Alla inlägg under december 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 december 2017 07:21


ORD FÖR DAGEN  MARS MÅNAD   2018.


Första dagen.


Fullkomlige känner livets väg  valt vandra på

den  älskar fullkomlighetens stigar.


Andra dagen.


Behärskade tankar  behärskad tunga

     behärskat lyssnande  behärskat lyssnande

människan själv väljer vad hon vill göra.


Tredje dagen.


Man lär sig först att gå  sedan springa

      inte tvärtom.


Fjärde dagen.  


Elake iklätt sig elakhetens ärekrona på sitt huvud.


Femte dagen.


Snälle iklätt sig snällhetens ärekrona på

      sitt huvud.


Sjätte dagen.


Ödmjukheten vad skön och vacker den är.


Sjunde dagen.


Högmodet vad smutsig och ful den är.


Åttonde dagen.


Ödmjukheten får vara sig själv i den ödmjuke.


Nionde dagen.


Snällheten tröstar och hjälper den snälle.


Tionde dagen.


Snällheten snälles rådgivare.


Elfte dagen.


Älska saktmodigheten.


Tolfte dagen.


Leva i saktmodigheten.


Trettionde dagen.


Bära saktmodigheten i sitt hjärta & i sina tankar.


Fjortonde dagen.


Fåfängliga & tomma ord och tankar

skadliga för hjärtat och tankar.


Femtonde dagen.


Behärskad tunga ärar fullkomligheten.


Sextonde dagen.


Våra ögon  jämförs med två öppna fönster vad vi ser

       kommer in i våra hjärtan.


Sjuttonde dagen.


Ödmjuke tar hänsyn till ödmjukheten låter den

     vara i centrum av sitt liv.


Årtonde dagen.   


a.  Behärskat seende.


b.  Behärskat lyssnande.


c.  Behärskat talande.


Nittionde dagen.


Tiden avgör människans ålder  inte människan åldern.


Tjugonde  dagen.


När dagen är förbrukad  står morgondagen

för dörren.


Tjugoförsta dagen.


a.  Tacksam för hjälpande händer.


b.  Tacksam för tröstande ord.


c.  Tacksam för för stödet och hjälpen.


Tjugoandra dagen.


Ser tystnaden som en  god livs-kamrat.


Tjugotredje dagen.

                 Tystnaden skadar ingen.


Tjugofjärde dagen.


Tystnaden har många vänner.


Tjugofemte dagen.


Ondskan smärtsam för hjärta och sinne.


Tjugosjätte dagen.


Ondskan tjuvaktig i sitt beteende.


Tjugosjunde dagen.


Ondskan tar det som inte tillhör henne.


Tjugoåttonde dagen.


Ondskan tidsjuv och enrgitjuv.


Tjugonionde dagen.


a.  Visheten barmhärtig. b. Dårskapen  o-barmhärtig.


Trettionde dagen.


Varje dag älskar den ödmjuke ödmjukheten.


Trettioförsta dagen.


a.  Varje dag lever den ödmjuke i ödmjukhetens närhet.


b.  Varje dag känner den ödmjuke sin trygghet

i ödmjukhetens närhet.


#De fattiga är sådana underbara människor.

     En kväll gick vi ut och tog hand om fyra människor.

     En av dem var förfärligt dålig.

Jag sade till systrarna:  "Ta hand om de tre andra,

    ni, så tar jag hand om henne här som ser

sämst ut".

      För henne gjorde jag allt som min kärlek

förmådde.

      Jag lade honom till sängs, och det kom ett så vackert leende över hennes ansikte.

      Hon grep min hand och sade bara ett enda ord:

"Tack"  ----- och så dog hon.  


MODER TERESA.    DET LEVANDE ORDET. 

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2017 17:34

TILL DE  KRISTNA I ROM


HÄLSNINGAR.  1:1-7.


¤Romarbrevet.  1:1.


1.  #Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till

apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium#.


Paulus kallad till Apostla-tjänst.

       Avskiljd som Kristi Jesu tjänare.

Förkunna Guds evangelium.


Apostlagärningarna. 9:15-16.


15.  #Men Herren sade till honom: "Gå, honom har jag utvalt till mitt redskap.

       Han skall föra ut mitt namn, till hedningar

och kungar och Israels folk#.


Herrens sade till Ananias:  Gå, lyd mig Saulus

     från Tarsus  utvalt som mitt redskap.

Redskapet i mina händer förkunna mitt namn

       till hedningar  kungar  och mitt egendomsfolk.

Israels folk som avföll från mig hårdnackat

       gensträvigt folk. 


16.  #Och jag skall låta honom veta hur mycket

han måste lida för mitt namns skull#.


Jag ska låta min tjänare Paulus veta hur mycket

      han ska lida för mitt namns skull.


¤Romarbrevet.  1:2.


2.  #Som Gud har utlovat genom sina profeter i de

heliga skrifterna#.


Genom sina profeters budskap: Gud har utlovat

     i de heliga skrifters tal  en rättfärdighet från Gud.


RÄTTFÄRDIGHET GENOM TRO.


Romarbrevet. 3:21.


21.  #Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet

som inte beror av lagen men som lagen och 

      profeterna har vittnat om#.


Gud har uppenbarat en rättfärdighet.

        Rättfärdighet genom tron.

Rättfärdighet fri från lag-gärningar:: Du skall.

  Lagen fick sitt slut genom korsets försonings-verk.


Romarbrevet. 16:26.


26.  #Men nu har uppenbarats och på den

evige Gudens befallning gjorts känd med hjälp

      av profetiska skrifter för att alla folk

skall föras till tron#.


Evige Gudens befallning blivit uppenbarat

     gjort sig känd av profetiska skrifter.

Inför alla folkslag bli rättfärdiggjorda av tro.  


ETT LEVANDE HOPP.


Första Petrusbrevet.  1:10.


10.  #Det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den

     nåd som ni skulle få#.


Profeterna förutsade denna mänsklighetens räddning:  sökte  utforskade profeterade

    om den evige Gudens nåd och barmhärtighet

som gavs genom rättfärdigheten i tron.

    

¤Romarbrevet.  1:3.


3.  #Evangeliet om hans son, som till mänskliga

härkomst var av Davids ätt#.


Guds Sons genom Jesu  fosterfar Josef har sin härkomst av Davids ätt.


DEN RÄTTRÅDIGE HÄRSKAREN.


Jesaja bok.  11:1.


1.  #EN GREN SKALL växa ur Jishajs avhuggna stam, ett skott skjuta upp ur hans rot#.


Rättrådige härskaren: svekfri sveklös:  jämförs

   med levande grenen växer ut från

Jishajs avhuggna trädstam.

       Skottet vilket ger nytt liv vilket skjuts upp

ur hans rot.

  

2.  #Han är fylld av Herrens ande, vishetens och insiktens ande, klokhetens och kraftens ande,

       kunskapens och gudsfruktans ande#.


Beskrivning av svekfrie sveklöse härskaren:


1.   Fylld av Herrens ande.


2.   Fylld av vishetens och insiktens ande.


3.   Fylld av klokhetens och kraftens ande.


4.   Fylld av kunskapens och gudsfruktans ande.


3.  #Han dömer inte efter skenet, skipar inte rätt

efter rykten#.


Dömer inte efter människans yttre livsföring.

       Bryr sig inte om ondsinta tungors falskhet.


4.  #Rättvist dömer han de svaga, med oväld

skipar han rätt åt de fattiga i landet.


     Försvara de svaga och fattiga i landet. 


Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg,

     de ondas liv blåses ut av hans tal#.


Hans allmakts-ord: jämförs med tuktans käpp

     på våldsmännens rygg.

Ondsintas liv: förgörs av hans muns tal.  


5.  #Rättvisan är hans bälte, troheten bär han

kring livet#.


Rättrådige bär rättvisans bälte runt sin kropp.

     Troheten: hans hjärtats lärdom för livet. 


JESU SLÄKTTAVLA.


Matteus. 1:6.


6.   #Jishaj till David, konungen#.    


Guds Son: Jesus Kristus genetiska ursprung:

    genom Jungfru Maria har sin härkomst:


Jishaj till David,  Israels konung.

     Jesu moder härstammar från Jishajs avhuggna

stam, blev ett levande skott:  Jesus Kristus:

    Guds Son kommen i köttslig gestalt.  

Genom jungfruns födelsen. 


Lukas. 2:4.


4.  #Och Josef, som genom sin härkomst hörde till

Davids hus, begav sig till Nasaret i Galileen upp

      till Judeen, till Davids stad Betlehem#.

   

¤Romarbrevet.  1:4.


4.  #Och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse

        från de döda: Jesus Krisus; vår Herre#.


Daniels bok. 7:14.


14.  #Åt honom gavs makt ära och herravälde,

så att människor av alla folk, nationer och språk

      skulle tjäna honom. 


Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra,

     och hans rike skall aldrig gå under#.


JESUS SÄNDER UT SINA LÄRLJUNGAR.


Matteus evangelium. 28:18.


18.  #Då gick Jesus fram till dem och talade till dem:

     "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden."


Apostlagärningarna. 13:32-35.


32.  #Vi förkunnar alltså för er detta budskap:

löftet som fäderna fick#.


33.  #Har Gud infriat åt oss, deras barn, genom

att låta Jesus uppstå, som det heter i andra

     psalmen:

DU ÄR MIN SON, JAG HAR FÖTT DIG I DAG#.


34.  #Och att han lät honom uppstå från de döda

så att han aldrig mer skall återvända till  

       förgängelsen, det har han sagt med dessa ord:

JAG SKALL UPPFYLLA ÅT ER DE HELIGA OCH

      ORYGGLIGA LÖFTEN JAG HAR GETT DAVID#.


35.  #Ty på ett annat ställe säger han:

DU SKALL INTE LÅTA DIN HELIGE MÖTA

       FÖRGÄNGELSEN#.


Första Timoteusbrevet. 3:16.


16.  #Och erkänt stor är vår religions hemlighet:

    Han uppenbarades som jordisk varelse,

rättfärdigades somm andlig,

      skådades av änglarna,

förkunnades bland hedningarna,

      vann tro i världen

och togs upp i härligheten#.  


TJÄNSTEN I DEN NHIMMELSKA HELGEDOMEN.


Hebreerbrevet. 9:14.


14.  #Hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som ki kraft av evig ande har framburit sig 

       själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra

samveten från döda gärningar så att vi kan

        tjäna den levande Guden#.  


¤Romarbrevet.  1:5.


5.  #Genom honom har jag fått nåden och uppdraget att som apostel föra alla hedningar till lydnad i tro,

     hans namn till ära#.


ANANIAS, SAUL I DAMASKUS.


Apostlagärningarna.  9:15.


15.  #Men Herren sade till honom:

"Gå, honom har jag utvalt till mitt redskap.

       Han skall föra ut mitt namn till hedningar

och kungar och Israels folk#.


Romarbrevet.  11:13.


13.  #Men till er hedningar vill jag säga:

Just som apostel för hedningarna prisar jag

min tjänst#.


HEDNINGARNAS APOSTEL.


Romarbrevet. 15:16.


16.  #Gett mig uppdraget att gå ut till hedningarna

som Kristi Jesu tempelpräst och i helig tjänst

        förvalta Guds evangelium.

Så skall hedningarna bli ett offer som är helgat

      genom den heliga anden och som Gud därför

tar emot#. 


MÖTE MED APOSTLARNA I JERUSALEM.


Galaterbrevet. 2:7-9.


7.  #De såg att jag är betrodd med att föra evangliet till de oomskurna på samma sätt som Petrus

      till omskurna#.


8.  #Han som har gett Petrus kraft att vara apostel

bland de omskurna har också gett mig kraft

     att vara det bland hedningarna#.


9.  #Och när de förstod vilken nåd jag hade fått

------ var det Jakob, Kefas och Johannes,

      dessa som ansågs vara pelarna ------ räckte de mig och Barnabas handen som tecken på vår

      samhörighet.

Vi skulle gå ut till hedningarna och de till

      de omskurna#. 


Första Timoteusbrevet.  2:7.


7.  #Och för det har jag satts att vara förkunnare

och apostel --- jag talar sanning, jag ljuger inte

      ------ en lärare för hedningarna i tro och sanning#.    


¤Romarbrevet.  1:6.


6.  #Bland dessa är också ni, som är kallade att  tillhöra Jesus Kristus#.


¤Romarbrevet.  1:7.


7.  #Jag hälsar er, alla Guds älskade i Rom,

kallade att vara hans heliga.

       Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus#.     


Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2017 17:34
MANASSES BÖN.


¤1.  #Herre, allhärskare, våra fäders Gud,

Abrahams, Isaks och Jakobs Gud och deras

        rättfärdiga ättlingars#.


Abrahams, Isaks, Jakobs Gud allhärskaren.

      Våra fäders Gud  deras renhjärtligas

ättlingars Herre.


¤2.  #Du som har skapat himmel och jord med

all deras prakt#.


Våra fäders Gud skapat himmelen och jorden.

          Himlen och jorden med deras

skapade prakt.


¤3.  #Du som fjättrade havet med ditt befallande ord, du som trängde djupet och förseglade det

        med ditt fruktade och ärorika namn#.


Du, vår allhärskare  fjättrade havet med ditt skapade ord.

     Skapade havets djup förseglade det.


HERRENS FÖRSTA TAL:  SKAPELSEN OCH NATUREN.


Jobs bok. 38:8-11.


8.  #Vem satte portar som spärr för havet?

När det bröt fram ur moderlivet#.


Jag bestämde där portar blev till för att begränsa

havets yta.


9.  #Och jag gav det molnen till kläder och dimman till lindor#.


Gav molnen vara klädnad för skapelsen.

      Dimman till vara skapelsens lindor.


10.  #Satte jag för det en gräns och stängde med

portar och bommar#.


Bestämde en given gräns för havet stängde havets stolthet inom utsatta portar och bommar.


11.  #Jag sade: "Hit men inte längre, här skall

dina stolta vågor hejdas#.


Ni stolta vågors styrka: hit men inte länge.


Psalm.  104:9.


9.  #Du satte en gräns för vattnet:  aldrig mer

skall det täcka jorden#.


    Fastställde bestämd  gräns för vattnets flöde.

Vattnets flöde aldrig vidröra jordens yta.

 

¤4.  #Och som får allting att rysa och darra

för din makt#.


Allt skapat känner respekt för din allmakt.


¤5.  #Ty ingen uthärdar din majestätiska glans,

ingen kan utstå din vrede som hotar syndare#.


Din makts majestätiska glans outhärdig.

       Din härskande vrede hotar de ondsinta.


Psalm. 21:9-10.


9.  #Din hand når alla dina fiender, din starka arm

når dem som i en brinnande ugn när du visar dig.

      Herren förtär dem i sin vrede, elden slukar dem#. 

    Din allvetande hand når alla dina fiender.

Din allsmäktige starka arm når dem i din vredes

       brinnande ugn.

Elden hetta slukar dem levande.


EN BÖN AV GUDSMANNEN MOSE.


Psalm. 90:7-9.  


7.  #Din harm förtär oss, vi slår av skräck när du

vredgas#.


Din ilska förgör oss:  blir skräckslagna av din

heliga vrede.


8.  #Du granskar våra synder, allt vi dolt ligger öppet för din blick#.


Du utrannsakar varje synd i våra liv.

       Inget fördolt för dina rättfärdiga blickar.


9.  #Våra dagar rinner bort under din vrede,

våra år försvinner som en suck#.


Våra livsdagar försvinner som vinden  under din

heliga vrede.

        

¤6.  #Och ingen kan mäta eller fatta ditt löftes nåd#.


Jordiska visdomen kan inte förstå ditt löftes nåd. 


¤7.  #Du är Herren, den Högste, full av medkänska,

sen till vrede och rik på kärlek, människors

      lidande väcker din ånger#.


Du, den Högste, visar fullkomlig med-känsla.

       Sen till vrede  rik på kärleken.

   

     Du, Herre, har i din mildhet och godhet lovat

dem som syndat mot dig att de får omvända sig

       och bli förlåtna; i sin stora barmhärtighet

har du bestämt att syndare kan omvända sig

och bli räddade#.


Din stora barmhärtighet räddar de ondsinta.

        Barmhärtigheten förlåter alla ondsinthet.

Din mildhet och godhet lovar syndaren förlåtelse.


Syraks bok. 2:11.


11.  #Nej, barmhärtig och nådig är Herren,

han förlåter synder och hjälper i nödens stund#


Beskrivning om vem Herren är: barmhärtig

och nådig i vad han gör.

        Förlåter människors synder.

Hjälpsam i olyckor och faror.


Hesekiels bok.  18:21.


21.  #Om den gudlöse upphör med sina synder

och håller mina bud och handlar rätt och rättfärdigt

       skall han leva.

Han skall inte dö#.


Upphör den ondsinte med sina gudlösa gärningar,

        lyder mina bud och lever renhjärtligt

och o-straffligt skall han få leva.


Salomos Vishet. 12:19.


19.  #Genom att handla så har du lärt ditt folk att

den rättfärdige skall visa människokärlek, och du

       har fyllt dina söner med hopp, ty du ger

dem tillfälle att vända om när de syndar#. 


Den renhjärtlige  o-strafflige visar sin kärlek

inför sina med-människor.

     Den rättfärdige lärt sig älska sin nästa:

fått tillfälle för sann omvändelse från sina

ondsinta handlingar.

    

¤8.  #Du, Herre, de rättfärdigas Gud, krävde inte

omvändelse av de rättfärdiga, av Abraham, Isak      och Jakob, som aldrig syndat mot dig,

men av mig syndare kräver du omvändelse#.


Du, Herre o-straffligas Gud, krävde inte omvändelse

      av de renhjärtliga.

Av de gudlösa kräver du omvändelse. 


¤9.  # Ty mina lagbrott är  otaliga som havets sandkorn.

       Herre, mina lagbrott är otaliga, och jag får

ingen lindring, så att jag kan höja mitt huvud,

       ty jag är ovärdig att lyfta blicken mot

himlens höjd för all min orättfärdighets skull.

       Det är med rätta jag plågas, Herre, jag pinas

efter förtjänst fjättrad#.


Mina lagbrott mot dina bud som havets sandkorn.

      Lagbrotten i mitt liv till antalet som

havets oräkneliga sandkorn.

      Jag är o-värdig lyfta min stolta blick mot

himlens höjd.

      Känner ingen lindring i mina lagbrott.

         

¤10.  #Och böjd av tunga järnbojor, så att jag inte

kan lyfta mitt huvud.

         Ty jag väckte din glödande vrede och

gjorde det som är ont inför dig, när jag ställde 

       upp de vidriga avgudabilderna och lät

dessa skändligheter bli fler och fler#.


Mitt nedböjda skamfyllda huvud tyngd av järn-bojor.

      Uppväckte din glödande vrede.

Ställde upp de vidriga avgudabilderna inför dig.

      Vidriga avgudabilderna blev fler och fler.   


¤11.  #Nu böjer jag knä  i mitt hjärta och ber dig

att visa din mildhet#.


Böjer mina stolta knä i mitt hjärta.

      Beder i ödmjukhet  visa mig din mildhet. 


¤12.  #Jag har syndat, Herre, och jag vet vad jag

har brutit#.


Jag bekänner mina synder, Herre.

      Jag vet, jag brutit mot dina bud. 


EN PSALM AV DAVID NÄR PROFETEN NATAN 

      VARIT HOS HONOM, SEDAN DAVID

VARIT TILLSAMMANS MED BATSEBA#.


Psalm. 51:5-6.


5.  #Jag vet vad jag brutit, min synd står alltid

inför mig#.


6.  #Mot dig, bara mot dig har jag syndat,

jag har gjort det som är ont i dina ögon.

       Du har rätt när du ställer mig till svars,

den dom du fäller är rättvis#.


Mina ondskefulla gärningar bara mot dig:

     Jag har syndat.

Jag gjort överträtt dina heliga bud.

       Du har rättvisan på din sida döma mig. 


KLAGAN OCH SYNDABEKÄNNELSEN.


Jesaja bok. 59:12.


12.  #Många är våra brott, det vet du, våra synder vittnar mot oss. 

       Vi tänker på våra brott, och vet att vi har felat#.


I sina hjärtan känna klagan och bekänna synder

syndiga lagbrott.

       Syndiga lagbrotten: mot oss själva.

Vi tänker ständigt på dem.

      Vi vet i våra hjärtan vi har alla felat. 


¤13.  #Jag bönfaller och ber dig: förlåt mig, Herre,

förlåt mig, låt mig inte gå under genom mina  

         lagbrott, vredgas inte för övrigt, låt inte mina olyckor vara för alltid, förvisa mig inte till

      jordens nedersta djup; du är ju de

obotfärdigas Gud, Herre#.


I min ödmjukhet ber till dig: förlåt mig, Herre.

    Låt inte mina många lagbrott vara mig till

personliga olyckor och faror:  förlåt min Herre.


Låt mig inte få mötas av din heliga vrede.

      Du är ju de ondsintas Gud, Herre.

Tillåt mig inte få smaka jordens nedersta djup

       av bestraffning. 


¤14.  #Då blir det som händer mig ett bevis för din

godhet, ty i din stora nåd räddar du mig fast

       jag är ovärdig#.


Din barmhärtighet och nåd  beviset för din godhet.

      Din stora nåd: livets räddning min ondsinta

natur är dig o-värdig. 


¤15.  #Och jag skall prisa dig så länge jag lever.

Dig lovsjunger hela den himmelska hären,

        och din är äran i evighet. Amen#.  


I tacksamhet vill jag lovprisa dig så länge

jag får leva.

       Himmelska härskaran lovsjunger du:

den Högste.

      Äran är din i all evighet:  min Gud.       


   

   

      

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2017 17:32

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

DEL.  94.


#Jag riktade mitt sinne mot den ( visheten ),

      och tack vare min renhet fann jag den#.


Syraks bok.  51:20a.


9400.  O-tacksamheten  belönas med

o-tacksamheten.


9401.  Tacksamheten bättre än o-tacksamt hjärta.


9402a.  Frid i själs-livet  bättre än oro.


9402b.  Vara fridfull & sorgfri  bättre än sorgsen.


9402c.  Vara sorgfri bättre än sorgtyngd.


9403.  Bättre vara bekymmerslös än bekymrad.


9404.  Vara uthållig och tålmodig i glädjen

bättre än vara sorgsen och o-tålig.


9405.  Bättre vara sorglös än sorgsen.


9406.  Sinnes-friden & sinnesron  frid & ro

i själs-livet.


9407a.  Ödmjuke överger inte ödmjukheten.


9407b.  Ärlige överger inte ärligheten.


9407c.  Vänlige överger inte vänligheten.


9408.  Saktmodige är i saktmodet omringad

omsluten  ärad av saktmodighetens

      hälsa och läkedom.


9409a.  Saktmodige hatar och föraktar vreden

väljer istället saktmodighetens rikedomar.


9409b.  Godheten hatar och föraktar elakheten

väljer istället godhetens rikedomar.


9409c.  Ärligheten hatar och föraktar o-ärligheten

väljer istället ärlighetens rikedomar.  


9410.  Saktmodige främlingen inför vreden.


9411a.  Ödmjuke älskar ödmjukheten hel-hjärtat.


9411b.  Snälle älskar snällheten hel-hjärtat.


9411c.  Ärlige älskar ärligheten hel-hjärtat.


9412.  Många pratsamma ord få ord och handlingar.


9413.   Hörsamt hjärta talar hörsamma ord.


9415.   Lydnadens väl-uppfostade hjärta undviker

olydiga hjärtat.


9416.  Snällhetens hjärta  lydigt hjärta.


9417.  Mjukt och snällt hjärta  lydigt hjärta.


9418a.  Bättre äta snällhetens bröd än elakhetens.


9418b.  Bättre äta ärlighetens bröd än o-ärlighetens.


9418c.  Bättre äta barmhärtighetens bröd än

o-barmhärtighetens.


9419a.  Kärleksfulle trolovad med kärleken.


9419b.  Ödmjuke trolovad med ödmjukheten.


9419c.  Milde trolovad med mildheten. 


9420.  Tiden avgör människans ålder.


9421.  Födelse-tiden avgör människans ålder.


9422a.  Barnet väljer inte sina egna föräldrar.


9422b.  Barnet väljer inte sina egna personliga gener.


9422c.  Barnet  ursprungliga gener ärvs från föräldrarna.


9423.  Egoismen villig göra sin egna vilja

planera sitt egna liv  ära och upphöja sig själv.


9424a.  Ödmjuke vill inte bli ärad av högmodet.


9424b.  Elake ärad och upphöjd av sin egen elakhet.


9424c.  Snällheten vill inte bli ärad av elakheten.


9425.  Avundsjukes handlingar och ord

ärar och upphöjer avundsjukan.


9426a.  Godheten och kärleken varandras vänner. 


9426b.  Vänligheten och kärleken varandras vänner.


9426c.  Snällheten och kärleken varandras vänner.


9427.  Tåligheten och med-lidandet

varandras vänner.


9428.  Barnen och familjen vid god hälsa

trivs moders-kärleken  kärleken till mannen.


9429.  Aldrig blir uppmuntran svårt uppmuntra andra.


9430.  I den vredes hjärta & tankar ges inget utrymme för saktmodighetens rikedomar.


9431.  I den ödmjukes hjärta & tankar ges

inget utrymme för högmodet.


9432.  Tillåter sig ödmjukhet formas i gemenskap

med andra människors tankar och viljor.


9433.  Bemötas av häftiga tankar och hjärtan

formas den saktmodige in i saktmodighetens vilja

tankar & hjärta. 


9434.  Ärar ödmjukheten och saktmodet  högre än

stoltheten och häftigheten. 


9435a.  Den vredes ögon fyllda av vrede.


9435b.  Häftiges ögon fyllda av häftighet.


9435c.  Ilsknes ögon fyllda av ilskenheten.


9436a.  Ödmjukheten själs-livets styrka.


9436b.  Högmodet själs-livets svaghet.


9437a.  Snällheten själs-livet styrka.


9437b.  Ärligheten själs-livets styrka.


9738.  De som älskar lögnen lever i den.


9439.  De som älskar förtalet & skavalleriet

lever i dem.


9440.  De som älskar o-ärligheten  lever i den.


9441.  TUNGAN.


9442a.  Godhetens tunga fullkomlig tunga.


9442b.  Vänlig tunga fullkomlig tunga. 


9442c.  Snäll tunga fullkomlig tunga.


9443.  Elakhetens tunga o-fullkomlig tunga.


9444.  Barmhärtig tunga fullkomlig tunga.


9445.  O-barmhärtig tunga o-fullkomlig tunga.


9446a.  Kärleken tålig och mild.


9446b.  Hatet o-tåligt och hård-hjärtligt.


9446c.  Föraktet o-tåligt och hård-hjärtligt.


9447.  Kärleken  tåligheten  mildheten

varandras vänner.


9448a.  Kärlekens leende  föraktets fiende.


9448b.  Kärlekens leende  hatets o-vän.


9448c.  Föraktets leende  hatar kärleken.


9449.  Ödmjuke  tjänar ödmjukheten  hennes

trogne med-hjälpare och efterföljare.


9450.  Aktsam tunga  sparsam tunga i ord

talträngda tungans fiende och o-vän.


9451a.  Inte tala sanning  vandra i lögnens fotspår.


9451b.  Tala lögnens ord  vandra i lögnens fotspår.


9451c.  Ära och upphöja lögnens ord  vanära sanningens ord.


9452a.  Ödmjuke försvarar och älskar ödmjukheten.


9452b.  Barmhärtige försvarar och älskar

barmhärtigheten.


9452c.  Ärlige försvarar och älskar ärligheten.


9453a.  Ödmjuke besegrare av högmodet.


9453b.  Vänlige besegrare av elakheten.


9453c.  Snälle besegrare av elakheten.


9454.  Den vise vägvisaren för de vilsegångna.


9455.  Ingen elakhet uppstår ur snällheten.


9456.  Ingen o-barmhärtighet uppstår ur

barmhärtigheten.


9457.  Ingen o-ärlighet uppstår ur ärligheten.


9458a.  Ödmjuke visar ödmjukheten sin vördnad

kärlek och respekt.


9458b.  Ärlige visar ärligheten sin vörnad

kärlek och respekt.


9458c.  Snälle visar snällheten sin vördnad

kärlek och respekt.


9459.  Avundsjukan och vreden goda vänner.


9460.  Människan gör sitt egna val antingen

umgås med egoismen eller inte.


9461a.  Stolte stolhetens segerbyte.


9461b.  Häftige häftighetens segerbyte.


9461c.  O-ärlige o-ärlighetens segerbyte.


9462.  Rädslans tjänare & tjänarinna

betjänar rädslan.


9463.  Finner inte behag i tomma & fåfängliga tankar.


9464.  Finner inte behag i försvara sig själv.


9465.  Ödmjukhetens solstrålar berör ödmjukes

hjärta och sinne.


9466.  Kärleken visar medlidande med-känsla

& medömkan inför våra svagheter.


9467a.  Kärlekens solstrålar berör kärleksfullt

hjärta och sinne.


9467b.  Ärlighetens solstrålar berör ärliges

hjärta & sinne.


9467c.  Barmhärtighetens solstrålar berör 

barmhärtiges hjärta och sinne.


9468.   Mildheten och förbarmandet  förändrar

hjärtat och tankar.


9469.  Visheten  barmhärtig  dårskapen

o-barmhärtig.


9470a.  För varje dag älskar den ödmjuke ödmjukheten.


9470b.  För varje dag lever den ödmjuke i ödmjukhetens närhet.


9470c.  För varje dag känner den ödmjuke

sin trygghet  i  ödmjukhetens närhet.


9471.  Varje dag som varit är en historia.


9472.  Varje nytt år  gör historien längre.


9473a.  Stolte ärar och upphöjer sitt hjärtats stolthet.


9473b.  Överodige ärar & upphöjer sitt hjärtats

övermod.


9473c.  O-ärlige ärar Och upphöjer sitt hjärtats

o-ärlighet.


9474.  Ärligheten tillgänlig för alla inte

undantagen för någon.


9475.  Tomhetens och fåfängans aktiviteter

belöningslös:  tids och energitjuvar.


9476. Ondskan smärtsam för hjärta och sinne.


9477. Ondskan tjuvaktig i sitt beteende.


9478. Ondskan tar det som inte tillhör henne.


9479.  Ondskan  tidstjuv och energitjuv.  


9480.  Aktiverad ondska visar sig  i  ord

och handlingar.


9481.  Aktivirat högmod visar sig i  ord

och handlingar.


9482.  Egen-nyttiga kärleken  sämre än

o-egennyttiga kärleken.


9483a.  Barmhärtiga händer hjälper & tröstar

de lidande och sorgsna.


9483b.  Ödmjuka händer stöder och tröstar

svaga och sjuka människor.


9483c.  Ärliga händer och blickar  uppmuntrar

fattiga och sorgsna människor.


9484a.  Milda ord från milda hjärtan  sprider

mildheten bland övergivna människor.


9484b.  Saktmodiga ord från saktmodiga hjärtan

sprider sin mildhet inför de små och svaga

      människorna.


9485a.  Visheten dyrbarare än dyrbara juveler.


9485b.  Visheten lika dyrbar som du söker

efter det som du tycker om.


9486a.  Ödmjukheten dyrbarare än dyrbara juveler.


9486b.  Ödmjukheten lika dyrbar som du söker

efter det som du tycker om.


9487a.  Saktmodigheten dyrbarare än dyrbara pärlor.

 

9487b.  Saktmodigheten lika dyrbar som du söker

efter dt som du tycker om.


9488.  Vänligt beteende & leende bättre än

elakt beteende & leende.


9489a.  Den vrede vänder saktmodet ryggen.


9489b.  Ilskne vänder saktmodet ryggen.


9489c.  Häftige vänder saktmodet ryggen.


9490a.  Ödmjuke får sin styrka i ödmjukheten.


9490b.  Ärlige får sin styrka i ärligheten.


9490c.  Snälle får sin styrka i snällheten.


9491a.  Barmhärtige finner sin glädje i barmhärtigheten.


9491b.  Talträngde finner sin glädje i pratsamheten.


9491c.  Stolte finner sin glädje i stoltheten.


9492.  Tålmodige finner sin uppmuntran tålmodigheten.


9493.  Tacksamme finner sin uppmuntran i tacksamheten.


9494a.  Ödmjuke äger  ödmjukt hjärta

och ödmjuka tankar.


9494b.  Stolte äger  stolt hjärta och stolta tankar.


9494c.  Elake äger  elakt hjärta och elaka tankar.


9495.  Den vrede fångad i sin egen vrede.


9496.  Häftige fångad i sin egen häftighet.


9497.  O-barmhärtige fångad i sin egen

o-barmhärtighet.


9498.  Talträngde fångad i sin egna pratsamhet.


9499.  Talträngde älskar sin egen pratsamhet.


    


 
Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2017 17:31

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. 


DEL.  93.


#Är du vis blir din vishet dig till nytta#.


Ordsråksboken. 9:12a.


9300.  Saktmodhetens tystnad  formar  saktmodiga

tankar och hjärtan.


9301.  Ärlighetens tystnad  formar  ärliga

tankar och hjärtan.


9302.  Ödmjukhetens tystnad  formar  ödmjuka

tankar och hjärtan.


9303a.  Förtalets människan sprider förtaliga ord  likt brinnande eldsflammor av ord.


9303b.  Skvalleriets människan sprider  skvalleriets

ord  likt brinnande eldsflammor av ord.


9303c.  Lögnaktiga människor sprider  lögnaktiga

ord  likt brinnande eldsflammor av ord.


9304.  Lev i uppmuntran från kärleken.


9305.  Lev i  uppmuntran från ödmjukheten.


9306.  Lev i uppmuntran från ärligheten.


9307.  Ömheten och medkänslan  själs-livets

läkedom och omsorg.


9308.  Fullkomlig glädje  fullkomlig kärlek.


9309.  Visad enhet  hjärtats och tankars enhet.


9310.  Friheten från fåfängan livet i fullkomlig frihet.


9311a.  Vandra med ödmjukheten  hjärtat blir

större för ödmjukheten.


9311b. 


9312.   Valet av felaktiga beslut  gjort livet till smärtsamt lidande.


9313a.   Manliga o-mogenheten orsakat kvinnlig

smärta och lidande.


9313b.  Manliga o-mogenheten  kvinnan fått ta hela

ansvaret för sin gravidetet.


9313c.  Manliga o-mogenheten bristande i sin

faders-kärlek till familjen.


9314a.  Lögnaktiga och svekfulla ord  älskar inte

sanningens ord.


9314b.  Lögnaktiga och svekfulla ord  inte

älskvärda inför sanningen.


9314c.  Lögnaktiga och svekfulla ord  inte

uppskattade och värdefulla inför sanningen.


9315.  Barmhärtigheten och godheten villiga leda

mina livs fotsteg.


9316a.  Ärlige försvarar ärligheten.


9316b.  O-ärlige försvarar o-ärligheten.


9316c.  Ondsinte försvarar ondskan.


9317.  Förtalaren försvarar sina förtalade ord.


9318.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 december 2017 06:48

VISHETENS,  GUDS GÅVA TILL ISRAEL.  DEL.2


Baruks bok. 3:24.


¤Baruks bok 3:24.


24.  #Se, hur stor Guds boning är, Israel,

hur vid den värld som han äger!#.


Israels Gud; äger hela sin skapade skapelse.


25.  #Stor är den och utan gräns, hög och omätlig#.


Guds bonings storhet  storhet utan någon gräns.

         Guds storhets boning  hög och o-måttligt stor.


26.  #Där föddes de ryktbara jättarna, urtidens

väldiga hjältar, kunniga i krig#.


På Guds boning föddes ryktbara jättar.

      Ur-tidens hjältar  kunniga i krig föddes

på Guds boning.


JÄTTARNA.


1. Moseboken. 6:4.


4.  #På den tiden ----- och även senare ----- när gudaväsendena låg med människornas döttrar

       och fick barn med dem, fanns det,

jättar på jorden.

       Detta var urtidens hjältar, och deras rykte

var stort#.


Ryktbara jättarna  urtidens hjältar  vars

rykten var stort.

       Gudaväsendena hade samliv med människors

dööttrar  födde barn åt dem.


Vishetens bok.  14:6.


6.  #När de övermodiga jättarna förgicks i urtiden

var det också i en båt som världens hopp kom

       undan, och lotsad av din hand kunde den

mannen efterlämna fröet till nytt

         människosläkte i världen#.


Övermodiga jättarnas liv förgicks i urtiden.

       Båten Noas ark: världens framtids-hopp:

världens räddning från syndafloden.

       Lotsad av din mäktiga hand: fröet räddningen

för nya människo-släktet i världen.


Syraks bok. 16:7.


7.  #Han visade ingen nåd mot urtidens jättar,

som av sin styrka förleddes till avfall#.


Visade ingen barmhärtighet och nåd mot

urtidens hjältars syndfulla liv.

       Urtidens hjältars styrka blev dem till avfall.  


27.  #Men det var inte dem Gud utvalde, inte för

dem han öppnade vishetens väg#.


Gud ut-valde inte ryktbara jättarna och ur-tidens

       hjältar  för dem öppnades i vishetens väg.


28.  #De gick under i sin brist på förstånd,

för sin dårskaps skull gick de under#.


I brist på visheten gick de till sin undergång

      in i dårskapen.


29.  #Vem har farit till himlen och hämtat visheten,

vem har fört henne ner från himlen?#.


Vishetens boning i himlen.


30.  #Vem har farit över havet och funnit henne

och kan förvärva henne för finaste guld?#.


Vem har sökt henne på havets yta

och funnit henne.

     Vem kan köpa henne för guldets värde?


31.  #Det finns ingen som känner hennes väg,

ingen ägnar hennes stig en tanke#.


Finns ingen som sökt vishetens sköna väg.

         Ingen som låtit sin tanke vara styrd av henne.


32.  #Men han som vet allt känner henne;

han har utforskat henne med sin insikt, han som

       gav jorden form för evig tid och fyllde den

med fyrfotadjur#.


Ur-tidens skapare känner visheten  har utforskat

      henne med sin insikt.

Han skapelsens Herre gav jorden form för evig tid.

      Han fyllde jorden med fyrfyta-djur.  


33.  #Han sänder ut ljuset och det drar åstad,

han kallar på det och det lyder med bävan#.


Skapelsens Herre:  sänder  ut ljuset.

      Han kallar på ljuset.

Ljuset lyder hans ord. 


34.  #Stjärnorna tänder sitt ljus och börjar med glädje sin vakttjänst#.

Stjärnornas tänder sitt klara ljus.

      Stjärnornas vakt-tjänst i glädje. 


Syraks bok.  43:10.


10.  #På den Heliges ord ställer de sig där han bestämt, och de skall aldrig tröttna på

      sin vakttjänst#.


Heliges ord lyder de: placerar sig där han bestämt.

       Känner ingen trötthet: på sin vakttjänst.         

  

Baruks bok.  3:35.


35.  #Han kallar på dem och de svarar:

      "Här är vi!"

Och lyser med glädje för sin skapare#. 


      Skaparen  kallar på stjärnorna  de svarar honom:

   #Här är vi för att tjäna dig#.


Han kallar på stjärnorna: de lyder honom.

      Vi vill tjäna dig.

Deras kallelse lyser med sitt ljus sin skapare.


 
Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 december 2017 06:47

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE


DEL. 92.


#Nya släkten föddes och bodde på  jorden,

     men klokhetens väg lärde  inte känna#.


Baruks bok. 3:20.


9200a.  Vara saktmodets vän och livs-kamrat.


9200b.  Vara saktmodets vän aldrig vara övergiven.


9200c.  Saktmodet utvecklar sig i saktmodiges

hjärta.


9201.  Saktmodighetens  tillväxt  i saktmodiges

hjärta och tankar leder henne  in i  saktmodets

mognad.


9202.  Saktmodet behöver tillgängliga människors

hjärtan och villiga sinnen för att besitta  jorden.


9203.   Kvinnlighetens erfarenhet av manliga

o-mogenheten som familjefader  vilket ger

      hennes inre kvinnlighet längtan efter

den mogna familje-fadern.


9204a.  I den  under-görande finns inget svek.


9204b.  I den  under-görande tungan


9204c.  I den  under-görande tungan


9205a.  Saktmodigheten villig visa sin skönhet

och värdighet.


9205b.  Ödmjukheten villig visa sin skönhet

och värdighet.


9205c.  Ärligheten villig visa sin skönhet

och värdighet.


9206.  Ilskenheten och häftigheten  saktmodighetens förlorare. 


9207.  O-barmhärtigheten barmhärtighetens förlorare.


9208.  Elakheten vänlighetens förlorare.


9209a.  Snälle släpper in snällheten i sitt hjärta

och sina tankar.


9209b.  Snälle älskar snällheten mer än elakheten.


9209c.  Elake älskar elakheten mer än snällheten.


9210.  Snälle vill göra snällheten känd i hela världen.


9211.  Elake vill göra elakheten känd i hela världen.


9212.  Människans frivilliga vilja väljer vad vill

hon göra känd i hela världen.


9213.  Snälles hjärta och tankar avstår från

elakhetens fåfängligheter.


9214.  Livet i elakheten skadligt och smärtsamt.


9215a.  Tystnadens människa inte o-vän med

vänskapen.


9215b.  Tystnadens människan  vän med tystnaden.


9215c.  Tystnadens människa  ovän med

o-tystnaden.


9216.  Vara eniga i hjärtan och tankar

förvirringens och splittringens fiender och o-vänner.


9217.  Förvirringens och splittringens o-vänner

och fiender  har ingen framtid på jorden.


9218.  Själv-valt beteende antingen vara ödmjuk eller högmodig.


9219.  Själv-valt beteende antingen vara elak

eller vara snäll.


9220.  Själv-valt beteende antingen vara ärlig

eller vara o-ärlig.


9221.  Snällheten välsignar den snälle.


9222a.  Vara o-ärlighetens barn  leva o-värdigt

och meningslöst liv.


9222b.  Vara girighetens barn leva fåfängt

och i tomhetens liv.


9222c.  Vara o-tacksamhetens barn  leva i

ha-begärets liv aldrig känna mättnad.


9223.  Vara o-barmhärtighetens vän  inget

att längta efter.


9224.  Äga talträngd tunga  pratsam  pratsjuk

i tid och o-tid.


9225.  Se och lyssna  utan handlingar

rädslans görare.


9226.  Se och lyssna utan talade ord

lyssnar på rädslan.


9227.  Frimodiga handlingar  aktiverar

seendet och lyssnandet.


9228.  Frimodiga ord  aktiverar  orden.


9228.  Rädslans Ord föder mer rädsla.


9229.  Frimodiga Ord föder mer frimodighet.


9230a.  Rädslans Ord och frimodiga Ord

går skilda vägar.


9230b.  Rädslans Ord och frimodiga Ord

varandras o-vänner.


9230c.  Rädslans Ord och frimodiga utövar

krigföring om människors själv-valda Ord.


9231.  Människors själv-valda Ord  väljer

vad hon själv vill säga antingen ära

    Rädslans eller frimodighetens Ord.


9232.  Rädslan Ord eller frimodighetens

använder människans tunga  utövar sin makt

     genom den. 


9233a.  Nationella problem-görare lyder

laglöshetens lagar och regler.


9233b.  Nationell makt-kampen mellan

o-moraliska och moraliska lagar och regler.


9233c.  Nationen visar  i ord och handlingar

antingen de moraliska eller o-moraliska

lagarna och paragraferna är Herre.


9234.  O-moraliska lagar skadar nationen

folkets lidande och smärta.


9235.  Moraliska lagar  upphöjes och äras

av folket.


9236a.  Ödmjukheten omsluter den ödmjuke

med sin ödmjukhet.


9236b.  Mildheten omsluter den milde med

sin mildhet.


9236c.  Barmhärtigheten omsluter den barmhärtige

med sin barmhärtighet.


9237.  Vädret och viden lever sitt egna liv.


9238.  Existerar inte rädslan  behövs  inte

säkerhets-tänkandet.


9239.  Bättre ta tid med Rädslan huvud-problemet

än med säkerhets-tänkandet.


9240.  Alla skapade varelser problem med rädslan.


9241.  Rädslan försöker påverka människans sinnen

genom smärtan lidandet  olyckor och faror.


9242.  Rädslan beskyddet mot kroppslig skada

kroppen talar  jag är skadad  jag behöver hjälp.


9243.  Kropplig smärta sänder signaler till hjärnan

jag behöver hjälp.


9244.  Rädslan huvud-problemet  inte bättre än

säkerhetens kontrollbehov.


9245.   Brist på säkerhets-tänkandet påverkas av rädslan vill dominerande tänkandet.


9246.  Rädslans dominantiska beteende vill påverka

människans sinnen.


9247.  Rädslans dominantiska beteende jag

vill vara Herre över mänskligheten.


9248.  Rädslans dominantiska beteende

har ingen framgång frimodigheten.


9249.  Frimodigheten bättre än rädslans smärta

och lidande.


9250a.  Kommer inget gott från rädslan.


9250b.  Rädslan en tjuv och förgörare.


9250c.  Rädslan  tidstjuv  energitjuv.


9251.  Tidstjuvar och energitjuvar  belöningslösa.


9252.  Tidstjuvarna Och energitjuvar  tänker bara på sig själva.


9253a.  Den vrede lärde inte känna

saktmodets vägar.


9253b.  Häftige lärde inte känna saktmodets vägar.


9253c.  Ilskne lärde inte känna saktmodets vägar.


9254a.  Den vrede förstod inte saktmodigheten

stigar valde istället vandra vredens vägar.


9254b.  Ilskne förstod inte saktmodighetens stigar

valde istället vandra ilsknes vägar.


9254c.  Häftige förstod inte saktmodighetens stigar

valde istället vandra häftighetens vägar. 


9255a.  Rädslan ler åt säkerhets-tänkandet.


9255b.  Rädslan utnyttjar säkerhets-tänkande.


9255c.  Säkerhets-tänkandet ärar och upphöjer

rädslan.


9256.  Rädslan gäckar säkerhets-systemet.


9257.  Rädslan påverkar säkerhets-lagarna

vilket gör allt flera lagar.


9258.  Vänskapen fördjupas när människor umgås med varandra.


9259a.  I bestraffningen finns ingen kärlek

och barmhärtighet.


9259b.  I bestraffningen finns ingen förlåtelse

och förståelse.


9259c.  Bestraffningen hänsynslös mot

människans svagheter och brister.


9260.  Inte intressant vara rädslans dräng eller piga.


9261.  Häftige belönar inte den saktmodige.


9262.  Fullkomligt hjärta  fullkomliga tankar

fullkomlig tunga har en framtid på jorden.


9263a.   Högmodige förblindad av sitt egna högmod.


9263b.   Stolte förblindad av sin egen stolthet.


9263c. Övermodige förblindad av sitt egna övermod.


9264.  Människans behov av glädjen

                             harmonin  sinnesron

              sinnes-friden  vilan ron.


9265.  Människans behov av  lärdomen

livs-erfarenheten.


9266a.  Fullkomlig människa fri från rädslan.


9266b.  Fullkomlig människa lever i frihet

och frimodigt liv.


9266c. Fullkomlig människa äger behärskad tunga. 


9267a.  Barmhärtigt hjärta  ödmjukt hjärta. 


9267b.  Medlidsamt hjärta  ödmjukt hjärta.


9267c.  Medkänslosamt hjärta  ödmjukt hjärta.


9268.  Förlåtande hjärta  ödmjukt hjärta.


9269.  O-förlåtet hjärta  tänker på sig själv. 


9270a.  Laglösheten visar inget medlidande.


9270b.  Laglösheten visar ingen medömkan.


9270c.  Laglösheten visar ingen medkänsla.


9271.  Dåraktiga människor gör dåraktiga beslut.


9272.  Dåraktiga beslut snabba beslut.


9273.  Dåraktiga beslut  kortsiktiga beslut.


9274.  Dåren säger i sitt hjärta jag vet allt jag behöver veta.


9275.  Vise väljer inte dåraktiga beslut.


9276.  Vise väljer tänkea först innan han

gör sina beslut.


9277.  Dåren och den vise går skilda vägar.


9278.  Dåren och den vise varandras o-vänner.


9279.  Lyssnar på sina egna och andras ord

men inte är Ordets görare  bedrager sig själv.


9280a.  Ödmjukt och milt hjärta  har en framtid

på jorden.


9280b.  Tålmodigt och kärleksfullt hjärta

har en framtid på jorden.


9280c.  Dårars o-kunnighet har ingen

framtid på jorden.


9281.  Vises  kunnighet  kommer från visheten.


9282.  Vishetens väg leder in i vishetens fullhet.


9283.  Dominanta manligheten  respekterar 

inte de kvinnliga generna.


9284.  Är du saktmodig  blir ditt saktmod

dig till nytta.


9285.  Är du ödmjuk  blir din ödmjukhet

dig till nytta.


9286.  Är du ärlig  blir din ärlighet dig till nytta.


9287.  Är du vred går det ut  över dig själv.


9288.  Är du stolt går det ut  över dig själv.


9289.  Närma du dig ödmjukheten  likt en som plöjer och sår  i hjärtats åkerjord väntar på ödmjukhetens goda skörd.


9290.  Närma du dig ärligheten  likt en som plöjer

och sår i hjärtats åkerjord  väntar på ärlighetens

goda skörd.


9291.  Närma du dig snällheten  likt en som plöjer

och sår i hjärtats åkerjord  väntar på snällhetens

goda skörd.


9292.  Närma du dig elakheten  likt en som plöjer

och sår i hjärtats åkerjord  väntar på elakhetens

onda skörd. 


9293.  Närma du dig o-ärligheten  likt en som

plöjer och sår i hjärtats åkerjord  väntar på

o-ärlighetens onda skörd.


9294.  Närma du dig  förtalet & skvalleriet   lik en som plöjer och sår  i hjärtats åkerjord  väntar på

förtalets och skvalleriets onda skörd.


9295.  Ödmjuke fyller sitt med ödmjukhetens närhet.


9296.  Ärlige fyller sitt hus med ärligheten.


9297.  Tacksammes fyller sitt hus med tacksamhetens närhet.


9298a. Den vrede fyller sitt hus med vreden.


9298b.  Förtalets & skvalleriets männniska fyller

sitt hus med förtal och skvallerier.


9298c.  Övermodige fyller sitthus med övermod.


9299.  Vise fyller sitt hus med vishetens närhet.


 Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 december 2017 06:47

DEN GODE HERDEN.


Johannes evanglium  10:11.


11.  #Jag är den gode herden.

Den gode herden ger sitt liv för fåren#.


Psalm. 23:1-6.


Psalm av David.


1.  #


 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< December 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se