Alla inlägg under juli 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 juli 2015 13:13

HUR GUD VEDERGÄLLER.

Jesus Syraks bok.  16:1-6.
1.   #Många barn är inget att stå efter om de blir odugliga,
gudlösa söner är inget att glädjas åt#.
Gudlösa söner är de gudlösas barn; vilka föraktar och förkastar

allt gudomligt liv.  Vars föräldrar är ett dåligt vittnesbörd

inför sin omgivning.
Barn som är andligt o-dugliga och saknar en god karaktär i sin
livsföring; är inte att glädjas över.
2.   #Gläd dig inte över att de är många, om ingen gudsfruktan
finns hos dem#.
Gläd dig inte åt antalet människor; eftersom de i sina hjärtan,
lever i o-lydnad mot lagbuden.
3.   #Lita inte på att de få leva, och förtrösta inte på deras antal.

Ty en enda kan vara bättre än tusen, bättre dö barnlös
än ha gudlösa barn#.
Sätt inte din tilltro till antalet människor; en enda gudfruktig är

bättre än tusen gudlösa.
4.   #En enda vis man kan bli upphov till en hel stad, medan en släkt
som bryter mot lagen#.
Ett vist hjärta kan bli till välsignelse för en hel stad.
Trots att en hel släkt kan bryta och förkasta lagbuden; i en stad.
5.   #Mycket sådant har jag sett, om än märkligare ting har jag hört#.
6.   #Över syndarnas skara kommer flammande eld,
mot ett olydigt folk tänds Herrens vrede#.
Syndarnas skara+ett o-lydigt folk.
Över dem faller Guds Majestät flammande vredes eld; av helighet.
4.  Moseboken. 11:1-2.
1.  #Folket klagade bittert inför Herren.  När han hörde dem greps

han av vrede, och Herrens eld bröt ut bland dem och gick härjande fram i utkanten av lägret#.

2.   #Folket bönföll Mose om hjälp. Han bad till Herren, och
elden dog ut#.
Guds vredes eld i Tavera över folkets klagande, knotande och gnällande; ett o-lydigt och otroget folk.
Folket som helt saknade en andlig mognad; inte likt Herrens tjänare

Josua; som dagliga tillbringade sin tid i uppenbarelsetältet.
Hans Majestäts vittnesbörd om honom; var att han hade,
hans ande i sig.
Jesus Syraks bok.  16:7.
7.   #Han visade ingen nåd mot urtidens jättar, som av sin styrka förleddes till avfall#.
Urtids-jättarnas egen-förtröstan på sin självstryka förledde dem till

avfall.  

1.  Moseboken.  6:4.
4.  #På den  tiden  ----- och även senare ----- när gudaväsendena
låg med människornas döttrar och fick barn med dem,
fanns det jättar på jorden.
Detta var urtidens hjältar, och deras rykte var stort#.
Jesus Syraks bok.  14:6.
6.   #När de övermodiga jättarna förgicks i urtiden var det också
i en båt som världens hopp kom undan, och lotsad av din hand
kunde den mannen efterlämna fröet till ett nytt

människosläkte i världen#.
Baruk. 3:24-28.
En skrift som författades i Babylon av Baruk.
24.  #Se, hur stor Guds boning är, Israel, hur vid den värld
som han äger!#
25.  #Stor är den och utan gräns, hög och omätlig#.
Beskrivning på Guds boning.

1.  Den värld du själv har skapat och äger; är vid.
2.  Den är stor och saknar givna gränser.

3.  Dess storlek är hög och omätlig.

26.  #Där föddes de ryktbara jättarna, urtidens väldiga hjältar,

kunniga i krig#.

27.  #Men det var inte dem Gud utvalde, inte för dem han

öppnade vishetens väg#.

28.  #De gick under i sin brist på förstånd, för sin

dårskaps skull gick de under#.

Jesus Syraks bok.  16:8-11.

8.   #Han skonade inte Lots grannar, som med sitt övermod

väckte hans avsky#.

Lots grannars övermod; väckte helig avsky och vrede i Herrens hjärta mot deras gudlösa livsföring.

1  Mos. 19:23-25.

23.  #När solen gick upp över jorden var Lot framme i Soar#.

24.  #Då lät Herren ett regn falla över Sodom och Gomorra,

ett regn av svavel och eld från Herren, från himlen#.

25.  #Och han förstörde dessa städer och hela slätten och

förintade dem som bodde i städerna och det som växte på marken#.

Han förintade Sodom och Gomorra och alla levande varelser;

människor, djur och växter.

9.  #Han förlät inte det folk som vigts åt förintelse; 

det blev utrotat till följd av sin synd#.

Han gav ingen förlåtelse till dess folk i Sodom och Gomorra;

deras syndamått var fyllt av gudlöshet.

10.   #Samma öde fick de sexhundra tusen i öknen,

som gaddat sig samman i förhärdelse#.

4.  Mos. 26:65.

65.  #Om dem hade Herren sagt:  "De skall möta döden i öknen".

Och ingen fanns längre kvar av dem, utom Kalev, Jefunnes son,

och Josua, Nuns son#. 

11.  #Även om bara en enda förhärdar sig är det ett under om

han slipper sitt straff.  Ty hos Herren finns barmhärtighet

men också vrede.

Han är en förlåtande härskare men kan ge vreden fritt lopp#.

1.   Herren är barmhärtighetens fader.

2.   Han är också en Gud av helig vrede.

3.   Han är en förlåtande härskare.

2.  Moseboken.  20:5.

5.   #Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem.  Ty jag är Herren,

din Gud, en svartsjuk Gud,  som låter straffet för fädernas skuld

drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig#.

Guds majestät låter sin heliga vrede drabba dem;  som tillber och tjänar andra gudar jämte mig.

Matriella gudar, välståndet, penningar och sig själva; kan liknas vid avguderi.

Jesus Syraks bok.  5:6.

6.  #Och säg inte:  "Hans barmhärtighet är stor, han kommer att förlåta alla mina synder".  Ty hos honom finns barmhärtighet,

men också vrede, och hans harm viker inte från syndaren#.

I ditt över övermod säg inte; hans barmhärtighet är stor.

Han vredgas övermodets synder.

Jesus Syraks bok.  16:12-13.

12.   #Hans straff är lika väldigt, som hans barmhärtighet;

han dömer varje människa efter hennes gärningar#.

Psalm. 62:13.

För körledaren.  En psalm av David.

13.   #Att du, Herre, är trofast.  Du lönar var och en efter vad

han har  gjort#.  Din belöning ges i trofasthet; efter vad han har gjort.

13.   #Syndaren slipper inte undan med sitt rov, aldrig blir den

fromme sviken i sin tåliga väntan#.

Predikaren.  8:13.

13.   #Illa går det för de onda  ------ de lever kort, flyktiga som

skuggan --- ty de fruktar inte Gud#.

De onda lever; ett kort liv; oroligt, flyktigt och meningslöst liv likt

trädets skugga.

Ordspråksboken.  24:12.

12.   #Vi visste ingenting", säger du, men han som prövar hjärtan

ser, han som vakar över ditt liv vet,  och han ger alla deras

gärningars lön#.

Övermodig tunga säger;  hans allmakt och allvetande prövar

hjärtan; han vakar människo-livet; han ger alla efter deras

gärningars lön.

Romarbrevet.  2:6-8.

6.   #Han skall löna var och en efter hans gärningar#.

7.   #Evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet,

ära och oförgänglighet#.

Evigt liv ges åt dem; som uthålligt hörsammar och gör det goda.

Söker Guds Majestäts härlighet, ära och oförgänglighet.

8.   #Men vrede och straff över dem som i självhävdelse vänder

ryggen åt sanningen och följer orätten#.

De som förkastar och föraktar sanningen; i sitt övermod och följer de gudlösas vägar; blir drabbade av Herrens vrede och straff.

Jesus Syraks bok.  16:14.

14.  #Gud gynnar alla som gör gott.   Envar får lön efter sina gärningar#.

Gud uppskattar all godhet i ord och handling.

Belöning får var och efter sina gärningar.

Jesus Syraks bok.  17:22.

22.   #Som en signetring bevarar han en människas barmhärtighet,

som sin ögonsten räknar han det goda hon gjort#.

Människans barmhärtighets gärningar belönar han med en signetring.

Barmhärtighetens och godhetens gärningar; ses i Guds Majestäts ögon som en vacker slipad ögonsten. 

Jesus Syraks bok. 16:17.

17.   #Säg inte: "Jag är dold för Herren, vem ägnar mig en tanke där uppe i höjden?  Bland så många människor märks inte jag,

vad är väl jag i den omätliga skapelsen?"

Låt inte en falsk ödmjukhet säga:

1.   Jag är dold för Herrens ansikte.

2.   Vem ägnar mig en tanke där upp i höjden?

3.   Bland så många människor märks inte jag.

4.   Vad är väl jag i den omätliga skapelsen.

Falsk ödmjukhet säger inte sanningen.

Psalm.  10:4, 11.

För körledaren.  En psalm av David.

4.   #Han tänker i sitt övermod.  "Gud straffar inte, det finns

ingen Gud".

Dårskapets övermodiga o-kunnighet; förnekar och förkastar

Treenighetens närvaro och verklighet.

11.  #Han tänker: "Gud bryr sig inte om det,  han vänder sig

bort, han ser det aldrig#. 

Den gudlöses tankegångar är; vad jag i ord och gärningar gör det bryrs inte Gud om.  Han är inte allvetande; hans ögon ser inte

vad jag gör. 

Han hörsammar lögnens vilja och tankar; varigenom hans

förstånd blir förmörkat av okunnigheten.

Jesus Syraks bok.  16:18-21.

18.  #Se, himlen, himlarnas himmel, darrar, havsdjupet och

jorden skälver när han kommer#.

Hela skapelsen känner en vördnad och respekt; för

Hans Majestäts närvaro.

Psalm. 18:8.

För körledaren.  Av Herrens tjänare David, som sjöng denna

sång till Herren när Herren hade räddat honom från alla hans

fiender och från Saul.

8.  #Då skakade jorden och skälvde, bergens grundvalar darrade,

vacklade under hans vrede#.

19.  #Bergen och jordens grundvalar grips av bävan när han

ser på dem#.

Hans Majestäts allvetande blickars närvaro; ger bergens och jordens grundvalar en helig bävan och vördnad för hans helighet. 

Psalm. 104:32.

32.  #När  han ser på jorden skälver den, rör han vid bergen

börjar de ryka#.

Hans seende ögon berörs av hans heliga närvaro; jorden skälver och skakas av den, han vidrör bergen; de börjar ryka av hans helighet.

Profeten Nahum; Profetord om Nineve.

Boken med de syner som Nahum från Elkosh hade.

Nahums bok.  1:5.

5.   #Bergen skälver inför honom och höjderna smälter ner.

Jorden förgås vid hans åsyn, världen och alla som bor där#.

I hans Majestäts åsyns närvaro;  förgås världen och dess invånare;

unga och gamla. 

20.  #Men ingen lägger detta på hjärtat.  Vem tänker på hans vägar#?

De ovisa och okloka tänker inte på hans vägar.

21.  #En stormby, den kan ingen se!  Det mesta han gör sker

i det fördolda#.

Jesus Syraks bok.  43:32.

32.  #Mycket som är fördolt för oss är större än dessa ting,

ty av hans verk har vi bara sett en liten del#.

Vi har endast fått se en försmak av hans fullhets stora skapelseverk och Treenighetens inre liv.

Johannes 3:8.

Kärlekens aposteln Johannes säger i sitt evangelium;

8.  #Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far.

Så är det med var och en som har fötts av anden#.

Jesus Syraks bok.  16:22-23.

22.   #När får vi höra om rättvisans verk? 

Vem kan vänta på det?  Hans beslut dröjer så länge#.

23.   #Så tänker den som har klent förstånd, så dumt tänker den

enfaldige och förvirrade#.

Sinnerligheten ifrågasätter; Hans Majestäts verk; rättvisans verk.

Vem har uthållighet; till att invänta hans verk.

Hans eviga beslutsamma rådslut; dröjer så länge. 

Den förvirrade av hjärtat; hans okunnighet lever i sinnerligheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 juli 2015 10:38

MÄNNISKANS FRIA VILJA.

Jesus Syraks bok.  15:11-14.

11.   #Säg inte:  "Det var Herren som fick mig att avfalla" -----

han framkallar inte det han avskyr#.

Säg inte i ditt hjärta och med din tunga; Herren gjorde mig avfällig

från tron.
Han gör inte det han själv avskyr.

Jakob. 1:13.

Hälsning från Jakob, Guds och herren Jesu Kristi tjänare, till

de tolv stammarna i förskingringen.

13.   #Ingen som blir prövad skall säga att det är Gud som frestar honom.  Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar

han ingen#.

I de tolv stammarna; fanns dessa problem; Gud frestar dem i

deras prövningar.  Aposteln Jakob besvarar dem; att Gud kan inte frestas av det onda. Treenigheten är fullkomlig; i sin fullkomlighet frestar den ingen. 

12.   #Säg inte:  "Det var han som förde mig vilse"  ---------

han har ingen användning för en syndare#.

Tala sanning; ljug inte; låt inte en lögnens tunga styra dig.

1.   "Det var han som förde mig vilse".

2.   "Han har ingen användning för en syndare".

13.   #Herren avskyr all vidrighet, och ingen gudfruktig älskar den#.

Herren avskyr all orenhet och falskhet.

14.   #Han skapade människan i begynnelsen och överlämnade

henne åt hennes eget val#.

1 Moseboken.  2:16-17.

16.  #Herren Gud gav detta bud: "Du får äta av alla träd i trädgården#.

17.  #Utom av trädet som ger kunskap om gott och ont.

Den dag du äter av det trädet skall du dö#.

Människans fria vilja att välja;  Lydnad eller o-lydnad.

Lydnaden ger människan liv och välsignelser.

O-lydnaden ger människan död och förgängelse.

5 Mos. 30:15-19.

Guds egendomsfolk; israeliternas val mellan liv  och död.

15.   #Se, jag ställer dig i dag inför liv och lycka eller död 

och olycka#.

16.   #Om du lyssnar till Herrens, din Guds, bud, som jag i dag ger

dig, och om du älskar Herren, din Gud, vandrar hans vägar och följer hans bud, stadgar och föreskrifter, då skall du få leva och bli talrik, och Herren, din Gud, skall välsigna dig i det land som du kommer till och tar i besittning#.

Lyssna till Herrens, din Guds bud; hörsamt och vidöppet hjärta lyder hans budord.   Bråddjup kärlek till Guds majestät; leder dina fotsteg

på hans fullkomliga vägar; efterföljer hans bud, stadgar och föreskrifter.  

Löftet ges åt dem som vandrar i lydnad;  du skall få leva ett talrikt liv.

Det land som din fot beträder; skall jag välsigna.

17.   #Men om du stänger ditt hjärta och inte vill lyssna utan låter

dig förledas att tillbe andra gudar och tjäna dem#.

Blir ditt hjärta tillslutet och ohörsamheten vilseleder dig till att tillbe och tjäna andra gudar jämte mig.

18.   #Då säger jag er i dag att ni skall förintas.

Ni får inte leva länge i det land som du kommer och tar i besittning när du går över Jordan#. 

19.   #Jag tar idag himmel och jord till vittnen på att jag har ställt dig inför liv och död, välsignelse och förbannelse.

Du skall väljalivet, så attdu och dina efterkommande får  leva#.

Jesus Syraks bok.  15:15-18.

15.  #Om du vill kan du hålla buden.  Du bestämmer själv om du

skall vara trogen#.

Din fria vilja; gör sitt val; vill du i lydnad hålla buden.

Du själv har rätt att bestämma; om du vill vara trogen eller o-trogen.

16.  #Eld och vatten har han lagt framför dig: 

räck ut din hand efter vilket du vill#.

17.  #Famför människan ligger livet och döden,  och hon

får det hon väljer#.

Människans fria vilja; väljer livet eller döden.

18.  #Ty stor är Herrens vishet, väldig är hans makt, och

han ser allt#.

Herrens vishet är outgrundlig;  hans makt är väldig i ord och handlingar.

Hans allseende ögon ser allt; Hans allvetandet; saknar ett slut.

Psalm 33.13-14

13.  #Från himlen blickar Herren ner och ser på alla människor#.

14.  #Från sin tronsal betraktar han alla dem som bor på jorden#.

15.  #Han som ensam gett dem liv och tanke och som följer

alla deras gärningar#.

Herrens allseende blickar från himlen; ser och hör alla människors

ord och handlingar.

Han betraktar människors livsstil och livsföring; från sin tronsal.

Skaparen själv har givit dem livet och tankar; som följer alla

människors vilja i ord och handlingar.

Ordspråksboken.  15:3.

3.   #Herrens blick når överallt, den följer onda och goda#.

Guds Majestäts blick överblickar hela skapelsen; den följer

vaksamt det onda och goda.

Jesus Syraks bok.  17:15-20.

15.  #Han ser alltid deras vägar, de kan aldrig döljas för hans blick#.

Hans andliga klarsynhet ser alltid människors vägar.

Deras försök av dölja sina onda handlingar; misslyckas.

17.  #Varje folk har han lagt under en härskare, men Israel är

Herrens egendom#.

Israel är hans ögonsten; hans utvalda egedomsfolk.

Varje land och folk;  har lagts under en härskare.

19.   #Allt vad de gör syns tydligt som solen för honom,

och hans blick följer ständigt deras vägar#.

20.  #Deras ogärningar undgår honom inte,

Herren ser alla deras synder#.

Jesus Syraks bok.  23:19.

19.  #Han fruktar bara människors ögon, men Herrens ögon

känner han inte; de är oändligt klarare än solljuset,

de ser varje steg som människor tar och blickar in i gömda vrår#.

Den otuktiges sexuella synder; i sin utövande livsföring;

fruktar han för människors blickar och ögon.

I sitt förmörkade förstånd känner han inte igen Herrens ögons;

klarsynhet; de är klarare än solljusets ljussken.

Varje steg han tar i sin lösaktighet; blir hans handlingar avslöjade;

han blickar djupt in i gömda vrår.

Jesus Syraks bok.   15:19-.

19.   #Hans blickar följer dem som fruktar honom,

och ingen mänsklig handling undgår honom#.

20.   #Han har inte befallt någon att leva gudlöst,  ingen har fått

hans tillåtelse att synda#.

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 juli 2015 08:25

ATT SÖKA OCH FINNA VISHETEN.   DEL.  2.

Jesus Syraks bok.   15:1-2.

1.   #Så gör den som är gudfruktig; den som känner lagen

vinner visheten#.

Lyda och känna till lagen; Guds budord är att vinna vishetens hjärta.

Vilket kännetecknar den gudsfruktiges livsstil och livsföring.

Jesus Syraks bok.  19:20.

20.   #All vishet innebär att frukta Herren, och till all vishet hör

att lyda lagen#.

Frukta Herren ger en vishet i våra hjärtan, tankar och på våra

talande tungor.

Vishetens grundtanke och syfte är att lyda lagbuden.

2.   #Hon kommer honom till mötes som en mor och tar emot

honom som en trogen maka#.

Visheten bemöter den sökande efter henne; likt en moder av moderskärlek och tar emot honom som en äkta maka.

Salomos Vishet.  6:16.

16.  #Hon går själv omkring och söker upp dem som är henne

värdiga.  Vänligt visar hon sig för dem var de än går,

hon möter dem närhelst de tänker på henne#.

Salomos Vishet.  8:9.

9.    #Henne försatte jag mig alltså att föra hem och leva med,

ty detta visste jag:  

Med sina råd skall hon ge mig framgång, hon skall uppmuntra mig

i bekymmer och sorg#.

De värdiga är lagbudens efterföljare; hon söker upp dem.

Vänlighetens godhet finns i hennes hjärta; vars godhet hon visar

mot dem som sökt henne.

Hennes samhörighet och gemenskap valde jag; dela livet med.

1.  Hennes råd ger mig framgång och välstånd.

2.  Hon uppmuntrar mig i livets bekymmer och sorgestunder.

Jesus Syraks bok.  15:3.

3.   #Hon ger honom klokhetens bröd att äta, 

och vishetens vatten får han att dricka#.

Hon ger honom klokhetens bröd att äta, och vishetens vatten

får han att dricka.

Dess näringsrika bröd; bli delaktig av klokhetens rikedomar och hemligheter.

Vishetens vatten fyller ett törstigt människo-hjärta.

Ordspråksboken.  9:5.

5.   #Kom! Ät mitt bröd och drick vinet jag har blandat#.

Vishetens inbjudan;  Kom mitt folk, ät mitt bröd;  vishetens bröd,

drick mitt vin; du törstiga människohjärta.

Jesaja 55:1.

1.  #Kom, alla ni som törstar, kom hit och få vatten, kom, även om ni inte har pengar!   Förse er med säd, så att ni få äta!

Kom och få säd utan pengar, vin och mjölk utan att betala!#.

Treenighetens bråddjup av kärlek, ödmjukhet och barmhärtighet;

ges till alla ni som törstar och lever i fattigdom.

1.   Den törstige och den fattige får vatten.

2.   Den hungrige får näringsrik föda.

3.   Hämta säd ur mina förrådshus; så att ni får äta.

4.   Den fattige får vin och mjölk.

Jesus Syraks bok.  24:19-22.

19.  #Kom till mig, ni som längtar efter mig, och mätta er med vad

jag har frambragt#.

Visheten bjuder in för en djup gemenskap och samhörighet; de som i sina hjärtan längtar efter henne.  Mätta er med; med allt jag vill ge er.

20.  #Att tänka på mig är ljuvare än honung, att äga mig är för mer

än honungskakans sötma#.

Tänka på mig, Visheten; är ljuvligare är len honung.

Äga mig; i hjärta, tunga och tankevärld; är dyrbare än

honungskakans sötma.

21.  #De som äter mig hungrar efter mer, och de som dricker mig

får törst efter mer#.

De som livnär sig på min Vishet; av dess mättnad; blir hunger

ännu större.  Dricka Vishetens vatten; av dess näringsrika vatten

blir törsten ännu större.

22.  #Den som lyder mig slipper skammen, de som gör bruk av

mig undgår synden#. 

Livet i åtlydnad; ger beskydd mot skammen.

De som lever av mina rikedomar och hemligheter; undkommer syndens träldom och slaveri.

Jesus syraks bok.  15:4-.

4.   #Han stöder sig på henne och skall aldrig falla, han kan lita på henne och blir aldrig sviken#.

Hon är livets stöd och stödjepelare; vilket beskyddar livet från att;

falla för onda begär och lidande.

Trovärdig, ärlig och uppriktig; överger aldrig den som söker hennes gemenskap och samhörighet.

5.   #Hon höjer honom över hans omgivning och gör hans röst

hörd bland allt  folket#.

Han blir ärad i staden och vid stadens portar.

Likt Salomo blir han hörd och uppmärksammad i sin omgivning.

Salomos vishet.  8:10-16.

"Beskrivning om Salomos kärlek till visheten".

10.   #Tack vare henne får jag ära bland människorna, redan

som ung blir jag hedrad i de gamlas krets#.

Hennes belöning; ges till de som sökt henne; bli ärad bland sina

med-människor.  I min ungdomstid; bli hedrar i de gamlas vänskap.

11.   #Jag kommer att visa skarpsinne som domare och blir

beundrar av de mäktiga#.

Hennes visdom i mitt hjärta och sinne; gör mig andligt skarpsinnad

och beslutsam som domare.

Blir beundrar och ärad av de mäktiga i landet.

12.   #De skall vänta när jag är tyst och lyssna när jag yttrar mig,

och om jag talar länge skall de tiga vördnadsfullt#.

De har respekt och vördnad för mig; när jag är rädd om tystnaden.

Lyssnar ni jag talar med min visa tunga.

Blir mitt tal långt; respekterar de sin tystnad.

13.   #Tack vare henne får jag odödlighet, jag lämnar ett outplånligt

minne åt kommande släkten#.

Hennes belöning; blir jag delaktig av odöddligheten.

Mitt levnads minne åt kommande släktled; lämnar ett

outplånligt minne.

14.   #Jag skall styra hedningarna, folken skall läggas under mig#.

15.   #Och fruktansvärda tyranner darra när de hör mig.

Jag skall visa mig god för folket och tapper i krig#.

16.   #När jag kommer hem skall jag vila ut hos henne, ty i umgänget med henne finns ingen bitterhet.

Att leva med henne vållar ingen smärta utan ger bara lust och glädje#.

I Treenighetens närvaro och gemenskap; får jag för evigt vila ut;

hos henne.  I hennes närvaro finns ingen bitterhet.

Livet med hennes samhörighet; ger ingen smärta; endast fylls

mitt inre med lust och glädje.

Jesus Syraks bok.  21:17.

17.  #När folket rådslår är den vises ord eftersökta, och man begrundar noga vad han säger#.

De vises råd eftersökta; i folkets beslutsamma rådslag.

Vad han säger med en vis tunga; begrundas av folkets.

6.   #Lycka och festkrans får han på sin lott och en berömmelse

som aldrig dör#.

Får motta av folket en odödlig berömmelse.

Bestående lycka och festkrans får han på sin lott.

Jesus Syraks bok.   1:11.

11.   #Gudsfruktan är en ära och en berömmelse, en lycka och

en festglädjens krans#.

Livet i åtlydnad mot den heliga budorden ger evig ära och berömmelse; likt åtlydnad mot visheten.

7.   #Män utan förstånd vinner henne aldrig, syndiga människor

får aldrig se henne#.

Dårars o-kunnighet; vinner henne aldrig; människors syndfulla liv

får aldrig erfara hennes närhet och närvaro.

8.   #Hon är fjärran från de övermodiga, lögnarna ägnar henne

inte en tanke#.

Övermodiga hjärtan och sinnen; lever fjärran från henne.

Lögnarna med lögnaktiga tungor; tänker ej på hennes, omsorg, värme, kärlek och ömhet.

Ordspråksboken.  8:13.

13.   #Att frukta Herren är att hata det onda.  

Jag hatar högfärd och övermod, onda handlingar och falska ord#.

Gudsfruktan är åtlydnad mot lagbuden; vars liv avskyr all ondska.

Visheten talar om sin personlighet i tankar och vilja;

Jag hatar all högfärd i ord och handlingar.

Övermodet finner ej min kärlek; ty mitt hjärta är ödmjukt och milt.

Onda handlingar och falska ord har sitt ursprung i högfärden

och övermodet.

9.   #Falskt klingar syndarens lovsång, ty den har inte lagts sig i hans mun av Herren#.

Lovsång ur syndarens hjärta och tunga; klingar falskt i Herrens öron.

10.  #Visheten skall ge ord åt lovsången, Herren skall fylla

den med kraft#.

Vishetens ord i lovsången; fylls av Herrens kraftkälla.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 juli 2015 07:45

ATT SÖKA OCH FINNA VISHETEN.  DEl. 1.

Jesus Syraks bok.  14:20-22.

20.   #LYCKLIG DEN SOM FÖRDJUPAR SIG I VISHETEN, SOM ÖVAR SITT FÖRSTÅND NÄR HAN TALAR#.

Hjärtats sökande i vishetens bråddjup; i in hennes outtömliga källor.

Påverkar hans mognad in i vishetens seende, tankesätt och talesätt.

Jesus Syraks bok.  4:11.

11.   #Visheten ger sina söner framgång och tar sig an dem

som söker henne#.

Visheten tar sig tid till dem söker henne.

Hon belönar dem med framgång och välstånd.

21.   #Som i sitt hjärta begrundar vishetens vägar och tänker

på hennes hemligheter#.

Sökandets hjärta begrundar och bär med sig; vishetens bråddjupa vägar och tänker på hennes outgrundliga hemligheter.

Jesus Syraks bok.  4:12-14.

12.   #Att älska henne är att älska livet, rik på lycka blir den som vaknar tidigt för hennes skull#.

Hennes närvaro; värdesätter livet; ger livet ett rikt innehåll.

Varje morgon säga; God morgon; visheten led mina steg, tankar, tunga och hjärtan in i dina förrådshus.

13.   #Den som äger henne vinner ära, och där hon går in

följer Herrens välsignelse med #.

Den som äger hennes hemligheter; prisas vid stadens portar.

När visheten går in i ett människo-hjärta; följer Herrens välsignelse med henne.

14.   #Den tjänar henne gör tjänst inför den Helige, och de som

älskar henne blir älskade av Herren#.

Tjäna henne är att göra tjänst inför den Helige.

Bråddjup kärlek till henne; gör dig älskad av Herren.

22.   #Följ hennes spår som en jägare, ställ dig på pass där

hon går in!#

Låt ditt sökande efter hennes rikedomar; liknas vid  jägarens spår efter sitt byte.

Jesus Syraks bok.  6:26-27.

26.   #Sök dig till henne av hela ditt hjärta, och följ hennes vägar 

av all din kraft#.

Låt ditt hjärta söka sig till henne. Följ henne i hennes fotspår;

älska henne; som dig själv.

27.   #Spana och leta, så skall hon visa för dig, och har du väl

fått tag i henne, så släpp henne inte#.

Var tålmodig i ditt sökande efter henne. När du funnit henne,

överge henne inte.

23.   #Den som ser in genom hennes fönster och lyssnar vid

hennes dörr#.

Längtande hjärtan efter henne; ser in i hennes fönster och

har ett hörsamt öra vid hennes dörr.

24.   #Som väljer sin boplats intill hennes hus och slår in

tältpluggen i hennes väggar#.

Söka en djupare gemenskap och samhörighet med vishetens hemligheter och rikedomar kan liknas vid att;

1.   Välja sin boplats intill  hennes hus.

2.   Slå in sina djupa tältpluggar in i hennes väggar.

25.   #Han kan resa sitt tält i hennes närhet och får sin boplats

där det goda bor#.

Han har rest sitt tält i hennes närhet och har valt sitt livs boplats;

där vishetens personlighet bor.

26.   #Han ställer sina barn under hennes beskydd och vilar under hennes grenar#.

Han ställer sina barn under vishetens beskydd och vila tryggt under grenarnas svalkande skugga.

27.   #Hos henne finner han skydd mot solhettan, och han får bo i hennes härlighet#.

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 21 juli 2015 09:58

21 Juli 2015.

INRE ELD.

Varje människa har en medfödd längtan efter en inre eld.

Så länge denna eld inte brinner är livet tomt,  glädjelöst och utan mening.

Hur mycket oro den inre elden än skapar, vet vi på ett dunkelt,

intuitivt sätt att den heliga oro som råder när elden inte är tänd.

en eld vi längtar efter är den helige Ande.  När han börjar brinna i oss 

rivs den gamla människans alla dåliga vanor successivt ut.

Därför åstadkommer elden konflikt.  Det är inte mening att vi själva ska skapa konflikt, men vi skall inte vara rädda för den när den kommer.

Konflikter, både inre och yttre, som är en följd av Andens eld i oss,

är ett hälsotecken.

Var inte rädd för den inre oro som Andens ankomst i ditt liv åstadkommer. 

Fortsätt inte leva i den döda ro som kanske hittils präglat ditt liv.

Låt dig omskakas av Anden.  Den frid som Jesus utlovat förutsätter en total omorganisering av ditt liv.

Var inte rädd att avstå från gamla vanor, att till en början känna

dig otrygg och osäker.  Var inte rädd för sanningen, även om den är obeväm.

Var inte heller rädd at bli ett motsägelsens tecken. 

Om Anden brinner i dig blir du nödvändigtvis en annorlunda människa.

Du blir främmande för världen, en pilgrim på jorden.

Du kmmer at göra vissa människor besvikna, av andra kommer du att betraktas som naiv.  Men det är inte världens frid du skall söka.

Jesus säger:  "Min frid ger jag er:  jag ger er inte det som världenn ger"

(  Joh.  14:27 ).

23  Jui  2015.

ERFARENHET I STÄLLET FÖR TEORI.

#Utan mig kan ni ingenting göra#,  säger Jesus  ( Joh. 15:5 ).

Detta måste innebära ett löfte om att det är möjligt att alltid och överallt fina hans närvaro.  I den helige Ande är Jesus alltid mitt ibland oss. 

Genom Andne bor Jesus i oss,  genom Anden är han vårt liv.

Tack var Anden behöver du inte söka Jesus utanför dig själv,

han är i ditt innersta.  Det är Andens särskilda uppgift att leda till

djupen.  När han börjar verka i en människa öppnar sig oanade

djup  inom henne där hon kan möta Gud.

Om Fadern i höjden i Treenigheten och Sonen bredden, så är den

helige Ande djupet.  I Treenigheten har var och enav de gudomliga Personerna sin egen uppgift.

Fadern gör upp planerna, Sonen utför dem och genom den helige

Ande blir Sonens verk en existentiell verklighet i människans liv.

Fadern har sammanställt rceptet, Sonen har berett läkemedlet och den  helige Ande använder det på oss.

Allt det som Jesus gjort skulle stanna utanför oss om inte den

helige Ande förde det in i oss.

Allt det som Jesus gjort skulle stanna utanför oss om inte

den helige Ande förde det in i oss.  Utan Anden skulle vi inte

ha någon nytta av all Faderns och Sonens möda, det skulle förbli en teori.   Genom den helige Ande blir det istället en erfarenhet.

Anden bor i ditt hjärta och genom sakramenten är du märkt med hans sigill.  Men Anden är en vän av tystnad och stillhet. 

När du i bön lysnar till hans ordlösa rop inom dig   ( Rom. 8:26 ),

ger du honom möjlighet att leda dig allt djpare in i Gud. 

24   JULI  2015.

FARISEN SOM BLIR PUBLIKAN.

Det som utmärker farisen i Jesu liknelse att han ser ner på andra som inte gör samma saker som han.

#Jag tackar dig, Gud, för att jag inte är som andra människor ....

eller som tullindrivaren där#.    ( Luk. 18:11 ).

Vilken dårskap att döma andra efter vissa yttre tecken och indicier!

Vi ser ju bara fasaden och vet inte vilken inställning som döljer sig bakom den.  Samma yttre handling kan hos den ene ha positiva

fötecken och hos den andre negativa, beroende på om den framspringer ur kärlek eller ur egoism.

Farisens fasta tjänade endast till att göra honom ännu mer upblåst.

Helgonens fasta var en följd av deras hunger efter Gud.

Gud ensam vet om han skall säta plus- eller minustecken.

Den som verkligen lärt känna kärleken har inte längre behov att

döma andra.  Han vet att den inre verkligheten inte kan mätas.

Den sanna kärleken jämför sig aldrig med andra. 

Den jämför sig endast med sig själv, och anser att den alltid är för liten,  att skulden aldrig är avbetald.

Fariseen och tullindrivaren lever i två skilda världar.

Ändå är vägen som skiljer dem mycket tunn.  Farisen kan när som helst bli publikan.  DEt  räcker att han visar sin fariseism för Gud.

Då blir själva fariseismen den dörr genom vilken Guds nåd strömmar in.  Om farisen stiger ned från sin piedestal och säger:

"Gud, se vilken farise jag har varit, var nådig mot mig, syndare",

då blir han publikanens broder, och de går båda, hand i hand,

rättfrärdiggjorda hem. 

25  JULI   2015.

GUD I DIN NÄSTA.

Du behöver inte välja melan Gud och människan, välja vem av dem du skall ägna din kärlek.

Därför att Gud har blivit människa,  har han själv blivit din nästa, din allra närmaste nästa.  Han identifierar sig så med människan

att du i var och en kan möta oh älska honom. 

"Har du mött din broder, så har du mött Gud",  sade ökenfäderna.

Du kan bara älska din nästa med sann kärlek om du ser honom

så som Gud ser honom.  Gud ser tvärs igenom det yttre och  tränger fram till människans innersta,  där Anden vittnar om att hon är

Guds barn  (  Rom. 8:16  ).

Om varje människa säger Gud:  Detta är mitt älskade barn,

min utvalde  ( Matt 3:17 ).

Jesus Kristus är varje människas ljus, ett ljus som lyser i mörkret

(  1 Joh.  1:4-5  ).  Kärleken ser detta ljus,  mitt i mörkret.

Att möta det ljuset är att möta det allra mest personliga hos din

nästa, den punkt där hon är mest sig själv.

Det är i det gudomliga som människan är till fullo människa.

"Människans medelpunkt är Gud",  skriver Johnnes av Korset.

Kärleken fäster sig inte vid oväsentligheter:

egenskaper, karaktär, begåvning.   Kärleken hoppar överalla förskansningar som den andre byggt upp och möter honom

i hans medelpunkt.

När du ser till din nästas innersta, då älskar och vördar du Gud

i honom och i ud.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 21 juli 2015 08:28

NJUT AV LIVET.   DEL. 3.

Jesus Syraks bok.  14:11-1.

11.   #Mitt barn, unna allt gott du kan, och ge Herren de offer

som tillkommer honom#.

Glöm inte dig själv; mitt barn. 

Ge Herren det offer som tillhör honom.

Predikaren.  11:9.

9.   #Gläd dig, yngling, medan du är ung, njut i fulla drag av din ungdom.

Följ ditt hjärtats vägar, gå dit ögat leder dig.

Men tänk på att för allt du gjort skall du ställas till ansvar av Gud#.

Ungt vist hjärta behagar sin skapare.

Njut din ungdomstid i Treenighetens närvaro; när du blir gammal;

du har nytta av denna tid av livet.

Följ ditt hjärtats inre väg, din livsvandring blir trygg och säker.

Alla ska ställas till försvars för sina handlingar; antingen de är

12.   #Minns att döden inte ger uppskov, men tiden som dödsriket

fastställt känner du inte#.

Dödens vilja förändrar sig inte; den är hänsynslös.

Döden fastställer en tid; vi inte känner till; när den kroppliga hyddan

blir till stoft.

13. #Gör gott mot din vän innan du dör, ge åt honom så frikostigt

du förmår#.

Var vänlig, omtänksam och tacksam mot din vän innan du dör.

Glöm dig själv+din egen-kärlek; var frikostig i de andliga dygderna

mot honom.

14.   #Neka dig inte en glad dag,  och försaka inte ett oskyldigt nöje#.

Predikaren.  8:15.

15.  #Då prisade jag glädjen, ty för människan inte något gott under solen

utan att äta, dricka och vara glad.

Detta står henne till buds i livets möda, de dagar som Gud ger henne

under solen#.

Glädjens personlighet och vilja; finns i att äta, dricka och vara glad.

Detta kan var en uppmuntran för henne under livets möda av

lidande och bekymmer.

Livet är en dyrbara gåva; tiden och dagarna av livet; givna av

Hans Majestät under solen.

15.   #Måste du inte lämna åt andra det du har slitit ihop och låta dem

dela upp det du har arbetat för?#

Människans ödmjukhet; känner en välvilja att lämna ifrån sig det hon slitit för.

Job. 27:16-19.

Job besvarar Bildads tredje tal:

16.   #Om han också hopar silver som sand och samlar dyrbara kläder

på hög#.

Samla ihop silver likt sandskornen på havets botten; och dyrbara kläder;

utan att använda dem.

17. #Blir det den rättfärdiga som bär dem, och den ostrafflige som tar

hand om silvret#.

18.  #Huset han bygger är som ett fågelbo, som den koja en väktare gör#.

19.  #Rik går till sängs ----- en sista gång: när han slår upp sina ögon

är allt borta#.

Ej varaktigt i vad han har samlat ihop under livet av silver och dyrbara kläder.

Psalm.  49:18.

18.  #Ty ingeting får han med sig i döden, hans rikedom följer honom

inte dit ner#.

Hans rikedom som han förtröstade på är ingen trogen följslagare.

Predikaren. 2:21.

21.   #Ty också den som strävat med klokhet, insikt och framgång måste lämna vad han äger åt en som inte lagt ner någon möda på det.

Även detta är tomhet och ett stort elände#.

När livet är slut får han lämnat allt det han äger; som han erhållit genom klokheten, insikten och all framgång; åt en som utan möda få det.

Vid dödens skeende blir det till tomhet och ett stort elände.

16.   #Ge och ta, och njut av livet, ty i dödsriket finner du ingen njutning#.

Vara givmild och att få är att njuta av livet.

I dödsrikets närvaro finns ingen njutning.

Predikaren.  5:17.

17.   #Jag har också sett något annat: det är gott och skönt för människan att äta och dricka och finna glädje mitt i sin möda under solen,

de dagar som Gud har gett henne att leva.

Det är hennes beskärda del#.

Gud har gett henne livsdagar; eftersom livet är en Guds gåva.

Under livets vedermödor; är det uppmuntrande för henne att äta och dricka

och finna glädje under solens hetta.

17.   #Allt som lever slits ut som ett klädesplagg, ty sedan urminnes tid lyder budet:  Du skall dö#.

Alla levande varelser; föråldras som ett utslitet klädesplagg.

Till varje människa; lyder budet:  Du skall dö.

Psalm. 102:27.

27.   #De skall förgås, men du består, de är plagg som slits ut,

du byter ut dem som kläder och de är borta#.

En psalm+en bön av en betryckt som är modlös och utgjuter

sin sorg inför Herren.

Eftersom alla lever i avsaknad från Guds härlighet.  ( Rom. 3:24 ).

Vår mästares bråddjup av kärlek, ödmjukhet och barmhärtighet

består för evigt.

Människans föråldringsprocess i sin jordiska kropphydda;  gör att hon slits ut.

Kan kan liknas vid utslitna klädesplagg; som förmultnar till stoft.

1. Mos. 2:17.

17.   #Utom om trädet som ger kunskap om gott och ont.

Den dag du äter av det trädet skall du dö#.

Mänsklighetens faders och moders olydnad; ätandet av den Guds förbjudna frukt; vars frukt; gjorde att hela skapelsen; blev lagd under dödens makt

och inflytande.   Hon valde o-lydnaden; istället för lydnaden.

18.   #Som grönskande löv på ett lummigt träd ------ några faller av, andra

spricker ut ----- är också släktet av kött och blod:  ett släktled dör,

och ett annat föds#.

Beskrivning på människor släktets fortsatta fortplantning:

släktled dör och ett nytt släktled föds.

Jesaja.  40:6-8.

Tröstande ord till Guds folk.

6.   #En röst sade:  Förkunna!

Jag frågade;  "Vad skall jag ?"

Människan är som gräset, förgänglig som blomman på ängen#.

7.   #Gräset torkar, blommar vissnar, när Herrens vind går fram.

Ja, folket är gräs#.

8.   #Gräset torkar bort, blomman vissnar, men vår Guds ord består i evighet#.

Tröstens ord  till ett vandrande folk; skapade av jordens stoft.

Människans liv kan liknas vid gräset; under ungdomstiden är det grönt, friskt och fruktbart.  I jämförelse med Guds ord; är ett människor liv; ej bestående ty det vara allenast en kort liten tid; det vissnar bort som blomman och 

torkar bort som gräset.

Predikaren. 1:4.

4.   #Släkte går och släkte kommer, jorden är evigt densamma#.

19.   #Allt människoverk multnar och förgår, och med det försvinner

dess upphovsman#.

Predikaren.  9:5-6.

6.   #De levande vet att de skall dö, men de döda vet ingenting.

De har ingen lön att vänta, minnet av dem är borta#.

6.   #Det är slut med deras kärlek, deras hat och avund, aldrig mer tar de del i det som sker under solen#.

När jordelivet är slut; kan inte en människan längre ge sin, ömhet, omsorg,

kärlek, uppmuntran och inre glädje till sin medmänniska och omgivning.

När jordelivet är slut; kan inte människan längre ge sin; hatiskhet, avundsjuka, bitterhet, självgodhet, självupptagen, förtal och skvaller till

sin medmänniska och omgivning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 21 juli 2015 06:29

NJUT AV LIVET.   DEL. 2.

Jesus Syraks bok.   14:1-4.

1.   #Lycklig den som håller sin tunga i styr och inte behöver

känna syndernas sting#.

Behärskad tunga en välsigelse in i tystnadens närvaro.

O-behärskad tunga gör syndens frukter kännbar.

Jesus Syraks bok.  25:8.

8.   #Lycklig den som lever samman med en klok hustru,

den som aldrig slinter med sin tunga,  den som slipper tjäna

en underlägsen herre#.

Livet tillsammans med en klok hustru; ger ett tryggt och

innehålsrikt äktenskap.  Trygg uppväxttid för barnen.

O-behärskad tunga+fladdrande tunga; slinter och halar iväg;

i vad hon inte ska säga.   Det som är sagt; det är sagt.

Tänka först; och sedan tala; är ett ord av vishet och klokhet.

2.   #Lycklig den som inte måste döma sig själv och som aldrig

ger upp hoppet#.

Välsignad den inte är själv-dömande. Föraktar och anklagar sig själv.

Den beslutsamme ger aldrig upp hoppet.

3.    #Illa passar rikedom för en snål människa ----- vad skall den

ogine ha pengar till?#

Rikedomar för den girige; gör honom ännu girigare.

Ordspråket säger;   #Den som älskar penningar känner aldrig en

mättnad på penningar#. 

Vad skall den girige har penningar till; om han aldrig; använder dem;

ge till de fattigas och behövandes behov.

4.   #Den som inte unnar sig själv något samlar åt andra:

hans egendom får främlingar njuta av#.

Den som samlar åt andra gör sig själv; en björntjänst.

Predikaren.  2:18.

18.   #Jag hatade också allt som jag med möda förvärvat under solen: det måste jag lämna till den som kommer efter mig#.

Jag blir o-tacksam mot mig själv; för allt som mitt liv förvärvat under solen.

När mitt liv är fullbordat; jag får överge allt; till de efterkommande.

Predikaren.  6:1-2.

1.   #Det finns inget ont som jag har sett under solen, och tungt vilar det på människan:#

2.   #Det är då Gud har gett någon gods och guld och ära, så att ingenting

fattas av allt som han åtrår, men inte låter njuta av det; det får istället

en främling göra.  Detta är tomhet och en svår plåga#.

Gods och guld och ära har sitt ursprung ifrån Hans Majestäts kärleksfulla Faders hjärta; Guds omsorg, kärleksfullhet och ömhet visar sig i hans givande.  Blir det inte herre i livet; tillfaller det en för mig okänd människa.

Kärleken till Treenighetens inre liv; har ändå ett större evighetsvärde; än

matriella rikedomar; av gods, guld och ära. 

Jesus Syraks bok.  14:5-7.

5.   #Är man hård mot sig själv, mot vem kan man då var god?

Aldrig får man då någon glädje av sina pengar#.

Ordspråksboken.  11:7.

7.   #När mannen dör är hopet ute, av hans kraft är inget mer att vänta#.

Älskar och uppmuntrar man inte sig själv; hur kan man då älska och

uppmuntra sin med-människa.

Vad för nytta och glädje har man då med sina penningar.

Vid livets slut; när livskraften; finns det inget mer att vänta.

6.   #Ingen är värre än den som är ogin mot sig själv; just detta

är straffet för hans ondska#.

Vad kan vara värre att inte älska och uppmuntra sig själv.

Ondskans straff mot sig själv är att förakta och hata sig själv.

7.   #Om han gör något gott gör han det av misstag, men till sist

avslöjar han sin ondska#.

Den som hatar och föraktar sig själv; men trots allt älskar och

uppmuntrar sig själv; ser han det själv som ett misstag.

Till sist avslöjar sig; hans egna handlingssätt mot sig själv; han avslöjar

sin egen ondska.

Jesus Syraks bok.  14:8-10.

8.  #Ond är den som har en ogin blick och föraktfullt vänder sig bort 

från andra#.

Ondskefull är den som med sin blick på föraktsfullt sätt; vänder sig

ifrån en vänskap med sina med-människor.

9.   #Den girige blir aldrig nöjd med vad han fått, och av självisk

orättfärdighet förtvinar själen#.

Girigheten blir aldrig tillfredsställd av penningar.

Dess vilja är att föröka sitt penning-begär.

Självgodhet och egoismen är själens förgörare.

Ordspråksboken. 27:20.

20.   #Dödsriket och avgrunden är omättliga, och omättliga är

människors ögon#.

Människors seende ögon kan jämföras med dödsrikets och

avgrundens omätlighet.

Människors seende ögon förtröttas aldrig på att se.

Predikaren.  5:9.

9.   Den som älskar pengar blir aldrig mätt på pengar, och den som

älskar rikedom får aldrig nog.  Även detta är tomhet.

Kärleken till penningar; kan bli en tids och energitjuv.

Dess tomhet består i att aldrig få nog.

Tomhetens personlighet talar om ett jagande efter vind.

Man vet inte varifrån vinden kommer; eller vart den går.

Salomos Vishet.  6:23.

23.   #Med den tärande missunnsamheten skall jag inte slå följe ------

den har ingeting gemensamt med visheten#.

Den smärtsamma missbelåtenheten; låt den inte bli din följeslagare.

Varför?  Den har ingen gemenskap och samhörighet med

treenighetens visdom.

1 Tim. 6:9-10.

9.   #De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer

för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i

fördärv och undergång#.

10.  #Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många

förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande#.

Hälsning från Apostlafursten Paulus till Timoteus, hans äkta barn i tron.

Rikedomens frestelse ; snärjer hjärtats tro till ett avfälligt hjärta.

Blir ett välbehagligt offer på rikedomens offeraltare; för dåraktiga och

skadliga begär.  Vars syfte är att vilseleda och störta ned människo-själar

in i fördärv och undergång.

Hjärtats kärlek till penningar är roten till ondska; dess påverkan har fört

många till avfall från sin tro.  Frukten av dess avfall; ger ett lidande.

10.   #Den snåle unnar sig inte brödet och lider brist vid sitt eget bord#.

Snål och girig är den som inte äter bröd vid sitt egna bord.


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 juli 2015 08:15

NJUT AV LIVET.   Del.  1.

Jesus Syraks bok.  13:24-2.

24.   #Rikedom är något gott om den inte fläckats av synd,  men ett ont

är den fattigdom som följer av övermod#.

Högmodets ha-begär; gör att rikedomen blir befläckad av synden.

25.   #En människas hjärta får hennes ansikte att skifta och gör det

sorgset eller glatt#.

Glatt hjärta ger ett glatt ansikte.   Tryggt hjärta utstrålar ett tryggt ansikte.

Oroligt, sorgset och förvirrat hjärta; utstrålar ett oroligt, sorgset

och förvirrat ansikte.

26.   #En ljus uppsyn vittnar om ett glatt hjärta.  Att komma på visdomsord kräver mödosam eftertanke#.

Fint, mjukt och en ljust ansikts uttryck vittnar om ett glatt hjärta.

Visdomsord ges i tystnadens närvaro. 

Tystnadens närvaro ger en god eftertanke.

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19
20 21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2015 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se