Alla inlägg under december 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 december 2017 18:28

GUDS DOM ÖVER JUDAR OCH GREKER.


¤Romarbrevet.  2:1.


1.  #Därför finns det inget försvar för dig som dömer,

vem du än är.

      Ty med din dom över andra dömer du dig själv,

eftersom du handlar likadant som den du dömer#.


Döma sin nästa dömer du även dig själv.

     Du som dömer andra  kan inte försvara dig

själv  vilken du än är som dömer.


¤Romarbrevet.  2:2.


2.  #Vi vet att Guds dom över dem som lever så är

väl grundad#.


Guds dom vilar över dem som dömer en annan.

       Guds dom  väl  grundad och beslutsam.


¤Romarbrevet. 2:3.


3.  #Men du som dömer dem som lever så och

ändå själv gör samma sak, inbillar du dig att just

      du skall undgå Guds dom?#.


Du som dömer den som felaktigt lever men själv

      gör samma synd:

Tror du skall undgå samma Guds dom  som du själv dömer i. 


¤Romarbrevet.  2:4.


4.  #Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet,

fördragsamhet och tålamod?

      Förstår du inte att hans godhet vill föra dig

till omvändelse?#:


¤Romarbrevet.  2:5.


5.  #Med ditt hårda och obotfärdiga hjärta hopar

du vrede över dig till vredens dag, då det blir  

      uppenbart att Gud dömer rättvist#.


¤Romarbrevet.  2:6.


6.  #Han skall löna var och en efter hans gärningar:#.


¤Romarbrevet.  2:7.


7.  #Evigt åt dem som uthålligt gör det goda

och söker härlighet, ära och oförgänglighet#.


¤Romarbrevet.  2:8.


8.  #Men vrede och straff över dem som 

i självhävdelse vänder ryggen åt sanningen

och följer orätten#.


¤Romarbrevet. 2:9.


9.  #Nöd och ångest över varje människa som gör det onda, juden främst men också greken#.


¤Romarbrevet.  2:10.


10.  #Härlighet, ära och frid åt var och en som gör det goda, juden främst men också greken#.


¤Romarbrevet.  2:11.


11.  #Gud gör inte skillnad på människor#.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 december 2017 18:28


JAG ÄR INTE RÄDD FÖR PRÖVNINGAR SOM


KOMMER FRÅN JESUS, TY TILL OCH I DE


BITTRASTE LIDANDENSYNS DET AT DET ÄR


HANS KÄRLEKSHAND SOM GÖR DET.VET NI VILKA DAGAR SOM ÄR MINA SÖNDAGAR


OCH FESTDAGAR?


DET ÄR DE DAGAR DÅ GUD I SIN GODHET


PRÖVAR MIG MEST.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 december 2017 18:27

ORD FÖR DAGEN  APRIL MÅNAD  2018.


Första dagen.#PRÖVNINGARNA ÄR TILL STOR HJÄLP


FÖR ATT GÖRA OSS FRIA FRÅN DET JORDISKA.


DE FÅR OSS ATT SE UPP TILL GUD SNARARE


ÄN  TILL DENNA VÄRLD#.


TANKAR AV TERESEA AV JESUSBARNET.


Andra dagen.


Ödmjuke gör allt för att bli berörd av ödmjukheten.


Tredje dagen


Fullkomlige gör allt för att bli berörd av fullkomligheten.


Fjärde dagen.


Barmhärtige gör allt för att bli berörd av barmhärtigheten.


Femte dagen. 


Saktmodige längtar efter saktmodighetens

segerkrans.


Sjätte dagen.


Fullkomlige längtar efter fullkomlighetens

segerkrans.


Sjunde dagen.


Behärskad tunga längtar efter den tyglade

tungans segerkrans.


Åttonde dagen.  


Ödmjukheten beskyddar de ödmjukas hjärtan

och tankar.


Nionde dagen.


Ärligheten försvarar ärliges hjärta och tankar

ifrån o-ärligheten.


Tionde dagen. 


Ilskenheten vad den sliter sönder & plågar

hjärtat och tankar.


Elfte dagen.


Häftigheten vad den sliter sönder och plågar

hjärtat & tankar.


Tolfte dagen.


Bära barmhärtigheten i sitt hjärta & i sina tankar.


Trettionde dagen.


Tålamodet bättre än högmod.


Fjortonde dagen.


Kärleken värd  att älska.


Femtonde dagen.


Känna sig älskad  värt att veta.


Känna sig värdefull  värt att veta.


Känna sig önskad  värt att veta.


Sextonde dagen. 


Hämta styrka i insikten vara hennes

trogna tjänare och tjänarinna.


Sjuttionde dagen.


Hämta styrka i ödmjukheten vara hennes

trogna tjänare och tjänarinna.


Artonde dagen.


Hämta styrka i barmhärtigheten vara hennes

trogna tjänare och tjänarinna.


Nittionde dagen.


Livet i snällheten.

     Livet i vänligheten.

          Livet i godheten.


Tjugonde dagen.


Glädjen och harmonin stor tillgång i livet.


Tjugoförsta dagen.


Sinnesron och sinnesfriden  stor tillgång i livet.


Tjugoandra dagen.


Häftigheten sorgsen och bedrövad den är.


Tjugotredje dagen.


Ilskenheten sorgsen och bedrövad den är.


Tjugofjärde dagen.


Saktmodet glädjefylld och harmonisk den är.


Tjugofemte dagen.


Skönheten och ljuvligheten hur oändliga de är.


Tjugosjätte dagen.


Skönheten hur ljuvlig och tillgänglig hon är.


Tjugosjunde dagen.


Skönhetens sötma  tillgänglig för alla.


Tjugoåttonde dagen.


Söka skönheten finna  hennes omsorg och värme.


Tjugonionde dagen.


JAG ÄR INTE RÄDD FÖR PRÖVNINGAR


SOM KOMMER FRÅN JESUS, TY TILL OCH MED


I DE BITTRASTE LIDANDEN SYNS DET ATT DET 


ÄR HANS KÄRLEKS HAND SOM ORSAKAR DET.


           TANKAR AV THERESE AV JESUSBARNET.  


Trettionde dagen.


Känna sig uppmuntrad värt att veta.


Känna sig tacksam värt att veta.


Känna sig tillgänglig värt att veta.

    


 
Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 december 2017 06:59LEV MED KRISTUS SOM FÖRBILD.


Filipperbrevet.  2:1-11.


1.  #OM DET ALLTSÅ finns tröst genom Kristus,

uppmuntran från kärleken och gemenskap

      från Anden, om det finns ömhet och medkänsla#.


2.  #Gör då min glädje fullkomlig genom att

visa enighet.

       Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag#.


3.  #Fria från självhävdelse och fåfänga.

      Var ödmjuka och sätt andra högre än er

själva#.


4.  #Tänk inte bara på ert eget bästa utan också

på andras#.


5.  #Låt det sinnelag råda hos er som också fanns  hos Kristus Jesus#.


6.  #Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud#.


7.  #Utan avstod från allt och antog en tjänares

gestalt då han blev som en av oss.

     När han till det yttre hade blivit människa#.


8.  #Gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända

till döden, på ett kors#.


9.  #Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla

      andra namn#.


10.  #För att alla knän skall böjas för Jesu namn,

i himlen, på jorden  och under jorden#.


11.  #Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus

är herre, Gud fadern till ära#. 

      

     

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 december 2017 06:58

ETT LIV UTAN KUNSKAP OM GUD.


Romarbrevet 1:18-32.


¤Romarbrevet. 1:18.


18.  #Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor

     som håller sanningen fången i o-rättfärdighet#.


Guds vrede uppenbaras från himlen: där ingen

      gudlöshet och o-rätttvisa finns. 

Ondsinta människors liv: i ord och handlingar:

       håller sanningen i gudlöshetens bojor.

Gudlöshetens bojor gör ondsinta människor

      förslavade i o-rättfärdigheten.

Slavar och slavinnor: i sanningslösheten

     o-ärligheten elakheten.


DYRKAN AV NATURKRAFTER.


Vishetens bok. 13:1-9.


DYRKAN AV GUDABILDER.


Vishetens bok. 13:10-14:11.


BILDDYRKANS UPPKOMST.


Vishetens bok. 14:12-21.


BILDDYRKANS FÖLJDER. 


Vishetens bok.  14:22-31.


BILDDYRKANS MENINGSLÖSHET.


Vishetens bok. 15:1-19. 


Syraks bok. 17:8-10.


8.  #Han skänkte deras hjärtan sitt eget öga

för att kunna visa dem storheten i hans verk.


Herren skänkte sitt allseende öga: in i deras hjärtan.

     I sin nåd visa dem storheten i sitt skapelse-verk.

  

9-10.  #Och de skall prisa det heliga namnet,

så att storheten i hans verk blir känd#. 


   I tacksamhet skulle prisa hans heliga namn.

      Göra hans storhet i hans verk känt.

     

¤Romarbrevet. 1:19.


19.  #Det kan man veta om Gud kan de ju själva se:

Gud har gjort det uppenbart för dem#.


De själva: kan se och förstå:  Gud har gjort det

      uppenbart för dem.


FÖRKUNNELSEN OCH FÖRFÖLJELSEN I LYSTRA.


Apostlagärningarna.  14:15-17.


14.  #När apostlarna, Barnabas och Paulus, hörde det rev de sönder sina mantlar och rusade in i

      folkhopen och ropade:#.


Lam man botas i Lystra: Pauus fäste sin blick på

    honom såg mannens tro "Res dig upp och stå dina ben.  

    När under skedde ropade folket: "Gudarna har stigit ned från himlen till oss mänsklig gestalt".

      Apostlarna Paulus och Barnabas hörde deras tal:  rev de sönder sina mantlar.  


15.  #"Vad tar ni er till?  Vi är svaga människor precis som ni.

     Vi kommer med ett gott budskap till er:

ni skall omvända er från dessa maktlös gudar   

      till den levande Guden, SOM HAR GJORT HIMMEL OCH JORD OCH HAV ALLT VAD DE

     RYMMER#.


"Var tar ni er till?  Vi alla är svaga människor!!

        Vi vill ge er ett gott budskap!!!

Ödmjuka er: gör bot och bätttring låt era hjärtan

     lämna de maktlösa avgudarna.

Möt den levande Guden: vilkens barmhärtig gav

     den lame styrka.   


16.  #Förr i tiden lät han alla hednafolk gå sina

egna vägar#.

     I sina gensträviga hjärtan mot budorden:

lät han hednafolken vandra sina egna vägar.


17.  #Men ändå gav han vittnesbörd om att han finns, genom allt gott som han gör.

      Från himlen har han gett er regn och skördetider, han har mättat er och fyllt era hjärtan

     med glädje#.


Hans barmhärtighet: gav honom vittnesbördet om

    hans godhet inför de behövande. 

Visades från himlen givit i regnet skördetider.

      Fyllt era hjärtan med glädje.


Apostlagärningarna.  17:24-28.


24.  #Gud som har skapat världen och allt den rymmer,  han som är herre över himmel och jord,

      bor inte i tempel som är byggda av människohand#.


Gud skapelsens skapare till alla levande varelser.

     Herre över himmel och jord.

Bor inte tempel byggda av människo-händer.


25.  #Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som själv ger alla liv och anda och allt#.


Låter sig inte betjänas människo-händer.

     Har allt äger allt.

Ge alla levande varelser liv och livsanda.     


26.  #Av en enda människa har han skapat allt folk.

Han har låtit dem bo över hela jordens yta,

      och han har fastställt bestämda tider för dem

och de gränser inom vilka de skall bo#.


Allt folk skapat utifrån Adam mänsklighetens fader.

       Låtit allt folk få bo på jordens yta.

Fastställt bestämda för folket.

     Bestämt inom vilka gränser i livet de skall bo.


27.  #Det har han gjort för att de skulle söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom -----

     han är ju inte långt borta från någon enda

av oss#.


Syftet med bestämda tider och gränser leva i

      för att de skulle söka Gud.

Han är allestädes närvarande.


28.  #Ty i honom är det ni lever, rör oss och är till,

som också några av era egna skalder har sagt:

      Vi har vårt ursprung i honom#.


I den Högste lever vi rör oss finns till.

     Har vårt ursprung i honom.


¤Romarbrevet. 1:20.


20.  #Ty alltsedan världens skapelse har hans

osynliga egenskaper, hans eviga makt och

       gudomlighet, kunnat uppfattas i verk

och varit synliga.

       Därför finns det inget försvar för dem#.


Hans o-synliga egenskaper: i världens skapelse

      vittnar om hans eviga skapelse-förmåga.

Hans eviga allmakt: gudomlighet visar sig i

       hans fullkomliga skapelseverk.

Hans fullkomliga skapelseverk: synligt för all

       skapade varelser.

Ingen kan förneka: förakta hans synliga

       skapelse-verk. 

    

¤Romarbrevet 1:21.


21.  #De har haft kunskap om Gud men inte ärat

honom som Gud eller tackat honom.

       Deras tankemöda ledde dem ingenstans,

och deras oförståndiga hjärtan förmörkades#.


Visat sin o-tacksamhet inte ärat honom för den

han är: trots de haft kunskap om honom. 

       Deras egna tankars svett och möda:

var dem till o-nytta.

       Deras o-visa hjärtan förmörkades av deras egoistiska hjärtan och tankar. 


Efesiebrevet.  4:17-18.


17.  #Därför besvär jag er för Herrens skull:

lev inte längre som hedningarna.

      Deras tankar är tomhet#.

Hedningarnas tankar idel tomhet.

     Tomhetens fåfängliga tankar.

Vi Kristi medarvingar har fått Kristi sinne.


18.  #Deras förstånd förmörkat, och de står utanför

det liv som Gud ger därför att de behärskas

      av okunnighet och är förstockade

i sina hjärtan#.


Hedningarnas förstånd är förmörkat av deras

egna gärningar.

         Egen-viljas livsstil och livsföring gör att de står utanför det liv som Gud vill ge.

      Behärskas av o-kunnigheten inte lärt känna

Guds visdom.

       Livet i o-kunnigheten förstockade deras

hjärtan. 


¤Romarbrevet. 1:22.


22.  #De ville gälla för visa men blev till dårar#.


De ville i sina egna beslut och egen-vilja

      vara visa: vilket blev till dårskap.


VÄRLDENS VISHET OCH KORSETS DÅRSKAP.


Första Korinterbrevet. 1:19-21.


19.  #Det står skrivet: JAG SKALL GÖRA SLUT PÅ

     DE VISA VISHET, OCH DE FÖRSTÅNDIGAS

FÖRSTÅND SKALL JAG UTPLÅNA.


Skall göra slut på världens vishet.

      Utplåna människans egen-viljas förstånd.


20.  #Var finns nu de visa, de skriftlärda och

denna världens kloka huvuden?

     Har inte gjort världens vishet till dårskap?#.


Var finns de visa, de skriftlärda världens kloka huvuden?

         Världens kloka huvuden gjort världens

vishet till dårskap.


21.  #Ty eftersom världen, omgiven av Guds vishet,

inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt

       Gud att genom dårskapen i förkunnelsen

rädda dem som tror#. 


Världen var omgiven av Guds vishet.

    Världen ville inte lära känna Gud genom visheten.

Gud beslöt rädda dem som ville tro på hans

   vishet.

Vilket blev för dem som inte vill tro förkunnelsen

       för deras o-hörsamhet en dårskap.     

 

¤Romarbrevet.  1:23.


23.  #De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar,

       fyrfotadjur och kräldjur#.


I dårskap utbytte de: o-förgänglige Gudens härlighet

     mot avguda-bilder av förgängliga människor.


Förgängliga människor: inte seende inte hörande

inte talande: stumma avgudar.

       Tillbad dem: olika slags fåglar fyrfota-djur

och kräldjur.  


PSALM.  106:19-21.


19.  #De gjorde en kalv vid Horeb och tillbad

en gjuten bild#.


De valde tillbedja en guldkalv vid Horeb.

      Guldkalv vilken inte kunde tala vara

deras rådgivare.


20.  #De bytte bort den som var deras ära mot

bilden av en gräsätande tjur#.


De bytte bort den som var deras ära  den levande

     Guden.

Valde istället bilden av gräsätande tjur.


21.  #De glömde bort, sin räddare, som hade gjort

stora ting i Egyptien#.

      I sina hjärtans förstockelse glömde de bort

sin räddare.


HERREN OCH AVGUDARNA.


Jeremia bok. 10:11-15.


11.  #Så skall ni säga till dem: De gudar som inte gjort himmel och jord skall försvinna från jorden,

       Och skall inte finnas kvar under jorden#.


Säg till dem avgudadyrkarna era gudar varken

      skapade himlen och jorden.

De gudar skall utplånas.


12.  #Han har gjort världen med sin kraft, grundat

jorden med sin klokhet spänt upp himlen#.


Skapade världen genom sin allmakts ord.

       Grundade jorden genom sin klokhet.


13.  #När hans stämma ljuder brusar himlens vatten, han får regnmoln att stiga vid världens ände,

      han låter blixtar ljunga och regnet falla och sänder ut vindar från sina förråd#.


När han talar  vidrörs himlens vatten.
      I hans tal regnmolnen stiga upp vid världens ände.

        Låter blixtars ljud höras regnet falla ned på jordens yta. 

      Sänder vindar i sin styrka från sina förråd.


14.  #Alla står där i sin enfald, de förstår ingenting, guldsmeden har svikits av sin gudabild:

        Hans beläten är bländverk, det finns inget

liv i dem#.


Bländverket visar falskhetens ytliga tomhet

       & fåfänga.


15. #De är tomhet, löjeväckande ting.

I hemsökelsens stund förintas de#.

     

Stumma avgudar idel tomhet: saknar livsanden.

         Ses som löjliga figurer: fyller inga behov.

Under hemsökelsens tid: går de spårlöst förlorade.


STRAFFET MOTSVARAR SYNDEN.


Vishetens bok. 11:15.


15.  #I sin orättfärdighet hade de tänkt dåraktiga tankar och förts vilse av dem; de hade dyrkat

      förnuftslösa reptiler och andra simpla djur.

Därför sände du en mängd förnuftlösa varelser

      att straffa dem#.


Tänker ut dumdristiga tankar i sin ondsinthet

       Ondsintheten vilseleder dem.

Låter sin dyrbara tid gå förlorad på fåfänglig

      tillbedjan av förnuftlösa kräldjur.

Förnuftlösa varelser bestraffade dem.   


Vishetens bok. 12:24.


24.  #De hade irrat så länge ut på förvillelsens vägar att de dyrkade vidriga varelser som till och med

      djuren  föraktar --- de lät lura sig som dumma

småbarn#.


Andliga förblindelse gjorde deras tankar irrande

      in i förvillelsens vägar.

Förvillelsen gjorde deras hjärtan till dyrkan av

   avskyvärda varelser. 

Tillät sin livsföring vara på en lägre nivå än djurens.

       I sin dåraktighets livsstil liknade

dumdristiga småbarn.     

    

¤Romarbrevet. 1:24.


24.  #Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade

       sina kroppar med varandra#.


Deras ondsinta tillbedjan: gjorde Gud tillät dem

       efterfölja sina egna köttsliga begär.

Köttsliga begären: utlämnade den åt o-renheten.

        Tjänade o-renheten: förnedrande sina kroppar

( Guds tempel ); med varandra.


Psalm. 81:12-17.


12. #Men mitt folk hörde inte på mig, Israel ville  inte vet av mig#.


Mitt folk var o-hörsamt vill lyssna på sin egen-vilja:  blev ett hårdnackat folk.

      Israeliterna ville inte lära känna mig.


13.  #Då lät jag dessa förstockade hållas, de fick 

följa sina egna planer#.

       I sin gensträviga olydnad lät jag deras

förstockande hjärtan leda dem.

     De fick följa sina egna viljors planer. 


14.  #Om ändå mitt folk ville höra mig, om Israel

ville följa min väg!#.


Tänk om mitt folk ville höra mig  Israel ville följa

     mina vägar. 


15.  #Då skulle jag genast kväva deras fiender,

gripa in mot deras motståndare#.


Om Israel vill följa mina vägar skulle jag

     genast förkväva deras fiende.


16.  #Så att de som hatar Herren måste krypa för honom, fyllda av skräck för evigt#.


De gudlösa skulle då få ödmjuka sig inför den

      Högste.

Fyllas av skräck och rädsla för evigt. 


17.  #Då skulle jag ge dem finaste vete,

mätta dem med honung ur klippan#.


Vill de lyssna på mig skulle jag ge dem finaste vete.

     Mätta dem med honungens sötma.


Andra Thessalonikebrevet. 2:11-12.


11.  #Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen#.


Visas ingen kärlek till sanningen låter Gud

    villfarelsen få sin makt över dem.


12.  #Och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten#.  


Lögnen dömer dem till välja o-rättfärdigheten.

      Livet i o-rättfärdigheten:  Vara oärlig

sanningslös i orden elakhetens slav.


 ¤Romarbrevet. 1:25.


25.  #De bytte ut Guds sanning mot lögnen;

de dyrkade och tjänade det skapade i stället för

       skaparen, som är välsignad i evighet, amen.


Istället för vara sanningens tjänare och  

       tjänarinnor: blev man lögnens trälar och trälinnor.

      Dyrkade och tjänade det skapade istället

skapelsens skapare.

      Skapelsens skapare som är välsignad

i all evighet.

 

¤Romarbrevet. 1:26.


26.  #Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser.  Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget

      mot ett onaturligt#.


De fortsatte dyrka och tjäna det skapade prisgav

     Gud dem åt fönedrande kroppliga lidande.


Kroppens förnedrande smärta och lidande:

     Kvinnan det svaga lerkärlet: bytte ut sitt naturliga umgänge mot mannen.


Första korinterbrevet.  6:9.


9.  #Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva

Guds rike?

      Låt inte bedra er.

Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar

     eller män som ligger med andra män#.


Känner ni inte till Ingen o-rättfärdig skall få

    ärva Guds rike!!


¤Romarbrevet. 1:27.


27.  #Likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär

      till varandra, så att man bedrev otukt med män.

Därmed drog de själva på sig det rätta straffet

      för sin villfarelse#.


Männen på liknande sätt: övergav sitt naturliga

umgänge med kvinnan.

      Övergav i o-lydnad ( man och kvinna är ett kött ).

      Istället upptändes av köttsliga begär till

samma kön.

      Män bedrev o-tukt med varandra ( vanärade

Guds tempel ).

      Deras lösaktiga liv: drog de sig själva rätta

straffet för sin villfarelse.


Villfarelsen ledde dem in i förvirringen dåraktigheten förblindelsen.  


¤Romarbrevet. 1:28.


28.  #Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de

      gjorde det som inte får göras#.


Genom sin livsföring föraktade de kunskapen

om Gud.

      Gud tillät dem lev i föraktligt tankesätt mot

Guds kunskap.


BIDDYRKANS FÖLJDER.


Vishetens bok. 14:22-29.


22.  #Men inte nog med att människorna gick vilse när det gällde kunskapen om Gud.

      Deras lev i okunnigheten är också ett bittert

krig, och likväl kallar de allt detta onda för fred#.


Saknade kunskapen om Gud  bristen på kunskapen

    ledde dem in på villfarelsens vägar.

Levet i o-kunnigheten gav bittra hjärtan:

      själens krig i själs-livet.

Ser det onda som livet i godheten.   


23.  #De ägnar sig åt barnamord i sin kult eller åt

hemlighetsfulla riter och vilda fester med

      sällsamma bruk#.


Deras gärningar visar sig i barnamord   hemlighetsfulla kulthandlingar.

       Livet i vilda fester med underliga seder

och bruk. 


24.  #Och bevarar inte längre någon renhet i seder och äktenskap; den ene dräper lömskt den andre

     eller pinar honom genom att förföra hans hustru#.


Låter inte renheten vara Herre i seder och äktenskapet.

    Dräper sin nästa.

Den andre plågar genom förförelse sin

nästas hustru.


25.  #Överallt råder ett kaos av blod och mord,

stöld och svek, sedefördärv, trolöshet, oroligheter,

     mened#.


I landet råder kaos av oskyldigt blod och mord.

    Stöld på stöld svekfulla hjärtan finns i landet.

Moral-upplösning råder bland folket.

      Trolösheten istället för trohet.

Tygellöst oroligt folk.


26.  #Hets mot de goda, otacksamhet, förförelse av oskyldiga själar, onaturligt umgänge, otillåtna

      giften, äktenskapsbrott och orgier#.


Hatar föraktar det goda.

     Otacksamma förför o-skyldiga själar.

O-naturligt umgänge: män lever med varandra

     kvinnor lever med varandra.

O-lagliga giftemål.

     Äktenskaps-brott och köttliga utsvävningar. 


27.  #Ja, dyrkan av namnlösa avgudarna är all ondskas början och orsak och höjdpunkt#.


Tillber namnlösa avgudar.

     Namnlösa avgudar vilseleder in i onskans

början utöva ondskefulla handlingar.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 december 2017 06:58

HÄMTA STYRKA I INSIKTEN VARA HENNES


TROGNA  TJÄNARE & TJÄNARINNA.


#Fröjd i hjärtat håller människan vid liv, den som

lever glad får leva länge#.


Syraks. bok. 30:22.


9600.  Ingenting kan jämföras med ödmjukheten

antingen det är stoltheten övermodet eller

     högmodet  man kan inte tjäna två Herrar.


9601.  Ingenting kan jämföras med saktmodet

antingen det är vreden häftigheten eller ilskenheten  man kan inte tjäna två Herrar.


9602.  Ingenting kan jämföras med godheten

vänligheten snällheten antingen det är elakheten

      man kan inte tjäna två Herrar.


9603a.  Ödmjuke bevarat sitt hjärta och sina tankar från högmodet.


9603b.  Vänlige bevarat sitt hjärta och sina tankar från elakheten.


9603c.  Barmhärtige bevarat sitt hjärta och sina

tankar från o-barmhärtigheten.


9604a.  Låter man sig övervinnas av ilskenheten

blir man dess slav och slavinna.


9604b.  Låter man sig övervinnas av häftigheten

blir man dess träl och trälinna.


9604c.  Låter man sig övervinnas av

o-barmhärtigheten blir man dess tjänare.


9605a.  Girige tänker på sig och sina penningar.


9605b.  Girige ärar girigheten i sitt hjärta.


9605c.  Girige o-social: älskar sina penningar

mer än sina med-människor.


9606a.  Vara tacksamheten tillgänglig.


9606b.  Väljer vara tacksamheten eller

o-tacksamheten tillgänglig.


9606c.  Tacksamheten belöner tacksamt hjärta.


9607.  Sorgna och bedrövade hjärta känner behov

av uppmuntran.


9608.  Kärleken tillgänglig för den som söker henne.


9609.  Tacksamheten tillgänglig för den

som lever i den.


9610a.  Barmhärtigheten tillgäng för den

söker henne.  


9610b.  Barmhärtigheten äras och upphöjs av den

sökt henne.


9610c.  Barmhärtigheten ärar och upphöjs av den

som dagligen lever i den.


9611.  Barmhärtigheten ingen skyldig.


9612.  Barmhärtigheten fyller den barmhärtiges

dagliga behov.


9613.  Betydelse-lösa O-nyttiga Ord  O-önskade Ord

för de o-hörsamma.


9614a.  Kärleken inte hatet och föraktets tjänare.


9614b.  Vänligheten inte elakhetens tjänare.


9514c.  Snällheten inte elakhetens tjänare.    


9515.  Den som inte felar i sitt tal:

han är fullkomlig.


9516.  Känns sorgligt finns o-hörsamma mot sanningen.


9617a.  Saktmodig tunga tillåter inte  uttala häftiga

och ilskna Ord.


9617b.  Saktmodig tunga tillåter inte  uttala

strids-lystna Ord.


9618.  Historien kan inte förändras.


9619.  Människor tror sig vara visa men de

blir dårar.


9620a.  Man kan bemöta bitterhetens  tankar innan

de gror sig fast i tankevärlden.


9621.  Felaktigt lyssnande och hörande  bjuder in

till exempel bitterheten och besvikelsen

      in i tankarna.


9622a.  Vreden saknar lugnet och stillheten.


9622b.  Vreden saknar  mildheten.


9623a.  Inte intresserad bli styrd av bitterheten

och besvikelsen.


9623b.  Bitterheten & besvikelsen sårar

människor-hjärtan och sinnen.


9623c.  Bitterheten och besvikelsen


9624.  Den som är vredens vän  saktmodets o-vän.


9625.  Ödmjukheten önskar äga våra hjärtan.


9626a.  Vänliga ord är som söt honung.


9626b.  Snälla ord är som själens sötma.


9626c.  Goda ord är som rinnande honung.


9627.  Elakt tal sårar hjärtat.


9628.  Grälsjuk människa evigt takdropp.


9628.  Grälsjuk människa förvirrar.


9629.  Trätgirigheten skapar o-vänskap.


9630.  Grälsjukheten orons och förvirringens

goda vänner.


9631a.  Barmhärtigheten och trösten

ger styrka och uppmuntran.


9631b.  Barmhärtigheten och trösten

uppmuntra de utslagna de små och fattiga.


9631c.  Barmhärtigheten och trösten

övergivnas och sorgsnas uppmuntran.


9632a.  Snälla hjärtan hatas och föraktas

av elakheten.


9632b.  Goda hjärtan hatas och föraktas

av elakheten.


9632c.  Vänliga hjärtan hatas och föraktas

av elakheten.


9633. Grälsjukheten och trätgirigheten

hatar och föraktar lugnet och tystnaden.


9634a.  Tystnaden och stillheten bättre än

livet trätgirigheten. 


9634b.  Tystnaden och lugnet bättre än

livet i grälsjukheten.


9634c.  Sinnesron och sinnesfriden bättre

livet i strids-lystenheten. 


9635.  Tålamodet bättre än högmod.


9636a.  Kärleken värd  att älska.


9636b.  Känna sig älskad  värt att veta.


9636c.  Känna sig värdefull  värt att veta.


9636d.  Känna sig önskvärd  värt att veta.


9637.  Högmodet vad den smutsar ner själs-livet.


9638a.  Vreden vad den sliter sönder & plågar

hjärtat och tankar.


9638b.  Häftigheten vad den sliter sönder

och plågar hjärtat & tankar.


9638c.  Ilskenheten vad den sliter sönder

& plågar hjärtat och tankar.


9639.  Känns så fint få visa barmhärtighet

trösta och uppmuntra varandra.


9640a.  Övermodige lever inte livet i förlåtelsen. 


9640b.  Övermodige stolt  för att förlåta.


9640c.  Övermodige svårt för ödmjuka sig

i förlåtelsen.


9641.  Förlåtelsen glömmer alla misstag & misslyckande.


9642.  Förlåtelsen bemöter människans svaghet

med sin kärlek.


9643.  Förlåtelsen ser människans o-fullkomlighet.


9644.  Älska förlåta och glömma: mänsklighetens

framtid på jorden.


9645.  Älska förlåta & glömma har en framtid

på jorden.


9646.  Elakhetens fiender:  snällheten vänligheten

och godheten.


9647.  Ilskenhetens & häftighetens fiende: saktmodet.


9648a.  Livet i godheten.


9648b.  Livet i snällheten.


9648c.  Livet i vänligheten.


9649a.  Ödmjuke känner glädjen få älska ödmjukheten.


9649b.  Ödmjuke känner glädje få vara älskad av ödmjukheten.


9649c.  Ödmjukes glädje vara värdefull inför

ödmjuukheten.


9650.  Barmhärtiges tacksamhet  tar emot

barmhärtighetens segerkrans.


9651.  Tacksamt sinne stor tillgång i livet.


9652a.  Vreden sorgsen och bedrövad den är.


9652b.  Häftigheten sorgsen och bedrövad den är.


9652c.  Ilskenheten sorgen och bedrövad den är.


9653.  Glädjen harmonin stor tillgång i livet.


9654.  Sinnesron sinnensfriden  stor tillgång i livet.


9655a.  Skönheten hur ljuvlig och  tillgänglig hon är.


9655b.  Skönhetens sötma tillgänglig för alla.


9655c.  Söka Skönheten finna hennes omsorg

och värme.


9656.  Hatiska & föraktfulla tankar  mord-lystna

mot sin nästas liv.


9657a.  Stormän och världs-härskare  främlingar

för snällheten.


9657b.  Stormän och världs-härskare  ser vänligheten som en främling.


9658a.  Häftigheten  saktmodet främlingar

för varandra. 


9658b.  Ilskenheten  saktmodet främlingar

för varandra.


9659.  Snälle vaksam för elakheten.


9660.  Snälle undviker elakhetens  smärta

och lidande.


9661.  Elake förslavad   under elakhetens

träldom.


9662.  Hellre ära ödmjukheten är högmodet.


9663.  Inte intresserad vara vredens olyckliga barn.


9664.  Inte intresserad  vara elakhetens  

o-lyckliga barn.


9665a.  Snällheten får vara sig själv i snällheten.


9665b.  Godheten


9665c.  Vänligheten


9666.  O-önskade ord uttalas inför de o-hörsamma.


9667.  O-välkomna ord uttalas inför de

o-hörsamma stormännen & världs-härskare.


9668.  Vara den andres tjänare:  ödmjuke &

ödmjukhetens: vvarandras tjänare.


9669.  Stormäns och världs-härskares beteende:

i alla generationer varit o-hörsamma mot

     visheten och klokheten: gjort sina egna beslut:


Ville vara visa och kloka men blev dårar.


9670.  Det jag säger med tungan  gör mig bunden vid mitt tal.


9671.  Tungan styrs av min fria vilja.


9672.  Där gudlösheten härskar: finns stormännen

och världs-härskare.


9673a.  Älska  uppskatta respektera ödmjukheten

vara ödmjuk i hjärta och sinne.


9673b.  Älska uppskatta respektera snällheten

vara snäll i hjärta och sinne.


9673c.  Älska uppskatta respektera barmhärtigheten vara barmhärtig i hjärta och sinne.


9674.  Stormäns och världs-härskares beteende:

slipar ödmjukhetens juveler:  de ödmjuka.


9675.  Finns ingen elakhet säga sanningen.


9676.  Finns elakhet tala lögn.


9677.  Lögnerna helt o-intressanta lära känna.


9678.  Sanningen lärorik  lära känna.


9679.  Lögnen vilseleder mänskligheten.


9780.  Sanningen vägleder mänsligheten.


9681.  Sanning nyttig för dem som lär känna den.


9682.  Stormän och världs-härskare har en felaktig människo-syn.


9683.  Felaktig människo-syn äger o-kunskap om

människans människo-värde.


9684. Stormännen och världshärskare drar sina

stolta slipstenar  ödmjukheten slipar sina

      dyrbara diamanter.  ( De ödmjukas hjärtan ).


9685a.  Ärligheten & sanningen.


9685b.  O-ärligheten & lögnen.


9686.  Vara ödmjuk bättre än vara stolt som

stormän Och världs-härskare.


9687.  Deras rikedomar förmultnar bort.


9688a.  Stormännens & världs-härskares beteendes livs-låga tar slut: tillsammans rikedomars fåfänga.


9688b.  Stormännen Och världs-härskare:

inga utbildade psykologer.


9688c.  I gudlösheten trivs stormännens

och världs-härskares hjärtan.


9689.  Gudlösheten verksam i o-moralens jordmån.


9690.  Fariseeriska dårskapet hatar och föraktar

sanningen.

 

9691.  Vredens Avundets och lättjans beteende:

skapar o-vänskapens bitterhet  och besvikelse.


9692.  Mildheten och stillheten varje dags

problem-lösare.


9693a.  Saktmodige  låter sig inte påverkas av

vredens lockelser och frestelser: bli vredens

       träl och trälinna. 


9693b.  Barmhärtige  låter sig inte påverkas av

o-barmhärtighetens lockelser och frestelser:

    bli o-barmhärtigheten tjänare och tjänarinna.


9693c.  Ödmjuke  låter sig inte påverkas av

stolthetens lockelser och frestelser:

     bli stolthetens slav och slavinna. 


9694a.  Ärligheten  ärliges rådgivare.


9694b.  Ärligheten  ärliges förebild.


9694c.  Ärligheten  ärliges läromästare.


9695.  Låta saktmodet bli kunnigt inför folket.


9696.  Låta snällheten bli kunnigt inför folket.


9697.  Låta ärligheten bli kunnigt införfolket.


9698.  Låta barmhärtigheten bli kunnigt

inför folket.


9699.  Låta ödmjukheten bli kunnigt inför folket. 


 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 december 2017 07:22

PAULUS OCH FÖRSAMLINGEN I ROM.


Romarbrevet. 1:8-17.


¤Första Romarbrevet. 1:8.


8.  #Först och främst: jag tackar alltid min Gud

genom Jesus Kristus för er alla, därför att man

     i hela världen talar om er tro#.


Paulus: Jesu Kristi tjänare apostel: känner

     tacksamheten inför Gud för er  alla i Rom.

I hela världen talas det om er tro. 


¤Romarbrevet. 16:19.


19.  #Er lydnad har dock blivit känd överallt.

Därför gläder jag mig över er och önskar bara

     att ni skall vara kunniga i allt gott

och obesmittade av allt ont#.


Lydnaden bättre än o-lydnaden.

     Lydiga hjärtan belönas.

Er lydnad i församlingen i Rom har blivit känd överallt. 

        Jag som Kristi apostel: gläds i mitt hjärta

önskar att ni alla ska få andligt förstånd ära

      det goda: vara fria från all ondska.


Första Tessalonikebrevet. 1:8.


8.  #Ni har fått Herrens ord att höras, och inte bara

i Makedoninen och Achaia; överallt har man hört    

      talas om er tro på Gud, och vi behöver inte

säga någonting#.


Ni har varit hörsamma: lydigt lyssnat på Herrens

eviga ord.

     Inte bara i Makedonien & Achaia: har ni

förkunnat det eviga ordet.


Överallt har man hört talas om er tro på Gud.   


¤Romarbrevet. 1:9.


9.   #Gud, som jag tjänar med min ande när jag förkunnar evangeliet om hans son, kan vittna om

      att jag ständigt nämner er i mina böner#.


Gud: som jag Paulus tjänar: med min ande.

      Med min ande: förkunnar evangeliet om

hans Son. 

     Han: min Gud:  känner till mina böner om era liv.


Romarbrevet. 15:16.


16.  #Gett mig uppdraget att gå ut till hedningarna

som Kristi Jesu tempelpräst och i helig tjänst

      förvalta Guds evangelium.

Så skall hedningarna bli ett offer som är helgat

     genom den heliga anden och som Gud därför

tar emot#. 


Fått nådeuppdraget: mig givet: lydigt gå ut till

     hedningarna: Kristi Jesu tempelpräst.

Heligt tjäna: Vara förvaltare av Guds evangelium.

     Jag: Kristi Jesu tempelpräst:

gör hedningarna till ett offer:  helgade genom

     den heliga anden.

Välbehagligt offer inför Gud. 

   

¤Romarbrevet. 1:10.


10.  #Jag ber er att jag äntligen skall få möjlighet

att resa till er, om det är Guds vilja#.


Om det är Guds vilja: Min bön äntligen få möjligheten besöka er.


¤Romarbrevet. 1:11.


11.  #Ty jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av andens gåvor för att ni skall bli 

     stärkta#.


Jag: längtar att få besöka er i Rom.

    Delge er av andens gåvor.

Att ni era hjärtan blir styrka genom andens gåvor. 


¤Romarbrevet. 1:12.


12.  #Eller snarare: för att vi tillsammans skall

få tröst genom vår gemensamma tro, er och min#.


Inte bara bli styrka genom andens gåvor:

     utan också vara tillsammans få tröst genom

vår gemensamma tro.

          Vår gemensamma tro: er och min tro. 

  

¤Romarbrevet. 1:13.


13.  #Jag vill att ni skall veta, bröder, att jag ofta

------- fast det hittills alltid kommit något ivägen

------- har tänkt besöka er för att kunna skörda

        någon frukt bland er liksom bland alla

andra hedningar#.


Jag vill att ni veta, mina kära bröder: jag har ofta

     tänkt besöka er: men alltid kommer något ivägen.

      Tänkt besöka er: skörda någon andlig frukt

bland er.

         Bland andra hedningar: också skörda

någon andlig frukt. 

 

Flipperbrevet. 1:22.


22.  #Såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete, för då vet jag vad 

      jag skall välja#. 

Paulus talar: för mig är livet Kristus: döden en

      vinning.  Fil. 1:21.

Fortsatt liv för mig i Krist kärlek: här på jorden

     ger god skörd genom mitt nådeuppdrag.

 

¤Romarbrevet. 1:14.


14.  #Greker och barbarer, lärda och olärda ---- alla

har jag skyldigheter mot#.


Känner en skyldighet förkunna evangeliet om

hans Son: bland både lärda och o-lärda.

      Bära frukt ibland dem: Greker och barbarer.

Förrätta min givna tempeltjänst. 


Första Korinterbrevet. 9:16.


16.  #Ty att jag sprider evangeliet är inget att vara

stolt över, jag är ju tvungen till det.

      Ve mig om jag inte förkunnar evangeliet!#.


Jag sprider evangeliet i Korint: känner ingen

      stolthet.

Vara lydig i min förkunnelse.


¤Romarbrevet. 1:15.


15.  #Därav min iver att förkunna evangeliet

också för er i Rom#.


Känna hjärtats iver: förkunna evangliet om

hans Son:  också er i Rom. 


¤Romarbrevet. 1:16.


16.  #Jag skäms inte för evangliet.  Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst

       men också greken#.


Känner en frimodighet: för evangliets spridning.

      Evangeliet: en Guds kraft: räddningen för

var och en som vill tro.

       Tillgänglig för: främst för juden: men också

för greken.       


EN PSALM AV DAVID.


Psalm. 40:10-12.


10.  #Jag bär bud om din trofasta  hjälp till den

stora tempelskaran.

       Jag håller inte tillbaka mina ord, det vet

du, Herre#.


Guds tjänare David: bär bud om sin Herres

       trofasta hjälp till den stora tempelskaran.

Frimodig i mina ord.


11.  #Jag tiger inte om din hjälp, att du är trofast

och räddar förkunnar jag.

      Jag döljer inte din godhet och trohet för

den stora tempelskaran#.


Vittnar frimodigt om din hjälp:  din trofasthet

      och räddning förkunnar jag.

Villig vittna om din godhet: trohet för den

      heliga tempelskaran.


12.  #Du, Herre, håller inte tillbaka din barmhärtighet mot mig, din godhet och din

      trohet skall alltid bevara mig#.


Du: Herre; låter din barmhärtighet vara tillgänglig

      för mig:

Din godhet och trohet: beskyddar och försvarar

     mig inför all ondska.    


Markus evangelium.  8:38.


38.  #Den som skäms för mig och mina ord i detta

trolösa och syndiga släkte, honom skall också

       människosonen skämmas för när han

kommer i sin faders härlighet med de heliga

      änglarna#. 


Den som känner en rädsla inför mig och mina ord:

      tillsammans med detta trolösa och ondsinta släkte.

      Människosonen: skall skämmas för honom:

när han i sin faders härlighet tillsammans

      med de heliga änglarna.   


EN SUND FÖRKUNNELSE.


Andra Timoteusbrevet. 1:8.


8.  #Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för

     hans skull, utan lidit för evangliet du också,

med kraften från Gud#.


Var frimodig: i vittnandet om Herren den  

      uppståndne.

Jag: som lever i fångenskap för Kristi sannings

     skull.

Du: Timoteus har också som jag fått lida

       för evangeliets skull.

Guds kraft i evangeliet vårt hopp.


VÄRLDENS VISDOM OCH KORSETS DÅRSKAP.


Första Korinterbrevet. 1:18.


18.  #Talet om korset är en dårskap för dem som

går förlorade, men för som räddas är det

       en Guds kraft#.


Första Korinterbrevet.  1:24.


24.  #Men för de kallade,  judar som greker,

enn Kristus som är Guds kraft och Guds vishet#.   


¤Romarbrevet.  1:17.


17.  #I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det

      står skrivet: DEN RÄTTFÄRDIGE SKALL LEVA

GENOM TRON#. 


I evangeliet uppenbaras:  rättfärdigheten från Gud.

     Rättfärdigheten verksam i oss genom tro

till tro.

     Den renhjärtlige o-strafflige syndfrie skall

leva sitt liv genom tron.


Habackuk bok.  2:4.


4.  #Se, den falske far bort med vinden, men troheten räddar den rättfärdiges liv#.


Lögnaren förgås som vinden: hans minnen förmultnas.


Ostraffliges renhjärtliges liv: räddas av hans trohet.


Galaterbrevet. 3:11.


11.   #Och klart är att ingen blir rättfärdig

i Guds ögon genom lagen, ty DEN RÄTTFÄRDIGE 

       SKALL LEVA GENOM TRO#.


Ingen blir o-strafflig och renhjärtlig genom

laggärningar i Guds ögon.


Hebreerbrevet. 10:38.


38.  #MIN RÄTTFÄRDIGE SKALL LEVA GENOM SIN  TRO.

       Men: OM HAN DRAR SIG UNDAN ÄR HAN INTE LÄNGRE TILL GLÄDJE FÖR MIG#.


RÄTTFÄRDIGHET GENOM TRO.


Romarbrevet. 3:21-26.  


21.  #Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet

som inte beror av lagen men som lagen och

       profeterna har vittnat om#.


22.  #En rättfärdighet från Gud genom tron

på Jesus Kristus, för alla dem som tror.

       Här görs ingen åtskillnad.


23.  #Alla har syndat och gått miste om härligheten

från Gud#.


24.  #Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga

av hans nåd, eftersom han har friköpt dem

       genom Kristus Jesus#.


25.  #Gud  har låtit hans blod bli ett försoningsoffer

för dem tror.

       Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom

han förut hade lämnat synderna ostraffade#.


26.  #Under uppskovets tid.

I vår tid ville han visa sin rättfärdighet: att han är

      rättfärdig som tror på Jesus#.  


INTE OMSKÄRELSE, UTAN TRO PÅ KRISTUS.


Filipperbrevet.  3:9.


9.  #Och få leva i honom, inte med den rättfärdighet

som lagen ger utan med den som kommer

     av tro på Kristus, den rättfärdighet som Gud ger

åt dem som tror#.           


 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 december 2017 07:21

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE


DEL. 95.


#Hälsa och välbefinnade är mer värt än all världens

    guld och en sund själ förmer än omätlig rikedom#.


Syraks bok. 30:15.


9500.  Kärlekens väg ljuv och skön.


9501a.  Saktmodets väg skyddar själs-livet mot

häftighetens smärtsamma lidande. 


9501b.  Saktmodiga fotsteg skyddar själs-livet

mot ilskenhetens smärtsamma lidande.


9502a.  Vredens barn älskar vreden. 


9502b.  Ilskenhetens barn älskar ilskenheten.


9502c.  Häftighetens barn älskar häftigheten.


9503a.  Saktmodighetens barn föraktar och hatar

vreden.


9503b.  Saktmodighetens barn  känner ingen gemenskap med häftighetens barn.


9503c.  Saktmodighetens barn känner igen gemenskap med ilskenhetens barn.


9504.  Bättre vara saktmodets barn än vredens barn. 


9505.  Bättre vara saktmodets barn än ilskenhetens

och häftighetens barn.


9506a.  Tacksam: varje dag få bada i ödmjukhetens hav.


9506b.  Tacksam: varje dag få bada i ärlighetens hav. 


9506c.  Tacksam: varje dag få bada i barmhärtighetens hav.


9507.  Tacksam: vara ödmjukheten tillgänglig.


9508.  Tacksam: vara barmhärtigheten tillgänglig.


9509.  Tacksam vara snällheten tillgänglig.


9510.  Barmhärtighetens givmildhet. 


9511a.  Ni: ska inte ljuga för varandra.


9511b.  Ni: ska inte vara o-ärliga mot varandra.


9511c.  Ni. ska inte vara o-barmhärtiga

mot varandra.


9512.  Knotande  gnällande o-vän med  uppmuntran.


9513.  Otacksamheten  fiende & o-vän med tacksamheten.


9514.  Sorgsne och bedrövade känner sig o-önskad

och o-älskad.


9515a.  Kärleken gör människan önskad

älskad och värdefull.


9515b.  Barmhärtigheten gör människan uppmuntrad älskvärd och värdefull.


9515c.  Tacksamheten gör människan värdefull

och uppskattad.


9516.  Alla levande varelser aktiverar sin fria vilja.


9517a.  Elake ärar och upphöjer elakhetens tunga.


9517b.  Förtalaren ärar och upphöjer

förtalets tunga.


9517c.  O-lydige ärar och upphöjer o-lydnadens tunga.


9518a.  Lägga döv-örat till förtalets tunga.


9518b.  Lägga döv-örat till o-ärlighetens tunga.


9518c.  Lägga döv-örat till skvalleriaktiga tungor.


9519.  Undika o-barmhärtiga tankar


9520.  Undvika lögnaktiga tankar.


9521.  Älska leva i kärleken  harmonin och friden.


9522.  Lägga döv-örat till tomma fåfängliga ord.


9523.  Lägga döv-örat till egoismens egen-vilja.


9524.  Förtalets tunga sårar med sitt tal.


9525.  Flitiga fingrar tacksamma fingrar.


9526a.  Ödmjuke och högmodige lever sida

vid sida.


9526b. Ödmjuke bär med stolthet ödmjukhetens

segerkrans på sitt huvud.


9526c.  Om du har ödmjukheten i ditt inre så kommer du att kunna hjälpa andra att finna den. 


9527a.  Bittra och besvikna människor skadar

sig själva.


9527b.  Bitterheten & besvikelsen skadlig

och smärtsam.


9527c.  Bitterheten och besvikelsen splittrar

vänskapen.


9528.  Vara nöjd och belåten missnöjdhetens

o-vän och fiende.


9529.  Vara missnöjdsam och miss-belåten

sämre än att vara nöjd och belåtenheten.


9529a.  Miss-nöjdsamheten & miss-belåtenheten

skadlig och smärtsam.


9529b.  Miss-nöjdsamheten och miss-belåtenheten

splittrar vänskapen.


9529c.  Miss-nöjdsamheten och miss-belåtenheten

inte tröstande och hjälpsam.


9530.  Finns ingen uppmuntran i missnöjdsamheten.


9531.  Miss-belåtenheten gnällande och knotande. 


9532.  Miss-nöjdsamheten klagande och besvärlig lyssna på.


9533. Människor som lever under maktinflytandet

    tar inte hänsyn till den lilla människans

behov och önskningar.

      Visar inte respekt för sina med-människors

människo-värde.


9534.  Godheten  barmhärtigheten  vänskapen

varandras vänner.


9535a.  Ödmjukheten den ödmjukes vän.


9535b.  Mildheten den mildes vän.


9535c.  Saktmodigheten kallar den saktmodige

sin vän.


9536a.  Ödmjukheten tacksam för ödmjukes ödmjukhet.


9536b.  Ärligheten tacksam för ärliges ärlighet.


9536c.  Barmhärtigheten tacksam för barmhärtiges

barmhärtighet.


9537.  Har man ingenting att säga får

tystnaden tala.


9538a.  O-verksamma ord kommer tillbaks till den som uttalat dem.


9538b.  O-välkomna ord behöver inte uttalas.


9538c.  Tystnaden större verkan än 

o-välkomna ord.


9539.  Smärtsamma & skadliga ord bättre att de

aldrig uttalas.


9540.  Själv-försvarlig tunga kan vara smärtsam

för andra.


9541.  Vass talträngd tunga kan vara skadlig.


9542.  Tveeggad tunga kan antingen vara smärtsam

eller tillrättavisande.


9543.  O-välkomna ord talar för döva öron.


9544.  O-välkomna ord  o-nyttiga ord.


9545.  O-välkomna ord  ord för vinden.


9546a.  Tystnadens ord  kraftfulla ord.


9546b.  Tystnadens ord  talande ord.


9546c.  Tystnadens ord  värdefulla ord.


9547.  Tystnadens ord visar större värde än

silvret och guldet.


9548.  Tystnadens ord väger tungt på vågen.


9549a.  O-tystnadens ord  väger lätt på vågen.


9549c.  O-tystnadens ord agnar för vinden.


9550.  Stoltes stolthet gör andras ord o-välkomna.


9550b.  Stoltes stolhet ärar sina egna tankar

och ord.


9550c.  Stoltes stolthet o-hörsam inför andras ord.


9551.  Stoltes egen-kära ord ärar stoltheten.


9552.  Stoltes själv-utvalda ord vanärar i sin

o-hörsamhet andras ord.


9553.  Stolte säger i sitt hjärta  jag ärar mina

egna ord.


9554.  Stolte föraktar  sin nästas ord.


9555a.  O-hörsamheten lyssnar endast på sina egna

ord och tankar.


9555b.  O-hörsamheten gör andras ord o-välkomna.


9555c.  O-hörsamheten  föraktar andras ord.


9556a.  O-hörsamheten ärar sina egna tankar och ord.


9556b.  O-hörsamheten & hörsamheten går

skilda vägar.


9556c.  O-hörsamheten tycker sina egna tankar

och ord vara bättre än andras.


9557.  O-hörsamheten sig själv bäste rådgivare.


9558.  O-hörsamheten visar sin o-tacksamhet

mot andras ord.


9559.  Stormän och världs-härskare visar sitt

makt-inflytande  vilket bjuder in makt-begäret in

     i deras hjärtan.


9560a.  Finns det ett liv  finns det tid.


9560b.  Livet  innehåller tid  tid tillgänglig för att

göra något.


9560c.  Sysselsättningen  aktiverar tiden.


9561a.  Vara tids-pressad  urverkets slav.


9561b.  Vara tids-pressad  sakna harmonin

och vilan.


9562.  Nyttigheten bättre än o-nyttigheten.


9563.  Göra folket enat  mer än ett livs-verk.


9564a.   Häftige visar visar sin trohet

mot häftigheten.


9565.  Älska rikedom gör den girige.


9566.  Älska makt och ära gör de stormännen

och världs-härskare. 


9567.  Fiendeskapen föraktar vänskapen.


9568.  Avundsjuka och förtal


9569a.  Girige älskar sina rikedomar  föraktar

den givmilde.


9569b.  Givmilde älskar den fattige.


9569c.  Girige föraktar den fattige.


9570.  Ödmjukheten överger aldrig  den ödmjuke.


9571.  Ödmjukheten alltid ödmjukes vän.

'

9572.  Ödmjuke inbjuder  ödmjukhetens vilja

och tankar i sitt liv.


9573.  Falsk tunga  älskar falskheten.


9574.  Lögnaktig tunga  älskar lögnen.


9575a.  Ödmjukheten  tröstar och hjälper den ödmjuke.


9575b.  Högmodet hjälper och tröstar inte

den högmodige.


9575c.  Högmodet säger  du får klara dig själv. 


9576.  Varför tala o-välkomna ord  bättre vara tyst

tal istället där orden välkomnas.


9577.  Onskan +++ o-barmhärtig +++ självgod +++

egoistisk.


9578.  Där daglig laglöshet dominerar samhälls

utveckling där finns dålig moral.


9579a.  Stormännen & världs-härskarna har svårt

acceptera lyssna på andra människor.


9579b.  Lyssna och få rådgivning från andra människor.


9579c.  Respektera visa hänsyn till andras

önsksemål.


9580.  Människan väljer sitt egna tale och tankesätt.


9581.  Tänkandet påverkas av vad jag sett och hört:

antingen det varit av det onda eller goda.


9582.  Stoltheten umgås inte med vänlighetens

och ödmjukhetens beteende.


9583a.  O-hörsamheten inte samarbets-villig.


9583b.  O-hörsamheten o-tacksam.


9583c.  O-hörsamheten lydig sin egna egoism.


9584a.  Ödmjukheten växer fram ur ödmjukes

hjärta  tankar  sinnelag.


9584b.  Ärligheten växer fram ur ärliges hjärta

tankar och sinnelag.


9584c.  Godheten växer fram ur godes hjärta

tankar och sinnelag.


9585.  Tiden lever sitt egna liv.


9586.  Vädret lever sitt egna liv. 


9587a.  Akta sig för stoltheten  stoltheten förstör

våra liv.


9587b.  Älska ödmjukheten ödmjukheten räddar

våra liv.


9587c.  Stoltheten tänker bara på sig själv:

själv-upptagen & själv-god mot sig själv.


9588a.  Ödmjukheten inte ord-stridig  leder inga

ord-strider.


9588b.  Högmodet +++ stridslystenheten  ord-stridig

leder ord-strider.


9588c.  


9589.  Betydelse-lösa O-nyttiga  o-önskade Ord:

är Orden  för de o-hörsamma.


9590a.  Vreden lägger bojor och band på den

vrede.


9590b.  Sakmodet löser frigör den vrede: från

hans bojor och träldoms-band.


9591a.  O-ärligheten lägger bojor och band

på den o-ärlige.


9591b.  Ärligheten löser frigör den o-ärlige:

från hans bojor och träldomsband.


9592.  Känna sig misslyckad o-önskad o-värdig

föraktad & hatad sämre än att vara

     uppmuntrad och uppskattad.


9593a.  Vara uppskattad & uppmuntrad  valt människor som lärt sig älska sin nästa.


9593b.  Vara uppskattad och uppmuntrad valt

      människor  ödmjuka i hjärta och sinne.


9593c.  Vara uppmuntrad & älskad  valt

     människor  fria från sin egen-kärlek.


9594a.  Ödmjukes hjärta tillhör ödmjukheten.


9594b.  Ärliges hjärta tillhör ärligheten.


9594c.  Barmhärtiges hjärta tillhör barmhärtigheten.


9595a.  Stoltes hjärta  tillhör stoltheten.


9595b.  O-ärliges hjärta tillhör o-ärligheten.


9595c.  O-barmhärtiges hjärta tillhör

o-barmhärtigheten.

 

9596a.  Bättre vara fullvuxen i saktmodet

än i häftigheten.


9596b.  Bättre vara fullvuxen i barmhärtigheten

än i o-barmhärtigheten.


9596c.  Bättre vara fullvuxen behärskade tunga

än i den talträngda tungan.


9597.  Bättre vara dvärg i pratsamheten än

i tystnaden.


9598.  Bättre vara dvärg i häftigheten & ilskenheten

än i saktmodet.


9599.  Bättre vara dvärg i o-tacksamheten  

än i tacksamheten.


 


 


 Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< December 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se