Alla inlägg under juli 2013

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 juli 2013 08:07

Psalm.  119:54-56:   "Dina stadgar är min lovsång var jag än befinner mig.  Om natten tänker jag på ditt namn, Herre, jag håller din lag.  Det har blivit mig förunnat att följa dina befallningar".
Vad jag än gör i min vardag i mitt liv, är dina stadgar mitt hjärtats lovsång i tacksamhet till dig, o Herre.

Det hebreiska ordet för stadgar är "hok" ty det betyder något som är bestämt eller beslutat; förordning.

Under nattens vila fylls min tanke-värld av tacksamhet, när jag i stillhet och tystnad tänker på ditt dyrbara namn, ty i lydnad vill jag troget hålla dina lag-bud.

Det hebreiska ordet för befallning är "pikkudim"; ty det betyder ( bestämda ) förordningar och befallningar.

Med ett villigt hjärta följa hans bestämda förordningar om hur jag ska leva ett rättfärdigt liv honom till välbehag i ord och gärning.

Psalm. 119:57-60:   "Min andel är Herren, jag lovar att lyda dina ord.   Jag vädjar till dig av hela mitt hjärta, visa mig nåd, som du har lovat.   Jag tänker på hur jag levt mitt liv och söker mig till dina lagbud.

Utan dröjsmål skyndar jag att lyda dina bud".

Kristi fullbordade försonings-verk gjorde mig delaktig utav hans eviga liv, till oss.

I mitt hjärta gjort beslutet att i lydnad, följa hans eviga ord.  Av ett hel-överlåtet hjärta, öppna mina andliga ögon för din nåd, och dess dyrbara löften.  Jag har levt ett liv som inte alltid har behagat dig, o Herre, ty jag är villig att söka dina lagbud, som kan förändra mitt liv.  Jag vill nu, göra detta beslut att med ett uppriktigt hjärta, lyda dina bud.

Psalm.  16:5-6: "Herren är min andel, min bägare.  Du bestämmer mitt öde.  En ljuvlig lott har tillfallit mig, ja, min arvedel finner jag skön.

Rom. 8:17:  "Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Krist medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet".

Vår arvedel är att vi är Guds arvingar och Kristi medarvingar och fått Krist sinne, när vi blir delaktiga av hans lidande, får vi som hans barn delaktighet av hans härlighet.  Du, Herre bestämmer mitt öde, ty jag behöver inte frukta, för morgon-dagen och dess bekymmer.  Ty i min arvedel finner jag en evig vila.

Psalm.  73:25-26:  "Men nu är jag alltid hos dig, du håller mig vid handen. Du leder mig efter din vilja, du för mig på härlighetens väg".

Jag finner min trygghet och vila hos dig, eftersom du aldrig överger, mig. Ty du, människo-barn behöver aldrig frukta, ty jag är din trygghet och vila, i alla dina livs-dagar.

Ett lydaktigt och hörsamt hjärta, gör att du kan väg-leda oss in i din djupa fullkomliga vilja, med våra liv.  

Hans fullkomliga vilja för våra liv, gör att våra jordiska liv, leds in i härlighetens väg.

Psalm.  119:61-63:  "De gudlösas snaror omger mig, men jag glömmer inte din lag.  Mitt i natten stiger jag upp för att tacka dig för dina rättfärdiga lagar.  Alla som fruktar dig är mina vänner, de som lyder dina befallningar".

De som förkastar Kristus, som hånar mig och fyllda av otro de omger mig, men jag har min fulla förtröstan till din lag.  När jag begrundar din lag i mitt hjärta, då kan ingen glömska, förstöra din lag i mitt hjärta.

Under nattens vila, är jag tacksam för alla dina rättfärdiga lagar, ty de följer mig dag som natt.

De som i lydnad lyder dina bud-ord och befallningar de är mina vänner.

Psalm.  42:9:  "Om dagen skall Herren skänka sin nåd, om natten skall jag sjunga till hans ära och be till Gud som ger mig liv".   Under dagen blir jag delaktig av hans nåd,  i nattens vila kan jag ära hans namn och ge honom min tillbedjan, för den han är, ty han har gett mig ett liv av evighet.

Psalm.  119:64-66:  "Din kärlek, Herre, fyller hela jorden, lär mig dina stadgar.  Du har varit god mot din tjänare, Herre, som du har sagt.  Ge mig klokhet och kunskap, ty jag litar på dina bud".

Din kärlek och nåd fyller hela jorden, ty själv skapade du den under sex-skapelse-dagar och på sjunde dagen du vilade från dina händers verk.

Bönen;  Lär mig dina stadgar att de får sjunka ned i min invärtes människa, ty de är liv för vara och en som finner dem.

I tacksamhet jag säger, din godhet mot mig, gör att jag vill vara din trogne tjänare under mitt liv.

Bönen; Ge mig utav din klokhet och kunskap, eftersom jag har en förtröstan på dina bud-ord.

I bönen kan vi söka den andliga klokheten och kunskapen, för vår andliga tillväxt av den inre människan och dess andliga dygder, som för oss fram till den andliga fullkomligheten i Kristus.

Psalm. 33:4-6:   "Herrens ord är att lita på, han handlar alltid trofast.  Rätt och rättfärdighet älskar han, Herrens kärlek fyller hela jorden.  Genom Herrens ord blev himlen till och rymdens här på hans befallning".

Gud är trofast utifrån sin egen trofasthet i det han gör, när han är trofast mot sitt egna ord kan jag helt lita på honom.   Han älskar rätt och rättfärdighet utifrån sitt eget hjärta, ty han uppfyller hela jorden med sin kärlek.

Den gudomliga kärleken är en offrande kärlek, som alltid ger utan att få något tillbaks.

Herrens ord är ett förblivande och skapande ord, till allt skapat i hela skapelsen.

Psalm.  119:67-70:  "Innan jag fick lida for jag vilse, men nu håller jag mig till ditt ord.  Du är god och vad du gör är gott,  lär mig dina stadgar.  De fräcka svärtar ner mig med lögner, men jag lyder villigt dina befallningar.

Deras sinne är trögt som fett , men jag har min lust i din lag".

När jag gick vilse ifrån dina lag-bud och inte ville lyssna på dina bud-ord, då gick jag min egen väg.

När jag valde dig före allt annat, då kunde jag i lydnad följa dina bud-ord.

I lydnad fick jag lära känna din trofasthet och godhet i det du gör mot mig.

Bönen;  Lär mig dina stadgar.

De högmodiga och stolta talar ut sina lögner mot mig, ty deras lögner, förstör mitt liv.

Att villigt lyda dina befallningar är att gå på sanningens väg. I sanningen finns ingen lögn.

Sanningen styrs inte utav lögnaktiga tungor.

Deras sinnen är förmörkade utav deras egna lögner som aldrig talar sanning.

Jag har min lust i Herrens lag, ty det är ett beskydd för min tanke-värld och hjärta mot lögnens tungor.

Psalm.   119:71-74:  "För mig var lidandet till gagn, då lärde jag mig dina stadgar.   För mig är den lag du förkunnat mer värd än mängder av guld och silver.   Dina händer har gjort mig och format mig, ge mig förstånd att lära dina bud.   De gudfruktiga ser mig och gläds, ty jag sätter mitt hopp till ditt ord".  

Den andliga tuktan kan ge ett lidande för det sinnliga, ty i detta sinnliga lidande, får man mötas utav mörker och torka i det sinnliga. "Ty den Herren älskar den fostrar han"    

Kung Salomon berättar för oss i sin gudomliga Visdom; att inte förkasta Herrens fostran.

Ord.  3:11-12:  " Förkasta inte Herrens fostran, min son, känn inte avsky för hans tuktan, ty Herren tuktar den han älskar och agar den son han har kär".

Vi är förmanade till att inte helt förkasta hans milda, nådefulla och barmhärtiga fostran, utav sina egna barn.

Vi behöver inte känna en känsla av avsky för hans fostran, som för oss i en djupare förening av hans fullkomliga närvaro, ty det var hans begynnelse-tanke när vi blev skapade till hans Sons avbild.   "Låt oss skapa människan till vår avbild".      Din lag är för mig som självrunnen honung, ja, sötare än honung; säger Psalmisten, David.

Dina allsmäktiga händer har skapat och format mig; Bönen; Ge mig ett andligt förstånd, till att lära känna dig och din uppståndelse kraft, ty jag har en sökande längtan, att lära känna dina bud.

De gudfruktiga ser mig och gläds över mig; eftersom jag helt förtöstar på ditt ord.

Psalm.  119:75-77:  "Jag vet att dina domslut är rättfärdiga, Herre, i din trofasthet lät du mig lida.  Låt din kärlek bli min tröst, så som du har lovat din tjänare.  Låt mig få möta din barmhärtighet och leva, ty din lag är min lust".    

Dina domslut är alla rättfärdiga, ty du är en god domare, eftersom all godhet finns din i fullkomliga godhet.

Rom. 14:9-12:   "Ty Kristus dog och fick liv igen för att härska över både döda och levande. Hur kan du då döma din broder?  Eller hur kan du förakta din broder?  Alla skall vi en gång stå inför Guds domstol.   Ty det är skrivet: SÅ SANT JAG LEVER; SÄGER HERREN, FÖR MIG SKALL ALLA KNÄN BÖJAS, OCH ALLA TUNGOR SKALL PRISA GUD.  Alltså skall var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud".

Kristi död och uppståndelse gav honom den fulla möjligheten från Fadern att härska över både de döda och levande.  Församlingen i Rom saknar den möjligheten att själva förakta och döma sin med-människa, eftersom vi alla en gång ska stå inför Guds domstol, för att avlägga räkenskap var för sig inför hans domstol.

Hans uppståndelse -liv, gör att alla människors knän, skall ödmjukas och alla tungor ödmjukt prisa sin Gud.

Det grekiska ordet för räkenskap är "logos" ty det betyder ord, tal, tanke, förnuft, beräkning och räkenskap.

När vi en gång står inför Guds domstolfår vi göra räkenskap utifrån våra ord, tal, tanke och förnuft.

I din trofasthet kunde jag lida av motgångar och prövningar.

Din utgivande kärlek är min vardagliga tröst, ty du är en tröstare för övergivna och svaga.    

Din barmhärtighet och nåd är för mig nog, ty jag är din ringa tjänare och tjänarinna.

Psalm.  119:78-80:  "Låt de fräcka stå med skam, de ljuger för om mig, men jag skall begrunda dina befallningar.

De som fruktar dig skall vända sig till mig och lära känna dina lagbud.  Må jag obrottsligt följa dina stadgar, så att jag aldrig står med skam".

De fräcka, högmodiga och stolta låt dem får känna sig skyldiga, när de ljuger för mig, som är en inre djup bön.

Deras tal utifrån ondske-fulla, tankar tungor och läppar är en återspegling på deras högmodiga hjärtan.

Mitt beskydd mot sådana ondeske-fulla människor är att ,jag, tänker i min tanke-värld, tal och i mitt hjärta på dina lagbud, ty de är alla för mig en tröst och en inre styrka.

De som vill lyssna och lyda dina lag-bud, skall vända sig till mig, ty jag är villig att vägleda dem i dina lag-bud.

Bönen;  Jag, ber dig låt mig i allt följa i lydnad dina stadgar, ty jag förtröstar, på din nåd och barmhärtighet.

Psalm.  119:81-83:   "Längtan efter din hjälp förtär mig, jag sätter mitt hopp till ditt ord.  Jag längtar efter att se det du lovat.  När skall du trösta mig?  Jag är som en vinsäck, skrumplad i rök, men dina stadgar glömmer jag inte".

Psalm.  42:2-4: "Som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar jag till dig, o Gud.  Jag törstar efter Gud, efter den levande Guden.  När får jag komma, när får jag träda fram inför Gud?  Tårar har blivit min föda dag och natt.  Ständigt frågar man mig:  "Var är din Gud?"

En sång av Koras söner, vars längtan är som vår inre sökande längtan efter dig, o Gud.  

Sången av Koras söners budskap är:  Hjorten som under dagens värme och solen hetta, får en naturlig törst för att släcka sin törst, av det friska närings-rika vattnet.

Hjorten är en bild på oss människo-barn med samma inre sökande längtan efter dig, o Gud vår eviga källa av hans eviga fullhet.  Min inre sökande längtan uttrycker sig i en längtan av tårar, ty mina tårar är min dagliga föda.

Bönen:  Jag, ställer en uppriktig och ärlig fråga: "Var är du min Gud"?

Psalm.  119:84-88:   "Din tjänares dagar är få, när skall du döma dem som förföljer mig?  De fräcka gräver fallgropar för mig, de följer inte din lag.   Alla dina bud är sanna. Hjälp mig, de förföljer mig med lögner.

De har nästan gjort slut på mig, men jag viker inte från dina befallningar.   Skänk mig liv i din kärlek, då skall jag följa de lagbud du gett".

Psalm. 90:12:  "Lär oss hur få våra dagar är, då vinner vårt hjärta vishet".

Vårt liv innehåller tid.  Vårt liv år en Guds gåva, ty vi formades i vår moders-liv.   Innan våra dagar var komna, var de alla upptecknade i hans allvetande tankar. 

Guds plan med våra liv är att ha inre sökande längtan efter visheten in i våra hjärtan.

Bönen:   När skall du döma mina förföljare i ord och gärningar i mot mig?

De fräcka, högmodiga och stolta gräver fallgropar för mig och planera för mig att falla i dem, ty de har inte ett ödmjukt, lyhört och lydigt hjärta.   Alla dina lag-bud är alla sanna, ty de tillhör din fullkomlighet.

Bönen:  Hjälp mig, endast du kan hjälpa mig med din rättfärdighet, nåd och barmhärtighet, ty de förföljer mig med sina lögner, ty de lyssnar på lögnens, fader.   Lögnens fader lyssnar inte på sanningen.

Deras egna lögner har orenat deras tanke-värld, tal, tunga och läppar.

Med sina lögn-aktiga ord, har de nästan gjort slut på mig, ty min inre styrka och beskydd mot deras lögner är dina befallningar.

Bönen: Gör mig, delaktig utav den treeniga kärleken, ty då kan jag helt följa dina lag-bud.    

 

  

 

               
Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 juli 2013 07:47

Psalm.  119:20-24:  "Längtan efter dina lagar förtär mig dag och natt.  Du kväser de fräcka, förbannad är den som viker från dina bud.   Lyft av mig vanära och förakt, jag har följt dina lagbud.

Om än furstar sammansvärjer sig mot mig, så begrundar din tjänare dina stadgar.

Jag har min lust i dina lagbud, de är mina rådgivare.

Psalm. 63:2:  "Gud, min Gud, dig söker jag, min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig, som ett

kargt och uttrokat land".

Kung Davids längtan när han var i Juda öknen, är en bild på den andliga öken-vandringen, en längtande törst efter

Guds hela närvaro, som känns djupt i både ande, själslivet och hela kroppen. 

Herren kväser de fräcka; de högmodiga, övermodiga och stolta människor, eftersom de har ett sådant levnadsbeteende, ty dessa är förbannade i hans heliga ögon, när de helt överger hans lagbud.

Gal. 3:10:  "Men över alla dem som litar på laggärningar vilar en förbannelse; det står ju skrivet:

"""Förbannad är var och en som inte håller sig till allt som står skrivet i lagens bok och fullgör det""":

Bönen: Lyft av mig vanära och förakt, ty jag lyder och följer dina lagbud.

Lydnaden och ett hel-överlåtet hjärta, gör människan fri ifrån människors träldoms-ok av vanära och förakt. 

Lydnaden och ett hel-överlåtet hjärta är ett beskydd mot människors ondskefulla tungor av förtal, skvaller och hån-fulla ord.

Om än furstar sammansvärjer och förföljer mig, utan någon anledning, trots detta fruktar jag av hela mitt hjärta, hans fullkomliga ord.

Det hebreiska ordet för furstar är "sar" ty det betyder;  befälhavare, ledare och uppsyningsman.

Människor som har ett dominant inflytande över människor, samhällen och nationer.

Dina lag-bud är alla mina rådgivare.

Det hebreiska ordet för rådgivare är "esa", ty det betyder råd och rådslag:

I Psalm 119:24 står det ordagrant: mitt råds män; alltså mina rådgivare.

Ett lyssnande öra av lydnad till Herrens lag-bud är mina fullkomliga rådgivare, för mitt jorde-liv.

Dessa rådgivare är en hjälp för alla mina livs-viktiga beslut i livet.

Psalm. 119:25-27:  "Jag ligger nedtryckt i stoftet, skänk mig liv, som du har sagt.

Jag berättar hur jag levt och du ger mig svar, lär mig dina stadgar.

Låt mig förstå den väg du befallt, så kan jag begrunda dina under. 

Mitt själs-liv; är en bild på mitt jag;   Det hebreiska ordet för själ är "näpäs", ty det betyder andedräkt, själ, liv och människans personlighet eller "jag".

I skapelsens-begynnelse blåste Gud själv in sin egen livs-ande in i människas; Guds avbild".

Bönen;  Skänk mig liv, som du har lovat, mig!!

Vara nedtryckt i stoftet är att se sin ofullkomlighet av fel och brister; din trofasthet och nåd skänker mig liv.

Mitt liv har inte varit dig till behag; har jag en sökande längtan i mitt hjärta, du ger mig svar.

Bönen; Lär mig dina stadgar och lagbud och upplys mitt hjärtats ögon, till ett andligt förstånd.

Ett andligt förstånd är att lära känna hans fullkomliga vilja, med våra jordiska liv.    

Psalm.  119:28-32:   "Jag är bedrövad och gråter, res mig upp, som du har sagt.

Låt mig aldrig slå in på lögnens väg, ge mig i nåd din lag.   Sanningens väg har jag valt, dina lagar har jag  för ögonen.     Jag håller mig till dina lag-bud, svik mig inte, o Herre.

Jag löper den väg dina bud visar, ty du har vidgat min Insikt".

Bönen; Ty jag är bedrövad och gråter i mitt inre, res mig upp, som du har sagt:   Apostla-fursten Petrus säger till sin Mästare o Herre; ty till vem skulle vi gå, ty du har det eviga livets Ord. När vi har det eviga livets Ord, kan vi få en upprättelse, ifrån våra synder, överträdelser och missgärningar, ty i livets ord finns det förlåtelse som renar oss från synd, överträdelser och missgärningar.

Jes. 1:18:   ""Låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. När era synder är scharlakansröda, kan de då bli vita som snö? När de röda som purpur, kan de bli vita som ull""?

Herrens innerliga bön till oss; Guds församling är; Lev i försoning med varandra!!  
Bönen; Bevara mig från lögnens väg; låt mig undervisas av nådens ord från din lag!! 

Sanningens väg vill jag följa i lydnad, som är för mig ett skydd mot lögnen.   Min vandring på Sanningens väg gör att mina andliga och lekamliga ögon, bli fyllda av sanningens ord.

Med ett lydaktigt hjärta håller jag fast vid ditt oförgängliga ord; med en sökande längtan i djupet av mitt hjärta; svik mig inte, o Herre, ty du är en barmhärtig och nådefull Gud i allt vad du säger och gör.

Jag fortsätter livets-vandring på den väg du visat mig, när jag gör det ger du mig gottgörelse tillbaks, att du fyller mig av din gudomliga insikt; att lära känna dig och din uppståndelses-kraft.

Psalm. 119:33-35:  ""Visa mig, Herre, dina stadgars väg och jag skall följa den till slutet.  Ge mig förstånd att lyda din lag, att hålla den helt och fullt.   Led min vandring efter dina bud, den stigen går jag med glädje"".

Bönen; Visa mig, Herre, dina stadgars väg, då kan lydigt följa dem i alla mina livs-dagar.

Psalm.  27:11:  "Visa mig, Herre, din väg! Led mig på en jämn stig, jag omges av fiender".

Bönen; Visa mig, Herre, din väg! Led mig på en jämn stig;   När jag omges utav fiender och förföljare, då blir min stig ojämn att vandra på. Ty de hånar, förtalar, kritisera mig; hela dagarna.

Bönen; Ge mig ett andligt förstånd utifrån din egen visdom, att jag i lydnad följa alla dina lag-bud.

Bönen;  Led mig efter dina bud, då kan jag med full glädje i mitt hjärta, gå på den fullkomliga stigen.

Psalm.  119.36-40:  "Vänd min håg till dina lagbud och inte till snöd vinning.  Vänd min blickfrån det meningslösa, skänk mig liv, som du har sagt.   Håll ditt löfte till din tjänare, så kan jag leva i gudsfruktan.   Ta bort vanäran som skrämmer mig, dina lagar är alltid goda.  Jag längtar till dina befallningar, låt din rättrådighet skänka mig liv. Herre, låt mig få del av din kärlek och den räddning du lovat mig".      

Psalm.  141:4:  "Låt mig inte få lust till onda ord och utföra gudlösa handlingar tillsammans med ogärningsmän. Deras läckerheter vill jag inte smaka.
Vänd mitt hjärta till dina lagbud och vittnesbörd, ty jag vill inte förtrösta på egen själv-vilja.

Låt mina läppars ord vara rena inför ditt heliga ansikte, Ty min bön är ,Herre, rena mina läppar, låt ej orena ord utav förtal, skvaller, kristiska-hånfulla ord utgår från min tunga och mun.!!!

Jes. 6:5-7:  "Jag sade;  "Ve mig! Jag är förlorad, ty jag har orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett  Konungen, Herren Sebaot.    En seraferna flög fram till mig med ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång.  Med  den vidrörde han min mun och sade: "När detta vidrör dina läppar blir  din skuld borttagen och din synd sonad".

Bönen; Låt mina seende ögon vändas ifrån alla världens lockelser till det sinnliga som inte är dig till behag.  

Jag längtar efter ditt liv du vill ge mig, utav de eviga värderna, ty dina lagbud är alltid fyllda av din godhet.

Ty jag har en inre sökande längtan efter dina befallningar, ty din rättfärdighet, ger mig utav din eviga närvaro, Herre.   Din gudomliga kärlek är en utgivande kärlek, ty den kan ge, men får inte alltid kärlek tillbaks.

Bönen; Bevara mig från att uttala onda ord, låt mig vara rädd om tystnaden; tystnaden bevarar mig ifrån att uttala onda ord ur min mun och renar mina läppar.

Psalm.  119:41-44:  "Herre, låt mig få del av din kärlek och den räddning du lovat mig.  Jag kan ge mina smädare svar, ty jag litar på dina ord.    Ryck inte sanningens ord ifrån mig, jag hoppas på dina domslut.

Din lag vill  jag alltid hålla, nu och för evigt".

Bönen; Låt mig bli delaktig av din golgata-kärlek, din egen kärlek utav treenigheten.

Det hebreiska ordet för smädare är "harap" ty det betyder hån, smälek och förakt.

Smädaren har ett högmodigt hjärta, ty han saknar ödmjukheten, i sitt liv.

Hans tal kan vara hånfyllt av onda orda, ty han har orena läppar.  Är jag uppfylld av Guds ord i min inre människa kan jag helt förtrösta på hans ord och ge smädaren svar.

Bönen;  Låt inte sanningens ord ryckas bort från min tanke-värld och hjärta, ty du är en rättvis domare.

Dina lagbud vill jag troget hålla fast vid, i all evighet.

Psalm.  119:45-48:  "I frihet kan jag vandra, ty jag fördjupar mig i dina befallningar.   Jag kungör dina lagbud för kungar och behöver inte blygas.   Jag har min lust i dina bud, ja, jag älskar dem.  Jag sträcker mina händer mot dig och begrundar dina stadgar".

När jag får en djupare insikt och kunskap i ditt fullkomliga ord, jag kan i trygghet och frihet vandra på dina fullkomliga vägar. 

Den helig kärlekens aposteln Johannes säger oss i Joh.8:31-36:

Joh. 8:31-36:   "Till de judar som trodde på honom sade Jesus: "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärljungar.   Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria".

De sade: Vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi skall bli fria?"  Jesus svarade:  "Sannerligen jag säger er; var och en som syndar är slav under synden.

Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid.  Om nu Sonen befriar er blir ni verkligen fria".

När jag vandrar i full frihet och trygghet i hans fotspår , kan jag med ett frimodigt hjärta vittna om dina lagbud inför all överhet som är insatt av dig.

Romarbrevets budskap om överheten, är aktuell för dagens olika nationer, i vår värld.

Rom. 13:1-4:  "Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig.  Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom.  De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning,, och de som gör motstånd drar straff över sig själva.  De styrande är inget hot mot goda gärningar, men mot onda.  Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda.

Men gör du det onda, känn då fruktan.  Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd, den står ju i Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall drabba den som gör det onda".

En sökande längtan efter Herrens lag, är att ha en full kärlek till treenigheten, att lyssna på den och låta den tränga djupare ned i den inre människan, för att skapa ett nytt liv i oss och vår omgivning.

Sträcka  sina händer mot treenigheten, är att helt över-låta sig till den. Min tankevärld, tungas tal och att ha ett ödmjukt hjärta som alltid söker treenighetens vilja.

Psalm. 119:49-53:  "Minns vad du sagt till din tjänare, du har ju gett mig hopp.  Det tröstar mig i mitt elände att ditt löfte skänker liv.  De fräcka hånar mig grovt, men jag viker inte från din lag.   Jag minns dina urgamla lagar, Herre, de ger mig tröst.  Brinnande vrede fyller mig när de gudlösa överger din lag".

Bönen; Herre, minns du vad du sagt till din tjänare; ty jag vet att du är trofast enligt dina dyrbara löften.

Dina löften är mig livets tröst under min jordiska vandring.

Det hebreiska ordet för tjänare är "abad" ty det betyder tjänare, slav och träl.

Vara tjänare, slav och träl mot min köttsliga vilja, är att villigt göra hans vilja.   Bruka mina lemmar i rättfärdighetens tjänst istället för i orättfärdighetens tjänst.   Att använda sina lemmar i rättfärdighetens tjänst ger liv, men att använda dina lemmar i orättfärdighetens tjänst ger död; valet gör vi själva.

Gud är tröstens Gud genom sin dyrbara löfen till oss; i andra korinterbrevet ges det en förklaring till att han är tröstens Gud som tröstar oss. 

2 Kor. 1:3-5:  "Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud.  Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt.  Ty liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanade får vi också riklig tröst genom Kristus".

De fräcka, övermodiga och stolta talar hånfullt mot mig, trots detta bevara jag ditt ord i min tanke-värld, på min tunga och i mitt hjärta.     Dina urgamla lagar, förändras ej ty de står för evigt fast i himlen.

En brinnande helig vrede utifrån mitt hjärta, har jag, när jag ser att de gudlösa överger dina lag-bud.

När jag fruktar för dina lag-bud, jag känner denna heliga vrede i min inre människa.

Den gudlöse förkastar Kristus, ty han har valt att gå sin egen väg, eftersom han har ett högmodigt hjärta.  Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 juli 2013 09:32

                                                  
    GUDS LÅNGMODIGHET;  MOT OSS.

Profeten Jesaja berättar för oss om Guds långmodighet mot sitt folk som inte vill hörsamma hans närvaro och röst, när han söker dem, som ändå är hans Sons avbild, skapad av hans begynnelse-tanke att för alltid ha en evig gemenskap med treenigheten i all evighet.

Jesaja. 65:1:  "Jag hade svar åt dem som inte frågade mig, lät mig finnas av dem som inte sökte mig.

"Här är jag, här är jag!" sade jag till ett folk, som inte åkallade mitt namn"".

""""Gud som är allvetande och allsmäktig som har skapat människan till sin egen avbild ha en djup kunskap om hennes behov, eftersom människan föll i Edens lustgård lyssnade på lögnen istället för på sanningen som är nedlagd i treenigheten, föll människan med lögnens hjälp in i synd, överträdelser och missgärning, dess slutsats blir att hennes inre högmod, gör att hon söker andra källor, för att få svar på sina behov.  

Jesaja. 55:6:  "Sök Herren medan låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära":

En uppmaning till att ha en sökande längtan efter Herrens närvaro, ty löftet är att han är närmare dig, än du tror att han är, medan tid finns för det. Åkalla du honom med ett ärligt hjärta, när han är dig nära; hans löfte till dig, du människo-barn jag är dig nära, med min eviga närvaro, för att alltid umgås med dig, mitt barn, min egen Sons avbild, skapade av min egna skapar-hand.

Romarbrevets författare skriver ned i sitt brev till församlingen i Rom, med att citera Profeten Jesaja ord:

Rom. 10:20-21:  "Och Jesaja går så långt att han säger: Jag blev funnen av dem som inte sökte efter mig, jag visade mig för dem som inte frågade efter mig.  Men om Israel säger han: Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och motspänstigt folk":

Ett folk, en nation som vill följa sin egna rådslut och viljor har ingen inre längtan och behov utav att rådfråga, sin skapare som ändå är allvetande och allsmäktig. Ett av de största hindren för att söka Herren är hennes högmodiga och stolta hjärta: som säger till hennes tankevärld; du kan klara av att göra dina egna beslut på egen hand, ty du är ett olydigt och motspändigt folk.

Jesaja. 65:2:  "Ständigt har jag räckt ut händerna mot ett tredskande folk, som vandrar den orätta vägen och följer sina egna planer".

I alla tiden sedan ni övergav mig, min heliga närvaro som ni mitt folk, valde att efter er egna fria vilja, att gå era egna vägar, har min långmodighet alltid sökt er.    Ni följer era egna tankar och viljor, istället för min eviga vilja och plan med era liv.

Jer. 7:24-25:   "Men de ville inte lyssna, inte höra på mig. Era fäder lydde sina onda och hårda hjärta. Från den dagen de lämnade Egypten ända till denna dag har de gått bakåt och inte framåt.  Gång på gång sände jag mina tjänare profeterna till dem".

Ett människo-hjärta som är ont och hårt ( ett stenhjärta ), saknar en längtan och vilja efter att söka Herrens närvaro. Hans profeter blev utav honom utsända med det goda budskapet; gör bot och bättring, men de hade inget behov, av denna botgörelse från sin synd, sina överträdelse och missgärning.

Jer. 11:7-8:   "Gång på gång, från den dag, jag förde era fäder ut ur Egypten och ända till denna dag, har jag varnat dem och sagt: Lyd mig!!..   Men de ville inte lyssna och hörde inte på mig; alla följde de sina onda och hårda hjärtan".

Profeten Jeremia som fick sin gudomliga profet-kallelse nedlagd i sin moders-liv; fick vara ett Guds språkrör till ett folk utav ett ont och hårt hjärta, som inte lyssnade på ödmjukhetens maningsrop;   Gör bot och bättring från era synder, överträdelser och missgärningar.

Olydnaden vill inte lyda.   Olydnaden vill alltid gå sina egna vägar och fullborda sina egna viljebeslut.

Jes. 65:3-5:   " Det folk som öppet kränker mig hela tiden. De förrättar offer i trädgärdar och tänder offereld tegelaltaren.  De håller till i gravkamrar och tillbringar natten på lönnliga platser, de äter fläsk och lagar soppa på orent kött.  De säger "Håll dig undan, rör mig inte, min helighet kan smitta!"

Sådana är som rök i min näsa, som en ständigt brinnande eld".

""När de inte vill söka min heliga närvaro, söker de av sina onda och hårda hjärtan, det som tillhör det skapade istället för min närvaro.   Deras olydnad och ständiga ovilja med att söka Herren, öppnar för deras andliga förblindhet, att söka det skapade.  

De söker upp mörka gravkamrar, eftersom deras hjärtan och tankevärld har blivit förmörkade av deras egna högmod och stolthet, ty de sökte inte; Guds närvaro och härlighet.

Mörka gravkamrar vittnar om evig död och förgängelse, istället för ett evigt liv och oförgänglighet.

De har sina viloplatser på lönnliga platser; vilket innebär att under nattens vila är lögnen deras ständiga informatons-källa.   De äter fläsk och lagar soppor; vilket leder fram till att leva i frosseri, alltså de har buken till sin Gud.    """"Deras Gud är buken och sin ära får de genom könet, dessa som bara tänker på det jordiska""".

Fil. 3:19b-c.    De säger i sina högmodiga och stolta hjärtan: "Håll dig på avstånd, du får inte vidröra mig, som vill leva sitt egna liv i frosseri och utsvävningar, med själv till egen ära.

Har man lögnen som sin informations-källa, börjar man tro att själva lögnen är sanningen.

Min egna helighet kan smitta dig, vidrör mig inte. 

Lögnen gör heligheten till en falsk helighet.  

Sådana är som rök i min näsa, som en ständigt brinnande eld.

Guds röst genom Profeten Jesaja säger oss; att sådana människor med detta levnadssätt, tankesätt och talesätt,

är som en rök i hans allsmäktiga näsa, han som vet allt och kan allt och de är en brinnande och förtärande eld, i hans heliga närvaro.

Jesaja. 65:6-7:  "Det står upptecknat inför mig, jag tiger inte förrän jag har vedergällt dem, för deras och deras fäders synder, säger Herren.

De tänder offereld på bergen och smädade mig på kullarna. Nu får de plikta för vad de gjort, vedergällningen skall drabba dem".

Alla era synder, överträdelser och missgärningar är upptecknade inför mitt heliga ansikte, ty jag kommer att vedergälla er efter era försyndelser, både när det gäller era och era fäders synder.

Det hebreiska ordet för upptecknade är "katab" vilket betyder rita, inrista, ingravera, uppteckna och            ( upp )skrivna.

Det hebreiska ordet för smäda är "harap" vilket betyder vara skarp ( mot ) håna och smäda.    

Med sina orättfärdiga gärningar hånade och smädade de Gud på bergen och kullarna, när de tillbad skapelsen och dess beläten, istället för skaparen.

2. Mos. 20:5:  "Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skull drabba barnen till intill tredje och fjärde led när man försmår mig".

Hosea. 4:13:  "Uppe på bergen offrar de, och på höjderna tänder de offereld under ekar och popplar och terebinter, som ger så skön skugga.

Så blir era döttrar horor, så begår era svärdöttrar äktenskapsbrott".

Dessa synder, överträdelser och missgärningar utför de under stora ekar, popplar och terebinter som ger dem en skön skugga. I denna sköna, svalkande och mörka skugga, försöker de att dölja sina synder, överträdelser och missgärningar inför hans heliga ansikte.   Lögnen talar alltid sitt klara språk, till deras tanke-värld, onda och hårda hjärtan.   Gud är ljus, ty inget är fördolt, för honom.

Kärlekens apostel den helige Johannes skriver:

Joh.3:19-20:  "Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda.

Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas".


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2013 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se