Alla inlägg under juli 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 juli 2018 17:13

FÖRSTA KORINTERBREVET.  10:23-33 OCH 11:1.

 

FRIHET ELLER HÄNSYN.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:23.

 

23.  #Allt är tillåtet ---- men allt är inte nyttigt.

Allt är tillåtet ---- men allt bygger inte upp#.

 

Allt tillåtet i vårt handlande allt inte nyttigt.

      Allt tillåtet göra ------ allt vi gör inte till

andlig mognad i de gudomliga dygderna. 

 

¤Första Korinterbrevet. 10:24.

 

24.  #Sök inte ert eget bästa utan andras#.

 

Sök inte först era önskningar  låt er intressera er

          för er nästas liv.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:25.

 

25.  #Allt som säljs i köttboden kan ni äta utan

att undersöka det för ert samvetes skull ---- #.

 

Fritt äta vad som säljs i köttboden.

        

 ¤Första Korinterbrevet. 10:26.

 

26.  #JORDEN ÄR HERRENS MED ALLT DEN RYMMER#.

 

Jorden skapad av hans skapar-händer.

            

 ¤Första Korinterbrevet. 10:27.

 

27.  #Om en som inte tror bjuder hem er och ni

tackar ja, ät då allt som sätts fram för er utan

       att för samvetets skull undersöka vad det är#.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:28.

 

28.  #Men om någon säger:

"Det här är offerkött", ät det då inte, av hänsyn

      till den som säger det och för

samvetets skull ------- #.

 

Vara vaksam inför inbjuden till äta offerkött.

        Ta hänsyn till inbjudarens ord 

och samvets skull.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:29.

 

29.  #Jag menar inte det egna samvetet utan den andres.

       Varför då?

Skall jag låta min frihet bestämmas av en annans

      samvete?#.

 

Ta hänsyn till den andres samvete.

       Varför?  

Skall tillåta min personliga frihet styras av en

annans samvete.

       

¤Första Korinterbrevet. 10:30.

 

30.  #Äter jag med tacksamhet, varför skall jag

klandras för det som jag tackar Gud för?#.

 

I tacksamhet äter  var ska jag anklagas för det.

           Jag tackar Gud för maten.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 10:31.

 

31.  #Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör,

så gör allt Guds ära#.

 

Ät och drick eller i vad ni gör i livet

     gör i tanke på att ära Gud.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:32.

 

32.  # Väck inte anstöt vare sig bland judar eller

greker eller inom Guds församling#.

 

Låt inte ert liv var till anstöt bland judar eller

      greker.

Lev värdigt inom Guds församling var ett föredöme.

 

¤Första Korintrbrevet. 10:33.

 

33.  #Själv försöker jag alltid rätta mig efter alla

och söker inte mitt eget bästa utan de mångas,

       för att de skall få bli räddade#.

 

Låt mig vara ödmjukt formbar inom Guds församling.

     Söker inte i första hand mitt eget bästa.

Söker min nästas bästa för att de ska bli räddade.

 

¤Första Korinterbrevet. 11:1.

 

1.  #Ha mig till fördöme liksom jag har Kristus

till föredöme#.      

 

Lev efter den undervisning jag givit till er.

        Uppskatta i Kristus de andliga dygderna

som är verksamma i mitt liv. 

      Låt Kristi liv och mitt liv vara er till fördöme.


Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 juli 2018 17:13

ORD  FÖR DAGEN  SEPTEMBER.

 

Första dagen.

 

Snällheten tillgänglig för Alla.

 

Andra dagen.

 

Snällheten nyttig för Alla.

 

Tredje dagen.

 

Snällheten fyller hjärtats behov med snällhetens

rikedomar.

 

Fjärde dagen.

 

Ödmjuk tacksamhet.

 

Femte dagen.

 

Barmhärtighetens händer fyllda av kärlekens gärningar.

 

Sjätte dagen.

 

Barmhärtighetens händer tillgängliga för Alla.

 

Sjunde dagen.

 

Barmhärtighetens händer nyttiga för Alla.

 

Åttonde dagen.

 

Snällhetens rikedomar  tänk om  mänskligheten

ville söka den.

 

Nionde dagen.

 

Snällhetens ömhet och ljuvlighet finns för de

som söker den.

 

Tionde dagen.

 

Snällhetens sötma  själens lenande honungssmak

för livets glädjerika leende.

 

Elfte dagen.

 

Ödmjuke känner gemenskap med ödmjukheten.

 

Tolfte dagen.

 

Ödmjuke fostras in i ödmjukhetens inre liv.

 

Trettionde dagen.

 

Ödmjukheten  den ödmjukes dagliga bröd.

 

Fjortonde dagen. 

 

Mildheten  den mildes dagliga bröd.

 

Femtonde dagen.

 

Barmhärtigheten den barmhärtiges dagliga bröd.

 

Sextonde dagen.

 

Livet i saktmodet  vara beskyddad från vreden.

 

Sjuttionde dagen.

 

Livet i saktmodet  vara bskyddad  från ilskenheten.

 

Artonde dagen.

 

Livet i vänligheten  vara beskyddad från elakheten.

 

Nittionde dagen.

 

Ödmjuke ödmjukhetens med-arbetare sprider

     hennes ljuvliga frukter till de längtande.

 

Tjugonde dagen.

 

Barmhärtigheten medkänslan och medömkan

        varandras vänner.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Tålamodet & tystnaden varandras trogna vänner.

 

Tjugoandra dagen.

 

O-tåligheten och o-tystnaden varandras

      trogna vänner.

 

Tjugotredje dagen.

 

Fullkomlig ödmjukhet driver ut all högmod.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Fullkomlig kärlek driver ut all rädsla.

 

Tjugofemte dagen.

 

Fullkomlig barmhärtighet driver ut all o-barmhärtighet.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Tänk så dyrbart få leva sitt liv i mildheten.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Tänk så dyrbart få leva sitt liv fullkomliga kärleken.

 

Tjugoåttonde dagen. 

 

Tänk så dyrbart få leva sitt liv i fullkomlig ödmjukhet.

 

Tjugonionde dagen.

 

Ödmjuke ödmjukhetens bunds-förvant hennes

       trogna redskap vilken sprider ödmjukhetens

budskap till mänskligheten.

 

Trettionde dagen.

 

I ödmjukheten finns sanningen.

 

I högmodet finns lögnen och falskheten.

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 juli 2018 17:13

FÖRSTA KORINTERBREVET.  10:1-22.

 

VARNING  FÖR AVGUDADYRKAN.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:1.

 

1.  #JAG VILL ATT ni skall ha kunskap om detta, 

bröder: våra fäder hade alla molnet över sig 

      och gick alla genom havet#.

 

Våra tros-fäder hade under sin vandringen genom

      havet beskyddande molnet över sig.

Mina kära barn, var på er vakt mot avgudar.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:2.

 

2.  #Alla blev döpta i molnet och i havet till gemenskap med Mose#.

 

Israeliterna döptes i molnet i havet till 

      gemanskap med Guds utvalde tjänare Mose.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:3.

 

3.  #Alla åt de samma andliga mat#.

 

    Under sin vandring blev de delaktiga av samma

andliga föda.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:4.

 

4.  #Och alla drack de samma andliga dryck,

de drack ur en andlig klippa som följde dem,

       och den klippan var Kristus#.

 

De drack samma andliga dryck.

     Drack tillsammans ur klippan Kristus.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:5.

 

5.  #Men de flesta av dem fann inte nåd inför

utan blev liggande i öknen#.

 

Genom deras gensträviga o-lydnad förlorade

    Guds nåd i öknen.

Döden mötte dem i öknen. 

 

¤Första Korinterbrevet. 10:6.

 

6.  #Allt detta är exempel som säger oss att vi

inte skall ha begär till det onda, som de hade#.

 

Israeliternas gensräviga o-lydnad varnande exempel

      för oss troende idag.

Vilket säger oss inte ha begär efter ondskan. 

 

¤Första Korinterbrevet. 10:7.

 

7.  #Bli inte avgudadyrkare som många av dem blev.

    Om dem står det i skriften:

FOLKET SLOG SIG NED FÖR ATT ÄTA OCH DRICKA

        OCH STEG SEDAN UPP FÖRLUSTADE SIG#.

 

Var på er vakt mot avguderiet.

         I skriften står det: de förlustade sig på

födans frosseri och o-måttligt drickande.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:8.

 

8.  #Låt oss inte heller begå otukt som många av

av dem gjorde; så dödades också 23.000 på

      en enda dag#.

 

Undvik o-tukten faror och fördärv.

       Vilket många av dem förlorade sina liv.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:9.

 

9.  #Och låt oss inte sätta Herren på prov som många av dem gjorde; de föll offer för ormar#.

 

De frestade Herren i sitt upproriska beteende.

        I sitt upproriska beteende blev de själva

offer för giftiga ormar.     

 

¤Första Korinterbrevet. 10:10.

 

10.  #Knota inte som många av dem gjorde;

de dödades av Förgöraren#.

 

Israeliternas tros-knotade blev de dödade

      av livets Förgörare. 

 

¤Första Korinterbrevet. 10:11.

 

11.  #Allt det som hände dem är exempel, och det

skrevs ner för att vägleda oss som har tidsåldrarnas

      slut inpå oss#.

 

Deras upproriska liv  ett varnade exempel

      för oss idag.

Varnande exemplet nedskrivet  oss till vägledning.

      Lever i tidsåldrarnas slut inpå oss.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:12.

 

12.  #Därför skall den som tror sig stå stadigt se

till att han inte faller#.

 

Leva i förfädernas varnande exempel om deras

    o-lydnad:  låta oss vara ståndaktiga i vår

vandring i tron.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:13.

 

13.  #Era prövningar har inte varit övermänskliga.

     Gud är trofast och skall inte låta er prövas

över förmåga:  när han sänder prövningen visar

      han er också en utväg, så att ni kommer

igenom den#.

 

Era olika tros-prövningar har inte varit

       övermänskliga.

Gud är trofast under era prövningar.

        Tillåter inte er prövas över mänskliga förmåga.

Sänder han er prövningar under er jordiska vandring

       visar han er trons utväg.

 

¤Första Korinterbrevet. 10.14

 

14.  #Håll er borta från avgudadyrkan, mina kära#.

 

Tillåt inte de skapade tingen blir era avgudar,

       mina älskade barn  i Kristus.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:15.

 

15.  #Jag talar till förnuftiga människor, bedöm själva vad jag säger#.

 

Jag talar till er andligt visa människor:  låt er

         andliga bedömningsförmåga  avgöra i vad

jag säger till er.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:16.

 

16.  #Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger

den oss inte gemenskap med Kristi blod?

      Brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp?#.

 

 Bättre dricka ur välsignelsens bägare än ur

     förbannelsens bittra bägare. 

Välsignelsens bägare utgjuter Herrens välsignelse

      över era liv.

Kristi försonings-blod vår gemenskap i Kristi

      fullbordade försonings-verk.

Det brytande brödet symboliserar Kristi nedbryande

      försonings-kropp på korset.

Tänk få ha evig  gemenskap med Kristi kropp

      & Kristi blod. 

 

¤Första Korinterbrevet. 10:17.

 

17.  #Eftersom brödet är ett enda är vi ------ fast många ----- en enda kropp, för att alla får vi vår

     del av ett och samma bröd#.

 

Kristi kropp symboliseras av Brödet i våra öppna

       händer.

Vi alla olika lemmar i Kristi levande kropp.

          Alla som mottar delaktiga av ett

och samma bröd.        

 

¤Första Korintrerbrevet. 10:18.

 

18.  #Se på israeliterna: har inte de som äter av

offren gemenskap med offeraltaret?#.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:19.

 

19.  #Vad vill jag säga med detta?

     Att det som offras till avgudar är något i sig

eller att avgudar är något?#.

 

Avgudardyrkare offrar sitt offer till sina avgudar.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:20.

 

20.  #Nej, men att det som de offrar offrar de åt

demoner och inte åt Gud, och jag vill inte att ni

       skall ha gemenskap med demonerna#.

 

Deras offer på sina offeraltaren offras till

          levande demoner.

Vi ska inte dela vår gemenskap med levande

       demoners liv.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:21.

 

21.  #Ni kan inte dricka både ur Herrens bägare

och ur demonernas bägare, inte äta både vid

       Herrens bord och vid demonernas bord#.

 

Vi kan inte tjäna två herrar  antingen dricker vi

      ur vår egna valets bägare.

Dricka ur demonernas bägare  vilket ger oss

      livet i demonernas llv.

Dricka ur Herrens bägare  vilket ger oss livet

    i Herrens eviga liv.

Vi väljer själva antingen äta vid Herrens bord 

        eller vid demonernas bord.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 10:22.

 

22.  #Eller skall vi väcka Herrens svartsjuka?

    Är vi starkare än han?#. 

 

Ska vi väcka Guds avundsjuka i vårt handlande.

         Är hans eviga vilja  starkare än vår egen-vilja?

 

 

 

      

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 juli 2018 17:13

FÖRSTA KORINTERBREVET. 9:19-27.

 

ALLT FÖR ATT VINNA SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT.

 

¤Första Korinterbrevet. 9:19.

 

19.  #Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort

mig till allas slav för att vinna så mycket som

      möjligt#.

 

Göra sig själv till ödmjuk slav vilket gör mig

     göra sig tillgänglig för alla människor

oberoende vilka olika bakgrund i livet de har.

 

¤Första Korinterbrevet. 9:20.

 

20.  #För att vinna judar har jag för dem varit som

en jude.

       För att vinna dem som står under lagen har

jag för dem varit som en man står under lagen,

       fast jag själv inte står under lagen#.

 

Indentifiera sig md judens livsstil för att vinna

      judars hjärtan.

Indentifiera sig med de som lever under lagen

      bli själv en som lever under den. 

 

¤Första Korinterbrevet. 9:21.

 

21.  #För att vinna dem som är utan lag har jag

för dem varit som en som är utan lag, fast jag inte

       är utan Guds lag, jag har ju Kristi lag#.

 

Indentifiera sig med den som lever utan lagen

        vara en som lever utan lagen för att vinna

hans hjärtan för Kristus.

        

 ¤Första Korinterbrevet.

 

22.  #För att vinna de svaga har jag inför dem varit 

svag.

      Allt har jag varit inför alla, för att åtminstone

rädda några#.

 

Vinna de svagas hjärtan jag jag bemött dem 

     i svaghet.

 

¤Första Korinterbrevet. 9:23.

 

23.  #Allt gör jag för evangeliets skull, för att

också jag skall få del av dess löften#.

 

För ordets evangeliums skull gör allt för att bli

       delaktig av dyrbara löftena.

 

¤Första Korinterbrevet. 9:24.

 

24.  #Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer

men att bara en får priset.

       Löp då för att vinna det#.

 

Alla löpare löper ivrigt i tävlingen springer 

    målmedvetna vinna segerpriset.

Var lika ivriga vinna det eviga livet.

 

¤Första Korinterbrevet. 9:25.

 

25.  #Var och en som tävlar måste försaka allt -----

löparen gör det för en krans som vissnar, vi för

      en som aldrig vissnar#.

 

Löparen  försakar allt  sin tid sin vilja  för 

      vinna tävlingens förgängliga segerkrans.

Vi för vinna o-förgängliga segerkransen.

 

¤Första Korinterbrevet. 9:26.

 

26.  #Jag har målet i sikte när jag löper, och jag

slår inte i luften när jag vinna.boxas#

 

I sikte vara beslutsam  målmedveten i löpningen

    inte låta sig vara o-beslutsam jämförs med

boxas i tomma luften utan vinna. 

 

¤Första Korinterbrevet. 9:27.

 

27.  #Jag går hårt mot min kropp och tvingar den

till lydnad, för jag vill inte predika för andra

       och själv komma till korta#.

 

Jag villig predika i ordet vara ordets görare.

       Låta min kroppshydda underordna sig i lydnad

inför  Kristi lag.

         

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 juli 2018 17:13

FÖRSTA KORINTERBREVET. 9:1-18.

 

PAULUS AVSTÅR FRÅN ERSÄTTNING.

 

¤Första Korinterbrevet.  9:1.

 

1.  #ÄR JAG INTE FRI?

Är jag inte apostel?

        Har jag inte sett Jesus, vår Herre?

Är inte ni det verk som jag har utfört för Herren?#.

 

Lever jag inte i Kristi frihet  frihetens liv från

       lagen förbannelse vilket tillintetsgjordes genom

         Kristi försonings-verk.

Är jag inte kallad till vara Kristi utvalda apostel.

      Mötte Kristus själv på min väg till Damaskus

förföljde hans församling  föraktade och hatade

      hans Kropp. 

Ni, församling i Korint hans eviga försoningsverk

      vilket fått smaka hans nåd och barmhärtighet

ni det verk jag utfört som kallelse för Herren.

 

¤Första Korinterbrevet. 9:2.

 

2.  #Om jag inte är apostel för andra är jag det åtminstone för er.

       Ni är ju Herrens egen bekräftelse på mitt

uppdrag som apostel#.

 

Ni, församling Herrens egen  bekräftelse på

mitt uppdrag som Kristi apostel. 

 

¤Första Korinterbrevet. 9:3.

 

3.  #Detta är mitt svar till dem som kritiserar mig:#.

 

      Vad jag sagt till er mitt svar till dem som kritiserat mig och min kallelse. 

 

¤Första Korinterbrevet. 9:4.

 

4.  #Har vi inte rätt till mat och dryck?#.

 

     Har vi inte några rättigheter till mat och dryck.

 

¤Första Korinterbrevet. 9:5.

 

5.  #Har vi inte rätt att ta med oss en troende hustru liksom de andra apostlarna och Herrens bröder

      och Kefas?#.

De andra apostlarna Herrens bröder & Kefas.

       Vi har samma rättigheter ta med oss

en i Kristus troende hustru som de. 

 

¤Första Korinterbrevet. 9:6.

 

6.  #Är det bara jag och Barnabas som inte har 

rätt att slippa arbeta?#.

 

¤Första Korinterbrevet. 9:7.

 

7.  #Vem tar värvning utan att räkna med lön?

 

Vem anlägger en vingård och avstår från

      vad den ger? 

Vem vallar en hjord utan få del av mjölken?#.

 

Vem utför ett uppdrag utan belöning.

       Vem anlägger en vingård utan avstå från

vingårdens skörde-tid.

     Vem tar ansvar för hjordens skötsel och omsorg

utan få del av hjordens mjölk. 

  

¤Första Korinterbrevet. 9:8.

 

8.  #Är detta bara mänskligt tal, eller säger inte

lagen samma sak?#:

Är inte lagen dem till nytta.

 

Lagen mänskliga talet till nytta.

     

 ¤Första Korinterbrevet.  9:9.

 

9.  #Det står ju i Moses lag:

DU SKALL INTE BINDA IHOP MUNNEN PÅ OXEN

       SOM TRÖSKAR.

Så skulle Gud bekymra sig om oxar?#.

 

Flitige arbetsamme oxen värd sin belöning till

   näringsrik föda.

Skulle inte Gud visa sin omsorg för oxarna.

     

¤Första Korinterbrevet. 9:10.

 

10.  #Nej, det är klart att han säger det med tanke

på oss.

         Det är för vår skull det står skrivet att den

som plöjer och den som tröskar skall göra det

        med hopp om lön för sin möda#.

 

Tacksam Gud belönar den flitige arbetsamme

    både hans Sons avbild och oxe.

Det står skrivet: 

       Den arbetsamme plöjaren i hopp om belöning.

Den flitige tröskaren i hopp om belöning.

         Allas flitigas och arbetsammas händer

och fötter belönas.

 

¤Första Korinterbrevet.  9:11.

 

11.  #Om vi har sått vårt andliga utsäde hos er,

är det då för mycket om ni ger oss något

       materiellt som avkastning?#.

 

Vårt andliga utsäde hos er utsått i era hjärtan.

        Är det för mycket begärt ni ger oss

tacksamhets-gåvor. 

 

¤Första Korinterbrevet. 9:12.

 

12.  #Om andra har rätt att ställa krav på er,

har inte vi det ännu mer?

       Men vi har aldrig utnyttjat denna rätt utan

finner oss i allt för att inte lägga hinder i vägen 

       för evangeliet om Kristus#.

 

Om andra känner sin rättighet ställa krav på er.

       Har vi då inte större rättigheter mot er

som fritt fått andliga oförgängliga utsädet i era

      dyrbara hjärtan.

Har aldrig utnyttjad denna rättighet.

    Istället finner vi inte att lägga hinder i vägen

för Kristi evangelium.

 

¤Första Korinterbrevet. 9:13.

 

13.  #Ni vet ju att de som arbetat i templet lever

av templets intäkter och att de som gör tjänst vid

       altaret får sin del av offren#.

 

De arbetande i templets-tjänst lever på 

templets intäkter.

       De tjänstgörande vid heliga altaret får

sin delaktighet av offren.

 

¤Första Korinterbrevet. 9:14.

 

14.  #Så har också Herren bestämt att de som

förkunnar evangeliet skall få sitt uppehälle

       av evangeliet#.

 

Herrens bestämt i sitt rådslut  de som är ordets förkunnare skall få sitt uppehälle av evangeliet.

 

¤Första Korinterbrevet. 9:15.

 

15.  #Men jag har inte gjort bruk av några sådana

förmåner, och jag skriver inte det här för att skaffa

mig dem.

        Hellre dör jag ------ ingen skall få ta ifrån mig

det som är min stolthet#.

 

Har inte gjort bruk av matriell belöning.

        Har inte skrivet dessa rader till er angående

  den matriella belöningen.

Hellre dör i tacksam för kallelsen ger er andliga 

utsädet än få matriella belöningen.

       Vilket är min personliga stolhet i Kristus.

 

¤Första Korinterbrevet . 9:16.

 

16.  #Ty att jag sprider evangeliet är inget att vara stolt över, jag är ju tvungen till det.

       Ve mig om jag inte förkunnar evangeliet!".

 

Guds barmhärtighet tvingar mig sprida evangeliet

     inget vara stolt i sig själv över.

Olyckan kommer över om jag o-lydigt inte

     förkunnar evangeliet.

 

¤Första Korinterbrevet.  9:17.

 

17.  #Om jag gör det av eget val har jag ju lön att vänta.

        Men jag gör det därför att jag måste utför

jag bara ett uppdrag#.

 

Gör jag det av eget val: kan vänta belöningen.

        Gör det i lydnad: har min skyldighet

utför uppdraget. 

 

¤Första Korinterbrevet. 9:18.

 

18.  #Vad får då för lön?

    Jo, att få förkunna evangeliet utan kostnad

för någon och inte utnyttja den rätt evangeliet

      ger mig#.

 

Är jag belönings-lös?

       Jo, i förkunnelsen av evangeliet utan kostnad

     för någon.

Inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 

 

¤

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 juli 2018 17:13

2021.07.14

 

GUSTIN REHNMAN LYCKSELE 

    BIRGIT EKENSTIERNA NÄSSJÖ  YVONNE DAHLQUIST EKSJÖ  HENRY DAHLSTRÖM TRANÅS

      CARL-GUSTAF VON ROSEN 1909-1977.

NILS-ERIK WIBERG ANEBY  VIOLA PETERSSON

      ANEBY  WERNER WEGELE SUND

LEIF JOHANSSON ANEBY GILLIS FOLKESSON

    VETL.  EVERT BLOMQVIST NÄSSJÖ

BIRGIT HOLMKVIST EKENÄSSJÖN

    BRITT SJÖSTRAND TRANÅS  LENNART OLSSON

VETL.

 

 

2021.07.15

 

AGNES ANDERSSON  NÄSSJÖ  UNO KARLSSON

    ANEBY  SVEN SÖDERBERG TRANÅS 

BRITT-MARIE RAMDE NÄSSJÖ  IRENE ARVIDSSON

     VÄSTRA  RYD  LENNART IVERNÄS TRANÅS

RUTH FLEUR PAULISTRÖM  ULLA KÄLLAR

     NYA HJÄLMSERYD  BIRGIT HOLMKVIST

ETHEL GRANATH YVONNE DAHLQVIST 

     BRITA SÖDERSTRÖM  VIOLA PETERSSON

MARIE KARLSSON  JARL LEKSTRÖM 

    LARS-ERIK KLASSON  BODAFORS

ULLA FREDRICSSON NÄSSJÖ  IRMA TUNELL 

1928-2021.  NÄSSJÖ

 

 

2021.07.16

 

GUN PERSSON  EKSJÖ  INGRID JOHANSSON

     GUNVOR ELISABET MATILDA CARLSSON-LEVON

1925-2021.  LINNEA STRAND  1928-2021. TRANÅS

     ANN-MARIE RICHT GRANSÄNG 

CARL-ERIC JOHANSSON TRANÅS 

     LENNART LINDBLAD BENGT JOHANSSON

BODAFORS  RUNE JONSSON  VETL.

     ALVAR SVENSSON  SÖDRA MÅLEN

ULLA-BRITT SUNDLÖW VETL.

      LENNART BJÖRKLUND 1957-2021 SOLBERGA

 

 

2021.07.17

 

BERTIL EVERTSSON SKEDE  MAJKEN SANDBERG

     SÄVSJÖ  PER ELMQUIST NORRA MÖREKULL

MARIANNE OLSSON VETL.  MARGITH HUSBERG

     SJUNNEN VALBORG GÖRANSSON FRINNARYD

ULLA JANSSON LINDERÅS  TAMARA MESSNER

     1942-2007.

EGRON JONSSON BÄCKSEDA  STIG-OLOF ERIXON

     ROLAND ANDERSSON  ÄNG 

WÄGBERT ANDERSSON VETL. ERNA CLAESSON

    NÄSSJÖ  EORGE TABORI  1914-2007 UNGERN

 

 

2021.07.20

 

SÖREN LANTZ MALMBÄCK 

    JAN-EVERT PETERSSON JOHN NILSSON

1925-2021 ÖSTERBYMO  INGEGERD ANDERSSON

    ANNEBERG  KALLE NORDLANDER 

KERSTIN  TÄLTH  BRUZAHOLM  MRGARETA HOLM

     VRIGSTAD  ANN-CHRISTINE SJÖDAHL NÄSSJÖ

RUTH FLEUR VALBORG GÖRANSSON  

    INGEGERD HALLDIN VETL. HANS HELLSTEN

HENRY DHLSTRÖM  KJELL-ÅKE ANDERSSON

   NÄSSJÖ  GÖRAN KARLSSON MÖRLUNDA

 

 

2021.07.22

 

OLOF ISAKSSON 1928-2021 VETL.

    LENNART MIDSTRÖM KVILLSFORS 

KRISTINA AXELSSON SJUNNEN 

     STEFAN OTTOSSON 1953-2021  SJUNNEN

MARIANN SUNDEN VETL.  BO ÅBERG TRANÅS

    LARS FORSSELL BÅSTAD  STIG KARLSSON

BÄCKABY  GILLIS FOLKESSON VETL.

    BERNT STAF 1946-2002  SOLWEIG SANDELL

ÖRLE  GUSTAV COLLIN  SÄVSJÖ  

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 juli 2018 10:17

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL. 114.


11400a.  Den som låter sig besegras av övermodet

blir slav under dess inflytande.


11400b.  Den som låter sig besegras av elakheten

blir slav under dess inflytande.


11400c.  Den som låter sig besegras av häftigheten

blir slav under dess inflytande.


11401a.  Hånfull tunga ärar sig själv.


11401b.  I hånfulla tungan finns ingen förlåtelse

och f örståelse för sin nästa.


11401c.  Hånfull tunga  talar stortaliga Ord.


11402.  O-kunnigheten och förblindelsen

varandras vänner.


11403.  Fel-aktig kärlek  blir till kontrollerad

kärlek  öppnar upp för kontroll-beteendet.


11404.  Gästfriheten och godhjärtligheten

varandras vänner.


11405a. Lögnen  dumdristig i sitt beteende.


11405b.  Lögnen  dåraktig i sitt beteende.


11405c.  Lögnen  vad ger den till Livet.


11406a.  Förtalet  dumdristig i sitt beteende.


11406b.  Förtalet  dåraktig i sitt beteende.


11406c.  Förtalet  vad ger det till Livet.


11407a.  Skvalleriet  dumdristig i sitt beteende.


11407b.  Skvalleriet  dåraktig i sitt beteende.


11407c.  Skvalleriet  vad  ger det till Livet.


11408. Lögnen älskar inte sin nästa som sig själv

       hatar och föraktar henne.


11409.  Förtalet älskar inte sin nästa som sig själv

      föraktar och hatar henne.


11410.  Skvalleriet älskar inte sin nästa som sig själv:  hatar och föraktar henne.


11411. Bitter avundsjuka vad ger det till Livet.


11412.  Vara stridslysten  vad  ger det  till Livet.


11413a. Ödmjukheten står emot högmodet.


11413b. Snällheten står emot elakheten.

 

11413c. Saktmodet står emot ilskenheten.

 

11414.  Finns inget trygghet och vila i högmodet.

 

11415.  I barmhärtigheten finns godheten

och kärleken.

 

11416.  Ångest-känslorna styrs av lögnens

talade Ord.

 

11417a.  I en värld av o-ärligheten  finns en fattigdom av ärligheten.

 

11417b.  I en värld av ärlighet  finns en

fattigdom av o-ärligheten.

 

11417c.  Vilket ger Livet mest leva för !!

 

11418.  Själv-säkerheten Och skrytsamheten

varandras vänner.

 

11419.  Pratmakare och orosstiftare varandras vänner.

 

11420a.  Orosstiftare & våldsmän varandras vänner.

 

11420b.  Orosstiftare Och våldsmän vad ger

de till Livet.

 

11420c.  Pratmakare & o-behärskad tunga

vad ger de till Livet.

 

11421.  Vara häftig och våldsam högmodets

tjänare.

 

11422.  Vara själv-god och ilsken  vad ger det

till sin nästas liv.

 

11423a.  Anklagande tankar vad ger det till Livet.

 

11423b.  O-ärliga tankar vad  ger det till Livet.

 

11423c.  Ärliga tankar  uppmuntrande tankar.

 

11424.  Barmhärtige känner törstig längtan efter

Barmhärtighetens närhet.

 

11425.  Tystne känner törstig längtan efter

tysthetens närhet.

 

11426.  Tålige känner törstig längtan efter

tålighetens närhet.

 

11427a.  Vandra i kärlekens närhet

välkommen vara kärlekens glädje-spridare.

 

11427b.  Vandra i ömhetens närhet

välkommen vara ömhetens glädje-spridare.

 

11427c.  Vandra i med-ömkans närhet

välkommen vara med-ömkans glädje-spridare.

 

11428.  Vandra i med-lidandets närhet

välkommen vara med-lidandets glädje-spridare.

 

11429.  Ödmjukhetens sanning nyttig för Alla.

 

11430.  Ödmjukhetens sanning  tillgänglig

för Alla.

 

11431.  Ödmjukhetens sanning ger vad mänskligheten behöver.

 

11432a.  Ödmjukhetens verkligheter

inressant lärorikt att äga.

 

11432b.  Högmodets verkligheter

o-intressant dåraktigt att äga.

 

11432c.  Övermodets verkligheter vad

kan det ge till Livet.

 

11433a. Onda miss-tankar  vad ger det till Livet.

 

11433b. Onda miss-tankar  o-intressanta

dåraktiga att äga.

 

11433c.  Onda miss-tankar  tillgängliga för Alla.

 

11434.  Tänk få glädjas med ödmjukhetens

rikedomar  livets mening.

 

11435.  Tänk få glädjas med snällhetens rikedomar

livets mening.

 

11436.  Tänk få glädjas med  vänlighetens rikedomar  livets mening.

 

11437a.  O-nyttiga Ord  lögnaktiga Ord.

 

11437b.  O-nyttiga Ord  falska Ord.

 

11437c.  O-nyttiga Ord  förtalets Ord.

 

11438a.  O-nyttiga Ord  skvalleriets Ord.

 

11438b.  O-nyttiga Ord  O-ärliga Ord.

 

11439.  Barmhärtigheten  o-gripbar  o-ändlig

o-fattbar i sin outtömliga rikedom.

 

11440.  O-barmhärtigheten o-gripbar o-ändlig

o-fattbar i sin outtömliga fattigdom.

 

14441.  Ödmjukheten o-gripbar o-ändlig o-fattbar

i sin outtömliga rikedom.

 

14442a.  Vara fylld av medkänslan & medömkan 

för de som besvarar deras ömsinta inbjudan.

 

14442b.  Vara fylld av mildheten och ödmjukheten

för de som besvarar deras milda & ödmjuka

      inbjudan.

 

14442c.  Vara fylld av snällheten & vänligheten

för de som besvarar  deras snälla och vänliga 

        inbjudan.

 

14443.  När mänskligheten i sitt hjärta längtar

efter bli älskad och uppskattad söker den

       livets mening.

 

14444a.  Ödmjuke håller o-rubbligt fast vid mot

högmodets lockelser och frestelser. 

 

14444b.  Ödmjuke visar sin ståndaktighet i sin

bråddjupa kärlek till ödmjukhetens sköna

      och ljuvliga rikedomar.

 

14444c.  Insiktsfulle visar sin ståndaktighet i sin

bråddjupa kärlek till insiktens sköna 

       och ljuvliga rikedomar.

 

14445.  Visa sin ödmjuka lydnad mot visheten 

fyller livets dagliga behov.

 

14446.   Vara lik en döv som ingenting hör.

Vara lik en som äger en stum tunga.

         Vara lik en man som inte hör.

Vara en som inte svarar.

       

14447.  Vara lik en döv ibland förtalets talare.

Äga en stum tunga ibland  förtalarnas

         talträngda tungor.

 

14448.  Vara lik en man som  inte hör ibland

skvalleriets talare.

 

14449.  Vara en som inte besvarar förtalares ord.

 

14450a.  Snällheten  tillgänglig för Alla.

 

14450b.  Snällheten  nyttig för Alla.

 

14450c.  Snällheten  fyller hjärtats behov  med

     snällhetens rikedomar.

 

11451a.  Snällhetens rikedomar  tänk om

mänskligheten vill söka den.

 

11451b.  Snällhetens ömhet  skönhet   ljuvlighet

finns för de som söker den.

 

11451c.  Snällhetens sötma  själens lenande

honungs-smak för livets  glädjerika leende.

 

11452a.   Fridens människa låter sinnesron
sinnes-friden vara herre i sitt liv.


11452b.  Godhetens människa låter godhjärtligheten vara herre i sitt liv.


11452c.  Snällhetens människa låter snällheten

vara i sitt liv.


11453.  Skrivna ord varaktigt Ord.


11454.  Muntliga Ordet  kortsiktigt Ord.


11455.  Skrivna ger bättre frukt än muntliga

orden.


11456a.  Äger man inte ödmjukheten  svårt

leva i kärleken.


11456b.  Äger man inte mildheten  svårt

acceptera  leva i ödmjukheten.

 

11456c.  Äger man inte bamhärtigheten  svårt

acceptera  livet i den. 


11458.  Fullkomlige o-intresserad leva i

o-fullkomligheten.

 

11459.  Leva i o-nyttigheterna  bli bestulen på

på tiden vad livet ger.

 

11460.  O-nyttigheter  livets tjuvar  som belöningslösa  i sitt stjälande.

 

11461.  Där det finns kärlek och vishet, där finns

varken rädsla eller okunnighet.

 

11462a.  Dåren älskar sin egen dumdristighet.


11462b.  Dåren säger i sitt hjärta jag behöver

ingen vishet  klarar mig själv.


11462c.  Dåren önskar ingen samhörighet

med visheten.


11463.  Dåren föraktar insikten och visheten.


11464a.  Insiktsfulle älskar insikten.


11464b.  Insiktsfulle  känner  sig älskad

uppskattad av insikten.


11464c.  Insiktsfulle o-intresserad leva i

dumdristigheten.


11465.  Insiktfulle säger i sitt  hjärta jag har

valt leva tillsammans med insikten livet ut.


11466.  Insiktfulle känner sinnesron & sinnesfriden

i sin  gemenskap med insikten.


11467.  Insiktfulle & insikten lever i förenat liv

med  varandra.


11468a.  Snälla hjärtat   vad fint det är. 

 

11468b.  Snällt hjärta tillgängligt för Alla.

 

11468c.  Snällt hjärta  vad nyttigt det är för Alla.

 

11469.  Göra ego-nyttiga saker.

 

11470.  Göra ego-saker ära sig själv.


11471.  Göra  kärleks-gärningar tänka på sdin nästas behov.


11472.  Kärleks-fullt  hjärta visar medömkan medkänsla  med-lidande.

 

11473.  Stilla människor främmande för 
talträngda tungor.

 

11474a.  Ödmjuk tacksamhet  nyttig för Alla.

 

11474b.  Ödmjuk tacksamhet  tillgänglig för Alla.

 

11474c.  Ödmjuk tacksamhet  god vän för Livet.

 

11475.  Ödmjuke känner gemenskap med 

ödmjukheten.

 

11476.  Människan  behovets-människa.


11477a.   Ödmjukheten  ödmjukes vägvisare

in i hennes olika boningar av tillväxt:

     ger livs-lärdomen och erfarenheten.

Ödmjukes erfarenhet & lärdom  lära känna

      ödmjukheten.


11477b.  Barmhärtigheten  barmhärtiges vägvisare

in i hennes olika boningar av tillväxt:

       ger livs-lärdomen och erfarenheten.

Barmhärtiges erfarenhet & lärdom lära känna

        barmhärtigheten. 


11477c.  Kärleken  kärleksfulles vägvisare

in i hennes olika boningar av tillväxt:

     ger livs-lärdom och erfarenheten.

Kärlekens erfarenhet & lärdom lära känna

      kärleken. 


11478.  Visad ödmjukhet  omgivningens nytta

av ödmukhetens rikedomar.


11479.  Visad ödmjukhet  till omgivningens nyttiga 

lärdom och erfarenhet.


11480.  Visad ödmjukhet  förändrar  människors

beteende inför ödmjukhetens verklighet.


11481.  Ödmjukheten kan inte betalas med

silvrets och  guldets värde.


11482a.  I ödmjukheten finns sanningen.

 

11482b.  I högmodet finns lögnen och falskheten.

 

11482c.  Högmodet och ödmjukheten går

skilda vägar.

 

11483a.  Sanningen och ödmjukheten trogna vänner.

 

11483b.  Sanningens och ödmjukhetens liv tillsammans gör dem till trogna vinnare.

 

11484a.  Lögnen & falskheten trogna vänner.

 

11484b.  Lögnens och falskhetens liv tillsammans

    gör dem till trogna förlorare. 

 

11485a.  Ödmjukhetens rikedomar kan inte jämföras

med högmodets fattigdom.

 

11485b.  Högmodets fattigdom ljuvaktig stjäler

      tiden av år och dagar från den högmodiges

dyrbara liv.

 

11485c. Snällhetens rikedomar kan inte jämföras med elakhetens fattigdom.

 

11486.  Elakhetens fattigdom  ljuvaktig stjäler

    tiden av år och dagar från den elakes 

dyrbara liv.

 

11487a.  Högmodet flyr i rädsla från ödmjukhetens närhet.

 

11487b.  Ödmjukhetens närhet skadlig och smärtsam för högmodet.

 

11487c.  Snällhetens närhet skadlig och smärtsam

för elakheten.

 

11488.  Elakheten flyr i rädsla från snällhetens närhet.

 

11489a.  Miljö-förstörelsen herre över mänskligheten.

 

11489b.  Miljö-förstörelsen rider på rädslan.

 

11489c.  Miljö-förstörelsen lever sitt egna liv.

 

11490.  Miljö-förstörelsen rider på stoltheten.

 

11491.  Tänk få säga till den hjälpsamme:

Tack för din hjälpsamhet.

 

11492.  Tänk få säga till den sorgsne:

känner tacksamheten få uppmuntra dig.

 

11493.  Tänk få säga till den fattige:

känner tacksamheten få vara dig till hjälp.

 

11494.  Onyttiga Ord ärar  o-nyttigheten.

 

11495.  O-nyttigheter vad ger det till Livet.

 

11496.  Nyttigheterna och o-nytigheterna

varandras o-vänner.

 

11497.  O-nyttigheterna & nyttigheterna går

skilda vägar.

 

11498.  Bättre göra nyttigheter än o-nyttigheter.

 

11499.  Sämre göra o-nyttigheter än nyttigheter. 

 

 


  

 


 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 juli 2018 10:17

FÖRSTA KORINTERBREVET. 8:1-13.

 

KÖTT FRÅN HEDNISKA OFFER.

 

¤Första Korinterbevet. 8:1.

 

1.  #I FRÅGA OM offerköttet vi att vi alla har kunskap.

       Men kunskapen gör oss uppblåsta, det som

bygger upp är kärleken.

 

Äga kunskap om offerköttet.

        Högmodet rider på kunskapen.

Kärlekens inre liv  livet till uppbyggelse.

 

¤Första Korinterbrevet. 8:2.

 

2.  #Den som tror sig ha kunskap har ännu inte

fått den rätta kunskapen#.

 

Övermodet  tror sig äga all kunskap  men saknar

kärleken.

       Den rätta kunskapen: lära känna den Evige.

 

¤Korinterbrevet. 8:3.

 

3.  #Men den som har kärlek, han är känd av Gud#.


Gud  känner sina barn.

    Äga kärlekens inre liv  vara hans älskade barn.


¤Första Korinterbrevet. 8:4.

 

4.  #När det alltså gäller frågan om man får äta  kött som har offrats åt avgudar, vet vi att det inte

       finns någon avgud i världen och ingen annan

gud än den ende#.

 

Inte tillbedja andra gudar utan den ende sanne Guden.

         

 ¤Första Korinterbrevet. 8:5.

 

5.  # Ty även om det  finns så kallade gudar, 

I himlen eller på  jorden ---- och det finns

       ju många  gudar och många herrar#.

 

Överallt finns handgjorda gudar av människohänder:

      Handgjorda avgudar:  de skapade tingens

tillbedjan av människors-hjärtan.

      Kallade gudar finns i himlen eller på jorden.

Det finns alltför många  gudar & många som 

     i sin ego-kärlek gjort sig till herrar.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 8:6.

 

6.  #Så har vi ju bara en Gud, fadern från vilken

allting utgår och som är vårt mål, och bara

        en herre, Jesus Kristus genom vilken allt

är till vi och genom vilken vi är till#.

 

Vi hans älskade barn: äger endast en Gud.

        Älskade Fadern: alltings skapare.

Från fadern vilket allt liv utgår från.

       Den högste vår fader vårt eviga mål.

Bara en herre, Jesus Kristus genom vilken allt

       är till.

Genom vilken vi är till.

 

¤Första Korinterbrevet. 8:7.

 

7.  #Denna kunskap finns dock inte hos alla.

Somliga sitter så fast i sin gamla avgudatro 

     att de äter köttet just som offerkött, och det

tynger deras samvete, osäkert som det är#.

 

Vad vi förut beskrivet i denna kunskap finns

       dock inte hos alla.

Somliga fastnat i sitt gamla vane-tänkande

      i deras avguda-tro.

De äter köttets vara som offerkött.

        Vilket tynger deras egna samvete.

O-kunnigheten tynger deras samvete.

 

¤Första Korinterbrevet. 8:8.

 

8.  #Men det är inte maten som kommer att föra

oss till Gud.

       Vi förlorar inget om vi inte äter, vinner heller inget om äter#.

 

Inte matens föda vägen till Guds hjärta.

      Inte treenighetens förlorare om inte äter.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 8:9.

 

9.  #Se bara till att den frihet ni kan ta er inte blir

till skada för de osäkra#.

 

Låta oss se till den friheten som matens föda ger.

          Låt inte er frihet till födan vara er till skada.

 

¤Första Korinterbrevet. 8:10. 

 

10.  #För om någon får se hur du äter som äger kunskap ligger till bords i ett avgudatempel,

          kan han då inte bli så styrkt i sitt samvete att han äter offerkött fast han är osäker?#.

 

Får någon vetskap om din kunskap du ligger till

       bords i ett avgud-tempel  vilket styrker

hans samvete. 

 

¤Första Korinterbrevet. 8:11.

 

11.  #Då går den osäkre förlorad genom din kunskap, denne broder som Krisus har dött för#.

 

Genom din kunskap går den o-säkre förlorad.

      Denne din älskade broder i Kristus dött för.

 

¤Första Korinterbrevet. 8:12.

 

12.  #Om ni på detta sätt försyndar er mot era bröder och våldför er på deras osäkra samveten

       syndar ni mot Kristus#.

 

Om ni genom ert handlingssätt förleder mot era

       bröder.

Vilket ni våldför er på deras o-säkra samveten

        själva syndar mot Kristus.

 

¤Första Korinterbrevet. 8:13.

 

13.  #Alltså: om maten bringar min broder på fall

avstår jag från kött för evigt för att det inte bli

       orsak till min broders fall#.

 

Bättre helt avstå från maten vilket bringar min

       älskade broder på fall.

 

 

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se