Alla inlägg under november 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 november 2017 17:15

EN BÖN  AV JESUS, SYRAKS SON.


¤Syraks bok.  51:1.


1.  #Jag vill tacka dig , herre och konung,

och lovsjunga dig, Gud min räddare.

     Jag vill prisa ditt namn#.


Jesus Syraks sons innersta böne-tankar:


Tacksamt hjärta: sin Herre och konung.

      Lovsjunger Gud sin räddare.

Vill prisa den Högstes namn.  


¤Syraks bok.  51:2.


2.  #Ty du blev min beskyddare och hjälpare,

du räddade mig från undergången,

     från fällan som förtalaren gillrade,

från läpparna som spred ut lögner.

     Inför mina fienders angrepp kom du mig till hjälp#.


Jesus, Syraks sons bön:

         Du blev min beskyddare och hjälpare.

Räddade mitt liv från undergång. 

      Var min beskyddare mot förtalarens tungas

fällande dömmande ord.

       Från människors läppars lögnaktiga ord.

Du var min trogne hjälpare mot mina

      fienders listiga angrepp. 


Psalm. 52:4-7.


4.  #Tänker du ut fördärv, din tunga är som

en vässad kniv, du full av svek#.


Du, ondsinte ditt hjärta tänker ut fördärvliga ord.

    Din tunga är som ett tveeggat svärd av ondska.

Svekets tunga ondskans vapen.

       Använda sin tunga i o-rättfädighetens tjänst

vanärar renhjärtligheten.


5.  #Du älskar det onda mer än det goda,

kommer hellre med lögn än med sanning#.


Ondsint tunga väljer hellre lögnaktiga ord

     än ära sanningens ord.


6.  #Du älskar ord som gör skada och svekfullt tal#.


Ondsinte älskar lögnaktiga ord vilka är 

skadliga och smärtsamma för själs-livet. 


Skadligt och svekfullt tal ära lögnaktigheten. 


FÖRTALETS FAROR.


Syraks bok.  28:19-22.


19.  #Lycklig den som funnit skydd mot förtalet,

som inte utsatts för dess raseri, inte behövt

       släpa på dess ok och aldrig fjättrats

av dess bojor#.  


Välsignad den som funnit beskyddet mot förtalets giftiga tunga.

      Inte blivit förtalets offer i dess onda raseri.

Inte behövt bära förtalets tunga ok.

      Adrig blivit fjättrad av förtalets listiga bojor. 


20.  #Ty dess ok är av järn och dess bojor

av koppar#.


Förtalets tunga ok  järnoket tungt att bära.

      Förtalets bojor  frihetens vanära.


21.  #Ond är den död det vållar, och dödsriket

självt ger en bättre lott#. 


Förtalets död  hennes död ondskefull.

      Använd tunga i förtalets tjänst vållar tungan

död och fåfänglighet.

      Själva dödsriket bättre än förtalets  tungas död.


22.  #Förtalet skall aldrig få makt med de fromma,

de skall inte bli brända av dess flammor#.


Milda och saktmodiga människor  tillåter sina 

      tungors blir förtalets tjänare.

De blir inte förstörda av förtalets brinnande flammors pilar.     


¤Syraks bok.  51:3.


3.  #Och du räddade mig, rik som du är på barmhärtighet

      och ära, från käftar som var beredda

att sluka mig, från händer som ville ta mitt liv,

      från alla de faror jag råkat i#. 


Du räddade mig: din barmhärtighets rikedomar var

       mig till stor hjälp.

Din barmhärtighet och ära  från ondsinta läppar

( käftar ) som ville ta mitt liv.

       O-barmhärtiga händer som ville döda mig.

 

¤Syraks bok.  51:4. 


4.  #Från kvävande eld som omgav mig, ut ur

lågor som jag inte hade tänt#.


Räddade mig från ondsinta käftar av eld

vilkas ord liknas vid  flammande elslågor.    


¤Syraks bok.  51:5.


5.  #Ur djupet av dödsrikets innandömen,

från orena tungor och lögnaktigt tal #.


Bemöttes av bråddjupet  från dödsrikets innandömen.

       Orena tungors ord och lögaktiga ords

giftiga brinnande pilar.


¤Syraks bok.  51:6.


6.  #Inför kungen blev jag brottsligt förtalad,

en dödlig fara hotade mig, och jag var på väg

      ner i dödsriket#.


Inför kungen  falskt anklagad av förtalets ord.

      Dödliga ords fara hotade mig.

Människors dödliga ord förde mig ned i dödsrikets

bråddjupa existens.


Syraks bok.  9:13.


13.  #Håll dig på avstånd från den som har makt

att döda, då slipper du frukta för ditt liv.

       Och närmar du dig honom, gör inga misstag,

ty då tar han livet av dig.

       Du skall veta att du trampar bland fällor

och att du rör dig på stadsmurens krön#.


Vist hålla sig på avstånd från förtalets faror.

       Förtalets faror makt att döda.

Livet i avstånd från förtalet giftiga ord

          beskyddar ditt liv.  

Umgås inte med förtalet  göra inga misstag

         lyssna inte på hennes inbjudan.

Livet bland människor  kan inte helt undvikas av

förtalets människor.


Syraks bok. 13:9-13.


9.  #Blir du bjuden till mäktig man, så var nödbedd,

desto ivrigare blir hans inbjudan.

 

Blir du inbjuden till en mäktig mans förtal

   är du svår att bli övertalad blir hans 

inbjudan ivrigare.


10.  #Träng dig inte på, då kan du bli bortstött.

Håll dig inte undan, då kan du bli bortglömd#.


Var inte påträngande vilket gör dig bortstött.

       Dra dig inte undan då blir du bortglömd. 


11.  #Försök inte tala som en jämlike med honom

och inte lita på hans många ord, ty medan han

        pratar sätter han dig på prov, och medan

han ler studerar han dig#.


Undvik tala med honom lita inte på hans talträngda

tungas ord.

      I sin pratsamhet sätter han med sina utvalda ord

dig på prov.

      I sitt leende studerar ondskefullt dig.


12.  #Obarmhärtig är han ------ han tiger inte med

det han fått höra och skonar dig inte från misshandel och bojor#.


O-barmhärtig i sitt tal.

       O-behärskad tunga tiger inte.

Det han fått höra talar han.

      I sitt o-barmhärtiga tal bespara han dig inte 

från förtalets misshandel och bojor.


13.  #Ta dig i akt och se dig noga för, ty vid varje steg riskerar du att falla#.


Var aktsam i vad du säger hör och ser.

      För varje fotsteg du tar kan du riskera att

falla för förtalets faror.     


¤Syraks bok.  51:7.


7.  #De kringrände mig från alla håll, och ingen

kom till min räddning; jag såg efter mänsklig hjälp

        men fann ingen#.  


Ondsinta tungor omringade mig på alla sidor.

     Ingen var mig till hjälp.

Sökte efter mänsklig hjälp fann ingen.


 ¤Syraks bok.  51:8.


8.  #Då kom jag ihåg din barmhärtighet Herre,

och den godhet du visat i evighet:

         du befriar dem som tåligt väntar på dig,

och du räddar dem ur fiendernas våld#.


I min hjälplöshet  kom jag ihåg din barmhärtighet

Herre min skapare.

      Tacksam för din godhet du visat i evighet.

Tålamodets belöning visar sig i din befrielse

       från ondsinta människors tungors våld. 


Psalm. 25:6.


6.  #Herre, kom ihåg din barmhärtighet, den godhet

du alltid har visat#.


Tacksam för din barmhärtighet och godhet alltid visat mig.

    Min bön ::: Davids bön ::: glöm inte din

barmhärtighet och godhet. 


¤Syraks bok.  51:9.


9.  #Och jag böjde mitt bönerop från jorden

och bad om räddning från döden#.


Bönens väg:  Visa mitt hjärtats innersta bönerop

     från jorden.

Bad om befrielse från dödsrikets käftars våld.    


¤Syraks bok.  51:10.


10.  #Jag åkallade Herren, min fader:

"Överge mig inte i nödens tid, när jag står hjälplös

       mot övermodet#.


Min bön om hjälp från min himmelske fader.

      I nödens tid av olycka och faror bli

övergiven av övermodets människor.

      Övermodets männniskors giftiga ords pilar.


Psalm. 89:27.


27.  #Han skall säga: Du är min fader, min Gud

och min räddande klippa#.


Min fader, min Gud  min trygga tillfykts klippa. 

 

¤Syraks bok.  51:11.


11.  #Så skall jag inte tröttna att prisa ditt namn;

jag skall lovsjunga och tacka dig".

       Och min bön blev hörd#.


Låta tålamodets outtröttlighet  prisa ditt namn.

        Lovsjunga och tacka dig i din trofast. 

Tacksam bön visa din barmhärtighet.


¤Syraks bok.  51:12.


12.  #Du räddade mig från undergången och befriade mig i farans stund.

      Därför vill jag tacka och prisa dig och välsigna

Herrens namn#.


Blev räddad från olyckor och faror.

      Befriades i farans stund.

I tacksamhet tacka och prisa dig.

      Välsigna ditt ärorika namn. 

  

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 november 2017 17:15

FÖRFATTARENS SLUTORD.


¤Syraks bok.  50:22.


22.  #Och nu må ni prisa hela världens Gud,

han som överallt gör storverk, som låter oss

      leva i ära ända från födelsen och alltid

visar oss barmhärtighet#. 


Hela världens Gud visar oss sin barmhärtighet.

        Leva i hans barmhärtighet och ära från födelsen till livet slut.

      Prisa hela världens Gud som överallt i sin

skapelse gör storverk.

       

¤Syraks bok.  50:23.


23.  #Må han ge oss glädje i hjärtat och skänka Israel fred i våra dagar, så som det var för

      länge sedan.#


Han fyller våra hjärtan med hjärtats glädje skänker

    Israel fred i alla våra dagar.


¤Syraks bok.  50:24. 


24.  #Må hans barmhärtighet aldrig överge oss,

och må han sända oss befrielsen när hans

       tid är inne#.


Hans barmhärtighet tillgänglig för Alla.

       Den överger oss aldrig.

I vår böne-längtan sänder oss befrielse när hans

tid är inne. 


¤Syraks bok.  50:25.


25.  #Två folk fyller mig med vämjelse, och det

tredje är inte ens något folk:#:


Två olika folk jag avskyr :  folket i Seirs bergstrakter.

    Folket filisteerna.

De dåraktiga människorna i Shekem räknas inte

som ett folk i sin dåraktighet.  


¤Syraks bok.  50:26.


26.  #De som bor i Seirs bergstrakter, filisteerna

och de dåraktiga människorna i Shekem#.


Beskrivning på avskytt och dåraktigt folk.


¤Syraks bok.  50:27.


27.  #En lära som ger förstånd och kunskap

har skrivits ner i denna bok av Jesus, Syrak

       Elasars son, från Jerusalem,

som lät vishet strömma ur sitt hjärta#.


Vishets-lära ger förstånd och kunskap

      nedskriven av Jesus, Syrak Elasars son

från Jerusalem.

     Jesus Syraks ödmjuka hjärta tillät visheten

får flyta in i hans hjärta.

     Hans hjärtats vishet  nyttig för honom själv

och som vill lyssna på den. 


Syraks bok. 24:30-34.


30.  #Själv gick jag ut som en kanal från en flod,

som en vattenledning till en park#.


Jag, Jesus Syrak  jämförs med  en kanal av vishet

från floden visheten.

      Vattenledningen vilket till en parks behov.


31.  Jag sade:  "Jag skall vattna min trädgård

och ge mina land rikligt med vatten".

      Men kanalen blev till en flod för mig

och min flod blev till ett hav#.


Mitt hjärtats kanal för visheten blev till ett inre

     flods-flöde för mig.

Mitt inre flods-flöde av vishet  blev till

       ett outsinligt hav.


Min längtan  Jag Jesus Syrak  vill bevattna

mitt hjärtats trädgård  och min omgivning

      riktligt med vishetens källflöden.


32.  #Min lära skall ständigt lysa som  gryningsljuset, jag skall sprida dess budskap

      till avlägsna länder#.


Min vishets-lära skall dag för dag lysa som

       gryningsljuset.

Sprida lärans budskap till avlägsna länder.


33.  #Min undervisning skall ständigt flöda

som profetiskt tal, jag lämna den efter mig

       åt tallösa släkten#.


Låter min undervisning dag för dag flöda av vishetens lära som profetiskt tal.

         Jag efter min död lämnar den efter mig

till tallösa släkten.  

       Delge den till ett o-räkneligt släkte.

Vara tillgänglig för o-räkneligt släktets liv.   

 

34.  #Betänk att jag inte har arbetat blott för mig

själv utan för alla som sör visheten#.


     Visheten  tillgänglig för alla som söker den.  

¤Syraks bok.  50:28.


28.  #Lycklig den som studerar detta, som tar det till sitt hjärta och blir vis#.


Välsignat det hjärta som studerar vishets-läran.

      I sitt begrundar visheten och blir vis.


¤Syraks bok.  50:29.


29.  #Ty den som lever efter det får kraft till

allt: det är gudsfruktans väg han följer#. 


Den som lever sitt liv efter  visheten får

     kraft till allt i livet.

Hans fotsteg följer gudsfruktans väg.  


Syraks bok. 1:14-30.


Syraks bok.  1:14.


14.  #Vishetens början är att frukta Herren, och hon

skapades hos de trogna redan i moderlivet#.


Frukta Herren: leva i lydnad inför den Högste.

     Vara formad i sin modersliv.

Vara trogen sin kallelse ifrån moderslivet.

     Läs profeten Jeremias kallelse.   Jes.1


Ordspråksboken.  9:12.


12.  #Är du vis blir din vishet dig till nytta,

hädar du går det ut över dig själv#.


Hädelsen en tids och energitjuv

bestjäler din tid av ditt liv.  Belöningslös.

        Hädelsen föraktar och bespottar visheten. 


Din vishet; belönar dig i att vara älskad uppskattad

och värdefull.


15.  #Hos människor har hon byggt sitt bo, en evig

grundval, och åt deras avkomma skall hon

    ges i förvar#.


Hos visa människors hjärtan och tankar  har visheten sin trygga boning.

      Evighetens grundval av vishet.

Åt de vises avkommas hjärtan ska hon förvaras.


16.  #Vishetens fullhet är att frukta Herren,

hon mättar de trogna med sina frukter#.


De trognas lydnad  mättar dem med vishetens frukter.

      Vishetens fullhet  vishetens frukter.


17.  #Hon fyller deras hus med begärliga ting

och förråden med vad hon har frambragt#.


Visheten fyller deras hus med vad deras behov önskar. 

         Önskar äga i sina förrådshus.


18.  #Vishetens segerkrans är fruktan för Herren,

fred och hälsa växer upp ur den#.


Lydnaden inför följa hans viljas lagbud belönas med

       vishetens segerkrans.'

Vishetens segerkrans bjuder på fred och hälsa. 


19.  #Kunskap och insikt låter hon falla som regn,

de som vinner henne får lysande ära#.


Kunskapen och insikten själs-livets näringsrika regn.

     Kunskapens och insiktens fuktighet  berör

närings fattigt själs-liv på livet. 

     Vinna kunskapen och visheten belönas

med lysande ärekrona.


20.  #Vishetens rot är att frukta Herren, och hennes

grenar är ett långt liv.

    

Vishetens grönskande träd  belönar trädets

grenar med lydnadens frukter.


22.  #Orättmätig vrede kan inte försvaras,

vredens övertag blir mannens fall#.


O-kontrollerad vrede vredesutbrott  kan inte

försvaras.

       Vredens övertag blir mannens olycka.


23.  #Den tålmodige håller ut tills tiden är inne, 

sedan bryter glädjen fram hos honom#.


Beskrivning på Tålmodiges livsstil och livsföring.

      Tålige inväntar tiden.

Efter inväntad tid bryter hjärtats glädje fram.


24.  #Han sparar sina ord tills tiden är inne;

då kommer många att prisa hans klokhet#.


Tålmodiges behärskade tungas ord  inväntar

tiden för att tala.

       Tåliges klokhet  prisas av folket.


25.  #I vishetens skattkammare finns kloka ord,

men hos syndaren väcker gudsfruktan avsky#.


Ondsint människa väcks av avsky inför gudsfruktan.

      Kloka-ords tungan finns i vishetens

outsinliga skattkammare.


26.  #Håll buden, du som längtar efter vishet,

så skall Herren skänka dig den i rikt mått#.


Lydig budorden: belönas inre längtan efter vishet.

     Herren skänker den lydige den i rikt mått.


27.  #Ty att frukta Herren ger vishet och vett.

Väljer man det blir man trofast och ödmjuk#.


Lydnaden inför Herrens vilja: ger vishet och förstånd.

      Väljer man visheten blir man trofast och ödmjuk. 


28.  #Värj dig inte mot gudsfruktan, och närma dig

den inte med svek i hjärtat#.


Försvara dig inte mot gudsfruktan kunskapens

begynnelse.  Ord.1

     Närma dig gudsfruktans närhet  låt inte

sveket styra hjärtat.


29.  #Hyckla inte inför din omgivning, tänk på

hur du lägger dina ord!#.


Använd behärskade orden på tungan.


Uppträd inte på falskt och o-ärligt sätt.


30.  #Upphöj inte dig själv ---- du kan falla

och dra vanära över dig.

      Då avslöjar Herren dina innersta tankar

och slår ner dig i allas åsyn, därför att du

      närmade dig gudsfruktan med hjärtat fullt

av falskhet#.


Låt inte högmodet upphöja och ära dig.

       Högmodet går före fall  vilket vanärar livet.

Herrens avslöjar dina innersta tankars falskhet.

       Ditt högmodets fall visar sig inför människors

åsyn.

     Din falskhet fanns i ditt hjärtats innersta tankar. 


 
        

   

   


Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 november 2017 17:15

ANDRA MÄRKESMÄN.


¤Syraks bok.  49:14.


14.  #Ingen har skapats på jorden lik Henok,

så blev han ju också tagen härifrån#.


Henoks livs renhjärtlighet o-strafflighet

syndfrihet.

        Ingen skapad var som han i renhjärtad

o-strafflig syndfri i ord och handling.

       Henoks livsstil och livsföring behagade skaparen vilket gjorde han blev tagen härifrån.


Första Moseboken. 5:21-24.


21.  #När Henok var 65 år blev han far till Metushelach.


22.  #Efter Metushelachs födelse levde Henok 

300 år och fick söner och döttrar#.


23.  #Henoks hela livstid blev 365 år.


24.  #Henok levde i gemenskap med Gud.

Sedan fanns han inte mer, ty Gud tog

      honom härifrån#.


Henok fick visa sin faders-kärlek vid 65 års ålder.

       Henok levde 300 år efter sonen Metuschelachs

födelse.


Henok levde i gemenskap med Guds närhet.

         Hans gemenskap med sin skapare

behagade Gud ta honom från jorde-livet.


Vishetens bok. 4:10-14a.


10.  #Den rättfärdige behagade Gud, därför älskade

Gud honom och hämtade honom, där han levde

      bland syndarna#.


Renhjärtlige o-strafflige och syndfrie Henok

      behagade Gud hans faders-kärlek till honom

var så stor hämtade honom från jorde-livet.

      Jorde-livet  levde han bland de ondsinta.


11.  #Han rycktes bort för att inte ondskan skulle

förvilla hans förstånd eller falskheten snärja

       hans själ#.


Rycktes bort bevarade honom från ondskans

fåfänga vilket ville förvilla hans förstånd.

       Falskheten snärja hans dyrbara själ.


12.  #Ty uselheten söker illvilligt fläcka ner det

sköna, och begäretskonster fördärvar ett

       oskuldfullt sinne#.


Uselheten ( ondskans fåfänga ) söker illvilligt

skada fläcka ner själens skönhet.


Köttsliga begärets alla konster smärtsamt

      fördärva ett rent sinne. 


13.  #När han dog hade han på kort tid levat länge#.


Jordelivets korta livstid tycktes vara för honom

långt liv.


14a.  #Hans själ behagade Herren, därför fick

den undkomma ondskan så snart#.


Hans dyrbara själs-liv behagade Herren.

        Hans livsgärningar behagade Herren.

Herren tog honom bort för undkomma ondskans

listiga anslag. 


¤Syraks bok.  49:15.


15.  #Inte heller har det fötts en man som

som Josef;  han blev brödernas herre och folkets

     stöd, och hans ben blev väl omhändertagen#.


Josef  Isaks älskade son såld till Egyptien av sina bröder.

      Josef Faraos närmaste man  blev sina

bröders herre.

       Josefs lydnad  folkets trogna stöd.

Hans döda ben blev väl omhändertagna.


JOSEFS OCH HANS BRÖDER.


Första Moseboken.  37:2-11.


JOSEF GER SIG TILL KÄNNA FÖR SINA BRÖDER-


Första Moseboken.  45:4-8.


Första Moseboken.  47:11-12.


11.  #Josef lät sin far och sina bröder bo Egyptien

och gav dem jord där, i den bästa delen av landet,

      i Ramses, så som farao hade befallt.#


Josef och fadern sina bröder fick jord odla

för sina lekamliga behov.

     Den bästa fruktsamma jorden av landet

i Ramses. 


12.  #Och Josef sörjde för att hans far och bröder

och hela hans fars släkt fick livsmedel alltefter

      familjernas storlek#.


Josef försörjde sin far och bröder faders hela

     släkt fick livsmedel.


VISHETEN SOM DE RÄTTFÄRDIGAS RÄDDARE.


Visheten renhjärtliges  o-straffliges syndfries

räddare.


Salomos vishet. 10:13-21.


13.  #Det var hon som troget stannade hos den rättfärdige när han såldes och räddade honom

från synd#.


       Vishetens trohet stannar kvar hos den rättfärdige Josef  Herrens tjänare.

      När han såldes av sina avundsjuka bröder

till Egyptien.  

      Blev räddad av visheten som slav i Egyptien.


14.  #Hon följde honom ner i hålan och övergav

honom inte i fängelset.

     Till slut gav hon honom kungaspira och makt över dem som hade förtryckt honom.

      Hans anklagare avslöjade hon som lögnare

men åt honom gav hon evig ära#.


Visheten följde Josef ner i fängelsehålan 

     vishetens trohet övergav honom inte fängelset.

När fängelse-tiden var över gav visheten honom

       Faraos kunga-spira och makt över som

förtryckt honom.

      Visheten avslöjade hans anklagare som lögnare

men åt Josef gav hon honom evig ära.


15.  #Det var hon som räddade det heliga folket,

ett fläckfritt släkte, undan ett folk av förtryckare#.


Visheten räddade det heliga folket.

      Heliga folket  fläckfritt släkte.

Heliga folket  räddade från ett folk av förtryckare.

     

16.  #Hon kom till Herrens tjänare, och i hans själ

höll hon stånd med tecken och under mot

     fruktansvärda kungar#.


Visheten Herrens tjänare Josefs räddare.

     I hans själs trohet med  tecken och under

mot fruktansvärda kungar.


17.  #Hon gav de heliga lön för deras ansträngningar .

      Hon ledde dem på en sällsam vandring;

hon blev till en skärm över dem om dagen

      och till flammande stjärnljus om natten#.


Visheten belönade de heliga för deras trohet.

      Hon gick före dem på en sällsam vandring.

Blev till ett beskydd om dagen.

      Visade sig som ett flammande stjärn-ljus

om natten.


18.  #Hon lät dem gå genom Röda havet och förde dem genom vattenmassorna#.


Visheten förde dem genom Röda havets starka vatten-strömmar.

     

19.  #Men deras fiender dränkte hon för att sedan

vräka upp dem ur det bottenlösa djupet#.


Egyptierna:  deras fiender dränkte visheten.

      De föll ner i Röda havets bottenlösa djup.


20:  #Så kunde de rättfärdiga plundra de gudlösa,

och de lovsjöng, Herre, ditt heliga namn

      och prisade med en mun din hand som stridit

för dem#.

      De rättfärdigas trohet plundrade de gudlösa

lovsjöng den Högste.

     Den högstes heliga namn.

De renhjärtliga prisade med enhetens mun

     Herrens hand som stridit för dem.


21.  #Ja, visheten gav röst åt de stumma

och lät barnen tala rent#.


Vishetens röst vidrörde de stumma tungorna.

      Lät barnen tala med rena tungor. 


¤Syraks bok.  49:16.


16.  #Sem och Set har blivit ärade bland människor,

men över allt levande i skapelsen står Adam#. 


Adam mänsklighetens fader ärad  över allt levande

i skapelsen.

     Fick uppdraget av den Högste  sätta namn

på allt skapat.

        Sem och Set  ärade bland människor.  


SETS FÖDELSE.


Första Moseboken.  4:25.


25.  #Åter låg Adam med sin hustru, och hon födde

en son.

      Hon gav honom namnet Set, "ty" sade hon,

"Gud har skänkt mig ett nytt liv i stället för Abel,

      som Kainn dödade". 


Adams hustru gav sin son namnet Set.

      Adams hustru Eva sa med ödmjukt hjärta,

"Gud har skänkt mig ett nytt liv".

     

SEMS FADER NOA.


Första Moseboken. 5:32.


32.  #När Noa var 500 år blev han far till

SEM, Ham och Jafet#.

   


ÖVERSTEPRÄSTEN  SIMON.


¤Syraks bok.  50:1.


1.  #Översteprästen Simon, Onias son, lät på

sin tid reparera helgedomen och sätta templet

i stånd#.


Översteprästen Simons livs-gärning renovera upp

     helgedomens byggnad.

Låta templet återigen få uppfylla sitt gudomliga syfte.


¤Syraks bok.  50:2. 


2.  #Av honom lades grunden till murverk av dubbel

höjd, ett högt fundament för templets ringmur#.


Av översteprästen Simon lades templets grund  

    lades beskyddandet av templets höga ringmur. 


¤Syraks bok.  50:3.


3.  #På hans tid grävdes en reservoar, en damm

lika stor som Havet i omkrets#.


På Simons översteprästliga tid grävdes en reservoar.

      Damm-resorvoar lika stor Havets omkrets.


¤Syraks bok.  50:4.


4.  #Han var mån om att skydda sitt folk mot olycka

och stärkte stadens försvar mot belägringar#.


Hans kärlek till sitt folk  ville beskydda dem från

     olyckor och faror.

Stärke stadens försvarsmurar mot fiendens belägringar.


¤Syraks bok.  50:5.


5.  #Hur skön var han inte att se i kretsen av sitt folk, när han trädde ut ur rummet bakom

        förhänget#.


Översteprästen Simon blev prisad i sin skönhets

dygder   i kretsen av sitt egna folk.


¤Syraks bok.  50:6.


6.  #Han var som morgonstjärnan bland molnen,

som fullmånen på festdagarna#.


Hans livsstil jämfördes med morgonstjärnan

bland molnen.

       Hans livsföring jämfördes med fullmånen

i klara skenet om natten vid fest-dagarna.


¤Syraks bok.  50:7.


7.  #Som solen när den lyser på den Högstes

tempel, som regnbågen när den skimrar

      bland glänsande moln#.


Hans renhjärtlighet  och o-strafflighet  jämfördes med solens solstrålars härlighet när den lyser

         på den Högstes tempel.

Regnbågens vackra färgers utstrålning när

den visar sig bland glänsande moln.


¤Syraks bok.  50:8.


8.  #Som blommande rosor i vårens tid, som liljor

där källsprång bryter fram, som skogarna

      på Libanon en sommardag#.


Jämföras med som blommande rosor

      i vårens sköna tid. 

Liljorna närvaro där det friska källsprånget

bryter fram.


Syraks bok. 39:13-15.


13.  #Lyssna till mig, mina fromma söner,

så skall ni grönska som rosenbusken vid bäcken#.


Lyssna i lydnad till mig.

       Mina milda saktmodiga söner  så skall ni

grönska som blomstrande rosenbuskar.


14.  #Ni skall sprida vällukt som rökelsen och gå

i blom som liljan.

      Sprid er vällukt, stäm upp er lovsång och prisa

Herren för alla hans verk#.


Sprid er kunskaps vällukt av saktmod och mildhet.

       Saktmodets och mildhetens rökelse inför

den Högstes ansikte.

      Låt er livsstil vara i blom som liljans

blomster prakt.

        Stäm upp med tiosträngad lovsång och prisa

Herren för allt skapat.


15.  #Förkunna hans namns storhet, tacka och lovsjung honom med sånger och med spel

     på lyra.

Med dessa ord skall ni prisa honom#.


I tacksamhet lovsjunga honom med sånger.

     Frimodigt förkunna  hans namns storhet. 


¤Syraks bok.  50:9.


9.  #Som brinnande rökelse på fyrfatet, som ett  kärl, hamrat av gidiget guld och prytt med

      alla slags ädla stenar#.


Jämföras med brinnande rökelse på fyrfatet.

       Fyrfats kärlet hamrat av gidiget guld.

Fyrfatet prytt med alla slags ädelstenars skönhet.


¤Syraks bok.  50:10.


10.  #Som ett olivträd, dignande av frukt, och som

en cypress som når ända upp bland molnen#.


Olivträdets oliver  visar sina dignande frukter.

         Cypressträdet i sin växt når ända upp

bland molnen.

  

¤Syraks bok.  50:11.


11.  #När han tog på sig den lysande skruden

och klädde sig i sin fulla ståt och sedan steg upp

       på det heliga altaret, spred han glans över

hela tempelgården#. 


Översteprästen Simon klädde på sig den ståtliga

       lysande skruden.

Steg sedan upp på det heliga altaret.


MOSE HANS SAMTIDA.


Syraks bok. 45:7-13.

 

¤Syraks bok.  50:12.


12.  #Och när prästerna räckte honom köttstyckerna medan han själv stod vid altarhärden,

      stod hans bröder i en ring runt honom;

de var som en cederskog på Libanon, som

     dadelpalmer omgav de honom#. 


Prästerna sträckte översteprästen Simon de  offrade köttsstyckerna stod han själv vi

      altarhärden.

Stod hans prästbröder runt altar-ringen.

      De liknade cederskogen på Libanon.

Omgavs av dadelpalmer i sitt prästliga tjänande. 


¤Syraks bok.  50:13.   


13.  #Alla Arons söner stod där i sin glans med offergåvorna till Herren i sina händer inför

        hela Israels menighet#.


Arons söner var närvarande vid altarringen

         i sin strålglans med heliga offergåvor.

I sina händer frambar dem inför Israels menighet.


¤Syraks bok.  50:14.


14.  #Som avslutning av altartjänsten fulländade

han offret till allhärskaren, den Högste:#.


Som avslutning av altartjänsten fulländade

översteprästen Simon offret till allhärskaren,

      den Högste. 


¤Syraks bok.  50:15.


15.  #Han sträckte ut handen efter offerskålen

och lät druvans blod rinna ut.

       Han hällde det över altarets fundament

till vällukt åt den Högste, konungen över allt#.


Sträckte han ut sin hand efter offer-skålen

          låt druvans offer-blod rinna ut.

Hällde det över altarets fundament.

        Druvans offerblod  vällukten inför den Högste.

Den Högste konung över allt skapat.

 

¤Syraks bok.  50:16.


16.  #Då bröt Arons söner tystnaden: den blåste

i silvertumpeterna och lät dem ljuda med

       mäktig klang, för att den Högste skulle

minnas folket#.


Arons söner bröt tystnaden.

      Sönerna blåste i silvertrumpeterna.

Lät silvertrumpeterna ljuda med mäktig klang.

      Mäktiga klangen skulle påminna folket

om den Högste.


¤Syraks bok.  50:17.


17.  #I samma ögonblick föll de allesammans

på en gång ner med ansiktet mot marken

       för att tillbe sin herre, allhärskaren,

den högste Guden#.


När mäktiga klangen hördes föll de allesammans

på en gång ner.

      Föll ned på sina ansikten mot marken,

för att tillbe sin Herre, allhärskaren.

      Allhärskaren den högste Guden.

  

¤Syraks bok.  50:18.


18.  #Kören stämde upp sin lovsång, den sköna

musiken ljöd med full styrka#.

Kören stämde samtidigt upp sin lovsång.

    Den sköna musiken ljöd med tillbedjans

fulla styrka.


¤Syraks bok.  50:19.


19.  #Och Herrens, den Högstes, folk låg försänkt

i bön inför den Barmhärtige, tills den heliga 

       ceremonin var fullbordad och de hade

avslutat gudtjänsten#.


Herren, den Högstes folk låg ödmjukt i bön

     inför den Barmhärtige.

Var i ödmjuk bön tillbedjan tills ceremonin

var fullbordad. 


¤Syraks bok.  50:20.


20.  #Då steg översteprästerna ner och lyfte sina

händer över israeliternas hela menighet

       för att utdela Herrens välsignelse och med stolthet uttala hans namn#.


Efter avslutad gudtjänst steg översteprästerna

     ner och lyfte sina välsignade händer över

israeliterna.  


Israeliternas hela menighet utdelade

     Herrens välsignelser  med stolthet uttalade

den Högstes namn.


¤Syraks bok.  50:21.


21.  #Och ännu en gång föll folket ner för att ta emot välsignelsen från den Högste#. 


Återigen föll föll folket ner  för att ta emot

     Herrens välsignelse.


      


   Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 november 2017 16:38

TANKAR OM UPPMUNTRAN OCH


VEDERKVICKELSE.


#Hon sträcker sig med kraft från öster till

väster, och hon styr skickligt allt#.


Vishetens bok.  8:1.


DEL.  79.


7900a.  Ödmjuke lydig fånge hos ödmjukheten.


7900b.  Ärlige lydig fånge hos ärligheten.


7900c.  Högmodige lydig fånge hos högmodet.


7901.  Mildheten och godheten  goda vänner.


7902.  Vara fånge hos mildheten den mildes

tjänande.


7903.  Vara fånge hos godheten den godes

tjänande.


7905a.  Lögnen  begraver  sig själv.


7905b.  Lögnen egoistisk  försvarar sig själv.


7905c.  Lögnen  självgod  o-ärlig.


7906a.  Kärleken glömmer misstagen.


7906b.  Hatet glömmer inte misstagen.


7906c.  Föraktet glömmer inte misstagen.


7907.  Alltför många  skatter  förstör nationen.


7908a.  Föraktet förlorat  kärlekens närhet.


7908b.  Hatet förlorat  kärlekens närhet.


7908c.  Vreden förlorat  saktmodighetens närhet.


7909.  Elakheten  förlorat snällhetens närhet.


7910.  Snällheten  snälles trygga tillflykt.


7911.  Vänligheten  vänliges  trygga  tillflykt.


7912.  Godheten godes trygga tillflykt.


7913.  Elakheten  snälles o-trygga tillflykt.


7914a.  Elakheten  tankarnas och hjärtats olycka.


7914b.  Hatet  tankarnas och hjärtats olycka.


7914c.  Föraktet  tankarnas och hjärtats olycka.


7915.  Människans o-mättliga begär  tankarnas

och hjärtats olycka.


7916.  Latheten  tidstjuv & energitjuv

fiende och o-vän med flitigheten.


7917.  Stoltheten och lättjan trogna vänner.


7918.  Stolheten och listigheten trogna vänner.


7919.  Fulkomlige känner sin vila i fullkomligheten.


7920.  Fullkomligheten villig bära människan

genom hennes liv.


7921.  Fullkomligheten villig söka människans gemenskap.


7922.  Fullkomlige avsvär sig o-fullkomligheten.


7923a.  Lögnen kan inte vinna sanningen. 


7923b.  Hatet  förloraren  kärleken vinnaren.


7923c.  Föraktet  förloraren  kärleken vinnaren.


7924a.  Högmodet  plågsamt  smärtsamt

och sårande i tankarna & hjärtat.


7924b.  Övermodet plågsamt  smärtsamt

och sårande i tankarna & hjärtat.


7924c.  Stoltheten plågsamt  smärtsamt

och sårande i tankarna &  hjärtat.


7925a.  Liknöjda likgiltiga bekväma

personer tänker på sig själva.


7925b.  Liknöjda  likgiltiga  bekväma

personer  landets undergång.


7925c.  Likgiltiga  liknöjda  bekväma

personer  själv-beskyddande.


7926.  Inpulsiva hetlevrade individer

snurriga individer.


7927.  Tanklösa  förvirrade  personer

snurriga individer.


7928.  Tacksamt hjärta  tacksamma ögon.


7929.  Saktmodige avsvär sig vreden vilket

hans hjärta leder  in  i saktmodigheten.

 

7930.  Saktmodige lär sig saktmodets

livsstil och livsföring.


7931.  Saktmodigheten  saktmodiges rådgivare.


7932a.  När den saktmodige förstår  vad saktmodet

vill ge honom  får han tillfälle att handla

i sitt saktmod.


7932b.  Tacka saktmodet när ditt saktmod fungerar.


7932c.  Sakmodet  vän för livet.


7933.  Impulsiva och överkänslig personer spelar

på känslo-livet.


7934.  Hetlevrade och ilskna människor. 


7935.  Temperamensfulla  &  argsinta människor

hetsiga och snarstuckna personer.


7936.  Blommande rosor  i vårens tid

vackra och skön att se.


7937.  Blommade väldoftande blommor

ger livsglädje och harmoni.


7938.  Psykopiskt beteende  psykologiska

analfabeter.


7939a.  Psykologiska analfabeter  känner ingen

med-känsla med-lidande med-öman för andra människors liv.


7939b.  Psykologiska analfabeter lever för

sig själva.


7939c.  Psykologiska analfabeter själv-säkra

själv-upptagna egoistiska i sitt livs-beteende.


7940.  Förbrukad tid  gör  historietiden längre

och längre.


7941.  Ödmjuke tjänaren  ödmjuk person i sin

livsstil och livsföring.


7942.  Vara tank-spridd  vara förvirrad

har ingen framtid på jorden.


7943a.  Lögner stenar sanningen.


7943b.  Hatet stenar kärleken.


7943c.  Föraktet stenar kärleken.


7944a.  Saktmodige vittnar om saktmodigheten.


7944b.  Saktmodiges liv bär ut saktmodets vittnesbörd om saktmodighetens inre liv.


7944c.  Saktmodige har sin framtid

i saktmodigheten.


7945a.  Inre manligheten bättre än yttre manligheten.


7945b.  Inre kvinnligheten bättre än yttre kvinnligheten.


7945c.  Inre manligheten äger bestående värde.


7946a.  Yttre manlighetens varaktiga värde 

bestående endast under en kort tid. 


7946b.  Inre kvinnligheten äger bestående värde.


7946c.  Yttre kvinnlighetens varaktiga värde

bestående endast under en kort tid.


7947.  Egoismen begraver sig själv.


7948.  Högmodet begraver sig själv.'


7949.  Hatet begraver sig själv.


7950.  Föraktet begraver sig själv.


7951.  Kärleken segrar över graven.


7952.  Saktmodet segrar över graven.


7953.  Ödmjukheten segrar över graven.


7954.  Övermodet livets förlorare.


7955.  Ödmjukheten livets vinnare.


7956a. Ödmjukheten  tröstar  den ödmjuke.


7956b.  Ödmjukheten tröstaren hjälparen

södet för den ödmjuke.


7956c.  Ödmjukhetens ödmjukes  livs-vän

livs-kamrat för livet.


7957.  Högmodet ingen livs-kamrat för den högmodige.

Älskvärd livskamrat inte smärtsam och sårande.


7958a.  Vreden sårar bedrövar saktmodet.


7958b.  Ilskenheten sårar bedrövar saktmodet.


7958c.  Häftigheten sårar bedrövar saktmodet.


7959a.  Vreden och saktmodet fiender och o-vänner går skilda vägar.


7959b.  Häftigheten och saktmodet fiender

och o-vänner  går skilda vägar.


7959c.  Ilskenheten och saktmodet fiender

och o-vänner  går skilda vägar.


7960.   Hylla ära vreden häftigheten & ilskenheten.

 

Sorgligt tänka på deras väg där saktmodet saknas.

       Sorgligt se saktmodets övergivna hus. 

Sorgligt finna saktmodighetens trädgård

      övervuxet istället med vredens  häftighetens

ilskenhetens ogräs.

       Sorgligt finna en själ som inte odlat

saktmodighetens frukter.


7961.  Förvirrad tunga  problem-fylld tunga.

                Orolig tunga  problem-fylld tunga.


7962a.  Elakheten blir o-synlig i snällheten.


7962b.  Elakheten blir o-synlig i vänligheten.


7962c.  Elakheten blir o-synlig i godheten.


7963.  Övermodet  fördriver ödmjukheten.


7964.  Stoltheten fördriver ödmjukheten.


7965.  Högmodet fördriver ödmjukheten.


7966a.´ Snälla tankar vinnare över elaka tankar.


7966b.  Goda tankar vinnare över elaka tankar.


7966c.  Vänliga tankar vinnare över elaka tankar.


7967.  Godes tacksamhet vara fri från elakheten.


7968.  Snälles tacksamhet vara fri från elakheten.


7969.  Vänliges tacksamhet vara fri från elakheten.


7970a.   Snällheten fin och nyttig får inte utnyttjas

till andras fördel.


7970b.  Vänligheten fin och nyttig får inte utnyttjas

till andras fördel.


7970c.  Godheten fin och nyttig får inte utnyttjas

till andras fördel.


7971.  Elakheten smärtsam & skadlig.


7972a.  Hatet & föraktet smärtsamma & skadliga.


7972b.  Kärleken övervinner hatet och föraktet.


7972c.  Kärleken mild och tålig.


7973.  Mildheten och tåligheten   kärlekens

goda vänner.


7974.  Kärleken o-vän med argsintheten.


7975.  Vredens ord  umgås inte med kärlekens Ord.


7976.  Ilskna Ord  umgås inte med kärlekens Ord


7977.  Häftiga Ord  umgås inte med kärlekens Ord.


7978a.  Kärleksfulla Ord  bättre än ilskna Ord.


7978b.  Kärleksfulla Ord bätre än häftiga Ord.


7978c.  Kärleksfulla Ord bättre än ordstrider.


7979a.  O-vissheten skapar oro och förvirring.


7979c.  O-vissheten ingen problem-lösare.


7979c.  O-vissheten har ingen framtid på jorden.


7980a.  Vetandet bättre än o-vetandet.


7980b.  Vetandet samarbetar med kunskapen.


7980c.  O-vetandet samarbetar med o-kunskapen.


7981.  O-kunskapen  gör folket tygellöst.


7982.  Tygellösheten  förvirrar folket.


7983.  Förvirrat folk  saknar livet levnadsregler.


7984.  Levnadsregler  värdesätter livet.


7985.  Värdesätter livet  människo-värdet


7986.  Tiden  Väntan tålamodet  hjälper varandra.


7987.  Nu får tiden & tålamodet  ta sitt

ansvar tillsammans.


7988.  Ångesten  rädslan  oron  goda vänner.


7989.  Oron o-säkerheten  förvirringen

goda vänner. 


7990a.  I stolta känslo-livet saknas vilan

och harmonin.


7990b.  Stolta känslo-livet  tänker på sig själv.


7990c.  Stolta känslo-livet egoistikt  älskar

själv-godheten självupptagenheten.


7991a.  Ödmjuka känslo-livet  lever i vilan

och harmonin.


7991b.  Ödmjuka känslo-livet tänker mer på andra 

än på sig själv.


7991c.  Ödmjuka känslo-livet


7992.  I rädslan finns ingen sanning.


7993.  Bättre lydnadens ångest än o-lydnadens ångest.


7994.  Lyssna på ödmjukheten bättre än lyssna

på stoltheten.


7995.  I uthålligheten och lydnaden finns

vilan och harmonin.    


7996.  Lögnen gör människan bitter  och besviken.


7997.  Få vara tacksam för varje lärorik

av nya livs-erfarenheter.


7998.  Penning-begäret och girigheten

samarbets-vänner.


7999a.  Förtal och skvallerier  samarbetsvänner.


7999b.  Hatet och föraktet  samarbetsvänner.


7999c.  O-moraliska tungan  moraliska tunga

välj av vilka som vill använda dem.  


Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 november 2017 16:38

FÅNGENSKAPEN OCH JERUSALEMS


ÅTERUPPRÄTTANDE.


¤Syraks bok.  49:8.


8.  #Hesekiel fick i en syn se Herrens härlighet;

den visade sig för honom på kerubvagnen#.


Hesekiels syn in i Herrens härlighet.

    Herrens härlighet visade för honom

på kerubvagnen.


HESEKIELS SYN: DE FYRA VARELSERNA


     OCH HERRENS HÄRLIGHET.

           Hesekiels bok.  1:4-28.


¤Syraks bok.  49:9.


9.  #Han hotade fienderna med slagregn men lovade

välgång åt dem som levt rättfärdigt#.


Hotade de gudlösa fienderna med slagregnets

lidande.

      Utlovade välgång åt dem som levt o-straffligt

syndfritt och renhjärtligt.


Det utlovade slagregnet.

      Hesekiels bok.  13:11-13.

 

¤Syraks bok.  49:10.


10.  #De tolv profeternas ben må skjuta skott

ur graven!

      Ty de ingav Jakob nytt mod och ett fast hopp som blev folkets räddning#.


De tolv profetens döda ben fick liv igen.

      Profeternas ben ingav Jakob ny frimodighet.

Folkets ( nationens räddning ).


INVANDRINGENS OCH DOMARTIDENS STORMÄN.

      Syraks bok. 46:11-12.


11.  #Så handlade också var och en i raden

av domare.

       De hade ingen tanke på trolöshet, de avföll

inte från Herren.

       Må deras minne vara välsignat:


12.  #Och deras ben skjuta skott ur graven!

Må deras namn och rykte gå i arv till de

      ärorika männens avkomlingar#.


Israels olika domare inte trolösa avföll

inte från Herren.

       Deras livgärningars minnen bevarade.

Domarnas döda ben får åter liv.

       Domarnas namn och goda rykten gå

i arv till de ärorika männens avkomlingar.     

 

¤Syraks bok.  49:11.


11.  #Hur skall jag nog kunna prisa Serubbabel,

som liknats vid en sigillring på högra handen?#.


Herrens ord till Serubbabel  ståthållaren i Juda.

      Sigillringen på hans högra hand tecknet

på hans utvalda kallelse.


Haggais bok. 2:24.


Löftet till Serubbabel.

     

24.  #Den dagen, säger Herren Sebaot, skall

jag ta dig, Serubbabel, Shealtiels son, min

      tjänare säger Herren, och göra dig till

min sigillring.

      Dig har jag utvalt, säger Herren Sebaot#.


¤Syraks bok.  49:12.


12.  #Sådan var också Jeshua Josadaks son.

Det var de som på sin tid byggde templet;

       de reste en helgedom åt Herren som skall bestå

för evigt i sin härlighet#.


Jeshua Josadaks son byggde templets altare.

     De reste en helgedom åt Herren.

Vara bestående för evigt i sin härlighet.


Offrandet börjar på nytt  templets altare byggs.

      Esra bok. 3:2-7.


Grunden läggs till det nya templet.

      Esra bok.  3:8-13.


Tempelbygget hindras.

      Esra bok.  4:1-5.


Arbetet på templet börjar på nytt.

      Esra bok.  5:1-17.


Templet skall byggas upp.


Haggais bok. 1:1-14. 


¤Syraks bok.  49:13.


13.  #Nehemjas minne skall också leva länge.

Det var han som reste våra fallna murar;

      han lät göra portar och bommar och byggde

nytt där våra hus hade stått#.


Nehemjas levnads minnen skall leva till evig tid.

       Han upprättade ( byggde ) våra fallna

tempelmurar.

        Han gjorde templets portar och bommar.

Återuppbyggde våra förfallna hus. 


Nehemjas inspektion av stadsmuren.

       Nehemjas bok. 2:11-15.


Stadsmuren återuppbyggs.

       Nehemjas bok. 2:16-20.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 november 2017 16:37

KUNGAR OCH PROFETER I JUDA RIKE.


DEL.  2.


¤Syraks bok.  49:1.


1.  #Minnet av Josia är som en rökelse, blandad

av en skicklig parfymberedare.

      Det är sött som honung för varje mun,

det är som sång och spel vid festen#.


Minnet av Josias liv jämförs med välbehaglig rökelse.

     Rökelsens väldoft blandad av skicklig parafymbredare.

     Rökelsens väldoft jämförs med honungs smakens sötma för varje mun.

     Liknas vid sång och spel vid festen.


JOSIA KUNG ÖVER JUDA.

     Andra kungaboken. 22:1-7.


LAGBOKEN PÅTRÄFFAS.

     Andra  Kungaboken.  22:8-20.


JOSIA REFORMERAR GUDTJÄNSTEN.


     Andra Kungaboken.  23:1-28.


¤Syraks bok.  49:2.


2.  #Han handlade rätt när han omvände folket

och utplånade de brottsliga skändligheter#.


Kung Josia handlade rätt omvände folket.

       Utplånade den brottsliga gudlösheten.


¤Syraks bok.  49:3.


3.  #Han hade alltid Herren i tankarna i en laglös

tid stärkte han gudsfruktan#. 


Josia var en rättskaffenhetens man Herren var alltid

i hans tankar i laglöhetens tid.

         Stärkte sin gudsfruktan med sina tankar

i Herren. 


¤Syraks bok.  49:4.


4.  #Förutom David, Hiskia och Josia gjorde sig

alla till skyldiga till brott.

     Den Högstes lag övergav de, och kungarna

i Juda gick under#.


David, Hiskia och Josia övergav inte den Högstes

lag.

    Kungarna i Juda rike övergav den Högstes

lag gick under i sina överträdelser.


ACHAS KONUNG ÖVER JUDA.

        Andra kungaboken. 16:1-4.


¤Syraks bok.  49:5.


5.  #Ty de skänkte bort sin makt till andra och sin

ära till ett främmande folk#.


Dessa gudlösa kungar skänkte bort sin makt

till andra.

       Skänkte sin ära till ett främmande folk.


¤Syraks bok.  49:6.


6.  #Som brände hans utvalda tempelstad

och gjorde dess gator till ödemark

      Det skedde genom Jeremia#.


Brände ned hans utvalda tempelstad.

      Gjorde tempelstadens gator till ödemark.

Allt skedde genom Jeremias profettid.


Babyloniske konungen Nebukadnesssar tågade

    mot Jerusalem.

          Andra konungaboken. 25:1-8.


Folket förs bort till Babylonien.

        Templet plundras.  

        Andra kungaboken. 25:9-21.


Namnen på olika gudlösa kungar över Juda.

        Andra Krönikeboken. 36:2-10.


BABYLONIERNAS SJUTTIOÅRIGA HERRAVÄLDE.

        Jeremia bok.  25:1-11.


Bestraffningen av den babyloniske kungen.

        Jeremia bok. 25:12-14.

 

¤Syraks bok.  49:7.


7.  #Ty han blev förföljd, han som i moderlivet

helgats till profet, TILL ATT RYCKA UPP,

      FÖRGÖRA OCH FÖRSTÖRA men också TILL

ATT BYGGA UPP OCH PLANTERA#. 


Profeten Jeremias kallelse:

        Blev förföljd.

              I sin modersliv blev helgad till profet.

Rycka upp all gudlöshet.

             Förgöra & förstöra nationens överträdelser

mot den Högstes lag.

        Åter-upprätta nationen efter den Högstes lag.   


Profeten Jeremias förföljelse.

         Jeremia bok. 20:1-6.


Profetens klagan.

         Jeremia bok.  20:7-18.  


Jeremia fängslas.

       Jeremia bok.  37:11-21.


Jeremia i brunnen.

       Jeremia bok.  38:1-13. 


Profeten Jerimias kallelse och uppdrag.

       Jeremia bok. 1:4-19. 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2017 15:01

KUNGAR OCH PROFETER I JUDA RIKE.


¤Syraks bok.  48:17.


17.  #Hiskia befäste sin stad och ledde in

Gichonkällan i den, han högg sig genom klippan

       med yxa och byggde dammar för vattnet#. 


Beskrivning av Hiskias livs-verk.


ASSYRIENS KUNG SANHERIB ANGRIPER


     JUDA OCH JERUSALEM

         "2 Krönikeboken.  32:2-5.


¤Syraks bok.  48:18.


18.  #Under hans regering gick Sanherib till angrepp

och sände Rab-Sake lyfte sin hand mot Sion

       och talade övermodigt stora ord#.


Under Hiskias regeringstid assyriens Kung

     Sanherib till angrepp.

Talade övermodigt stora ord i sin stolthet.


HISKIA KUNG ÖVER JUDA.


Andra Kungaboken.  18:1-12.


ASSYRIENS KUNG SANHERIB ANGRIPER JUDA


OCH JERUSALEM.


Andra Moseboken. 18:13-36.


JESAJAS PROFETIA MOT SANHERIB.


Andra Moseboken.  19:20-34.


JERUSALEM RÄDDAS OCH SANHERIB FÅR


SITT STRAFF.


Andra Moseboken.  19:35-37.


¤Syraks bok.  48:19.


19.  #Då bävade de, och deras händer darrade;

de våndades som födande kvinnor#.


Folket såg Herrens vredes handlingar grep

      de av fruktan folkets händer darrade.

Kände födslovåndor som födande kvinnor.


¤Syraks bok.  48:20.


20.  #Men de åkallade Herren, den Barmhärtige,

och sträckte sina händer mot honom.

        Den helige hörde dem genast i sin

himmel och sände dem räddning genom Jesaja#.


I sina födslovåndor gripna av den Allsmäktiges

vrede åkallade de Herren.

        Den barmhärtige såg deras ödmjuka utsträckta

händer mot  honom.

       Den helige hörde dem i sin nöd.

Från sin himlen sände han dem hjälp genom

    profeten Jesaja.


¤Syraks bok.  48:21.


21.  #Han krossade assyriernas här, hans ängel

tillintetgjorde den#.


I sin barmhärtighet krossade han fiendens

här assyrierna.

       Herrens ängel tillintegjorde deras här.


¤Syraks bok.  48:22.


22.  #Ty Hiskia gjorde det som behagar Herren

och följde rubbligt sin fader Davids väg.

      Den som ledde honom var Jesaja,

den store profeten, osviklig i sina syner#.


Kung Hiskia behagade Herren i ord och handling.

     Följde sin fader Davids väg i trohet.

Store profeten Jesaja gav honom vägledning.

        Profeten trovärdig i sina syner.


¤Syraks bok.  48:23.


23.  #På hans tid vände solen om, och han förlängde

kungens liv#.


Under Hiskia regeringstid  vände solen om.

       Förlängde hans livstid med 15 år.

Jesaja bok.  38:1-8.

 

¤Syraks bok.  48:24.


24.  #Med sin andes kraft såg han vad slutet skall bli och tröstade dem som sörjde i Sion#.


TRÖSTANDE ORD TILL GUDS FOLK.

       Jesaja bok.  40:1-11.


GUDS STORHET.

       Jesaja bok.  40:12-31.


¤Syraks bok.  48:25. 


25.  #Han förutsade allt som skall ske i framtiden

och avslöjade det fördolda innan det inträffat#.


Profeten Jesaja förutsade framtiden.

         Avslöjade det fördolda innan det inträffat.

  
Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2017 15:00

JESUS SYRAKS BOK.  48:1-16.


DET DELADE RIKET.  DEL2.


¤Syraks bok.  48:1.


1.  #Sedan framträdde Elia, den glödande profeten,

vars ord flammade som en fackla#.


Profeten Elia glödande profeten.

      Hans muns ord flammade som en brand-fackla.


ELIA OCH KORPARNA.

      Första Konungaboken. 17:1-6.


ELIA HOS ÄNKAN I SAREFAT.

      Första Konungaboken. 17:7-24.


ELIA OCH OBADJA.

      Första Konungaboken. 18:1-15.


ELIA OCH BAALSPROFETERNA PÅ KARMEL.

      Första Konungaboken.  18:16-46.


BÖNENS KRAFT.

  

Jakobs brev. 5:17.


17.  #Elia var en människa som vi, men när han bönföll Gud om att det inte skulle regna kom

       inget regn över landet på tre och halvt år#.


Elia en bönens man känd i andevärlden.

       Bönföll Gud om att det inte skulle regna.

Gud lyssnade på hans begäran.

       Regnet saknades under tre och halvt år.


18.  #Sedan bad han igen, och då gav himlen regn,

och jorden lät sin gröda växa#.


Efter de tre och halvt åren bad Elia igen.

       Bönens man Elia bad igen då gav himlen

återigen regn.

       Regnet på jorden gav grödan växt-kraft.


 Syraks bok.  48:2.


2.  #Han sände hungersnöd över folket och blev genom sin heliga iver mångas död#.


Profeten Elia sände hungersnöd över folket

    genom sin heliga iver mångas död.


¤Syraks bok.  48:3.


3.  #Med Herrens ord höll han himlen stängd,

och tre gånger kallade han ner eld därifrån#.


Herrens ord uttalat ur Profetens mun höll

himlen stängd från regn.

      Tre gånger kallade han ned eld från himlen.  


¤Syraks bok.  48:4.


4.  #Hur ärad blev du inte, Elia, för dina underverk!

Vem kan berömma sig av att vara din like?#


Profeten Elia blev ärad för sina under-verk.

      Vem kan berömma sig av sådana underverk.


¤Syraks bok.  48:5.


5.  #Du väckte den döde till liv med en Högstes ord,

från dödsriket räddade du honom#.


Uppväckte den döde till liv med den Högstes ord.

      Från dödsrikets boningar räddade du honom.


PROFETEN ELIA UPPVÄCKTE ÄNKANS SON.

      Första Konungaboken. 17:17-24.

      

¤Syraks bok.  48:6.


6.  #Du störtade kungar i fördärvet och lät stormän

dö på sjukbädden#.


NAVOTS VINGÅRD.

       Första Konungaboken.  21:17-24.


ELIA FÖRUTSÄGER ACHASJAS DÖD.

       Andra Konungaboken. 2:1-17.


PROFETENS ORD TILL KUNG JORAM.

       Andra Krönikeboken.  21:12-20.

   

¤Syraks bok.  48:7.


7.  #På Sinai fick du höra om bestraffningen, på Horeb om domen och vedergällningen#.


ELIA VID BERGET HOREB.

         Första Konungaboken. 19:15-18.


¤Syraks bok.  48:8.


8.  #Du smorde kungar till hämnare och profeter till

efterträdare åt dig#.


Profeten Elia smorde kungare till hämnare.

        Smorde dem till sina efterträdare.


¤Syraks bok.  48:9.


9.  #Du fördes till himlen i en flammande stormby,

i en vagn dragen av eldhästar#.


Profeten Elia fördes i eldsvagnen till himlen

      i en flammande stormvind.

Eldsvagnen dragen av eldhästar.


ELIA TAS UPP TILL HIMLEN.


Andra Konungaboken.  2:11.


11.  #Medan de gick där och talade med varandra

kom plötsligt en vagn av eld och skilde dem åt

      Och i en stormvind for Elia upp till himlen#.


¤Syraks bok.  48:10.


10.  #Du är bestämd för den tiden, står det skrivet,

då du skall mildra vreden innan den blossar upp

       OCH VÄNDA FADERNS HJÄRTA TILL HANS SON

Och återupprätta Jakobs stammar#.


Det står skrivet i ditt rådslut du skall mildra

      vreden innan den blossar upp.

Vända faderns hjärta till hans son.

         Återupprätta Jakobs tolv stammar.   


¤Syraks bok.  48:11.


11.  #Saliga de som har fått se dig men också de som har somnat in i kärlek, ty även vi skall få leva#.


¤Syraks bok.  48:12.


12.  #När Elia höljdes i stormbyn fylldes Elisha

av hans ande.

    Under sin livstid vek han aldrig för en furste,

och ingen gjorde sig till herre över honom#.


Profeten Elisha fylldes av profetens Elia ande.

         Elia vek aldrig under sin livstids kallelse

för en furste.

       Ingen gjorde sig själv till herre över honom.


Andra Moseboken.  2:9-14.


¤Syraks bok.  48:13.


13.  #Ingen uppgift var honom för svår, och efter

hans bortgång profeterade hans kropp#.


Ingen uppgift för svår för Profeten Elisa.

        Vid hans bortgång profeterade hans kropp.


ELISHAS GRAV.


Andra konunga boken. 13:21. 


21.  #En gång under en begravning fick några israeliter syn på ett sådant rövarband.

      De kastade liket i Elishas grav

och försvann därifrån.

      Men när den döde kom i beröring med Elishas

benknotor fick han liv igen och reste sig upp#.


¤Syraks bok.  48:14.


14.  #Medan han levde gjorde han sällsamma ting,

och även döden var hans gärningar

      förunderliga#.

Under Elisas jorde-liv gjorde han förunderliga ting.

         

¤Syraks bok.  48:15.


15.  #Trots allt detta omvände sig inte folket

och upphörde inte med sina synder förrän de

       släpades som krigsbyte från sitt land

och skingrades över hela världen så att bara

       en ringa rest blev kvar av folket,'

bland dem en furste av Davids ätt#.  


Trots Profeten Elisas förunderliga gärningar

       omvände inte sig folket från sina synder.

Skingrades som krigsbyte över hela världen.

      Ringa rest blev kvar av folket

enn furste av Davids ätt.


DET DELADE RIKET EFTER KUNG SALOMO.

         Syraks bok. 47:21-24.

 

¤Syraks bok.  48:16.


16.  #Några av dem gjorde det som behagar

Herren, andra begick ständigt flera synder#.  


Syraks bok. 49:4.


4.  #Förutom David, Hiskia och Josia gjorde sig

alla skyldiga till brott.

     en Högstes lag övergav de, och konungarna

i Juda gick under#. 


David, Hiskia och Josia övergav aldrig

     den Högstes lag.  Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se