Alla inlägg under januari 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 januari 2015 13:10

AUGUSTI MÅNAD.

SALIGA DE SOM ÄR FATTIGA I ANDEN, DEM TILLHÖR HIMMELRIKET.

SALIGA DE ÖDMJUKA, DE SKALL ÄRVA LANDET.

( Matt.5:3,5 ).

Den första dagen.

Den som i denna världen väljer att vara den fattigaste och mest okände för vår Herres kärleks skull kommer i himlen att bli den förste, den ädlaste och rikaste.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:1.

1.  "Särlingen söker sak och går till storms mot all vettigt".

Den egoistiske söker efter att utföra sin egen vilja.

Utfrån sitt handlande; är han stridslysten.

Den andra dagen.

Det räcker om vi vill vara kärlekens byten, men vi måste vilja fortsäta att vara fattiga och svaga.

Det är det som är det svåra.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:2.

2.  "Dåren bryr sig inte om insikt, han vill bara lufta egna åsikter".

Dåren lever i o-kunnighetens mörker.

Söker inte insiktens outgrundliga källor.

Han vill leva utifrån sina egna åsikter och tankar.

Den tredje dagen.

Så länge vi är på denna jord kan vi inte binda oss vid något, inte ens de oförargligaste småsaker, ty de få oss på fall när vi minst anar det.

Therese av Lisieux.

Ordsprksboken. 18:3.

3.  "Ondska för med sig förakt, med skändlighet följer smälek".

Ondskefullhetens sådd; ger en skörd av förakt.

I skändlighetens fotspår följer vanära och smädande. 

Den fjärde dagen.

Den enda plats som inte uppväcker avund är den sista platsen. På denna sista plats kan vi varken vara fåfängliga eller andligt bedrövade.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:4.

4.  "Människors ord är som djupt vatten men vishetens källa  en strömmande bäck".

Sinnerlighetens ord har en begränsad förmåga att påverka sin omgivning.

Vishetens ord utifrån dess outgrundliga källa; kan liknas vid en strömmande bäck av inflytelserika ord.

Dn femte dagen. 

Jag vet att Jesus hllre ser oss på ostadiga benn nattetid på stenig väg än under dagen på blomsterprydd stig,

eftersom blommorna kunde få oss att stanna upp.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:5.

5.  "Illa är att ta parti för en skyldig och vägra en o-skyldig hans rätt".

Lydnad till o-rättvisan är att beskydda den skyldige.

Vara o-rättvisans tjänare är att vägra den o-skyldige hans lagliga rätt.

Den sjätte dagen.

Tro mig --- att skriva fromma bröcker, att författa högtidliga dikter, allt sådant är inte mer värt än den minsta självförnekelse.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:6.

6.  "Dårens ord leder till strid, hans mun tigger stryk".

Dårens o-kunnighet; vars ord leder till ordstrider.

Hans muns ord; sår ondskefulla ord av hat, bitterhet och besvikelser.     

Det som såtts i mänsklighetens hjärta ; ger en bestående skörd.

Den sjunde dagen.

Gud är så god och vi kan ge honom som ett offer att aldrig vilja samla in frukten --- det vill säga, vad vi så länge vi lever kan göra, är att känna en avsmak för lidandet och förödmjukelsen. Då ska vi också se att det vackraste i våra önskningar och goda vilja faller till marken utan åstadkomma någonting.

Therese av Lisieux.

Ordspåksboken. 18:7.   

7.  "Dårens mun blir hans fördärv, hans ord en fälla för honom själv".

Fördärvet och förgängelsen vilar i dårens mun.

Hans ord snärjer hans liv.

Den åttonde dagen.

Bara det som är evigt kan tillfredsställa oss.

Therese av Lisieux.

Orspråksboken. 18:8.

8.  "Baktalarens ord är som läckerheter, de slinker ner i människans inre".

Baktalarens ord är hala som smör; har en förmåga att slinka ned i hjärtats innandömen.

Den nionde dagen.

Jag ber att alltid få söka och finna dig, min Gud.

Jag ber att de skapade varelserna inte ska ha någon betdelse för mig och inte jag för dem.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:9.

9.  "Den som försummar sitt arbete är vandalens like".

Ett ordspråk säger den som arbetar är värd sin lön.

Den som försummar sitt arbete går miste om sin lön.

Den tionde dagen.

Jag vill älska endast Gud och vill inte råka ut för att fästa mig vid skapade varelser, när mitt hjärta nu inser vad Han har i beredskap för dem som älskar Honom.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:10.

10.  "Ett befäst torn är Herrens namn, den rättfärdige flyr dit och får skydd".

Herrens namn är av evighet; ett tryggt och befäst torn.

Herrens namn är den rättfärdiges själs säkra och trygga tillflykts-ort .

Den elfte dagen.

Jesus har låtit förstå att den enda sanna härligheten är det som varar i evighet.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:11.

11.  "Den rikes välstånd är hans fasta borg, en hög mur till hans värn".

Den rikes rikedomar är hans starka stöd och försvar.

En hög försvarsmur hans trygghetskänsla.

Den tolfte dagen.

Ju svagare och eländigare vi är, ju öppnare är vi för denna

omvandlande och förtärande kärleks verkningar  --- när vi älskar Jesus och blir hans kärleks krigsbyten.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:12.

12.  "Hjärtats högmod går före fall, ödmjukhet är vägen till ära".

Mänsklighetens högmodiga hjärta för henne till evigt fall.

Ödmjukheten är dess motsats; det för henne till evig ära.

Den trettionde dagen.

När jag påminner mig de fel jag begått blir jag ödmjuk och rädd för att av egen styrka ge ett svar, eftersom den är svag somm ett ingenting.

Therese av Lisieux.

Ordspråksbken. 18:13.

13.  "Att svara innan man lyssnat är en dårskap och en skam".

Ett ordspråk säger oss; tänk först och sedan tala.

Hörsamt öra är ett lyssnande öra; av andras tal.

Den okunnige är pratsam med en fladdrande och stressande tunga; i syftet med att framhålla sitt egna jag-behov.  

Den fjortonde dagen.
Låt oss undvika varje form av uppvisning.

Låt oss tycka om att stå längst ner.  Låt oss inte påverkas av något.

Då är vi fattiga i anden och Jesus kommer och söker upp oss.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:14.

14.  "Med mod uthärdar man sjukdom, men missmod, vem uthärdar det?

Modet ger en inre styrka i uthärdandet av sjukdom.

Modlösheten saknar denna inre styrka.

Jesu egna ord säger oss; Var vid gott mod, ty jag har övervunnit världen.

Den femtionde dagen.

Jesus fick mig att förstå att jag bara behagade honom genom min lydnad.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:15.

15. "Den kloke samlar kunskap, den vise lyssnar och lär.

Klokt hjärta känner en hungers-längtan efter att samla kunskap.

Den vise lyssnar och lärs av vishetens lärdom och erfarenheter.

Den sextonde dagen.

Det känns så fint att i mörker och prövningar få tjäna Gud i hans stora godhet, för att vi har bara detta livet att leva i tron.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:16.

16.  "Gåvor öppnar dörrar och ger företräde hos höga herrar".

Givande hjärtan öppnar med-människors-hjärtan.

Gott vittnesbörd inför all överhet; ger givaren företräde.

Den sjuttionde dagen.

Om man inte är någoting, glömmer man då att Jesus är allting? Man behöver bara släppa iväg sin intighet ut i hans oändlighet och bara tänka på att älska honom.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:17.

17.  "Den som först för sin talan har rätt ---- tills han möter motpartens frågor".

Rätt tal är trovärdigt.  O-rätt tal är ett o-trovärdigt tal.

Den artonde dagen.

Vilket brott jag än hade på mitt samvete, skulle jag inte förlora förtroendet.  Med hjärtat tyngt av sorg skulle jag gå till minn Frälsare och kasta mig i hans armar.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:18.

18.  "Lotten bilägger tvister och skiljer mellan mäktiga män".

Lottkastning stillar tvister och ordstrider.

Den nittionde dagen.

När vi begår ett misstag bode vi inte skylla på fysiska orsaker eller vädret utan bekänna, att detta fall berodde på vår ofullkomlighet men ändå aldrig någonsin misströsta.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:19.

19.  "En kränkt vän är som en befäst stad, tvister är som bommen för en borg".

Tvistigheten är ingen problemlösare.

Tvister och ordstrider sårar mänsklighetens själs-liv.

Kränkt väns goda vänskap är svårare att få tillbaks än en befäst stad.

Den tjugonde dagen.

Det räcker att vi ödmjukar oss och bär ofullkomligheter med tålamod. Sann helighet ligger i detta.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:20.

20.  "Vad munnen talar mättar magen, det som går över läpparna ger mättnad".

Munnens tal styr hela människan; precis som ett litet roder på ett skepp.

Visa och kloka råd; ger god livslust och livsföring.

Den tjugoförsta dagen.

"När jag bara tänker på hur mycket jag behöver förvärva!" har en gudsvigd syster sagt till den heliga Therese. 

"Säg hellre hur mycket du behöver förlora", har Therese svarat, "ty Jesus har åtagit sig att fylla din själ med dygder i samma takt som du blir av med ofullkomligheterna".

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:21.

21.  "Tungan har makt över liv och död, de som kan tygla den får njuta dess frukt".

Tungan utövar sin makt i orden; dess verkan kan leda till död eller liv.

Tyglad + fostrad tunga kan både så och skörda en god fruktsam skörd.

Den tjugoandra dagen.

Låt oss ta vara på det korta ögonblick livet varar.

Låt oss glädja Jesus och låt oss rädda själar åt honom när vi har något att offra.  Låt oss framför allt tycka om att den längsta platse, så långt där nere att världen kann gå med sina fötter på oss utan att vi egentligen tänker på det.

Therese av Lisieux.

Ordspråksokn. 18:22.

22.  "Den som finner en hustru finner lycka, han har vunnit Herrens behag".

Finna en flitig och idog hustru; ger själen lycka.

Dess lycka och glädje vinns från Herrens behag.

Den tjugotredje dagen.

Det är så vår Herre gör. Som givare är han Gud, men han vill att vi ska vara ödmjuka av hjärtat.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:23.

23.  "Den fattige ber bevekande, den rike svarar bryskt".

Den bedjandes tal är blygsamt.

Den rikes tal är fyllt av hårda ord.

Den tjugofjärde dagen.

Jag önskar bara vara så ödmjuk att Jesus kan vila sitt huvud på mitt hjärta och då förstå att han är älskad och förstådd.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 18:24.

24.  "Vissa vänner skadar varandra, men en verklig vän är mer tillgiven än en bror".

Falska vänner kan skada varandra.

Goda vänner; uppmuntrar varandra; mer än en tillgiven bror. 

Den tjugofemte dagen.

Låt oss i ödmjukhet inordna oss bland de ofullkomliga.

Låt oss göra en uppskattning av oss själva som små själar, som Gud i varje ögonblick måste ge sitt stöd och sin omsorg.

Therese av Lisieux.

Den tjugosjätte dagen.

Jag vet av erfarenhet att den enda lycka som beskärs oss på jorden består i att leva i det fördolda och i fullständig okunnighet om de skapade tingen.

Therese av Lisieux.

Den tjugosjunde dagen.

Jag att ju snabnare man gör framsteg i fullkomligheten, ju mer fjärran från målet betraktar man det egna jaget.

Therese av Lisieux.

Den tjugoåttonde dagen.

DEN HELIGE AUGUSTINUS FESTDAG.

Den helige Augustinus och den heliga Maria Magdalena är älskade därför att de blev förlåtna för mycket  och och därför att de visade stor kärlek själva.

Jag älskar dem också.  Jag älskar deras ånger och framförallt deras djärvhet i kärleken.

Therese av Lisieux.

Den tjugonionde dagen.        

Jag bönfaller dig, min gudomlige Jesus, att sända förödmjukelser min väg varje gång jag försöker framhålla mig själv framför andra.

Therese av Lisieux. 

Den trettionde dagen.

Hans vars rike inte är av denna världen har visat mig, att det enda konungarike vi kan önska oss består i att vilja vara förbisedda och inte hållas för något av värde.

Therese av Lisieux.

Den trettioförsta dagen.

Till och med när kärlekens eld verkar ha slocknat, lägger jag i alla fall små stickor på askan och är säker på att elden tar sig igen.

Therese av Lisieux.

 

  

  


Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 januari 2015 17:40

JULI MÅNAD.

OCH NI SKALL TACKA FADERN, SOM RÄDDAT OSS UR MÖRKRETS VÄLDE OCH FÖRT OSS IN I SIN ÄLSKADE SONS RIKE,

I VILKEN VI FÅTT FÖRLÅTELSE FÖR VÅRA SYNDER.

( Jfr. Kol. 1:12-14 ).

Den första dagen.

DET DYRBARA BLODETS FESTDAG.

Jag fattade beslutet att andligt, utan avbrott stå kvar vid korsets fot för att kunna ta emot de heliga blodsdropparna och sedan använda dem för själarnas skull.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:1.

1.  "Bättre en torr brödkant i lugn och ro än huset fullt med kalasmat och bråk".

Den torra brödkanten; har ett högre värde; ty den utesluter kalasmatens frosseri; som räknas som en av dödssynderna.

Köttslig frosseri, osämja och ordstrider är goda samarbetspartner. Vars talespråk säger att lika barn leka bäst. 

Den andra dagen.

Jag häller Jesu blod på själar och offrar sedan Jesus dessa själar, som blivit uppfriskade av blodet på Kalvarieberget.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:2.  "Duglig slav blir herre över oduglig son och får dela arvet med hans bröder".

Flitig, duglig och idog slav är en god förebild över den oduglige sonen. Hans goda livsföring;  gör honom till att dela arvet med sina medbröder.  

Den tredje dagen.

Det är inte för att stanna kvar i det gyllene ciboriet som Jesus kommer ner från himlen varje dag, utan för att finna en annan himmel  ----- vars själars himmel.

Therese av Lisieux.
Ordspråksboken. 17:3.

3.  "Silver prövas i degeln och guld i ugnen, men hjärtat prövas av Herren".

Silvrets och guldets äkthet prövas i ugnens och degelns upphettande värme. 

Prövningens äkthet kan jämföras med ett människo-hjärtats luttringseld i ett urskiljande mellan det goda och onda.

Hans majestäts luttringeld prövar människans vilja och hjärtats lydnad; med att troget följa hans budord.

Den fjärde dagen.

Hur kan ett hjärta som utlämnat sig åt världliga känslor ingå en djup förening med Gud?  Jag är alldeles säker, att det inte är möjligt.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:4.

4.  "Uslingen lyssnar på onda tungor, lögnaren är idel öra för för elakt prat".

Usligheten och ondskefullheten lyder falska tungor.

Lögnarens hörsamma öra; talar ett o-fruktsamt prat.

Den femte dagen.

Sedan jag var fem år har jag inte vägrat Gud något.

Men jag förhäver mig inte för detta. Ser nu hur den nedgående solen förgyller trädtopparna?

Min själ ser ut att lysa  upp, därför att den träffas av kärlekens strålar, det är förklaringen.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:5.

5.  "Att håna en fattig är att smäda hans skapare,

den skadeglade undgår inte straff".

Människans hånfullhet mot den fattige; kan liknas vid att förakta och föringa hans skapare.

Den sjätte dagen.

Att älska Jesus och göra honom älskad.

Hur härligt är det inte!

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:6.

6.  "Barnbarn är de gamlas krona, sönernas stolthet är deras fäder".

Hebreiska ordet för krona; "atara" vilket betyder krans, diadem och krona.

Barnbarnen kan liknas vid de gamlas dyrbara segerkrans av tacksamhet.

Sönernas ödmjuka-stolthet är deras fäders goda livsföring.

Den sjunde dagen.

När jag insett att jag inte förmår något av mig själv ( somm novismästarinna ), blev min uppgift så mycket lättare.

Jag har bara strävat efter att förena mig mer och mer med Gud i vetskapen att resten kommer av sig själv.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:7.

7.  "Stora ord anstår inte odågan, än mindre lögner en ädel man".

Stortaliga ord berör inte den o-kunnige; liksom en ädel furste mot mindre lögnaktiga läppar. 

Den åttonde dagen.

Jag önskar att Jesus ville överta det jag är bra på, så att jag aldrig gjorde något som var mänsligt och personligt utan bara var det som Gud gjorde, inspirerat av kärlekens ande.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:8.

8.  "Den som ger mutor tror sig ha ett trollspö, vart han kommer har han framgång".

Trollspöet kan liknas vid en falsk ytlig lycka.

Falsk ytlig lycka har inget bestående evigt värde.

Den nionde dagen.

Det är svagheten som som ger mig hela kraften.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:9.

9.  "Den som söker vänskap överser med ett fel, den som ältar det driver bort sin vän".

Äkta sökande vänskap förlåter ett fel. 

O-förlåtenheten driver bort all vänskap.

Den tionde dagen.

Allt är för Jesus --- ja allt --- och till och med när jag inte har något att offra, ger jag honom detta ingenting.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:10.

10.  "Klander biter bättre bäst på den kloke än hundra piskrapp på dåren".

Tillrättavisa en klok man; är bättre än tillrättavisningens ris på den o-kunniges rygg. 

Den elfte dagen.

Du vet, o, min Gud, att jag aldrig velat något annat än att få älska bara dig. Jag begär inte att något annat ska vara härligt.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:11.

11.  "Den gudlöse vill bara göra uppror, men en grym budbärare sänds mot honom".

Den stolte ger uttryck för sin upproriskhet.

Den grymme budbärarens budskap; sänds mot honom. 

Den tolfte dagen.

Min glädje är att följa min brudgum för hans egen skull och inte för gåvorna han ger. Han är så stilig, så intagande ---- till och med när han är tyst och håller sig gömd för mig.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:12.

12.  "Hellre möta en björn som mist sina ungar än en dåre i hans vanvett".

Bättre att möta en björninna; i sin moders-kärlek till sina förlorade ungar; än att bemötas av en dåres vanvettiga tankar.

Den trettionde dagen.

Du vet, o, Gud, att min enda önskan är att leva så att alla älskar Dig och att en dag få dö som martyr för din kärlek. 

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:13.

13.  "Den som lönar gott med ont blir själv aldrig kvitt det onda".

Ondskans frö i ondskans fruktbara jordmån; ger en skörd av mer ondskefullhet.

Den fjortonde dagen.

Jag har en stor önskan till --- att bara älska Gud i hans godhet och inte ha någon glädje utom i honom.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:14.

"Börja gräla är som att öppna dammluckor; sluta innan striden bryter lös"!

Gräligheten har sitt ursprung i stoltheten.

Grälighetens grundsyfte är att försvara sig själv.

Sluta upp; annars blir gräligheten som att öppna dammlockorna.

Öppna dammluckor kan liknas vid en vidöppen muns fladdrande tunga.

Den femtonde dagen.

Om man vill bli helgon är det inte så svårt.

Man ska bara ha ett syfte --- att göra Jesus nöjd och bli mer personligt förenad med honom.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:15.

15.  "Att fria en skyldig, att fälla en oskyldig --- bådadera väcker Herrens avsky".

Herrens heliga avsky och vrede blir uppväckt; i frikännandet av den skyldige och den o-skyldiges o-rättvia behandling. 

Den sextonde dagen.

Jag bönfaller er att inte stanna kvar vid Jesu fötter utan följa den första impulsen, som kan lyfta upp er i hans armar. 

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:16.

16.  "Vad gagnar pengar i dårens hand, han kan köpa vishet, han som saknar vett"?

Förvaltarskapet av penningar i dårens händer; är att inbjuda fattigdomen.

Den sjuttonde dagen.

Vi kan inte som Pilatus säga "Vad är sanning?".

Vi äger sanningen, eftersom Jesus bor i våra hjärtan.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:17.

17.  "En vän visar alltid kärlek, en broder är till för att

hjälpa i nöden".

God vänskap är tålig och kärleksfull.

Broder-kärlek är en uthållig hjälp i nöden.

Den artonde dagen.

DEN HELIGE CAMILLUS MINNESDAG.

Man borde betrakta sig själv som den lilla slav, som alla har rätt att ge befallningar.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:18.

18.  "Utan vett är den som ger handslag och går i borgen".

Dålig omdömesförmåga att gå i borgen; för att bli ansvarig för en annans skulder.

Den nittonde dagen.

Bönen är en tacksamhetens och kärlekens tillrop både i prövningarna och i glädje.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:19.

19.  "Den som älskar gräl älskar synd, den som gör porten hög inbjuder olyckan".

Kärleken till att gräla; har sin vänskap in i syndfullheten. 

Grälsjuke älskar att gräla i sin stolthet; vars gräl inbjuder

till olyckor.

Den tjugonde dagen.

Att be är för mig att upplyfta hjärtat,  att blicka upp

mot himlen. 

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:20.

20.  "Fördärvat sinne finner ingen lycka, lögnaktig tunga

bringar på fall".

Fördärvat sinne kan liknas vid ett förmörkat och vilsegånget sinnelag.

Lögnaktig tunga+o-trovärdig tunga; går före fall.

Den tjugoförsta dagen.

Allt som upphöjer, allt övernaturligt som får själen att bli större och som förenar den med Gud är bön.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:21.

21.  "Att ha en dåre till son är en sorg, ingen glädje får

o-dågans far.

Dåraktig son ger sorgfullt modershjärta.

O-kunnighetens son gör fadern glädje-fattig.

Den tjugoandra dagen.

DEN HELIGA MARIA MAGDALENAS MINNESDAG.

När jag ser Magdalena tvätta Mästarens fötter med tårar,

när hon möter honom första gången, känner jag på mig att hon i sitt hjärta förstått vilket bråddjup av kärlek och barmhärtighet som finns i Jesu hjärta.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:22.

22.  "Glatt hjärta ger god hälsa, modlöshet suger märgen ur benen". 

Glatt hjärta ger läkedom till kropp och själ.

Modlösheten kan liknas vid en energitjuv.

Den tjugotredje dagen.

En lärd har en gång sagt.  "Ge mig ett stöd och en hävstång, så ska jag lyfta världen".

Helgonen har lyckats med något som Arimedes aldrig lyckats med.  Den allsmäktige har gett dem stödet, sig själv, han själv och ingen annan.  Som hävstång har de bönen.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:23.

23.  "Den onde tar mutor ur mantelvecket för att hindra

rättvisans gång".

Den ondskefulle tar gömda mutor ur mantelvecket.

Hans tankar motsäger rättvisans gång.

Den tjugofjärde dagen.

Det är när jag har kärlek till dig, o, Jesus, som jag når upp

till Fadern ( jfr Joh 14:23 ).

Mitt lilla hjärta bevarar honom för evigt.

O, heliga Treenighet, du är min kärleks fånge.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:24.

24.  "Den kloke har visheten för ögonen, dåren spanar

mot världens ände"-

Den kloke har vishetens rikedomar inför sina ögon.

Den o-kunnige finner världens fåfänglighet.

Den tjugofemte dagen.

Jesus önskar allmosor av oss som en fattig.

Han utlämnar så på något sätt åt vår barmhärtighet.

Han vill inte ta emot något av oss om vi inte ger det frivilligt, men den minsta gåva vi ger är dyrbar för honom.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:25.

25.  "En dåraktig son får sin far att grämas och bedrövar henne som fött honom".

Dåraktig son är sin faders grämelse.

O-kunnig son bedrövar sin moderskärlek.

Den tjugosjätte dagen.

Precis som solen belyser både det höga cederträdet och det l illa blomsret, sprider den gudomliga utsrålningen sitt ljus över den enskilda själen, vare sig den är stor eller liten.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:26.

26.  "Bötfälla en oskyldig är illa nog, prygla den ädle strider

mot all rätt".

Bötfälla ett o-skyldigt hjärta är att skada sin nästa.

Betraffa den ärlige; är att gå på o-rättvisans stigar.  

Den tjugosjunde dagen.

Ett liv i kärlek är som att utså frid och glädje i många hjärtan, så länge man lever.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:27.

27.  "Den förståndige spar sina ord, den kloke håller huvudet kallt".

Den vise värdesätter tystnaden; orden som talas är av insikt.

Den kloke undviker ordstrider.

Den tjugoåttonde dagen.

Jesus är så god att han bara vill uppfatta de små dygder vi offrar till honom. Dessa dygder tröstar honom.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:28.

28.  "Även dåren anses vis om han tiger och klok så länge han håller mun".

När dårens tunga är rädd om tystnadens godhet; anses han att vara vis. 

Dåren är klok så länge han accepterar tystnadens värde.

Den tjugonionde dagen.

När vi förstår hur eländiga vi är, borde vi inte bara fortsätta att se oss själva utan ha vår högt älskade Jesus för våra blickar.

Therese av Lisieux.

Den trettionde dagen.

Jag har alltid varit glad och nöjd med det goda Gud har gett mig ---- också sådana gåvor som verkat mindre goda eller vackra än de som andra fått.

Therese av Lisieux.

Den Trettioförsta dagen.

Gud har inte något behov av någon för att utföra heliggörelsens verk, men på samma sätt som han låter en skicklig trädgårdsmästare odla sällsynta och känsliga växter, vill han ha hjälp att heliggöra själar. 

Therese av Lisieux.  

 


 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 januari 2015 10:07

VARNING FÖR ÄKTENSKAPSBROTT.

Ordspråksboken. 6:20.  "Lev efter din fars bud, min son, förkasta inte din mors undervisning".

Kan ses som en bild på föräldrars omsorg, kärlek och ömhets nådfullhet mot barnens andliga karaktäriska fostran.

Föräldrars liv blir visare och klokare allteftersom åren går, utifrån livets lärdom och livserfarenheter.   

Gå i lärdomens och erfarenhetens skola; mänsklighetens trygga ryggrad. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 januari 2015 11:44

HELIGA BIRGITTAS UPPENBARELSER UR

 

       UPPENBARELSENS TREDJE BOK.

 

KAPITEL. 35.

 

ETT ENDA HJÄRTA.

 

Maria talade: 

 


       "Min dotter, betrakta min Sons lidande!

Hans lemmar var för mig som mina egna lemmar

       och som mitt eget hjärta. 

Ty liksom andra barn brukar vara i sin moders inre,

      så var han i mig.  Men han blev avlad genom den gudomliga hängivenhetens brinnande kärlek,

          andra genom köttets lusta. 

Därför säger Johannes, hans kusin, med rätta;

        "Ordet blev kött". Ty genom kärleken kom han och var han i mig. 

           Det var Ordet och kärleken som lade honom i mig.

        När han således föddes av mig, kände jag att det var som om hälften av mitt hjärta föddes

     och gick ut ur mig.

Och då han led, kände jag att det var som om mitt           eget hjärta led. 

Ty om något till hälften är utanför och till hälften

         innanför och det som är utanför blir stungit, känner även det som är innanför samma smärta.

           Så är det med mig: när min Son blev gisslad och stungen var det som om mitt eget hjärta blev           gisslat och stunget.   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 januari 2015 09:05

VISHET I DET DAGLIGA LIVET.

Ordspråksboken. 6:1-2.

1.  Min son, om du har gått i borgen för en vän och gett ditt handslag åt en främling".

2.  "Då är du snärjd av dina egna ord, fångad av vad du själv har sagt".

Givet handslag åt en främling; kan ses som en snärjd tungas tal; löftesbunden till vad man själv sagt.

Tungans bundenhet till vad som sagt; är o-återkalligt.

Bevakad tunga tänker först; innan den talar.

Ordspråksboken. 6:3-5.

3.  "Gör så här, min son, befria dig när du har råkat i en annans våld: skynda i väg och bestorma honom".

4.  "Unna dig ingen sömn, ge dig inte någon ro".

5.  "Rädda dig som gasellen undan jägaren, fågeln ur fångelfängarens snara".?

Min son, jag vill vara din rådgivare; låt min vishet leda dig, i ditt vardagliga liv.  Befria dig från främlingars o-kunniga handslag; ge inga ohållbara löften; som du inte kan uppfylla.

Låt inte sömnaktigheten och latenheten styra din lyhörda vaksamhet.

Rädda dig själv ifrån dem; likt en springande gasell undan jägaren.   

Ordspråksboken. 6:6-8.

6.  "Gå till myran, du late, se ur hon gör och bli vis.

Låt den flitiga och idoga myra; vara en god förebild för ditt handlande; mot lathetens och försumlighetens snara och träldomsok.

De kan förblinda ditt sinnelag och hjärta.
Myrans visa idoghet; kan förändra en människas livsstil, livskvalite och livsföring.

7.  "Hon har ingen härskare över sig, ingen fogde eller furste".

Hon känner en frihet i sitt handlande; hon känner inget dominant styre över sitt liv.

Där härskare, fogde-styrda individer och furstar finns; där råder träldomsokets slaveri.

8.  "Ändå skaffar hon föda om sommaren, samlar sin mat vid skördetiden".

Myrans liv är en god förebild på ett väl-planerat och ordningsamt liv.

Hon undviker alla tidsjuvar och energitjuvar.

Ordspråksboken. 6:9-11.
9.  "Hur länge skall du ligga, du late, när skall du vakna och stiga upp?

10.  "Sov lite till, slumra lite till, vila lite till med armarna i kors".

11.  "Och fattigdomen är över dig som en rånare, armodet som en beväpnad man".

Du late, som villigt lyssnar på lathetens vilja.

Vakna upp ur din lathet och bekvämlighet!!!

De bestjäler dig på tiden och all din livs-energi.

Den belöning; de dig ger är idel tomhet och fåfänglighet.

Den lates vila med armar i kors; tillåter fattigdomen styra hans liv.

Fattigdomen kan liknas vid en beväpnad rånare; som stjäler det som inte tillhör honom själv.

Ordspråksboken. 6:12-14.

12.  "En ond människa, en illsinnad man, talar med kluven tunga".

13.  "Blinkar med ögonen, skrapar med foten, gör tecken med fingrarna".

14.  "Han är falsk i sinnet, smider ränker och vållar ständigt  tvister".

Kluven tunga talar dubbla budskap; beblandar ett tal av lögner och sanning.

Aposteln Matteus säger oss att man inte kan tjäna två herrar.

En ondskefull människa med o-trovärdiga blickar.

Låter sina fötter, utföra onda gärningar.

Ger falska och förvirrade tecken med sina fingrar. 

Ett falsk sinnelag; tänker ut onda planer.

En falsk tunga vållar ständiga tvister och ordstrider. 

Ordspråksboken. 6:15.

15.  "Därför skall olyckan överraska honom, han krossas plötsligt och ohjälpligt".

En ond människas; onda gärningars sådd skördar; olycka över honom.

Han blir krossad och fördärvad utifrån sina egna gärningar.

Ordspråksboken. 6:16-19.

16.  "Sex ting är det som Herren hatar, sju är det han avskyr".

17.  "Stolta ögon, falsk tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod".

18.  "Ett hjärta som smider till allt som är ont".

19.  "Menedaren som vittnar falskt och den som vållar tvist mellan bröder". 

Stolta ögon; stolthetens trogna tjänare.

Falsk tunga; o-trovärdighetens tunga.

Händer som utgjuter oskyldigt blod; likt Kain som med syndens avundsjuka dräpte sin broder Abel.

Ett falsk hjärta som planerar; att i lydnad utföra ondskefullhetens vilja.  

Falskhetens tjänare; tjänar med falskhetens tunga.

Tvisthetens och trätornas tjänare vållar ordstrider mellan bröder.

Ordspråksboken. 16:30a.

30a.  "Kisande ögon vittnar om lömska planer".

Kung Salomos ordspråk varnar oss för kisande ögons lömska planer.

Jesus Syraks bok. 27:22a.

22a.  "En man som blinkar med ögonen har ont i sinnet".

Blinkande ögon bevittnar ett ondskefullt sinnelag.

Vars sinnelag ej känner till gemenskapen med ringheten, litenheten och ödmjukhetens närvaro. 

  Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 januari 2015 19:02

VÄLSIGNELSENS BÄGARE SOM VI VÄLSIGNAR, GER DEN  OSS INTE GEMENSKAP MED KRISTI BLOD?  BRÖDET SOM VI BRYTER, GER DET OSS INTE GEMENSKAP MED KRISTI KROPP?

( 1. Kor. 10:16 ).

Första dagen.

Så lite känd Jesu hjärtats stora och barmhärtiga kärlek är.

För att åtnjuta denna rikedom måste vi vara ödmjuka och inse vår intighet, och det är precis det många inte vill.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:1.

1.  "Tankar tar form hos människan,men Herren lägger ord på hennes tunga".

Tankar låter sig formas i tankevärlden utifrån sinnerligheten.

Herrens allvetandets ord läggs på hennes tunga.

Den andra dagen.

Ge mig tusen hjärtan att älska med.  Men det räcker aldrig med dem, o, oöverräffade skönhet!  För att jag ska kunna älska dig, ge mig ditt heliga hjärta självt.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:2.

2.  "Människan tycker sig vara felfri, men sinnelaget prövas av Herren".

Människans egoism ser sig vara fullkomlig i sig själv. 

Det hebreiska ordet ""takan" vars betydelse syftar på att faställa, bestämma, mäta och väga.

Människans sinnerlighet; fastställs, bestäms, mäts och vägs upp; utifrån Hans Majestäts vishet och insikt.

Den  tredje dagen.

Kom ihåg att vår käre Jesus är där i tabernaklet för dig personligen, för din skull.  Kom ihåg att han brinner av längtan att komma in i ditt hjärta.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:3.

3.  "Lägg allt du gör i Herrens hand, så kommer dina planer att lyckas".

Överlåtna, ödmjuka hjärtan har en fast tilltro till Herrens het och barmhärtighet.

Löftet ges till dessa hjärtan; att dina planer ska ha framgång.

Den fjärde dagen.

O, så jag älskar Jesus, som kommer i hostian för att förena sig med min hänryckta själ!

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:4.

4.  "Allt som Herren har skapat har sitt syfte, den onde är till för olyckans dag".

Herrens skapelse tanke; har ett grundsyfte till vad det skapades.

Den ondskefulles livsstil och livsföring påverkar sin omgivning med olyckor; för olyckans dag.

Den femte dagen.  

Sedan vår Herre hade kommit till mig andra gången, har min enda längtan varit att ta emot honom.  Detta tilläts mig på alla de stora högtiderna, men hur långt var det tyvärr inte mellan dem.

Therese av Lisieux.

Ordpråksboken. 16:5.

5.  "Herren avskyr alla högmodiga, aldrig undgår de sitt straff".

Ordspråksboken; vishetens bok varnar oss "Högmodet går före fall, stoltheten går före undergång".

Vi blir bestulna på vår tid och livsenergi; vilket leder oss till fall och undergång.

Den sjätte dagen.

Din kärlek har gått framför mig alltsedan jag var ett litet barn. Den växte medan jag växte, och nu är det ett bråddjup vars djup jag inte kan fylla igen.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:6.

6.  "Trofast kärlek sonar skuld, genom gudsfruktan undviks det onda".

Trofast kärlek förlåter skuldkänslan, ångesten, uppgivenheten och modlösheten.

Gudsfruktan; vilket innebär att lyda Guds budord.

Lydnaden är ett beskydd mot det onda.

Den sjunde dagen.

O, min gudomlige frälsare, jag kan sova vid ditt hjärta för det tillhör mig.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:7.

Den som lever till Herrens behag får fred också med sin ovän".

Människans livsstil, livskvalite och livsföring är avgörande i hur det behagar Herren; och bryter all o-vänskap.

Den åttonde dagen.

Jag har skärskilt mycket tyckt om processionen till ära för Kristi kropp och blod.  Vilken glädje att få strö blommor framför Gud som är så god!  Innan jag lät dem falla till marken kastade jag upp dem i luften så högt jag kunde, och jag var så lycklig när jag såg att ett av mina rosenblad nuddade den heliga monstransen.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:8.

8.  "Bättre att äga litet med rättfärdighet än tjäna mycket med orätt.

Bättre är att äga sötman och smaken från rättfärdigheten än att betjäna ondskans fullhet.

Den nionde dagen.

DEN HELIGA THERESE OFFRAR SIG SOM DEN GUDOMLIGA KÄRLEKENS OFFER DEN 9 JUNI 1895.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:9.

9.  "Människan tänker ut sin väg, men stegen styrs av Herren".

Människa vill planera sitt liv efter sin egna sinnerlighet.

Herrens allvetande styr människans steg.

Den tionde dagen.

För min skull bor du fördold i hostian.  För din skull vill  jag också gömmas undan.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:10.

10.  "Kungens ord är gudsord, han felar inte då han dömer".

I konungens hjärta och tal; är gudsordet verksamt.

Verksamma gudsordet; dömer rättvist.

Den elfte dagen.

Länge hade Jesus och jag sett på varandra och förstått.

Vårt möte på min första kommunionsdag har  inte kunnat kallas en enkel blick.  Det var en sammansmältning.

Ordspråksboken. 16:11.

11.  "Riktig våg är Herrens sak, alla vikter är hans verk".

3. Mos.19:35

35.  "Ni skall inte handla orätt när ni dömer om längdmått, vikt och rymdmått".

36.  "Riktig våg, riktiga vikter, riktigt efamått och riktigt hinmått skall ni ha".

Jag är Herren, er Gud, som har fört er ut ur Egypten.

37.  "Ni skall hålla alla mina bud och stadgar och följa dem. Jag är Herren".

Ni mitt folk skall vara lyhörda och leva i lydnad; ty min nådefullhet och barmhärtighet, förde er ut ur träldoms-landet.  

Den tolfte dagen.  

O, Jesus, det ciborium av guld som du längtar efter över alla andra, är jag själv.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:12.

12.  "Kungar avskyr onda gärningar, ty rättfärdighet befäster tron.

Ordspråksboken. 20:28.

28.  "Godhet och trohet är kungens värn, med rättfärdighet tryggar han tronen".

Kungar avskyr onda gärningar; godheten och troheten är kungens trygga beskydd.

Rättfärdighetens välsignelser; befäster och tryggar hans tron.

Den trettionde dagen.

Bevara mitt hjärta rent, beskydda mig med din närvaro, i alla fall i dag.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:13.

13.  "Rättfärdigt tal behagar kungen, den sannfärdige älskar han".

Rättfärdigt tal är en säkerhet och trygghetskänsla för konungen.

Den som är lyhörd för sanningen älskas av honom.

Den fjortonde dagen.

Tänk så mycket gott jag har fått erfara genom allt det vackra som skänks oss i sådant överflöd i naturen!  Tänk så det lyfter mig till honom, som lagt sådana underverk i ett land som bara ska finnas en dag, och där vi är landsflyktiga. 

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:14.  "Kungens vrede bådar död, men en klok man kan stilla den".

Konungens vrede och vredesutbrott leder till död.

Klok man med ett klokt sinnelag och hjärta; stillar vreden.

Den femtionde dagen.

Jag längtar bara efter att du ser på mig, o, käre Jesus.

Jag vill alltid vara leende och luta mig mot ditt hjärta.

Therese av Lisieux. 

Ordspråksboken. 16:15.

15.  "Ljus uppsyn hos kungen betyder liv, hans gunst är som ett vårregn".

Livets ljus belyser konungens sinne.

Hans goda karaktär kan liknas vid ett andligt vårregn.

Den sextonde dagen.

Du vet så väl, o, Jesu Heliga Hjärta, att mitt enda matyrium är din kärlek.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:16.

16.  "Att vinna vishet är bättre än guld, vinna insikt mer värt än silver".

Andliga visheten har ett evighetsvärde i jämförelse med guldets lockande glitter.

Andliga insikten har ett bestående värde i jämförelse med silvrets tillfälliga värde.

Den sjuttonde dagen.

Jag kan inte ta emot den heliga kommunionen så ofta jag önskar, men, o, Herre ---- är du inte mäktig i allt?

Stanna kvar i mitt hjärta som i tabernaklet och lämna inte denna lilla, som fallit offer för dig.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:17.

17.  "De redligas väg leder bort från det onda, den som ger akt på sina steg räddar livet".

Den gudfruktiges väg; är en trygg och säker vandringsväg;

ett andligt ljus som belyser den.

Andlig vaksamhet; undviker livets felsteg.

Den artonde dagen.

Jesus vill göra ett palats i våra hjärtan.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:18.

18.  "Övermod följs av nederlag, högmod går före fall".

Övermodiga hjärtan; skördar högmodets frukter.

Övermodet och högmodet ger andligt nederlag och fall.  

Den nittionde dagen.

Det är fel att tillbringa tid med att oroa sig i onöden istället för att söka vila vid Jesu hjärta.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:19.

19.  "Bättre vara ödmjuk bland de ringa än dela byte med de högmodiga".

Ödmjukheten och ringheten går sida vid sida.

De högmodiga undviker ödmjukhetens och ringhetens närvaro.

Den tjugonde dagen.

När fienden ansätter mig beter jag mig som en soldat.

Jag vet att jag skulle vara feg i en duell och vänder därför fienden ryggen. Sedan vänder jag til Jesus och säger, att nu är jag beredd att spilla allt blod för att bekänna min tro att himlen verkligen existerar.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:20.

20.  "Den som villigt lär har framgång, lycklig den som förtröstar på Herren.

Tilltro och förtöstan på Treenighetens trovärdighet; ger hjärtat glädje och vila.

Tjugoförsta dagen.

Min himmel är fördold i den lilla hostian där Jesus, min brudgum, beslöjar sig av kärlek till mig.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:21.

21.  "En insiktsfull man kallas vis, och vältalighet övertygar.

En insiktsfull man har ett vist hjärta.

En insiktsfull man har en vis tunga.

En insiktsfull man har visa tankar.

Den tjugoandra dagen.

Det är bara överlåtelsen som kan ge mig plats i dina armar, o, Jesus. Det är denna själsliga gåva som låter mig hämta föda i kärlekens bröd som du förbehåller dina utvalda.

Ordspråksboken. 16:22.

22.  "Den som äger insikt har en källa till liv, men dårens straff är hans dårskap".

Ägandet av insiktens hjärta och vilja; har en livets källa.

Dårens straff är hans o-kunnighet.

Den tjugotredje dagen. 

När demonen lyckas avhålla en själ från att ta emot kommunionen har han vunnit allt och Jesus gråter.
Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:23.

23.  "Den vises tankar gör hans tal klokt och hans ord övertygande".

Den vises tankar har sitt ursprung från vishetens källor.

Hans tal och ord påverkas av visheten och insikten.

Den tjugofjärde dagen.

När jag vilar mot ditt bröst vill jag le och om och om säga till dig att jag älskar dig, o, min Herre.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:24.

"Vänliga ord är som honung ---- smakar sött och gör kroppen frisk".

Vänliga ord kan liknas vid en len och mjuk honung; för den inre människan.

Dess smak har en sötma och gör kroppen frisk.

Den tjugofemte dagen.

Dit hjärta, som besvarar min oskuld, kunde inte svika mitt förtroende.  I dig, o, Herre lägger jag mitt hopp att efter denna landsflykt få se dig i himlen.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:25.

25.  "En väg som tycks vara den rätta kan ändå föra till döden".

En väg kan vara en vilseledande väg för dem; som saknar förmågan att bedöma och urskilja; det onda och det goda.  Hans Majestät säger oss; "att skilja agnarna från vetet".  

Den tjugosjätte dagen.

Om jag av svaghet faller ibland, må din gudomliga blick rena min själ och utplåna hela min ofulkomlighet, som elden som omvandlar allt till sig själv.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:26.

26.  "Arbetarens hunger får honom att arbeta, magen låter honom aldrig vila".

Arbetarens hungerkänsla driver honom till att arbeta; ty arbetaren är värd sin lön.

Den tjugosjunde dagen.

Du är min frid, min lycka, min enda kärlek, o, Jesus.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:27.

27.  "En ondsint man ställer till skada, hans ord är förtärande eld".

Ett ondskefyllt hjärta; skada både sig själv och sin nästa.

Hans ords verkan liknas vid en förtärande eldslåga.

Den tjugoåttonde dagen.

Att leva av kärleken är att fördriva all fruktan och alla minnen av begångna fel.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:28.

28.  "En falsk man vållar strid, baktalaren skiljer vänner åt".

Falsk man lyssnar på falskheten; vars tal ger ordstrider. 

Förtalaren förstör den god vänskapen.

Den tjugonionde dagen.

DEN HELIGE PETRUS OCH DEN HELIGE PAULUS HÖGTID.

Om den helige Petrus sagt till Jesus,  "Herre, ge mig mod att följa dig intill döden", är jag säker på at detta mod inte hade förvägrats honom.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:29.

29.  "En ogärningsman lockar andra med sig och leder dem på orätta vägar".

De som har ett ont sinnelag; lockar andra bort från livets väg.  Det onda sinnelaget styrs av stoltheten.

Stoltheten vilseleder människo-själen.

Den trettionde dagen.

Jag vet att mitt hjärta är för svagt för at vara en apostel, men, Jesu, låna mig ditt hjärta.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:30.

30.  "Kisande ögon vittnar om lömska planer, hopknipna läppar om utfört dåd".

Lömska och lögnaktiga planer bevittnas av kisande ögon.

Tysta och hemlighetsfulla läppar utför illdåd. 

  

   

   


 Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 januari 2015 05:39

HELIGA BIRGITTAS UPPENBARELSER UR

 

        UPPENBARELSENS FÖRSTA BOK.

 

KAPITEL. 31.

 

Ädelstenarna i Gudsmoders krona.

 

I hennes krona satte hennes son sju liljor

     och mellan dessa liljor satte han sju ädla stenar.

 

Den första liljan betecknar hennes ödmjukhet,

      den andra henne gudsfruktan,

den tredje hennes lydnad,

        den fjärde hennes tålamod,

den femte hennes orubblighet,

        den sjätte hennes mildhet, ty i sin mildhet ger hon åt alla som ber henne.

      Och den sjunde betecknar hennes barmhärtighet mot de behövande, ty i vilken nöd

         en människa än befinner sig kommer hon att räddas, om hon av allt hjärta ropar till henne.

      Bland dessa strålande liljor satte hennes son sju stenar av det allra dyrbaraste slag.

 

          Den första stenen betecknar hennes enastående dygdighet, ty det finns ingen dygd

       i någon själ eller i någon kropp som inte hon äger i ännu högre grad.

 

Den andra stenen betecknar hennes fullkomliga

       renhet, ty denna himmelens drottning var så ren att en enda syndens fläck aldrig någonsin

        kunde upptäckas hos henne, ända från hennes inträde i världen och till hennes dödsdag.

      Inte ens alla djävlar tillsammans kunde upptäcka så mycket orenhet hos henne som

     man kunde sätta på en nålsspets.

Hon var verkligen den allra renaste.

 

Ärans konung anstod det nämligen inte att vila

     någonstans, utom i det allra renaste kärl,

       i henne som var den utvalda före alla änglar och människor.

 

Den tredje stenen betecknade hennes skönhet,

      ty Gud lovprisas ständigt av sina helgon för hans moders skönhets skull och för hennes

       skönhets skull fylls alla heliga änglar och alla heliga själar av glädje.

 

Kronans fjärde ädelsten betecknar den jungfruliga

       moderns vishet, ty hon ärfylld av all gudomlig vishet tillsammans med Gud och all vishet uppfylls

         och fullkomnas av henne.

 

Den femte stenen betecknar styrka,

        ty --- tillsammans med ---- är hon så stark att hon kan underkuva allt skapat.

 

Den sjätte stenen betecknar hennes klarhet som

      är så klar att änglarna, som har ögon klarare

än solen, blir upplysta av henne och demonerna

          inte vågar blicka in i hennes klarhet.

 

Den sjunde stenen betecknar fullheten av all

         glädje och all andlig ljuvlighet, som så helt uppfyller henne att det inte finns någon glädje

        som inte förmeras av henne, ingen ljuvlighet som inte förökas och fullkomnas av hennes

         och av det saliga skådandet av henne, ty mer än alla andra heliga är hon uppfylld av nåd.

       Hon är nämligen det rena kärl i vilket änglarnas bröd vilade och i vilken är all ljuvlighet

        och all skönhet.

 

Dessa sju stenar satte hennes son mellan de sju

        liljor som fanns i hennes krona. 

Hedra däför henne, du som är hans sons brud,

        och prisa henne av allt ditt hjärta, ty hon är sannerligen värd allt lov och all ära". 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 januari 2015 16:47

MAJ MÅNAD.

HON ÄR ETT ÅTERSKEN AV DET EVIGA LJUSET, EN KLAR AVSPEGLING AV GUDS VERKSAMHET OCH EN AVBILD AV HANS GODHET.   ( Salomos Vishet 7:26 ).

Den första dagen.

Min käraste moder Maria, jag tror att jag är lyckligare än du.

Jag har dig som en mor, och du har inte den saliga jungfrun att kunna älska, som jag har. 

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:1.

1.  "Mjukt svar stilla vrede, hårda ord väcker harm".

Mjukt svar utifrån ett milt hjärta stilla vreden.

Hebreiska ordet"ap" vilket betyder vrede och harm.

Hårda ord ge liv till vreden och vredesutbrottet.

Den andra dagen.

Mitt hjärta längtar efter dig o, Jesus. Min enda begäran är att få rå om dig, min Gud.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:2.

2.  "Den vises tal flödar av kunskap, ur dårens mun strömmar enfald".

Den vises tal har sitt ursprung i vishetens outgrundliga kunskap.

Ur den o-kunniges mun strömmar ord av o-fruktsamma ord.

Den tredje dagen.

Så stort hjärtat verkar i jämförelse med denna världens goda ting, eftersom de tillsammans inte kan mätta det.

Men när jag jämför det med Jesus ---- hur litet verkar det inte då!

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:3.

3.  "Herrens blick når överallt, den följer onda och goda".

Herrens allvetande blickar överskådar hela skapelsen.

Allvetande blickar känner till både det onda och goda.

Den fjärde dagen.

Att bevara Jesu ord (Luk. 11:28 ) är själva villkoret för att vi skall bli lyckliga och ett bevis på att vi älskar honom.

Och detta ord är han själv, eftersom han kallas Logos och Faderns oskapade ord  ( Joh. 1:1 ).

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:4.

4. "Läkande ord är ett livets träd, men svekfulla knäcker lusten att leva"  

Läkande ord kan liknas vid själens lena honungssmak.

Svekfullhetens ord knäcker livslusten.

Den femte dagen.

Kristus vill att jag älskar honom därför att han har förlåtit mig, inte mycket, utan allt.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:5.

5.  "Dåren förkastar sin far fostran, klok den som låter sig tuktas".

Den o-kunnige lyssnar inte på sin himmelske faders fostran.

Den kloke låter sig villigt tuktas.

Den sjätte dagen.

Låt oss ha kärleken, eftersom det är det enda hjärtat är till för.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:6.

6.  "I den rättfärdiges hus samlas rika skatter, vad den onde tjänar förfars".

I den rättfärdiges hus samlas en rikedom av andliga skatter.

Den ondskefulles belöning har ingen varaktighet.

Den sjunde dagen.

Jag föreställer mig min själ som en avskrädesplats och ber den Saliga Jungfrun att ta bort allt skräp, det vill säga ofullkomligheterna.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:7.

7.  "Den vises ord sprider kunskap, dårens tankar går vilse".   

Den o-kunniges tankar saknar livets fasthet och säkerhet.

Den vises ord sprider kunskapens glädje och ljus.

Den åttonde dagen.

DEN HELIGA THERESE GÖR SIN FÖRSTA HELIGA KOMMUNION DEN 8 MAJ 1884.

Jag älskar dig, min Jesus, och ger mig själv till dig för alltid.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:8.

8.  "Den ondes offer väcker Herrens avsky, den rättrådiges bön behagar honom".

Den ondes offer-gärningar väcker Herrens avsky och vrede.

Den rättrådiges böne-offer behagar Hans Majestäts hjärta.

Den nionde dagen.

Det är inte min önskan att bekymra mig över det som är övergående. Min älskade skall inta dess plats var det än sker.

Jag vill vandra i hans kärleks lövsalar där ingen kan störa.

Ordspråksboken. 15:9. 

9.  "Herren avskyr syndigt leverne, strävan efter rättfärdighet älskar han".

Herren avsky en syndig livsföring i både ord och gärningar.

Ett liv i rättfärdighet älskar han.

Den tionde dagen.

O, porlande natur, om jag inte såg Gud i dig, skulle du inte vara något annat än en stor grav.

Ordspråksboken. 15:10.

10.  "För den avfällige är fostran ett ont, men den som skyr tuktan måste dö.

Avfälligheten bedrar den avfälliges hjärta.

Undvika all slags tuktan vilseleder människosjälen.

Den elfte dagen.

Jesus, du är stjärnan som leder mig framåt.  Och du vet att ditt kära anlete är min himmel här nere.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:11.

11.  "Dödsriket och avgrunden ligger öppna för Herren, hur mycket mer då människors hjärtan".

Den allvetandes ögon ser dödsrikets och avgrundens verkligheter.

Människo-hjärtats innersta innandömen; kan ses ännu tydligare av hans allvetande blickar.

Den tolfte dagen.

I himlen får jag leva i glädjen eftersom alla prövningar för alltid är över, men här nere måste jag leva av kärleken.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:12.

12.  "Hädaren ogillar klander, han söker sig ej till de visa".

Bespottaren och hädaren lyssnar inte på de visas tillrättavisningar.

Den trettionde dagen.

Sedan ropade jag att jag frivilligt skulle låta mig kastas i helvetet, denna plågornas och hädelsernas plats, för att Gud där skulle bli älskad för evigt.  Detta skulle inte kunna ge honom ära, men när vi har kärlek, blir det bara så att vi säger mycket som är dåraktigt.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:13.

"Glatt hjärta ger ljus uppsyn, sorg skapar modlöshet".

Glatt hjärta utstrålar ljusets rikedomar.

Sorgsenheten skapar modlöshet och hopplöshet.

Den fjortonde dagen.

Om det i all osannolikhet vore så att Gud själv inte såg mina goda gärningar, skulle jag inte sörja för det.

Jag älskar honom så mycket att jag önskar ge honom glädje, till och med utan att han vet att det är jag som har gjort det.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:14.

14.  "En klok man söker kunskap, dåren ägnar sig åt dumt prat".

Den kloke mannens sökande längtan efter kunskapen.

Den o-kunnige tar tid med struntprat.

Den femtionde dagen.

Jag älskar Jesus som den han är, som hans lilla brud.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:15.

15.  "Den fattige har det alltid svårt, men gott lynne ger ständig fest".

Den fattige kämpar med sin fattigdom.

Den fina personligheten ger god vänskap.

Den sextonde dagen.

O, Jesus, att jag en dag får dö av din kärlek.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:16.

16.  "Bättre knapphet och gudsfruktan än överflöd och oro".

Bättre med måttfullheten och gudsfruktan; än ett liv i överflöd och oroligt sinnelag.

Den sjuttionde dagen.

DEN HELIGA THERESES KANONISERINGSDAG

DEN 27 MAJ 1925.

Jag har aldrig sett Gud i hans godhet något annat än kärleken. Han återgäldar denna kärlek.

Efter min död vill jag låta ett regn av rosor falla.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:17.

17.  "Bättre är en tallrik kål med kärlek än en mör oxstek med hat".

Kärlekens inre verkan i våra hjärtan; kan vara bättre än tallrik kål.

Hatets verkningar kan liknas vid en mör o-ätbar oxstek.

Den artonde dagen.

Jesus hjälper oss utan att förefalla göra något sådant, och de tårar syndarna får honom att utgjuta torkas upp av vår stackars fattiga kärlek.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:18.

18.  "En hetlevrad man vållar gräl, den tålmodige stillar  trätan".

Hetlevrad och häftig man uppväcker gräligheten.

Den tålmodige stillar kivet och ord-stridigheten.

Den nittionde dagen.

En själ i nådens tillstånd fruktar inte demonerna som är fega  ----- när ett barn tittar på dem flyr de genast.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:19.

19.  "Den lates väg är spärrad av törne, den redbare färdas på banad väg".

Den lates väg är spärrad av bekymmer, oro och förvirring.

Den klokes livsväg; kan liknas vid trygghetens och fasthetens väg. 

Den tjugonde dagen.

Jag vet att kärleken styrker varje kallelse, att kärleken är allt, att den omsluter alla tider och alla platser eftersom den är evig.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:20.

20.  "En klok son är sin fars glädje, men dåren föraktar sin mor".

En klok son lyssnar på sin fars förmaningar.

Den o-kunnige lyssnar inte på hennes moders-kärlek.

Den tjugoförsta dagen.

Jag är så övertygad om att kärleken är det enda som kan göra oss behagliga inför Gud i hans godhet, och att denna kärlek är den enda skatt jag har begär till.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:21.  

21.  "Den vettlöse har sin glädje i dårskapen, den insiktsfulle håller rak kurs".

Den o-kunnige finner sitt hjärtats glädje i o-kunnigheten.

Den insiktsfulle vandrar tryggt på insiktens väg.

Den tjugoandra dagen.

Att leva av kärleken är att efterlikna Maria Magdalena som sköljde dina fötter med tårar och baddade dem med väldoftande olja. Hon kysste dem med kärlek och torkade dem med det vackra håret.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:22.

22.  "Utan överläggning går en plan om intet, med många rådgivare lyckas den".

Dålig planering av ett o-ordningsamt sinne; gör planen om intet.

Goda rådgivare ger en framgångsrik planering.

Den tjugotredje dagen.

Vår älskade menar inte att vi ska lysa genom våra gärningar eller tänka vackra tankar. Om han ville ha högtstående begrepp, har han då inte änglarna som i kunskap överträffar världens största genier?

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:23.

23.  "Glad blir den som kan ge svar ---- vad är bättre än ett ord i rätan tid"!

Glädjen finns på dens läppar som kan ge svar.

Uppmuntrande ord i rätt tid; sprider glädje.

Den tjugofjärde dagen.

Det är så härligt att få kalla Gud i hans stora godhet "vår Fader".

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:24.

24.  "Den kloke vandrar uppåt på livets väg, för att undvika dödsrikets djup".

Den kloke har lärt känna klokhetens väg + livets väg.

Denna väg undviker all förgängelse och fåfänglighet.

Den tjugofemte dagen.

Ja, även om jag är mycket liten är jag inte rädd för att blicka mot kärlekens gudomliga sol och jag längtar efter att komma närmare honom.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:25.

25.  "Den högmodiges hus river Herren ner, men änkans gränssten låter han ingen rubba".

Högmodets hjärta har inget bestående värde inför treenighetens närvaro.

Herrens ögon ser till änkans hjärte-behov.

Den tjugosjätte dagen.

O, min Gud, det är sant att "kärleken bara återgäldas med kärlek" ( Den helige Johannes av Korset ).

Därför har jag sökt efter och funnit den enda vägen som tröstar mitt hjärta --- det är genom att ge kärlek igen för kärlek.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:26.

26.  "För Herren är de gudlösas planer vidriga, men vänliga ord är rena".

Gudlösas uppgjorda planer har ingen framgång i Herrens ögon.

Vänlighetens ord är till själens hälsa och läkedom.

Vänlighetens rena ord; utgår från ett rent och överlåtet hjärta.

Den tjugosjunde dagen.

Gud har i sin godhet gett mig ett så trofast hjärta, att när det en gång hyst kärlek, älska det för alltid.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:27.

27.  "Den roffar åt sig drar olycka över sitt hus, den som skyr mutor får långt liv".

Ha-begärets o-ärlighet drar sin egen olycka över sitt hus.

Den ärliges avsky för mutor ger ett långt liv. 

Den tjugoåttonde dagen.

Bara du kan mätta min själ, o, Jesus, för jag måste älska dig i all evighet.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:28.

28.  "Den rättfärdige tänker innan han svarar, men ur syndarens mun strömmar ondska".

Den rättfärdige väljer sina ord innan han talar.

Syndarens mun styrs av ondskefullhetens fladdrande tunga.

Den tjugonionde dagen.

Ett enda kan jag -- att älska dig, o, Jesus.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:29.

29.  "Herren är fjärran från de onda, men han hör den rättfärdiges bön".

Herren har ingen gemenskap med de onda.

Herren har hörbara öron till de rättfärdigas bön.

Den trettionde dagen.

Man frågar hur man ska uppnå fullkomlighet.

Ett enda sätt vet jag --- kärlekens.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:30.

30.  "Vänliga blickar gör hjärtat glatt, god nyhet ger kroppen styrka".

Vänlighetens varma blickar gör hjärtat glatt.

Goda nyheter ger kroppen ny energi-styrka.

Den trettioförsta dagen.

DEN SALIGA JUNGFRUNS FESTDAG.

DEN RÄTTRÅDIGA KÄRLEKENS MODER.

O, jungfru Maria, förvandla mitt hjärta till ett vackert och rent korporale, så att jag kan ta emot denna vita hostia, i vilken vårt älskliga lamm gömmer sig.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:31.

31.  "Den som tar emot hälsosam tuktan får tillträde till de visas krets".

Hjärtats mottaglighet för hälsosam tuktan; ger tillträde de visas gemenskap.

  

 
Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2 3 4
5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2015 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se