Alla inlägg under juni 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 juni 2015 09:48

EN FAMILJEFARS PLANER.
Jesus Syraks bok.  7:18-19.

18.  #Byt inte bort en vän mot pengar eller en sann broder mot guld från Ofir#.

Trovärdig vän mer värd än gods och rikedomar.

Sann broder vars värde är större än guldets värde från Ofir.

Jesus Syraks bok. 6:15.
15.  #En trogen vän är ett omätligt värde, 

en tillgång som inte kan vägas på våg#.

Vännens trovärdighet; kan inte vägas på en våg.

Vågen talar om vänskapens tyngdfyllda värde.

Vars värde ingen kan ersätta.  

19.  #Överge inte en klok och god hustru, ty hennes

älsklighet är mer värd är guld#.

Klok och god hustru är mer älskvärd än guldets värde.

Ordspråksboken. 31:10.

10.  #Att finna en driftig hustru, vem förunnas det  ----

långt mer än pärlor är hon värd#.

Alla finner inte en driftig och flitig hustru.

Hennes värde större än dyrbara pärlors skönhet.

Jesus Syraks bok.  7:26.

26.  # Har du en hustru efter ditt sinne, så förskjut

henne inte.  Och anförtro dig inte åt den du försmått#.

Hustru efter ditt sinne; hustru efter din manliga genetiska

läggning.

Jesus Syraks bok. 26:1-4.

1.  #Lycklig den som har en god hustru, hans livstid blir dubbelt så lång#.

2.  #En duglig hustru ger sin man glädje, och han njuter

frid i alla sina dagar#.

3.  #En god hustru är en dyrbar gåva; den gåvan

ges åt den gudfruktige#.

4.  #Rik som fattig blir glad till sinnes och har alltid

en ljus uppsyn#.

Välsignelsens rikedomar; ges till dem som delar livet med en god och duglig hustru. 

1.   Hans livstid blir dubbelt så lång.

2.   Mannens hjärte glädje och njutningsbara frid.

3.   Dyrbar gåva; gåvan som uppskattas, älskas och värdesätts.

4.   Fattig och rik man känner hjärtats glädje och sinnes frid;
smaka och leva i de kvinnliga emotinella rikedomarna.

Jesus Syraks bok. 7:20-22.

20.  #Var inte hård mot en slav som arbetar ärligt eller mot en daglönare som gör sitt yttersta#.

5 Mos. 24:14.

14.  #Du skall inte göra orätt mot en fattig och nödlidande daglönare, vare sig han är din landsman eller en invandrare

i någon av städerna i ditt land#.

Behandla en nödlidande och daglönare med rättvisa och barmhärtighet; enligt Mose lag.

Jesus Syraks bok.  33:31.

31.  #Har du bara en slav, så låt honom bli din like,

ty förvärvade honom genom blod.  Har du en slav, behandla

honom som en broder, ty du behöver honom lika mycket

som ditt eget liv#.

Besskrivning hur man skall delge sitt liv med en slav.

1.    Låt honom vara din vän och broder.

2.    Han kan bli ditt stöd och din hjälp.

3.    Var tacksam för honom.

21.  #Älska uppriktigt en förståndig slav och vägra inte

att ge honom friheten#.

1.    Rättvist och barmhärtigt uppskatta hans livs närvaro.

2.    Ge honom den frihet; han behöver.

22.  #Har du kreatur, så sköt dem väl, och behåll dem om

du har nytta av dem#.

Förvalta dina kreatur; med omsorg och omtanke.

Låt dem vara dig till hjälp.

Ordspråksboken. 12:10.

10.  #Den rättfärdige sörjer för sina djur, 

men den ondes omsorg är grymhet#.

Ond människas omsorg lyssnar på grymheten.

Rättfärdiges hjärta tänker på sina djur.

Jesus Syraks bok.  7:23-25.

23.  #Har du barn, så fostra dem, och lär dem att lyda alltifrån ungdomen#.

Fostra dem i lydnad och hörsamhet;

Ifrån sin ungdomstid+uppväxttid; följer det dem fram till ålderns höst.   

Belöna och uppmuntra deras lydnad och hörsamhet.
Ordspråksboken.  23:13.
13.  #Undanhåll inte pojken fostran, agar du honom

slipper han dö#.

Fostran i lydnad och hörsamhet räddar honom från

olyckor och lidande.

24.  #Har du döttrar, så vakar över deras oskuld, och ge

dem inga vänliga blickar#.

Bevaka dina döttrars jungfruliga kyskhet.

Delge den kyskhetens välsignelser.

Bespara dem från dina vänliga blickar; ty de kan vilseleda dem till okyskhetens synder.

Jesus Syraks bok.  22:3-5.

3.   #Ohyfsade barn är en skam för fadern,

och en sådan dotter blir honom till skada#.

4.  #En förståndig dotter gör sin man rik,

men den som är skamlös vållar sin far sorg#.

5.  #Den fräcka skämmer ut både far och man,

och av båda blir hon föraktad#.

Ohyfsade barn lever ett liv i okunnighet.

Föräldrars klokhet och vishet; kan bli barnen till god nytta.

Dotters klokhet, insikt och vishet; till sin mans ära.

Okunnig dotter sin fars sorg.

Övermodig och stolt dotter; sin fars och mans utskämdhet.

Jesus Syraks bok.  26:10.

10.   #Vaka strängt över en självvåldig dotter, annars

utnyttjar hon din släpphänthet#.

KVINNOR GER BEKYMMER.

Jesus Syraks bok. 44:9-11.

9.  #En dotter är sin fars hemliga bekymmer, han blir sömnlös av oro för henne:  medan hon är ung, för att

hon skall bli över, och när hon blivit gift, för att

hon skall bli förskjuten#.

Fars hemliga bekymmer.

1.   Oro av sönmlöshet för hennes ungdomstid.

2.   Ingen man finner behag i hennes kvinnlighet.

3.   Hans gifta dotter; inte skall falla i äktenskapsbrott. 

10.  #Medan hon är ogift skall råka i olycka och bli

med barn i föräldrarhemmet, och när hon är gift,

för att hon skall vara otrogen eller för att äktenskapet

skall bli barnlöst#.

1.   O-gifta dottern råka ut för olyckor och lidande;

blivit gravid+havande; innan hon ingått ett evigt äktenskaps- förbund med en man.  

2.   Gifta dottern blir otrogen mot sin man.

2.   Gifta dotterns ofruktsamhet.

11.  #Vaka strängt över en självvåldig dotter, så att hon

inte drar över dig fiendernas åtlöje, skvaller i staden

och anklagelser bland folket och skämmer ut dig inför

alla människor#.

1.    Självvåldig dotter; självgod och självupptagen dotter;

problem med o-lydnad och o-hörsamhet.

2.   Vill göra sina egna beslut; älskar och uppskattar inte ödmjukheten, tacksamheten och litenheten.

3.   Hennes livsstil och livsföring; ger skvaller och anklagelser bland stadens folk och utskämdhet inför alla människors ögon.

25.  #Gift bort din dotter, så har du fullgjort en stor

uppgift; men ge henne åt en förnuftig man#.

Bortgift dotter; en fars fullgjordad uppgift.

Välj en klok och vis man till hennes trogna livskamrat.

Jesus Syraks bok. 7:26-27.  

26.  #Har du en hustru efter ditt sinne, så förskjut henne inte.  Och anförtro dig inte åt den du försmått#.

Välj inte en hustru som inte behagar dina genetiska

manlighet. Den du känner en genisk åtrå till; förskjut inte henne.

27.  #Ära din far av hela ditt hjärta och glöm aldrig

din mors födslovåndor#.

Barnens ärefyllda hjärta mot en fars; faders-kärlek av omsorg och omtanke.

Moderns moders-kärlek; under sin havandeskaps tid

och hennes födslovåndor utifrån moderskärlekens inre styrka.

Tobits bok.  4:3-4.

3.  #Han kallade alltså på sin son.  När han kom sade

Tobit till honom: #Min pojke!#. -- #Ja, far# svarade han, och och Tobit fortsatte: #Ge mig en hederlig begravning.

Visa din moder aktning och överge henne inte så länge hon lever.  Var henne till lags, och vålla henne inte till sorg genom något som du gör#.

4.  #Mitt barn, kom ihåg alla faror som hon utsatte dig för   

genom att bära dig i sin kropp.

Och när hon dör skall du begrava henne vid min sida i samma grav#.

Visa respekt och aktning mot dina föräldrar.

Uppmuntra din mor genom dina handlingar.

Glöm inte din moders offrande kärlek under hennes havandetskaps tid; innan du föddes.

Jesus Syraks bok.  7:28-30.
28.  #Kom ihåg att du blev till genom dessa båda.

Vad kan du ge dem i gengäld?

Dina föräldrar var Hans Majestäts till hjälp för att ge dig livet. 

29.  #Vörda Herren av hela din själ och visa aktning

för hans präster#.

Känn inte ödmjuk tacksamhet i ditt själsliv.

Visa all respekt av bråddjup tacksamhet; för hans utvalda tjänare av ordet och ekuarstin.

5 Moseboken. 6:5.

5.  #Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft#.

5 Moseboken. 12:19.

19.  #Så länge du lever i ditt land skall du akta dig för att

försumma leviterna#.

Ringakta och föraktar inte prästerna och deras ämbete.

30.  #Älska din skapare av hela din kraft, och lämna inte

hans tjänare utan stöd#.

Älska sin skapare är en familjefars plikt.

Överge inte hans utvalda tjänare; var honom till stöd,

hjälp och tröst. 

Jesus Syraks bok. 7:31-3.

31.  #Frukta herren, ära prästen och ge honom hans

andel enligt de bud du fått: det första av skörden,

skuldoffret, bringan och låret, helgelseoffret och det

första av heliga ting#.

Prästernas förmåner;  #4 Moseboken. 18:11-19#.

32.  #Var också frikostiga mot den fattige, så skall din

välsignelse bli fullkomlig#.

Givmildheten mot den fattige; ges löftet till givarens

välsignelse; bli delaktig av treenighetens fullkomlighet.

Psalm 41:2.

2.  #Lycklig den som tar sig an den svage, honom skall

Herren rädda på olyckans dag#.

Kung Davids livserfarenhet säger att Herren ska vara hans beskyddare; som kärleksfullt har en öppen hand mot

den svage.

Plikter mot de fattiga.  Jesus Syraks bok. 4:1-6.

33.  #Gläd alla med gåvor medan de lever och var givmild även när de är döda#.

Gilvmildhetens godhet beskrivs här i ord och handling.

Tobit.  1:17.
17.  #Jag lät de hungriga få sin mat och de nakna få kläder,

och om jag såg någon av mitt folk ligga döda utanför Nineves

stadsmur begravde jag honom#.

Tobit.  4:17.

17.  #Slösa med det du har av mat och vin vid de rättfärdigas gravar, och låt inte syndarna få det#.

Berättande livserfarenhet och lärdom utifrån Tobits livsföring om givmildhetens godhet mot de hungriga och de nakna i behov av kläder. 

Omsorgen för de obegravda utanför Nineves stadsmur.  

34.  #Vänd inte ryggen åt dem som gråter, utan sörj

med de sörjande#.

Avvisa inte det gråtande och sörjande; känn ett medlidande

i att trösta, hjälpa och stödja.

Romarbrevet. 12:15.

15.  #Gläd er med som gläder sig och gråt med dem

som gråter#.

Apostlafursten Paulus skriver i sin hälsning till de troende

i  Rom; dela er gemenskap med de glädjande och gråtande.

Gemenskapens enhet födjupar samhörigheten med

de behövande och sörjande. 

35.  #Tveka inte att besöka den sjuke, ty för sådant

blir älskad#.

Låt villigheten styra dina fotsteg till den sjukes behov.

Du blir älskad, omtyckt och uppskattad.

Matteus författaren ger en beskrivning: på denna villighet.

Matteus. 25:35f. 

36.  #Tänk på livets slut i allt vad du gör, då kommer

du aldrig någonsin att synda#.

Jesu Syraks bok.  28:6.

6.  #Tänk på livets slut och hata inte mer; minns döden och förgängelsen, håll fast vid buden#.

Låt inte hatiskheten styra dina tankar och ditt hjärta;

intill livets slut.  

Respektera den kroppsliga hyddans död och förgängelse.

Lev i lydnads fasthet mot budorden. 

Ståndaktiga livet håller fast vid den heliges lagstiftade

eviga budord.
 


 

 

 


 

  

 
 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 21 juni 2015 08:55

VARNING FÖR OLIKA SLAGS SJÄLVSÄKERHET.

Jesus Syraks bok.  7:1-3.

1.  #Gör inget ont, så skall inget ont drabba dig#.

Ordspråksboken. 12:21.

21.  #Inget ont drabbar den rättfärdige mellan alla olyckor syndaren#.

Ordspråksboken. 13:6.

6.  #Rättfärdighet skyddar den oförvitlige, ondskan blir syndarens fall#.

Hebreiska ordet för rättfärdighet #sedaka# vilket betyder

rättfärdig handling eller gärning.

Den ostraffliges trygga beskydd.

Onda handlingar och gärningar, i tal och ord; kan drabbas av olika olyckor; av bekymmer, förakt, hån och lidande till ande, kropp och själ.

2.  #Håll dig undan det orätta, så viker det undan för dig#.

Umgås inte med ondskefullheten; vilket blir ett tryggt beskydd mot den.

3.  #Så inte i orättfärdighetens plogfåror, min son,

då slipper du skörda det sju gånger om#.

Var inte för självsäker och självgod med att så i orättfärdighetens åkerjord, min son.

I den åkerjorden blir det ingen varaktig skörd.

Jobs bok.  4:8.

8.  #Detta har jag sett: de som plöjer ondska och sår ofärd, de får skörda det#.

En av Jobs vänner: Elifas första tal inför Herrens tjänare Job.  Den som plöjer upp i ondskans åkerjord; sår och skördar sig olyckor och lidande. 

Ordspråksboken.  22:8.

8.  #Den som sår orätt skördar ofärd, och käppen gör

slut på hans övermod#.

Andlig bestraffning och tillrättavisning gör slut på hans övermodiga sinnelag. 

Hosea bok.  10:12.

12.  #Så er sådd i rättfärdighet, skörda efter kärlekens lag, bryt er ny mark#.

Jesus Syraks bok.  7:4-9.
4.  #Be inte Herren om härskarmakt, och begär inte ett högt ämbete av en kung#.

Ordspråksboken. 25:6.

6.  #Förhäv dig inte inför kungen, ställ dig inte på

mäktigas plats#.

Låt inte övermodets tankar och vilja styra ditt hjärta; ifrån treenighetens närvaro.

Gör dig ingen självära inför överheten; låt dig inte lockas av att träda in i överhetens mäktiga boningar.

5.  #Gör dig inte rättfärdig inför Herren, och försök inte

vara vis inför en kung#.

Låt inte din egen självsäkerhet och självgodhet; visa sig inför Herren och din sinnerliga vishet inför en kung.  

6.  #Sträva inte efter att bli domare; kanske skulle du inte

rå på all orättfärdighet utan vara försagd inför den mäktige och sätta din heder på spel#.

Sätt dig inte som en domare över andra människor.

7.  #Gör ingen orätt mot folket i staden, låt inte hopen få

se ditt fall#.

För det goda vittnesbördet skull; lev i bråddjupets ödmjukhet och saktmod; annars blir du hånad, föraktad och skymfad inför folket i staden.

8.  #Begå inte en synd två gånger, ty du undgår inte straff ens första gången".

Ett syndfritt liv undgår bestraffningen.

9.  #Säg inte:  #Han kommer att ta hänsyn till alla mina gåvor;  Gud den Högste tar emot vad jag bär fram inför  honom#.

Övermodet bestraffas; säg inte Gud ser till mina gåvor.

Lår inte stolhetens tunga; vilseleda dina tankar och hjärta. 

Jesus Syraks bok.  7:10-14.

10.  #Tröttna inte på att be, och försumma inte att ge allmosor#.

Uthållig bön; bönens ryggrad.

Låt inte o-lydnaden styra givandet.

11.  #Håna inte en människa som lider, ty det finns en som både förnedrar och upphöjer#.

Håna och förakta inte ett lidande hjärta.

Hans Majestäts allvetande ögon vet allt; känner allas hjärtan.

Hans allmakt förnedrar och upphöjer människor.

Första Smuelsboken.  2:7.

7.  #Herren gör fattig och han gör rik, han förnedrar

och han upphöjer#.

Hanna en Herrens tjänarinna; som Hans Majestät gjort ofruktsam; vars längtan var att föda barn.

I sin ofruktsamhet kände hon sig förnedrad.

Fick sin innersta längtan besvarad; födde sonen Samuel.      

Ordspråksboken.  17:5.
5.   #Att håna en fattig är att smäda hans skapare,

den skadeglade undgår inte straff#.

Övermodets skadeglädje undgår inte bestraffning.

Hånfullt leende smädar den fattiges skapare.

Jesus Syraks bok. 4:2.

2.  #Såra inte den som svälter, väck inte förbittring hos en man som lider brist#.

Uppmuntra den som svälter och lider brist.

12.  #Sprid inte lögner om din broder och inte heller

om din vän#.

Använd inte din tunga till lögnaktigt tal.

Lögner splittrar en broders gemenskap.

Lögnaktiga ord inför en vän är som frätande syra i ett

öppet sår.

Efesiebrevet. 4:25.

Föreskrifter för det nya livet.

25.  #Lägg därför bort lögnen och TALA SANNING VAR OCH EN TILL SIN NÄSTA, vi är ju varandras lemmar#.

Aposteln Paulus hälsning till de heliga som bor i Efesos; som lever i tron på Kristus Jesus.

Låt er tunga inte besmittas av lögnens tal.

Tala sanningens ord inför varandra till en inre uppbyggelse i tron. Ni troende i Kristus Jesus är varandras lemmar.

13.  #Tillåt dig aldrig den minsta lögn, av vanan att ljuga
kommer ingenting gott#.
Jesus Syraks bok.  20:24.

24.  #Lögnaktighet är en ful fläck på en människa men en

regel hos folk utan fostran#.

Tygellöst folk lever i lögnaktigheten.

Avsaknad av en andlig fostran i de andliga dygderna;

ger syndfläckar på en människas livsstil och livsföring.

14.  #Var inte pratsam bland gamla män, och var inte mångordig när du ber#.

Var rädd om tystnaden inför visa äldre män.

Ha inte en hycklares tunga; i din bön; ty de beder långa böneremsor. 

Predikaren.  5:1.

1.  #Var inte för snar att tala, säg ingenting förhastat inför Gud ----- han är i himlen och du på jorden.

Låt därför dina ord vara få#.

Jesus Syras bok. 32:9.

9.  #Ta dig inte ton bland stormän, och var inte för

pratsam i gamla mäns närvaro#

Var inte övermodig i ditt tal inför stormän; det kan vara dig till skada.  Tystnaden inför de gamlas närvaro; är en oerhörd kraftkälla.

Jesus Sykars bok. 7:15-1.
15.  #Sky inte mödosamt arbete, inte åkerbruket som

skapats av den Högste#.

Du människobarn; fly inte ett kroppsligt betungande arbete.
1 Moseboken.  2:15.

15. #Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka den och vårda den#.

Människans ansvar inför sin skapare var att vårda Edens trädgård med omsorg och omtanke.

Ordspråksboken. 24:27.

27.  #Uträtta arbetet på åkern, sköt dina sysslor där ute.

Sedan kan du bygga ditt hus#.

Uträtta arbetets sysslor ut på åkern; görs i åtlydnad inför

Guds vilja.

16.  #Sälla dig inte till syndarna ----- minns att vreden

kommer utan dröjsmål#.

Ha ingen gemenskap med syndarnas livsstil och livsföring.

Guds vrede vilar över syndarnas ord och livsgärning.

Psalm. 1:1.

1.  #Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går på syndares väg eller sitter bland hädare#.

Treenighetens välsignelser följer dem som inte går i de gudlösas fotspår.

Deras fotspår går på syndens väg; har sitt umgänge med hädare.

17.  #Böj dig djupt i ödmjukhet, ty den gudlöses

straff blir eld och maskar#.

Bråddjupet i ödmjukhetens närvaro; beskyddet från

den gudlöses bestraffning. 

Jesaja bok. 66:24.

24.  #Man skall gå ut och beskåda liken efter dem som förbröt sig mot mig; maskarna i dem skall aldrig dö och elden aldrig slockna.  Den synen blir en fasa för alla#.

Lydnaden mot mig; gör att människors lik ligger kringspridda på marken; inför allas åskådning.

Maskarnas liv skall aldrig upphöra i dem.

Eldens närvaro aldrig slockna.

Synen av människors kroppar, blir till en fasa inför deras omgivningen. 

Judits bok.  16:17.

17.  #Ve de hedningar som reser sig mot mitt folk!

Herren allhärskaren, skall straffa dem på domens dag.

Han skall överlämna deras kroppar år eld och maskar,

och de skall skrika av smärta i evighet#.

Olycka kommer över, i ert övermod mot mitt folk.

Beskrivning om verklighetens smärtor i evighet.

Herrens allmakt ska bestraffa en på domens dag.

Era syndiga kroppar åt eldens smärtsamma elslågor.

Odödliga maskar ska vara verksamma i era kroppar.

Jesus Syraks bok. 16:6.

6.  #Över syndarnas skara kommer flammande eld,

mot ett olydigt folk tänds Herrens vrede#.

Jesus Syraks bok. 21:10.

10.  #Syndarnas väg är jämn och fri från stenar,

men vid dess slut finns dödsrikets fångstgrop#.Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 juni 2015 10:48

VÄGEN TILL VISHETEN.

Jesus Syraks bok.  6:18-20.

18.  #Mitt barn, låt dig fostras alltifrån ungdomen, då finner

du visheten ännu på ålderns höst#.

Ordspråksboken.  22:6.

6.  #Led den unge på den väg han bör gå,

så följer han den även som gammal#.

Låt ditt ödmjuka hjärta; fostras av vishetens vilja och tankar;

alltifrån din ungdomstid.

Löftet ges åt dem som sök den i unga år; följa dig till ålderns höst.

Den unges hjärta är mjukt och formbart; inför vishetens närvaro; smaken av vishetens fullhet; följer honom när han blir gammal.

19.  #Närma dig visheten likt en som plöjer och sår:

vänta på hennes goda skörd.  Ty med det arbetet strävar

du en kort tid och strax smaka den frukt hon ger#.

Närma sig visheten; kan liknas vid åkerjorden som plöjs upp; och i dess jord det kan sås.

All väntan är tålamodets ryggrad; tid av väntan ger hon riklig skörd.  Hennes frukt är njutningsbar för både ande, kropp och själ.

20.  #Hur svår är inte visheten för den som saknar fostran!

Den tanklöse orkar inte med henne#.

Övermodigt hjärta som inte söker visheten; saknar hennes fostran.

Den tanklöse och förvirrade är inte mottaglig för hennes närvaro.

Ordspråksboken.  24:7.

7.  #Visheten är för hög för dåren, i rådslag kan han

inte öppna munnen#.

Dårens övermodiga o-kunnighet; hindrar hans hjärta att vara mottaglig för visheten.

Hans bristfälliga vishet; öppnar inte hans mun för att ge visa rådslag. 

Jesus Syraks bok.  6:21-22.

21.  #Hon blir en alltför tung lyftesten för honom,

och han släpper henne snart#.

Vishetens fullhet; kan liknas för honom som en tung lyftesten.

22.  #Ty visheten förtjänar sitt rykte: hon är inte

tillgänglig för alla#.

Hennes fullhet, omsorg och ömhet förtjänar ett gott rykte.

Hon är inte tillgänglig för dem som inte söker henne.

Jesus Syraks bok.  6:23-24. 

23.   #Lyssna, mitt barn, hör på min maning och förkasta inte mitt råd#.

Lydnadens lyssnade öra lyssna på hennes maningsrop.

Hjärtats lydnad förkastar inte vishetens råd.

24.  #Stick dina fötter i vishetens fjättrar och huvudet i hennes halsträ#.

Jesus Syraks bok. 51:26.

26.  #Böj nacken under oket, så skall era själar få lärdom:

den kan ni finna på nära håll#.

Matteus. 11:29.

29.  #Ta på er mitt ok, och lär av mig, som har ett milt

och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ#.

Ödmjuka din stolta fötter; under vishetens fjättrande ok.
Böj din övermodiga nacke under hennes milda ok; löftes ges till de som lyder hennes maningsrop; era själars ska bli delaktiga av vishetens lärdom och fullhet.
Jesu egna ord; från sin Fadern vilja; låt mitt milda ok; vila på er kroppars axlar; lär av mig; jag har ett milt och ödmjukt hjärta; löftet ges åt er; era själar skall finna vila.

Jesus Syraks bok.  6:25-28.

25.  #Lyft upp henne på ryggen och bär henne, förarga dig inte över hennes bojor#.

26.  #Sök dig till henne av hela ditt hjärta, och följ hennes vägar av all din kraft#

27.  #Spana och leta, så skall hon visa sig för dig, och

har du väl fått tag i henne, så släpp henne inte#.

Du ska finna henne om du frågar efter henne av hela ditt hjärta och med hela din själ; och följ troget hennes vägar.

Lev i hennes närvaro; bli inte vred på hennes fostran.

Sök henne med ett ärligt, törstande och längtande hjärta.

När du funnit henne; överge henne inte.

28.  #Till slut skall du finna den vila hon ger, och hon förvandlas och ger dig glädje#.

Salomos vishet.  8:16.

16.  #När jag kommer hem skall jag vila ut hos henne, ty i umgänget med henne finns ingen bitterhet.

Att leva med henne vållar ingen smärta utan ger bara lust och glädje#.

När jag funnit hennes närvaro kan jag vila ut hos henne.

Hennes gemenskap ger en trygghetskänsla och samhörighet

med hennes fullhet.

Finns ingen bitterhet hos henne.

Livet med henne ger ingen inre och yttre smärta.

Vandringen i hennes djupa gemenskap ger glädje, harmoni och vila.  

Jesus Syraks bok.  6:29-31.
29.  #Då blir hennes fjättrar din starka rustning och hennes halsträ din lysande festdräkt#.

30.  #Ty hennes ok är ett smycke av guld, och hennes bojor är purpurband#.

31.  #Du får klä dig i henne som i en lysande dräkt och sätta festkransen på ditt huvud#.

Vishetens fjättrande milda ok; blir din starka rustning i den andliga mognad. 

Du får klä dig i vishetens lysande festdräkt.

Hennes fostran i de andliga dygderna; kan liknas vid guldets värde och hennes finhet, mjukhet och skönhet. 

Jesus Syraks bok.  1:11.

11.  #Gudsfruktan är en ära och en berömmelse, en lycka och en festglädjens krans#.

Hjärtats lydnad att hörsamma hans budord ger ära och brömmelse. 

Jesus Syraks bok.  6:32-33.

32.  #Om du vill, mitt barn, skall du få fostran, och strävar

du ivrigt blir skarpsinnig#.

33.  #Om du lyssnar med glädje lär du dig, och håller du öronen öppna blir du vis#.

Visheten söker vår vilja; mitt älskade barn; ödmjukt hjärta; tiilåter sig fostras av vishetens fullhet.

Löftes ges åt de som har ett lyhört öra; örat som gör dig vis.

Jesus Syraks bok.  6:34.

34.  #Ställ dig mitt bland de gamla och ta till dig deras

kloka råd#.

Jesus Syraks bok.  8:9.

9.  #Underlåt inte att lyssna på de gamla; de har ju själva lärt av sina fäder.  Genom dem kan du få insikt och lära

dig att ge svar när det behövs#

Ordspråksboken. 13:20.

20.  #Den som vistas bland kloka blir klok, den som

umgås med dårar går det illa#.

I de klokas gemenskap blir man klok.

I dårars gemenskap blir man okunnig, o-vis och o-klok.

Jesus Syraks Bok.  6:35-37.
35.  #Lyssna villigt till allt tal om upphöjda ting,

låt inga visdomsord undgå dig".

36.  #Finner du en förståndig man, så stig tidigt upp

och låt dina fötter nöta hans tröskel".

37.  #Tänk på Herrens befallningar, och begrunda alltid hans bud; han skall skänka ditt sinne stadga och ge dig den vishet du begär#.

Ta vara på visdomsorden; lyssna med ett lyhört öra på

upphöjda tals djupa innehåll.

Vänskapen med en förståndig man är dyrbarare än guldets och silvrets värde.

Fördjupa din vänskap med honom; låt dina villiga fötter nöta hans tröskel; där du finner en smak och njutning av vishetens fullhet. 

Begrunda Hans Majestäts befallningar, tänk på dem både dag och natt; löftet ges ditt sinnets andliga mognad; ger dig

den fördjupade vishet du begärt. 
    
  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 juni 2015 09:32

OM VÄNSKAP

Jesus Syraks Bok.   6:5-7.

5.  #Vackra ord ger många vänner, den som talar väl blir väl bemött#.

6.  #Stå på god fot med många, men var förtrolig med en bland tusen#.

Milda, mjuka och vackra ord; själens och kroppens läkedom.

Bygger upp en god vänskap; av trogna vänner.

Mild, mjuk och fin tunga blir väl mottagen.

Blir till ett gott vittnesbörd inför din omgivning.

7.  #Vill du ha en vän, så pröva honom först, och ge honom inte ditt förtroende genast#.

Person med god karaktär; blir en god vän för livet.

Förhasta dig inte med ditt förtroende; utan pröva hans livsstil, livskvalite och livsföring.

Jesus Syraks bok.  12:8.

8.  #I medgången prövas inte vännen, i nöden förblir inte ovännen dold#.

Ordspråket säger; i nödens stund prövas den äkta vänskapen.

I prövningens stund; bedöms vilken som är vän eller o-vän.

Jesus Syraks bok.  37:1.

1.  #Alla vänner säger:  #Även jag är din vän#, men somligas vänskap är bara ord#.

Tomhetens ord säger; #Även jag är din#.

Tomhetens tal har sitt ursprung från övermodet och stoltheten.

Talets vänskap av tomma ord; kan liknas vid agnar för vinden. 

Jesus Syraks bok.  6:8-10.

8.  #Ty somliga är vänner bara när det passar dem och stannar inte hos dig i nödens stund#.

Varaktig vänskap är en beprövad vänskap.

Tillfällig vänskap; saknar en tålmodighet och trovärdighet i nödens stund.

9.  #Somliga vänner förvandlas till fiender och skämmer ut dig genom att röja er osämja#.

Vänskapen kan förändras till fiendskap; när svårigheter, motgångar och lidanden kommer. 

10.  #Somliga vänner är gärna gäster vid ditt bord men stannar inte hos dig i nödens stund#.

Ordspråksboken. 19:4.

4.  #Välstånd ger allt fler vänner, den fattige mister den vän han har#.

Jesus Syraks bok.  6:11-15.

11.  #När du har framgång vill de vara som du och tar sig ton mot ditt husfolk#.

12.  #Men det går utför med dig blir de motståndare och gör sig osynliga för dig#.

O-äkta vänskap styrs utifrån välstånd och matriella framgångar.  Saknas den blir dina vänner; dina o-vänner.

13.  #Håll dig undan för dina fiender och se upp med dina vänner#!

Ha ingen gemenskap med dina fiender.

14.  #En trogen vän är ett starkt värn.

Att finna en sådan är att finna en skatt#.

Ordspråksboken. 18:24.

24.  #Vissa vänner skadar varandra, men en verklig vän är mer tillgiven än en bror#.

Vänner kan skada varandra; av o-ärlighet, skvaller och förtal.

Trogen vän kan ha ett öppnare hjärta än en genetisk broder.

15.  #En trogen vän är ett omätligt värde, en tillgång som inte kan vägas på våg#.

En trogen vän i nödens stund; kan inte värderas i guldets och silvrets värde.

Jesus Syraks bok.  6:16-17.

16.  #En trogen vän är en livgivande dryck, och den gudfruktige finner en sådan#.

Livgivande dryck; kan liknas vid en frisk vattenkälla.

Källan ger livsglädje, harmoni och vila.

17.  #Den gudfruktige väljer sina vänner rätt, ty de som står honom nära liknar honom själv#.


 


 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 juni 2015 08:23

PÅLITLIGHET I ORD OH GÄRNING.  DEL 2.

Jseus Syraks bok.  6:1-4.

1.   #Och bli inte fiende i stället för vän.

Dåligt rykte ger skam och nesa; så går det syndaren

med hans lösa prat#.

Pratsamhetens tunga en o-behärskad tunga; ger dåligt rykte av skam, hån och förakt.

2.   #Låt dig inte hetsas upp av ditt egensinne, det sliter sönder din styrka som en tjur#.

Bevara dig från ordstrider, häftigheten och argsinheten; vars ursprung finns i övermodets vilja och egoismens sinnelag.

Dess sinnelag kan liknas vid tjurens hänsynslösa styrka;

ge dig ett sårigt själsliv och sinnelag.

3.   #Du förtär dina blad och fördärvar dina frukter,

och själv står du kvar som ett förtorkat träd#.

Övermodets sinnelag gör människan till ett fruktlöst förtorkat träd; utan fruktbärande frukter. 

Vars grenar och löv är förtorkade; ty trädets livskraft saknas.

4.   #En människas ondska förstör henne själv och gör henne till åtlöje bland fienderna#.

Människans ondskefulla och egoistiska sinnelag förstör hennes tankevärld, tal och hjärta.

Hon blir till skam, hån och förakt bland fienderna.


 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 juni 2015 13:46

PÅLITLIGHET I ORD OCH GÄRNING DEL 1.

Jesus Syraks bok.  5:9.

9.  #Rensa inte säden vid vilken vind som helst, och slå inte in på varje stig du ser ----- så gör syndaren med sitt lösa prat#.

Matteus författaren säger kasta inte dyrbara pärlor för svinen; dårar som lever i o-kunnighet av sanningens fullhet.

Tillåt dig inte vilseledas in på vilken väg som helst; av syndarens ofruktsamma tal.

Psalm. 12:3.

3.  #Alla ljuger för varandra, tala med hala tungor och falska hjärtan#.

En psalm av kung Davids utifrån hans egna lärdom och livserfarenhet; om tungans missbruk.

Lögnaktighetens dominerande vilja över människors tungor.

Vars tal styrs med hala, fladdrande och o-behärskade tungor.

En hal tunga kan säga precis vad som helst.

Den påverkas av falskhetens hjärta.

Jesus Syraks bok.  5:10-11.

10.   #Var fast i din övertygelse och pålitlig i ditt tal#.

11.   #Var genast beredd att lyssna, men tänk dig för

innan du svarar#.

Behärskad tunga är rädd om tystnadens välsignelser.

Troget och trovärdigt hjärta; har ett pålitligt tal.

Ordspråket säger; det är bättre med två lyssnande öron, än en talande tunga.

Ordspråksboken.  15:28.

28.  #Den rättfärdige tänker innan han svara, men ur syndarens mun strömmar ondska#.

Den rättfädiges mun; vars tunga är behärskad till att tala; innan den ger kloka svar.

Syndarens mun; talar det som finns i hans hjärta av ondska.

Jakob.  1:19.

19.  #Varje människa skall vara snar att höra, sen att tala, sen till vrede#.

Aposteln Jakob skriver i sitt hälsnings brev till de tolv stammarna i förskingringen.

Förmanar dem om vreden, talet och lyssnandet .

Det finns en helig vrede mot all ondskefullhet.

Det finns en köttslig vrede; som kommer ifrån den köttsliga människans onda natur.

Klok människa lyssnar först; innan den talar.

Ödmjukt och saktmodigt hjärta tar hänsyn till sina med-männskors tal; innan den själv talar.

Jesus Syraks bok.  5:12-13.

12.   #Har du begrepp om saken, så svara din nästa; om inte, så håll tand för tunga#.

Ordspråksboken. 10:19.

19.  #Den talträngde undgår inte synd, klok den som

tyglar sin tunga#.

Pratmakaren har en syndfull tunga.

Den kloke styr sina läppar och har en behärskad tunga.

Ordspråksboken. 21:23.

23.  #Den som håller tand för sin tunga håller sig

undan bekymmer#.

Behärskad tunga är en bekymmersfri tunga.

13.  #Ära liksom vanära följer av ord, en människas tunga

kan bli hennes fall#.

Ord av ära; är uppmuntrande, vänliga och omtänksamma ord.

Ord av skam, hån, förakt och smälek; på människans tunga blir henne till fall.

Ordspråksboken.13:3

3.  #Den som vaktar sin tunga räddar livet,

den lösmynte råkar i fördärvet#.

Behärskad tunga ett fast beskydd mot alla ondska.

Fladdrande tungor; är pratmakarnas fördärv. 

Ordspråksboken. 18:21.

21.  #Tungan har makt över liv och död,  den som tyglar

den får njuta dess frukt#.

Tungans maktmissbruk === människans och mänsklighetens fördärv.

Behärskad tunga ger riklig välsignelse.

Den ger en njutningsbar frukt av inre livsglädje.

Matteus. 12:37.

37.  #Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas#.

Författaren påminner om ordens verkan och betydelse; när de uttalas.

Felaktiga ord kan trälbinda och förslava våra sinnen

och hjärtan.

Trovärdiga ord ger ett gott vittnesbörd inför människor.

Jesus Syraks bok.  5:14-15.

14.  #Se till att du inte få heta bakdantare: lägg aldrig

försåt med dina ord. 

Ty en tjuv drar skam över sig, och en hård dom får den

som går med skvaller#.

15.  #Fela varken i stort eller smått#.

Skvallersam tunga får sin hårda dom över sig.

Tjuven som stjäler det som inte är hans eget; drar skam

över sitt egna liv.

Bevara tungan ifrån skvalleraktigt och lögnaktigt tal.

Ordspråksboken. 25:7B-8A.
7B-8A.  #Vad du sett med dina ögon skall du inte
genast sprida ut.........

Behärskad tunga talar inte ut allt vad ögat ser.
 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 juni 2015 08:56

DEN RÄTTA TIDEN FÖR BLYGSEL OCH FÖR FRIMODIGHETEN.
DEL.  2.

Jesus Syraks bok.  5:1-2.

1.  #Lita inte på din rikedom, säg inte:  #Jag har allt

jag behöver#.

Det första budordet;  #Du skall inte ha andra gudar jämte mig#. Låt inte rikedomars bedrägliga lockelser snärja ett människo-hjärta. I sitt övermodiga hjärta säger;

#Jag har allt jag behöver#.

2.  #Låt inte din lust och din kraft förleda dig att leva

efter dina egna begär#.

Din egen styrka av egoism kan förleda livet ;i in sina egna sinnerliga begär efter de skapade tingen. 

Första Johennes brev.  2:15-17.

15.  #Älska inte världen och det som finns i världen.

Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom#.

Hjärtats kärlek till det skapade; vilseleder människan och mänskligheten ifrån Faderns kärlek.

16.  #Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen#.

Kroppens begärelser; grekiska ordet #epithymeo#; vars betydelse syftar på rikta sinnet eller hjärtat på, begära och

önska.

Ögonens seende; påverkar tankevärlden, tungan och hjärtat.

Högmodet är skrytsamt; dess ständiga följslagare.

Allt detta kommer inte från treenighetens inre liv.      

17.  #Och världen förgår med sina lockelser, men den som

gör Guds vilja består för evigt#.

Valet är människans egna val.

Antingen väljer man världen lockelser; eller att i lydnad

göra Hans Majestäts fullkomliga vilja.

Jesus Syraks bok.  5:3.

3.  #Säg inte: #Över mig befaller ingen#,

ty Herren skall sannerligen ställa dig till svars#.

Psalm. 12:5.

5.  "Alla som säger: #Vår tunga gör oss starka, vi har ordet i vår makt, vem är Herre över oss?#.

Kung Davids livserfarenhet om dårarnas tungas makt.

Finner sin egoistiska makt i tungans missbruk.

Ordet på vår tunga; när den uttalar sitt syfte; vem är då Herre över vårt liv?

Jesus Syraks bok.  5:4.

4.  #Säg inte: #Jag har syndat, och ingenting hände#,

ty Herren visar tålamod#.

Övermodet säger; ty det frestar Guds tålamod; om jag syndar

bryr sig inte Hans Majestät om mina syndfulla handlingar. 

Predikan. 8:11.

11.  #Eftersom det onda inte får sin dom med ens uppmuntras människor att göra orätt".

TILLFÄLLE TILL OMVÄNDELSE.

Salomos Vishet. 12:2.

2.  #Därför låter du straffet komma steg för steg över dem som felar, du varnar dem genom påminnelser om hur de syndar, för att de skall befria sig från ondskan och tro på dig, Herre#.

Herrens långmodighet gör att straffet kommer steg för steg.

Varnande påminnelse till omvändelse, över deras syndiga handlingar.  Låta sanningens fullhet förvandla deras hjärtan, sinnen och tungor. 

Tron på Treenighetens fullkomlighet.

Jesus Syraks bok. 5:5-6.

5.  #Var inte så säker på förlåtelse att du stapplar synd på synd#.

Var inte självsäker och självgod mot dig själv; på förlåtande nådfullhet och barmhärtighet.

6.  #Och säg inte.  #Hans barmhärtighet är stor, han kommer att förlåta alla mina synder.

#Ty hos honom finns barmhärtighet, men också vrede,

och hans harm viker inte från syndaren#.

Var inte egocentrisk i dig själv inför Hans Majestäts stora barmhärtighet och förlåtande nåd.

Glöm inte hans vrede över syndarens missgärningar och överträdelser.

Jesus Syraks bok. 16.11

11.  #Även om bara en enda förhärdar sig är det ett under om han slipper sitt straff.  Ty hos Herren finns barmhärtighet men också vrede.  Han är en förlåtande härskare men han kan ge vreden fritt lopp#. 

En beskrivning på hur Gud reagerar inför syndens verkligheter; Hans vrede, straffhandlingar, barmhärtighet och förlåtande inför människans ödmjuka bekännelse; bli fri från syndens träldom och slaveri. 

Jesus Syraks bok.  5:7-8.

7.  #Dröj inte med att vända om till Herren, skjut inte upp det dag efter dag.  Ty Herrens vrede slår utan förvarning och i straffets stund är det ute med dig".

Finns inte ett hjärta av omvändelse; drabbas det av Guds heliga vrede. 

8.  #Lita inte till vad du förvärvat med orätt, av det får du ingen hjälp på olyckans dag#.

Ha ingen tilltro till orätta handlingar; ty på olyckans dag; är de dig till ingen hjälp.

Petrus första brev . 3:10.

10.  #Men Herrens dag kommer som en tjuv.  Den dagen skall himlarna försvinna med dån, himlarkropparna upplösas i eld och jorden och allt som människan gjort där förgås#.

Människans egna handlingar och gärningar skall förgås; när Herrens dag kommer utan förvarning;  var redo, mitt folk !!

En beskrivning av olika skeende under denna dag.

Jesaja bok. 55:6.

6.  #Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära#.

Profetens syner om löftet för de som söker hans närvaro.

Hebreiska ordet #kara#  betyder ropa, kalla ( på ), anropa någon om behövlig hjälp.

Hjärtats inre sökande längtan efter treenighetens närvaro.

Välsignad är den som hungrar och törstar efter gudomens inre liv.

Sefanja bok. 1:14.

14.  #Deras silver och guld kan inte rädda dem på Herrens vredes dag.  Hela jorden skall förtäras av hans lidelses eld.

Han skall förinta dem som bor på jorden, i skräck

skall de förgås#Herrens ord kom till Profeten Sefanja om Herrens dag.

Orätt vinning som de förtröstade på silvrets och guldets

o-bestående värde; blev till ett falskt beskydd på Herrens vredes dag.

Hela jorden skall förintas och förtäras av hans lidelses eld. 

 

     Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 juni 2015 07:02

21  JUNI  2015.
DEN GRÄNSLÖSE I BEGRÄNSADE ORD.

Gud är närvarande i sitt ord, där talar han till människorna

på deras eget språk.  Hur är det möjligt att en oändlig, obegränsad Gud uttrycker sig med begränsade ord?

Det mänskliga ordet har tydligen, mot all förväntan, en inre kapacitet att förmedla något av det oändliga.

Denna kapacitet har ordet gemensamt med hela skapelsen.

t matriella kan bli bärare av det gudomliga.

Det visar sig #till det yttersta# i inkarnationen.

Gud blir människa och i denna människa #har h ela den gudomliga fulheten förkroppligats och tagit sin boning#

( Kol. 1:29 ).

Också i sakramenten blir det eviga inkarnerat i det tidsbundna.

Kristi enda offer på Glgata blir närvarande i bröd och vin.

I Vatten eller olja är de Gud själv som kommer nära människan.

Du behöver inte söka bakom eller bortom det matriella för att finna en andlig verklighet. Det finns enn öppenhet i materien som gör det möjligt för den att ta emot och rymma en andlig kraft, att bli kanal för det gudomliga.

Så är bibelns ord helt vanliga, mänskliga ord.

Men dessa ord är samtidigt helt  gudomliga och förmedlar ett gudomligt budskap.

Du kan när som helst träda i påtaglig kontakt med Gud, du kan när som helst höra honom tala till dig.

Du behöver bara öppna din Bibel och läsa. 

Gud talar till dig genom dessa vardagliga, nästan banala ord. 

Hans ord är eviga, det han en gång talat talar han ständigt.

Därför får du en direkt kontakt med honom genom Bibelns ord.    

22  JUNI  2015.

BIBELN: EN KÄRLEKS FÖRKLARING.
Hosea beskriver Israel som en trolös kvinna.
Gud leder henne ut i öknen för att där luttra henne och

visa sinn trofasta kärlek.

#Se,  jag vill locka henne bort och föra henne ut i öknen och tala ljuvligt till henne#  ( Hos. 2:14 ).

På samma sätt blir den människa som verklgen söker Gud förd  till en inre öken för att renas från allt det som skilt henne från Gud.

Om du vil söka det väsentliga i Bibeln, så sök inget annat än Guds kärlek.  Bibeln kan lära dig att även om Gud tillåter att du lider och har det svårt, så sker det av kärlek.

Guds kärlek finns med i allt, liksom den är med Israels folk under slaveri, ökenvandring,  fångenskap.

Augustinus  ( 354-430 ) säger att hela Bibeln kan sammanfattas i dessa tre ord: Gud är kärlek

( 1 Joh. 4;8 16 ).  På ett annat ställe säger han:

#Jag måste tala till er. Om vad annat kan jag tala än kärleken?  Vi vill tala om kärleken behöver vi inte välja ut en särskild text som ger oss tillfälle att predika om kärleken.

Var vi än öppnar Bibeln, så talar varje sida om kärleken#.

Om du läser Bibeln utan att där söka och upptäcka Guds personliga kärlek till dig, så är det inte Bibeln som Guds ord du läser.

Gud talar bara om kärlek, han har inget annat att säga, han är ju enbart kärlek.

23  JUNI 2015.

KAOS UTAN GUD.

Bibeln ger många exempel på hur förödande det ärför tillvaron, när människan inte låter Gud vara Gud.

Berättelsen om Babels torn är ett sådant exempel:

#Kom, låt oss bygga  .... ett torn, vars spets räcker  upp i himmelen, och så göra oss ett namn#:

( 1 Mos. 11:4 ).

Det himmelshöga tornet är ett uttryck för människans vilja att vara på samma nivå som Gud.

Hon vill inte längre vara beroende av honom.

Hon vill själv göra sig ett namn, hon låter inte Gud råda över sitt liv.  Följden blir kaos.  Människorna kan inte längre kommunicera och förstår inte varandras språk.

Pängen med berättelsen om Babels torn är att visa det fundamentala sambandet mellan våra ömsesidiga relationer och vår relation till Gud.

När vi bryter vår gemenskap med honom, bryts även

vår gemenskap med varandra.

Om Gud inte inte fär sin rätta plats i ditt liv, förlorar du ditt äkta namn, det namn som Gud kallar dig vid.

Du förlorar din indentitet.  Om du inte har din personlighet grundad i den sanna kärleken som kommer från Gud,

kan du inte möta andra på ett äkta sätt.

När människor lever utan Gud blir de allt mer främmande för varandra, och det utvecklas en hel teknik för hur vi skall dölja oss och inte avslöja vårt sanna jag.

Vi blir allt mer inlåsta i vår egen trånga bunker.

För att riktigt kunna kommunicera behöver vi Gud.

När vi vet att vi är älskade av honom, kan vi utan rädsla öppna oss för varandra. 

26 JUNI.

TYSTNAD.

När de skriftlärde och fariseerna kommer med kvinnan som ertappas med äktenskapsbrott och ställe rhenne framför Jesus, böjer han sig ned och ritar på marken med fingret

( Joh.  8:6 ).

Han drar streck på marken.  Han är tyst.

Han diskuterar inte.  Jesus vet att man  inte kommer någon vart med diskussioner.

Om vi ändå kunde lära oss av honom att lite oftare vara tysta i stället för att i det oändliga försöka framföra våra åsikter!

När vi diskuterar och grälar med varandra befinner vi  oss på fel nvå.

Tystnaden har en oerhörd kraft.  Den skapar en atmosfär där det är lätt att nå djupet.  I Tystnaden öppnas nya perspektiv.  

Jesus har inte heller bråttom.  När evangelisten nämner att han ritade på marken, tyder detta på att han gjorde det en lång stund.  Och medan Jesus ritar blir det allt tystare.

Han vill inte bara rädda denna olyckliga kvinna, han vill också rädda fariseerna.

Han omger och liksom beskyddar fariseerna med en djup tystnad som ger dem möjlighetatt reflektera och besinna sig.

Han vill genom sin tystnad hjälpa dem att komma till sig själva. 

Den tystnad som han skapar kring dem gör det möjligt, åtminstone för de minsta förhärdade. att lyssna till en inre röst som de hittills har kvävt.

Genom tystnaden bereder Jesus marken för det han vill säga.  Ord som faller rakt in i tystnaden har en mycket större tyngd.       Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2015 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se