlägsenhet. 


Den tionde dagen.


Älskar kunskap; flyr okunnigheten;

Ödmjukhetens och litenhetens insikt

och vishet, ej begränsad. 


Den elfte dagen.


Finns på den vises och klokes läppar;

Villigt låter människor får del av den.


Den tolfte dagen. 


Ger tryggt fotfäste i människans hjärtan och sinnen;

Säker, pålitlig och lugn i sin villighet; i sitt bemötande inför människors ögon.


Den trettionde dagen.


Räddar många människo-själar;

Människo-själars trygga tillflykt; för själens inre glädje, ro och harmoni.


Den fjortonde dagen.


Prisad i staden och nation;

Ärad och lovordad; i folkets hjärtan

och sinnen.


Den femtonde dagen.


Formad i ödmjukhetens och litenhetens attityd

och beteende;;

Känner en glädje i att få forma ödmjuka hjärtan;

Bjuder in ödmjuka hjärtan och sinnen i sin närvaro.


Den sextonde dagen.


Formad i sanningens ödmjukhet;;

Älskar och uppskattar människors villighet;

i formandet av deras hjärtan och sinnen.


Den sjuttonde dagen.


Ej, grym och våldsam;;

Älskar och uppskattar ej, grymhetens och våldsamhetens förstörelse av människo-själen.


Den artonde dagen.


Ärligheten leds av ödmjukhetens attityd och beteende;;

Ärlighetens livsstil och livsföring finner sitt välbehag i ödmjukhetens närvaro.


Den nittionde dagen.


Älska att tukta och fostra ödmjuka hjärtan;;

All fostran och tuktan; sätter en bestämd gräns

för människans dåliga karaktär.


Den tjugonde dagen.


Fördjupad och rotad i ödmjukhetens

och litenhetens bråddjup;;

Låter henne få smaka utav ödmjukhetens närvaro.


Den tjugoförsta dagen.


Jagar inte efter tomheten;;

Förjagar tomhetens känslo-liv.


Den tjugoandra dagen.


Formad i ödmjukhetens och litenhetens attityd

och beteende;;

Räddas från det onda;;

Ej villig till gemenskap med; ondskefullhetens

skadeglädje, tomhet och jagande efter vind. 


Den tjugotredje dagen.


Trofast mot sanningen;;

Trovärdig, ärlig och uppriktig mot sanningens

inre glädje, ro och harmoni.


Den tjugofjärde dagen.


Gör allt med insikt;;

Insiktens gemenskap gör livet innehållsrikt.


Den tjugofemte dagen.


Ger ett lärorikt och givande liv;;

Sökande efter ett lärorikt och innehållsrikt liv;

hjärtats sökande efter ödmjukheten 

och litenheten.


Den tjugosjätte dagen.


Familjens trygghet;;

Familjens inre glädje, ro och harmoni.


Den tjugosjunde dagen.


Fattigas trygghet;;

Fattigas inre glädje, ro och harmoni.


Den tjugoåttonde dagen.


Dåraktighetens dårskap;;

Dårens fattigdom på sig själv.


Den tjugonionde dagen.


Formad i ödmjukhetens och litenhetens attityd

och beteende;;

kroppslig hälsa och läkedom;

Sökande hjärtan in i ödmjukhetens och litenhetens formningsbad; upplever livet i hälsan

och läkedomen.Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3
4
5
6
7 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2015 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se