Alla inlägg under augusti 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 augusti 2015 18:27

GUDS STORHET OCH BARMHÄRTIGHET.

Jesus Syraks bok. 18:1-2.

1.  #Han som lever i evighet har skapat allt i

världen#.

Guds storhet, allvetande, allmakt, allestädes närvaro; känner till hela sin skapelse och dess

fullkomliga ordningar.

2.  #Herren ensam har rätten på sin sida#.

Hans Majestät, himmelens och jordens skapare;

har ensam rätten på allt som sker i hela skapelsen.

Jesus Syraks bok.  18:4-5.

4.  #Det tillkommer ingen att skildra hans verk ---

vem kan utforska hans väldiga gärningar#?

Finns ingen mänsklig förmåga att utforska hans skapelse-verk.

Salomos Vishet. 9:13-15.

13.  #Vilken människa har kunskap om Guds vilja?

Vem kan tänka ut vad Herren vill#?

14.  #De dödligas tankar är otillräckliga, våra

beräkningar är inte att lita på#.

Människor som följer sin sinnerliga kunskap kan inte förstå; kunskapen om Guds fullkomliga vilja.

Dödliga människors tankar är otillräckliga.

15.  #Den förgängliga kroppen är en börda för

själen, det jordiska höljet tynget sinnet med

alla dess tankar#.

Syndiga+förgängliga kroppen; ger ett lidande;

för själs-livet.

Den jordiska kroppshyddan; med dess brister och svagheter; ger sinnet och tankar; bekymmer och oro.

5.  #Vem kan mäta hans väldiga kraft och därtill beskriva hur han förbarmar sig#?

Herrens förbarmande och barmhärtighet över sin skapelses lidande av ångest, oro, bekymmer;

kan inte en mänsklig varelse; förstå eftersom hennes tankar är dödliga och otillräckliga.

Psalm. 40:6.

För körledaren. Av David, en psalm.

6.  #Stora är de ting du har gjort, dina under, Herre, min Gud, och dina planer med oss.

Ingen kan mäta sig med dig.

Jag vill tala och berätta om dem, men de är 

fler än jag kan räkna#.

Jesus Syraks bok.  18:6-7.

6.  #Inget kan dras ifrån, inget kan läggas till,

ingen kan utforska Herrens underbara gärningar.

Ingen mänsklig tanke kan utforska Herrens underbara gärningar#.

Psalm 139:17-18.

En Psalm av David; där han beskriver om sin lärdom och livs-erfarenhet.

17.  #Dina tankar, o, Gud, är för höga för mig, väldig är deras mångfald#.

18.  #Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen,

når jag till slutet är jag ännu hos dig#.

Den högstes tankar; är långt högre än människas sinnerlighet.

Gudomens tankar är till antalet flera än havets sandkorn. All begynnelse har sitt ursprung i treenighetens tankar och vilja.

Predikaren. 3:11.

11.  #Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden.

Han låter människor urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut#.

Jesus Syraks bok. 42:21.

21.  #Skönt har han ordnat sin vishets väldiga verk;

han är den ende, för all tid och i evighet.

Inget kan läggas till eller dras ifrån, och han behöver ingen rådgivare#.    

All vishets verk finns i honom den ende Gud; i all tid och evighet.

Det han enligt sitt rådslut beslutat gäller för alltid.

7.   #När människan når målet står hon vid början, när hon är färdig börjar hennes svårigheter#.

Jesus Syraks bok  18:8-10.

8.  #Vad är en människa, vad duger hon till?

Vad betyder det goda och onda hon gör#?

Job 33:6.

6.  #Inför Gud är du och jag lika, jag är formad av en lerklump också jag#.

Elihus tal inför Herrens tjänare Job;

Inför Hans Majestät är vi alla lika.

Av jordens stoft är vi komna; och till jordens stoft får vi jordiska kroppshydda återvända. 

9.  #En människa blir hundra år om hon lever länge#.

10.  #Som en droppe i havet, som ett sandkorn är  dessa år mot evighetens dag#.  

Människans liv av timmar, dagar och år kan räknas vid en droppe i havet.

Hennes liv kan liknas vid ett sandkorn; mot evighetens dag.

Psalm 90:4.

4.  #Tusen år är i dina ögon som den dag som  förgick i går, som en av nattens timmar#.

En bön av gudsmannen Mose.

Beskrivning i jämförelse mellan Hans Majestäts och människans sinnerliga seende när det gäller tiden.  

Jesus Syraks bok. 18:11-14.

11.   #Därför har Herren tålamod med människorna och låter sin barmhärtighet flöda över dem#.

Herren har en förståelse för människans sinnerlighet; hans outsinliga barmhärtighet; vilket kan liknas vid ett friskt vårregn.

Salomos Vishet.  12:18.

18.   #Du förfogar över styrka, men du dömer med mildhet; med stor skonsamhet styr du våra öden, ty det står dig fritt att bruka makt närhelst du vill#.

I sin allmakts styrka; är hans domar milda och kärleksfulla; vill inte skada sin skapelse;

han har all rätt; att bruka sin allmakts vilja.

12.   #Han ser och vet att deras slut är svårt.

Därför visar han stor mildhet#.

13.   #En människas barmhärtighet når hennes nästa, men Herrens barmhärtighet når allt som lever.

Han tillrättavisar, han fostrar, han undervisar, och

som en herde för han hem sin hjord#.

Herrens barmhärtighet är långt större i sitt givande än människans förmåga att ge den.

Han tillrättarvisar, fostrar och undervisar i sin barmhärtighet; till allt som har en livsande i sig.

Psalm. 23:1-5.

En psalm av David.

1.  #Herren är min herde, ingenting skall fattas mig#.

Människans fria vilja gör Hans majestät till sin herde. Löftes ges till dem; min vardagliga behov skall bli fyllda.

2.  #Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig

vila vid lugna vatten#.

Ger mig näringsrik föda; andlig och lekamlig.

Vid det lugna vattnets närvaro; finner jag min vila.

3.  #Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära#.

Den trötte finner sin inre styrka i treenighetens närvaro.

Beskyddar mina fotsteg; från all fara.

Hans omsorg, ömhet och kärlek; besvaras av tacksamhet; till hans namns ära.

4.  #Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och stav gör mig trygg#.

Treenighetens närvaro; gör människan trygg.

5.  #Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden#.

Gudomens närvaro; visar sig inför mina fiender.

Välsigelsens bägare blir uttömd över mitt huvud;

till ett beskydd över min tankevärld, tunga, läppar och hjärta.  

6.  #Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever#.

Beskrivning på treenighetens godhet och nåd; mot de som lyder hans budord. 

14.  #Han är barmhärtig mot dem som låter sig fostras, mot dem som ivrigt följer hans bud#.

Lydnaden till att följa hans budord;

Tillåta sig fostras av hans budord; vilket ges i löfte till dem; få erfara hans barmhärtighet.    

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 augusti 2015 08:52

MANING TILL OMVÄNDELSE.

Jesus Syraks bok.  17:25.

25.  #Vänd om till Herrren och lämna dina synder, be till honom och fela inte så ofta#.

Göra felaktiga saker är att leva i o-lydnad mot Herrens budord.

Hjärtats omvändelse; lämna syndfullhetens väg;

leva i lydnad i treenighetens inre liv.

Psalm. 34:15.

Av David, när han spelade vansinnig inför Avimelek, som drev bort honom.

15.  #Sky det onda och gör det goda, sträva efter 

att hålla fred#.

Det onda splittrar den goda vänskapen.

Sök efter godhetens gemenskap.

Jeremia 3:12.

Detta är Jeremias ord.  

Han var son till Hilkia, en av prästerna i Anatot

i Benjamins land.

12.  #Gå och ropa ut detta budskap mot norr:

"Vänd tillbaka, Israel, du avfälliga, säger Herren,

jag skall inte se på er med ovilja, ty jag visar

mildhet, säger Herren.

Min vrede varar inte för evigt#.

Vänd från ditt avfälliga liv; ty jag är villig att visa min mildhet, ömhet, godhet,nåd och barmhärtighet; mot er; mitt utvalda egendomsfolk. 

Min vrede är inte bestående; för evigt.

Apg. 3:19.

19.  #Ångra er därför och vänd om, så att era

synder blir utplånade#.

Jesus Syraks bok. 17:26-27.

26.  #Kom tilbaka till den Högste, vänd om från det 

orätta, hata och avsky all vidrighet#.

Sök den Högstes närvaro.

Hata och avsky allt som inte behagar treenighetens inre liv.  

Låt inte tungan och tankarna styras av ondskefullhetens vilja och tankar.

27.  #Vem prisar den Högste i dödsriket, vem bär fram lovsång i de levandes ställe#?

Psalm. 6:6.

6.  #Ty ingen åkallar dig bland de döda.

Vem lovsjunger dig i dödsriket#?

Herrens namn blir inte åkallad bland de döda.

I dödsrikets boningar finns lovsång.

Psalm. 88:11.

11.  #Gör du under bland de döda?

Kan skuggorna resa sig och prisa dig?

Lika omöjligt är det att du gör under bland de döda;

som skuggorna reser sig upp och prisar den Högste.

Jesaja. 38:18.

Hiskias psalm; Jes. 38:9;

9.  #Ett kväde av kung Hiskia av Juda när han hade varit sjuk och blivit frisk från sjukdomen.

18.  #Dödsriket prisar dig inte, de döda sjunger inte ditt lov, de som har lagts i graven hoppas inte

på din trofasthet#.

Beskrivning på de dödas tillstånd.

1.  Dödsriket prisar inte den Högste.

2.  De döda sjunger inte Herrens lov. 

3.  De som ligger i graven; hoppas inte på 

Guds trofasthet.

Baruks bok. 2:16-17.

En botbön.

16.  #Herre, blicka ner från din heliga boning och se på oss.  Vänd ditt öra till oss, Herre, och hör#.

17.  #Öppna dina ögon och se.  

De som ärar Herren och prisa hans rättfärdighet är inte de döda i dödsriket, vilkas ande tagits ut

ur kroppen#.

Jesus Syraks bok.  17:28-29.

28.  #Den som dör finns inte mer, och hans lovsång tystnar; den som har liv och hälsa kan prisa Herren#.

29.  #Hur stor är inte Herrens barmhärtighet och

hans mildhet mot dem som vänder om till honom#-

Herrens förlåtande mildhet och barmhärtighet; 

känner ingen begränsning i sitt utgivande.

Psalm. 86:15.

15.  #Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet#.

Ger en kännedom om Guds karaktär.

Jesus Syraks bok.  17:30-32.

30.  #Ty allt står inte i människans makt;

en mänsklig varelse är inte odödlig#.

All mänsklig makt kan inte jämföras med Hans Majestätiska allmakt i himmelen och på jordens yta.

31.  #Inget lyser klarare än solen, men även den förmörkas, och alla som är av kött och blod hyser onda tankar#.

Allt skapat av kött och blod kan lockas till att tänka onda tankar.

32.  #Den höga hilmlens här har Herren uppsikt över, men alla människor är stoft och aska#.

Herrens allvetande känner till den höga himlens 

härskara.

Psalm. 103:14.

14.  #Ty han vet hur vi är skapade, han minns

att vi är mull#.

Människans ursprung kommer ifrån jordens stoft.

Han inblåste sin livsande i henne.                               Jesus Syraks bok.  10:9.

9.  #Vad har stoft och aska att yvas över?

Redan i livet börjar ju kroppens upplösning#.

Vad har ett människoliv att vara övermodig för;

i Hans Majestäts ögon är han formad utifrån

jordens stoft.

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 augusti 2015 09:04

MÄNNISKANS SKAPELSE OCH FÖRBUNDET

MED ISRAEL

Jesus Syraks bok. 17:1-2.

1.   #Herren skapade människan av jord och lät henne återvända till jorden#.

Herrens skapade henne utav jordens stoft.

Av jord är du kommen till jord skall du återvända.

1 Moseboken.  2:7.

7.  #Då formade Herren Gud människan av jord

från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse#.

Guds eviga livsande blåstes in i hennes näsborrar och andning-organ.

Guds egna liv började verka i hennes stoft-skapade kroppshydda.

2.  #Han utmätte hennes dagar och levnadssår och gav henne makt över alla varelser på jorden#.

Enligt sitt egna rådslut; utmätte han människans

alla dagar och levnadsår.

Gav henne ett inflytande av makt över alla skapade varelser på jordens yta.

1. Moseboken. 6:3.

3.  #Då sade Herren. "Min livsande skall inte bli kvar i människan för alltid --- hon är dock av kött.

Hennes livstid skall vara 120 år#.

Mänsklighetens fader Adam blev 930 år gammal; sedan dog han.  ( 1 Mos. 5:5 ).

Efter mänsklighetens föräldrars o-lydnad; kom dödens närvaro; över hela mänskligheten;

Vars beskrivning finns i 1. Moseboken 5.

1.  Hela mänsklighetens syndfullhet; gjorde att Herren beslutade hennes livstid till 120 år.  

2.  Min livsande av evighet skall inte förbliva i

människan  för alltid.

En bön av gudsmannen Mose.

Psalm. 90:10.

10.  #Sjuttio år varar vårt liv, åttio, om krafterna står bi.  De flyende åren är möda och slit,

snart är allt förbi, och vi är borta#.

Beskrivning i Mose bön om hur livet är.

Dess levnadsår och dagar; beroende på de kroppsliga krafterna.

Livets går så fort förbi; av livets möda och slit.

Jesus Syraks bok.  17:3-4.

3.   #Han rustade människorna med en kraft lik hans egen; till sin avbild skapade han dem#.

Hans eviga kraftkälla finns nedlagda i människans

inre liv; ty han skapade henne till sin egna avbild.

1. Moseboken.  1:27.

27.   #Gud skapade människan till sinn avbild, till Guds avbild skapade han henne.

Som man och kvinna skapade han dem.

Salomos vishet.  2:23-24.

23.  #Gud skapade människan till odödlighet och

gjorde henne till en bild av sitt eget väsen#.

24.  #Men genom djävulens avund kom döden in i världen, och de som är hans egendom får erfara den#.

Djävulens avund bedrog Eva i lustgården med lögnen "skulle väl Gud ha sagt", han ifrågasatte Guds sannings ord.

Innan det att mänsklighetens fader och moder lyssnade på hans avund; levde de ett syndfritt liv; därför blev djävulens avundsjuk på deras syndfria liv; att de blev bedragna.

Deras o-lydnad och hörsamheten på djävulens

avundsjuka lögnord; gjorde att döden; kom i in i skapelsen; över alla levande varelser.

De som är djävulens egendom; o-lydnadens barn;

får erfara den.

4.  #Han ingjöt fruktan för dem i allt som lever, han lät dem härska över djur och fåglar#.

1.  Moseboken.  9:2.

2.  #Alla markens djur och alla himlens fåglar skall känna skräck och fruktan för er.

Över dem och över allt som krälar på jorden och över alla fiskar i havet ger jag er makt#.

Beskrivning av människan; Guds avbild skapelses ställning i förhållande till alla skapade varelser.

Jesus Syraks bok. 17:6-8.

6.   #Förstånd gav han dem: tunga och ögon och öron, och ett hjärta, så att de kunde tänka#.

Han skapade människan i fulkomlighet;

1.  Med ett förstånd.

2.  Tunga att tala med.

3.  Ögon för att se med.

4.  Öron för att lyssna med.

5.  Ett hjärta; för att tänka med.

Ordspråksboken. 20:12.

12.  #Örat som hör, ögat som ser  -------  bådadera har Herren skapat#.

7.  #Han fyllde dem med kunskap och klokhet och lät dem se vad som är gott och ont#.

De saknade inte Treenighetens kunskap och klokhet.

Fick gudomens förmåga att urskilja och bedöma om vad som var gott och ont.

8.  #Han skänkte deras hjärtan sitt eget öga för att kunna visa dem storheten i sina verk#.

Deras hjärtan fick se med den allsmäktiges öga;

hans storhets verk i skapelsens fullbordan.

Romarbrevet.  1:19.

19.  #

Jesus Syraks bok.  17:9-11.

9-10.  #Och de skall prisa det heliga namnet,

så att storheten i hans verk blir känd#.

I tacksamhet skall de i sina hjärtan och sinnen;

prisa det heliga namet.

Därigenom blir hans verks storhet känt över jordens invånare.

11.  #Han gav dem kunskap att bruka och skänkte dem lagen som ger liv#.

De blev delaktiga av treenighetens inre kunskap;

använda den på ett klokt och vist sätt.

Skänkte dem de heliga lagbuden; vilket ger dem livet i gudomen.

5. Moseboken.  30:15-20.

VALET MELLAN LIV OCH DÖD.

15.  #Se, jag ställer dig i dag inför liv och lycka eller död och olycka#.

Människans fria vilja; väljer antingen liv eller död;

lydnad eller o-lydnad.

Livet i liv och lycka; eller livet i död och olycka.

16.  #Om du lyssnar till Herrens, din Guds, bud, som jag i dag ger dig, och om du älskar Herren, din Gud,

vandrar på hans vägar och följer hans bud,

stadgar och föreskrifter, då skall du få leva och bli talrik, och Herren, din Gud, skall välsigna dig i det land som du kommer till och tar i besittning#.

Hjärtats hörsamhet och lydnad till hans heliga bud;

älskar du treenighetens inre liv av hela ditt hjärta och förstånd; ges löftet; att du ska få leva, bli fruktsam och leva i och av gudomens outsinliga välsignelser.

17.   #Men om du stänger ditt hjärta och inte vill lyssna utan låter dig förledas att tillbe andra

gudar och tjäna dem#.

Stänga sitt hjärta; leva i o-lydnad och o-hörsamhet;

låta ditt hjärta förledas till att betjäna ditt egna jag-behov; livets goda av denna världens lockelser och begär.

18.  #Då säger jag er i dag att ni skall förintas.

Ni får inte leva länge i det land som du kommer till och tar i  besittning när du går över Jordan#.

19.  #Jag tar i dag himmel och jord till vittnen på att jag har ställt dig inför liv och död, välsignelse och förbannelse.

Du skall välja livet, så att du och dina efterkommande får leva#.

Himmel och jord bevittnar ert val; att efter er fria vilja välja; antingen liv eller död; välsignelsen eller förbannelsen.

20.   #Du skall älska Herren, din Gud, lyssna till honom och hålla dig till honom, ty detta ger dig liv,

och du får leva länge i det land som Herren med ed har lovat att ge dina fäder Abraham, Isak och Jakob#.

Jesus Syraks bok.  16:12-13.

12.   #Ett evigt förbund slöt han med dem, och han lärde dem sina bud#.

13.   #De fick de hans storhet och härlighet, och fick höra hans majestätiska röst#.

2 Moseboken. 19:16-19.

GUDS UPPENBARELSE PÅ SINAI.

16.  #När det blev morgon den tredje dagen började det åska och blixtra, ett tungt moln låg över berget och det hördes en stark hornstöt.  Alla som var i lägret att möta Gud.  D ställde sig nedanför berget#.

Beskrivning på Hans Majestäts närvaro.

17.  #Hela Sinaiberget omgavs av rök då Herren steg ner på berget i eld.

Röken steg upp som från en smältugn, och hela berget skalv#.

18.  #Medan hornet ljöd allt starkare talade Mose, och Gud svarade honom med ljudlig röst#.

Jesus Syraks bok.  17:14-15.

14.  #Han befallde dem att fly all orättfärdighet och föreskrev hur man skall leva med sin nästa#.

Hans Majestäts vilja att bevara och beskydda dem från all orättfärdighet.

Gav dem föreskrifter hur de skulle leva i sitt förhållande till sina med-männskor.

15.  #Han ser alltid deras vägar, de kan aldrig döljas för hans blick#.

Hans allvetande blickar ser mänsklighetens alla vägar; ingen kan dölja sina ord och handlingar inför hans närvaro.

Ordspråksboken.  5:21.

21.   #Herren ser vad människan går, han ger akt på alla hennes steg#.

Herrens allvetande ögon; följer hennes steg om de är onda eller goda.

Jeremia. 16:17.

17.  #Ty jag håller ögonen på allt vad de gör.

De kan inte gömma sig för mig, och deras brott

kan inte döljas för mina blickar#.

Hans vaksamma ögon; ser allt.

Deras brottsliga handlingar; kan inte döljas.

Jesus Syraks bok. 15:18-19.

18.  #Ty stor är Herrens vishet, väldig är hans makt,

och han ser allt#.

19.  #Hans blickar följer dem som fruktar honom, och ingen mänsklig handling undgår honom#.

Jesus Syraks bok.  17:17.

17.  #Varje folk har han lagt under en härskare, 

men Israel är Herrens egendom#.

Israeliterna hans egendomsfolk.

Jesus Syraks bok.  17:19-20.

19.  #Allt vad de gör syns tydligt som solen för honom, och hans blick följer ständigt deras vägar#.

20.  #Deras ogärningar undgår honom inte,

Herren ser alla deras synder#.

Hans Majestäts blickar och ögon; kan liknas vid sol ljusets starka ljussken.

Jesus Syraks bok. 17:22-.

22.  #Som en signetring bevarar han en människas

barmhärtighet, som sin ögonsten räknar han

det goda hon gjort#.

I bibelns bildspråk möter vi bruden som ber sin älskade att ha henne som en signetring på sitt hjärta; Höga Visan. 8:6.

Vilket var ett tecken på att hon var hans oskiljaktiga egendom.

Människans barmhärtighets värde kan liknas vid

brudens hjärtats och brudgummens hjärtats; oskiljaktighet från varandra; och

Kristi kropps oskiljaktighet från Kristi huvud.

Hans ögonsten är de som lever sitt liv i godhetens närvaro och vilja.

23.  #Till sist skall han resa sig för att vedergälla dem, han skall låta vedergällningen komma över 

deras huvuden#.

Jesus Syraks bok. 11:26.

26.  #För Herren är det lätt att på livets sista dag

ge människan hennes gärningars lön#.

Jesus Syraks bok. 16:14.

14.  #Gud gynnar alla som gör gott.

Envar får lön efter sina gärningar#.

Jesus Syraks bok. 17:24.

24.  #Men den som gör bot låter han komma tillbaka, och han uppmuntrar dem som är

nära att förtvivla#.

Hans Majestäts nåd och barmhärtighet; ger en människan en möjlighet till att gör bot och bättring.

Uppmuntrar den som är förtvivlad i sin egenvilja;

att ödmjuka sitt hjärta.

Salomos Vishet. 12:19.

19.  #Genom att handla så har du lärt ditt folk att den rättfärdige skall visa människokärlek, och du har fyllt dina söner med hopp, ty du ger dem tillfälle att vända om när de syndar#.

Han har lärt sitt fok att visa människokärlek till sina med-människor.

Han fyller sina söner med ett framtids hopp; för att vända om ifrån sin syndfullhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 augusti 2015 06:33

HUR GUD ORDNAT SKAPELSEN.

Jesus Syraks bok.  16:24-25.

24.  #Lyssna, mitt barn, och lär dig.

Hör uppmärksamt på vad jag säger#.

Ha ett hörsamt och lydigt öra, mitt barn.

Lyssnande öron är uppmärksamma till det jag vill säga till dem. 

25.  #Den lära jag förkunnar är vägd på en våg,

och noga genomtänkt är den kunskap jag ger#.

Jag ger inte vilken andliga föda; till mina barn.

I mitt majestätiska hjärta prövar jag; vad jag vill ge till mina barn.

Jesus Syraks bok.  16:26-27.

26.  #Herren skapade sina verk i begynnelsen och gav den deras sysslor så snart de kom till#.

Herren, vår skapare är en Gud av ordning.

Hela hans skapelseverk har olika uppgifter att utföra på Hans Majestäts befallning.

27.  #Han bestämde för evigt deras uppgifter och deras maktområden för all framtid.

De känner varken hunger eller trötthet, och de överger aldrig sina uppgifter#.

Hans skapelseverks olika arbetsuppgifter; lever i en trohet till sin skapare.

De ej känner någon saknad efter föda och vila från sina uppgifter.

Första Mosebok.  1:14-18.

14.  #Gud sade:  "På himlavalvet skall ljus bli till, och de skall skilja dagen från natten och utmärka högtider, dagar och år#.

Ljuset på himlavalvet vilket skiljer dag och natt;

Ty ljuset saknar ej daglig föda och vila.

Vars ljus är utmärkande för dess ordning; högtider,

dagar och år.

15.  #De skall vara ljus på himlavalvet och lysa över jorden".  Och det blev så.

Det blev exakt som skaparens ord.

16.  #Gud gjorde de två stora ljusen, det större till att härska över dagen och det mindre till att härska över natten, och han gjorde stjärnorna#.

Guds skapelse ordning var att skilja på de två

stora ljusen.

Därefter skapade han stjärnornas rika antal.

17.  #Han satte ljusen på himlavalvet att lysa över jorden#.

18.  #Att härska över dag och natt och att skilja ljus från mörker.  Och Gud såg att det var gott#.

När skapelseverket av himlavalvet de två stora ljusen och stjärnorna var skapade efter deras olika utvalda arbetsuppgifter; såg Gud med behag;

med sina fullkomliga godhetsögon; sitt skapande för den fjärde skapelse-dagen.

Psalm. 104:19.

19.  #Du gjorde månen, som visar årets tider,

och solen, som vet när den skall gå ned#.

Jesus Syraks bok. 43:10.

10.  #På den Heliges ord ställer de sig där han bestämt, och de skall aldrig tröttna på sin vakttjänst#.

Månen har sin ordningsamma tid; i att visa årets olika tider. 

Solen har en kännedom om vilken tid den ska gå upp och ned.

De åtlyder den Heliges ord; att utföra sin arbetsuppgift.

Tröttnar aldrig på sin uppgift; är uthålliga i sin vakttjänst.

Jesus Syraks bok.  16:28-30.

28.  #Ingen av dem går i vägen för sin granne, och aldrig i evighet skall de trotsa hans bud#.

Alla känner till sina utvalda arbets-uppgifter.

I all evighet visar de sin uthållighet och tjänst-villighet att lyda hans budord.

29.  #Sedan vände Herren sin blick mot jorden

och fyllde den med sina goda ting#.

Efter fjärde skapelse-dagen; vänder Herren sin blick mot jorden; och dess tomhet utan alla slags levande varelser.  Hans goda  ting kan liknas vid de levande varelserna som uppfyllde jordens tomhet.

30.  #Med alla slags levande varelser täckte han den.

Och till jorden skall de återvända#.

Första Moseboken. 1:20-25.

20.  #Gud sade: "Vattnet skall vimla av levande varelser, och fåglar skall flyga över jorden, under himlavalvet#.

Vattnet fylldes av levande varelser.

Fåglar tilläts att flyga över hela jorden; under himlavalvet. 

Beskrivning på Guds ordning var fåglarna skulle vara och att vattnet fylldes av levande varelser.

21.   #Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som vattnet myllrar och vimlar av alla olika arter av fåglar.

Och Gud såg att det var gott#.

Guds skapande gjordes i olika skapelse-skeende.

1.  De stora havsdjuren skapades.

2.  Alla olika arter av levande varelser i vattnet

skapades; där de av vattnets närvaro fick liv att leva utav.

22.  #Gud välsignade dem och sade: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll sjöar och hav.

Och på jorden skall fåglarna föröka sig#.

Utifrån sin skapelse-ordning säger han att fåglarna ska föröka sig på jorden. 

Alla levande varelse och dess olika arter i vattnet;

skall vara fruktsamma och föröka sig:

Alla fruktsamma varelser har en medfödd sexualdrift till att föröka sig inom de olika arterna.

23.   #Det blev kväll och det blev morgon.

Det var den femte dagen.

24.  #Gud sade: "Jorden skall frambringa olika arter av levande varelser:  boskap, kräldjur och vilda djur

av olika arter" Och det blev så#.

På  jordens yta frambringades olika arter av levande varelser.  

Av hans allmakts ord; blev det fullbordat.

25.  #Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur.

Och Gud såg att det var gott#.

Han såg med behag på sitt skapelseverk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 augusti 2015 20:38

JULI MÅNAD.  2016.

Fredag.

1.   #Förlåtelse, förståelse och förtroende#.

Sår en o-säker skörd i ina blickar och tankar.

Lördag.

2.   Saknar leende läppar.

Söndag.

3.   #Förlåtelse, förståelse och förtroende#.

Har sitt ursprung utifrån övermodets tankar och vilja.

Måndag.

4.   Skadar sig själv.

Tisdag.

5.   Undgår aldrig sitt eget straff.

Onsdag.

6.   Känner ingen medkänsla till sina medmänniskor.

Torsdag.

7.   Följer sin egovilja.

Fredag.

8.   Sätter en egen tilltro till sig själv. 

Lördag.

9.   Styrs av en självgodhet och självupptagenhet.

Söndag.

10.  #Anklagande blickar, tankar och hjärtan#.

Lever i skvallerier, ondskefulla ideer och i ett

ondskefullt beteende.

Måndag.

11.  Bedrar och lurar sig själv.

Tisdag.

12.  Tanklös och tankspridd.

Onsdag.

13.  Föraktar sina medmänniskor; med sina blickar.

Torsdag.

14.  Lever själv i otrygghet och o-säkerhet.

Fredag.

15.  Undgår sitt eget straff.

Lördag.

16.  Föder förvirring, oro och splittring i tankevärlden.

Söndag.

17.  #Anklagande blickar, tankar och hjärtan#.

Ger ångestkänslor, skamkänslor och skuldkänslor.

Måndag.

18.  Dess budskap kan utsläcka liv.

Tisdag. 

19.  Föder fram elakheter, kiv, osämja, knot, gnäll och ordstrider.

Onsdag.

20.  Lyssnar inte på andras råd.

Torsdag.

21.  Saknar ett av givmildhet och godhet.

Fredag.

22.  Bor inte i de ödmjukas och saktmodigas hjärtan.

Lördag.

23.  Lyssna inte på de klokas och vises råd.

Söndag.

24.  Söker inte ödmjukheten och litenheten.

Måndag.

25.  Finner inte behag i sanningen.

Tisdag.

26.  Känner en rädsla för sanningens blickar, tankar och hjärtan.

Onsdag.

27.  Kan liknas vid själens ödemark.

Torsdag.

28.  Ger en dålig livsstil, livskvalite och livsföring.

Fredag.

29.  Vilseleder blickar, tankar och hjärtan från sanningen.

Lördag.

30.  Trälbinder och förslavar människans blickar, tankar och hjärtan. 

Söndag.

31.  #Anklagande blickar, tankar och hjärtan#.

Saknar lugnets, stillheten och tystnadens rikedomar.

AUGUSTI 2016.

Måndag.

1. 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 augusti 2015 14:55

MAJ MÅNAD  2016.

Söndag.

1.  #Anklagande blickar, tankar och hjärtan#.

Finns ingen förståelse för att förlåta och glömma.

Måndag.

2.  Faderns och moderns hjärtesorg.

Tisdag.

3.  Familjens o-trygghet.

Onsdag.

4.  Där hat och förakt råder.

Torsdag.

5.  Knotande, gnällande och klagande; finns i den anklagandes blickar, tankar och hjärtan.

Fredag.

6.  Styrs av föraktfulla och svekfulla hjärtan.

Lördag.

7.  Där orätt vinning råder.

Söndag. 

8.  #Anklagande blickar, tankar och hjärtan#.

I de ondskefullas gemenskap.

Måndag.

9.  Finns i de bittra och besviknas hjärtan.

Tisdag.

10.  Gömmer på olyckor i sina hjärtan.

Onsdag.

11.  Finns i ett hatiskt och föraktfullt hjärta.

Torsdag.

12.  Struntar i med-människors behov.

Fredag.

13.  Dess budskap aktivieras i en o-behärskad tunga.

Lördag.

14.  Viker ifrån sanningens vägar.

Söndag.

15.  #Anklagande blickar, tankar och hjärtan#.

Föder ordstrider och splittring.

Måndag.

16.  Tänker inte på de fattiga, svaga, hemlösa

och främlingarna.

Tisdag.

17.  Egenkär och egoistisk i sina blickar,

tankar och hjärtan.

Onsdag.

18.  Självisk och självgod.

Torsdag.

19.  Tänker bara på sina egna behov.

Fredag.

20.  Har ett jag-behov.

Lördag.

21.  Förvarar sig själv genom sitt egna tal.

Söndag.

22.  #Anklagande blickar, tankar och hjärtan#.

Förstör den goda vänskapen.

Måndag.

23.  Ligger på den anklagandes tunga.

Tisdag.

24.  Själens sorgetåg.

Onsdag.

25.  Ger blödande själs-sår.

Torsdag.

26.  Saknar tålamodet och saktmodet.

Fredag.

27.  Styrs av en fladdrande tunga.

Lördag.

28.  Har ett förmörkat sinnelag.

Söndag.

29.  #Anklagande blickar, tankar och hjärtan#.

Känner en själens tomhet.

Måndag.

30.  Söker sig inte till klokhetens bröd.

Tisdag.

31.  Dricker inte av vishetens källa.

JUNI MÅNAD.

Onsdag.

1.   Söker fåfänglig ära och rikedom.

Torsdag.

2.   Söker ärorika positioner i maktens boningar.

Fredag.

3.   Pratar utan att lyssna.

Lördag.

4.   Inte rädd om tystnaden.

Söndag.

5.   #Anklagande blickar, tankar och hjärtan#.

Befläckar sin anklagande tunga.

Måndag.

6.   Håller inte sitt hjärta rent från befläckelse.

Tisdag.

7.   Lever i övermodets vilja och tankar.

Onsdag.

8.   Föraktar och förringar ödmjukheten och tacksamheten.

Torsdag.

9.   Frågar inte den kloke och vise om råd.

Fredag.

10.  Lyssnar på sin egna klokhet.

Lördag.

11.  Sätter sin tilltro till sin egen styrka.

Söndag.

12.  #Anklagande blickar, tankar och hjärtan#.

Håller sig själv för klok och vis.

Måndag.

13.  Har höga tankar om sig själv.

Tisdag.

14.  Lyssnar inte på sanningens vilja och tankar.

Onsdag.

15.  Umgås inte med förlåtelsens godhet.

Torsdag.

16.  Umgås inte med tystnadens tankar.

Fredag.

17.  Har svårt för att vara få-ordig.

Lördag.

18.  Har sin skam i släptåget.

Söndag.

19.  #Anklagande blickar, tankar och hjärtan#:

Anklagande i vad den säger.

Måndag.

20.  Tänker ut egensinniga tankar.

Tisdag.

21.  Följer sina egna anklagande tankar.

Onsdag.

22.  Talar utifrån sitt hjärtats anklagande tankar.

Torsdag.

23.  Snärjd i sina egna anklagelser.

Fredag.

24.  Föraktar saningen och frimodigheten.

Lördag.

25.  Självsäker i sina blickar och tankar.

Söndag.

26.  #Anklagande blickar, tankar och hjärtan#.

Ser med skumma blickar på sin omgivning.

Måndag.

27.  Har ondskefulla blickar och tankar.

Tisdag.

28.  Tiger för sanningen.

Onsdag.

29.  Saknar ett förtroende i sin omgivning.

Torsdag.

30.  River ned de godas ord. 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 augusti 2015 08:41

JANUARI MÅNAD.  2016.

Fredag. 

1.    #Förlåtelsen, förståelsen och förtroendet#.

Själens läkedom och hälsa.

Lördag.

2.    Bjuder på ett leende.

Söndag.

3.    #Förlåtelsen, förståelsen och förtroendet#.

Ljuset i mörkret.

Måndag.

4.    Själens inre lykta.

Tisdag.

5.    Kan liknas vid ullets mjukhet kring hjärtat.

Onsdag.

6.    Modern bemöter sina barn med förlåtelse,

förståelse och förtroende.

Torsdag.

7.    Finns i faderns omsorg och omtänksamhet. 

Fredag.

8.    Familjens trygghet.

Lördag.

9.    Övermodet och stoltheten saknar denna mogenhet.

Söndag.

10.  #Förlåtelsen, förståelsen och förtroendet# 

Bemöter de svaga, faderlösa, bedrövade, övergivna

och hemlösa; med ett öppet hjärta.

Måndag.

11.  Det man säger, det gör man.

Tisdag.

12.  Trogen och trovärdig.

Onsdag.

13.  Ger fridsamma och harmoniska tankar.

Torsdag.

14.  Ger människan omsorg och värme.

Fredag.

15.  Läker själs-sår.

Lördag.

16.  Kan liknas vid en läkande sötma;  för både kropp och själ.

Söndag.

17.  #Förlåtelsen, förståelsen och förtroendet#.

Honungskakans läkande sötma.

Måndag.

18.  Sprider ljus och glädje i människors tankar

och hjärtan. 

Tisdag.

19.  Klara ljuset i mörkret.

Onsdag.

20.  Verksam utifrån ödmjukheten och litenheten.

Torsdag.

21.  Ges inte utifrån ett stolt och övermdigt hjärta.

Fredag.

22.  Egoismen och stoltheten finns inte i förlåtelsen, förståelsen och förtroendet.

Lördag.

23.  Utstrålar en trygghets-känsla.

Söndag.

24.  #Förlåtelsen, förståelsen och förtroendet#.

I sitt handlingssätt ger den ett gott vittnesbörd inför sin omgivning.

Måndag.

25.  Skadar ingen med-människa.

Tisdag.

26.  Utstrålar milda, mjuka och fina blickar.

Onsdag.

27.  Har sin källa i mjukheten, finheten och ödmjukheten.

Torsdag.

28.  Faderns och moderns glädje.

Fredag.

29.  Skyler fel och brister.

Lördag.

30.  Finns i ett förlåtande och ödmjukt hjärta.

Söndag.

31.  #Förlåtelsen, förståelsen och förtroendet#.

Tänker inte på sig själv. 

FEBRUARI 2016.

Måndag.

1.    Lånar inte sina läppar åt ett lögnaktigt och skvalleraktigt tal.

Tisdag.

2.    Lånar inte sina ögon till det som vill och kan skada människan.

Onsdag.

3.    Lånar sina läppar åt uppmuntrande och

vänliga ord. 

Torsdag.

4.    Sår inte splittring i människors hjärtan och tankar.

Fredag.

5.    Stillar vreden, förtalet och skvallret.

Lördag.

6.    Tänker inte på sig själv.

Söndag.

7.   #Förlåtelsen, förståelsen och förtroendet#.

Gör inget utifrån egenviljan.

Måndag.

8.   Styrs av vishetens och klokhetens tankar

och vilja. 

Tisdag.

9.   Skapar en god vänskap.

Onsdag.

10.  Väcker glädje i staden och nationen.

Torsdag.

11.   Goda rådgivare.

Fredag.

12.   Liknas vid en väldoftande blomsteräng.

Lördag.

13.   Livets träd för de som finner dem.

Söndag.

14.  #Förlåtelsen, förståelsen och förtroendet#;

Avskyr lögnen, skvallret och förtalet.

Måndag.

15.  Själens rika skatter.

Tisdag.

16.  Härtats glädje för den modlöse, förvirrade

och hjälplöse. 

Onsdag. 

17.  Bevakar sin tunga.

Torsdag.

18.  Har ingen gemenskap och samhörighet med fladdrande och stressande tungor.

Fredag.

19.  Känner ingen oro, förvirring och o-vishet.

Lördag.

20.  Inte fördömande och överlägsen.

Söndag.

21.  #Förlåtelsen, förståelsen och förtroendet#.

Sprider inre glädje i ett sargat och sorgset hjärta.

Måndag.

22.  Visar sin medömkan och medlidande.

Tisdag.

23.  Lyssnar på människans behov.

Onsdag.

24.  Känner ett ansvar i att förlåta människor.

Torsdag.

25.  Längtar efter att få förlåta människor.

Fredag.

26.  Känner en tacksamhet i att hjälpa, trösta och

stödja en människa i förlåtelsens ömhet, 

värme och omsorg.

Lördag.

27.  Stillar gnällandet, knotande och klagandet.

Söndag.

28.  #Förlåtelsen, förståelsen och förttroendet#;

Förlåtelsens och förståelsens närvaro; läker 

såriga hjärte-sår; som varit smärtsamma.

Måndag.

29.  Ser ärligheten, uppriktigheten och trovärdigheten som en god samarbetspartner.

MARS MÅNAD  2016.

Tisdag.

1.   Saktmodig, mild och långmodig.

Onsdag. 

2.   Gör inte någon människa sorgsen och förtvivlad.

Torsdag.

3.   Kan liknas vid en väldoftande blomma.

Fredag.

4.   Förändrar mäniskans och mänsklighetens tankesätt, synsätt och talesätt.

Lördag.

5.   Förlåter en lögnaktig tunga och en falsk tunga.

Söndag.

6.   #Förlåtelsen, förståelsen och förtroendet#;

Behöver inte förringa och förakta sig själv,

för gårdagens misstag och misslyckanden.

Måndag.

7.   Förlåter sig själv; kan känna sig värdefull, älskad och uppskattad.

Tisdag.

8.   Förståelsen och förtroendet kan ges från andra människor; till uppmuntran, vägledning och framtidstro.

Onsdag.

9.   Människans fasthet och trygghets-känsla.

Torsdag.

10.  Hjälpen mot skamkänslor, skuldkänslor

och ångestkänslor.

Fredag.

11.  Människans ego-vilja längtar inte efter att söka förlåtelsens godhet.

Lördag.

12.  Förlåter all o-lydnad, ohörsamhet;  i att inte lyssna på goda tankar och ord.

Söndag.

13.  #Förlåtelsen, förståelsen och förtroendet#. 

Ger en förståelse för att vara älskad, uppskattad

och värdefull.

Måndag.

14.  För vara, den person som man är.

Tisdag.

15.  Bjuder på förlåtelsens och förståelsens goda fruktsmak; för de som ödmjukt och ärligt söker dem.

Onsdag.

16.  Ett ljus av inre värme för de som sökt dem.

Torsdag.

17.  Rogivande för hjärta, tankar och tunga.

Fredag.

18.  Känner ingen oro och rädsla inför människors olika tankegångar och tal.

Lördag.

19.  Förlåtelsens godhet känner till osunda och skadliga tankegångar som kan vilseleda; människor att göra det de i sitt innersta;

inte vill göra. 

Söndag.

20.  #Förlåtelsen, förståelsen och förtroendet#.

Förlåtelsen och förståelsens godhet förlåter.

Måndag.

21.  All rädsla ger ingen förlåtelse och förståelse.

Tisdag.

22.  Ger inte besvikelsen och bitterheten någon fruktbar näring i vår tankevärld och hjärtan.

Onsdag.

23.  Ligger tryggt på saktmodighetens och ödmjukhetens tunga.

Torsdag.

24.  Känner ingen rädsla inför människor och

mänskligheten.

Fredag.

25.  Lyssna inte på lögnaktiga föredrag och

påståenden.

Lördag. 

26.  God människokännare.

Söndag.

27.  #Förlåtelsen, förståelsen och förtroendet#.

Vill styra våra fotsteg.

Måndag.

28.  I sin förlåtelse jagar all ondska på flykten.

Tisdag.

29.  Är ingen skyldig.

Onsdag.

30.  Är skuldfri.

Torsdag.

31.  Äter klokhetens bröd och dricker ur vishetens källor.

APRIL MÅNAD  2016.

Fredag.

1.   Behandlar ingen illa.

Lördag.

2.   Styrs inte av lögnaktiga ideer.

Söndag.

3.   #Förlåtelsen, förståelsen och förtroendet#.

Bestjäler ingen på hälsa.

Måndag.

4.   Känner ingen rädsla för motgångar, bekymmer

och lidande.

Tisdag.

5.   Kan glömma och förlåta och ge inre styrka till att älska sig själv.

Onsdag.

6.   Märktigare än stoltheten och övermodet.

Torsdag.

7.   Låter dig vara den du är.

Fredag.

8.   Undviker skadeglädjen.

Lördag.

9.   Undviker felaktiga och förhastiga beslut.

Söndag.

10.  #Förlåtelsen, förståelsen och förtroendet#.

Har en förlåtande förståelse för ångesten, skuldkänslor och skamkänslor.

Måndag. 

11.  Ger en god belöning i sin förståelse och förlåtelse.

Tisdag.

12.  Stöd, tröst och hjälp till de som befinner sig i livets bristfälligheter, svagheter och misslyckanden. 

Onsdag.

13.  Skvallret och förtalet ingen läckerbit för dem.

Torsdag.

14.  Skadar ingen människa som söker sig till 

förlåtelsen, förståelsen och förtroendet.

Fredag.

15.  I dem finns en trygghetskänsla, ro och vila.

Lördag.

16.  Kan glömma och förlåta gamla misstag och misslyckanden.

Söndag.

17.  #Förlåtande, förståelsen och förtroendet#.

Får den tillåtelse kan den förlåta manliga övermodet.

Måndag.

18.  Finner sitt behag i manlig ödmjukhet.

Tisdag.

19.  Glömmer och förlåter allt.

Onsdag.

20.  Hämtar sin näring ur sanningen.

Torsdag.

21.  Förlåter i saktmod och mildhet.

Fredag.

22.  Förlåtelsen kan liknas vid solens inre värme.

Lördag.

23.  Ett hårt och fruset hjärta; likt solens heta och varma strålar; förvandlar det till ett mjukt hjärta. 

Söndag.

24.  #Förlåtelsens, förståelsens och förtroendets#.

Förlåtelsen torkar av; tårarna från ett bedrövat och sorgset ansikte.

Måndag.

25.

Av tacksamhet från förlåtelsens godhet; kommer varma tårarna att fukta; ett sorgset och sårigt ansikte av lidande och bedrövelse.

Tisdag.

26.  Förlåtelsens godhet; tar bort all hjärtesorg,

inre smärta och lidande.

Onsdag.

27.  Kan liknas vid ett kärleksträd i förlåtelsens trygghetskänsla.

Torsdag.

28.  Sann och äkta förlåtelse har sitt ursprung och sin näring utrifrån sanningen.

Fredag.

29.  Inre glädje och vila får du gratis; när du älskar, uppskattar och värdesätter förlåtelsens godhet.

Lördag.

30.  Förlåtelsen gör att du glömmer dig själv.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2015 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se