Alla inlägg under augusti 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 augusti 2017 07:16

FATTIGDOM, DÖD OCH VANÄRA.  DEL 2.


¤Syraks bok.  41:1.


1.  #O död, hur bitter är inte tanken på dig

för en man som lever i lugn och välstånd,

      en man utan bekymmer som har framgång

i allt och som ännu kan njuta av en god måltid#.


Döden en bitter tanke  för en man i livets trygghet.

      Bekymmerlös man framgångens liv i allt

i vad njutningen kan ge i goda måltiden.


¤Syraks bok.  41:2.


2.  #O död, en lycka är det bud du sänder för

en man som är fattig orkeslös, en utlevad

       gubbe som har bekymmer med allt,

som vägrar finna sig och inte längre håller ut#.


En fattig orkelös mans lycka sändebudet om döden.

En gubbes liv med bekymmer i allt.

        I sitt bekymrade liv saknar tålamodets

uthållighet. 


¤Syraks bok.  41:3.


3.  #Frukta inte för dödens bud ----- tänk på dem

som gått före och dem som kommer efter#.


Känn ingen rädsla för dödens bud.

       Låt tanken på de som gått före de som kommer efter uppmuntra dig. 


Syraks bok. 38:22.


22.  #Tänk på att hans öde även skall bli ditt:

"I går jag, i dag du".


¤Syraks bok.  41:4.


4.  #Detta är Herrens bud för alla som lever,

och hur kan du förkasta den Högstes beslut?

       Tio år eller hundra eller tusen ----- i dödsriket

kan ingen klaga över sitt liv#.


Herrens budskap för alla nu levande känn ingen rädsla för döden förkasta inte

       den Högstes beslut.


Syraks bok. 14:17-19.


17.  #Allt som lever slits ut som ett klädesplagg,

ty sedan urminnes tid lyder budet:

Du skall dö.


Allt som har en livsande i sig jämförs livets slut

med utslitet klädesplagg. 


18.  #Som grönskande löv på ett lummigt träd

----- några faller av, andra spricker ut -----

       är också släktet av kött och blod:

ett släktled dör, och ett annat föds#.


Livets ungdomstid jämförs med trädets nyutslagna

lövverk på ett lummigt träd.

      Några löv faller av  får ett förkorktad liv.

Andra löv spricker ut  får ett  längre liv.


19.  #Allt människoverk multnar och förgår

och med det försvinner dess upphovsman#.  


Människoverk uppbyggt på mänskliga visdom förgås.

Upphovsmannen till människoverket försvinner.


¤Syraks bok.  41:5.


5.  #Syndares barn blir vidriga barn, som vistas

i de gudlösas sällskap#.


Syndaträlarens barn föds till avskyvärda barn.

   Förhatliga barn har sin gemenskap i de

syndfullas sällskap. 


DE GUDLÖSA STRAFF.


Vishetens bok. 3:12.


12.  #De får hustrur utan vett och ondskefulla barn.

Förbannelse vilar över deras avkomma#.


Gudlösa äktar hustrur utan vist & klokt hjärta.

    De föder ondskefulla barn utan fostran i

de andliga dygderna. 

      O-äkta andliga barn lever under förbannelsen.


¤Syraks bok.  41:6.


6.  #Syndares barn går miste om sitt arv,

deras avkomma lever i ständig vanära#.


Syndfullas barn mister sitt arv.

      Deras avkomma lever i ständig förnedring. 


Ordspråksboken. 13:22.


22.  #Den gode lämnar arv åt barn och barnbarn,

men syndarens rikedomar går till den rättfärdige.


Godhjärtlige överlämnar sitt livsarv åt sina barn

och barnbarn.


Budlagens överträdares rikedomar överlämnas

till den ostrafflige renhjärtlige. 


¤Syraks bok.  41:7.


7.  #En gudlös far får höra klander från barnen,

ty de blir vanärade för hans skull#.


Syndfull far får höra barnens anklagelser.

       De blir förnedrade för faderns skull.


Syraks bok.  3:11.


11.  #En människas ära bestäms av av faderns anseende, och att modern föraktas länder

barnen till skam#.


Faderns livsstil och livsföring bestämmer barnens

framtid i de andliga dygderna.

      Föraktas modern förlorad kärlek vara

älskvärd blir barnen till skam.


¤Syraks bok.  41:8.


8.  #Ve er, alla gudlösa, som har övergett

den Högstes lag!


Olycka kommer över er alla ni gudlösa.

       Ni lever i o-lydnad inför budorden.

 

¤Syraks bok.  41:9.


9.  #När ni föds, föds ni till förbannelse, och när

ni dör, blir förbannelse er lott#.


De gudlösas barn föds till förbannelse.


¤Syraks bok.  41:10.


10.  #Allt som kommer ur jord vänder åter till

jorden, så går de gudlösa från förbannelse

till förintelse#.


Av jorden är människan kommer till jorden skall

då vända åter.

       De gudlösas liv från förbannelse till förintelse.


Syraks bok. 40:11.


MÄNNISKANS HÅRDA LOTT.


11.  #Allt som är av jord vänder åter till jorden,

och det som är av vatten går tillbaka till havet#.


Människan skapad av jordens stoft återvänder till

sitt ursprung.

   Jämförs med vattnets ursprungs flöde återvänder

till havet. 


¤Syraks bok.  41:11.


11.  #Människor sörjer kroppens död, men för

syndaren utplånas även hans onda namn#.


Människor sörjer inför den jordiska kroppshyddans

död.

      För den syndfulle utplånas även hans onda namn.


Ordspråksboken.  10:7.


7.  #Den rättfärdiges minne välsignas,

den ondes namn förmultnas#

 

Ondsintes namn och livsverk förmultnas.


Renhjärtliges minne välsignas.


¤Syraks bok.  41:12.


12.  #Var rädd om ditt namn, ty det följer dig

länge än tusentals väldiga guldskatter#.


Låt inte ditt namn bli fyllt av ondskan.

       Bevara ditt namn i syndfriheten renhjärtligheten

ostraffligheten.

      Sådant namn följer dig längre än tusentals

väldiga guldskatter.


Ordspråksboken. 22:1.


1.  #Gott rykte är mer värt än stor rikedom,

aktning bättre än silver och guld#.


God berömmelse och ära bättre än stor rikedom.

     Gott anseende bättre än silver och guld.

 

  

¤Syraks bok.  41:13.


13.  #Det goda livet har sin utmätta tid,

men ett gott namn lever kvar för alltid#.  


Godhetens värdefulla liv  har sin utmätta tid.

      Gott namn väl bevarat.


      

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 augusti 2017 07:15

#Ordspråken gör att man förstår de klokas ord#

Ord. 1:1b.


6400a.  Vara snällhetens slav-tjänare & tjärinna

är så fint att vara.


6400b.  Bättre vara snällhetens slav-tjänare

& tjänarinna än elakhetens.


6400c.  Bättre vara snällhetens vinnare

och elakhetens förlorare.


6401.  Fröjd & glädjen  låter sorgen och all

suckan fly bort.


6402.  Dominanta människor  gnällande

och klagande.


6403.  Dominantas förslag skall  göras

av de som hör dem.


6404.  Dominantas förslag vill ära sig själva.


6405.  Frimodighetens belöning  sinnesron

och sinnesfriden.


6406.  Människans sköna  värdighet 

vara älskad.


6407.  Människans sköna  älskvärdighet

vara uppskattad.  


6408a.  Visa  hjärtlig förståelse

                           hjärtlig förlåtelse

                                hjärtlig ödmjukhet

6408b.  Visa  hjärtlig snällhet

                          hjärtlig vänlighet

                               hjärtlig godhet

6408c.  Visa  hjärtligt saktmod

                          hjärtlig mildhet

                              hjärtligt leende


6409.  Kaoset  & förvirringen  ingen fast grund

för byggandet  av varaktigheten.


6410.  Vrede  vredesmodet ursinnighet  raseri

o-viljan förbittring  förtörnelse.


6411a.  Avund  sämre än  förnöjsamheten.


6411b.  Avund  missunnsamheten


6412.   förvirring  o-ordning  kaosstämning


6413.  Oro  bekymmer  orolig väntan  fruktan

ängslighet  ångestskänslor  o-säkerhet

        o-frid rastlöshet  dis-harmonisk


6414.  Förbittring  bitterhet  ilska  irritation

vrede grämelse förargelsen.


6415.  Stridslysten  grälsjuk påstridig.

  

6416.  Glädjen & tacksamheten  bättre än

sorgsenheten  &  o-tacksamheten.


6417a.  Förargelsen Och bitterheten sämre än

saktmodigheten.


6417b.  Förargelsen & bitterheten förlorare

saktmodigheten vinnaren.


6417c.  Förargelsen Och bitterheten  själens

fiender  &  o-vänner. 


6418.  Barmhärtighets gärningar  se sin nästas

behov  de smås fattigas hemlösas.


6419.  Insiktiga ord vägleder  hjärtan från

oron & förvirringen.


6420.  Massmediala snurrigheten   förvirrar 

skapar o-ordning hjärtan.


6421.  Ondskefulla  o-moraliska tankar

saknar värde  idel tomhet.


6422.  Betjänas av insiktsfulla ord bli delaktig

av hennes insiktiga o rdförråd.


6423.  Arbetsamma händer  betjänande händer.


6424.  Betjänande händer gör livet meningsfyllt.


6425a.  O-moget livsbeteende

                  visar sig i karaktärslösa svagheter.


6425b.  O-moget livsbeteende 

                  oerfaren  omdömeslös.


6425c.  O-moget livsbeteende

                   övermodig  stolt.


6426.   Ordspråk  Visdomsord  ord på vägen.


6427a.  Människo-kärlek   kärlek till sin nästa.


6427b.  Människo-kärlek  visad  människovärdighet.


6427c.  Människo-kärlek  visad  uppskattning

älskvärdighet.


6428.  Barmhärtigheten fortlever för alltid.


6429.  Ödmjukheten fortlever för alltid.


6430a.  Högmodet förgänglig  idel tomhet.


6430b.  Övermodet förgänglig  idel tomhet.


6430c.  Stoltheten förgänglig  idel tomhet. 


6431.  O-barmhärtigheten  förgänglig  idel  tomhet.


6432a.  Personlig kärlek till saktmodigheten.


6432b.  Leva i vänskap med saktmodigheten.


6432c.  Lära känna saktmodighetens inre liv.


6433.  Tröstaren  hjälparen  stödjaren

våra trogna livskamrater.


6434.  Glädja  trösta  hjälpa de små svaga fattiga

övergivna faderlösa  hungriga  missmodiga.


6435.   Själv-belåtenheten  själv-uppskattningen

egoismen fara och olycka.


6436.  Lögnen håller sanningen fången.


6437a.  Vreden håller saktmodigheten fången.


6437b.  Häftigheten håller saktmodigheten fången.


6437b.  Ilskenheten håller saktmodigheten fången.


6438.  Saktmodigheten häftighetens fiende

och o-vän.


6439.  Saktmodigheten ilskenhetens fiende

och o-vän.


6440.  Saktmodigheten vredens fiende och o-vän.


6441.  Människo-vänligheten elakhetens o-vän.


6442a.  Vara fri från vreden  bättre vara slav

under saktmodigheten.


6442b.  Vara fri från häftigheten  bättre vara

slav under saktmodigheten.


6442c.  Vara fri från ilskenheten  bättre vara

slav under saktmodigheten.


6443.  Milda blickar  milda hjärtats utstrålning.


6444.  Snälla blickar  snällhetens hjärtats

utstrålning.


6445.  Vänliga blickar  vänlighetens hjärtats

utstrålning.


6446a.  Förbarmaren visar  sitt förbarmande.


6446b.  Saktmodige visar  sin saktmodighet.


6446c.  Ödmjuke visar sin ödmjukhet.


6447.  Ödmjuka blickar  ödmjukhetens hjärtats

utstrålning.


6448.  Saktmodiga blickar  saktmodighetens

hjärtats utstrålning.


6449.  Trogna blickar  trohetens hjärtats utstrålning.


6450a.  Trogne visar sin trohet.


6450b.  Snälle visar sin snällhet.


6450c.  Barmhärtige visar sin barmhärtighet.


6451.  Ödmjukheten tröstaren i övermodets beteende.


6452.  Saktmodigheten tröstaren i ilskenhetens

beteende.


6453.  Vänligheten tröstaren i elakhetens beteende.


6454.  Vänlige visar sin vänlighet.


6455.  Behärskade tungan visar  sin återhållsamhet.


6456a.  Låt ödmjukheten fostra träna  högmodet.


6456b.  Låt högmodet vara en förlorare

ödmjukheten en vinnare.


6456c.  Låta sig vara ödmjukhetens tjänare. 


6457.  Hatet mördar sin nästa.


6458.  Kärleken älskar sin nästa.


6459.  Vredens bekvämlighet  o-villig lära känna

saktmodigheten.


6460.  Hårdhjärtlighetens bekvämlighet  o-villig

lära känna mildheten.


6461.  Elakhetens bekvämlighet  o-villig

lära känna vänligheten.


6462.  Talträngd tungas  bekvämlighet  o-villig

lära känna  behärskande tungan.


6463.  Dåren känner inte sanningen.


6464.  Dumdristige lyssnar på lögnaktig tal.


6465.  Stoltheten fattig  på medkänslan

                           medömkan  medlidandet.


6466.  Tiden tillgänglig för Alla.


6467.  Förlåtelsen tillgänglig för Alla. 


6468.  Förståelsen  tillgänglig för Alla.


6469.  Vreden o-personlig  smärtsam & skadlig.


6470.  Vreden  o-nyttig för Alla.  


6471.  Egoismens  o-tacksam.

                                   o-förnöjsam.

                                       dåraktig.

                                      dumdristig.


6472.  Saktmodigt leende lyfter ofta en

stridslysten själ.


6473.  Stolte likgiltig inför de små fattiga bortglömda övergivna hemlösa.


6474a.  Kärleken tänker inte på sig själv.


6474b.  Ödmjukheten tänker inte på sig själv.


6474c.  Litenheten tänker inte på sig själv.


6475a.  Kärleken försvarar inte sig själv.


6475b.  Ödmjukheten försvarar inte sig själv.


6475c.  Litenheten försvarar inte sig själv.


6476.  Medlidsamma ögon visar medlidande.


6477.  Medömkansvärda ögon visar medömkan.


6478.  Kärleksfulla ögon visar kärlek.


6479a.  Kärleken söker inte egen lycka.


6479b.  Ödmjukheten söker inte egen lycka.


6479c.  Litenheten söker inte egen lycka.


6480.  Med iver se sig vara ödmjukhetens tjänare.


6481.  Med iver se sig vara saktmodighetens tjänare.


6482.  Med iver se sig vara litenhetens tjänare.


6483.  Med törstig längtan efter ödmjukhetens källa.


6484.  Med törstig längtan efter saktmodighetens källa.


6485.  Livet i ödmjukhetens skönhet & ljuvlighet

bättre än i högmodets smärtsamma  skadliga

påverkan.


6486.  Kärlekens mildhet  stärkande kärlek

uppmuntrar längtande själar efter kärleken.


6487a.  Högmodet o-intresserad av samarbete

med ömjukheten.


6487b.  Högmodet saknar samarbets-viljan

med ödmjukheten.


6487c.  Högmodet visar ingen samarbets-vilja

med ödmjukheten.


6488a.  Egen-kärleken förväntar sig kärlek

tillbaks.


6488b.  Annars blir egen-kärleken bitter

och besviken.  


6488c.  Egen-kärleken ger ingen kärlek utan veta

att den besvaras.


6489.  Umgås med ödmjukheten vara hennes likhet.  


6490.  Förtala inte andra så du inte själv bli förtalad.


6491.  Vara fridsam äga  fridsamt hjärta.


6492.  Ödmjuke och ödmjukheten omfamnar

varandra.


6493a.  Känner inget intresse vara häftighetens barn.


6494b.  Känner inget intresse vara ilskenhetens

barn.


6495.  Känns intressant vara saktmodighetens

älskade barn.


6496.  O-intressad av stolthetens Och laglöshetens

lockelser & frestelser.


6497.  O-intresserad av elakhetens lockelser

& frestelser.


6498.  O-intreserad av fötalets & skvalleriets  

lockelser Och frestelser.


6499.  O-intresserad av o-ärlighetens

frestelser Och lockelser.

 


     Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 augusti 2017 07:15

FATTIGDOM, DÖD OCH VANÄRA.


Syraks bok.  40:28.


28.  #Mitt barn, lev inte en tiggares liv,

det är bättre att dö än att tigga#.


Tiggarlivet inget gott vittnesbörd i människors ögon.

      Döden bättre än tiggarlivet.


Syraks bok.  40:29.


29.  #En man som måste snegla åt andras

bord, hans tillvaro kan inte kallas liv.

      Att äta andras mat fläckar hans själ,

och en man med förstånd och fostran

             tar sig i akt#.


Livet i fattigdom känner en skamkänsla inför

den rikes bord. 

        Äta mat från andras matbord fläckar

hans själ i skam och skuldkänslor.

       Förståndig och väluppfostrad man visar

sin återhållsamhet.


   Syraks bok.  40:30.


30.  #I den skamlöses mun smakar gåvan sött,

men i hans mage bränner den som eld#.


I den o-förskämdes mun smakar gåvan som

sötmas honungssmak.

        I hans skamfulla mage bränner den

som en förtärande eld.

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 augusti 2017 03:51

#Ordspråken ger vishet och fostran#.

Ord. 1:1a.


6300.  Kärleken  glädjen  livets vänner.


6301a.  Hatet föraktet  livets o-vänner.


6301b.  Hatet föraktet  smärtsam i sitt beteende.


6301c.  Hatet  föraktet  har  inte någon framtid

på jorden.


6302a.  Stolthetens kärlek  ödmjuk kärlek.


6302b.  Stolt kärlek  ödmjuk kärlek  går  skilda vägar.


6302c.  Stolt kärlek  ödmjuk kärlek 

varandras o-vänner.


6303.  Stolt kärlek  tänker på sig själv.


6304a.  Ödmjuk kärlek  tänker på sin nästa.


6304b.  Ödmjuk kärlek  barmhärtig kärlek

lider med de lidande.


6304c.  Ödmjuk kärlek  barmhärtig kärlek

vän med de små fattiga  hemlösa  de svaga

barnlösa  övergivna.


6305.  Egen-viljan  stolthetens kärlek.


6306.  Egoismen  stolthetens  kärlek  ser varandra

som vänner.


6307.  Stoltheten  egoismen  känner  igen varandra

vad de vill  göra tillsammans. 


6308.  Barnets leende  visar  sin tacksamhet.


6309.  Kärleken till penningar  ärar rikedomar.


6310.  Stolthetens  begär efter  penningar

ärar  rikedomar. 


6311a.  Girige ger sitt liv  intresse  vilja tid

till rikedomar.


6311b.  Rike  har sitt hjärta  i  rikedomens

snaror Och frestelser.


6311c.  Rikedomens  lockelser smärtsam

och skadlig.


6312.  Hä-bebärets  lockelser  smärtsam

och skadlig.


6313a.  Talträngd  tunga  smärtsam Och skadlig.


6313b.  Behärskad tunga  livets sötma

sötman len  i sin smak  som en honungskaka.


6313c.  Livets  honungskaka  har en framtid

på  jorden. 


6314a.  Livets honungskaka  sötman  för själslivet.


6314b.  Ödmjukhetens sötma  själens sötma.


6314c.  Ödmjuke har  en framtid  på jorden.


6315.  Högmodet har  inte någon  framtid 

på jorden.


6316.  Tacksamheten  goda hjärtats  uttryck.


6317.  Godhjärtligheten  och  tacksamheten

varandras vänner.


6318a.  Tacksamma leendet

                  Tillgängligt för Alla.

                      så fint det är.  

                           så talande.


6318b.   Tacksamma leendet

                   så personlig

                       så älskvärd

                            så värdefull

                                  så nyttig för alla.


6319a.   Godhjärtligheten

                     Tillgänglig för Alla.

                         så nyttig den är.

                              så talande för Alla.


6319b.   Godhjärtligheten

                      så personlig för Alla.

                          så älskvärd

                               så värdefull.


6320.  Den som sökt tacksamheten  har

funnit livets mening.


6321.  Tacksamt  hjärta funnit  tacksamheten


6322.  Uppmuntrat hjärta  funnit  livets mening.


6323.  Vara tacksam  tacksamhetens trogne vän.


6324.  Stoltheten  förgör  sig själv.

                 Övermodet  förgör  sig själv.

                      Högmodet  förgör  sig själv.


6325.  O-moralen påverkar  människor talesätt

och  tankesätt.


6326a.   Skrytsamheten  så skrytsam  den är.


6326b.   Fladdrande  tunga  så fladdrande  den är.


6326c.   Förtalande  tunga  så förtalad  den är.


6327.  Lögnaktig  tunga  så förljugen  den är.


6328.  Skvalleraktig  tunga  så skvalleraktig

den är.


6329.  Ilsken  tunga  så ilsken  den är.


6330.  Smärtsamma livet  vara ilskenhetens

tjänare.


6331.  Laglösheten skapar  nya lagar och paragrafer.


6332.  Hatet  hatar  människolivet.


6333.  Föraktet  föraktar  människolivet.


6334.  Trätgirigaa  grälsjuka  stridslystna

tungor  inga  fridsamma tungor.


6335a.  O-tacksamheten

                  så smärtsam  den är.

                       skadlig  den är.

                            så farlig  den är.


6335b.  O-tacksamheten 

                   så avskyvärd  den är.

                       en förlorare

                            så sorgsen  den är.


6335c.   O-tacksamheten

                    så uppgiven  den är.

                         missmodig  den är. 

                             så fåfänglig  den är.


6336.  Moraliska godheten  nationens framtid

och hopp.


6337.  O-moralen värdesätter  inte 

moraliska godheten.


6338.  Fladdrande tungor talar om sin nästas

o-fullkomligheter.


6339.  O-moralen förvirrande  o-moraliska

livet förvirrat.


6340.  Moralen  inte intresserad av

o-moraliska livet.


6341.  Ödmjuke tjänaren  trogen i sin ödmjukhet.


6342.  Milde tjänaren  trogen i sin mildhet.


6343.  Ödmjuke värdig sin  ödmjukhet.


6344.  Ödmjukheten  beskyddar  den ödmjuke

från högmodets skadligheter.


6345.  Fåfängliga ord  ärar  fåfängligheten.


6346a.  Tacksamheten

                 så fin  den är.

                      så nyttig  den är.

                           fridsam  den är.


6346b.  Tacksamheten

                 öm  och  kärleksfull.

                      så personlig  de är.

                           talande  den är.


6346c.  Tacksamheten

                  skön och ljuvlig den är.

                        uppskattad  och  ljuvlig.

                             tillgänglig  För alla.  


6347a.  De små dropparna  av kärlek.   


6347b.  De små dropparna  av ödmjukhet.


6347c.  De små dropparna  av barmhärtighet.


6348a.  Sprida små droppar  av kärleken i

människohjärtan.  


6348b.  Sprida små droppar av ödmjukheten

i människohjärtan.


6348c.  Sprida små droppar av barmhärtigheten

i människohjärtan.


6349a.  Låt mig få  vidröras av barmhärtighetens närhet.


6349b.  Låt mig få  vidröras av kärlekens närhet.


6349c.  Låt mig få  vidröras av ödmjukhetens närhet.


6350.  Stolthetens själv-uppskattning

och själv-belåtenhet ärar egen-viljan.


6351.  Ärandet av egen-viljan  avskyvärd inför

ödmjukheten.


6352.  Ärandet av själv-belåtenheten  och

själv-uppskattningen  avskyvärd  inför ödmjukheten.


6353.  Ödmjukheten öppnar våra ögon  för

högmodets  verklighet. 


6354a.  Milde mildhetens älskade barn.


6354b.  De milda  mildhetens älskade.


6354c.  Milde mildhetens  dyrbara skatt.


6355.  Kloka  visa ord 

              så fina de är.

                  tillgängliga de är.

                      nyttiga de är.


6356.   Kloka  visa ord

                så personliga de är.

                      älskvärda de är.

                          värdefulla de är.


6357.   Kloka  och visa ord

                 så uppmuntrande de är

                        uppskattade de är.

                             uppmuntrande de är.


6358.  Ödmjuke vet att hans väg är ödmjukheten.


6359.  Saktmodige vet att  hans väg är

saktmodigheten.


6360.  Livet i ödmjukheten  hjärtats ödmjukhet

låter högmodet gå mot en säker död.


6361.  Älska ödmjukheten   hata högmodet.


6362.  Det fungerar  om allt får ta sin tid.


6363.  Tiden är tillgänglig för Alla.


6364.  Tiden  vara högmodig  till att vara

ödmjuk i sin livsstil och livsföring.

 

6365.  Det finaste man  kan ge  till varandra

är sin personlighet  och hjärtats tankar.


6366a.  Bemöta den ilskne med  saktmodets leende.


6366b.  Ilskenheten förloraren.


6367a.  Bemöta elakheten med  snällhetens leende.


6367b.  Elakkheten förloraren.


6368a.  Ord kan såra  egoistiska  själv-uttänkta

ord sårande i sina ord.


6368b.  Egocentriska   själv-uttänkta ord

själens sargande  blödande ord  in i självs-livet

svåra att förlåta.


6369.  Igenom-tänkta ord  uppmuntrande ord

kraftfulla ord  verkliga ord.


6370a.  Bittert hjärta  talar sårande  sargande ord.


6370b.  Bittert hjärta  svårt att förlåta  glömma

och älska.


6370c.  Orden kan vara  bittra sorgsna  ledsna

smärtsamma  plågsamma.


6371a.  O-fullkomliga gör det de gör. 


6371b.  Vi får inte glömmas vår egna 

o-fullkomlighet.


6372a.  Kärlekens ut-övande  välkomnas av

kärleksfulla människor.


6372b.  Tacksamhetens ut-övande  välkomnas

av tacksamma människor.


6372c.  Barmhärtighetens ut-övande välkomnas

av barmhärtiga människor.


6373.  Söka rättfärdigheten  ( renhjärtligheten

ostraffligheten  syndfriheten ).


6374.  Skamlöst folk  förakligt folk  förnedrande folk

förkastar  föraktar  ödmjukheten  saktmodet

        ärligheten  sanningen.


6375.  Skymfat folk  talar skymfande ord

förringar  förolämpar sanningen  godheten  

       ärligheten  vänliga ord  uppmuntrande hjärtan.


6376.  Högmodets & övermodets belöning

deras liv levs i stolthetens undergång

          högmodets fall  i fördärv olycka.


6377.  Högmodets o-hörsamhet  inför sanningen.


6378.  Olydnadens o-hörsamhet inför ödmjukheten

och lydnaden.


6379a.  Svekfulla  skadliga ord  o-lydnadens ord

har inte någon framtid på jorden.


6379b.  Svekfulla skadliga o-lydnadens ord

våldför sig på lydnaden och sanningen.


6379c.  Svek-friheten i livsföringen  livet i sveklösheten.


6380.  Svekfull eftertanke  uträkningar  värderingar

leder bort från trofastheten  och sanningen. 


6381.  Sanningen och trofastheten  avslöjar

svek-fullheten.


6382.  Visheten älskar människor 

hatar dåraktiga människor.


6383.  Talade svekfulla Och lögnaktiga ord

dödar själen.


6384.  Trofastheten och sanningen är o-dödlig.


6385.  Ömhetens  ömsinthetens tankar

skadar ingen.


6386.  Tacksamhetens  förnöjsamhetens

tankar skadar ingen.


6387a.  Förtalaren  förtalighetens egendom.


6387b.  Skvallraren  skvallerhetens egendom.


6387c.  Ärelystne  ärelystenhetens egendom.


6388.  Hjälpsamma händer  tjänstvillga händer.


6389.  Ödmjuke  anspråkslöse  själv-utplånare

på egoismen.


6390.  Förnöjsamme  återhållsamme  anspråkslöse

själv-utplånare på egenäran.


6391a.  Vara delaktig av andras  bitterhet  besvikelser ångest-känslor  vara i gemenskap

med dem.


6391b.  Vara delaktig av fladdrande tungor

tal & tankesätt  vara i gemenskap med dem.


6391c.  Vara delaktig av förtalet  skvalleriet

lögnens tal & tankesätt  vara i gemenskap

       med dem.


6392a.  Djupa vänskapen med litenheten

tacksamheten och ödmjukheten  vara i

      gemenskap med dem.   


6392b.  Leva i o-vänskap  med  litenheten

tacksamheten och ödmjukheten

      vara i o-vänskap med dem.


6393.  Falska tungor av svekets  lömskhetens

illistighetens  tal i ord och handling

       vanärar sanningens ord.


6394.  Lömskheten  vanärar  pålitligheten

ärligheten  öppenhjärtligheten.  


6395.  Talträngd o-fruktsam tunga  egoistisk

självgod och själv-upptagen.


6396.  Fyllda  tungan av dödligt gift  förtalet

skvalleriets  falska anklagelses gift.


6397.  Fyllda tungan av milda  sötmans läkande ord

uppmuntrande ord  människans räddning.


6398.  Egen-käleken  egen-viljan  egoismen

sätter sår i själen.


6399.  Dominanta tungan  sätter  sår i  själen.   


     


                          


                                 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 augusti 2017 03:50

#DE TÄNKTE  OCH TALADE  ONDSKA#.  Ps. 73:8.


6100.  Ha-begärets  inbjudan  visar sig

i  människans  seende & lyssnade.


6101.  Ha-begäret  sätter  sin tilltro  människans

vilja  vad  hon vill  se  och  lyssna på.


6102.  Regnet  faller  på jordens  torrhet

gör  den  frukt-bar-het.


6103.  Regn-dropparna  värdefulla  för  jordens

torrhet.


6104.  Jordens  torrhet  tacksam  för  de

närings-rika  regndropparna.


6105.  Med stort nöje  tacksamt hjärta  ser vi

fina  regndropparna  falla  på  jordens

växtlighetens  torrhet.


6106a.  Hörande  öra  hör allt. 


6106b.  Seende  ögon  ser allt.


6106c.  Fladdrande  tungor  talar om allt.


6107a.  Hjärtats lyssnade  tankar  tänkande  tankar 

tänker  på  det  som är  rätt  eller  fel.


6107b.  Tänkande  tankar  tänker  på  erbjudande  tankar  antingen  de är  onda  eller  goda.


6108b.  Er-bjudande tankar  vara  sorgsen.


6108b.  Er-bjudande tankar  vara  bedrövad.


6108c.  Er-bjudande tankar  vara  bitter.


6109a.  Med-människan  väljer  inte vad  hennes nästa  vill göra  det valet  gör hon själv.


6109b.  Med-människans  ut-valda Ord  som hörs av

nästan  väljer  hon själv  vad hon  vill lyssna.


6110.  Nästans vilja  avgör  själv  sina  Ord

och  Handlingar.


6111a.  Känslo-livet  livslånga  resa  vill  påverka

viljan  genom  seendet & lyssnandet.


6111b.  Känslo-livet  bjuder på  goda  eller  onda 

syn-intryck  &  hörsel-intryck.


6111c.  Viljan  får  själv avgöra  vad den vill  följa

antingen  det onda  eller  det goda.


6112.  Uppmuntraren  inger  den  modfällde 

hopp om livet.


6113a.  Uppmuntran  &  tröst  livets  tröstare.


6113b.  Uppmuntran  sätter liv  i den  mod-fällde.


6113c.  Uppmuntran  gör den mod-fällde  glad.


6113d.  Vara  tacksam  för  värdesätta  uppmuntran.


6114.  Visa  uppskattning  visa  tacksamhet

för livets  värde.


6115.  Lögnens  drivande  förmåga  bedrar 

för-blindar  människans  tankar  hjärtats  tankar.


6116.  För-mörkade  tankar  lögnens 

för-virrande  tankar.


6117a.  Lögnen  säger  nej  till  ja-et.


6117b.  Lögnen  säger  ja  till  nej-et.


6117c.  Lögnen  talar  mot-sägande  Ord

inför  vad sanningen  säger.


6118a.  Militantiskt  be-teende  egocentriskt

beteende  i ord  och  handling.


6118b.  Militantiskt  styrelse-sätt  genomför

sina  egna vilje-beslut.


6118c.  Egen-viljan  lyssnar  på  sig själv.


6119a.  Dominantiskt  be-teende  överger de

över-givna i sin  bedrövelse.


6119b.  Dominantiskt  be-teende  låter  de  fattiga

bli  fattigare.


6119c.  Dominantiskt  be-teende  låter  de  sörjande

vara  sörjande.


6119d.  Dominantiskt  be-teende  låter  de  behövande  vara  behövande.


6119e.  Dominnatiskt  be-teende  låter  de 

hjälplösa  vara  hjälplösa.


6120.  Ondskefullt  skadefyllt  beteende

vanärar  moraliska  godheten.


6121.  Ståndaktighetens  trohetens  botemedlet

mot  frestelser  eller  livets  fåfängliga  snaror.


6122a.  Den fattige  inte  alltid  den  rikes vän.


6122b.  Rike  umgås  med  sina  rikedomar.


6122c.  Fattige  &  rika  lever  sida vid sida.


6123a.  Saktmodige  umgås med  saktmodigheten.


6123b.  Saktmodige  &  den vrede  lever

sida vid sida.


6123c.  Den  vrede  umgås med  vfreden.


6124a.  Från  samma mun  kan inte  komma  både

förbannelse  & välsignelse.


6124b.  Från  olika munnar  kommer  både 

förbannelse  och  välsignelse.


6125a.  Från  samma mun  kan inte  komma  både

saktmodiga Ord  och  häftiga Ord.


6125b.  Från  olika munnar  kommer både

saktmodiga  och  häftiga  Ord. 


6126a.  Ödmjuk  personlighet  ödmjukt  hjärta.


6126b.  Ödmjukt  hjärta  talar  tänker  ödmjukt.


6126c.  Ödmjuka  tankar  tänker  ödmjuka  tankar.


6127.  Lugnet  sinnesron  sinnesfriden  finns

i   ödmjukhetens  närhet.


6128.  Bättre  vara  saktmodets  slav-tjänare

än  vara  vredens  träl  eller  trälinna.


6129.  Nyttiga  bättre än  det o-nyttiga.


6130.  Vi  väljer  själva  antingen  det  nyttiga

eller  o-nyttiga.


6131.  Bättre  vara  snällhetens  slav-tjänare

än  vara  elakhetens  träl  eller  trälinna.


6132a.  Livet  i  harmonins tid   harmonins närhet.


6132b.  Livet  i  ärlighetens tid  ärlighetens närhet.


6132c.  Livet  i  sinnes-rons tid  sinnesrons närhet.


6133.  O-moralen  för-aktar  äktenskapet.


6134a.  Laglösheten  föraktar  äktenskapet.


6134b.  Laglösheten  ärar  kaos-samhället.


6134c.  Laglösheten  säger  gör  vad den  själv

vill göra.


6135.   Äktenskapet  laglöshetens  fiende

och o-vän.


6136a.  Laglösheten  ärar  dräpa  sin  nästa.


6136b.  Laglösheten  ärar  tjuvaktigt  beteende.


6136c.  Laglösheten  ärar  stjäla  sin 

nästas  egendom.


6137a.  Varje  dag  är  olik  varandra.


6137b.  Varje  dag  inbjuder till  nya 

livs-möjligheter.  


6138.  Gårdagen  var unik  dagen lever  i nuet.


6139.  Morgondagens  inbjudan  vill  visa ny

lärdom  och  livserfarenhet.


6140a.  Ondskan  för-mörkar  tankarna  hjärtats

inre liv.


6140b.  Ondskans  vilja  kontrollerar  människors

tankar  och  viljor.


6140c.  Ondskans  syfte  använda  människors

olika lemmar  som  redskap  vara  hennes

med-tjänare.


6141.  Uppskatta  ära  ondskans ord  handlingar

i  hel-överlåtna  människors  förblindelse

        göra beslut  i  ondskans tal.  


6142b.  Ondskan  för-aktar  alla skapade  varelser 

vill tillintetgöra  all livsanda  i  de levande varelserna.


6142c.  Ondskan  har  inte någon framtid 

på jorden. 


6142d.  Ondskan  förgör sig själv.


6143a.  Tacksamma kärleken  sprider  tacksamheten

i  kärlekfulla tankar & hjärtan.


6143b.  Tacksamma kärleken  söker  kärleksfulla

hjärtan  använda deras  lemmar  ära  kärlekens

ord & handlingar.


6143c.  Tacksamma kärleken  uppskattar

tacksamma hjärtan.


6144a.  Ömsinta  moders-kärleken  barnens

älskvärdighet  känna sig  älskade värdefulla.


6144b.  Moders-kärleken  fick  kontakt med sitt barn

i moderlivet  till nytt liv.


6144c.  Moders-kärleken  under  moderlivet

moderns närmaste kontakt  med barnet.


6145a.  Föräldrarnas  hjärteglädje  har en

framtid på jorden.


6145b.  Barnens  hjärta  fyllda av  visheten

och klokheten  föräldrarnas glädje.


6145c.  Barnens  vishet  och  klokhet 

har en framtid  på jorden.


6146a.  Föräldrarnas  delade glädje  barnens

renhjärtlighet  &  syndfrihet.


6146b.  Föräldrarnas  glädje barnens  framtid

på jorden.


6146c.  Förädrarnas  tacksamhet  sprider

glädje inför barnen.


6146d.  Föräldrarnas tacksamma  ömhets-bevis

sprider  glädje  i  barnens hjärta.


6147.  Moderns tacksamma  ömma  kärlek

sprider  hjärtats glädje  inför barnen.


6148.  Faderns tacksamma  faders-kärlek

sprider  glädje  inför  barnen.


6149.  Känna  hjärtats jubelrop  över  barnens

visa  kloka  hjärtan & tankar.


6150.  Vist  hjärtats tal  besvarar  för-talaren

med visa ord.


6151a.  Förtalarens behov  lyssna på  visa

och kloka ord.


6151b.  Förtalarens ord   tomma  ord.


6151c.  Förtalarens tankar  hjärta  ärar

tomheten och fåfängligheten.


6152.  Moderns hjärtesorg  och  bedrövelse

hennes dåraktiga barn.


6153a.  Inre smärta  dumdristiga barn  ger modern.


6153b.  Bekymmer Och oro  dumdristiga barn

ger föräldrarna.


6153c.  Själslidande  dumdristiga barn  ger föräldrarna.


6154.  Kloka barn  faderns lycka  välsignelse

tacksamt hjärta.


6155.  Dåraktiga barn  avskyr förkastar  moderns

ömma kärlek.


6156.  Egoismen  hänsynlösheten  girigheten

för-giftar livet.


6157a.  Egoismen visar  hänsynslöshet

mot sin nästa.


6157b.  Egoismen visar  girigheten  mot

sin nästas fattigdom.


6157c.  Egoismen avvisar  de små  fattiga

övergivna  hemlösa  sörjande.


6158.   Tjäna ödmjukheten   acceptera  hennes

vilja  och tankar  för livet.


6159.   Göra hennes  vilja  ära  hennes  vilja.


6160.   Lyda ödmjukheten  vara  hennes tjänare

i allt. 


6161.   Vara  trogen  i  att vara  hennes tjänare.


6162.   Följa  ödmjukheten  vandra i hennes

ödmjuka fotspår.


6163.   Tillåta sig formas och tränas  in i

hennes fullkomlighet.


6164.   Känna hjärtats glädje  vara hennes

dagliga efterföljare.


6165.  Vara hennes sanna lärljunge.


6166.  Vara  fylld  av hennes närhet.


6167.  Acceptera  henne för den hon är.


6168a.  Ödmjukheten  tillgänglig  för Alla.


6168b.  Ödmjukheten  nyttig  för Alla.


6168c.  Ödmjukheten  så fin  den är.


6169a.  Ödmjukheten  så  talande  för Alla.


6169b.  Ödmjukheten  så  personlig  den är.


6169c.  Ödmjukheten  så älsk-värd  hon är.


6170a.  Ödmjukheten  så  skön o ljuvlig  hon är.


6170b.  Ödmjukheten  så upp-skattad  hon är.


6170c.  Ödmjukheten  så  värde-full   hon är.


6171.   Ödmjukheten  hjärtats och tankars

rikedom.


6172.   Ära  ödmjuka  orden  i  tungans tal.


6173.  Vandringen på  ödmjukhetens  stigar

för-lorar  högmodet  vinner  ödmjukheten.


6174.   Inbjuder  ödmjukheten  upplever

upp-skattar  värdesätter  hennes rikedomar.


6175.  Ödmjukhetens  lärdom  och  livserfarenhet

värdesätter livet.


6176.  Vara  ödmjukhetens  trogna  vän.


6177.  Den som  sökt  ödmjukheten

har  funnit livets mening. 


6178.  Ödmjukheten  följer  den  ödmjuke

i hans fotspår.


6179.  Ödmjukheten  finner  sin glädje 

i den  ödmjukes tankar  Och  hjärta.


6180.  Girige  gråter över för-lorade  penningar.


6181.  Förnöjsamme  gråter inte över

förlorade  penningar.


6182.  Vara fri ifrån avund  fåfänga  och  ärelystenhet  återspeglar  ödmjukes  livsvandring.


6183.  Barnets äkta leende  barnets  talande hjärta.


6184.  Egoismens  självgodhet  och girighet

för-giftar livet.


6185.  Lyssnandet  under  tystnadens  tid.


6186.  Lyssnandet  under  stillhetens  tid.


6187a.  Låt oss  få insikt  om  ödmjukhetens rikedomar.


6187b.  Låt oss  få insikt  om  saktmodighetens

rikedomar.


6187c.  Låt oss  få insikt  om  ärlighetens rikedomar.


6188.  Egots-obehärskade  tunga  förtalets

skvalleriets redskap.


6189a.  Låt oss få insikt  om  mildhetens rikedomar.


6189b.  Låt oss  få insikt  om  tålamodets

rikedomar.


6189c.  Låt oss  få insikt  om  uthållighetens

rikedomar.


6190.  Behärskad tunga  sprider  frihet harmoni

glädje  och återhållsamhet.


6191a.  Låt oss  få insikt  om  ståndaktighetens

och trohetens rikedomar.


6191b.  Låt oss  få insikt  om  medkänslans

medömkans  medlidandets  rikedomar.


6191c.  Låt oss  få insikt  om ömhetens  ömsinthetens rikedomar.


6192.  Manliga generna längtar efter kvinnliga  generna. 


6193.  Kvinnliga generna längtar efter manliga generrna.


6194a.  Låt oss  få insikt  om  snällhetens

vänlighetens rikedomar.


6194b.  Låt oss  få insikt  om  godhetens rikedomar.  


6194c.  Låt oss  få insikt  om  barmhärtighetens

rikedomar.


6195.  O-behärskade tungans  slav  & träl

slavinna  &  trälinna  sprider  slaveriet 

&  träldomen. 


6196a.  Låt oss  få insikt  om  kärlekens  rikedomar.


6196b.  Låt oss  få insikt  om  förlåtelsens

rikedomar.


6196c.  Låt oss  få insikt  om  vishetens rikedomar. 


6197.  O-vännens  gemenskap  o-vän med

vännens gemenskap.


6198.  Manliga generna och kvinnliga generna 

känner  samhörigheten  och  gemenskapen

med varandra.


6199a.  Manliga generna och kvinnliga generna 

känner omsorg  för  varandra.


6199b.  Manliga generna och kvinnliga generna

känner  värmen  ömheten  om  varandra.


6199c.  Kvinnligheten är en del av manligheten.

   
    


   

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 augusti 2017 03:50

#HÅLLER SIG PÅ AVSTÅND FRÅN


OFÖRNUFTIGA  TANKAR#.  Visheten.  1:5.


6200a.  Äkten-skapet  vanärar  laglösheten.


6200b.  Äktenskapet  ärar  inte o-moralen.


6200c.  Äkten-skapet  ärar  goda moralen.


6201.  Tungans  missbrukande  farligt redskap.


6202a.  Äktenskapet  ärar  troheten  och  kärleken.


6202b.  Äkten-skapet  har en  framtid  på jorden.


6203a.  Giv-milde  bemöts av  fattiges

tacksamma  leende.


6203b.  Giv-milde  fattiges  vän.


6203c.  Giv-milde  bemöter  fattiges  behov.


6204a.  Växa in  i  sinnesfridens  innerliga gemenskap med  fridens tankar  hjärtats frid  tungans ordval.


6204b.   Växa  in  i  saktmodets innerliga  gemenskap  med  saktmodets tankar  hjärtats saktmod

      saktmodiga  tungans ordval. 


6204c.   Växa  in  i  kärlekens  innerliga  gemenskap

med  kärleksfulla tankar  hjärtats kärlek

        kärleksfulla  tungans  ordval.


6205a.  Livet  i  tystnadens tid  tysthetens närhet.


6205b.  Livet  i  stillhetens tid  stillhetens närhet.


6205c.  Livet  i  lugnets tid  lugnets närhet.


6206.  Växa in  i  sanningens  liv  innerlig  gemenskap med  sanningens  tankar  

       hjärtats sanning  tungas sannings-rika  ordval.


6207.  Växa  in  i  vänlighetens  innerliga  gemenskap med  vänlighetens  tankar

        hjärtats vänlighet  vänliga tungans  ordval.


6208.  Växa  in  i  snällhetens  innerliga  gemenskap

med  snällhetens  tankar  hjärtats  snällhet

      snälla  tungans  ordval.


6209.  Övermodet  och o-lydnaden  mot  samhälls-lagarna  samhällsgrunden  för o-moralen.


6210.  Kärleken och glädjen  värdesätter livet.


6211a.  Vara ödmjukhetens tjänare

vara ödmjuk i tankar  hjärtats  tankar och tal.


6211b.  Vara saktmodets tjänare

vara ödmjuk i tankar  hjärtats  tankar  och  tal. 


6211c.  Vara mildhetens tjänare

vara mild i tankar  hjärtats  tankar  och  tal.


6212.  Egoismen  avgudar  sig själv.


6213a.  Vara trohetens tjänare  vara trogen

i tankar  hjärtats tankar  och  tal.


6213b.  Vara ärlighetens tjänare

vara ärlig i tankar  hjärtats tankar  och  tal.


6213c.  Vara sanningens tjänsare

vara sanningen i tankar  hjärtats tankar  och  tal.  


6214.  Egoismen  älskar  sig själv.


6215a.  Vara ståndaktighetens tjänare

vara ståndaktig i tankar  hjärtats tankar  och  tal.


6215b.  Vara ömhetens tjänare

vara ömheten i tankar  hjärtats tankar  och  tal.


6215c.  Vara barmhärtighetens tjänare

vara barmhärtig i tankar  hjärtats  tankar  och  tal.


6216.  Egoismen  tillber  sig själv.


6217.  Vara förlåtelsens  tjänare

vara förlåtande i tankar  hjärtats tankar  och  tal.


6218.  Ömheten  och  tålamodet  varandras vänner.

      

6219a.  Sanningen utkämpar  en kamp  mot lögnen.


6219b.  Lögnen utkämpar  en kamp  mot sanningen.


6220.  Lyssna på lydnadens  lågmälda tal

vara slav-lydandens tjänare.


6221.  Mannens betydelse  vid  kvinnans  sida

trösta  hjälpa  stödja henne.


6222.  Kvinnans betydelse  vid  mannens sida

trösta  hjälpa  stödja henne.


6223.  Saktmodighetens tjänare  skadar inte

sig själv  och  sin omgivning.


6224.   Stoltheten  söker efter  samhällsinflytande.


6225.   Livet  i stolheten  avsaknad av

medkänslan  medömkan  medlidandet.


6226a.  Stolheten lever livet  i  stolthetens tänkande.


6226b.  Stolhetens tänkande  sprider  kaos

och förvirring.


6226c.  Stoltheten  går före  undrergång.


6227.  Gårdagen är förbi  idag lever vi  verkligheten.


6228.  Jagiska  stoltheten  jaget  i  centrum.


6229.  Jag vill  ära  mig själv.


6230.  Jaget  min egen  stolthet.


6231.  Ilskne förloraren  ( går miste om )

saktmodighetens  rikedomar.


6232a.  Den som  funnit  ödmjukheten

har besegrat  sina  fiender.


6232b.  Den som  funnit  mildheten

har besegrat  hård-hjärtligheten.


6232c.  Den som  funnit  saktmodigheten

har besegrat  ilskenheten.


6233a.  Vad ögat  inte ser  begär  inte hjärtat.


6233b.  Vad örat  inte hört  begär  inte hjärtat.


6234a.  Stoltheten samarbetar  med 

laglöshetens samhälle.


6234b.  O-moralen bjuder  in  stoltheten

i  ord & handlingar. 

  

6234b.  Stoltheten lever  i  avsaknad  av  ödmjukheten.


6234c.  Stoltheten visar  inget  intresse

för ödmjukheten.


6235.  Stoltheten  ödmjukheten  går skilda  vägar.


6236.  Stoltheten  ödmjukheten  varandras

fiender & o-vänner.


6237.  Stolte  stolthetens  älskade  barn.


6238a.  Hjärtats  kärlek  till  kärleken

vara  kärlekens  älskade barn.


6238b.  Hjärtats  stolthet  till  stoltheten

vara  stolthetens  älskade barn.


6238c.  Hjärtats  ödmjukhet  till  ödmjukheten

vara  ödmjukhetens  älskade barn.


6239.  Kärleken till stoltheten  undergångens

kärlek  ingen  varaktig kärlek.


6240.  Kärleken till ödmjukheten  skadar ingen.


6241.  Kärleken till  stoltheten  skadlig smärtsam.


6242.  Vara stolhetens  älskade barn.


6243.  Stoltheten  ödmjukheten  umgås inte

med varandra.


6244.  Stoltheten  ödmjukheten  känner

fiendeskap  mot  varandra.


6245.  Stoltheten  äger  kärleken  till  jaget

tillbedjan av  jaget.   ( egenviljan ).


6246.  Tankarna  tungan  händerna  fötterna

utnyttjas  av  egen-viljan.


6247a.  Kärleken  trofast  kärleksfull öm vänskaplig.


6247b.  Ödmjukheten trofast  kärleksfull

öm vänskaplig.


6247c.  Mildheten trofast  kärleksfull 

öm vänskaplig.


6248.  Vara  snällhetens tjänare  vara ödmjuk

i tankar  hjärtats tankar  och  tal.


6249.  Vara  vänlighetens tjänare  vara vänlig

i tankar  hjärtats tankar  och  tal.


6250.  Vara  godhetens tjänare  vara god

i tankar  hjärtats tankar  och  tal.


6251a.  Saktmodigheten trofast  kärleksfull

öm vänskaplig.


6251b.  Glädjen trofast  kärleksfull  öm vänskaplig.


6251c.  Friden trofast  kärleksfull  öm vänskaplig.


6252.  Saktmodiga fotsteg  sprider  saktmodighetens  glädje & harmoni.


6253.  Ödmjuka fotsteg  sprider  ödmjukhetens

glädje & harmoni.


6254.  Kärlekens fotsteg  sprider  kärlekens

glädje & harmoni.


6255a.  Godheten trofast  kärleksfull  öm vänskaplig. 


6255b.  Trofastheten trofast  kärleksfull

öm vänskaplig.


6255c.  Självbehärskningen trofast  kärleksfull

öm vänskaplig.


6256.  Milda fotsteg  sprider  mildhetens

glädje & harmoni.


6257.  Trofasta fotsteg  sprider  trofasthetens

glädje & harmni.


6258.  Ståndaktiga fotsteg  sprider  ståndaktighetens  glädje & harmoni.


6259a.  Barmhärtigheten trofast  kärleksfull

öm vänskaplig.


6259b.  Tålamodet trofast  kärleksfull  öm vänskaplig.


6259c.  Förlåtelsen trofast  kärleksfull

öm vänskaplig.


6260.  Tåliga fotsteg  sprider  tålighetens

glädje & harmoni.


6261.  Fridfulla fotsteg  sprider  fridfullhetens

glädje & harmoni.


6262.  Insiktsfulla fotsteg  sprider  insiktsfullhetens

glädje & harmoni.


6263a.  Hatets beteende  förblöder hjärtat.


6263b.  Föraktets beteende  förblöder hjärtat. 


6263c.  O-förlåtelsens beteende  förblöder hjärtat.


6264.  Lyssna på kärlekens beteende

hjärtats sötma.


6265a.  Lyssna på snällhetens beteende

hjärtats sötma.


6265b.  Lyssna på godhetens beteende

hjärtats sötma.


6265c.  Lyssna på vänlighetens beteende

hjärtats sötma.


6266.  Elakhetens beteende  förblöder hjärtat.


6267.  O-moraliskt beteende  förhärligar ondskan.


6268.  Ondskefullt beteende  förhärligar ondskan.


6269.  Ha-begärets beteende  förhärligar ondskan.


6270.  Begäret roten till allt ont.


6271.  O-moraliska lagar  och  paragrafer

förhärligar ondskan.


6272.  Individialismens beteende  vänskapens  fiende.


6273.  Individialismens beteende  tänker på

sig själv.


6274.  Jante-lagen  otydlig  i  sitt  handlingssätt.


6275.  Jante-lagen  ärar  latheten & bekvämligheten.


6276.  Jante-lagen  tänker på  sig själv.


6277.  Skadeglädjen  ärar  stoltheten.


6278.  Avgudadyrkan  ärar  sig själv.


6279a.  Sök renhjärtligheten  sök ödmjukheten.


6279b.  Sök snällheten  sök vänligheten

sök godheten.


6279c.  Sökande hjärtan  finner  det hon söker.


6280.  Ge livet till ödmjukheten  dagar Och år.


6281.  Ge livet till saktmodet  dagar Och år.   


6282.  Ära  sin egen-vilja sätter sig själv

i centrum  i ord  Och handling.


6283.  Egen-viljan  egoistiskt  tänkande

i  ord  och handling.


6284.  Egen-viljans  tunga  talar  stortaliga Ord.


6285.  Egen-viljans  seende ögon  se det

hon själv vill ha. 


6286.  Egen-viljans  lyssnande  lyssna på

det hon själv vill ha. 


6287.  Egen-viljan  tänker inte  på  sin nästas behov.


6288.  Känns så  fint få  uppmuntra  hjälpa

trösta  varandra.


6289.  Svekfritt  hjärta  Och  sinne  skapar

harmoni  ro  Och  vila.


6290.  Besvara saktmodigheten  bli delaktig

av hennes saktmdiga liv. 


6291.  Besvara ödmjukheten  bli  delaktig

av hennes ödmjuka liv.


6292.  Hatet  och sorgen  värdesätter inte livet.


6293a.  Ödmjukhetens belöning  värdesätter

livet.


6293b.  Mildhetens belöning  värdesätter livet.


6293c.  Kärlekens belöning  värdsätter livet.


6294.  Dömmande tankar  dömmande ord

dömmande tal  föraktar sin nästa.


6295.  Förhastande ord   sårande ord.


6296.  Förhastade SMS ord  sårande ord  tomma  ord  agnars ord för vinden.


6297.  O-vänliga SMS ord  sårande ord

svåra att för-låta. 


6298.  Talande Ord  utvalda ord.


6299.  Skrivna Ord  utvalda ord. 

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 augusti 2017 17:13

LÖNEN FÖR  ÖDMJUKHETEN  OCH  GUDSFRUKTAN


ÄR RIKEDOM  ÄRA  LIV.  Ord.  22:4.


6000a.  Ödmjukheten  renar  människan  från högmodets  skadliga  på-verkan i tankar

       och hjärtats tankar.


6000ab.  Vara  ödmjukhetens vän  dag för dag

lära känna  ödmjukhetens tillväxande  närhet

     inom sig själv.


6000b.  Känna gemenskap med henne

vara  hennes vän.


6000c.  Känna gemenskap  med  andra ödmjuka personer.


6000d.  Glädjas  med  ödmjukheten  älska henne

älska  som hon  älskar.


6000e.  Kärleken  till  henne  uppskatta  henne

tjäna henne  vara med  henne  tjugofyra  timmar

om dygnet. 


6001.  Kärlekens  mildhet  förändrar  människo-

hjärtan  i  ord  Och handling.


6002.  Kärlekens  tålmodighet  förändrar

människohjärtan  i  ord  och handling.  


6003.  Kärlekens  närhet  visar sin  ömhet

ömsinthet  när  hennes  inbjudan besvaras.


6004.  Kärleken  sprider  tålamod  mildhet

där  kyla  och frusenhet  otålighet råder.


6005.  Kärleken  vänder  inte  fåfängt tillbaks.


6006.  Vatten-bristen  saknar livs-näringen  till

alla levande varelser.


6007.  Ha-begäret  föraktar  förnöjsamheten.


6008.  Fladdrande  tunga  inget  intresse av

vad  den säger.


6009.  Goda  vänskapen  visar  villighet  ta

kontakt  o-beroende  av varandra.


6010.   Ödmjukheten  dårskap  för den  högmodige.


6011.  Saktmodigheten  dårskap  för

den ilskne  &  häftige.


6012.  Ödmjukheten  dårskap  för det sekuliserade

samhälls-tänkandet.


6013.  Ju  ödmjukare  en människa blir  desto  större  blir hennes  känsla  av  bristerna  i

      hennes ödmjukhet.


6014.  Bemöta  fladdrande  tungan  med tystheten. 


6015a.  Tacksamheten  vänder inte  fåfängt tillbaks.


6015b.  Vänligheten  vänder inte  fåfängt tillbaks.


6015c.  Godheten  vänder inte  fåfängt tillbaks.


6015d.  Snällheten  vänder inte  fåfängt tillbaks.


6016a.  Tacksamheten  vänskapens vän.


6016b.  Vänligen  vänskapens vän.


6016c.  Snällheten  vänskapens vän.


6016d.  Godhjärtligheten  vänskapens vän.


6017a.  Älska  ärligheten  göra  den  älskad.


6017b.  Älska  sanningen  göra  den  älskad.


6017c.  Älska  lögnen  göra  den  älskad.


6018a.  Älska  elakheten  göra  den  älskad.


6018b.  Älska  förtalet  göra  den  älskad.


6018c.  Älska skvalleriet  göra  den  älskad.


6019a.  Lära  känna ödmjukhetens närhet 

tillåta  henne  lära  den  som söker  ödmjukheten.


6019b.  Ödmjukes  kännedom  om  hennes  vilja.


6019c.  Ödmjukes fruktsamhet  återspelar

hans liv  i  gemenskap  med  henne.


6020.  Gemenskapen  med  den  Ödmjukes liv

känner  en längtan  efter  ödmjukhetens  närhet.


6021.  Ödmjukes  vittnesbörd  sprider

ödmjukheten  vidare.


6022.  Uppskattningen  & uppmuntran  värdesätter

männskovärdet.


6022.  Människovärdet  känner  sig  belönad  i   

tankar  hjärtats  tankar  talar  människovärdiga

     och  uppmuntrande  ord.


6023a.  Kärleken  uppskattar  och  uppmuntrar

människovärdet.


6023b. Kärleken  älskar  människo-vänliga  Ord.


6023c. Kärleken  rädslans  fördärv och olycka.


6024a.   Barmhärtigheten  lider  med  den  barmhärtige. 


6024b.   Barmhärtigheten inte  för  den

o-barmhärtiges ögon.


6024c.   Barmhärtigheten har  ett mål  på jorden.


6025a.   Barmhätigheten  belönas.


6025b.   Barmhärtige  sprider  sin  barmhärtighet

inför sin nästa.


6025c.   Barmhärtige  känner  gemenskap  med

barmhärtigheten.


6026.  Barmhärtigheten  tillgänglig  för Alla.


6027.  Barmhärtige  sprider sin  livs-glädje

inför  sin nästa  inbjuder till  barmhärtighetens

gemenskap.


6028.  Valet  välja antingen  vänlighetens

snällhetens  godhetens  tankar  hjärtats  tankar

      eller elakhetens.


6029.  Valet  välja  hårdhjärtlighetens  tankar

hjärtats  tankar  tungans  utvälda  Ord

     eller mildhetens.


6030.  Skvalleriets  &  förtalets  talrika  Ord

fåfängligt  sökande.


6031.  Lögnaktiga  &  falska  talrika  Ord 

få-fängligt  sökande.


6032a.  Övermodiga  &  skrytsamma  Ord 

fåfäng-ligt  sökande.


6032b.  Övermodiga  &  stortaliga  Ord  

få-fäng-ligt  sökande.


6033.  Tal-rika  Ord  tomma  tankar 

hjärtats  tomhet  livets fåfängas  tomhet. 


6034.  Tungans  tomma  ord-val  idel  tomhet.


6035.  Tanke-världens  ord

                Hjärtats Ord

                     Tungans ut-valda Ord


6036a.  Sanningens  Ord  ärar  upphöjer  sanningen.


6036b.  Lögnaktiga  Ord  ärar  upphöjer  lögnen.


6036c.  Falska  Ord  ärar  upphöjer  falskheten.


6037.   Föraktfulla  Ord  ärar  upphöjer  föraktet.


6038.   Egoismen  ärar  upphöjer  sin egen vilja.


6039a.  Kärlekens  &  barmhärtighetens  Ord

ärar  upphöjer  dem.


6039b.  Vänlighetens  & snällhetens  Ord  ärar

upphöjer  dem.


6039c.  Ha-begärets  Ord  ärar  upphöjer  begäret.


6040a.  Förnöjsamhetens  Ord  alltid  tacksam.


6040b.  Förnöjsamhetens  Ord  tillgänglig  för Alla. 


6040c.  Förnöjsamhetens  Ord  nyttiga  Ord 

för Alla.


6041.   Falskheten  lyssnar  till  fördärvliga  tungor.


6042.   Lögnen  äras  upphöjs  av  lögnaktiga tungor.


6043.  Skadliga  för-därvliga  tungor  äras

och  upphöjs  av  tal-trängda  tungor.


6044a.  Tänka  Ha-begärets  tankar 

omättande tankar.


6044b.  Tänka  Lögnens  tomma skadliga  tankar.


6044c.  Tänka  elakhetens  tomma 

skadliga tankar.


6044c.  Tänka  hårdhjärtliga  tomma 

skadliga tankar.


6045.  O-förnöjsamheten  känner  o-mättnad.


6046a.  Tystnaden  längtar  efter  tystnaden.


6046b.  Stillheten  längtar  efter  stillsamheten.


6046c.  Lugnet  längtar  efter  friden  & ron.


6047.  Snälle  be-möter  sin nästa  med

snäll-hetens närhet.


6048.  Vänlige  be-möter  sin nästa  med

vänlighetens närhet.


6049a.  Tålmodige  bemöter  sin nästa  med

tålmodighetens närhet.


6049b.  Ståndaktige  bemöter  sin nästa  med

ståndaktighetens närhet.


6049c.  Uthållige  bemöter  sin nästa  med

uthållighetens närhet.


6050.  Vara  tysthetens vän  dag för dag

lära  känna  tystheten.


6051.  Vara  sanningens vän  dag för dag

lära känna  sanningens tillväxtande  närhet 

inom  sig själv.


6052.  Vara  ärlighetens vän  dag för dag

lära känna  ärlighetens  tillväxande  närhet

inom sig själv.


6053.  Vänligheten  snällheten  av-visar  elakheten.


6054.  Sanningen  av-visar  lögnen & falskheten.


6055.  Kärleken  av-visar  hatet  &  föraktet.


6056.  Ödmjukheten  tränas & formas

i övermodets närhet.


6057.  Vänligheten  &  snällheten  tränas  & formas

i  elakhetens  närhet.


6058.  Mildheten  tränas  &  formas  i

hårdhjärtlighetens  närhet.


6059.  Kärleken  tränas  &  formas  i

hatets  &  föraktet  närhet.


6060.  Sanningen  tränas  &  formas  i

lögnens  &  falskhetens  närhet.


6061a.  Tjänst-villigheten  ärar  tjänandet.


6061b.  Tjänst-villigheten  ser  sin nästas behov.


6061c.  Tjänst-villigheten  äger  betjänande händer.


6062a.  Tjänst-villigheten  betjänande i ord 

och handling.


6062b.  Tjänst-villigheten  äger ett  tjänst-villigt hjärta.


6063.  Läro-rika Ord  lärdomens och erfarenhetens

språk  i  ord  och  handling.


6064.  Tröste-rika Ord  talar  tröstens  språk.


6065.  Lärdomens och erfarenhetens  språk

kunskapens och upplysningens språk.


6066.  Tröste-rika tårar  lider med  sorgsna

modlösa hjärtan.


6067.  Tröste-rika tårar  känner  medlidande

medömkan och med-känsla.


6068.  Ödmjuke  ödmjukar  sig  inför sina

o-fullkomligheter.


6069.  Ödmjuke  god  lyssnare.


6070.  Ödmjuke  formas  &  tränas  tilllsammans

med  sin nästas o-fullkomligheter. 


6071a.  Vredens  fåfänglighet  skadar  människan.


6071b.  Ilskenhetens  fåfänglighet

skadar  människan.


6071c.  Häftighetens  fåfänglighet

skadar  människan.


6072.   De  bortglömda  sorgsna  ensamna


6073a. Vreden  kan inte  trösta  hjälpa  människan.


6073b. Häftigheten  kan inte  trösta  hjälpa

människan.


6073c. Ilskenheten  kan inte  trösta  hjälpa

människan.


6074.  Vara  kärlekens  martyr.


6075.  Saktmodet  tröstar  hjälper  människor.


6076a.  Vara  rädd  om  manligheten.


6076b.  Vara  rädd  om  kvinnligheten.


6076c.  Vara  rädd  om  familje-livet.


6077.  O-vis tunga  sårar  tankar  hjärtats tankar.


6078.  Kvinnans  längtan  visa  sina  emotionella

rikedomar  för  mänligheten.


6079.  Dominantiska ögon  ser inte  de fattiga

för-summade  sorgsna  de  en-samna.


6080a.  Vara  vredens barn  vara avskuren  från

saktmodet.


6080b.  Saknad  vänskap  med  saktmodet.  


6080c.  Vara  saktmodighetens  för-lorare.


6080d.  Sakna  framtiden  med  saktmodet.


6080e.  Inte  vara indentifierad  med saktmodet.


6081.  Vara  vandrande sorterings-verk

av tankar  bemöta olika  erbjudande tankar.


6082a.  Själv-för-verkligandet  ser  sina  egna

behov  före andras.


6082b.  Själv-för-verkligandet  placerar  si själv

i centrum.


6082c.  Själv-för-verkligandet  egensinnigt  tänkande.


6083.  För-talet  skvalleriet  umgås   inte med

sanningen  eftersom de är varandras

fiender  &  o-vänner.


6084.  Rädslans  och oroliga  tankar

varandras  vänner.


6085.  Rädslan  oron  främmande  för

frimodigheten.


6086.  Räslan  oron  förvirringens  vänner.


6087.  Rädslan  oron  känner   


6088.  Ödmjukhetens  frimodighet

utöva sin ödmjukhet  i  övermodets närhet.


6089.  Ödmjukheten  inte  passiv  i  sitt

ut-övande beteende.


6090.  Ödmjukheten  ödmjukes  fasta  tilltro

hur man ska leva  i  hennes  vilja  Och  tankar

       vara  hennes slav  Och  slavinna.


6091.  Sorgset  sinne & hjärta  känner

behovet  av  glädje  och  fröjd.


6092.  Sorgen  bedrövelsen  bitterheten  smärtan

själs-ldandet  Bekymmer  gråt  tårar  nedstämdhet

      Prövningar   Elände


6093.  Rädslans beteende  inför  varandra

skapar  försvars-beteende  mot  varandra. 


6094.  Kärlekens be-teende  inför  varandra

för-kastar  försvars-beteende  mot  varandra.


6095.  Dominantisk  tunga  ut-övas av 

dominantiska  beteendet.


6096.  Uppmuntran  tröste-rika  ord  saknas

i  dominantiska  beteendet.


6097.  Egoismen  skapar  social  fattigdom.


6098.  Häftigheten  skapar  social  o-vänskap.


6099.  Elakheten  skapar   social  o-vänskap.
   

                          

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 augusti 2017 17:12

GENOM SITT FÖRSTÅND BLIR


DE REN-HJÄRTADE RÄDDADE.  Ord.  11:9b.


5800a.  Överlåta  sin tunga  åt tystnaden.


5800b.  Överlåta  sin tunga  åt saktmodigheten.


5800c.  Överlåta  sin tunga  åt ödmjukheten.


5801a.  Saktmodet  stillar  vreden. 


5801b.  Saktmodet  stillar  häftigheten.


5801c.  Saktmodet  stillar  ilskenheten.


5802.  Talets uppmuntrande ord  förändrar

tankarna  &  hjärtats tankar. 


5803.  Personliga  tålamodet  ut-hålligheten

personen till nytta  tröst  hjälp.


5804.  Be-prövat  tålamod  uthållighet

till tröst  stöd  hjälp.


5805.  Goda  hjärtats  tankar  Ord  Handlingar

till  hjälp  tröst  uppmuntran.


5806.  Ondskefullt hjärtats  tankar  ord  handlingar

o-hjälplig  tröstlös.


5807.  Sanningens  verklighet  ärlighet  trohet

uppskattar  värdesätter  livet.


5808.  Lögnens  o-ärlighet  förslavar  &  trälbinder

mänskligheten.


5809.  Själens öken-vandring  lyder  lögnens

o-ärlighet.


5810.  Livets vandring i sanningen  själs-livets

trädgård  står  i  sin  fulla blomstring. 


5811.  Personliga litenheten  tacksamheten

ödmjukheten  till  personlig  hjälp  tröst  uppmuntran.


5812.  Vara betjänad av litenheten  tacksamheten

ödmjukheten  känna  deras  kärleksfulla

omsorg  & ömhet.


5813.  Vårt liv tillhör  litenheten  tacksamheten

ödmjukheten  när de tillåts  till det.


5814a.  Ansvars-fulla människor  nationens ärekrona.


5814b.  O-ansvariga människor  nationens undergång.


5815.  Egoismen  för-svarar  sina egna ord

Och handlingar.


5816.  Egoistik  tunga  för-svarar genom sina

egna ord. 


5817a.  Rädslan  tanke på  be-straffning.


5817b.  Rädslans slav & träl  villig  för-svarar

i ord  &  handling.


5818.  Lära känna sin nästa  lära sig  förstå

hans  ord  &  handlingar.


5819a.  Ödmjukheten ett litet frö  planterat

i hjärtats tankar  tiden  på-verkar fröets växande.


5819b.  Ödmjukheten blir vår livs-kamrat.


5820.  Tålamodets väntan  för-beredelse-tiden

inför vad som skall hända.


5821.  Ståndaktig  tunga  tro-hetens  tunga.


5822a.  Plikt-troheten  skötsam  samvetsgrann

noggrann  trofast  pålitlig  trogen. 


5822b.  Plikt-förgäten-heten  plikttrohetens  o-vän.


5822c.  Plikt troheten  skötsamheten 

nationens äre-krona.


5823a.  Plikt troheten  trofastheten

nationens  äre-krona.


5823b.  Plikt troheten  vara  trogen  nationens ärekrona.


5824.  O-troheten  vanärar  troheten.


5825.   Gjorda  framsteg  i  fullkomligheten

låter jaget  förminskas i livet.


5826.  Större kärlek  till  fullkomligheten

förminskad  kärlek till jaget.


5827.  Förminskad  kärlek  till  jag-behovet

större  kärlek till  fullkomligheten.


5828.  Ödmjuke be-tjänar ödmjukheten med sina

tankar  tunga  fötter  händer  vanärar  egen-viljan.


5829a.  Vara sen på häftigheten  rik på  saktmodet.


5829b.  Vara sen på ilskenheten  rik på  saktmodet. 


5829c.  Vara sen på vreden  rik på  saktmodet.


5830a.  Vara sen på elakheten  rik på  vänligheten.


5830b.  Vara sen på elakheten  rik på  godheten.


5830c.  Vara sen på elakheten  rik på  snällheten.


5832.  Vinst-tänkandet  siffertänkandet.


5833.  Fattigdoms-tänkandet  känner rädsla

inför fattigdmen.


5834.  Ha-begäret  känner  falsk trygghet  i  begäret.


5835.  Penning-begäret  känner  falsk trygghet

i begäret.


5836.  Falska tryggheten  visar  o-mättnaden.


5837a.  Högmodiga  Ord  högmodig  tunga.


5837b.  Saktmodiga  Ord  saktmodig  tunga.


5837c.  Snälla  Ord  snäll  tunga.


5838a.  Vänliga  Ord  vänlig  tunga.


5838b.  Goda  Ord  godhjärtlig  tunga.


5838c.  Älska  saktmodiga  Ord  kärleken till

saktmodig tunga.


5839a.  Älska  milda  Ord  kärleken till milda tungan.


5839b.  Älska  barmhärtiga  Ord  kärleken  till

barmhärtiga  tungan.


5839c.  Älska  tålmodiga  Ord  kärleken  till

tålmodigheten  tunga.


5840a.  Älska  uthålliga  Ord  kärleken  till

uthållighetens  tunga.


5840b.  Älska  ståndaktiga  Ord  kärleken  till

ståndaktighetens tunga.


5840c.  Älska trohetens  Ord  kärleken  till

trohetens  tunga.


5841.  Ilskna  tankar  skadliga  tankar.


5842.  Häftiga  tankar  skadliga  tankar.


5843.  Begärets  tankar  skadliga tankar.


5844.  Elaka  tankar  skadliga  tankar.


5845a.  Högmodiga  tankar  tillgänglig för

de högmodiga.


5845b.  Högmodiga  tankar  skadliga för

de ödmjuka.


5845c.  Ödmjuka  tankar  tillgänglig  för Alla.


5846a.  Ödmjuka  tankar  nyttiga  för Alla.


5846b.  Ödmjuka  tankar  personliga  för Alla.


5846c.  Ödmjuka  tankar  älskvärda

av den ödmjuke.


5847.  Ödmjuka  Ord  älskvärda  av 

den ödmjuke.


5848.  Kärleken  &  trofastheten  tränar

och formar  familje-livet.


5849.  Godhjärtliges  o-ändliga  godhet  mot

de behövande  svaga  små  lidande  hjälplösa

      barnen  familje-livet  faderlösa  ensamna

utan härbärge.


5850.  Godhetens människa  främmande för

själviskheten  hjärts-hårdheten  elakheten.


5851.  Godhjärtliges  o-ändliga godhet  mot

de sörjande  barn-lösa  bittra  över-givna

      hatade  föraktade.


5852a.  Övermodig  be-kvämlighet  lathet 

tänker på sig själv.


5852b.  Övermodig  be-kvämlighet  lathet

själv-upptagen  själv-god.


5852c.  Övermodig  be-kvämlighet  lathet

ego-centrisk  gör allt för sjäviskheten.


5853.  Övermodig be-kvämlighet  lathet

själviskhetens med-tjänare.


5854.  Själv-för-verkligandet  tänker på sig själv.


5855.  Trogen relation  gemenskapens  trygghet.


5856.  Moraliska  mänskliga  förfallet

lag-lös-hetens  vän.


5857.  Välja  äktenskapet  Och  familjelivet

vara ansvarsfull i  ord  och handlingar.


5858.  Äktenskapliga  livet  viktig  för 

familjelivet.


5859a.  Mildhetens  hjärta  mildes  hjärta.


5859b.  Ödmjukhetens  hjärta  ödmjukes  hjärta.


5859c.  Saktmodighetens  hjärta  saktmodiges

hjärta.


5860.  Trösterikt  hjärta  talar  trösterika ord.


5861a.  Saktmodigt  milt  hjärta  behagar

saktmodigheten.


5861b.  Saktmodiga  milda  tankar  behagar

saktmodigheten.


5861c.  Saktmodiga  milda  ord  behagar  saktmodigheten.


5862a.  Ego-kärleken  älskar sig  själv.


5862b.  Ego-kärleken  älskar sina  egna behov.


5862c.  Ego-kärleken  älskar sina  egna

ord-val Och handingar.


5863.   Egoistiska  tankar  tänker om sig själv.


5864.   Egoistiska  ord  egna själv-utvalda Ord.  


5865.   Ödmjuke  högmodiges  förlorare.


5866.   Saktmodige  ilsknes  förlorare. 


5867.   Saktmodige  häftiges  förlorare.


5868.   Ödmjukes  omsorg  ser sin nästas  behov.


5869.   Vara  om-tänk-sam  ser sin nästas  behov.


5870.   Vara  om-sorgs-full  kärleksfull  mot

sin nästa.


5871.   Egoismen  kärleks-lös  mot sin nästa.


5872.   Kärleksfulle  egoismens  förlorare.


5873.   Omtänksamme  egoismens  förlorare.


5874.   Omsorgsfulle  egoismens förlorare.


5875a.  Självgodhetens  brist på kärlek 

Och  ödmjukhet.


5875b.  Själv-godhetens brist på  omsorg

och omtanke.


5875c.  Själv-godhetens  brist på  omtänksamhet.


5876.  Väldoftande blommor  sprider  glädje  harmoni.


5877.  Väldoftande blommor  hjälper  tröstar

stöder  sörjande själar.


5878.  Väldoftande blommor  livets  sinnesro

och  sinnesfrid.


5879a.  Egensinnigt  lyssnande  känner  inget

intresse til andras tal.


5879b.  Egensinnigt  lyssnande  ger det till sitt

egna valda intresse. 


5879c.  Egensinnigt  lyssnande  tar andras

ord  och handlingar  till sin egen fördel.


5880a.  Arbets-tillfällen  folkets  välstånd & ära.


5880b.  Arbets-tillfällen  folkets  välgång

och framtid.


5880c.  Arbets-tillfällen  folkets  glädje

Och harmoni.


5881.  Vänligheten  vänliges  livs-kamrat

stöd  tröst  Och  hjälp.


5882.  Snällheten  snälles  livs-kamrat  stöd

tröst  Och  hjälp. 


5883.  Ömheten  ömmes  livs-kamrat  stöd

tröst  Och hjälp.


5884.  Ömsintheten  ömsintes  livs-kamrat

stöd  tröst  och  hjälp.


5885a.  Tal-trängde  svårt lyssna på  sin  nästas tal.


5885b.  Tal-trängde  tänker på sitt egna  tal

vad han  vill säga.


5885c.  Tal-trängde  väljer vad  han själv  vill säga.


5886a.  Tal-trängde  villig tala  vad han  själv vill

tala om  tar ingen   hänsyn  vad andra  vill lyssna på.


5886b.  Tal-trängde  vill  att  andra  ska  lyssna

på hans  själv-utvalda  Ord. 


5886c.  Tal-trängdes  Ord  själv-utvalda  Ord.


5887a.  Tal-trängdes  Ord  låter sina  utvalda

ord  ära sig själv.


5887b.  Tal-trängdes  Ord  egensinniga  Ord.


5888a.  Egensinnigt  tänkande  har egna

utvalda  åsikter  om allt.


5888b.  Egensinnigt  tänkande  tar  inte  hänsyn  till

andras åsikter.


5888c.  Egensinnigt  tänkande  lyssnar  inte  på

sin nästas  åsikter.


5889.  Egensinnigt  tänkande  själv-upp-tagen

i sitt tänkande.


5890a.  Lyssnandet   lyssnar  på  andras  tal.


5890b.  Lyssnandet  villig  tänka på  vad  andra tänker.


5890c.  Lyssnandet  tar  hänsyn  till  sin  nästas

vilja.


5891.  Tillåta  ödmjukhetens  kärleksfulla  solstrålar

påverka  högmodets  kall  frusna hjärta.


5892a.  Tillåta  tacksamheten  för livet  vara varaktig  för varje dag.


5892b.  Tillåta  glädjen  för livets värde  vara

varaktig  för varje dag.


5892c.  Tillåta  tacksamheten  vara Herre

varje dag  istället för o-tacksamheten.


5893.  Tillåta tacksamheten  äga tankar

& hjärtats tankar.   


5894.  Högmodet smittosam sjukdom

ödmjukheten beskyddet  botemedlet 

mot högmodets inflytande.


5895a.  Vredens  medtjänare  främmande för

saktmodigheten.


5895b.  Häftighetens  medtjänare


5896.   Ödmjuke  prisad  Och upphöjd vid

stadens portar.


5897.  Högmodige  förödmjukad  vid stadens portar.


5898.  Bättre livet i troheten  än i livet  i o-troheten.


5899a.  Bättre  vara  sakmodighetens  träl än vara

vredens träl.


5899b.  Bättre vara  saktmodighetens slav  än vara  häftighetens  slav.


5899c.  Bättre vara saktmodighetens träl  än vara

ilskenhetens  träl. 


  


      


 

 Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se