Alla inlägg under juli 2012

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 juli 2012 06:18

                                         HERREN KALLAR JESAJA TILL PROFET.

           Jesaja. 6:1-10:

           1.   Det år då kung Ussias dog såg jag Herren.  Han satt på en  hög och upphöjd tron, och hans mantelsläp

           fyllde templet.

            2.   Serafer stod ovanför honom, var och en med sex vingar: med två vingar skylde de ansiktet, med skylde

            de ansiktet, med två skylde kroppen och med två flög de.

            3.    Och de ropade till varandra:

                   Helig, helig, helig,

                   är Herren Sebaot!

                   Hela jorden är full av hans härlighet.

            Här ser vi en beskrivning på hur de himmelska härskarorna tillber honom, dag och natt i hans heliga tempel.

            4.    Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen, och templet fylldes av rök.

            5.    Jag sade:  "Ve mig!  Jag är förlorad,

                                   ty jag har orena läpppar

                                   och jag bor bland ett folk

                                   med orena läppar,

                                   och mina ögon har sett

                                   Konungen, Herren Sebaot.

            När profeten ska ta emot sin kallelse; ser han sin egen orenhet inför Herren Sebaots heliga

            närvaro, där endast den sanna och äkta renheten finns och existerar som en verklighet.

            Han känner sig helt förlorad och övergiven av sina egna orena läppar och människor i sin egna 

            omgivning, som själva är styrda och kontrollerade av dessa orena läppar.

            Människor som har orena läppar är också påverkade av ett orent hjärta.

            6.   En av seraferna flög fram till mig med ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång.

            7.   Med det vidrörde han min mun och sade: "När detta vidrör dina läppar blir din skuld borttagen och

            din synd sonad.

             Detta var en serafen uppgift att vidröra profetens orena läppar för att borttaga orenheten från 

            hans läppar och samtidigt då försona all hans synd.

            Gud kunde inte kalla honom att förkunna för ett folk med orena läppar och ett orent hjärta, om han

            inte själv hade rena läppar och ett rent och helgat hjärta, alltså hade goda andliga karaktärsdrag.

            8.   Och jag hörde Herrens röst.   

             Han sade:  "Vem skall jag sända, vem vill vara vår budbärare?" 

            Jag svarade: "Jag, sänd mig!"

             Att i lydnad svara ja till sin kallelse med ett villigt och överlåtande hjärta.

             9.   Då sade  han: "Gå och säg till detta folk:

             Ni skall höra men ingenting förstå, ni skall se men ingenting fatta.

             10.  Förstocka detta folk, täpp till öron,

                    täck för deras ögon,

                    så att de ingenting ser,

                    ingenting hör,

                    ingenting förstår

                    och vänder om och blir botade.

                Eftersom detta folk inte är villiga att göra bot och bättring från sina synder och överträdelser,

                följden av detta levnadssätt, gör att Guds straff kommer över detta folk.

                1.   Att de blir andligt förstockade; som innebär att de förlorar den andliga hörseln, synen,

                 kunskapen med dess andliga förstånd, med att kunna urskilja mellan det onda och goda.

                 När de har förlorat allt detta, för det alltid en möjlighet till och för en

                 sann och äkta omvändelse från sina onda gärningar.

                 Slutsatsen blir då ett sökande och ett längtande hjärta efter en sann och äkta omvändelse.  

           

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 juli 2012 07:07

                                                  

DE HAR FÖRKASTAT HERRENS SEBAOTS LAG.

              Jesaja Bok. 5:18-24:

              18.  Ve dem som drar till sig straffet med lögnens rep och straffdomen med falskhetens lina.

              Alla lögner öppnar upp dörrarna för Guds straff över dem som utövar lögnens falska källor och

              dess livsfarliga inflytande över människorsliv med dess framtid.

              Den äkta falskheten kan ha sitt ursprung från lögnens falska källor, som på sikt föder fram

              Guds straffdomar över dem som utövar denna falskhet, som individ. 

              19.   De som säger:  "Må han skynda sig, må han snart utföra sitt verk, så att vi får se det.

              Må det komma, må det ske, det som Israels Helige har bestämt, så att vi får uppleva det.

              20.   Ve dem som  kallar ont för gott och gott för ont, som gör mörker till ljus och ljus till

              mörker, surt till sött och sött tll surt!

              Lögnen förvränger alltid sanningen, och skapar sig själv en egen lära emot all sanning.

              21.   Ve dem som är visa i egna ögon och anser sig själva kloka!

              I den här bibelversen kan vi tydligt förstå och se högmodets strategi och dess djuphet och språk,

              hur den är verksam, med att utöva sitt högmodiga syfte och personlighet, på alla människor, om den får

              tillåtelse, för detta inflytande över hela människosläktet.    

              22.   Ve dem som är hjältar i att dricka och mästare i att blanda sitt vin!

              23.   De friar den skyldige för mutor och vägrar den oskyldige hans rätt.

              Den rättfärdige friar den oskyldige, men den orättfärdige friar inte den oskyldige.

              24.   Men som halmstrån förtärs av lågan och hö sjunker samman i elden skall deras rot murkna

              och löven virvla bort som stoft.

              25.   De har förkastat Herren Sebaots lag, Israels Heligas ord har de föraktat.

              Det andliga vinträdet med dess rotsystem, som är en bild på Judas folk i hans vingård som är

              en bild på nationen.

              När folket lever i ett orättfärdigt liv, blir dess följd av detta att, den bestående frukten

              utebliver att bära en bestående frukt, på det andliga vinträdet.          

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 juli 2012 06:37

                                              PROFETENS KALLELSE OCH VÅR KALLELSE.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 juli 2012 06:10

                                                  

                                                  
PREDIKAREN VAR INTE BARA EN VIS MAN.

       Predikaren. 12:9-14:

       9.  Predikaren var inte bara en vis man, han gav också folket del av sin kunskap. Han vägde och

       granskade och ordnade många ordspråk.

       10. Predikaren sökte ge sina ord en tilltalande form och rättframt uttrycka sanningen.

       11. De visas ord är som oxpikar, och samlade tänkespråk som väl inslagna spikar.

       De kommer från en och samme herde.

       12.  För övrigt, min son, ta varning: det myckna bokskrivandet tar aldrig slut, och flitiga studier

        gör kroppen trött. 

       13.  Nu har du hört allt, och detta är summan: frukta Gud och håll hans bud. Det gäller alla människor.

       14.  Ja, för varje gärning skall Gud kräva räkenskap, också för allt som är dolt, gott och ont.

        Visheten från Guds egna hjärta, alltså det som ligger på Hans Faders hjärta, ger ofta uttryck för

        den äkta och fullkomliga sanningen, som bevaras i djupet av hans hjärta.

        De visas ord och tänkespråk är som väl inslagna spikar djupt in i våra hjärtan, som ger oss kunskap,

        för att utföra hans vilja med våra liv och framförallt vara i harmoni med hans vilja.

        Att frukta Gud i lydnad och full överlåtelse, är att göra hans fullkomliga, med och i hans vilja.

        För varje uttalde ord med dess gärningar, kommer Gud att kräva oss på räkenskap, för även

        det som gjorts i det fördolda, antingen det är gott eler ont.   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 juli 2012 18:30

                                                  

         DET KVINNLIGA HÖGMODET.

             Författaren talar här om en dom "över Sions döttar", som även kan vara en tydlig bild på det kvinnliga

             Högmodet, som på olika sätt kan ge uttryck genom ett beteendemönster, om hurdan man är som kvinna 

             och hur man klär ut sig som kvinna. För att påverka sig själv och sin omgivning på ett märkbart levnadssätt.

            Jesaja. 3:16-24:

            16.  Herren sade: Därför att Sions döttrar är så högfärdiga och går där med näsan i vädret, kastar blickar

             omkring sig och trippar fram så kokett.

            Sions döttrars kroppsspråk bevittnar mycket klart deras liv i en anda av högmodet, som styr och kontrollerar,

            deras levnadssätt, med att på sitt egna sätt försöka, utnyttja sina egna kroppars skönhet:

            Med ett självvalt högmodigt budskap; "Beskåda min kvinnliga skönhet och se på den och njut av den."

            17.  Därför skall Herren raka deras hjässor och blotta deras blygd.

             Det som är Kvinnas mest behagade,vackraste och känsligaste kroppsområden, utseendemässigt,

             skall Herren helt förstöra hennes olika skönhetsområden, som kvinna.

            18.  Den dagen skall Herren ta ifrån dem hela härligheten:

             Ankelringar, Solsmycken och Månsmycken.

            19.  Droppsmycken och armringar, slöjor.

            20.  Turbaner, fotlänkar och gördlar, amuletter och talismaner.

            21.  Fingerringar och näsringar.

            22.  Festkläder och kåpor, sjalar och kappor.

            23.  Flätade bälten och linneplagg, sjaletter och flor.

            24.  I stället för parafym blir stank, i stället för gördel rep, i stället för lockar skallighet,

            i stället för festkläder säcktyg om livet, ja, istället för skönhet skam. 

            Det kvinnliga Högmodet som fyllt deras hjärtan, endast för egen självtillfredsställelse,

            om hur de ska påverka sin kvinnliga utstrålning, för att behaga sig själv och sin omgivning.

            Detta högmodiga levnadssätt med dess felaktiga utstrålning av deras kvinnlighet, är inte

            vår Herre till behag, efter som han inte har behag till ett högmodigt hjärta med dess gärningar.

            Ordspråksboken talar tydligt om högmodet och denna stolthet och vad följden blir av detta levnadssätt.       

            Ord. 16:18:

            18.  Stolthet går före undergång, och högmod går före fall. 

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 juli 2012 17:54

                                                  


                SYNDABEKÄNNELSEN.

              Jesaja.  1:18-20.

              18.  Låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren.

              När era synder är scharlakansröda, kan de då bli vita som snö?

              När de är röda som purpur, kan de då bli vita som ull?

              19.  Om ni villigt lyder mig skall ni få njuta det goda i landet.

              20.  Men om ni trotsar och vägrar skall ni bli svärdets byte.

              Herren har talat.

              Vår Herre, uppmanar oss att leva i försoning med varandra.

              Gör vi det tillsammans med ett villigt och lydigt hjärta, då får vi leva i ett utav landets goda

              njutningsbara frukter, oss själva till nytta.

              Valet är faktiskt vårat egna val om vi vill leva ut vårat liv mot oss själva, våra medmänniskor

              i vår omgivning och resultatet av detta liv, kan ge oss själva och människor en bestående

              frukt på både kort sikt och längre sikt, till och med in i evigheten. 

              Era synder har i denna bibeltext betydelsen, av det Hebreiska ordet:  "het", där det talas om

              förseelse, synd och även i betydelsen; syndaskuld, syndastraff kommer ursprungligen från

              hebreiska ordet "hata".

              Har en grundbetoning på missa ( förfela ) ett mål, ta miste om vägen; fela, göra fel; gå fel,

              och gå vilse.       

Av Jan-Owe Ahlstrand - 21 juli 2012 08:45

                                              ATT ÄGA VISHETEN GER DEN VISE LIV.

        Predikaren. 7:12-13:

        Vishet är lika bra som förmögenhet, en förmån för dem som ser solen.

        Vishet ger skydd liksom pengar ger skydd, men att äga vishet ger mer, den räddar de vises liv.

        Det hebreiska ordet för Vishet är: "hakma".

        Dess djupa innehåll och betydelse är: visdom och vishet.

        Denna visdom finns nedlagd djupt i vår Faders hjärta. 

        Kung Salomon bad om ett vist hjärta, det behagade Vår Fader att bedja om ett vist hjärta.

        Denna vishet är den troendes beskydd mot alla onda gärningar, både i vår tankvärld, vårt tal och

        framförallt runt vårt hjärta ty därifrån utgår vårt liv med dess livsföring.


Av Jan-Owe Ahlstrand - 21 juli 2012 07:48

                                                  
    TÅLAMOD BÄTTRE ÄN HÖGMOD.

            Predikaren. 7:9:

            9.  Slutet är bättre än början, TÅLAMOD BÄTTRE ÄN HÖGMOD.

            Det hebreiska ordet för tålmodig är "äräk--ruah".

            Dess djupa innehåll och betydelse är: "Som länge håller tillbaka sin vrede, långmodig.

            Ordspråksboken. 14:29A:

            Den tålmodige är full av insikt.

            Själva insikten kommer utav Vishetens frukter. Den tålmodige som i sitt hjärta är fylld av denna insikt,

            lever utav denna insikt, i ord och gärningar, återspeglar han denna insikt vars källa kommer från Visheten.

            Ordspråksboken. 15:18B:

            Den tålmodige stillar trätan.

            Den tålmodige gör sig inte delaktig utav ordstrider och inre diskutioner man mot man.

            Ordspråksboken. 16:32A:

            Bättre är en tålmodig man än en hjälte.

            En tålmodig man söker ingen egen ära och upphöjelse, av sig själv.

            Ordspråksboken. 19:11A:

            Förstånd gör en man fördragsam.

            Ett andligt förstånd, som kommer utav den andliga visdomen och dess frukter, gör en människa fördragsam. 

            Det hebreiska ordet för högmodig är "gaboah".

            Dess djupa innehåll och betydelse talar om att vara upphöjd, hög, högmodig och stolt.

            Ordspråksboken. 16:5A:

            Herren avskyr alla högmodiga.

            Hans Faders hjärta, kan inte bemöta ett högmodigt hjärta, ty han finner inte behag i ett sådant hjärta.   

            Jesaja. 5:15:

             Därför kuvades människa, därför tvangs hon på knä, och de stolta tvangs att sänka blicken.

             De högmodigas ögon, blir ödmjuka ögon inför hans närvaro, eftersom högmodiga ögon, inte kan

             vara honom till behag. Högmodiga ögon återspeglar ett högmodigt hjärta.

             Ödmjuka ögon återspeglar ett ödmjukt hjärta.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19 20 21
22
23
24
25
26
27
28 29
30 31
<<< Juli 2012 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se