Alla inlägg under mars 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 mars 2018 12:14

RÄDDADE GENOM TRO PÅ KRISTUS.


¤Romarbrevet. 5:1.


1.  #Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro

har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus#.


Vi alla har gjorts ostraffliga och renhjärtliga

      genom tron på vår Herre Jesus Kristus.

Vi får leva i frid med genom Jesus Kristus, 

       vår Herre. 


Efesierbrevet. 2:14.


14.  #Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit

      skiljemuren, fiendeskapen.


Han är vår frid: under sitt jorde-liv på jorden:

      rivit ned syndens skiljemur som skiljde oss

från livets vandring i frid.  


¤Romarbrevet. 5:2.


2.  #Han har gett oss tillträde till den nåd som

vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få

      del av Guds härlighet#.  


Genom sin död och uppståndelse från de döda:

       gott oss fritt tillträde till den Guds nåd

i vilket vi nu lever i.

     Vi är stolta över hoppet få del av Guds härlighet.


Efesierbrevet. 2:18.


18.  #Ty genom honom kan både vi och ni nalkas

Fadern, i en enda Ande#.


Genom hans Son kan vi alla nalkas vår Fader:

       i Andens enhet.


Efesiebrevet. 3:12.


12.  #Genom honom och med den tillförsikt vi

hämtar ur tron på honom kan vi frimodigt

       nalkas Gud#.


Genom honom med kunskapens insikt  hämtad

    ur tron på honom.

Vi kan med hjärtats frimodighet nalkas

   Guds gemenskap.


              JESUS SOM ÖVERSTEPRÄST.


Hebreerbrevet. 4:16.


16.  #Låt oss därför frimodigt träda fram till

nådens tron för att få förbarmande och nåd i den

       stund då vi behöver hjälp#.


Vår rädsla försvann i hans död och uppståndelse

       från de döda.

Låt oss nu vara frimodiga träda fram till nådens

      tron där får vi förbarmande i livet.

Få nåd i den stund då vi behöver hjälp.


¤Romarbrevet. 5:3.


3.  #Mer än så, vi är stolta över våra lidanden,

eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet#.


Vi känner stoltheten i våra lidanden

        Våra lidanden skapar uthållighet. 


Filipperbrevet.  1:29.


29.  #Ty ni har fått nåden att ---- ja, inte bara att tro

på Kristus, utan också att lida för hans skull#.


Givna nåden i tro på Kristus.

       Fått nåden given också att lida för hans

namns skull.


Jakobs brev.  1:2-4.


                 TRO OCH PRÖVNING.


2.  #Skatta er lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag#.


I livets tro och prövningar:  mina tros-bröder

     ni utsätts för olika slags livs-prövningar.


3.  #Nu vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet#.


Består ni: i er tro: när tron prövas: ger den

       livet uthållighet.  


4.  #Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar, så att ni blir fullkomliga och hela,

      utan någon brist#.


Frukten av uthålligheten visar sig i fullkomliga

      gärningar i ord & handlingar.

Då räknas ni som fullkomliga utan några brister.


¤Romarbrevet. 5:4.


4.  #Uthålligheten fasthet och fastheten hopp#.


Livets uthållighet skapar trons fashet.

       Livets fasthet skapar livets framtidshopp.


¤Romarbrevet. 5:5.


5.  #Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har

ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss

        den heliga anden#.


Livets framtids-hopp visar oss trohet och ståndaktighet.

      Guds o-ändliga kärlek blivit ingjuten i våra hjärtan.

        Den ger oss den heliga anden.


            GUDS LÖFTE OCH GUDS ED. 


Hebeerbrevet.  6:18-20.


18.  #Hans avsikt var att genom två orubbliga

utfästelser, i vilka han som Gud omöjligt kan ha

       ljugit, ge oss en stark uppmuntran, oss som

har tagit vår tillflykt till det hopp som ligger

       framför oss#.


Hans avsikt genom två o-rubbliga utfästelser

      visa vad som Gud o-möjligt kan ljugit.

Vill ge oss stark uppmuntran: eftersom vi tagit

      vår tillflykt till vårt framtids-hopp.


19.  #Detta hopp är vår själs ankare.

Det är tryggt och säkert och når innanför

       förhänget#. 


Vårt livs hopp vår själs trygga ankare.

      Själens trygga ankare: tryggt och säkert

har sin tillflykt innanför förhänget.  


20.  #Dit Jesus öppnade vägen för oss då han

blev överstepräst för evigt, en sådan som

       Melkisedek#.


Innanför förhänget dit Jesus vår överstepräst

      för evigt öppnade vägen för oss.


Första Johannesbrevet.  4:16.


16.  #Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har

till oss och tror på den.

       Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken

förblir i Gud och Gud i honom#.


Vi har lärt känna Guds o-ändliga kärlek.

      Vi tror på hans o-ändliga kärlek till oss.

Gud är kärleken: den som stannar kvar i den

     ( förblir i den ) förblir för evigt i Gud

och Gud förblir för evigt i honom.


¤Romarbrevet.  5:6.


6.  #Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla

gudlösa, när tiden var inne#.


Vi var svaga i vårt syndfulla liv:  dog Kristus

     för alla gudslösa människor.


Första Petrusbrevet. 3:18.


18.  #Kristus själv dog ju för era synder, en gång

      för alla.

Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda

     er till Gud.

Hans kropp dödades, men han gjordes levande

     i anden#.


Kristus dog själv för mänsklighetens synder.

      En gång för alla människor.

Rättfärdig ( renhjärtlig o-strafflig syndfri )

        för ert syndfulla o-renhjärtliga liv.

Genom sin död leda er till Gud.

      Hans kropp gisslades korsfästes:

Blev levandegjord i anden. 


¤Romarbrevet.  5:7.


7.  #Knappast vill någon dö för rättfärdig ------

kanske någon går i döden för som är god#.


Ingen vill i sig själv: dö för någon rättfärdig

      ( renhjärtlig o-strafflig syndfri ). 


¤Romarbrevet.  5:8.


8.  #Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att

Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare#.


Guds o-ändliga kärlek visar sig till oss genom

     Kristi död för oss.

I  en tid då vi fortfarande levde syndigt liv.


JESUS OCH NIKODEMUS.


Johannes evanelium.  3:16.


16.  #Ty så älskade Gud världen att han gav sin

ende son, för att de som tror på honom inte

       skall gå under utan ha evigt liv#.


Guds kärlek till förlorad värld av ondsinthet:

     offrade han sin enfödde Son gisslad korsfäst.

De som tror på honom ska inte för evigt förgås.

       Genom hans död och uppståndelse:

få evigt liv. 

 

¤Romarbrevet.  5:9.


9.  #Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans

blod skall vi av honom så mycket säkrare bli

      räddade från vreden#.


Vi gjorts syndfria genom hans felfria blod.

         Hans fel-fria blod vår räddning från

hans vredesdom.  


Första Tessalonikebrevet. 1:10.


10.  #Och vänta på att hans son, som han har

uppväckt från de döda, skall komma från himlen,

       Jesus, som räddar oss från den stundande

vreden#.


I väntan på hans sons tillkommelse: han har

         uppväckt honom från de döda.

Kommer från himlen, Jesus, vår räddning från

      den stundade vredesdomen. 


¤Romarbrevet.  5:10.


10. #Ty om vi var Guds fiender och blev försonade

med honom genom hans sons död, då skall vi,

      när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv#.


Vi var Gudsfiende blev försonade med honom

      genom hans Sons död.


Romarbrevet.  8:7.


7.  #Köttets sinnelag innebär ju fiendeskap med Gud; det underordnar sig inte Guds lag och kan

     inte heller göra det#.


Köttsliga sinnet: i sitt tänkandet lever i fiendeskap

      med Guds liv.

Lever i upproriskt liv mot Guds lag.


Andra Korinterbrevet.  5:18.


18.  #Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt

      mig i försoningens tjänst#.


Hans försoningsverk har sitt upphov i Gud.

          Han har försonat oss med sig själv

genom Kristus.

      Ställt mig personligen: Paulus som hans

utvalde tjänare i försoningens tjänst.

   

Kolosserbrevet.  1:20-22.


20.  #Och genom hans blod på korset stifta fred

och försona allt med sig genom honom och

       till honom, allt på jorden och allt i himlen#. 


Genom Jesu försoningsblod på korset:

   stiftades frid och synderna blev försonade

genom honom till honom.

      Allt blev försonat på jorden och allt i himlen.


21.  #Och ni, som förut stod utanför och visade

ert fientliga sinnelag i era onda gärningar#.


Ni; som levde ert liv utanför Kristus: i livet

       visade ert fientliga sinnelag.

Ert fientliga sinnelag var livet i onda gärningar.


22.  #Också er har han nu försonat med sig genom

att Kristus led döden med sin jordiska kropp.

       Han skall låta er träda fram inför sig,

heliga och fläckfri och oförvitliga#.


Ert liv försonat med Kristi lidande död med sin

      jordiska kroppshydda.

Ni kan i frimodighet träda fram inför honom.

     Heliga fläckfria ( renhjärtliga o-straffliga syndfria ).

 

Jakobs brev. 4:4.


4.  #Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen

betyder fiendskap med Gud?

      Den som vill vara vän med världen blir

fiende till Gud#. 


Ni; otrogna, känner ni inte till: vara vän med världen

      vilket betyder fiendeskap med Gud.

      

 ¤Romarbevet.  5:11.


11.  #Ja inte bara det, vi har vår stolthet i Gud

tack vare vår herre Jesus Kristus, genom

      vilken vi nu har vunnit försoningen#.


Vi äger vår stolthet i Gud: tack vare vår herre

     Jesu Kristi försoningsverk. 

Första Korinterbrevet.  1:31.


31.  #Som det står skrivet:  DEN STOLTE SKALL

HA SIN STOLTHET I  HERREN#.   

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 mars 2018 12:13

DAG FÖR DAG JULI MÅNAD.  2018.


Första dagen.


Ödmjukhetens vila  beskyddet  vid stadens portar.


Andra dagen.


Förbarmande hjärtat  utgivandets hjärta.


Tredje dagen.


Förbarmande hjärtat gå steget extra  hjälpa

    stödja sin nästa.


Fjärde dagen.


Högmodet livets o-gräs  ger dålig  frukt.


Femte dagen.


Högmodet livets o-gräs förökar sig av högmodiges

     aktiva vilja.


Sjätte dagen.


Betjänande hjärtat  ser sin nästas behov.


Sjunde dagen.


Betjänande hjärtat utstrålar värme och omsorg.


Åttonde dagen.


Betjänande hjärtat god hjälp i nöden.


Nionde dagen.


Ärligheten ärekronan på den ärliges huvud.


Tionde dagen.


Ärligheten god sådd i människors hjärtan.


Elfte dagen.


Ärligheten god problem-lösare.


Tolfte dagen.


Kärleksfullt hjärta  utgivande hjärta.


Trettionde dagen.


Kärleksfullt hjärta  fyllt av medlidande och omsorg.


Fjortonde dagen.


Kärleksfullt hjärta  vinner människo-hjärtan.


Femtonde dagen.


Tacksamhetens  hjärta fyllt av  ödmjukhet.


Sextonde dagen.


Tacksamheten  äger  leendet på våra läppar.


Sjuttonde dagen.


Tacksamheten  visar öppen hand mot

människo-hjärtan.


Artonde dagen.


Mild & saktmodig  tunga  talar milda och

      ödmjuka ord.

Nittionde dagen.


Mild och saktmodig tunga  ljuvlig och skön

      i sitt tal.


Tjugonde dagen.


Mild & saktmodig tunga  har sin källa i visheten

      och insikten.


Tjugoförsta dagen.


Orden  talar utifrån hjärtats tankar.


Tjugoandra dagen.


Ha sund balansgång mellan känslo-livet

     och verkligheten.


Tjugotredje dagen.


Tystnaden var fin den är.


Tjugofjärde dagen.


Tystnaden tillgänglig för Alla.


Tjugofemte dagen


Tystnaden var nyttig den är.


Tjugosjätte dagen.


O-ändliga fromheten tillgänglig för Alla.


Tjugosjunde dagen.


O-ändliga fromheten stor tillgång för nationen.


Tjugoåttonde dagen.


Fullkomliga troheten bättre än otroheten.


Tjugonionde dagen.


Fullkomlig barmhärtighet bättre än o-barmhärtighet.


Trettionde dagen.


Livet i otrohetens fångenskap sämre än livet

i trohetens frihet.


Trettioförsta dagen.


Stoltheten på väg till sin bittra död.

   

 


  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 mars 2018 12:13

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL. 105.


#Människan bestämmer själv om hon vill välja

      dårskapen eller visheten#


10500.  Visa människor  ödmjuka människor.


10501.  Dåraktiga människor  stolta människor.


10502.  Hjärtats ödmjukhet  påverkar  tungans tal

tanke-världens tankar.


10503a.  Tungans ödmjukhet  föraktar  förtalets

tal i ord.


10503b.  Hur dyrbar är inte ödmjukhetens tunga

       av ödmjukhet.


10503c.  HUr dyrbar är inte ärlighetens tunga

     av ärlighet


10504a.  Vreden skadlig  smärtsam  för mig själv  och min nästas hjärtas och tankars vilja.


10504b.  Häftigheten smärtsam skadlig för mig

själv och min nästas hjärtas och tankars vilja


10504c.  Ilskenheten skadlig skadlig för mig själv

och min nästas hjärtats och  tankars vilja.


10505a.  Tror sig vara vis i vad man säger:

deras tal gör sig själva till dårar.


10505b.  Dårar äger dumdristigt  tankesätt:

kortsiktigt tänkande.


10505c.  Egoismen deras levnadssätt gör dem till

själv-utvalda dårar.


10506.  Acceptera respektera andra människors

människo-värde inte deras levnadssätt

        som dårar.


10507.  Få kännedom om hjärtats tankar

när tankarna uttalas i ord.


10508.  Orden ger uttryck för vad människan tänker.


10509.  Man kan inte vara vän med någon

som man träffat.


10510a.  Uppmuntran vad fin denär.


10510b.  Uppmuntran vad nyttig den är.


10510c.  Uppmuntran tillgänglig för Alla.


10511.  Uppmuntran trovärdig den är.


10512.  Uppmuntran livs-trogne vän den är.


10513.  Uppmuntran skön och ljuvlig i livets

alla skeenden.


10514.  Stormännens ord väger tungt i dåraktighetens vågskålar.


10515.  Stormännens ord väger lätt i vishetens

vågskålar.


10516.  Varför ge livets tid till fåfängan & tomheten.


10517a.  Tystnaden vad fin du är.


10517b.  Tystnaden tillgänglig för Alla.


10517c.  Tystnaden nyttig för Alla.


10518a.  O-tystnaden  vad o-fin den är.


10518b.  O-tystnaden o-nyttig för Alla.


10518c.  O-tystnaden  förvirrad & orolig den är.


10519.  Tiden har ingen begränsning av sig själv.


10520.  Tiden påverkar människans liv.


10521.  Tiden tar ingen hänsyn till livet.


10522.  Tiden lever sitt egna liv.


10523a.  Elakheten visar sin motvilja mot snällheten.


10523b.  Elakheten visar sin motvilja mot godheten. 


10523c.  Elakheten visar sin motvilja mot vänligheten.


10524a.  Ödmjukheten dyrbart vacker smycke

bärs runt ödmjukes hals inför högmodets frestelser.


10524b.  Mildheten dyrbart vackert smycke bärs

runt mildes hals inför hård-hjärtligheten.


10524c.  Vänligheten dyrbart vackert smycke

bärs runt vänliges hals inför elakheten.


10525.  Dåraktigheten äras av dåren själv valt

livet han vill leva.


10526a.  Dårskapen inget för den vise.


10526b.  Dårskapen hjälper och stöder ingen.


10526c.  Dårskapen idel tomhet & fåfänga.


10527.  Människan väljer själv vilken Herre hon vill tjäna antingen dårskapen eller visheten.


10528.  Dårskapen & visheten varandras o-vänner.


10529.  Barmhärtige befriad från

o-barmhärtighetens hjärtats hårdhet i tankar

      och ord.


10530a.  Milda hjärtat  Källa till livet i mildheten.


10530b.  Milda hjärtat  rikt för alla som söker

mildheten.


10530c.  Milda hjärtat fullt av medlidande

& medömkan där o-försonligheten finns.


10531a.  Kroppslig smärta   lever sitt egna liv.


10531b.  Vädret lever sitt egna liv.


10531c.  Tiden lever  sitt egna liv.


10532.  Egoismens vilja  söker människors viljor

i utövandet av sin vilja.


10533.  Girighetens vilja  söker människors viljor

i utövande av sin vilja.


10534.  O-barmhärtighetens vilja  söker

människors viljor i utövande av sin vilja.


10535.  O-renhetens vilja  söker människors viljor

i utövandet av sinn vilja.


10536a.  Fromhetens liv  tillgänglig för Allas liv.


10536b.  Fromhetens liv vad nyttig det livet är.


10536c.  Fromhetens liv  stor tillgång för Alla.


10537a.  O-ändliga ödmjukheten var nyttig den är.


10537b.  O-ändliga ödmjukheten livets mening.


10537c.  O-ändliga ödmjukheten har allt för Livet.


10538.  Fullkomlig lydnad har allt för Livet.


10539.  O-lydnaden tidstjuven och energitjuven

för livet.


10540.  Fullkomlig ödmjukhet vill ge allt för Livet.


10541.  Fullkomlig snällhet vill ge allt för Livet.


10542.  Fullkomlig ärlighet vill ge allt för Livet.


10543.  Fullkomlig trohet vill ge allt för livet.


10544a.  Otroheten på väg till sin bittra död.


10544b.  O-lydnaden på väg till sin bittra död.


10544c.  Högmodet på väg till sin bittra död.


10545a.  Ödmjukheten på väg till sin himmelsfärd.


10545b.  Troheten på väg till sin himmelsfärd.


10545c.  Barmhärtigheten på väg till sin himmelsfärd.


10546.  Egoismens vilja älskar uppmuntrar

o-moralen.


10547.  Egoismnes vilja älskar uppmuntrar

laglösheten.


10548a.  Lydnaden och ödmjukheten  själens

två vingar likt fågelns flygande vingar.


10548b.  O-lydnaden och högmodet  själens

      två avbrutna vingar likt fågelns o-förmågas

flygande vingar.


10549.   Lydnadens välsignelse hjärtats glädje

och fröjd. 


10550.  O-lydnadens förbannelse hjärtats sorg

och bedrövelse.


10551.  Lydnadens vila och harmoni

hjärtats fröjd.


10552a.  Hjärtats fröjd  tröst hjälp för livets

Alla dagar. 


10552b.  Tröstat hjärta vägledaren för Livets

alla dagar.


10552c. Tröstat hjärta tänk få äga det.


10553.  Uppmuntrat hjärta uppmunrar.


10554.  Uppmuntrat hjärtatänk få äga det.


10555.  Uppmuntrat hjärta livets glädje

     i alla livsdagar.


10556.  Uppmuntrat hjärta få älska det.


10557a.  Tacksamt hjärta sinnesron och sinnesfriden.


10557b.  Tacksamt leende öppnar hjärtan

för tacksamheten.


10557c.  Tacksamt läppar öppnar hjärtan

för tacksamheten.


10558a.  Mörkret ger mörker.


10558b.  Ljusets strålar ger ljus.


10559a.  Lycklig den som flyr till ödmjukhetens

vila och harmoni.


10559b.  Lycklig den som flyr till snällhetens

vila och harmoni.


10559c.  Lycklig den som flyr till ärlighetens

vila och harmoni.


10560a.  Du; människa du bestämmer själv om du vill bli ödmjuk.


10560b.  Du; människa du bestämmer själv om du vill bli ärlig.


10560c.  Du; människa du bestämmer själv om du

vill bli snäll.


10561.  Framför människan ligger vrede eller saktmodet hon får det hon själv väljer.


10562.  Framför människan ligger elakheten eller

godheten hon får det hon själv vill välja.


10563.  Framför människan ligger troheten eller

o-troheten hon får det hon själv vill välja.


10564a.  Ödmjukhetens blickar följer den ödmjukes

fötters vandring.


10564b.  Barmhärtighetens blickar följer

den barmhärtiges fötters vandring. 


10564c.  Vänlighetens blickar följer den vänliges

fötters vandring.


10565.  Ty så stor är Ödmjukhetens kärlek;

vilkens kärlek följer alla de som älskar henne.


10566.  Ty så stor är saktmodighetens kärlek;

vilkens kärlek följer alla de som älskar henne.


10567.  Ty så stor är trohetens kärlek; vilkens

kärlek följer alla de som älskar henne.


10568a.  Snällheten skapades för att ha sin gemenskap med människan.


10568b.  Ärligheten skapades för att ha sin gemenskap med människan.


10568c.  Tacksamheten skapades för att ha sin

gemenskap med människan.


10569.  Människans högmod har sin gemenskap

med olydnaden.


10570.  Stoltheten väljer o-tacksamheten före

valet av tacksamheten.


10571.  Övermodet väljer o-barmhärtigheten

före valet av barmhärtigheten.


10572. Högmodet väljer elakheten före valet

av snällheten.


10573a.  Ärlighetens varma ömma droppar vidrör

ärligt hjärta och tankar.


10573b.  Tröstens varma ömma droppar vidrör

  

10574.    ÄRLIGHETEN  ++++ DEN ÄRLIGE.


Kärleks-fulla mot varandra.


Äger samma tale & tankesätt.


Uppskattar varandras ärlighet.


10575.  Ärliga mot varandra.


10576a.  Ärlige ärlighetens prydnad och juvel.


10576b.  Ärlige ärlighetens skönhet och ljuvlighet. 


10576c.  Ärliges ärlighet ägs i hjärtat och tankar.


10577.  Saligare  att giva än att taga.


10578.  Tacksam den som flyr till vishetens

friska källor.


10579.  Tacksam den som flyr till insiktens

friska källor.


10580.  Tacksam den som flyr till  klokhetens

friska källor.


10581a.  Sorgsen den som flytt till dumdristighetens

bittra källor. 


10581b.  Bedrövad den som flytt till dårens

bittra källor.


10581c.  Vad kan den sorgsne och bedrövade

ge till sin nästas liv.


10582.  Ondskan sprider sin ondska i vreden.


10583.  Ondskan sprider sin ondska i häftighet.


10584.  Ondskan sprider sin ondska i ilskenheten.


10585a.  Barmhärtige sprider sin barmhärtighet.


10585b.  Ärlige sprider sin ärlighet.


10585c.  Tacksamme sprider sin tacksamhet.


10586.  Om någon bevarar ödmjukhetens ord

i sitt hjärta och tankar älskar ödmjukheten.


10587.  Om någon bevarar kärlekens ord i sitt

hjärta och tankar älskar kärleken.


10588.  Om någon bevarar tacksamhetens ord

i sitt hjärta och tankar älskar tacksamheten.


10589a.  Vad fint och nyttigt få bemötas av

ödmjukhetens hjärta och ögon.


10589b.  Vad fint och nyttigt få bemötas av

snällhetens hjärta och ögon.


10589c.  Vad fint och lärorikt få bemötas av

insiktens hjärta och ögon.


10590.  Insiktens hjärta och ögon vill förändra

människors hjärtan och tankar.


10591.  Insiktens hjärta och ögon förändrar

nationens livsstil och livs-föring.


10592.  Insiktens hjärta och ögon vad värdefullt

det är att äga dem.


10593a.  Insiktens tunga vad insiktsfull den är.


10593b.  Insiktens tunga vad nyttig den är.


10593c.  Insiktens tunga värdefull den är.


10594.  Insiktens ord finns insiktens ordförråd.


10595.  Visa ord finns i vishetens ordförråd.


10596.  Kloka ord finns i klokhetens ordförråd.


10597a.  Ödmjukt hjärta lämnar sin vrede.


10587b.  Ödmjukt hjärta lämnar sin ilskenhet.


10597c.  Ödmjukt hjärta lämnar sin häftighet. 


10598.  Vilken vinning har den vrede av sin vrede.


10599a.  Vilken vinning har den häftige av 

sin häftighet.


10599c.  Vilken vinning har den ilskne av

sin ilskenhet. 

  


      


  
Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 mars 2018 08:11


TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL.  104.


#Älska insiktens ord leva livet i hennes gemenskap#.


10400.   Egoismens människor förlorar ödmjukhetens livsstil och livsföring.


10401.  Sämre vara förlorare än vinnare.


10402a.  Vad finns det för vinning vara ödmjukhetens förlorare.


10402b.  Vad finns det för vinning vara högmodets

vinnare.


10402c.  Människan har sitt egna val.


10403.  Antingen väljer man ödmjukheten

eller högmodet.


10404a.  Vackert leende vackert hjärta vad fint

det är.


10404b.  Vackert leende  vackert hjärta

tillgängligt för Alla.


10404c.  Vackert leende  vackert hjärta vad nyttigt

det är.


10405a.  Snälla ögon snällt hjärta  vad fint det är. 


10405b.  Snälla ögon snällt hjärta  vad nyttigt

det är.


10405c.  Snälla ögon snällt hjärta tillgängliga

för Alla.


10406a.  Leendets skönhet & ljuvlighet vad älskvärt

det är.


10406b.  Leendets skönhet & ljuvlighet vad värdefullt det är.


10406c.  Leendets skönhet & ljuvlighet vad önskvärt det är.


10407.  Leendets skönhet och ljuvlighet

själens sötma.


10408.  Förtalets läppar lever i avsaknad från

från leendets skönhet och ljuvlighet.


10409.  Skvalleraktiga läppar lever i avsaknad

från leendets skönhet och ljuvlighet. 


10410.  Avundsjuka läppar lever i avsaknad från

leendets skönhet och ljuvlighet.


10411a.  Förtalets läppar längtar inte efter

hjärtats glädje och harmoni.


10411b.  Förtalets hjärta längtar inte efter

hjärtats glädje och harmoni.


10411c.  Förtalets tankar sprider oro och o-vänskap.


10412a.  Kivets läppar sprider o-vänskap   lever

i avsaknad från hjärtats längtande glädje

      och harmoni.


10412b.  Kivets läppar  sprider ord av oro

och förvirring.


10412c.  Kivets läppars ord sårar människors

hjärtan och tankar.


10413.  Kivets läppar vad ger det livet.


10414.  Kivets läppar livets fattigdom.


10415.  Kivets läppar  ingen problem-lösare.


10416a.  Högmodet och stoltheten tillåt dem inte

vara livets vägvisare för livet.


10416b.  Ilskenheten och häftigheten tillåt dem inte vara livets vägvisare för livet.


10416c.  Förtalet och skvalleriet tillåt dem inte vara

vara livets vägvisare för livet.


10417a.  Högmodet och stoltheten vad ger de livet.


10417b.  Ilskenheten och häftigheten vad ger

de livet.


10417c.  Förtalet och skvalleriet vad ger de livet.


10418a.  Högmodet & skvalleriet  livets olycka

fara och fördärv. 


10418b.  Ilskenheten & häftigheten  livets olycka

fara och fördärv.


10418c.  Förtalet & skvalleriet  livets olycka

fara och fördärv.

10419a.  Ära och prisa ödmjukheten & mildheten

valt vara livets vägvisare låter högmodets

       och stolthetens olycka fara och fördärv

vara fjärran ifrån sitt liv. 


10419b.  Ära och prisa snällheten och vänligheten

valt vara livets vägvisare låter elakhetens

      olycka fara och fördärv vara fjärran

ifrån sitt liv.


10419c.  Ära och prisa uppmuntran och

tacksamheten valt vara livets vägvisare låter

     o-tacksamhetens olycka fara och fördärv

vara fjärran ifrån sitt liv. 


10420.  Varma ögon varma blickar  mjukt hjärta. 


10421a.  Värmefyllda ögon  värmefyllda tankar

tillgängliga för Alla.


10421b.  Värmefyllda ögon  värmefyllda tankar

nyttiga för alla.


10421c.  Värmefyllda ögon  värmefyllda tankar

vad älskvärdiga de är.


10422a.  Hånfyllt leende hånfyllt hjärta  livets

olycka fara och fördärv.


10422b.  Hånfyllt hjärta hånfyllt leende vad kan

det ge livet.


10422c.  Hånfyllt leende hånfyllt hjärta

sårar själslivet.


10423.  Hånfyllt hjärta älskar inte sin nästas liv.


10424.  Hånfulla ögon hatar det de ser.


10425.  Föraktfulla tankar hatar i sina tankar

vad de tänker.


10426a.  Stormäns hjärtan stolta hjärtan.


10426b.  Stormäns tankar stolta tankar.


10426c.  Stormäns ögon stolta ögon.


10427.  Stormäns hjärtan hatar ödmjuka hjärtan.


10428.  Stormäns tankar föraktar ödmjuka tankar.


10429a.  Ödmjukt & milt hjärta vanärar

dominantiskt beteende.


10429b.  Ödmjuka ögon visar inget högmod.


10429c.  Ödmjuka tankar visar ingen stolthet.


10430a.  Elaka ögon visar ingen snällhet

& vänlighet. 


10430b.  Elaka tankar ärar inte godheten.


10431.  Elakt hjärta livets olycka fara & fördärv.


10432.  Seende ögon väljer vad de vill se:

antingen det goda eller onda.


10433.  Lyssnade öron väljer vad de vill se:

antingen det goda eller onda.


10434.  Tankarna väljer vad de vill tänka:

antingen det onda eller goda.


10435a.  Hjärtats tankar påverkar människans

tanke-liv.


10435b.  Människans tanke-liv: styrs av vad människan vill tänka på. 


10435c.  Människans tanke-liv: påverkar hennes

livsstil och livsföring.


10436.  Människans tanke-liv: påverkar hennes tal.


10437a.  Talets ord vidrör människans läppar.


10437b.  Talets ord formar människans läppar.  


10437c.  Talets ord påverkas av hjärtats tankar.


10438.  Tankar utvaldas ord läggs på tungan.


10439.  Hjärtats tankars utvalda ord läggs

på tungan.


10440.  När närings-rika  regnet kommer

ges nytt liv till växligheten. 


10441.  Tystnaden  godheten ödmjukheten


10442.  Hjärtats tysthet  hjärtats godhet

hjärtats ödmjukhet.


10443.  O-sämjan illviljan  avundet  vad kan de ge

     till sin nästas liv.


10444.  Vara grälsjuk  vara skvalleraktig

vara förtalare  vad kan de ge till sin nästas liv.


10445.  Missnöjde  missbelåtne klagande

         människan vad kan de ge till sin nästas liv.


10446a.  Tala milda ord  uppmuntrar.


10446b.  Tala saktmodiga ord  uppmuntrar.


10446c.  Tala ödmjuka ord  uppmuntrar.


10447a.  Mildheten ärar henne i de milda orden.


10447b.  Saktmodigheten ärar henne i de

saktmodiga orden.


10447c.  Ödmjukheten ärar henne i de ödmjuka  

      orden.


10448a.  Mildheten i talet visa hennes skönhet

och ljuvlighet.


10448b.  Saktmodigheten i talet visar hennes

      skönhet och ljuvlighet.


10448c.  Ödmjukheten i talet visar hennes

skönhet och ljuvlighet. 


10449a.  Mildhetens skönhet  skön för den

       som söker henne.


10449b.  Saktmodighetens skönhet  skön för den 

         som söker henne.


10449c.  Ödmjukhetens skönhet  skön för den

    som söker henne.


10450a.  Mildhetens ljuvlighet & sötma

    ljuvlig och söt för den som söker henne.


10450b.  Saktmodighetens ljuvlighet och sötma

ljuvlig och söt för den som söker henne. 


10450c.  Ödmjukhetens ljuvlighet & sötma

      ljuvlig och söt för den som söker henne.


10451. O-behärskade eller behärskade tungan

     Vilken tunga väljer man.


10452.  O-behärskade tungan eller behärskade tungan vilken tunga Herre i livet.


10453.  Behärskade eller o-behärskade tungan

      vilken tunga vill bli min tids-verklighet.


10454a.  O-behärskade tungan  o-tillgänglig

för den som inte söker henne.


10454b.  O-behärskade tungan onyttig för Alla.


10454c.  O-behärskade tungan värdelös för Alla.


10455.  O-behärskade tungan  o-önskad för

   de som inte låter sig användas av den.


10456.  O-behärskad tunga vanärad i tystnaden.


10457a.  Vänligheten belönar vänlige med kärlek

omsorg och omtanke.


10457b.  Vänligheten gläds över vänliges trohet.


10457c.  Vänlige ger tid utrymme sin kärlek

till vänligheten.


10458.  Elake äter av den bittra frukten elakheten.


10459.  Ilskne äter av den bittra frukten

Ilskenheten.


10460.  Bittra frukten elakheten vad ger den livet.


10461a.  Bittra frukten elaka ord vad ger de livet.


10461b.  Bittra frukten häftiga ord vad ger de livet.


10461c.  Bittra frukten ilskna ord vasd ger de livet.


10462. Ömheten och ömsinheten tillhör vårt hjärta.


10463.  Barmhärtiges barmhärtighet av

    barmhärtigheten i barmhärtighetens inre liv.


10464.  Ge mig mildhetens tårar min vän mildheten.


10465a.  Ge mig ömhetens tårar min vän ömheten. 


10465b.  Ge mig kärlekens tårar min vän kärleken.


10465c.  Ge mig medlidandets tårar

min vän medlidande.


10466.  Ge mig barmhärtighetens tårar

min vän barmhärtigheten.


10467a.  Vara kärleksfull  uppskattas.


10467b.  Vara omtänksam  uppskattas.


10467c.  Vara snäll  uppskattas. 


10468.  Barmhärtige känner sig älskad

och värdefull tillsammans med barmhärtigheten.


10469.  Ärlige känner sig älskad och värdefull

     tillsammans med ärligheten.


10470a.  Givmilde känner sig älskad & värdefull

tillsammans med givmildheten.


10470b.  Förnöjsamme känner sig älskad & värdefull tillsammans med förnöjsamheten.


10470c.  Tacksamme känner sig älskad &

värdefull tillsammans med tacksamheten.


10471a.  Egoismen älskar elakheten.


10471b.  Egoismen god vän med elakheten.


10471c.  Egoismen elakhetens bunds-förvant.


10472.  Finns ingen vänskap mellan ordningen

och o-ordningen.


10473.  O-ordningen och ordningen går skilda vägar.


10474.  Ordningen & o-ordningen talar inte

samma språk.


10475.  När ska mänskligheten lyssna på din

inbjudan Du; ödmjukheten.


10476.  När ska mänskligheten lyssna på din

inbjudan Du; visheten.


10477.  Du; ödmjukheten överger ingen som

sökt din gemenskap.


10478.  Du; visheten överger ingen som sökt

din gemenskap.


10479a.  Snällheten min tacksamhet. 


10479b.  Snällheten  hjärtats dyrbara skatt. 


10479c.  Snällheten mitt leende.


10480.  Snällheten belönar hjärtat & tankar.


10481.  Snällheten sviker aldrig.


10482a.  Elakheten sviker.


10482b.  Elakheten o-trogen vän.


10482c.  Elakheten tids och energitjuv:

egoistisk belöningslös.


10483.  Ödmjuke till glädje för ödmjukheten.


10484.  Ärlige till glädje för ärligheten.


10485.  Barmhärtige till glädje för barmhärtigheten.


10486.  Ödmjukheten till hjälp & stöd för ödmjuke.


10487.  Ärligheten till stöd & hjälp för ärlige.


10488.  Barmhärtigheten till hjälp & stöd

för barmhärtige.


10489a. Ärligheten vägleder ärliges vägvisare

säger: akta dig för stoltheten.


10489b.


10489c.


10490a.  Ödmjuka hjärtat  dygdernas medhjälpare.


10490b.  Ödmjuka hjärtat  evig bundsförvant

till ödmjukheten.


10490c.  Ödmjuka hjärtat lyssnar till ödmjukheten.


10491.  Ödmjuka hjärtat har sitt ursprung

i ödmjukheten.


10492a.  Häftigheten lever i fiendeskap mot

saktmodigheten.


10492b.  Ilskenheten lever i fiendeskap mot

saktmodigheten.


10492c.  Elakheten lever i fiendeskap mot snällheten.


10493.  O-ärligheten lever i fiendskap mot ärligheten.


10494.  Livet i fiendeskap mot varandra:

gör sig till o-vänner.


10495.   Bättre vara slav under mildhetens ok

än slav under hjärtats hårdhet.


10496a.  Snälla ögon  snällt hjärta  snälla tankar

trovärdiga i vad de gör.


10496b.  Ärliga ögon  ärligt  hjärta  ärliga tankar

trovärdiga i vad de gör.


10496c.  Barmhärtiga ögon  barmhärtigt hjärta

barmhärtiga tankar  trovärdiga i vad de gör.


10497a.  Tankarna i tanke-världen.


10497b.  Väljer själv vilka självvalda tankar

i tanke-världen.


10497c.  Sortera olika tankar  nyttiga eller

o-nyttiga tankar.


10498.  Alla födda människor  blir äldre.


10499a.  Tiden avgör människans ålder. 


10499b.  Åldern påverkas av tiden.


10499c.  Vara tacksam för livet se: livet som

      en gåva.


 Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 mars 2018 08:11

LÖFTET TILL ABRAHAM GÄLLER ALLA SOM TROR.


ROMARBREVET. 4:13-25. 


¤Romarbrevet. 4:13.


13.  #Det var inte genom lagen som Abraham eller

hans efterkommande fick löftet att ärva världen,

      utan genom den rättfärdighet som kommer

av tro#.


Genom den rättfärdighet som kommer av tron:

      fick Abraham hans efterkommande löftet

ärva världen.


¤Romarbrevet. 4:14.


14. #Om arvingarna är de som håller sig till lagen,

då är tron tom och löftet upphävt#.


Abrahams arvingar: håller de sig till lagen

   blir tron fåfänglig idel tomhet.


¤Romarbrevet. 4:15.


15.  #Ty lagen framkallar vrede; utan lag ingen

överträdelse#.


HELA MÄNSKLIGHETENS SKULD  INFÖR GUD.


Romarbrevet. 3:20.


20.  #Ty genom laggärningar blir ingen människa

rättfärdig inför honom.

      Lagen kan bara ge insikt om synd#.


Lagen ger insikten om synden.

         Laggärningar gör ingen människa rättfärdig

inför honom.


¤Romarbrevet. 4:16.


16.  # Därför är tron grunden för att nåden skall gälla och löftet stå fast för alla hans

      efterkommande, inte bara för dem som håller

sig till lagen utan också för dem som har

      tro som Abraham.

Han är allas vår far#.


Trons-grund: grunden för nåden skall vara gällande.

       Löftets fasthet för alla efterkommande släktled.

Inte endast för de lagtrogna: utan också för

     dem som äger tron som Abraham.  

Allas vår Fader.


Galaterbrevet. 3:7.


7.  #Ni skall alltså veta att de som tror, de är 

söner till Abraham#. 


Galaterbrevet. 3:29.


29.  #Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare

      enligt löftet#. 


Tillhöra Jesus Kristus vilket innebär:

     vara avkomlingar Abraham  hans söner.

 

¤Romarbrevet. 4:17.


17.  #Som det står skrivet: JAG HAR GJORT DIG TILL FADER TILL MÅNGA FOLK, och han är det

     inför den som han trodde på, Gud, som ger

de döda liv och talar om det som ännu inte finns

        som om det redan fanns#.


Vår fader Abraham gjord till fader till många folk.

         Trodde på Gud: ger de döda liv.

Talar om det icke synliga: som om det redan fanns.


¤Romarbrevet. 4:18.


18.  #Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde, så att han kunde bli far

       till många folk, enligt ordet:

SÅ TALRIK SKALL DIN AVKOMMA BLI#.


All mänsklig hopp var ute: Abraham fasta tro

    och övertygelse på Guds trofasta löftes-ord:

gjorde honom fader för många folk.

       Herrens eviga löftes-ord: in i hans inre människas liv:  Gud sade personligen:


#SÅ TALRIK SKALL DIN AVKOMMA BLI#. 


Hebeerbrevet. 11:11-12.


11. #I tro fick han kraft att avla en son, fast han

liksom Sara, var överårig.

      Han litade på den som hade gett löftet#.


Saras kropp var överårig: o-fruktsam föda barn.

      Trons underverk: löftes-ordet uttalat

av Trons fader  Hans Majestät.

       Fick kraft avla en Son: Isak löftes sonen.  


12.  #Därför fick han, denne ende man som dessutom var så gott som död, en avkomma

        talrik som stjärnorna på himlen och de oräkneliga sandkornen på havsstranden#.


Fick han vår Fader Abram: var så gott som

      död i människors ögon.

Löftes sonen Isak:  en avkomma lika talrik

       i stjärnornas antal på himlen.

Lika talrik som o-räkneliga antalet sandkorn

      på havsstranden.


Första Moseboken. 15:5-6.


5.  #Och Herren förde honom ut och sade:

"Se upp mot himlen och räkna stjänorna, om du

        kan"!


Herren gav sitt fulla förtroende för Abram:

       var en son efter Hans hjärta.

Min son Abram: se upp mot himlen räkna

      stjärnornas antal om du  kan!


6.  #Abram trodde Herren, och därför räknade

Herren honom som rättfärdig#.


Abram trodde på Herrens tal till honom.

         Abram trodde på vad Herren visade honom.

Abrams hjärtats tro på Herrens ord gjorde

       honom rättfärdig.


¤Romarbrevet. 4:19.


19.  #Han sviktade inte i tron då han tänkte på

att hans egen kropp var utan livskraft ------

      han var omkring hundra år gammal -------

och att Saras moderssköte var dött#.


När han synligt såg sin egna föråldrade kropp:

    trodde ändå på Guds trogna ords-löften.

Saras moderssköte var för dött: föda barn. 


¤Romarbrevet. 4:20.


20.  #Inför Guds löfte tvivlade han inte i otro

utan fick kraft genom tro#.


Fick sin troskraft: från Guds löfte.


¤Romarbrevet. 4:21.


21.  #Och var förvissad om att det Gud har lovat

kan han också infria#.

 

Kände i sin inre människan trons övertygelse:

     Guds trofasta löftesord skulle infrias. 


JUNGFRU MARIAS BESÖK HOS ELISABETH.


Lukas evangelium.  1:37.


37.  #Ty ingeting är omöjligt för Gud#.


Gud i sin nåd o-möjlighetens Gud i människors ögon.


LUKAS EVANGELIUM. 1:55.


55.  #Han förbarmar sig över Abraham och hans

barn, till evig tid#.


Guds eviga förbarmande: över sin son Abraham:

      Hans eviga avkomlingar till evig tid.   


¤Romarbrevet. 4:22.


22.  #DÄRFÖR RÄKNADES HAN SOM RÄTTFÄRDIG#.


Abram tronsfader: hans personliga tro bemöttes

    av Guds utlovade löfte.

Vilket gjorde honom rättfärdig.

        Gud i sin nåd såg Abrams renhjärtlighet &

o-strafflighet. 


¤Romarbrevet. 4:23.


23.  #Men inte bara om honom skrevs orden 

RÄKNADES SOM RÄTTFÄRDIG#.


Gäller inte bara trons fader Abraham: de skrivna

        orden: utan också hans avkomma:

RÄKNAS SOM RÄTTFÄRDIGA. 


¤Romarbrevet. 4:24.


24.  #Utan också med tanke på oss.

Vi skall räknas som rättfärdiga, ty vi tror på honom

     som från de döda har uppväckt vår herre Jesus#.


Inte bara trons fader Abraham: skrevs med orden

      rättfärdig.

Tanken räknas också till oss: vilka räknas som

        rättfärdiga vår tro på honom.

Vår tro på hans uppståndelse från de döda:

     oss till evigt liv.


PETRUS TAL PÅ PINGSTDAGEN.


Pingstdagen: Guds församlings födelsedag. 


Apostlagärningarna. 2:24.


24.  #Men Gud löste honom ur dödens vånda

och lät honom uppstå, eftersom det inte var möjligt

      att döden skulle få behålla honom i sitt

grepp#.


Jesu Kristi uppståndelses dag: löste honom

    ur dödens vånda.

Dödens: döds-grepp fick inte behålla honom.  


Apostlagärningarna. 2:32.


32.  #Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå,

och vi kan alla vittna om det#. 


Jesus Kristus: vi alla vittnar om Gud låtit

      hans Son uppstått från de döda.


Första Petrusbrevet. 1:21.


21.  #Genom honom tror ni på Gud, som har

uppväckt honom från de döda och förhärligat

       honom, så att ni i er tro också kan

hoppas på Gud#.


Genom hans son: tror vi på Gud.

      Hans fader uppväckte honom från dödens grepp.

Förhärligade sonen genom sonens lydnad.

        Sonens förhärligande: i sitt lidande:

i Getsemane på Korsets lidande sonens lydnad.

          Vilket gör vår tro kan hoppas på Gud.

        

 ¤Romarbrevet. 3:25.


25.  #Som blev utlämnad för våra överträdelses skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull#. 


Han blev offrad på korsets trädstam: utlämnad

      för våra överträdelses skull.

Uppväcktes på tredje dagen förde döda:

         Han korsfästelse & uppståndelse:

vår rättfärdiggörelse.


Jesaja bok.  53:4-12.


4.  #Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led, när vi trodde att han blev straffad,

      slagen av Gud, förnedrad#.


Våra kroppsliga sjukdomar bar han i sin kropp.

       Med våra själslivets & kroppsliga plågor

kände han medlidande för.

        Trodde på hans bestraffning blev slagen

och förnedrad av Gud själv.

 

Blev förnedrad: vanärad förkastad befläckad

    av hela mänsklighetens arvs-synd

av Gud själv.


5.  #Han blev pinad för våra brott, sargad för våra

synder, han tuktades för att vi skulle helas,

       hans sår gav oss bot#.


Blev smärtsamt plågad av mänsklighetens

     lag-brott.

Han toterad hudflängd smärtsamt piskad för

     våra synders skull.

Hans tuktan ( lydnad ) gav oss helande.


Hans sår-märkta törne-krona med törnen i:

     två sårmärkta händer

två sår-märkta fötter

        uppstungna kroppssida med spjuts-såret.

Gav oss möjligheten göra bot och bättring. 


6.  #Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom#.  


Mänskligheten jämförs med en får-hjord.

       Fårens egen-vilja: gick sin egen utvalda väg.

Herren förbarmade sig över dem: tillät sin

     enfödde Son bli ett likt offer-lamm: bli offrat.

Offer-lammet likt Kristi egen fysiska kropp

      offras på det trogna träkorstes stam.  


7.  #Han fann sig i lidandet, han öppnade inte

sin mun.

      Han var som lammet som leds till slakt eller

tackan som är tyst när hon klipps, han öppnade

           inte sin mun#.


Hans lydnad som ett felfritt offer: fann sig

     i offer-lidandet.

Öppnade inte sin mun för gudlöst tal.

        Hans liv: var som lammets villigt leds han

bli slaktad av o-gärning-männens hån& förakt.

     Liknade tackans tysthet: när hon blir klippt.

Öppnade inte sin mun för svekfullt & lögnaktigt tal. 


8.  #Han blev fängslad och dömd och fördes bort,

men vem ägnade hans öde en tanke?  

       Han blev utestängd från de levandes land,

staffad för sitt folks brott#.


Blev fängslad och fördömd av Pilatus: bortförd

    bli slaktad som ett offer-lamm.

Vem tog sin tid en tanke för hans ödelagda liv?

       Var inte välkommen: i de levandes land.

Blev bestaffad av sitt egendoms-folks lag-brott.


9.  #Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila

bland ogärningsmän, fastän han aldrig hade gjort

      något orätt, aldrig tagit en lögn i sin mun#.


Hans jordiska kroppshydda fick sin grav

     ibland de gudlösas gravar.

Fick sin vila bland o-gärningingsmännen.

          Han var o-strafflig renhjärtlig syndfri

inför sin himmelske fader.

       Han muns tunga och läppar blev aldrig utlånad till lögnaktigt tal.


10.  #Men Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer.

        Han skall få ättlingar och ett långt liv,

och Herrens vilja skall förverkligas genom

      honom#.


Herren visade sin omsorg kärlek för den han

     sargat: botade den som gjort sig själv

ett skuld-offer.

        Hans lydnad ger ättlingar  ett långt liv.

Herrens vilja förverkligas genom offer-lydnaden.


11.  #När hans elände är över skall han se ljuset

och bli mättad av insikt.

       Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet

åt många och bär deras skuld#.


När hans lidandets elände är slut: ser han ljusets

   ljusstrålar  känner inre mättnad av insiktens liv.

Min tjänare, renhjärtlig och o-strafflig i vad han gör

      ger rättfärdighet till mångas liv.

Hans rättfärdighet bär deras skuld.


12.  #Jag skall ge honom hans andel bland de stora,

låta honom dela byte med de mäktiga, för att

       han var beredd att dö och blev räknad

som syndare, när han bar de mångas skuld

       och bad för syndarna.   


Min barmhärtighet och nåd ger honom hans andel

      ibland stormännen.

Tillåta dela bytet tillsammans med de mäktiga.

       Han var beredd offra sitt liv: blev räknad

som syndare. 

        Han bar i sin korsfästa kropp: de mångas

skuld.

       Han enträget i sitt hjärta för syndarna. 

         

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 mars 2018 08:11

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL.  103.


#Som i sitt hjärta begrundar vishetens vägar

        och tänker på hennes hemligheter#.


Syraks bok.  14:21. 

10300a.   Moderkärleken förstör barnet utveckling:

     kommer sonen eller dottern hem med gympa-kassen ställer den bredvid sig: mamma hjälper mig.


10300b.  Mamma tar fram maten till mig på bordet.


10301a.  Så skönt få uppleva tankarna  vara vilande

och harmoniska.


10301b.  Vilande harmoniska tankar  ger livet vad

livet tillhör.


10301c.  Ro-fyllda tankar harmoniska tankar.


10302a.  Det var väldigt vänligt: bemötas av sin nästas vänlighet.


10302b.  Tala vänliga ord uppmuntrar.


10302c.  Tala snälla Ord uppmuntrar.


10302c.  Tala goda Ord uppmuntrar.


10303. Vänligheten ärar henne i de vänliga orden.


10304.  Vänligheten i talet visa hennes skönhet

och ljuvlighet. 


10305.  Vänlighetens skönhet  skön för den

som söker henne.


10306.  Vänlighetens ljuvlighet  ljuvlig för den

som söker henne.


10307. Kvinna längtar efter manliga gemenskapen:

i tal:  känna sig älskad värdefull önskvärd av

     mannen. 


10308a.  Penning-begäret lever i avsaknad från

mänskliga omsorgen & omtanken


10308b.  Ha-begäret lever i avsaknad från

mänskliga omsorgen & omtanken.


10309.  Vara perfektionist: försöker uppnå

livet i fullkomligheten men lever fortfarande

     i avsaknad av karaktäriska livsföringen.


10310. Pratmakare och skrythalsar ärar

o-tystnaden.


10311.  O-tystnaden & talträngda tungor

'varandras bunds-förvanter.


10312a.  Själviska vreden vad ger den.


10312b.  Själviska vreden smärtsam och lidande.


10312c.  Själviska vreden belönings-lös.


10313.  Vreden självgod den är.


10314.  Vreden o-tillgänglig för saktmodige.


10315a.  Behärskad tunga  tillgänglig för Alla.


10315b.  Behärskad tunga  vad nyttig den är.


10315c.  Behärskad tunga vad älskvärdig den är.


10316.  Behärskad tunga ärad i tystnad.


10317.  Behärskad tunga vanärad i o-tystnaden.


10318a.  Ödmjuke ger tid utrymme sin kärlek 

till ödmjukheten.


10318b.  Ödmjukheten belönar ödmjuke med kärlek

omsorg och omtanke.


10318c.  Ödmjukheten gläds över ödmjukes trohet.


10319a.  Häftige äter av den bittra frukten häftigheten.


10319b.  Bittra frukten häftigheten vad ger den livet.


10319c.  Bittra frukten ilskenheten vad ger

den livet.


10319d.  Bittra frukten avund vad ger den livet.


10320.  Kärleken tillhör vårt hjärta.


10321.  Ödmjukes ödmjukhet  av ödmjukheten

i ödmjukhetens inre liv.


10322a.  Fåfänga bedräglig glädje vad ger de livet.


10323a.  Äregirigheten och högmodet  vad ger

de livet.


10324a.  Ge mig ödmjukhetens  tårar

min vän ödmjukheten.


10324b.  Ge mig saktmodighetens tårar

min vän saktmodigheten.


10325a.  Vara & godhetsfull  uppskattas av Alla.


10326a.  Ödmjuke ödmjukar sig under ödmjukheten.


10326b.  Snälle ödmjukar sig under snällheten.


10326c.  Ömme ödmjukar sig under ömheten.


10327.  Ömme och ömsinte  varandras vänner.


10328a.  Ömme & ömsinte aldrig varandras

o-vänner.


10328b.  Ömme och ömsinte visad kärlek

mot varandra.


10328c.  Ömme & ömsinte känner sig vara önskvärda och värdefulla tillsammans.


10329a.  Vänlige känner sig vara älskad

och värdefull tillsammans med vänligheten.


10329b.  Snälle känner sig vara älskad

och värdefull tillsammans med snällheten. 


10329c.  Gode känner sig vara älskad och värdefull

tillsammans med godheten.


10330.  Vänlige besvarade vänlighetens inbjudan

vara hennes vän för Livet.


10331.  Snälle besvarade  snällhetens inbjudan

vara hennes vän för Livet.


10332.  Gode besvarade  godhetens inbjudan

vara hennes vän för Livet.


10333.  Elake känner sig o-önskad och o-älskad

tillsammans med elakheten varför inte välja

      snällheten.


10334.  Elake väljer själv sin Herre antingen vara

o-önskad och o-älskad av elakheten eller älskad

       och värdefull i snällhetens ögon.


10335a.  Människans fria vilja väljer sin Herre.


10336.  Med stor ödmjukhet besegrar ödmjuke

sin fiende högmodet.


10337.  Med stort saktmod besegrar saktmodige

sin fiende vreden.


10338.  Ödmjuke visar sin o-böjliga trohet  uppfylla

ödmjukhetens vilja i sitt liv.


10339.  Saktmodige visar sin o-böjliga trohet 

uppfylla saktmodighetens vilja.


10340.  Behärskad tunga visar sin o-böjliga

trohet behärska sitt ordval.


10341.  O-behärskad tunga visar sin o-böjliga trohet i sitt o-behärskade ordval.


10342.  Människan väljer själv sin Herre antingen

      behärskade tungans ordval eller o-behärskade   

tungans ordval.


10343a.  Snällheten  vad  tacksam den är

i vad gör och säger.


10343b.  Snällheten  vad  uppskattad den är

i vad den gör och säger.


10343c.  Snällheten vad  trogen den är

i vad den gör och säger.


10344.  Snälle och snällheten lever i trohet

mot varandra.


10345a.   Vänligheten uppskattas av de som vill leva i gemenskap med henne.


10345b.  Godheten värdefull för de som vill söka

efter hennes gemenskap.


10345c.  Snällheten älskvärd av de som vill

lära känna henne.


10346.  Lära känna det man älskar uppskattar

bli lik den.


10347.  Lära känna visheten uppskattar älskar värdesätter den blir lik den.


10348.  Kvinnligheten ingen handels-vara.


10348.  Vara handelsvara vanärar kvinnligheten.


10348c. Kvinnligheten uppskattar vara i centrum

av manligheten.


10349.  Vara kvinnlig handelsvara finns inte

i centrum av manligheten.


10350a.  Vreden inte fri från ondskan.


10350b.  Häftigheten inte fri från ondskan.


10350c.  Ilskenheten inte fri från ondskan.


10351a.  Snällheten är starkare än elakheten.


10351b.  Vänligheten är starkare än elakheten.


10351c.  Godheten är starkare än elakheten.


10352. Den människan är lycklig som fått smak

barmhärtigheten avsmak för

       o-barmhärtigheten.


10353.  Lycklig människa som fått smak för ärlighetens väldoft avsmak för oärlighetens

       illaluktande.


10354.  Lycklig människa fått känna smaken för 

vishetens väldoft  avsmak för dumdristighetens

         illaluktande. 


10355a.  Ilskenheten drivs av rädsla eller nöd.


10355b.  Häftigheten drivs avv rädsla  ellenöd.


10355c.  Vreden motbjudande för saktmodet. 


10356.  Vara ärlig uppmuntrande ödmjuk

skapar god vänskap.


10357a.  Ärlige visar kärlek och respekt inför

ärligheten.


10357b.  Ärlige vandrar tillsammans med ärligheten

i hennes vackra lövsalar där inte o-ärligheten

     kan störa.


10357c.


10358.  Insikten lika värdefull som visheten.


10359.  Stillheten och ödmjukheten bundsförvanter. 


10560.  Behärskad tunga & stillheten bundsförvanter.


10361.  Obehärskad tunga och o-tystnaden

bendsförvanter.


10362.  Ödmjuke accepterar tidens verklighet.


10363a.  Glädje-fyllda läppar  Hjärtats glädje.


10363b.  Glädje-fylld tunga Hjärtats glädje.


10363c.  Glädje-fyllda tankar  Hjärtats glädje.


10364a.  Tungans frimodighet  Hjärtats frimodighet.


10364b.  Tungans rädsla  Hjärtats rädsla.


10365a.  Tacksamma ögon  Tacksamt hjärta.


10365b.  Tacksamma läppar  Tacksamt hjärta.


10365c.  Tacksam tunga  Tacksamt hjärta.


10366a.  Tacksamt lyssnande  Tacksamt hjärta.


10366b.  Tankars tacksamhet  Hjärtats tacksamhet.


10366c.  Talets tacksamhet  Hjärtats tacksamhet.


10367a.  Hjärtats förnöjsamhet  Tankars förnöjsamhet.


10367b.  Förnöjsamma hjärtan  Förnöjsamt tal.


10367c.  Förnöjsam tunga  Förnöjsamma läppar.


10368.  Egoistiskt tal o-tacksamt tal.


10369.  O-moralen visar o-tacksamhet.


10370.  Moralen  visar  tacksamhet.


10371a.  Lydigt hjärta  lydiga tankar.


10371b.  Lydiga ögon lydiga fotsteg.


10371c.  Lydiga fotsteg beslutande målmedvetande

i tankar och ord.


10372a.  Lydnadens ögon tillgängliga för Alla.


10372b.  Lydnadens ögon vad nyttiga de är.


10372c.  Lydnadens ögon vad fina de är. 


10373.  Lydnadens ögon vad värdefulla de är.


10374.  Lydnadens ögon vad älskvärda de är.


10375.  Lydnadens ögon vad önskvärda de är.


10376.  Lydnadens ögon stor tillgång för livet.


10377a.  Omtyckta ögon sprider hjärtats glädje.


10377b.  Intressanta ögon sprider hjärtats glädje.


10377c.  Glädjefyllda ögon sprider hjärtats glädje.


10378.  Känn ingen rädsla låt frimodigheten

vara Herre.


10379a.  Frimodigt hjärta  frimodiga tankar.


10379b.  Frimodiga ögon besegrar rädslans inbjudan.


10379c.  Social gemenskap frigör frimodigheten.


10380a.  Frimodiga tankar besegrar rädslans tankar.


10380b.  Rädslans tankar smärtsamma skadliga.


10380c.  Rädslans tankar glädje-fattiga tankar.


10381.  Rädslan ger livet sorg och bedrövelse. 


10382.  Rädslan fångar den rädde i sin listighet.


10383.  Rädslan och lögnen bunds-förvanter.


10384.  Rädslans listigheter  lögnens listigheter:

varandras vänner.


10385a.  Egoismen livets problem-görare.


10385b.  Egoismen vad ger det livet.


10385c.  Egoismen intresserar inte den ödmjuke.


10386.  I Ödmjukheten  finns ingen egoism.


10387.  I Högmodet finns egoismen.


10388.  Egoismen fylld av problem.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 mars 2018 08:10


DE FEMTON BÖNERNA TILL


        DEN LIDANDE KRISTUS


DEN HELIGA BIRGITTAS FEMTON BÖNER.


               AKT AV ÅNGER.Min Herre och Gud.

    Jag ångrar av hela mitt hjärta alla mina

synder, därför att jag därigenom gjort mig skyldig

        till Ditt rättvisa straff både i denna och i

den tillkommande världen; men framför allt

      ångrar jag dem, då jag genom mina synder 

har förolämpat Dig, min bäste Fader och störste

      välgörare, det högsta fullkomligaste goda,

som är värd all kärlek.


       Jag avskyr alla mina synder och fattar den

uppriktiga föresatsen at bättra mitt liv och inte

     mera synda.

Låt mig få Din nåd till detta.  Amen.                        FÖRSTA BÖNEN.


Jesus Kristus, Du eviga Godhet för dem som älskar

       Dig, glädje som övergår all glädje och vad vi kan längta efter.


Du, frälsning och hopp för alla syndare.

      Du som har visat at Du inte har större önskan än att vara kvar hos oss.

      När tiden var inne antod Du även mänsklig natur

till tidens ände av kärlek till alla människor.


       Påminn Dig det lidande Du har uthärdat från

det ögonblick då Du avlades, särskilt under Ditt

      lidande och död såsom det var bestämt

och förordnat från evighet i denn gudomliga planen.


Påminn Dig, Herre, att Du gav Dina lärljungar Din

       Heliga Kropp och Ditt Dyrbara Blod under den sista måltiden med dem sedan Du tvättat 

     deras fötter, och att medan Du vid samma tillfälle ömt tröstade dem förutsade Ditt kommande

        lidande.


Påminn Dig den förtvivlan och bitterhet som Du

      erfor i Din själ när Du själv bar vittnesbörd

genom att säga:


"Min själ är bedrövad intill döden":


Påminn Dig all rädsla, ångest och pina som Din

      svaga Kropp fick genomlida under den högtidliga påsktiden före Ditt Offer på Korset.


Kom ihåg hur du efter att ha bett tre gånger,

       badade i svett och blod, hur Du blivit förråd

av Judas, Din lärljunge, arresterad av människor

       från ett folk som Du hade utvalt och upphöjt,

anklagad av falska vittnen, orättfärdigt dömd av

        tre domare medan Du ännu var ung.


Påminn Dig hur Du avkläddes Din mantel och i

      stället i löjets klädnad Ditt ansikte och Dina

ögon var förbundna, hur Du blev torterad

    och krönt med törnen, fick en stav i Dina händer,

och den våldsamhet som Du blev slagen med,

          bunden vid en pelare, hur Du blev överöst

med skymfningar och grymheter.


Låt mig, som vill ära alla dessa smärtor och

      lidanden som Du fick uthärda före ditt lidande

på Korset började, innan jag dör få en sann

         ånger, avlägga en uppriktig och fullständig

bikt, fötjänstfullt gottgöra och bli befriad från

      alla mina synder.  Amen.                        FADER VÅR.Fader vår, som är i Himmelen.

         Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt rike, ske Din Vilja, såsom i

       Himmelen, så ock på jorden.


Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss

      våra skulder såsom ock vi  förlåta dem oss 

skyldiga äro, och inled oss inte frestelse,

      utan fräls oss ifrån ondo.  Amen.

 


                        Hell dig, Maria.


Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

        välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad är din Livsfrukt, Jesus.


Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

       nu och i vår dödsstund.  Amen.


                            Lovprisningen.


Ara vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.


 

                      ANDRA  BÖNEN.      Jesu, Du som är Änglarnas sanna frihet, Paradisets välbehag, påminn Dig de

    omänskliga prövningar som Du fick uthärda

när Dina fiender omringade Dig som ilskna lejon.


Påminn Dig de otaliga förlämpningar, spott, slag,

         sönderrivningar och andra grymheter 

som aldrig någon hört talas om, och hur soldaterna

      plågade Dig efter behag.


När jag begrundar dessa plågor och förolämpade

     ord, bönfaller jag Dig, min Frälsare, att befria

mig från alla mina ovänner, synliga och osynliga,

      och och att ta mig under Ditt beskydd till

fullkomlig och evig frälsning. Amen.                       FADER VÅR.Fader, vår, som är i Himmelen.

         Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

       Himmelen, så ock på  jorden.


Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra

       skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss inte i frestelse, utan fräls

       oss från onde.  Amen.                          Hell dig Maria.


Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig

        välsignad du ibland kvinnor, och välsignad

är din Livsfrukt, Jesus.


Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

       nu och i vår dödsstund.   Amen.


                  Lovprisningen.


Ära vare Fadern  och Sonen ochden Helige Ande,

      Nu och alltid och i evigheters evighet.  Amen.                       TREDJE BÖNEN.Jesus, himlens och jorden Skapare somm ingenting

    kan begränsa.

Du som omsluter och håller allt i Din kärleksfulla

      han, påminn Dig det fasansfulla lidande som

Du led när Dina allraheligaste händer och fötter

       spikades fast vid Korset genom slag efter

slag med stora, trubbiga spikar.


De fann Dig inte i ett tillräckligt eländigt tillstånd

       för att tillfredsställa sin vrede.

De gjorde Dina sår större och lade på dig pina

     på pina och med obeskrivlig grymhet sträckte de ut Din kropp på Korset, drog Dig, knuffade Dig

       från alla sidor så att Dina lemmar vanställdes.


Jag ber Dig, Jesus, genom om dessa allrahögsta

       kärlekens lidanden på Korset, att ge mig nåden att frukta och älska Dig. Amen.                               FADER VÅR.Fader vår, som är i Himmelen.

         Helgat vare Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

      Himmelen, så ock på jorden.


Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt våra


      skulder såsåom ock vi förlåta dem syldiga äro,

och inled oss icke frestelse, utan fräls i

     ifrån ondo.  Amen.                           HELL DIG MARIA.Var hälsad Maria, full av nåd, Herren är med dig;

         välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad

är din Livsfrukt, Jesus.


Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndaren

       nu och i vår dödsstund.  Amen.


                       LOVPRISNINGEN.


Äre vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

       Nu och alltid i evigheters evighet.  Amen.                      FJÄRDE BÖNEN.Jesus, Himmelske Läkare, upphöjd på Korset

       för att hela våra sår med Dina Sår.

Påminn Dig de krossår som Du fick lida.  

      Påminn Dig alla Dina lemmars svaghet, utsträckta så till den grad att en sådan smärta

     som Din aldrig erfarits.


Från krona på huvudet till Dina fötters sulor finns

        inte en enda fläck på Din kropp som inte

blivit plågad, och ändå, Du glömde allt Ditt lidande

        Du upphörde inte be till Dinn Himmelske

Fader för Dina fiender:  "Fader, förlåt dem,

      för de vet inte vad de gör"


Genom denna stora barmhärtighet och i åminnelse

     av detta lidande, gör så att minnet av Ditt

fruktansvärda lidande uppväcker i oss en fullkomlig

        ånger och befrielse från alla våra synder.  Amen.                          FADER VÅR.Fader vår, som är i Himmelen.

         Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

      Himmelen, så ock på jorden.


Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra

      skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls  

       ifrån ondo.   Amen.                          Hell dig Maria.


Var hälsad Maria,, full av nåd; Herren är med dig;

       välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad

är din Livsfrukt, Jesus.


Heliga Naria Guds Moder, bed för oss syndare,

       nu ock i vår dödsstund.  Amen.                       LOVPRISNINGEN.


Åra vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

      Nu och alltid i evigheters evighet.  Amen.                     FEMTE BÖNEN.Jesus, den eviga härlighetens Spegel, påminn

      Dig den sorg som Du erfor när Du i Ditt gudomliga ljus tänkte på dem som skulle räddas

       genom Ditt välsignade lidandes förtjänst och hur Du samtidigt såg den stora mängd förtappade

      som skulle dömas för sina synder och hur Du bittert klagade över dessa hopplöst förlorade

      och olycka syndare.


Genom denna avgrund av medlidande, särskilt

      genom den godhet som Du visade den botfärdige rövaren Dismas när Du sade till honom:

     "I dag ska du vara med i Paradiset."


Jag ber Dig, gode Jesus, att i min dödsstund

      visa mig Din barmhärtighet.  Amen.                            FADER VÅR.


Fader vår, som är i Himmelen.

         Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

      Himmelen, så ock på jorden.


Vårt dagliga bröd giv oss idag, och föråt oss våra

      skulder såsom ock vi förlåta dem och skyldiga

äro, och inled oss inte i frestelse, utan fräls

      oss ifrån ondo.  Amen.


                    Hell dig Maria.


Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är me dig;

       välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad

är Din Livsfukt, Jesus.


Heliga Maria , Guds Moder, bed för oss syndare,

     nu och i vår dödsstund.  Amen.


                   Lovprisningen.


Ära vare Fadern  och Sonen och den Helige Ande,

     Nu och alltid och i evigheternas evighet. Amen. Visar hälsad Maria, full av nåd;  Herren är med dig;

        välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad ärdin Livsfrukt,, Jesus.


Helga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

      nu ock vi dödsstund. Amen.


 

                    LOVPRISNINGEN.


Äre vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, 

      Nu och alltid i evigheters evighet.  Amen.                           SJÄTTE BÖNEN.


Jesus, mest älskade och efterlängtade Konung,

    påminn Dig den sorg Du fick lida när Du avklädd och lik en vanlig förbrytare spikades fast och

        höjdes upp på Korset.


Kom ihåg hur hela Din familj och Dina vänner

      övergav Dig, utom Din älskade Moder som stannade kvar hos Dig under Din dödskamp

       och som Du anförtrodde åt Din trogne

lärljunge när Du sade:


"Kvinna, se din son". och till Johannes:

    "Son, se din Moder."

Jag ber Dig min Frälsare, genom sorgens svärd

      som genomborrade Din Moders själ,

att ha medlidande med mig i allt mitt lidande

          och i alla mina svårigheter, både fysiskt

och andligt.


Hjälp mig i mina prövningar, särskilt i min

      dödsstund.  Amen.                           FADER VÅR.   Fader vår, som är i Himmelen.

      Helgat varde Ditt Namn.  


Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

      Himmelen, så ock på jorden.


Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss

      våra skulder såsom och vi förlåta dem oss

skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse,

      utan fräls ifrån ondo. Amen.


                         AVE  MARIA.


Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

        välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad

är din Livsfrukt, Jesu.


Heliga, Maria, Guds Moder, bed för oss syndare

      nu och i vår dödstund.  Amen.                    LOVPRISNINGEN.


Ära vare Fadern  och Sonen och den Helige Ande,

       Nu och alltid och i evigheters evighet.  Amen.                         SJUNDE  BÖNEN.Jesus, outtröttliga Källa av medlidande.

       Du som med stor kärlek sade från Korset:

"Jag är törstar".

       Du led av törst efter människornas frälsning.

Jag ber dig, min Frälsare, att upptända i våra

       hjärtan en längtan att sträcka oss mot

fullkomligheten i allt vad vi gör och att utsläcka

       köttets begär och världsliga böjelser.  Amen.                             FADER VÅR.  Fader vår, som är i Himmelen.

        Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

     Himmelen, så ock på jorden.


Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss 

       våra skulder såsom ock vi förlåta oss skyldiga

äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls

        oss ifrån ondo.  Amen.


                        AVE MARIA.Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

       välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad

är din Livsfrukt, Jesus.

        Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund.  Amen.                     LOVPRISNINGEN.Ära Vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

        Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.                      ÅTTONDE DAGEN.Jesus, hjärtats Godhet, andens Glädje, genom

      det sura vinets och gallans bitterhet som

du smakade på Korset av kärlek till oss, ge oss

      nåden att värdigt få ta emot Din Dyrbara

Kropp och Ditt Dyrbara Blod under vårt liv och

      i vår dödsstund, så att detta ger oss läkedom

och tröst för våra själar.  Amen.                        FADER VÅR.


Fader vår, som är i Himmelen.

         Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

       Himmelen, så ock på jorden.


Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra


     skulder såsom ock vi förlåta oss skyldiga äro,

och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss

       ifrån ondo.  Amen.                            AVE MARIA.


Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

        välsignad är din Livsfrukt, Jesus.

Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare ,

        nu och i vår dödsstund.  Amen.                       LOVPRISNINGEN.


Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

    Nu ochh alltid oh i evigheters evíghet. Amen.                        NIONDE BÖNEN.


Jesus, konungsliga Dygd, andens Glädje, kom ihåg

      den smärta Du utstod ner i en ocean av

förtvivlan när döden närmade sig, förolämpad

      och kränkt av Dina fiender, ropade med hög  röst att Du var övergiven av Din Fader och sade:


"Min Gud, min Gud, varför har Du övergivit mig?"

         Genom denna ångest bar jag Dig min Frälsare,

överge mig inte i min dödsstunds rädsla

       och smärta.  Amen.                           FADER VÅR.Fader vår, som är i Himmelen.

          Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

      Himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra

        skulder såsom ock vi förlåta oss skyldiga äro,

och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss

       från ondo.   Amen.


     

                            AVE MARIA


Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

       välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad

är din Livsfrukt, Jesus.

         Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.                     LOVPRISNINGEN.Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

       Nu och alltid i evigheters evighet.  Amen.
                      TIONDE DAGEN.Jesus, Du som är början och Slutet av allt,

      liv och godhet, påminn Dig, at Du för vår skull störtades i en avgrund av lidande från Dina

        fötters sulor till kronan på Ditt huvud.


I betraktande av Dina Sårs ohygglighet, lär mig

      att genom ren kärlek hålla Dina Bud,

vilkas väg är bred och lätt för dem som älskar

      Dig.    Amen.                            FADER VÅR.Fader vår, som är i Himmelen.

          Helgat vare Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

       Himmelen så ock på jorden.


Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss

      våra skulder såsom ock vi förlåta oss

skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse,

       utan fräls oss från ondo.  Amen.                         AVE MARIA.


Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

       välsignad är du ibland kvinnor,  och välsignad

är din Livsfrukt, Jesus.


Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

         nu och i vår dödstund.  Amen.                         LOVPRISNINGEN.Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

       Nu och alltid i evigheters evighet.  Amen.                       ELFTE BÖNEN.
Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 mars 2018 17:01

EXEMPLET ABRAHAM.


Romarbrevet.  4:1-12.


¤Romarbrevet. 4:1.


1.  #Vad innebär nu detta om vi tänker på Abraham,

vårt folks stamfar?

       Hur gick det för honom?


¤Romarbrevet. 4:2.


 2.  #Om han blev rättfärdig genom gärningar har

han något att vara stolt över.

       Men inte inför Gud#.


Fader Abraham har inget vara stolt för inför Gud.


Vårt folks stamfader Abraham: blev han rättfärdig

       genom gärningar:  inte inför Gud.


Bli rättfärdig genom gärningar: ärar stoltheten.

       Bli rättfärdig genom tro på Jesus Kristus

vanärar stoltheten.


¤Romarbrevet. 4:3.


3.  #Ty vad säger skriften?

ABRAHAM TRODDE PÅ GUD OCH DÄRFÖR

       RÄKNADES HAN SOM RÄTTFÄRDIG#.


Skriften säger oss:  ABRAHAM TRODDE PÅ GUD

I VAD HAN GJORDE I LYDNAD.

      VAD HAN I TRONSLYDNAD GJORDE RÄKNADES

HAN SOM RÄTTFÄRDIG.


Jakobs brev. 2:23.


23.  #.........  och han kallades Guds vän#.


Vår fader Abraham levde livet i trons-lydnad:

     trodde på Guds löftes-ord:  blev räknad som

rättfärdig: kallades Guds trogne vän. 


¤Romarbrevet. 4:4.


4.  #Den som har gärningar att peka på får sin lön

inte som en nåd utan som en rättfärdighet#.


Peka på gärningar: ger sin lön som rättfärdighet.

     Nåden ges genom tron på Jesus Kristus.


Romarbrevet.  11:6.


6.  #Men om det var om nåd var det inte för

gärningars skull ------ då vore nåden inte nåd#.


Nåden inte beroende av gärningars skull.


Galaterbrevet. 3.18


18.  #Om arvet berodde på lagen kunde det ju inte

längre bero på löftet.

        Men nu är det genom sitt löfte som Gud har skänkt arvet åt Abraham#.


Om arvet skulle bero på lagen: kan inte arvet

     bero på löftet.

I Guds löftes-ord till Abraham: skänktes arvet

       åt Abraham.


¤Romarbrevet. 4:5.


5.  #Den däremot som står utan gärningar men

tror på honom som gör syndaren rättfärdig,

      han får sin tro räknad som rättfärdighet#.


Tro på Kristus Jesus: räknar syndaren rättfärdig.


Romarbrevet. 3:28.


28.  #Ty vi menar att människan blir rättfärdig

på grund av tro, oberoende av laggärningar#.


Laggärningar gör inte människan rättfärdig

     inför Gud.

Människan blir rättfärdig på grund av tron.

      Tron gör människan  o-strafflig renhjärtlig

& syndfri.


RÄTTFÄRDIGHET GENOM TRO.


Galaterbrevet. 2:16.


16.  #Men vi vet att människan inte blir rättfärdig

genom laggärningar utan genom tron på

      Jesus Kristus.

Därför har vi också satt vår tro till Kristus för att

       bli rättfärdiga genom tron på Kristus

och inte genom laggärningar, ty av laggärningar

       blir ingen människa rättfärdig#.


Laggärningar gör inte människan rättfärdig.

     Tron på Jesus Kristus gör människan rättfärdig.

Vi satt vår tro på Kristus blir vi rättfärdiggjorda

      genom tron på Kristus.


Filipperbrevet. 3:9.


9.  #Och få vi leva i honom, inte med den rättfärdighet som lagen ger utan med den som

       kommer av tro på Kristus, den rättfärdighet

som Gud ger åt dem som tror#.


Vi får leva i honom Jesus Kristus: inte livet i

    den rättfärdighet som laggärningar ger.

Vi lever i honom i den rättfärdighet som ges genom

       tron på Kristus.

 

¤Romarbrevet. 4:6.


6.  #Så prisar också David den människa salig som Gud räknar som rättfärdig oberoende av hennes

       gärningar:#.


David prisar den människan välsignad som

    Gud tillräknar rättfärdig oberoende av hennes gärningar. 


¤Romarbrevet. 4:7.


7.  #SALIGA DE VILKAS ÖVERTRÄDELSER ÄR

FÖRLÅTNA OCH VILKAS SYNDER ÄR

       UTPLÅNANDE#.


Salig de som fått sina överträdelser förlåtna.

        Deras synder utplånade.


EN DIKT AV DAVID.


Psalm. 32:1-5.


1.  #Lycklig den vars brott har förlåtits och vars synd har plånats ut!


Vara välsignad vara förlåten från sina brottsliga

     överträdelse i arvssyndens spår. 


2.  #Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren

och vars sinne är utan svek!#.


Vara välsignad vara skuldfri av Herrens förlåtelse.

        Vara fri från svekets sinne.


3.  #Så länge jag teg tynade jag bort.

      Jag jämrade mig dagen lång#.


Bekände jag inte min arvssynd tynade jag bort

   i den.

Livet i min synd: gav mig ångest & klagan

      dagen lång. 


4.  #Dag och natt låg din hand tung på mig,

jag blev som en åker i sommarens torka#.


     Ständigt låg Herrens hand tung på mitt liv.

Vilket jämförs med en åkerjord: som törstar

      i sommarens torka.  


5.  #Då erkände jag min synd för dig, jag dolde

inte min skuld.

     Jag sade: Jag vill bekänna mina brott för Herren.

Och du förlät min synd och skuld#.


Vilket gjorde: jag erkände min synd inför dig.

       Mitt hjärta: dolde inte min skuld.

Bekände mina lagbrott inför Herren.

       Du gjorde mig skuldfri från min synd.  

   

¤Romarbrevet. 4:4.


8.  #SALIG DEN SOM HERREN INTE TILLRÄKNAR

SYND#.


Salig den som inför Herren tillräknas

      vara syndfria.


¤Romarbrevet. 4:9.


9.  #Denna saligprisning, gäller den bara de omskurna eller också de oomskurna?

         Jag har redan sagt: för sin tros skull räknades

Abraham som rättfärdig#.


¤Romarbrevet. 4:10.


10.  #Och när skedde det, före eller efter omskärelsen?  Före, inte efter#.


Omskärelsen skedde före.


¤Romarbrevet. 4:11.


11.  #Omskärelsens tecken fick han som bekräftelse på att han redan som oomskuren

     var rättfärdig genom sin tro.

Så skulle han bli far till alla oomskurna som tror,

      så att dessa kunde räknas som rättfärdiga#.


Omskärelsens synliga tecken fick vår Stamfader

      Abraham bekräftelse: var o-omskuren

blev han rättfärdig genom tro.


Abrakam blev vår Stamfader: till alla o-omskurna

      som tror. 

Genom att tro räknades de rättfärdiga. 


Galaterbrevet. 3:7.


7.  #Ni skall alltså veta att de som tror, de är

söner till Abraham#.


¤Romarbrevet. 4:12.


12.  #Han skulle också bli far till omskurna,

för dem som inte bara är omskurna utan också

        följer trons väg, den som vår fader Abraham

vandrade redan innan han blev omskuren#.


Abraham blev far till de omskurna.

       Blev också far till som följer trons väg.

Fader Abraham vandrade själv trons väg: innan

      han blev omskuren.     


 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se