Alla inlägg under oktober 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 oktober 2017 05:27MOSE OCH HANS SAMTIDA.


¤Syraks bok.  44:23b.


23b.  #Och han lät en ättling till Jakob få del

av nåden, en som behagade alla som såg honom#.


Mose ättling till Jakob av nåden.

        Var alla till behag som såg honom.


¤Syraks bok.  45:1.


1.  #Och som blev älskad av både Gud och människor:

      Mose, välsignat vare hans minne#.


Mose kallelse älskad av både Gud och människor.

        Moses minne välsignat.


¤Syraks bok.  45:2.


2.  #Han gjorde honom lik sina heliga i härlighet

och lät honom triumfera över skräckslagna fiender#.


Mose gjordes lik sina heliga i härlighet.

      Triumferade över skräckslagna fiender.


¤Syraks bok. 45:3


3.  #Han lät underverken följa med ens på hans ord,

han förhärlige honom inför det kungliga hovet#.


Underverken följde hans fotspår på  hans ord.

    

¤Syraks bok. 45:4


4.  #Han helgade honom för hans trohets och mildhets skull och utvalde honom bland alla människor#.


Mose blev helgad för sin trohets och mildhets skull.

       Utvaldes bland alla människor.


Syraks bok. 33:12.


12.  #En del av dem välsignade och upphöjde han,

en del helgade han och ställde i sin närhet.

       Andra förbannade och förnedrade han

och störtade dem över ända#.


Ställde i sin närhet:

           De välsignade

                 Upphöjde de trogna. 

                      Helgade de renhjärtliga.

De otrogna förbannade förnedrade han.

  

¤Syraks bok.  45:5


5.  #Han lät honom höra sin röst, han förde honom

in i töcknet och överlämnade själv buden till

      honom, livets och vishetens lag, för att

Jakobs ätt skulle undervisas om förbundet

      och Israel om hans stadgar#.


Beskrivning av Mose kallelse:

              Tillät Mose höra sin röst.

                  Förde Mose in i den Högstes närhet.

           Visade hjärtats överlåtelse till budorden.

Överlämnade sig till livets & vishetens lag.

         Jakobs ätt undervisas om förbundet.

Israel hans stadgar.


Syraks bok.  17:11.


11.  #Han gav dem kunskap att bruka och skänkte

dem lagen som ger liv#.


Kunskapen i hans stadgar och lagen gav dem liv.
¤Syraks bok.  45:6.


6.  #Till samma helighet upphöjde han Aron,

Moses bror, av Levis stam#.


Andra Moseboken.  4:14.


14.  #Då blev Herren vred på honom och sade:

"Du har ju din bror Aron, leviten.

        Han kan tala, det vet jag.

Han är redan på väg för att möta dig, och han

       blir glad att få se dig#.


Herrens blev vred på Moses rädsla i att tala.

      Glömm inte din broder Aron han kan ju tala.


¤Syraks bok.  45:7.


7.  #Han lät en evig ordning utgå från honom:

han gav honom ämbetet som präst för folket#.

      Med en rik klädsel ärade han honom och iförde

honom en lysande skrud#.


Han gav Mose sitt förtroende eviga ordningen

skulle utgå från honom.

       Gav honom prästämbetet för folket.


¤Syraks bok.  45:8.


8.  #Han klädde honom i ståtligaste dräkt

och krönte honom med ting full av kraft.

    Byxor, kåpa och efod gav han honom#.


Mose kläddes i ståtlig dräkt av den Högste.

    Hon kröntes med ting av full kraft.

Beskrivning av Prästdräkten.  2 Mos. 28.


¤Syraks bok.  45:9.


9.  #Runt om dräkten fäste han granatäpplen

och en mängd guldbjällror, i en krans;

     de skulle klinga vid hans steg, så att ljudet

hördes i templet som en påminnelse för

     alla i hans folk#.


Beskrivning av prästs-dräktens utseende.

     Ljuden från guldbjällrorna påmindes om

prästens klingande steg inför alla i hans folk. 


¤Syraks bok. 45:10. 


10.  #Det var en helig dräkt i guld och violett

och purpurrött, en konstvävares verk.

       Dit hörde bröstväskan, med lotterna för

domsutslag#.


    Heliga dräkten var utsmyckad i guld violett

purpurrött  konstvävarens verk.

        

¤Syraks bok.  45:11.


11.  #Av karmosinrött garn, en konstnärs verk,

och ädelstenarna, graverade som sigill

     och infattade i guld, en juvelerares verk;

deras inskriptioner skulle vara en påminnelse:

     de var lika många som Israels stammar#.


Konstnärens verk beskrivs av karmosinrött garn

      ädelstenar  graverade som sigill.

Verket infattades i guld juvelerares verk.

      Deras inskrifter en påminnelse lika många till

antalet som Israels tolv stammar.

     

¤Syraks bok.  45:12.


12.  #På turbanen satt en krona av guld med

en inskrift till bekräftelse av hans helighet,

       ett tecken på ära och upphöjdhet,

fullt av kraft.

     Allt var en lust för ögat, konstfärdigt

och skönt#.


Krona av guld på turbinen bekräftad inskrift

på prästens helighet.

        Tecknet på ära och upphöjdhet  fullt av kraft.

Lust för människo-ögat konst-färdigt och skönt.

     Vishetens bok.  18:24.


¤Syraks bok.  45:13.


13.  #Före Arons tid hade ingenting liknande

funnits.

       Ingen av annan släkt har någonsin fått klä sig

i detta, bara hans söner, hans ättlingar 

    genom tiderna#.

Andra Moseboken.  29:29.


¤Syraks bok.  45:14.


14.  #Hans brännoffer skall bäras fram två gånger

varje dag, för all framtid#.

        Andra Moseboken.  29:38-46.


¤Syraks bok.  45:15.


15.  #Mose lade offergåvor i hans händer och smorde honom med helig olja.

      Så blev det en evig ordning för honom

och för hans ättlingar, så länge himlen består,

      att vara Herrens tjänare och präster

och välsigna hans folk med Namnet#.


Mose lade offergåvor i Arons händer.

     Smorde Aron med helig utvald olja.

Eviga ordningen blev för honom hans ättlingar

      intill himlens varaktighet  vara Herrens utvalda

tjänare och präster.

      Välsigna hans egendomsfolk med Namnet.

Prästvigningen.  Andra Moseboken. 29:1-37.

        Aron och hans söner vigs till präster

Tredje Moseboken. 8.

      Hérrens välsignelse till Aron och hans söner

Fjärde Moseboken.  6:22-27.


Syraks bok.  50:20-21.


20.  #Då steg översteprästen ner och lyfte upp

sina händer över israeliternas hela menighet

       för att utdela Herrens välsignelse och med

stolthet uttala hans namn#.


Överprästens betjänande inför folket.

    Lyfte upp sina välsignade händer  iklädda

den Högstes välsignelse.

      Utdelade Herrens välsignelse med stolthet

uttalade hans eviga namn.


21.  #Och ännu en gång föll folket ner för att ta emot välsignelsen från den Högste#. 


Efter första välsignelsen föll folket ödmjukt ner

tog emot välsignelsen från den Högste.


¤Syraks bok.  45:16.


16.  #Herren utvalde honom bland alla människor

till att komma inför sig med eldoffer, med rökelse

      och vällukt som påminnelseoffer och till att

utverka försoning åt folket#. 


Eldoffret med rökelse och vällukt påminnelseoffret.

     Offret utverkar försoningen för folket.

Andra Moseboken.  30:34-38.

      Beskrivning av olika offer: 

Tredje Moseboken.  1-7.

      Den stora försoningsdagen:

             Tredeje Moseboken.  16.¤Syraks bok.  45:17.


17.  #Med sina bud gav han honom makt över

rättsskipningen, för att Jakobs ätt skulle lära

     känna förbundstecknet och Israel bli

upplyst av Herrens lag#.


Den högste gav genom sina heliga bud makt

över rättsskipningen.


Heliga buden gav Jakobs ätt lärdom

lära känna förbundstecknet.

        Israels folk upplyst av Herrens lag.


Tredje Moseboken. 10:11.


11.  #Undervisa israeliterna om alla de lagar

som Herren har givit dem genom Mose#.


Undervisning i hans lag upplyser hjärtats innandömen.


Femte Moseboken. 33:10.


10.  #De lär Jakob dina föreskrifter, de lär

Israel din lag#.


Malaki bok.  2:7.


7.  #Prästens läppar förvaltar kunskapen,

från hans mun hämtar man vägledning, ty han

är Herren Sebaots sändebud#.  


 

 


 
Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 oktober 2017 05:26URTIDEN OCH PATRIARKERNA.


¤Syraks bok.  44:16.


16.  #Henok behagade Herren och togs härifrån,

en maning till omvändelse för kommande släkten#.


Henoks livsvandring behagade Herren.

       Herrens behag till honom gjorde han beslutet

ta honom från jorde-livet.

  

Första Moseboken. 5:24.


24.  #Henok levde i gemenskap med Gud.

Sedan fanns han inte mer, ty Gud tog honom

      härifrån#.


Vishetens bok.  4:10.


10.  #Den rättfärdige behagade Gud, därför älskade Gud honom och hämtade honom, där han levde

       bland syndarna#. 


Renhjärtlige  o-strafflige syndfrie behagade Gud.

       Hans liv berörde Herrens hjärta hämta hem

honom till sin boning.

         

¤Syraks bok. 44:17.


17.  #Noa befanns fullkomlig och rättfärdig

och blev världens räddning när vreden bröt ut:

      för hans skull lämnades en rest kvar

när floden kom över jorden#.


Noas liv befanns vara fullkomlig tankar hjärta

och tungans tal.

      Vandrade o-straffligt renhjärtligt syndfritt.

Hans rättskaffliga liv blev världens räddning.


NOA OCH FLODEN


Första Moseboken.  6:5-8.


5.  #Herren såg att ondskan på jorden var stor;

människornas uppsåt och tankar var alltid och

       alltigenom onda#.


Mänsklighetens ondska regerade på jordens yta.

      Människornas uppsåt och tankar  ondskefulla.


6.  #Då ångrade Herren bittert att han hade gjort

människor på jorden#:


Ångrade bittert skapat människan  till sin avbild.


7.  #Herren sade:  "Människorna som jag har skapat skall jag utplåna på jordens yta, och med dem

      alla fyrfotadjur, kräldjur och himmelens fåglar.

Jag ångrar att jag gjorde dem".


Beslutat utplåna människors liv på jordens yta.

     Beslutat utplåna all afyrfotadjur kräldjur

och himmelens fåglar på jorden.

        Ångrade jag skapade dem.

      

8.  #Men Noa hade vunnit Herrens välvilja#.  

        Herrens visade sin vänlighet & godhet

mot sin tjänare Noa. 


Hebreerbrevet.  11:7-8.


7.  #I tro byggde Noa, uppfylld av helig fruktan,

en ark för att rädda de sina, sedan han hade

     fått en uppenbarelse om det som ännu

inte kunde ses.

      Därmed blev han till en dom över världen

och fick själv del i den rättfärdighet som

      kommer av tro#.


Troslydnad fanns i Noas hjärta  fylld av  helig

fruktan behaga Herren.

          Byggde arken räddade sitt husfolk

var lydig Herrens uppenbarelse.

         Byggda arken blev till en dom över världen.

 

Andra Petrus brev.  2:5.


5.  #Han skonade inte den gamla världen men skyddade Noa, rättfärdighetens förkunnare,

        jämte sju andra när han lät en översvämning

komma över de gudlösas värld#.


Besparade inte gamla världen.

      Beskyddade Noa och hans husfolk.

Noa rättfärdighetens förkunnare:

          Förkunnade renhjärtligheten.

                                  o-straffligheten.

                                        syndfriheten. 


¤Syraks bok. 44:18.


18.  #Med honom slöts förbund  för evärdlig tid 

om att ingen flod mer skulle utplåna det levande#.


Med Noa slöts evigt förbund.

        Rgnbågs tecknet på himlen tecknet  ingen flod

mer skulle utplåna det levande.


Första Moseboken.  9:8-17.


8.  #Gud sade till Noa och hans söner:


9.  #Jag upprättar nu ett förbund med er och era efterkommande#.


Jag upprättar ett evigt förbund med dig Noa

dina söner och dina ättlingar. 


10.  #Och med alla levande varelser som finns hos er, fåglar, boskap och alla vilda djur, alla som gick ut ur arken#.


Eviga förbundet gäller även alla levande varelser.

       Beskrivning på alla levande varelser:

Alla olika fågel-arter under himlen.

       Boskapsdjur  vilda djur  alla levande varelser

som varit i arken under syndflodens tid.

   

11.  #Jag skall upprätthålla mitt förbund med er:

aldrig mer skall det hända att alla varelser utplånas

      av flodens vatten, aldrig mer skall det hända

att alla varelser utplånas av flodens vatten,

      aldrig mer skall en flod ödelägga jorden#.


Jag skall evigt förbund med er.

     Min eviga trovärdighet säger det skall aldrig mer

inträffa alla varelser utplånas.

        Flodens vattens strömmar skall aldrig

mer utplåna alla varelser.

        Flodens vattnen ödelägga jordens yta.

 

12.  #Gud sade: "Detta är tecknet för det förbund jag instiftar mellan mig och er och alla levande

      varelser ni har med er, för alla kommande släktled:#.


Jag ger synligt tecken på himlen  mitt instiftade förbund mellan mig och er och levande varelser

     intill kommande släktled.

  

13.  #Min båge ställer jag bland molnen.

Den skall vara tecknet för förbundet mellan mig

     och jorden#.


Min synliga båge placerar jag bland molnen.

      Tecknet för förbundet mellan mig och jorden.

 

14.  #När jag hopar moln över jorden och bågen blir synlig bland molnen#.


Jag låter molnen komma över jorden.

      Min båge vara synlig bland molnen.


15.  #Då skall jag tänka på mitt förbund,

förbundet mellan mig och er och alla levande

       varelser av alla slag, och aldrig mer skall vattnet bli till en flod som utplånar alla varelser#.


Jag skall tänka på mitt utlovade löfte

      mitt giltiga förbund mellan mig er

och alla varelser.

     

16.  #När bågen står bland molnen skall jag se den

och tänka på det eviga förbundet mellan Gud och

       alla levande varelser av alla slag på jorden#.


17.  #Och Gud sade till Noa:  "Detta är tecknet för

det förbund som jag upprättar mellan mig och alla varelser på jorden#. 

 

¤Syraks bok. 44:19.


19.  #Abraham blev de store fadern för många folk,

och på hans ära fanns ingen fläck#.


Abraham faders-gestalt  för många folk.

     Hans ära var fläckfri.


Hebeerbrevet 11:8-12.


8.  #I tro lydde Abraham när han blev kallad.

Han drog bort till ett land som bli till hans,

        och han drog bort utan att veta vart han

skulle komma#-


Abrahams lydiga vilja i tro när fick sin kallelse.

      Han i tro drog bort från sitt ursprungsland

till ett främmande land.

       Visste vad som skulle hända dit han kom.


 9.  #I tro slog han ner i det utlovade landet som i ett främmande land och bodde i tält liksom Isak

     och Jakob, som hade fått del i samma löfte#.


I Abrahams tros-vilja fann han vilan i det

utlovade landet.

      Främmande landet  bodde i tält som sonen

och sonsonen som också fick del av samma löfte.


10.  #Ty han väntade på den stad med fast

grund som Gud själv har planlagt och byggt#.


Väntade på staden med fasta grunden som Gud

själv utvalt planlagt och byggt. 


11.  #I tro fick han kraft att avla en son, fast han,

Liksom Sara, var överårig.

       Han litade på den som hade gett löftet#.


I sin tro fick kraft avla en löftes son.

      Liksom hustun Sara var han överårig.

Satte sin fulla tilltro till denn Högstes löfte. 


12.  #Därför fick han, denne ende man som dessutom var så gott som död, en avkomma

       talrik som stjärnorna på himlen

och oräkneliga sandkornen på havsstranden#.


Sinnliga förståndet vittnade om hans ålderdom.

    I människors ögon som död.

Fick utlovad avkomma bli talrik som stjärnorna

      på himlen vilket också kan jämföras med

o-räkneliga havkorn på havets botten.  


¤Syraks bok.  44:20.


20.  #Han följde den Högstes lag och ingick

förbund med honom.

     På sin kropp bekräftade han förbundet,

och när han sattes på prov befanns han trogen#.


Abrahams trogna  hjärta följde  den Högstes lag.

      Slöt förbund  med den Högste.

Han trohet sattes på prov.


¤Syraks bok.  44:21.


21.  #Därför lovade Herren honom med ed att folken

skulle välsignas genom hans avkomma,

      att den skulle bli talrik som sandkornen

på marken och stiga så högt som stjärnorna

      och hans ättlingar skulle ta landet i besittning

från hav till hav, från floden till  jordens ände#.

 

Herren belönade hans trogna hjärta  med ed

      folken skulle bli välsignade genom hans avkomma.

       Hans välsignade avkomma järmförs med

sandkornens antal.

      Hans ättlingar skulle inta landet i besittning

från hav till hav.


¤Syraks bok.  44:22.


22.  #För sin far Abrahams skull fick också Isak

samma löfte om välsignelse över alla människor.


   Sonen Isak fick ärvar sin Fader Abrahams samma  löfte om välsignelser.


¤Syraks bok.  44:23.


23.  #Förbundet överförde Herren sedan på Jakob.

Han erkände honom genom sina välsignelser

      och gav honom arv och egendom.

Han drog upp gränserna för hans arvslotter

      och fördelade dem på tolv stammar#.


Förbundet överfördes från Isak till sonen Jakob.

       Erkändes genom sina välsignelser gavs

honom arv och egendom.

       Gränserna drogs upp för hans arvslotter.

Arvslotterna fördelades på de tolv stammarna.

 

MOSE OCH HANS SAMTIDA.


Och han lät en ättling till Jakob får del av nåden,

      en som behagade alla som såg honom#.


Moses kallelsen ättling till Jakob del av nåden.

       Var alla till behag.Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 oktober 2017 05:26

KÄRLEKEN


      GLÄDJEN


            FRIDEN


                TÅLAMODET


                       VÄNLIGHETEN


                              GODHETEN


                                    VÄLVILJAN


MILDHETEN


     TROFASTHETEN


            ÖDMJUKHETEN


                   AVHÅLLSAMHETEN


                         KYSKHETEN


VISHETEN


      FÖRSTÅNDET


             RÅDET


                  STYRKAN


                       INSIKTEN


                            GUDSDYRKANGUDSFRUKTAN                               
Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 oktober 2017 14:21

LOVSÅNG ÖVER FÄDERNA  ( KAP. 44-49 ).


Syraks bok.  44:1.


1.  #Nu vill jag lovsjunga ärorika män,

våra fäder och vårt ursprung#.


Mitt hjärtats villighet lovsjunger och ärar  ärorika

män och kvinnor.

        Ärorika män  våra andliga fäder 

vårt andliga ursprung.


2.  #Stor är en härlighet som Herren har skapat,

stort är hans eviga majestät#.


Herrens härlighet han själv skapat genom sitt allmakts ord.

      Storheten hans eviga majestät.


3.  #Härskare som styrt kungariken och män

som vunnit ryktbarhet genom sin makt,

        kloka män som kunnat ge råd och profeter

som framfört sina budskap#.


Härskare styrde kunga-riken.

    Män i sin vunna omtalade makt.

            Kloka mäns klokhetens rådgivare.

                Profeters varnande budskap.   


4.  #Män som lett folket med kloka planer

och med sin kunskap i folkets skrifter  -----

        visa ord finns i deras lära  ------.


Kloka mäns vägledande klokhet  folkets framtid.

      Mäns kloka planers kunskap påverkat

folkets skrifter.

       Visa mäns ord finns i deras insiktsfulla lära. 


5.  #Män som skapat musik och sånger eller

som gjort sina ord kända i skrift.


Mäns sköna musikaliska toner och sånger

      gjort sina ord välkända i skrifter. 


6.  #Förmögna och inflytelserika män som fört ett fredligt liv i sina hem#.


Inflytelse-rika män i sin förmögenhet gjort livet

fredligt i sina välbärgade hem. 


7.  #Alla dessa vann berömmelse bland sina samtida

och ärades i sin livstid#.


Inflytelse-rika män vunnit berömmelse i människors ögon under sin aktiva tid.

      Ärades i sina livs-dagar.


8.  #Någras namn har gått till eftervärlden,

så att man talar om dem och prisar dem#.


Några inflytelse-rikas namn har upphöjts och prisats

i ord inför eftervärlden.


9.  #Andra har blivit glömda och är borta,

som om de aldrig hade funnits, de är som om

      de aldrig varit ----- de själva liksom också

deras barn#.


Andra inflytelse-rikas namn blivit utplånade.

      Deras avkommas namn blivit bortglömda.


Predikaren.  2:16.


16.  #Ty minnet av den vise lever inte evigt,

inte längre än minnet av dåren.

       inom kort är de båda glömda.

Och den vise dör liksom dåren#.


Vises minne lever inte för evig tid.  

        Vises minnet kan jämföras med dårens minne

vilket går samma väg.

      Inom en kort kan deras minnen vara glömda.

Vise och dåren blir till jordens stoft.


10.  #Men dessa var män som fått del av Guds nåd

och vilkas rättfärdiga verk inte blivit glömda#.


Visa blivit delaktiga av Guds barmhärtighet

och nåd.

        Deras livs gärningar  o-straffliga renhjärtliga

syndfria.  Goda förebilder  inte  bortglömda.   


11.  #Hos deras ättlingar blir nåden kvar,

deras avkommande är ett gott arv.

       Tack vare förbunden#.


Hos rättfärdigas ättlingar blir nåden kvar.

       Deras avkommande goda arvet.


Romarbrevet 9:4.


4.  #De är ju israeliterna, som har fått söners rätt,

härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten

        och löftena#.


Israeliternas arv  söners rättsarv:

    Härligheten

         Förbunden lagen 

               Gudstjänsten och löfternas arv.   


12.  #Består deras ättlingar, att barnen får leva är deras förtjänst#.


Barnen deras ättlingar får leva utifrån deras

förfäders ostrafflighet och renhjärtlighet.


13.  #För all framtid skall deras ättlingar fortleva,

och deras ära kommer aldrig att förblekna#.


Framtiden tillhör deras ättlingars fortlevnad.

         Deras ära kommer aldrig förbleknas.


14.  #Deras kroppar har begravts i frid,

och deras namn skall leva genom alla släktled#.


O-straffligas och renhjärtligas kroppar

begravits i frid.

        Deras namn fortsätter sitt liv genom

alla släktled.


15.  #Alla folk skall tala om deras vishet,

och folkförsamlingen skall förkunna deras lov#.


          Alla levande folkslag vittnar om vises insiktsfulla

lärdom.

       Folk-församlingen förkunnar deras lov.


Syraks bok.  37:26.


26.  #Den vise vinner förtroende hos sitt folk,

och hans namn skall leva i evighet#. 


Vises vishet vinner  förtroende hos sitt egna folk.

      Vises namn lever vidare i evighet.   


Syraks bok. 39:9-11.


9.  #Många skall lovsjunga hans klokhet, aldrig någonsin skall hans namn utplånas.

        Minnet av honom skall inte försvinna,

hans rykte skall leva genom alla släktled#.


Hans klokhet lovsjungs av många.

        Klokes namn aldrig utplånas.

Klokes minne lever vidare.

         Klokes ära lever genom alla släktled.


10.  #I främmande länder skall man tala om hans vishet, och folkförsamlingen skall förkunna

      hans lov#.


Främmande folkets ord berättar om hans vishet.

       

11.  #Lever han länge äras hans minne mer

än tusen andras, och dör han är detta honom nog#.


Får den vise långt liv  hans levnadsminnen

äras av tusen andras liv.

       Dör han känner han mättnaden.

 

   

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 oktober 2017 14:20


LOVSÅNG ÖVER SKAPELSEN¤Syraks bok.  43:27.

27.  #Hur mycket vi än säger är det inte nog,

men detta är summan av det sagda:  Han är allt#.


Beskrivning över  "Han är allt i sin skapelse".


Apostlagärningarna 17:28.


28.  #Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till,

som också några av era egna skalder har sagt:

     Vi har vårt ursprung i honom#.


Lever i honom  i treenigheten  rör oss  är till

i honom  i treenigheten.

     Tänk få ha sitt ursprung i honom 

i trenigheten.     


Romarbrevet.  11:36.


36.  #Ty av honom och genom honom och till honom är allting.

      Hans är härligheten i evighet, amen#.


Tänk få  leva livet av honom  genom  hans liv

till hans liv  existerar i allt.

     Hans liv  vårt liv  i hans härlighet  i all evighet.


¤Syraks bok.  43:28.


28.  #Vår förmåga räcker inte när vi vill prisa

honom, ty han är den Väldige, större än

      allt han skapat#.


Mänskliga vishets-förmågan låter sig vara begränsad.

      Den väldige skaparen  långt större än sitt

egna skapelse-verk.


Psalm. 106:2.


2.  #Vem kan beskriva Herrens storverk,

vem kan prisa allt han har gjort?#.


Vem kan beskriva och prisa hans skapelses

storverk  alla människors-ord  begränsade i sitt

      tal.  Mänsklig visdom  Guds dårskap. 


Syraks bok.  18:4-7.


BESKRIVNING OM GUDS STORHET.


4.  #Det tillkommer ingen att skildra hans verk -----

vem kan utforska hans väldiga gärningar?#.


Guds storhet  beskriver hans spalses storverk.

      Ingen mänsklighet   kan i sig själv inte

utforska hans väldiga gärningar. 


5.  #Vem kan mäta hans väldiga kraft och därtill

beskriva hur han förbarmar sig?#.


Hans barmhärtig tidlös  outgrundlig.

     Tänk få simma i hans barmhärtiga hav.


6.  #Inget kan dras ifrån, inget kan läggas till,

ingen kan utforska Herrens underbara gärningar#.


Allt är fullkomligt  i hans skapelse-verk.


7.  #När människan når målet står vid början,

när hon är färdig börjar hennes svårigheter#. 


Människans egna flitighet  varar endast en tid.

    Vara fullkomlig i sig själv  vägen in i

hennes svårigheter.  


¤Syraks bok.  43:29.


29.  #Fruktansvärd är Herren och överväldigande

stor, och underbar är hans härskarmakt#.


Vad kan jämföras med hans härskarmakt.

      Vad kan jämföras med den Högstes storhet.


Psalm. 96:4.


4.  #Ty stor är Herren, högt är han prisad,

värd att frukta mer än alla gudar#.


Herrens storhet  högt prisad.

    Herrens storhets värdighet  värdig uppskatta

mer än alla gudar.


Syraks  bok. 1:8-9.


8.  #En enda är vis. Väldig och fruktansvärd

han sitter på sin tron: Herren.


Herren  vishetens ursprung.

     Sitter på sin tron  väldig i sin storhet 


9.  #Han själv skapade visheten och såg på den,

mätte den och utgöt den över alla sina verk#.


Herren vishetens ursprungliga skapare.

      Herren begrundade sin skapade vishet.

Herren begrundade vishetens storhet.

      Herren tillät visheten beröra hela skapelseverket.


¤Syraks bok.  43:30.


30.  #Prisa Herren och sjung hans lov av hela

er förmåga, han är alltid höjd över den.

      Lovsjung honom av all er kraft och tröttna

inte; det blir aldrig nog#.


Våra läppars lovsång prisar  hans lov  i all evighet.

     Vara uthållig  i lovsången inför honom.


¤Syraks bok.  43:31.


31.  #Vem har sett honom och kan beskriva honom,

vem kan skildra hans storhet sådan den är?


Vår mänskliga naturs avfällighet tål inte beskåda hans härlighets storhet.  

      Aposteln Johannes fruktade för hans allsmäktiga närvaro.  Upp.1


¤Syraks bok.  43:32.


32.  #Mycket som är fördolt för oss är större än

dessa ting, ty av hans verk bara sett en liten del#.

   

I honom Jesus Kristus  är all visdom  och kunskap

fördold. 

      Efesierbrevet 1 säger oss bedja om visdomens

och kunskapens ande.    

 

¤Syraks bok.  43:33.


33.  #Allting är ju skapat av Herren, och åt de

fromma har han skänkt visheten#.  


Herren skapelsens Herre.

        De milda och saktmodiga  har han skänkt

vishetens alla skatter.
   Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 oktober 2017 14:20

LOVSÅNG ÖVER SKAPELSEN.   DEL. 2.


¤Syraks bok.  43:1.


1.  #Praktfullt höjer sig det klara himlavalvet

himlens anblick är en strålande syn#.


Himlavalvet visar sig i sin praktfullhet.

    Himlens anblickande ansikte  strålande för

människors ögon

     Människans öga  känner ingen mättad.


¤Syraks bok.  43:2.


2.  #När solen visar sig kommer den som en

förkunnare: den är ett underbart ting,

     ett verk av den Högste#.


Beskrivning av solens budskap.

    Alla skapade varelsers förkunnare.

Solen  underbart ting  av liv.

     Solen  den Högstes  skapelseliv.


¤Syraks bok.  43:3.


3.  #På höjden av sin bana sveder den marken,

och ingen kan uthärda dess hetta#.


Solens roterande bana  värmer jordens yta med dess fruktbärande frön.

        Solens upphettande strålar  vem kan

uthålligt uthärda dem.


¤Syraks bok.  43:4.


4.  #Ugnen i en verkstad eldas het med bälg; 

trefalt hetare bränner solen mot bergen.

      Glödande ånger andas den ut och utstrålar ljus, så att ögonen bländas#.


Bälgens upphettande påverkan  på ugnens eld.

     Jämförs med solens trefaldigare brännande

hetta mot bergen.


Solens glödande ångest  bemöter  människors-ögon

med sitt utstrålande ljus.


¤Syraks bok.  43:5.


5.  Stor är Herren som har skapat den; med sina

ord styr han dess snabba färd#. 


Herrens storhet skapade solen.

     Hans allmakts-ord  styr solens-liv.


PSALM AV DAVID  Psalm. 19.


Psalm. 19-2:7.


2.  #Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk#.


Himlen  Guds härlighet.

      Himlavalvet  visar hans barmhärtiga händers

skapelse-verk.


3.  #Dag talar till dag därom och natt undervisar natt#.


I sin nåd och barmhärtighet  undervisar han   människo-hjärtan.


4.  #Det är inte tal, det är inte ljud, deras röster

kan inte höras#.


Deras existens kan ses och begrundas.


5.  #Men över hela jorden når de ut, till världens

ände deras ord.

      Där har han rest ett tält åt solen#.


Deras vittnesbörd  når ut till jordens ände.

      Den högstes ömhet och kärlek åt solen.


6.  #Den liknar en brudgum som lämnar sin kammare, en hjälte som gläds åt att löpa sin bana#.


Solen liknar en praktfull brudgum  som lämnar

sin kammare.

         Segrande hjälte känner sin glädje

fullborda löpningen på sin löpar-bana.


7.  #Den stiger vid himlens ena ände och når i sitt kretslopp den andra.

      Ingenting är gömt för dess glöd#. 


Solens tider i sin praktfulla glans  vid himlens

ena ände.

        Solen har sitt givna krets-lopp.

Ingen kan beskydda sig för solens glödande hetta.


¤Syraks bok.  43:6.


6.  Och månen för han fram på bestämda dagar,

ett evigt tecken som skall visa tiden#.


Månens livsdagar styrs av bestämda givna tider.

      Månens givna tider tecknet för tiden. 


GUD SKAPADE VÄRLDEN.


Första Moseboken.  1:14-16.


14.  #Gud sade:  "På himlavalvet skall ljus bli till,

och de skall skilja dag från natten och utmärka

      högtider, dagar och år#. 


Guds utalade skapelse-ordning  ljuset uppgift

i himlavalvet.

        Ljuset skall skilja på dagens och nattens tid.

Utmärka tiderna för högtiderna alla dagar & år.


15.  #De skall var ljus på himlavalvet och lysa över jorden".  Och det blev så#. 


Ljuset skall upplysa himlavalvet  belysa jorden.


16.  #Gud gjorde de två stora ljusen, det större

ljuset till att härska över dagen och det mindre till att härska över natten, och han gjorde stjärnorna#.


Guds bestämda skapelse-ordning:

     Skapade två stora ljus:

Större ljuset härska över dagen.

       Mindre ljuset härska över nattliga tiden.

Skapade stjärnornas ljus.


Psalm.  104:19.


19.  #Du gjorde månen, som visar årets tider,

och solen, som vet när den skall gå ner#.


Beskrivning på månens uppgift visa årets olika tider.


Solens vetskap ner den i tid ska gå ned.


¤Syraks bok.  43:7.


7.  Månen visar när högtiden är inne, detta ljus

som avtar så snart det nått sin fullhet#.


Månens ljusstrålar  avtar  när de nått sin fulla

ljusstyrka. 


Syraks bok.  33:7-8.


7.  #Varför är den ena dagen förmer än den andra,

när alla årets dagar får sitt ljus från solen?#.


8.  #I sin vishet gjorde Herren skillnad mellan dem

och fastställde olika högtider och fester#.


Herrens vishets-tanke gjorde en skillnad mellan årets dagar  fastställde i sin ordning

        olika tider för högtider & fester. 


¤Syraks bok.  43:8.


8.  Efter den har månaden fått sitt namn.

Den växer och förändras på ett förunderligt sätt,

     och där den lyser på himlavarvet är den

himmelska härarnas fälttecken#.


Månen belyser himlavalvet.

      Månen himmelska härarnas fält-tecken.


¤Syraks bok.  43:9.


9.  #Rymden får sin skönhet av stjärnornas glans,

detta lysande smycke på Herrens höga himmel#.


Stjärnornas ljusstrålars skönhet  belyser  rymden.

     Stjärnornas sköna ljusstrålar  jämförs med

lysande smycken på den Högstes höga himmel.


Baruks bok. 3:34-35.


34.  #Stjärnorna tänder sitt ljus och börjar med glädje sin vakttjänst#.


35.  #Han kallar på dem och de svarar:

"Här är vi!"

       och lyser med glädje för sin skapare#.


Beskrivning av stjärnornas & ljusets tjänande:

         Stjärnorna tänder sitt ljus i rätt tid.

Börjar sitt tjänande med glädje på sin vaktpost.


Han kallar på stjärnornas antal  och de svarar

       Här är vi!

Stjärnornas antal lyser med glädje för sin skapare. 


¤Syraks bok.  43:10.


10.  #På den Heliges ord ställer de sig där han

bestämt, och de skall aldrig tröttna på sin vakttjänst#.


Stjärnornas antal lever i lydnad på den Heliges ord.

      De aldrig förtröttas betjäna på sin vaktpost.


Jesaja bok.  40:26.


26.  #Lyft blicken mot skyn och se:

Vem har skapat allt detta?

            Han som mönstrar stjärnornas här och låter

dem tåga fram, han ropar upp dem alla.

        Så väldig är hans makt och hans styrka

att ingen av dem uteblir#.


Lyft upp din blick Jesaja mot skyn och se:

      Ställer en fråga till honom  vem har skapat

stjärnornas antal.

       Skapelsens Herre som in-mönstrar stjärnornas

här låter dem alla tåga framåt.


Han nämner dem alla vid namn.

       Den högstes allmakt och styrka gör alla

lika värdefulla.


Syraks bok.  16:27.


27.  #Han bestämde för evigt deras uppgifter

och deras maktområden för all framtid.

       De känner varken hunger eller trötthet,

och de överger aldrig sina uppgifter#.


Stjärnornas bestämda tjänst-villiga uppgifter

     deras givna makt-områden.

Stjärnornas trohet inför skaparen  fria från

hungern och tröttheten.

        

¤Syraks bok.  43:11.


11.  #Se på regnbågen och prisa dess skapare!

Praktfull är den i sin glans#.


Regnbågen med sina sköna vackra färger

prisar sin skapare.

       Regn-bågen visar sin praktfulla strålglans.


¤Syraks bok. 43:12.


12.  #När den välver sin strålande båge över

himlen ---- den Högstes händer har spänt den#.


Regnbågen visar sin strålande storhet över himlen.

      Den högstes skapande händer har spänt den.

 

¤Syraks bok.  43:13.


13.  #Hans påbud kommer plötsligt snön att yra

och låter straffdomens blixtar ljunga#.


Hans befallningar  jämförs med  snöns plötsliga virvelvindar.

     Tillåter straffdomens blixtrande höras.


Jobs bok. 37:6.


6.  #Han säger till snön att falla på  jorden,

till regnet att vräka ned#.


Snön och regnet lyder hans befallningar.


¤Syraks bok.  43:14.


14.  #För den skull öppnas himlens förråd

och moln flyger ut som fåglar#.


Himlens rika förråd  öppnar sig för  snöns

och regnets fruktbara näring till skapelse-verket.

        Molnet jämförs med fåglarna flyktvägar

under himlavalvet.


¤Syraks bok.  43:15.


15.  #Med sin väldiga kraft gör han molnen hårda,

och de brister sönder i hagelstenar#.


Den högstes väldiga kraft  gör molnen hårda

    Molnens hårdhet brister sönder ger

den hagelstenar.


¤Syraks bok. 43:16-17.


16-17.  #Dånet av hans åska kommer jorden

att våndas, och när han visar sig skälver bergen.


På hans befallning blåser sunnanvinden, nordanstormen och virvelvinden.


Snöflingor strör han ut som svävande fåglar,

och snöfallet liknar en gräshoppssvärm

som slår ner#.


Den Högstes åskans dånaktiga ljud  gör jorden orolig.

     Bergen visar sin rädsla inför honom

Snö-flingor sprids ut  jämför med flyktiga fåglar.

       Snö-fallet  jämförs med  flygande gräshoppssvärmars oljud.


¤Syraks bok.  43:18.


Ögat häpnar över denna vita skönhet, och hjärtat

hänförs av flingornas fall#.


Människo-ögat förvånar sig över  vita fallande

snö-flingor i sin skönhet.


Människo-hjärtat känner sig inspirerande

av flingornas mjuka fall.


¤Syraks bok.  43:19.


19.  #Och rimfrost sprider han ut över jorden

som salt, där den fastnar blir den som törntaggar#.


Köldens rimfrost sprider han ut över jordens yta.

        Köldens rimfrost jämförs med  saltets vithet.

Där den fastnar på jordens yta  jämförs den med

      törntaggarnas utbredande på jorden.  


Psalm. 147:16.


16.  #Han låter snö falla som ull, rimfrost

strör  han ut som aska#. 


Snön låter sig falla på  jordens yta  jämförs med mjuka vita ullen.

       Rimfrosten  jämförs med utströdd aska. 

   

¤Syraks bok.  43:20.


20.  #När den kalla nordanvinden blåser

lägger sig isen över vattnet; den breder ut sig

     över varje vattensamling, och vattnet

iför sig liksom ett pansar#.


Kyliga nordanvinden blåsiga vindar  över vattnets

yta gör den frusen is.

       Isen breder ut sig  låter hela vatten-samlingen

iföra sig pansarns hårdhet.


Jobs bok. 38:29-30.


29.  #Ur vilket sköte kommer isen?

Vem föder himlens rimfrost?


30.  #Vattnet döljs av stenhårt täcke,

djupets yta stelnar#.


Vattnet i beröring av nordansvindens kyliga vindar

        blir till is jämförs med stenhårt täcke.

Jordens djupa yta stelnar av kyliga nordansvindar.

              

¤Syraks bok.  43:21.


21.  #Den skövlar bergen och förbränner ödemarken

och sveder gräset som eld#.


Kalla nordanvinden  förstör bergen  förtorkar

öde-marken  förbänner gräset  jämförs med

       eldens styrka.


¤Syraks bok. 43:22.


22.  #Snart läks allt av de fuktiga dimman,

liksom daggen ger lindring efter hettan#. 


Dimmans fuktighet  lägger sig som  en läkedom.

       Fuktiga daggen lindrar eldens hetta. 


¤Syraks bok.  43:23.


23.  #Med sin tankes kraft betvang han havsdjupet

och lät öar stiga upp ur det#.


Skaparens tänkande kraft  övervann han havets

djup  tillät öarna formars utifrån havsdjupet.


¤Syraks bok.  43:24.


24.  #Sjömän kan berätta om havets faror,

och vi häpnar över det våra öron får höra#.


Sjömännens liv på havet  berätar om havets

faror och olyckor.

       Vi förvånar oss över deras berättelser.


¤Syraks bok.  43:25.


25.  #Där har han skapat otroliga och märkliga

ting: alla slags sällsamma varelser, en värld

      av havsmonster#.


I havet har han skapat intressanta levande varelser.


Psalm.  104:25.


25.  #Där är havet, det väldiga vida, med en myllrande skara utan tal av djur både stora

och små#. 

       

¤Syraks bok.  43:26.


26.  #Genom Herrens kraft når hans tjänare 

framgång, och genom hans ord äger allting bestånd#.


Vara Herrens tjänare  ger framgång.

      Allsmäktiges ord  i dem äger allting

ett bestående värde.


Jesaja bok.  44:26a.


26a.  #Mina tjänares och låter jag slå in,

jag förverkligar det mina utsända förkunnat#. 
Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 oktober 2017 21:15


#EN VIS MAN BLIR RIKT VÄLSIGNAD, OCH ALLA

 

     SOM SER HONOM PRISAR HONOM LYCKLIG#.


SYRAKS  BOK.  37:24.


7200.  Laglösheten visar sin fruktansvärda laglöshet.


7201a.  Hälsan bättre än  o-hälsan.


7201b.  O-hälsan och sjukdomen varandras vänner.


7201c.  O-hälsans syfte skada  människans hälsa.


7202a.  O-hälsan  o-barmhärtig.


7202b.  Hälsan  barmhärtig.


7202c.  O-hälsan och sjukdomen  känner för-kärlek 

skadar människans  hälsa.


7203a.  Sjukdomen och o-hälsan huvud-syfte

vara smärtsam och lidande för människan.


7203b.  Sjukdomen och ohälsan  glädje-fattig.


7203c.  Sjukdomen och o-hälsan  fattig på

ömheten och omsorgen.


7204.  Lögnaktigheten förnekar sanningen.


7205a.  Saktmodige bär saktmodighetens

segerkrans på sitt huvud.


7205b.  Milde bär mildhetens segerkrans på

sitt huvud.


7205c.  Ärlige bär ärlighetens segerkrans på

sitt huvud.


7206a.  O-ärlige bytt ut ärligheten mot o-ärligheten.


7206b.  O-barmhärtige bytt barmhärtigheten

mot o-barmhärtigheten.


7206c.  Den vrede bytt saktmodigheten

mot vreden.


7207a.  Den vrede valt vreden före saktmodigheten.


7207b.  Häftige valt häftigheten före

saktmodigheten.


7207c.  Ilskne valt ilskenheten  före saktmodigheten.


7208a.  Bättre lida för saktmodigheten än umgås med ilskenhetens  skadlighet  smärtsamma   

      lidande.


7208b.  Bättre lida för snällheten  än umgås med

elakhetens  skadlighet  smärtsamma lidande.


7208c.  Bättre lida för  godheten  än  umgås med

elakhetens  skadlighet  smärtsamma lidande.


7209a.  Bättre vara vänlighetens tjänst-villiga fånge 

fri från elakhetens lidande och smärta.


7209b.  Bättre vara  sinnes-fridens tjänst-villiga 

fånge  fri från  orons förvirringens  smärtsamma   

       lidande. 


7209c.  Bättre vara  ödmjukhetens tjänst-villiga

fånge  fri från högmodets smärtsamma lidande.


7210.  Mildheten vinnaren  hård-hjärtlighetens

förlorare.


7212.  Barmhärtigheten vinnaren 

o-barmhärtigheten  förloraren.


7213.  Saktmodigheten vinnaren  ilskenheten

förloraren. 


7214a.  Hälsans liv fri från sjukdomens fåfänga.


7214b.  Sjukdomens liv  hälsans o-vän

och fiende.


7214c.  Sjukdomen kroppens fiende och o-vän.


7215a.  Sjukdomen  jämförs med tjuven som

stjäler hälsan.


7215b.  Sjukdomen  kroppens fiende och o-vän.


7215c.  Sjukdomen  tillhör inte kroppen.


7216.  Hälsan ger friheten från sjukdomens

förbannelse.


7217.  Godheten ger  friheten från

elakhetens förbannelse. 


7218a.  Vänlige bär ur sitt vänliga hjärta

vänlighetens frukter i ord och handling.


7218b.


7219.  Livs-glädjen  finns inte i ::

       Sorgsenheten Uppgivenheten.


7220.  Livs-glädjen finns inte i ::

       Bedrövelsen  Bitterheten. 


7221.  Livs-glädjen finns inte i ::

       Avundsjukan  Svartsjukan.


7222a.  Kivets förbannelse har inte någon framtid på jorden.


7222b.  Grälsjukhetens förbannelse har  inte någon

framtid på jorden.


7222c.  Trätgirighetens förbannelse har inte någon

framtid på jorden.


7223.  Grälsjuke överlåter sin tunga  i grälsjukhetens-tjänst  vara dennes tjänare.


7224.  Trätgirige överlåter sin tunga i trätgirighetens-tjänst  vara dennes  tjänare.


7225. Ställa sig i grälsjukhetens tjänst  vara

henne lydig i ord och handling.


7226a.  Vara behärskade tungans tjänare

vara fri från  vara tjänare i trätgirighetens tjänst.


7226b.  Vara behärskade tungans tjänare

vara fri från  vara tjänare i grälsjukhetens tjänst.


7226c.  Vara behärskade tungans tjänare

vara fri från  vara tjänare i kivaktighetens tjänst.


7227a.  Ödmjuka be-härskade tungor läkande tungor.


7227b.  Övermodiga o-behärskade tungor

sårar själs-livet.


7227c.  Behärskande tungor  Obehärskande tungor

går skilda vägar.


7228a.  Psykopater inga snälla vänliga goda människor.


7228b. Psykopater övermodiga och stolta.


7228c.


7229.  Säkerhets-tänkandet  psykopatiskt beteende.


7230.  Ställa sig under säkerhets-tänkandet

för-ändrar människors personlighet.


7231.  Sanningen leder till livs-glädjen.


7232.  Lögnen leder till sorgsenheten och bedrövelsen.


7233a.  Tiden styr människan.


7233b.  Människan styr inte tiden.


7233c.  Tiden påverkar O-måttliga stressen

göra så mycket som möjligt på kortaste

      möjliga tid.


7234a.  Hat föder hat  för-aktet föder förakt 

Kärleken förlåter hatet och föraktet.


7234b.  Bemöta hatet och föraktet med k

kärleks-gärningar.


7234c.  Hatet och föraktet tillhör  o-moralens

frukter.


7235a.  Laglösheten rider på o-moralen.


7235b.  Finns ingen o-moral  finns ingen laglöshet.


7235c.  Säker-hetstänkandet  rider på o-moralen.


7235.  Säkerhets-tänkandet uppmuntrar rädslan

när man aktiverar säkerheten. 


7236.  Kontroll-behovet rider på rädslan.


7237.  Finns det  ingen rädsla finns det

inget kontroll-behov.


7238.  O-moraliska lagar  aktiviera lag-lösheten.


7239.  O-moraliska lagar aktiverar penning

och ha-begäret.


7240.  PERSONLIGA UPPMUNTRANDE SAMTAL.


Tack, för det fina samtalet igår  det var upplysande.


7241.  Fint känna nattens utvilande vila.


7242.  Före-språkare för o-moraliska lagarna

säger: genom politiken och kändis-världen

       har vi vår framgång.


7243. O-moraliskt folk  förtjänar o-moralisk

överhet.


7244.  Trofastheten  troheten  trogna hjärtan

värdefull för nationens välstånd och framgång.


7245a.  Rädslan äger brist-fällig uppmuntran.  


7245b.  Rädslan äger brist-fällig människo-kännedom.


7245c.  Bättre vanära rädslan än äga och ära den.


7246.  Många pelar på rädslan.


7247a.  Säkerhets-tänkandet underskattar

människors själv-tänkande. 


7247b.  Säkerhets-tänkandet rider på

saknad själv-känslan och själv-förtroende.


7247c.  Själv-känslan och själv-förtroende

bättre än överdriven och över-skattad

säkerhets-kontroll.


7248.  Psykopater  psykologiska analfabeter.


7249a.  O-moraliskt tänkande bättre än

moraliskt tänkande  säger de som äger  och ärar

     o-moraliska lagarna.


7249b.  Moraliskt tänkande bättre än

o-moraliskt tänkande  säger de som äger och ärar

      moraliska lagarna. 


7249c.  Med  tungans tal väljer man själv om

man vill ära  antingen o-moralen eller moralen.


7450.  Låta högmodet vara vår o-vän och fiende

eller antingen  äga den och låta den vara vår vän.  


7541.  Antingen väljer vi ha förhållande med

högmodet eller ödmjukheten.


7542a.  Antingen väljer vi ha förhållande med

godheten eller elak-heten.


7542b.  Antingen väljer vi ha förhållande med

vänligheten eller elak-heten.


7542c.  Antingen väljer vi ha förhållande med

snällheten eller elak-heten.


7543a.  Sanningen och fastheten.


7543b.  Mildheten och kärleken.


7543c.  Förstående kärleken  i kärlek och barmhärtighet lära sig lida med andra människors lidande  och  bedrövelse.


7544.  Vara vänner med de vän-lösa.


7545.  Trösta och lida med den sorgsna.


7546.  Identifiera sig  med  de bedrövade

och övergivna. 


7547.  Ge läkedom tröste-rika och uppmuntrande ord  till de övergivna  fattiga de små.


7548.   Psykopatiskt tänkande  och handlande förlorat  mänskliga kännedomen.


7549.  O-moralen nationens problem-skapare.


7550.  Egoistiska viljan valt o-moralen

före moralen.


7551.  Ju fler o-moraliska lagar nationen stiftar

desto större blir o-moralens inflytande

      över nationen.


7552.   Känner ingen inspiration när säkerhets-tänkandet glömt arbets-moralen.


7553.  Arbets-moralen stöd  hjälp uppmuntran för

ett ödmjukt säkerhets-tänkande.


7554.  Säkerhets-tänkandet som saknar

kontroll-behovet  jämförs med ödmjukt tänkande.    


7555.  Ödmjukt säker-hets-tänkande låter människans egna själv-tänkande får

styra hennes säkerhets-tänkande. 


7556a.  O-vårdat själs-liv  omoget  karaktärs-liv.


7556b.  O-vårdat själs-liv  lider i bitterhetens

och besvikelsens smärta och lidande.


7556c.  O-vårdat själs-liv  känner inte sig älskad

uppskattad och värdefull.


7557.  O-vårdat själs-liv  lever i o-moralens liv.


7558a.  Besvara bemöta den vrede med saktmodigt

leende i ord och handling.


7558b.  Få gå i saktmodighetens fotavtryck.


7558c.  Få känna saktmodighetens vila och harmoni

i hennes kärleksfulla fotavtryck.


7559. Ju längre förberedelse-tiden är desto bättre blir resultatet.


7560.  Förtalet  och skvalleriet  o-nyttigt  tal om andra människor  bättre uppmuntra dem.


7561a.  Pennigbegärets egoistiska vilja

tänker på sig själv  sina egna ego-behov.


7561b.  Ha-begärets egoistiska vilja  tänker

på sig själv  sitt egna  ha-behov.


7561c.  Ha och ego-behoven varandras vänner.


7562a.  Svekfullt hjärta  talar  svekfulla Ord.


7562b.  Svekfullt hjärta  tänker  svekfulla Ord.


7562c.  Sveket skadligt och smärtsamt.


7563.  Välja sina Ord  vad som ska sägas

och inte sägas.


7564.  Ju sämre moral  desto större framgång

får laglösheten.


7565a.  Laglösheten rider på  o-moralen.


7565b.  Ryttaren  rider på hästen. 


Hästen  o-moralen  ju kraftfullare o-moralen

       Ryttaren  laglösheten  vinner större framgång.


7565c. 


7566.  Ömjuke  inväntar  i andra hand.


7567a.  Högmodige tar för sig i första hand.


7567b.  Högmodige för-slavad  under sitt

egna högmod. 


7567c.  Högmodiges liv styrt av högmodets

kontroll-inflytande i hjärtat och tankar.


7568.  Ödmjuke lever livet  med  ödmjukheten

för ödmjukhetens inflytande på  jorden.


7569.   Ensam-heten och hjälp-lösheten

fattiges  övergivnes vänner.


7570.  Tiden  låter sig inte påverkas av känslo-livet.


7571.  Känslo-livet och tiden  går skilda vägar.


7572.  Känslo-livet och tiden  lever inte

i vänskap med varandra.


7573a.  Kontroll-behovet rider på Rädslan.


7573b.  Finns det ingen rädsla  finns inte

kontroll-behovet.


7573c.  Kontroll-behovet  jämförs med ryttaren

sittande på rädslan  (Hästen ).


7574.  Aktiveras säkerhets-tänkandet  spelar man på rädslan blir rädslans styrka förstärkt.


7575a.  Rädslan äras och förhärligas. 


7575b.  Rädslans inflytande i nationen förstärks.


7575c.  Lögnen och rädslan samarbetar

med varandra. 


7576a.  Tank-spriddheten  o-botlig sjukdom.


7576b.  Tank-spriddheten  fienden till

koncentrerade och samlade tankar.


7576c.  Tank-spridda tankar  förvirrande

tank-lösa  splittrade  sinnes-frånvarande.


7577.  Ömhetens närhet  visar sin kärlek.


7578.  Erfarenheten och tacksamheten

vidgar hjärtat.


7579a.  Viljan kapten över känslo-livet.


7579b.  Viljan styr hela kroppen jämförs med

rodret på skeppet.


7579c.  Viljan styr hela kroppen jämförs med

betslet i hästens mun.


7580.  Högmodiges ära nedfläckat med

sitt egna högmod.


7581.  Ödmjukes ära fläckfri från egoismen.


7582a.  Troheten uppskattar  trognes trohet.


7582b.  Trogne följer troheten vart den än går.


7582c.  Trogne lärt känna troheten i ord

och handling.  


7583.   Ron friden Stillheten  källor till läkedomen.


7584.  Sinnes-friden  sinnes-ron  själs-livets

goda vänner.


7585.  Tankars  fostran i tanke-världen.


7586.  Sinnes-friden & Sinnes-ron våra livs-kamrater.


7587.  Ödmjuke har sitt själv-förtroende

vara ödmjukhetens slav  och  tjänare.


7588.  Lag-övertädarna goda vänner med

o-moraliska lagarna.


7589.  Mänsklig kännedom  visar med-känsla

med-ömkan  med-lidande.


7590a.  Dominanta manligheten utnyttjar

emotinella rikedomarna.


7590b.  Dominanta manligheten ger ingen

tacksamhet  upppmuntran.


7590c.  Dominanta manligheten visar sitt egos

begärliga behov efter emotionella rikedomarna.


7591.  Människans livsstil  livsföring präglas av

hennes uppväxttid.


7592a.  Lydnaden  ---- livets glädje. 


7592b.  O-lydnadens ----- livets sorg.


7593.  Kontroll-behovet  o-nyttigt.

                     o-personligt.

                           o-barmhärtig.


7594.  Egoistiskt beteende  tänker på sig själv. 

                                   själv-upptagen.

                                        själv-kär.

                                             själv-god.


7595.  Människans viljas frivilliga handling

i och ord och handling.


7596.  Lära sig den inre fostran i tanke-världen.


7597.  Fostran vilket leder till mogenheten

i  tänkandet av uppbyggliga tankar. 


7598.  Fostrade tankar låter sig inte påverkas

av skadliga  tanke erbjudanden.


7599.  Tankarnas vilja väljer  nyttiga tankar  istället

för skadliga erbjudande tankar.  
 

 

 

    


  

   Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se