Alla inlägg under juli 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 juli 2017 02:20

DEN  GODHJÄRTADE  BLIR  VÄLSIGNAD


TY HAN DELAR BRÖD  MED  DEN  FATTIGE.


Ord. 22:9.


5700.  O-själviska kärleken  vanärar

själviska kärleken.


5701.  Egoismen  ärar  själviska kärleken.


5702.  Egoismen & själviska kärleken

varandras vänner.


5703a.  O-själviska kärleken  själviska kärlekens

vän & fiende.


5703b.  O-själviska kärleken  själviska kärleken

går skilda väger.


5703c.  O-själviska kärleken  själviska kärleken

älskar inte varandra.


5704.   Själviska  kärleken  inte älsk-värd

inför o-själviska  kärleken. 


5705a.  O-själviske  känner  fullkomlig iver

tjäna o-självisk-heten.


5705b.  O-själviske  känner  fullkomlig iver

lära känna o-självisk-heten.


5705c.  O-själviske har ett mål på jorden.


5706.  Människans  livs-beslut  välja vandra

på  o-självishetens smala stigar  eller

självisk-hetens breda stigar. 


5707a.  För-virrade människor  har ingen själv-kännedom om sitt människ-värde.


5707b.  För-virrade människor har inte något mål

på  jorden.


5707c.  För-virrade människor  livet i fåfänga.


5708a.  Ömheten  så fin  den är.


5708b.  Ömheten  så nyttig  den är.


5708c.  Ömheten  så tillgänglig  den är.


5708d.  Ömheten  så talande  den är.


5708e.  Ömheten  så personlig  den är.


5709.  Kärleken  vän med sinnesron  Och sinnesfriden. 


5710.  Barmhärtigheten  vän med sinnesfriden 

& sinnesron.


5711.  Tålmodige har ett mål  på jorden.


5712.  Ut-hållige har ett mål  på jorden.


5713.  Tystnadens vän  lärt känna  tystnaden.


5714.  Stillhetens vän  lärt känna  stillheten.


5715.  Lugnets vän  lärt  känna  lugnet.


5716.  O-tystnadens vän  känner inte  tystnaden.


5717.  Tystnaden  vill lära känna  våra  tankar

hjärtats tankar.


5718.  Stillheten  vill lära känna  våra tankar

hjärtats tankar.


5719.  Lugnet  vill lära känna  våra tankar  

hjärtats tankar.


5720a.  Tystnaden  tala till  mina tankar

hjärtats tankar.


5720b.  Lugnet  tala till  mina tankar 

hjärtats tankar.


5720c.  Stillheten  tala till  mina tankar

hjärtats tankar.


5720c.  Stillheten  tala till  mina tankar 

hjärtats tankar.


5721.  Saktmodige uppskattar   värdesätter

saktmodighetens inre verk  i tankar 

     hjärtats tankar. 


5722.  Ödmjuke uppskattar  värdesätter

ödmjukhetens inre verk  i tankar

      hjärtats tankar.


5723.  Milde  uppskattar  värdesätter

mildhetens inre verk  i tankar  hjärtats tankar.


5724.  En droppe av mildhet bättre än

lära känna hårdhjärtligheten.


5725a.  En droppe av snällhet  bättre än

lära känna elakheten.


5725b.  En droppe av vänlghet  bättre än

lära känna elak-heten.


5725c.  En droppe av godheten  bätttre än

lära känna elakheten.


5726a.  Ömheten  så älsk-värd  den är.


5726b.  Ömheten  så upp-skattad  den är.


5726c.  Ömheten  så värde-full  den är. 


5727.  Värdesätta  uppskatta  ödmjukhetens

värdighet  söka hennes viljas inbjudan.


5728.   Jantelagen  den lag  som håller människan

kvar i o-självständigheten, falsk under-ordning

och servil anpasssning? 


5729.  Ödmjukheten  övervinner  högmodet.

 

5730.  Ödmjukhetens solstrålar  värmer

förändrar  hjärtan  sinnena.


5731.  Kärleken över-vinner allt.


5732.  Kärleken är mild   1 Kor.  13. 


5733a.  Förvirringens  trälar & trälinnor


5733b.  Förvirringens  slavar & slavinnor.


5733c.  Förvirrarens  tankar & hjärtats tankar.


5734a.  Förtalets  trälar & trälinnor.


5734b.  Förtalets  slavar & slavinnor.


5734c.  Förtalarens  tankar & hjärtats tankar.


5735a.  Stillheten  vännen för livet.


5735b.  Stillheten  så vänskaplig  hon är.


5735c.  Stillheten  så uppskattad  hon är.


5735d.  Stilheten  sorgsen  när ingen lyssnar

på henne.


5735e.  Stillheten  blir o-vän  för de som

vänder henne ryggen.


5736.   Egoistiskt beteendets  egen-viljans

vän för livet. 


5737a.  Tiden styr nationen.


5737b.  Tiden tillhör människans liv.


5737c.  Tiden till för tungans ord & handlingar.


5738.  O-enigheten  &  splittringen


5739.  Skrytsamheten  använder tungan.


5740a.  O-moralen  splittrar  Och  förvirrar 

famllje-livet. 


5740b.  O-moralen nationellt problem.


5740c.  O-moralen  för-virrar & splittrar  nationen.


5741.   O-moralen  vanärar  moralen  & etiken.


5742.   Moders-kärleken  fin & givande

överdriven moders-kärlek kan skada barnets  utveckling.


5743.  Överdiven moders-kärlek  kan  utnjyttas

av barnets lathet & be-kvämlighet.


5744.  Högmodige skadar sig själv  med sitt

högmod av smärta och lidande.


5745.  Kärlekens närvaro  i människans hjärta  sprider ut kärleken  i sin  nästas  hjärta.


5746.  Fattige be-möts av giriges ansikte

eller antingen av giv-mildes ansikte.


5747.  Bättre känna smärta och lidande för

sanningen än lögnen.


5748.  Bättre känna smärta och lidande för

ödmjukheten än högmodet.


5749.  Bättre känna smärta och lidande för

snällheten & vänligheten än elak-heten.


5750a.  Tiden  med  lyssnandet  lära  sin nästas

tankar Och hjärtats tankar.


5751b.  Tiden med lyssnandet  bättre än

tiden med fladdrande tunga.


5751c.  Tiden med  lyssnandet  känna stillheten

i sig själv.


5752.   Själv-upp-tagenhet  förlora tiden med

sin nästa.


5753.   Själv-säkerheten  förlorad tid med sin

nästas tankar  Och  hjärtats tankar.


5754a.  Känner inget intresse  vara  envis-hetens träl och slav.


5754b.  Känner inget intresse  vara  vredens barn.


5754c.  Känner inget intresse  vara  elak-hetens barn. 

  

5755a.  Villig vara godhetens  vän  och  barn. 


5755b.  Villig vara vänlighetens  vän  och  barn.


5755c.  Villig vara godhetens  vän  och  barn.


5756.   Ödmjukheten  dyrbar liten planta  i  tankar

hjärtats tankar  när  den  tillåts  växa till.


5757.   Saktmodige känner fri-heten vara  fri 

från vreden.


5758.  Med-lid-samma hjärtat  känner  tacksamheten få hjälpa sin nästa.


5759.  Med-känslans hjärta  villig  hjälpa sin nästa.


5760.  Med-ömkans hjärta  ömmar  för  sin

nästas behov.


5761.  Saktmodige känner fri-heten  vara  fri

från häftighetens smärta  &  lidande.


5762.  Saktmodige känner  fri-heten  vara fri

ilsken-hetens smärta  & lidande.


5763a.  Högmodet  vanärar  familje-livet.


5763b.  Högmodet  splittrar  familje-livet.


5763c.  Högmodet  föraktar  familje-livet.


5764a.  Familje-livet känner tryggheten & vilan

i ödmjukheten.


5764b.  Familje-livet beroende av manliga & kvinnliga enheten.


5764c.  Manliga Och kvinnliga  enhets-tänkandet

barnens trygghet.


5765.  Familje-ansvaret  barnens  trygghet.


5766.  Familje-ansvaret  alla i familjen tar sitt

egna ansvar.


5767a.  Barmhärtigheten & mildheten till-gäng-lig

för Alla.


5767b.  Barmhärtigheten Och mildheten

nyttig för Alla.


5767c.  Barmhärtigheten & mildheten så värde-fulla

de är.


5767d.  Barmhärtigheten Och mildheten 

så personliga  de är.


5767e.  Barmhärtigheten & mildheten

så älsk-värda de är.


5767f.   Barmhärtgheten  Och mildheten

vill vara tillgängliga för Alla.


5767g.  Barmhärtigheten & mildheten  vill fylla

mänsklighetens behov.


5768a.  Godheten Och vänligheten  varandras vänner.


5768b.  Godheten & vänligheten  bättre

än  Ha-begäret. 


5768c.  Godheten Och vänligheten  bättre

än begärets tomhet  Och  fåfänga. 

  

5769.  Älska barmhärtigheten & mildheten

lära känna dem.


5770.  Fullkomliga kärleken driver  ut all  rädsla.


5771.  Fullkomlig kärlek  vanärar  all rädsla.


5772.  Fullkomlig kärlek  ärar  fri-modig-heten.


5773.  Fullkomliga kärleken  Och  frimodigheten

varandras vänner.


5774.  Fullkomliga kärleken  & frimodigheten 

hjälper  stöder  tröstar  uppmuntrar  varandra.


5775.  Ödmjuk tunga  talar  ödmjuka ord.


5776.  Saktmodig tunga  talar  saktmodiga ord.


5777.  Mild tunga  talar  milda ord.


5778.  Högmodig tunga  talar  högmodiga ord.


5779.  Ilsken tunga  talar  ilskna ord.


5780.  Hård-hjärt-lig  tunga  talar  hårdhjärtliga ord.


5781.  Stoltheten  egen-äran.


5782a.  Stillheten  botemedlet  mot oron

& förvirringen.


5782b.  Stillheten  botemedlet  mot


5783.  Vaksam  tunga.

                 Återhållsam  tunga.

                       Saktmodig  tunga.

                            Mild  tunga.

                                Ödmjukhetens  tunga.


5784.   Skvaller-aktig  tunga.

                Trät-girig-hetens  tunga.

                     Kiv-aktighetens  tunga.

                          Gräl-sjuk-hetens  tunga.

                                För-talets  tunga.

                                    Skryt-sam-hetens  tunga.

                                         Tal-trängd  tunga.

                                              Över-modig  tunga.


5785a.  Vilan Och harmonin  så till-gäng-liga de är.


5785b.  Vilan & harmonin  trösterik den är.


5785c.  Vilan  Och harmonin  trösterik  i sin

vila Och harmoni.


5786.  24 timmar  om dygnet  bli ett  med vilan

& harmonin  leva för dem.


5787a.  Sinnes-ron  Och sinnes-friden  tösterika

de är.


5787b.  Sinnesron & sinnesfriden  trösterika

i sin sinnesro Och sinnesfrid.


5787c.  Sinnesfriden Och sinnesfriden 


5788.  Barmhärtiga kärleken  tillgänglig

för Alla.


5789.  Barmhärtiga kärleken  själens läkedom.


BARNETS UTVECKLING.


5790.  Barnet slutar  växa  när tiden  är inne.


5791.  Barnet börjar  tala  när tiden  är inne.


5792.  Barnet börjar  gå  när tiden  är inne. 


5793.  Laglösheten  fruktsamt  o-gräs.


5794.  O-moralen  fruktsamt  o-gräs.


5795.  I laglöshetens  värld  finns  inga o-skyldiga.


5796.  I O-moralens  värld  finns  inga o-skyldiga. 


5797.  Hjälpsamheten  tack-sam.


5798.  Visheten  tillgänglig för Alla.


5799.  Visheten  nyttig  för Alla. 


 Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 juli 2017 02:20

ÖDMJUKHETENS VÄG.  DEL.  1.


De ödmjuka  ödmjukhetens  älskade.


Ödmjuke  i ödmjukheten  hennes älskade barn.


Ödmjuke  i ödmjukheten  hennes dyrbara skatt.Ödmjuka Ord  ödmjuk tunga. 


Ödmjuka  tankar  tillgängliga  för den ödmjuke.


Ödmjuke lägger sitt liv  hjärta  själs-livet

sin vilja  i  ödmjukhetens vilja.


Ödmjukheten be-lönar  den  ödmjuke.ÖDMJUKHETEN  ++++ DEN ÖDMJUKE.


Kärleks-fulla mot varandra.


Uppskattar varandras värdigheter.


Älsk-värda mot varandra.Ödmjuka  mot  varandra.


Ödmjukheten  försvararen  räddaren  från  högmodet.


Vara tillgänglig för ödmjukhetens  kärleks-fulla

erbjudande.Vara ödmjukhetens  nyfödda barn  känna sig

väl-kommen i hennes varma  öppna moders  famn.


Låta sig växa in i hennes ömma ödmjukhet.


Bli hennes ödmjuka tjänare.Ödmjukheten  ödmjukes  liv.


Ödmjukes  livs-glädje  i  ödmjukhetens närhet.


Ödmjuk  tunga  talar  ödmjuka ord.Ödmjuka tankar  tänker  ödmjuka tankar.


Överge inte ödmjukheten.


Hon skall bevara dig.Älska ödmjukheten.


Hon skall beskydda dig.


Ödmjukheten viktig i livet.Sök efter den.


Äger du henne du äger allt.


Håll ödmjukheten högt.Så upphöjer hon dig.


Omfamna ödmjukheten.


Hon ger dig ära.Hon kröner dig med sin sköna krans.


Hon ikläder dig sin ödmjuka segerkrans.


Hon skänker dig sin ståtliga krona.Lyssna på hennes ödmjuka ord.


Ta emot hennes ord.


Hennes dyrbara ord ger långt liv.Hon leder dig på ödmjukhetens väg.FINNA ÖDMJUKHETENS NÄRHET.


Välja henne före högmodets ära.

 

   Hålla hennes ödmjukhet före övermodets rikedomar.


      Inte ens den dyrbaraste ädelsten sätts lika

högt som hennes närhet.


      Bredvid henne blir allt guld till värdelös

sand och silver räknas som förgänglig smuts

      på marken.


      Jag älskar ödmjukheten mer än hälsa och jordisk skönhet.


      Vill hellre äga henne än dagens solstrålar.

          Skenet från henne slocknar aldrig.


lIVET I ÖDMJUKHETEN ÄR ATT LÄRA KÄNNA


       DESS SKÖNHET OCH LJUVLIGHET.  


Lära känna henne ha  djupare gemenskap,

       känna hennes närhet.


Karaktär Vilja Önskan Längtan.

      

           Känsla och Språk.


Ödmjuke du ödmjukhetens vän.


Ödmjuke du ödmjukhetens trogne efterföljare.


Ödmjuke uppfylld av ödmjukheten till  

      med-människor.


Ödmjuke du ödmjukhetens fördöme.


Ödmjuke du levande exemplet på ödmjukheten.


Ödmjuke du beundrare av ödmjukheten.


Ödmjuke du högmodets besegrare.


Ödmjuke du beskyddare av ödmjukheten

       försvarar den.


Ödmjuke du besegrare av världens högmod.


Ödmjukheten villig visa sin skönhet och värdighet.


Ödmjuke tänker ödmjuka ord talar ödmjuka ord

     äger ödmjuka läppar äger ödmjuk tunga.


Ödmjukheten älskar den ödmjukes hjärta.


Högmodige föraktar den ödmjukes hjärta.


Ödmjukheten och litenheten betjänar varandra.


Den ödmjuke upplever ödmjukhetens närvaro.


Högmodige älskar ödmjukhetens frånvaro.


Ödmjukheten visar sin ödmjukhet och respekt

       för kvinnans emotionella rikedomar.


Ödmjukheten och vänligheten har en framtid

      på jorden.


Ödmjukheten och godheten har en framtid

    på jorden.


ödmjukheten och snällheten har en framtid

   på jorden.


Ödmjuka ord har en framtid på jorden.


Ödmjukheten omsluter den ödmjuke med sin     

      ödmjukhet.


Ödmjukhetens  tystnad formar den ödmjukes hjärta.


Närma du dig ödmjukheten  likt en som plöjer

och sår i hjärtats åkerjord väntar på ödmjukhetens

     goda skörd.


Ödmjuke fyller sitt hus med ödmjukhetens närhet.


Ödmjukes ödmjukhet:  beskyddar honom från

       högmodets smärta och lidande.


Ödmjuke segrar över stolthetens och övermodets

      frestelser och lockelser.


Ödmjukes ödmjukhet:  beskyddar hans ödmjuka

       hjärta och tankar från högmodet.


Ödmjukheten undervisar den ödmjuke:

      tala ödmjuka ord:  tänka ödmjuka tankar.


Ödmjuke villig lära känna ödmjukheten:  låta sig

      fostrar av henne.


Ödmjukhetens syfte med den ödmjukes liv::

       bli fullkomlig i henne.


Bli hennes äkta söner och döttrar.


Lyda henne i ord och handling.


Vara ödmjukhetens  tjänare och tjänarinna.


Bättre vara ödmjukhetens slav och slavinna

     än högmodets.


Varje dag älskar den ödmjuke ödmjukheten.


Varje dag lever den ödmjuke i ödmjukhetens närhet. 


Varje dag känner den ödmjuke sin trygghet

i ödmjukhetens närhet.


Ödmjukheten vad skön och vacker den är.


Ödmjukheten får vara sig själv i ödmjuke.


Ödmjukheten tröstar och hjälper den ödmjuke.


Ödmjukheten ödmjukes rådgivare.


Älska Ödmjukheten.


Leva i ödmjukheten.


Bära ödmjukheten i sitt hjärta & i sina tankar.


Ödmjuke tar hänsyn till ödmjukheten låter den

      vara i centrum av sitt liv.  


Ödmjuke tjänar ödmjukheten  hennes trogne

      med-hjälpare och efterföljare.


Ödmjuke försvarar och älskar ödmjukheten.


Ödmjuke besegrar  högmodet.


Ödmjuke visar ödmjukheten sin vördnad

       kärlek och respekt.


Ödmjukhetens solstrålar berör ödmjukes

hjärta och sinne.


Varje dag älskar den ödmjuke ödmjukheten.


Varje dag lever den ödmjuke i ödmjukhetens närhet.


Varje dag känner den ödmjuke sin trygghet

i ödmjukhetens närhet.


Ödmjuka händer stöder och tröstar

    svaga och sjuka människor.


Ödmjukheten dyrbarare än dyrbara juveler.


Ödmjukheten lika dyrbar som du söker efter det 

      som du tycker om.


Ödmjuke får sin styrka i ödmjukheten.


Ödmjuke finner sin glädje i ödmjukheten.


Ödmjuke äger ödmjukt hjärta och ödmjuka tankar.


Ödmjuke älskar ödmjukheten   vara ödmjukhetens

    tjänare  vara ödmjuk ibland de högmodiga.


Ödmjuke och högmodige lever sida vid sida.


När ödmjukheten finns i ditt inre kan du hjälpa

andra finna ödmjukheten.


Ödmjuke låter ödmjukhete vara i centrum i sitt liv.  


Ödmjuke känner sin stolthet i ödmjukheten.


Ödmjukheten tacksam få äga ödmjukes hjärta

     och tankar.


Ödmjukes inre längtan och beroende av

ödmjukhetens närhet. 


Ingenting kan jämföras med ödmjukheten antingen  

     det är stoltheten övermodet eller högmodet

man kan inte tjäna två herrar.


Ödmjuke bevarar sitt hjärta och sina tankar

från högmodet.


Ödmjukheten önskar äga våra hjärtan.


Ödmjuke känner glädjen få älska ödmjukheten.


Ödmjukes känner glädje få vara älskad av

      ömjukheten. 


Ödmjukes glädje uppskattad älskvärd av ödmjukheten.


Stormäns och världs-härskares beteende:

      slipar ödmjukhetens juveler: de ödmjuka.


Vara ödmjuk bättre än vara stolt som stormän

      och världs-härskare.


Stormän och världs-härskare har svårt för livet

i ödmjukheten.  


Ödmjuke låter sig inte påverkas av stolthetens

      lockelser och frestelser:

bli stolthetens slav och slavinna.


Låta ödmjukheten bli kunnig inför folket.


Ödmjukheten lever i den ödmjukes liv.


Tänka på ödmjukheten med ödmjukt sinne. 


Ödmjuke förstår ödmjukheten.


Ödmjuke älskar respekterar ödmjukheten.


Stolte föraktar hatar ödmjukheten.


Stolte tänker inte på ödmjukheten.


Stolte vanärar ödmjukheten.


Ödmjuke vän med ödmjukheten.


Övermodige känner inte ödmjukhetens kärlek.


Övermodige hatar Och föraktar ödmjukhetens

     kärlek.


Ödmjukheten inbjuder alla som älskar den.


Ödmjukhetens vän söker inte äre-lystenheten.


Ödmjukhetens vän  talträngda tungans o-vän.


Ödmjukheten ej intresserad lära känna stoltheten

      istället valt följa sin ödmjukhet.


Ödmjuke tar hänsyn till ödmjukheten låter den vara

      i centrum av sitt liv.


Ödmjuke känner sin stolthet i ödmjukheten.


Ödmjukheten tacksam få äga ödmjukes hjärta

      och tankar.


Ödmjukes beroende och inre längtan efter

      ödmjukhetens närhet.


Ödmjukheten Och lydnaden goda vänner.


Stolte har problem med ödmjukheten.


Ödmjukheten längtar efter ödmjukes fullkomliga

      beroende av hennes närhet. 


Ödmjukheten gör den som tror på den: ödmjuk.


Själviskheten och Ödmjukheten varandras fiende

       och o-vänner. 


O-själviskheten och ödmjukheten varandras

       livs-kamrater.


Ödmjukheten vanärar själviskheten. 


Ödmjukheten och litenheten vilka fina livskamrater

    de är.


Ödmjuke har sitt hjärta i ödmjukheten.


Ödmjukheten & ärligheten fina livs-kamrater de är.


Ödmjukheten utan brister.


När ödmjukheten knackar på hjärte-dörren

släpp in hennes gemenskap.


Ödmjuke visar sin ödmjukhet.


Ödmjuke låter ödmjukheten påverka sin livsstil.


Ödmjuka Ord uppmuntrar.


Ödmjukhetens människa främmande för ord-strider.


Ödmjukheten ödmjukes  vägledande ljus.


Ödmjukheten ödmjukes  liv-givande bröd för dagen.


Ödmjukheten ödmjukes  uppmuntran för dagen.


Ödmjukheten ödmjukes  räddning från högmodets

    smärta och lidande.


Ödmjukheten ödmjuka folkets glädje och ära.


Ödmjuke känner hjärtats vördnad och respekt

      för ödmjukheten.


Ödmjukes dagliga längtan efter ödmjukhetens

      närhet.


Ödmjukheten älskvärd och önskad.


Ödmjukheten bevarar ödmjukes fotsteg från 

      högmodets faror och olyckor.


Ödmjuke har sitt fullkomliga förtroende

      för ödmjukheten.


Ödmjuke valt ödmjukheten som sin livskamrat:

       varje dag säger den ödmjuke till ödmjukheten

Du; min vän jag vill leva i din närhet.


Ödmjuke bärande av ödmjukheten.


Ödmjuke växer in i ödmjukheten.


Ödmjuke låter ödmjukheten växa in i sitt hjärta

        och tankar.


Du: ödmjukheten gör mitt hjärta fritt från högmodet

      bli delaktig av dig låt min personlighet

likna din.


Ödmjuke uttömd på stolhetens inre liv.


Ödmjuke tänker sina tankar genom

       ödmjukhetens inre liv.


Ödmjukes beskyddar  ödmjukes hjärta

     och tankar från stoltheten & övermodet.


Ödmjuke ger inte äran till skrytsamheten.


Ödmjuke fri från skrytets slaveri.


Ödmjukhetens lilja bland törnen högmodet

       stoltheten och övermodet.


Ödmjukhetens liljors väldoft bättre än högmodets

      stolthetens & övermodets illa-luktande doft. 


Ödmjukheten vunnit  ödmjukes hjärta

och tankar.


Högmodet förlorar sin tjänares högmodiga hjärta:

    istället valt följa & tjäna ödmjukheten.


Ödmjukheten ser ödmjuke som sin dyrbara 

       ögonsten.


Ödmjukheten gör ödmjuke lik sig själv.


Ödmjuke undviker stolthetens sårbara törnen

       & övermodets fåfängliga liv.


Ödmjukheten & litenheten och högmodet

     & stoltheten o-trogna bunds-förvanter.


Tack: för din ödmjukhet  ödmjuke vän.


Ödmjuka Ord vidrör hjärtan med ödmjukheten.


Ödmjukt leende öppnar hjärtan för ödmjukheten.


Ödmjukt hjärta  tänk att få älsk adet.


Ödmjukt hjärta  alla längtar efter.


Ödmjukt hjärta  tänk vad älskvärt.


Ödmjukt hjärta  tänk att få äga det.


Ödmjukt hjärta  tänk vad värdefullt.


Ödmjukt hjärta  ödmjukes liv. 


Ödmjuka tankar  ödmjukes liv.


Ödmjukt leende  ödmjukes liv.


O-ändliga ödmjukhet  stor tillgång för Alla.


Ödmjukheten Och mildheten  tillgänglig för Alla.


Ödmjukheten Och mildheten styrka och uppmuntran

        under Livets alla dagar.


Fullkomlig ödmjukhet bättre än stolthet.


Ödmjukheten & tålamodet & kärleken:

    anfalls-vapen mot nationella o-moralen.


Ödmjukheten & tålamodet & kärleken:

     ljuvlig väldoft för nationer.'


Ödmjuka hjärtat längtar efter ödmjukheten.


Ödmjuke visar fullständig trohet mot ödmjukheten.


Visar inte ödmjuke fullständig trohet mot ödmjukhet

      han äger inte ödmjuka hjärtat.  


Ödmjuke äger beprövad ödmjukhet.


Saktmodet Och ödmjukheten betjänar varandra.


Ödmjuke ger tid utrymme sin kärlek till

       ödmjukheten.


Ödmjukheten belönar ödmjuke med kärlek

      omsorg och omtanke.


Ödmjukheten gläds över ödmjukes trohet.


Ödmjukes ödmjukhet av ödmjukheten i

       ödmjukhetens inre liv.


Ge mig ödmjukhetens tårar min vän ödmjukheten.


Ödmjuke ödmjukar sig under ödmjukheten.


Snälle ödmjukar sig under snällheten.


Ömme ödmjukar sig under ömheten.


Med stor ödmjukhet besegrar dmjuke sin

      fiende högmodet.


Ödmjuke visar sig sin o-böjliga trohet  uppfylla

      ödmjukhetens vilja i sitt liv.


Stillheten Och ödmjukheten bunds-förvanter.


Ödmjukheten Och mildheten bunds-förvanter.


Ödmjuke accepterar tidens verklighet.


I ödmjukheten  finns ingen  egoism.


Ödmjukheten nationens problem-lösare.


Ödmjukheten vill förändra nationer.


Ödmjukhetens inbjudan:  jag älskar mänskligheten.


Ödmjukheten vill sprida sin ömma ödmjukhet

      bland nationers människor.


Ömheten & ödmjukheten vad fina de är för folket.


Ömheten & ödmjukheten vad älskvärda de är

     för folket.  


Ömheten Och ödmjukheten vad önskvärda de är

       för folket. 


Ömheten Och ödmjukheten vad nyttiga de är

    för folket.


Hjärtats ödmjukhet  påverkar tungans tal

tanke-världens tankar.


Hur dyrbar är inte ödmjukhetens tunga.


Tungans ödmjukhet  föraktar förtalets ord.


Tungans ödmjukhet hatar skvalleriets ord.


Ödmjukheten dyrbart smycke  bärs runt ödmjukes

hals inför högmodets frestelser.


O-ändliga ödmjukheten var nyttig den är.


O-ändliga ödmjukheten livets mening. 


O-ändliga ödmjukheten har allt för Livet.


Fullkomlig ödmjukhet vill ge allt för livet.


Fullkomlig ödmjukhet vad nyttig den är.


Fullkomlig ödmjukhet livets mening.


Lydnaden Och ödmjukheten  själens två vingar

      likt fågelns flygande vingar.


Lycklig den som flyr till ödmjukhetens vila

Och harmoni.


Du; människa bestämmer själv om du vill

bli ödmjuk.


Ödmjukhetens blickar följer den ödmjukes vandring.


<p

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 juli 2017 02:20

ORD FÖR DAGEN  SEPTEMBER MÅNAD  2017.


Första dagen.


#Ty visheten, hon som är mästare i allt,

undervisar mig#.  Visheten.  7:22. 


Sanningens Ord  förändrar  tankar  tal  hjärtan.

     Övermodet  slipar  ödmjukhetens ädelstenar.

    

Andra dagen.


Sanningens Ord  väger tyngre  än  fåfängliga Ord. 

     Fladdrande tunga  slipar  tystnadens

och stillhetens  ädelstenar.


Tredje dagen.


Väl-doftande blommor  sprider  glädje & harmoni.

        Stolheten  slipar  litenhetens  ädelstenar.


Fjärde dagen.


Ödmjukheten  ödmjukes livsstil  Och livsföring.

      Tystnaden  stillheten  lugnet  botemedlet  mot

oron och förvirringen  i  tankevärlden.


Femte dagen.


Snällheten  hjärtats glädje.

      Klokt  och  vist  träffas  i  samtal  och slipas

tillsammans  i den vardagliga  verkligheten

      lära känna varandra  i  god vänskap.


Sjätte dagen.


Gemenskapen  friden  glädjen  varandras  vänner.

      Ömhetens  och  omsorgens  väldoftande blommor  själslivets inre vila  och  harmoni

      i  människohjärtan.


Sjunde dagen.


Bara finnas till  vara tacksam  för  livet.


     Vänskaplig gemenskap  i  en närvaro av   hårda

och känslokalla hjärtan  ingen  varaktig vänskap.


Åttonde dagen.


Kärleken  förlåter.

      Ömsintheten  och  omsorgen  i  dess skönhet

och ljuvlighet  förändrar  människans  tankar

och hjärtan.


Nionde dagen.


De ödmjuka  ödmjukhetens  älskade.


Tionde dagen.


Ödmjuke  ödmjukhetens  älskade barn.


Elfte dagen.


Ödmjuke  ödmjukhetens  dyrbara skatt.


Tolfte dagen.


Vara sen på högmodet  rik på  ödmjukheten.


Trettionde dagen.


Stillheten  så älskvärd  den är.


Fjortonde dagen.


Stillheten  så uppskattad  den är.


Femtonde dagen.


Stillheten  så värdefull  den är.


Sextonde dagen.


Skrytsamheten  använder  tungan.


Sjuttonde dagen.


O-moralen  splittrar  Och  förvirrar  familjelivet.


Artonde dagen.


O-moralen  nationellt  problem.


Nittonde dagen.


O-moralen  vanärar  moralen  &  etiken.


Tjugonde dagen.


Fattige bemöts antingen av giriges ansikte

eller givmildes ansikte.


Tjugoförsta dagen.


Bättre känna smärta Och lidande för sanningen

än lögnen.


Tjugoandra dagen.


Känner inget intresse  vara  vredens barn.


Tjugotredje dagen.


Villig  vara  saktmodighetens barn.


Tjugofjärde dagen.


Saktmodige  känner  friheten  vara  fri  från vreden.


Tjugofemte dagen.


Medömkans hjärta  ömmar  för  sin  nästas behov.


Tjugosjätte dagen.


Saktmodige  känner  friheten  vara fri 

från häftighetens  smärta & lidande.


Tjugosjunde dagen.


Högmodet  vanärar  familjelivet.


Tjugoåttonde dagen.


Högmodet  splittrar  familjelivet.


Tjugonionde dagen.


Högmodet  föraktar  familjelivet.


Trettionde dagen.


Famijelivet  beroende av manliga & kvinnliga enheten.  


 
  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 juli 2017 07:29

ÖPPNA ÄRLIGA HJÄRTAN SÖKER VISHETEN


BESVARAS HENNES INBJUDAN  FÅR


SMAKA VISHETENS RIKEDOMAR.


5600.  Oron & för-virrigen  skadlig Och smärtsan.


5601.  Tiden i oron & för-virringen  tiden ärar

menings-lös-heten.


5602a.  Mång-ordig-heten  förhärligas av talträngda

tungan.


5602b. Mång-ordig-heten  har inte något mål 

på jorden.


5602c. Mång-ordig-heten  vanärar  tystnaden.


5603a.  Upp-muntran  stödet  tröste-rika Ord

hälsosamt för Alla.


5603b.  Upp-muntran  stödet  tröste-rika Ord

till-gäng-liga för Alla.


5603c.  Upp-muntran  stödet  tröste-rika Ord 

personligt för Alla.


5603d.  Upp-muntran  stödet  tröste-rika Ord

värdefulla för Alla.


5603e.  Upp-muntran  stödet  tröste-rika Ord

älsk-värt för Alla.


5604a.  Mod-fälld-heten:  uppgiven

deppig  ned-brytande för mänskligheten.


5604b.  Mod-fälld-heten deppigheten  följer

den mod-fällde & deppige  i hans fotspår. 


5604c.  Mod-fälldige lever i brist på uppmuntran

Och tröste-rika Ord.


5604d.  Deppige lever i brist på glädje-fyllda

upp-muntrande Ord. 


5605a.  Miss-tröstandet  för-tvivlandet  missmodet

tröstar Och stöder ingen människan.


5605b.  Miss-modige känner ingen glädje i livet. 


5605c.  Vara förtvivlad känner sig övergiven. .  


5606a.  Kärleks-fulla leendet  så fin  den är.


5606b.  Kärleks-fulla leendet  så nyttig  den är. 


5606c.  Kärleksfulla leendet  vad tillgänglig

den är. 


5606d.  Kärleks-fulla leendet  vad talande  den är.


5606e.  Kärleks-fulla leendet  vad personlig den är. 


5607a.  Lyssnande öron  så nyttiga  de är.


5607b.  Lyssnande öron  så till-gäng-liga  de är.


5607c.  Lyssnande öron  så talande  de är.


5607d.  Lyssnande öron  så personliga  de är.


5607e.  Lyssnande öron  så värde-fulla  de är.


5608a.  Låta fegheten  ljumheten vara o-tillgänglig.


5608b.  Låta fegheten  ljumheten vara o-nyttig.


5608c.  Låta fegheten  ljumheten vara o-älskad.


5608d.  Låta fegheten  ljumheten vara o-personlig.


5609a.  Ömheten  kärleken  barmhärtigheten

så nyttiga de är.


5609b.  Ömheten  kärleken  barmhärtigheten

har ett mål på jorden.


5609c.  Ömheten  kärleken  barmhärtigheten

värdefulla  för Alla.


5610.  Högmodet liknas vid en svår & smittosam

sjukdom påverkar sinnena & hjärtat.


5611a.  Strids-lystenheten  fridens o-vän.


5611b.  Sinnesron  sinnesfriden  känner ingen vänskap med strids-lystenheten.


5611c.  Strids-lystenheten  vredens vän. 


5612a.  Kärlekens älskande hjärta  villig ge allt av

sig själv.


5612b.  Kärlekens älskande hjärta känner vänskap

med barmhärtigheten.


5612c.  Kärlekens älskade hjärtat känner vänskap

med med-lidandet.


5613.  Tystnaden  Lugnet  Stillheten läker

själs-livets sår.


5614.  Moraliska Och etiska tänkandet 

lugnet  stillheten  i själslivet  har ett mål på jorden.


5615.  Förtalets  Skvalleriets  tunga   sårar

tankar & hjärtats tankar.


5616.  Sjuka  lidande  sorgsna  människor 

behöver tröste-rika & uppmuntrande ord.


5617.  Försvars-lösa  utblottade  behövande

människor  behöver tröste-rika &

uppmuntrande Ord.


5618.  Beslutsamheten  & ordningen bättre än

o-beslutsamheten Och o-ordningen.


5619.  En-heten  Gemen-skapen  Vän-skapen

har ett mål  på jorden.


5620.  Tanken  Orden  Tungan styr  hela människan.


5621.  Glömskan  Försumlig-heten vanärar

ordningen.


5622.  Själv-förtröstan  själv-godheten

själv-uppptagenheten ärar egoismen.


5623.  Dåliga själv-förtroendet  o-säkerheten

varandras vänner.


5624.  O-vissheten  o-säkerheten  oron

varandras vänner.


5625a.  Tryggheten  vilan  harmonin

varandras vänner.


5625b.  Tryggheten  vilan  harmonin  har ett

mål på jorden.


5626.  Ödmjuka tankar  hjärtats ödmjuka tankar

ödmjuka tungans Ord  varandras vänner.


5627.  Latheten  slöheten  be-kvämligheten

livets tids-tjuvar & tids-tjuvar.


5628.  Falsk-heten  O-ärligheten  Lögnen

fläckar ner själs-livet.


5629a.  Värde-fullheten  älsk-värdigheten

varandras vänner.


5629b.  Värde-full-heten  älsk-värdig-heten

har ett mål på jorden.


5630a.  Stånd-aktig-heten & troheten

varandras vänner. 


5630b.  Ståndaktigheten  &  troheten

värdefull  för  Alla.


5630c.  Ståndaktigheten  &  troheten

tillgänglig  för  Alla. 


5631.  Klarsyntheten  uppmärksamheten

vak-sam-heten  varandras vänner.


5632a.  Bråd-djupet av ödmjukheten  lära 

känna henne.


5632b.  Bråd-djupet av litenheten  lära

känna henne.


5632c.  Bråddjupet av enkel-heten  lära

känna henne.


5633a.  Om-tänk-sam-heten  &  om-sorgs-fullheten

varandras vänner.


5633b.  Om-tänk-sam-heten  Och om-sorgs-fullheten

har ett mål på jorden.


5634.  Trygghets-känslan  vilans  &

harmonins känsla.


5635a.  Kärleken till ödmjukheten  vilja  lära

känna henne.


5635b.  Kärleken till litenheten  vilja  lära

känna henne.


5635c.  Kärleken till enkel-heten  vilja  lära

känna henne.


5636a.  Inre längtan efter  lära känna  ödmjukheten 

vara hennes  trogne vän.


5636b.  Inre längtan efter  lära känna  litenheten

vara hennes  trogne vän.


5636c.  Inre längtan efter  lära känna  enkelheten

vara hennes  trogne vän.


5637.  Bråd-djupet av kärleken  vilja  lära

känna henne.


5638.  Bråd-djupet av barmhärtigheten  vilja  lära

känna henne.


5639.  Bråd-djupet av friden  vilja  lära

känna henne.


5640.  Besvara kärlekens in-bjudan  hörsamma hennes in-bjudande röst.


5641.  Besvara barm-härtig-hetens inbjudan

hörsamma hennes in-bjudande röst.


5642.  Besvara fridens inbjudan  hörsamma

hennes  in-bjudande röst.


5643.  Friden  stillheten  lugnet  harmonin

samvets-lugnet  samvets-ron  själs-lugnet

     själs-ron  själa-ron  sinnes-ron.

Tryggheten  säker-heten  endräktigheten.


5644a.  Vara stillhetens vän.


5644b.  Vara lugnets vän.


5644c.  Vara harmonins vän.


5645a.  Vara Samvets-lugnets vän.


5645b.  Vara Samvets-rons vän.


5646.   Själs-lugnet  Själs-ron  Sinnes-ron

som vi alla behöver.


5647.  Tryggheten  säker-heten

en-dräktig-heten som vi alla behöver.


5648a.  Kärleken inte älskad  av alla.


5648b.  Kärleken tillgänglig  för alla.


5648c.  Kärleken nyttig  för alla.


5649a.  Fullkomligheten  litenheten  tacksamheten

ödmjukheten.


5649b.  Fullkomligheten  litenheten  tacksamheten

tillgänglig  för  Alla.


5649c.  Fullkomligheten  litenheten  tacksamheten

personliga  för Alla.


5650.  Troheten  trovärdigheten  trofastheten

har ett mål  på jorden.


5651.  Hopp-lös-heten  tröst-lös-heten

uppgivenheten.


5652.  Rastlösheten  orolig rot-lösheten

har inget mål  på jorden.


5653.  Menings-lös-heten  få-fäng-lig-heten

har inte något mål på jorden.


5654.  Vara innerlig  vara hjärtlig  vara öm.


5655.  Vara om-tänk-sam  vara hän-syns-full

vara om-sorgs-full.


5656.  För-nöjsam-heten  Tack-sam-heten 

Ha-begärets  fiender & o-vänner.


5657.  Hjälp-lös-heten  Över-given-heten

har inte något mål på jorden.


5658a.  Skam-känslan  Skuld-känslan 

Ångest-känslan  har inte något mål på jorden.


5658b.  Skam-känslan  övergivenheten

mänsklighetens  fördärv  och  olycka.


5659.  Minder-värdig-heten  lever i fåfängans

fotspår.   


5660a.  Disciplinen  Ordningen  Planeringen

har ett mål på jorden.


5660b.  Disciplinen  ordningen  planeringen

tillgänglig  för  Alla.


5660c.  Disciplinen  ordningen  planeringen

nyttig  för  Alla.


5660d.  Disciplinen  ordningen  planeringen

värdefull  för  Alla.


5661.  Går-dagen  Dagen  Morgon-dagen.


5662.  Känna sökande längtan efter 

ödmjukhetens inbjudan.


5663.  Livet i enkel-hetens  liten-hetens

ödmjukhetens rike-domar.


5664.  Varm-fyllda hjärtat av omsorg  värme

Och ömhet.


5665.  Omsorgs-fulla känslor  kärleks-fulla känslor

ömhets-känslor.


5666.  Hjärtats  livs-glädje i  sanningen.


5667.  Ögonen fyllda av god-heten  snällheten

Och vänligheten.


5668.  Tänka bråd-djupa tankar  hjärtats tankar

i moraliska Ord.


5669.  Slitna &  trötta tankar  finner sin  trygghet

& vila i stillheten. 


5670a.  Girigheten  vinnings-lystenheten 

snålheten nationens  fördärv  och  olycka.


5670b.  Girigheten  vinningslystenheten

snålheten  o-nyttig  för  Alla.


5760c.  Girigheten  vinningslystenheten  snålheten

glädjefattig  för  Alla.


5671.  Penningkär  penning-dyrkare

har inte något mål på  jorden.


5672a.  Penning-dyrkaren  Älskar penningar.


5672b.  Penning-dykaren känner ingen förnöjsamhet.


5672c.  Penning-dyrkaren känner ingen mättnad

i kärleken till penningar


5672d.  Penning-dyrkare  problem-skapare

har  inget  mål på  jorden.


5673.  Älska mammons rike-domar.


5674.  Bli vän med mammons rike-domar.


5675.  O-lydnaden  Rädslan  Be-straffningen

problem-skapare  nationens fördärv & olycka.


5676a.  Förvirringen  Problem-skapare

har  inget mål på jorden.


5676b.  Förvirringen  Problem-skapare

skadliga  &  smärtsamma  för  Alla.


5677a.  Vredens tunga  O-kontrollerbar tunga.

skadliga  &  smärtsamma  för  Alla.


5678.  Häftig tunga  sårar i smärtsamma Ord.


5679.  Ilsken-hetens  tunga  säger sårande

& smärtsamma Ord  innan den tänker på vad

den ska säga.


5680.  Tålamodet  inte tids-bunden.


5681a.  Dominantiskt beteende  känns

så smärtsam & sårande.


5681b.  Dominantiskt be-teende  rädslans

Och be-straffningens vän.


5681c.  Dominantiskt beteende  problem-skapare.


5682.   Tack ::: för ditt hjärtats innerliga tacksamma

uppmuntrande ord.


5683.   Sakt-modig-heten räddar & beskyddar från

ilsken-hetens väg.


5684a.  Öd-mjuk-heten  så ödmjuk den är mot

sin nästa.


5684b.  Ödmjukheten  så fin den är.


5684c.  Öd-mjuk-heten vad mjuk den är

mot sin nästa.


5684d.  Ödmjukheten  så nyttig  den är.


5685.  Tåla-modet  älskvärdig  för  Alla.


5686a.  Ödmjukes dagliga tillväxt i ödmjukhetens

rikedomar  lära känna hennes personlighet.


5686b.  Ödmjukes beroende närhet till ödmjukheten

visar sig  i  tänkandet  Och i orden.


5686c.  Ödmjukes personliga lärdom & livs-erfarenhet visar sig i ord Och handlingar.


5687a.  Ödmjuke visar hjärtats öppenhet mot

ödmjukheten.


5687b.  Tilåta ödmjukhetens vilja ske  i sitt  liv. 


5687c.  Bli upp-fylld av ödmjukhetens närhet.


5688.  Ödmjukheten  o-ändligt fullkomlig

lyck-salig i sig själv.


5689.  Ödmjukhetens längtan få bo i

mänsklighetens hjärtan.


5690.  Allas vilje-beslut följa ödmjukhetens

viljas fotspår eller högmodets fot-spår.


5691.  Ödmjukheten dår-skap för den högmodige

som saknar ödmjukhetens lärdom & livs-erfarenhet.


5692.  Ju ödmjukare en människa blir, desto större blir hennes känsla av bristerna i hennes ödmjukhet.


5693.  Ödmjuke skattar sig lycklig och är stolt

över att ha ägnat sin tid åt ödmjukheten

      i sig själv förlorad för världen och sig själv

av hjärtats kärlek till ödmjukheten.


5694.  Samvets-löse  Ondsinte vanärar  ödmjukheten.


5695.  Samvetslöse  Ond-sinte  ödmjukes

o-vänner & fiender.


5696.  Samvetslöse  Ondsinte  går skilda vägar.


5697.  Samvetslöse &  ödmjuke talar

inte samma språk.


5698.  Ödmjukes lärdom & livs-erfarenhet fördold

för den samvetslöse.


5699a.  Ödmjukes lärdom & livs-erfarenhet fördold

för den ondsinte. 


5699b.  Kärleken  personlig  för  Alla.


5699c.  Kärleken  vad  fin  den är.


5699d.  Kärleken  har ett mål  på jorden  för alla som  söker henne.  
Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 juli 2017 07:29

JESUS SYRAKS BOK.  40:1-11.


MÄNNISKAN HÅRDA LOTT.


¤Syraks bok.  40:1.


1.  #En ständig möda har skapats åt alla

människor, ett tungt ok har lagts på Adams söner

     alltifrån den dag de lämnar moderlivet

till den dag de återvänder till allas moder:#.


Livets ständiga möda :: o-lydnadens följder i

Edens lustgård bekymmer oro ångest.

      Alla människor formas i moder-livet

till Guds av-bild.

      Återvänder till mänsklighetens Moder. 


Jobs bok. 14:1.


1.  #MÄNNISKAN, AV kvinna född, lever en kort tid

och mättas av oro#.


Människor födda utifrån mänsklighetens moder

   våra första föräldrars olydnad  förkortade vårt jorde-liv döden kom min i skapelsen.

    Blev bestraffade med :::

 Du kvinna  din åtra ska vara till din man.

          Kvinnan fick i smärta föda sitt barn.

    Mannen fick bruka jorden med oro &

ångestfyllda mödor.


Psalm. 90:10.


10.  #Sjuttio år varar vårt liv, åttio, om krafterna

står bi.

        De flyende åren är möda och slit, snart är allt

förbi, och vi är borta#.

    Beskrivning på livets verklighet.


Predikaren. 2:3.


3.  #Jag beslöt mig för att njuta av vin men ändå låta visheten råda i mitt hjärta.

      Jag ville ägna mig åt dårskap för att se vad

som är bäst för människor att göra under himlen,

      de dagar live varar#.   


Jag var beslutsam njuta av vinets njutningar.

     I beslutsamheten ville jag ändå låta visheten vara min Herre.

      Ville ta tid med de skapade tingen vilket är  dårskap inför Gud.       


¤Syraks bok. 40:2. 


2.   #Bekymrade tankar; hjärtats ångest, oro för

det som väntar, dödsdagen#.


I väntan på människans dödsdag  tankars bekymmer  ångesten i hjärtat  oroliga hjärtats

tankar  inför dödsdagen.


Hebreerbrevet.  2:15.


15.  #Och befria alla dem som genom sin fruktan

för döden varit slavar hela sitt liv.


Genom Adams synd vår arvsynd härskare döden över mänsklighetens liv.

      Jesu fulldordade försonings-verk befriade

människo-släktets rädsla för döden.

     Dödens makt förslavar trälbundet mänskligheten.


¤Syraks bok.  40:3.


3.  #Från den som sitter i prakt på tronen till den som bär purpur och krona till den som sjunkit

       ner i stoft och aska#.


De som lever i prakt sitter på höga troner.

       De som är högt ärade i människors-ögon.

Ärelystnaden inför människor inte nyttig skadlig

och smärtsam.

      Ärelystenhetens lön blir nedsjunkna i stoft

och aska.


¤Syraks bok. 40:5.


4.  #Från den som bär purpur och krona till den som

går klädd i grovt linnetyg#.


Livets olika växlingar i livsstil och livsföring.

¤Syraks bok. 40:5.


5.  #Vrede och avund, förvirring och oro,

dödsskräck, förbittring och strid.

     Och när det är tid för nattvilan förvränger drömmen den sovandes föreställningar#.


Arssynden hårda lott fylld av vrede avund  förvirring

och oro döds-skräck förbittring och stridigheter.


Känner inte nattens ro-fyllda vila.


¤Syraks bok.  40:6.


6.  #En liten stund, knappt märkbar, får han ro,

men sedan plågas han i sömnen som på dagen,

      lika fylld av ångest för det han ser inom sig

som den som flyr ur en strid#.


Sinnesron och sinnesfriden varaktig under en

kort tid.

      Känner oro och förvirring under nattens vila.

Se ångesten som en trogen livs-vän.


¤Syraks bok.  40:7.


7.  #I det avgörande ögonblicket vaknar han och häpnar över inget finns att frukta#.

     Bemöts av Herrens fruktan  gudsfruktan

få lägga sitt liv i hans barmhärtiga händer.


¤Syraks bok.  40:8.


8.  #Bland allt som lever, såväl människor som djur,

men sjufalt värre bland syndarna#.


Syndaträlarna har det sjufaldigt värre än alla skapade varelser.


Syraks bok 39:25.


25.  #Goda ting har från begynnelsen skapats

för de goda men också onda ting för syndarna#.


Godhetens människor belönas med skapelsens

goda ting.

      Syndaträlarna får bemötas av ondskans

förgängliga frukter.


Syraks bok. 39:29-30.


29.  #Eld och hagel, pest och hungersnöd ----

allt detta har skapats för att straffa#.


30.  #Liksom vilddjurständer, skorpioner och ormar

och svärdet som straffar och förgör den gudlöse#. 


Fördömde synda-trälen bemöts av Guds bestraffning:

      Eld och hagel.

             Pest och hungersnöd.

                   Vilket har skapats för att bestraffa.


Fördömde synda-trälen bemöts av Guds

bestraffning:

       Vilddjurständer och skorpioner.

             Ormar och svärdet.

                  Vilket förgör den gudlöse.


¤Syraks bok.  40:9.


9.  #Härskar pest och blodsutgjutelse, strid och svärd, olyckor och hunger, förstörelse

      och lidande#.


Synda-trälen bemöts av Gus bestraffning i :::

           Härskande pest och blodsutgjutelse.

               Stridigheter och svärd.

                     Olyckor och hungersnöd.

                             Förströelse och lidande.


¤Syraks bok. 40:10.


10.  #För de laglösa har allt detta skapats;

för deras skull kom också floden#.


För lag-överträdarna har alla levande varelser skapats.

      För lag-överträdarnas skull kom synda-floden.


Första Moseboken.  6:5-7.


NOA OCH FLODEN.


5.  #Herren såg att ondskan på jorden var stor;

människornas uppsåt och tankar var alltid

     och alltigenom onda#.


6.  #Då ångrade Herren bittert att han hade gjort människan på jorden#.


Herrens ögon överblickade ondskans ord

och gärningar på jorden.

       Människans upproriska beteende i ord

och tankar.  

Mänsklighetens ärelystna ondska.

          Mänsklighetens vanära mot Guds skapade

godhet mot alla skapade varelser.


Han kände en inre bitter ångest-känsla över sitt skapande av människan. 


¤Syraks bok. 40:11.


11.  #Allt som är av jord vänder åter till jorden,

och det som är av vatten går tillbaka till havet#.  


Syndens lön överträdelsens lön  olydnadens lön.

     Människan skapad av jordens stoft återvänder 

till jorden sitt ursprung. 

     

Första Moseboken.  3:19.


19.  #Du skall slita för ditt bröd i ditt anletes svett

tills du vänder åter till jorden#.


Beskrivning på syndens bestraffning. 


Predikaren 1:7.


7.  #Alla floder flyter mot havet, men havet

blir aldrig fyllt.

     Dit floderna har vandrat vandrar de alltid

på nytt#. 

         

Vattnet går tillbaka till havet. 

    Vattnets livs-vandring floder flyter mot havet.

Havets djup låter sig aldrig mättas.

       Hela tiden av tidens hjälp låter vattnet sig

flytas på nytt till havets djup.


Predikaren.  12:7.


7.  #Då stoftet ätervänder till jorden, sitt ursprung,

och livsanden återvänder till Gud, som gav den#.


Beskrivning på männskans livsande varifrån den

kommer till vad den återvänder vid livets slut.


Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 juli 2017 07:29

JESUS SYRAKS BOK.  40:12-28.


VÄRDEN SOM BESTÅR.


¤Syraks bok. 40:12.


12.  #All korruption och orätt skall sopas bort,

men redbarheten skall alltid bestå#.


Mutsystemet och mutförsöken från o-ärliga hjärtan

o-ärlighetens tjänare har ingen varaktig på jorden.

      Svekfriheten öppenhjärtligheten hederligheten

har bestående värde.


Ordspråksboken.  10:2.


2.  #Orätt vinning gagnar föga, men rättfärdighet

räddar från döden#.


O-rätt vinning :::

        All mut-mottagning och o-ärlighet bestraffas.

Öppen-hjärtligheten och svekfriheten har

bestående värde tillgänglig och nyttig för Alla.


Renhjärtligheten  syndfriheten  o-straffligheten

   mänsklighetens räddning.  


Ordspråksboken.  15:27.


27.  #Den som roffar åt sig drar olycka över sitt hus,

den som skyr mutor får långt liv#.


Den som stjäler lever livet som lag-överträdare

vilket gör honom till syndens träl.

    Olyckor och faror drabbar hans husfolk.

Avsky mot-mottagning belönas med långt liv.


Syraks bok. 5:8. 


8.  #Lita inte till vad du förvärvat med orätt;

av det får du ingen hjälp på olyckans dag#.


Förtrösta inte på mutor och o-ärligheten.

     Var inte vän med dem. 

          Låt dem vara dina o-vänner och fiender.


På olyckans dag finner du inga hjälpsamma händer.


¤Syraks bok.  40:13.


13.  #De orättfärdigas rikedom är lik bäcken

som torkar ut, lik åskmullret som dör bort i regnet#.


Sanningslösas o-ärligas o-hederligas rikedomar

kan jämföras med uttorkad bäck.

       Åskmullrets försvinnande ljud i regnets

häftiga skyfall.  


¤Syraks bok.  40:14.


14.  #Den som är frikostig får leva i glädje,

men lagbrytaren skall förintras fullständigt#.


Frikostiges givmildhet belönas i livsglädjens

harmoni.

Lag-överträdarens liv tillintentgörs. 


¤Syraks bok.  40:15.


15.  #De gudlösas avkomma skjuter inte många

skott för deras orena rötter finns bara hårda klippan#.


De syndfullas avkomma saknar livets välsignelser.

  Deras liv kan jämföras med o-moraliska rötter

som saknar den goda fruktsamma jorden.


Visheten. 4:3.


3.  #Men de gudlösa får ingen nytta av sina

många barn.

      Plantor av oäkta skott rotar sig inte djupt

och skaffar sig inget säkert fäste#.


Syndträlars barn inte tillgängliga och nyttiga

för dem.

    Deras barn jämförs med plantor av o-äktighet

o-fruktsamma i sitt rotsystem saknar djupa rötter.

       O-djupa rötter får inget bestående fäste.


Syraksbok. 23:25.


25.  #Hennes barn finner inget rotfäste, och hennes

grenar bär aldrig frukt#.


Hennes barn födda i sexuella synder saknar livets

fasta rot-fäste.

        Hennes livs-träd saknar ofruktsamma grenar.


¤Syraks bok.  40:16.


16.  #Vassen som växer vid sjöar och flodstränder

rycks upp före alla andra gräsarter#.

   

Vassen kan jämföras med o-gräset som förkväver

tillväxten av andra gräsarter.


¤Syraks bok.  40:17.


17.  #Men godheten är som en grönskande trädgård,

och barmhärtigheten fortlever för alltid#.


Godheten grönskande trädgård av fruktsamma

smakliga frukter.

     Barmhärtighetens fortlevande välsignelse

av evighet.


¤Syraks bok.  40:18.


18.  #Att vara sin egen eller ha ett arbete är behagligt, men bättre än båda är att finna

en skatt#. 


Inte vara en slav utan vara sin egen tjänare.

     Bättre är ändå finna den dyrbara skatten.


¤Syraks bok.  40:19.


19.  #Att få barn och att grunda en stad tryggar eftermälet, men bättre än båda anses

en oförvitlig hustru#.


Vara gravid grunda en stad tryggar ett gott anseende.

Bättre än dessa är en syndfri hustru.


Syraks bok. 26:1-3.


1.  #LYCKLIG DEN SOM har en god hustru,

hans livstid blir dubbelt så lång#.


Hustruns förnöjsamhet och vänlighet ger

mannen livs-glädje. 


2.  #En duglig hustru ger sin man glädje, och han

njuter frid i alla sina dagar#.


Hustruns flitiga och hjälpsamma händer fyller

mannens hjärta med glädje.


3.  #En god hustru är en dyrbar gåva; den gåvan

ges åt den gudfruktige#.  


Hustruns varm och öppen-hjärtlighet dyrbar gåva

för mannen. 


¤Syraks bok.  40:20.


20.  #Vin och musik ger glädje åt hjärtat, men bättre

än båda är kärlek till visheten#.


Vinet och musiklivet  hjärtats glädje.

    Bättre än de både är hjärte-kärleken till vishéten.


SALOMON FINNER VISHETEN.


Visheten. 7:8-11.


8.  #.Jag valde visheten framför spiror och troner

och höll rikedom för intet i jämförelse

     med henne#.


9.  #Inte ens den dyrbaraste ädelsten satte jag

lika högt, ty bredvid henne blir allt guld till

    värdelös sand och silver räknas som smuts

på marken#.


10.  #Jag älskade henne mer än hälsa och skönhet

och ville hellre äga henne än dagens ljus,

      ty skenet från henne slocknar aldrig#.


  


¤Syraks bok.  40:21.


21.  #Flöjt och harpa frambringar sköna toner,

men bättre än båda är älskvärda ord#.


Syraks bok.  40:22.


22.  #Skönhet och behag är en lust för ögat, men

bättre än båda är spirande gröda#.


Skönheten och ljuvligheten ögats glädje och fröjd.

    Bättre än de båda är fruktsamma grödan.


Syraks bok.  40:23.


23.  #Vän och kamrat skyndar till när det behövs,

men bättre än båda är hustrun vid mannens sida#.


God vänskap god hjälp i nöden.

      Bättre än de båda är hustrun vid mannens sida.

  

Syraks bok.  40:24.


24.  #Bröder och hjälpsamhet gagnar i nödens stund, men bättre än båda skyddar din egen godhet#.


Brödragemenskap hjälpsamma  händer & fötter

till nytta i nöden.

         Bättre än de båda är människans godhjärtlighet.


Syraks bok.  40:25.


25.  #Silver och guld ger säkert fotfäste,

men bättre än båda anses klokhet#. 


Silver och guldets värde säkert fotfäste.

      Bättre än de båda är  klokheten.


Syraks bok.  40:26.


26.  #Pengar och makt ger självsäkerhet,

men bättre än båda är gudsfruktan.

      För den gudfruktige finns ingen motgång,

han behöver aldrig söka hjälp#.


Gudsfruktan bättre är penningar och maktbegäret.

        Gudfruktige lever i de andliga dygdernas

fullkomlighet. 


Syraks bok.  40:27.


27.  #Gudsfruktan är som en grönskande trädgård

och skyddar bättre  än någon jordisk härlighet#.


Gudsfruktan är kunskapens begynnelse  Ord. 1:7a.

      Jordiska härligheten föraktar vishet och fostran.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 juli 2017 04:43

GE INSIKTEN MÖJLIGHETEN


VARA HENNES VÄN  BLIR HON VÄN


FÖR LIVET.5500.   Sprida små varma blommor i hjärtan
glädjefyllda  tacksamma hjärtan.


5501.   Ödmjukheten  människo-vänlig

människo-värdig älska henne.


5502.  Se och smaka ödmjukhetens ljuvligheter.


5503.  Se och känn ödmjukhetens omsorg.


5504.  Som modern ömmar för sitt

barn  öm-mar ödmjukheten för de små enkla fattiga

hjälp-lösa över-givna hem-lösa & fader-lösa.


5505.  Tankarna  tungan  händerna  fötterna

egen viljan  vara  över-låtna i ödmjukheten.


5506a. Känns så tacksamt vara öd-mjuk-hetens vän.


5506b. Känns så tack-samt vara sakt-modig-hetens vän. 


5506c. Känna så tacksamt få vara mild-hetens vän.5507a. Stillheten så fin  den är.


5507b. Stillheten så nyttig  den är.


5507c. Stillheten så tillgänglig  den är.


5507d. Stillheten så talande  den är.


5507e. Stillheten så personlig  den är.5508a. Sinnesfriden så fin  den är.


5508b. Sinnesfriden så nyttig  den är.


5508c. Sinnesfriden så tillgänglig  den är.


5508d. Sinnesfriden så talande  den är.


5508e. Sinnesfriden så personlig  den är.5509a. Tystnaden så fin  den är.


5509b. Tystnaden så nyttig  den är.


5509c. Tystnaden så tillgänglig  den är.


5509d. Tystnaden så talande  den är.


5509e. Tystnaden så personlig  den är.


5510.  Dömmande blickar  dömer sin nästa.


5511.  Anklagande blickar  anklagar sin nästa.


5512.  Hjärtats döm-mande tankar  dömer

sin nästa.


5513.  Hjärtats an-klagande tankar  anklagar

sin nästa.


5514.  Acceptera mod-lös-hetens känslor

   inte bli vän med dem

          inte tillåta sig styras av dem.


5515.  Ödmjukheten öm-mar för de lidandets tårar.


5516.  Ödmjukheten ömmar för de smärt-samma tårarna.


5517.  Ödmjukheten ömmar för de såriga Och

blödande hjärtan.


5518.  Ödmjuka av hjärtat  lärt känna henne.


5519.  O-böjlig trohet  lärt känna troheten.


5520.  Ut-hållig i lidande Och prövningar

lärt känna uthålligheten.


5521.  Tålamodet styrs inte av tiden.


5522.  Tåla-modet beroende av människans intresse

vilja tid  för henne.


5523.  Förbrukad tid kommer aldrig tillbaks.


5524.  Intresset viljan tiden på-verkar det man

valt att göra.


5525.  Känns så tack-samt  vara tystnadens vän.


5526.  Känns så tacksamt vara stillhetens vän.


5527.  Känns så tack-samt vara sinnes-fridens vän.


5528.  Ödmjukhetens ömhet


5529.  Livet i o-böjlig trohet i ståndaktig-

hetens fotspår.


5530.  Livet i o-böjlig ödmjukhet i ödmjuk-

hetens fotspår.


5531.  Livet i o-böjligt tålamod i tålamodets fotspår.


5532.  Tillåta tro-heten vidröra vårt hjärta.


5533a.  Över-vinna hatet  med kärleken.


5533b.  Över-vinna föraktet  med kärleken.


5533c.  Över-vinna bitterheten med 

kärleken.


5533d.  Över-vinna fiendeskapet mot kärleken.


5534.   Hatet   fiendeskapet   o-viljan 

stark illvilja  bitterheten.


5535a.  SE och smaka saktmodighetens ljuvligheter.


5535b.  SE ock känn sakt-modig-hetens omsorg.


5535c.  Besvara saktmodighetens inbjudan.


5536.  Bitter-heten Och kärleken lever i fiendskap

mot varandra.


5537.  Hatet & kärleken lever i fiende-skap

mot varandra.


5538.  Föraktet & kärleken lever i fiendeskap

mot varandra.


5539.  Över-vinna o-viljan med viljan.


5540.  Villig-heten goda viljans tjänare. 


5541.  O-villigheten onda viljans tjänare.


5542.  Livet i o-böjlig kärlek i kärlekens fotspår.


5543.  Tänk: få vara stillhetens vän.


5544.  Tänk: få vara öd-mjuk-hetens vän.


5545a. Stillhetens in-bjudan.


5545b. Stillheten  skadar ingen.


5545c. Stillheten botemedlet mot för-virrade 

hjärtan & sinnen. 


5546.  O-ärligheten & lögnen varandras vänner.


5547.  Är-lig-heten & sanningen varandras vänner.


5548a.  Sanningens-ord  förändrar tankarna

talet & hjärtan.


5548b.  Sanningens ord  väger tyngre på livets

våg än få-fäng-liga Ord.


5548c.  Sanningens Ord fyllda av vis-het & klok-het.


5549.  Tålamodets väntan  på-verkar tacksamheten.


5550.  Tåla-modets väntan  tränar & fostrar

fram tålmodets rike-domar.


5551.  Tåla-modets väntan  ger aldrig upp.


5552.  Tålamodet styrs inte av tiden.


5553.  Tåla-modet gör sig nytta av väntan &  tiden.


5554a.  Bättre lyda snäll-heten än känna

elak-hetens smärta & lidande.


5554b.  Bättre lyda godheten än känna elak-hetens

smärta Och lidande.


5554c.  Bättre lyda vänligheten än känna

elak-hetens smärta & lidande.


5555a.  Snällheten så fin  den är.


5555b.  Snällheten så nyttig  den är.


5555c.  Snällheten så tillgänglig  den är.


5555d.  Snällheten så talande  den är.


5555e.  Snällheten så personlig  den är.    


5556a.  Känns så tack-samt vara  godhetens vän.


5556b.  Känns så tacksamt vara  vänlighetens vän.


5556c.  Känns så tack-samt vara snällhetens vän.


5557a.  Känns o-tacksamt vara elakhetens vän.


5557b.  Känns tacksamt vara elakhetens o-vän.


5558.  Ödmjuke trivs i gemenskap med ödmjukheten.


5559.  Rädslan: tanke på be-straffning.


5560.  Still-heten o-känd i samhällets o-måttliga

stress.


5561.  Ur-verkets tid påverkar samhällets

o-måttliga stress.


5562.  Kontrollerande beteendet  saknar

frihets-känslan.


5563.  Kontrollerande beteendet saknar

frihetens med-känslan.


5564.  Rädslans beteende  saknar frihets-känslan.


5565.  Rädslans beteende saknar fri-hetens

med-känsla.


5566.  Be-straffningens beteende känner ingen

medömkan & med-känsla.


5567.  Be-straffningens beteende känner ingen

frihets-känsla.


5568.  Be-straffningens beteende  främmande

för kärleken & barm-härtig-heten.


5569.  Kontrollerande ögon  känner ingen medkänsla & medömkan.


5570.  Kontrollerande ögon


5571a.  Be-straffande ögon


5572a. Ego-kärleken förminskas tillväxer kärleken. 


5573.  Rädslan visar sig inför be-straffningens

smärta & lidande.


5574.  För-minskad ego-kärlek  förändrar vänskapen.


5575.  Tack-samhetens språk  förändrar

vänskapen.


5576a.  Vara beskyddade från egen-kärleken.


5576b.  Vara beskyddade från egen-viljans feghet.


5576c.  Vara beskyddad från egen-viljans ljumhet.


5577a.  Vara be-skyddad från egen självcentrering.


5577b.  Vara beskyddad från egen-girigheten.


5577c.  Vara beskyddad från egna avund-sjukan.


5578a.  Vara be-skyddad från egna begär av

tillfreds-ställelser.


5578b.  Vara be-skyddad från egen-sinnig 

be-kväm-lighet.


5578c.  Vara beskyddad från egen-ärans

er-kännande från andra.


5579a.  Övervinna o-ärligheten.


5579b.  O-lydig mot o-ärligheten.


5579c.  Göra o-ärligheten till o-vän.


5580a.  Älska ärlighetens rike-domar.


5580b.  Upp-skatta ärligheten.


5580c.  Göra ärligheten älsk-värd.


5581.  Stillheten högt ärad bland de stilla

i landet.


5582.  De stilla har en framtid på jorden.


5583.  Tystnaden högt ärad bland de tysta

i landet.


5584.  De tysta har en framtid på jorden.


5585.  Ödmjuke bekänner sin o-fullkomligher.


5586.  Ödmjuke beroende av öd-mjuk-heten.


5587.  Destruktivt & skadligt beteende

sårar tankar & hjärtan.


5588.  Rädslan: frimodigheten fiende & o-vän.


5589a.  Ärlig-hetens tankar  ärar ärligheten.


5589b.  Ärligheten högt prisad av den ärlige


5589c.  Ärlig-hetens hjärta:  den ärliges hjärta.


5590.  Lögnaktiga ords-tankar  idel tomhet.


5591.  Lögnaktiga informerande Ord

idel få-fänga.


5592.  Ondskan  glädje-tjuven.


5593.  Stillheten  ger den stille stillhetens Ord

i tankar & hjärtan.
  

5594a.  Stillheten  så älsk-värd  hon är.


5594b.  Stillheten  så upp-skattad  hon är.


5594c.  Stillheten  så värde-full  hon är.5595.   Känns så tacksamt vara 

barmhärtighetens vän.


5596a.  Känns så tacksamt vara  snällhetens vän.


5596b.  Känns så tacksamt vara  godhetens vän.


5596c.  Känns så tacksamt vara  vänlighetens vän.


5597.  Sprida ödmjuka varma blommor  i hjärtan.


5598.  Sprida kärlekens varma blommor  i hjärtan.


5599.  Sprida omsorgsfulla varma blommor

i hjhärtan.


  


     


Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 juli 2017 04:38

#ÄLSKA VISHETEN ÄR ATT FÖLJA


HENNES LAGAR#.   Syraks. bok.  6:18b.

 

5400a.  Bättre lyda snällheten än känna

elak-hetens smärta.


5400b.  Bättre lyda god-heten  än känna

elakhetens smärta.


5400c.  Bättre lyda kärleken än känna

hatets & föraktets smärta.


5401a.  Strålande & o-förgänglig är kärleken.


5401b.  Strålande Och o-förgänglig är godheten.


5401c.  Strålande & o-förgänglig är snällheten.


5402.   Vara tröstens Och kärlekens tjänare

ärar dem.


5403.   Vara kärlekens & tröstens tjänare

känna gemenskap med dem.


5404.   Vara kärlekens Och tröstens tjänare

älska dem.


5405.   Vara tröstens & kärlekens tjänare

tungans Ord  vara av deras tankar Ord & vilja.


5406.  Strålande Och o-förgängliga är

tröste-rika Ord.


5407.  Strålande & o-förgänglig är barmhärtigheten.


5408.  Strålande Och o-förgänglig är tystnaden.


5409a.  Man finner tystnaden när man vill

söka henne.


5409b.  Man finner barmhärtigheten  när man vill

söka henne.


5409c.  Man finner tröste-rika Ord  när man vill

söka dem.


5410.  Man finner ödmjukheten när man vill

söka henne.


5411a.  Visheten vill ge sig till känna

när hennes inbjudan besvaras.


5411b.  Insikten vill ge sig till känna

när hennes inbjudan besvaras.


5411c.  Ärligheten vill ge sig till känna

när hennes inbjudan besvaras.


5412.  Saktmodet vill själv teckna sin personlighet

i själens innersta.


5413.  Sanningen vill själv teckna sin personlighet

i själens innersta.


5414.  Barmhärtigheten vill själv teckna sin personlighet i själens innersta.


5415a.  Tystnaden vill själv ge sig till känna

när hennes inbjudan besvaras.


5415b.  Kärleken vill själv ge sig till känna

när hennes inbjudan besvaras.


5415c.  Troheten vill själv ge sig till känna

när hennes inbjudan besvaras.


5416.  24 timmar om dygnet blir ett med ödmjuk-heten  leva för henne.


5417.  24 timmar om dygnet blir ett med

ut-hålligheten  leva för henne.


5418.  24 timmar om dygnet blir ett med

barm-härtigheten  leva för henne.


5419a.  Vara tystnadens vän.


5419b.  Vara ärlighetens vän.


5419c.  Vara barmhärtighetens vän.


5420.  Med tåligheten kommer man längre än

o-tåligheten.


5421.  Med mildheten kommer man längre än

hård-hjärt-ligheten.


5422.  Med barm-härtigheten kommer man

längre än o-barmhärtigheten.


5423a.  Ödmjukheten framspringer inte från  förståndet  utan från hjärtat.


5423b.  Mildheten framspringer inte från

förståndet  utan från hjärtat.


5423c.  Barmhärtigheten framspringer inte

från förståndet  utan från hjärtat.


5424.  Tillåta kärleken bli älskad  kärleken

älskar tillbaks.


5425.  Älskas av kärlekens ljuv-ligheter.


5426.  Bli upp-fylld av kärlekens sötma.


5427a.  Öd-mjuk-heten präglas inte av rädsla.


5427b.  I öd-mjuk-heten finns en vila.


5427b.  Full-kom-liga ödmjukheten leder

den ödmjukes tankar  hjärtan  tungans Ord-val.


5428.  O-fullkomliga högmodet leder den vredes

tankar  hjärta  tungans  Ord-val.


5429.  Den som funnit öd-mjuk-heten har övervunnit

högmodet  övermodet  Och stolheten.


5430a.  DEN som funnit är-lig-heten har övervunnit

o-ärlig-heten.


5430b.  Är-lig-heten följer  den ärlige i hans fotspår.


5430c.  Är-lig-heten finner sin glädje i

den ärliges tankar Och hjärta.


5431.  VARJE MÄNNISKA KÄNNER SIG BE-DRAGEN

AV SINA EGNA GENETISKA SVAGHETER.


5432a.  DEN som lever i o-ärlig-heten  har inte

funnit är-lig-heten.


5432b.  O-ärlig-heten följer  den o-ärlige

i hans smärtsamma fotspår.


5432c.  O-ärlig-heten finner sin skade-glädje

i den o-ärliges tankar & hjärta.


5433.  Ödmjukheten förintar vårt hög-mod.


5434.  Ödmjukheten förintar vårt över-mod.


5435.  Ödmjukheten förintar vår stolt-het.


5436.  För den barm-härtige öppnas barmhärtighetens djupa out-sinliga källor.


5437.  Bättre lyda fri-modigheten än rädslan.


5438.  Frimodigheten & rädslan varandras

fiender & o-vänner.


5439.  Rädslan & lögnen varandras vänner.


5440a.  Vreden saknar sakmodigheten

misslyckas med vara problem-lösare.


5440b.  Skapar problem istället.


5441a.  Kärleken & friden & glädjen.


5441b.  Sinnes-ron Och sinnes-friden

tillgänglig för Alla trötta & slitna tankar.


5441c.  Kärleken Och friden & glädjen

tillgängliga för Alla trötta Och slitna tankar.


5442a.  Leva livet i av-saknad av ödmjukheten

har istället valt livet i högmodet.


5442b.  Leva livet i av-saknad av litenheten

har i-stället valt livet i övermodet.


5442c.  Leva livet i av-saknad av enkelheten

har i-stället valt livet i stoltheten.


5443a.  Ödmjukes tankar  ödmjukhetens tankar.


5444b.  Mildes tankar  mild-hetens tankar.


5444c.  Saktmodiges tankar  saktmodig-

hetens tankar.


5445.  Den som hjälper en annan  hjälper sig själv.


5446.  Den som ger kärlek  får kärlek tillbaka.


5447a.  Snälles omsorg  får snällhetens be-löning.


5447b.  Vänliges omsorg  får vänlighetens

be-löning.


5447c.  Gode personens omsorg  får

godhetens belöning.


5448.  Bättre vara ödmjukhetens tjänare

än vara övermodets smärtsamma slav.


5449.  Bättre vara litenhetens tjänare

än vara högmodets smärtsamma träl.


5450.  Bättre vara enkelhetens tjänare

än vara stolhetens smärtsamma slav.


5451a.  Vad väljer människan sitt liv till

vara övermodets slav eller ödmjukhetens tjänare.  


5451b.  Vad väljer människan sitt liv till

vara högmodets träl eller litenhetens tjänare.


5451c.  Vad väljer människan sitt liv till

vara stolthetens slav eller enkelhetens tjänare.


5452.  Övermodet  skadande  få-fängt  förstörande.


5453.  Stoltheten  skadande  fåfängt  för-störande.


5454.  Högmodet  skadande  få-fängt  förstörande.


5455.  Ha-begäret  mänsklighetens  olycka & fördärv.


5456.  O-måttlig stresset  saknar  uppmuntrans

be-löning.


5457.  Uppmuntraren  all uppmuntrans vän.


5458.  Vara uppmuntrans vän  villig uppmuntra

sin nästa.


5459.  Godheten & barmhärtigheten

har en framtid på jorden.


5460.  Godheten & barmhärtigheten

mänsklighetens räddning.


5461.  Godheten Och barm-härtig-heten

elakhetens fiender & o-vänner.


5462a. Ödmjuka tankar  ödmjukt hjärta

ödmjuka Ord.


5462b. O-böjliga trohets-tankar  o-böjligt

trohets-hjärta  o-böjliga tohets-ord.


5463c.  Milda tankar  milt hjärta  milda Ord.


5464.  Lyssnande tankar  lyssnande hjärtan

lyssnande Ord.


5465.  Kärlekens läkemedel 

mänsklighetens räddning.


5466.  Ömhetens   öm-sint-hetens läkemedel

mänsklighetens  rädd-ning.


5467.  Egen-sinnighetens feghet & ljumhet

ärar egoismen.


5468.  Kärleks-fulla tankar  kärlekens hjärta

kärleks-fulla Ord.


5469.  Ömma tankar  ömt hjärta  ömma Ord.


5470.  Öm-sinthetens tankar  ömsinthetens

hjärta  örmsint-hetens Ord.


5471a.  Älskvärdigheten  vännen för livet


5471b.  Värde-fullheten  vännen för livet.


5471c.  Uppmuntran  vännen för livet.


5472.  Dominantiska beteendet saknar

sinnes-friden & sinnes-ron.


5473.  Ömheten & omsorgen  vänner för livet.


5474.  Tystnaden & stillheten  vänner för livet.


5475.  Ödmjukheten & mildheten

vänner för livet.


5475.  Snälla Och vänliga Ord  elakhetens Ords

fiender & o-vänner.


5476.  Kärlekens & barmhärtighetens Ord

för-aktets Och hatets Ords fiender & o-vänner.


5477.  Sanningens Ord  lögnens & falskhetens

Ords fiender Och o-vänner.


5478.  Tillåta tystnaden vara Herre över tankarna.


5479.  Tillåta tystnaden vara Herre över hjärtat.


5480.  Tillåta tystnaden vara Herre över tungan.


5481.  Tillåta tankarna  hjärtat  tungan  vara

tystnadens vänner.


5482.  Ärliga Ord   talas av  ärliga hjärtan.


5483.  Ren-hjärtliga Ord  talas av  rena hjärtan.


5484.  Kärleks Ord  talas av  kärleksfulla hjärtan.


5485.  Ärliga Ord  o-ärliga Ords  fiender &  o-vänner.


5486.  Bättre lyda tystnaden än känna o-tystnadens

smärtsamma lidande.


5487.  Bättre lyda ärligheten än känna

o-ärligens smärtsamma ångest.


5488.  Bättre lyda sanningen än känna för-talets

smärtsamma lidande.


5489.  Bättre lyda sanningen än känna skvalleriets

smättsamma lidande.


5490.  Glädjefyllt beteende  tröste-rika  vänliga

Ord  livets värde för de bedrövade & sorgsna.


5491.  Frimodiges djärvhet belönas.


5492.  Frimodiges frihet från rädslans slaveri

Och träldom.


5493.  Rädslans träldoms-ok  frimodighetens

fiende Och o-vän.


5494.  Frimodighetens frihet besegrar

rädslans lögner.


5495.  Frimodiga tankar  hjärtats frimodighet 

frimodig tunga  hjärtats glädje.


5496.  Rädslan känner en rädsla inför frimodighetens djärvhet. 


5497.  Kärleksfulle vandrar på kärlekens vägar.


5498.  Ödmjuke vandrar på ödmjukhetens vägar.


5499.  Milde vandrar på mildhetens vägar.     

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se