Alla inlägg den 25 december 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 december 2017 07:22

PAULUS OCH FÖRSAMLINGEN I ROM.


Romarbrevet. 1:8-17.


¤Första Romarbrevet. 1:8.


8.  #Först och främst: jag tackar alltid min Gud

genom Jesus Kristus för er alla, därför att man

     i hela världen talar om er tro#.


Paulus: Jesu Kristi tjänare apostel: känner

     tacksamheten inför Gud för er  alla i Rom.

I hela världen talas det om er tro. 


¤Romarbrevet. 16:19.


19.  #Er lydnad har dock blivit känd överallt.

Därför gläder jag mig över er och önskar bara

     att ni skall vara kunniga i allt gott

och obesmittade av allt ont#.


Lydnaden bättre än o-lydnaden.

     Lydiga hjärtan belönas.

Er lydnad i församlingen i Rom har blivit känd överallt. 

        Jag som Kristi apostel: gläds i mitt hjärta

önskar att ni alla ska få andligt förstånd ära

      det goda: vara fria från all ondska.


Första Tessalonikebrevet. 1:8.


8.  #Ni har fått Herrens ord att höras, och inte bara

i Makedoninen och Achaia; överallt har man hört    

      talas om er tro på Gud, och vi behöver inte

säga någonting#.


Ni har varit hörsamma: lydigt lyssnat på Herrens

eviga ord.

     Inte bara i Makedonien & Achaia: har ni

förkunnat det eviga ordet.


Överallt har man hört talas om er tro på Gud.   


¤Romarbrevet. 1:9.


9.   #Gud, som jag tjänar med min ande när jag förkunnar evangeliet om hans son, kan vittna om

      att jag ständigt nämner er i mina böner#.


Gud: som jag Paulus tjänar: med min ande.

      Med min ande: förkunnar evangeliet om

hans Son. 

     Han: min Gud:  känner till mina böner om era liv.


Romarbrevet. 15:16.


16.  #Gett mig uppdraget att gå ut till hedningarna

som Kristi Jesu tempelpräst och i helig tjänst

      förvalta Guds evangelium.

Så skall hedningarna bli ett offer som är helgat

     genom den heliga anden och som Gud därför

tar emot#. 


Fått nådeuppdraget: mig givet: lydigt gå ut till

     hedningarna: Kristi Jesu tempelpräst.

Heligt tjäna: Vara förvaltare av Guds evangelium.

     Jag: Kristi Jesu tempelpräst:

gör hedningarna till ett offer:  helgade genom

     den heliga anden.

Välbehagligt offer inför Gud. 

   

¤Romarbrevet. 1:10.


10.  #Jag ber er att jag äntligen skall få möjlighet

att resa till er, om det är Guds vilja#.


Om det är Guds vilja: Min bön äntligen få möjligheten besöka er.


¤Romarbrevet. 1:11.


11.  #Ty jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av andens gåvor för att ni skall bli 

     stärkta#.


Jag: längtar att få besöka er i Rom.

    Delge er av andens gåvor.

Att ni era hjärtan blir styrka genom andens gåvor. 


¤Romarbrevet. 1:12.


12.  #Eller snarare: för att vi tillsammans skall

få tröst genom vår gemensamma tro, er och min#.


Inte bara bli styrka genom andens gåvor:

     utan också vara tillsammans få tröst genom

vår gemensamma tro.

          Vår gemensamma tro: er och min tro. 

  

¤Romarbrevet. 1:13.


13.  #Jag vill att ni skall veta, bröder, att jag ofta

------- fast det hittills alltid kommit något ivägen

------- har tänkt besöka er för att kunna skörda

        någon frukt bland er liksom bland alla

andra hedningar#.


Jag vill att ni veta, mina kära bröder: jag har ofta

     tänkt besöka er: men alltid kommer något ivägen.

      Tänkt besöka er: skörda någon andlig frukt

bland er.

         Bland andra hedningar: också skörda

någon andlig frukt. 

 

Flipperbrevet. 1:22.


22.  #Såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete, för då vet jag vad 

      jag skall välja#. 

Paulus talar: för mig är livet Kristus: döden en

      vinning.  Fil. 1:21.

Fortsatt liv för mig i Krist kärlek: här på jorden

     ger god skörd genom mitt nådeuppdrag.

 

¤Romarbrevet. 1:14.


14.  #Greker och barbarer, lärda och olärda ---- alla

har jag skyldigheter mot#.


Känner en skyldighet förkunna evangeliet om

hans Son: bland både lärda och o-lärda.

      Bära frukt ibland dem: Greker och barbarer.

Förrätta min givna tempeltjänst. 


Första Korinterbrevet. 9:16.


16.  #Ty att jag sprider evangeliet är inget att vara

stolt över, jag är ju tvungen till det.

      Ve mig om jag inte förkunnar evangeliet!#.


Jag sprider evangeliet i Korint: känner ingen

      stolthet.

Vara lydig i min förkunnelse.


¤Romarbrevet. 1:15.


15.  #Därav min iver att förkunna evangeliet

också för er i Rom#.


Känna hjärtats iver: förkunna evangliet om

hans Son:  också er i Rom. 


¤Romarbrevet. 1:16.


16.  #Jag skäms inte för evangliet.  Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst

       men också greken#.


Känner en frimodighet: för evangliets spridning.

      Evangeliet: en Guds kraft: räddningen för

var och en som vill tro.

       Tillgänglig för: främst för juden: men också

för greken.       


EN PSALM AV DAVID.


Psalm. 40:10-12.


10.  #Jag bär bud om din trofasta  hjälp till den

stora tempelskaran.

       Jag håller inte tillbaka mina ord, det vet

du, Herre#.


Guds tjänare David: bär bud om sin Herres

       trofasta hjälp till den stora tempelskaran.

Frimodig i mina ord.


11.  #Jag tiger inte om din hjälp, att du är trofast

och räddar förkunnar jag.

      Jag döljer inte din godhet och trohet för

den stora tempelskaran#.


Vittnar frimodigt om din hjälp:  din trofasthet

      och räddning förkunnar jag.

Villig vittna om din godhet: trohet för den

      heliga tempelskaran.


12.  #Du, Herre, håller inte tillbaka din barmhärtighet mot mig, din godhet och din

      trohet skall alltid bevara mig#.


Du: Herre; låter din barmhärtighet vara tillgänglig

      för mig:

Din godhet och trohet: beskyddar och försvarar

     mig inför all ondska.    


Markus evangelium.  8:38.


38.  #Den som skäms för mig och mina ord i detta

trolösa och syndiga släkte, honom skall också

       människosonen skämmas för när han

kommer i sin faders härlighet med de heliga

      änglarna#. 


Den som känner en rädsla inför mig och mina ord:

      tillsammans med detta trolösa och ondsinta släkte.

      Människosonen: skall skämmas för honom:

när han i sin faders härlighet tillsammans

      med de heliga änglarna.   


EN SUND FÖRKUNNELSE.


Andra Timoteusbrevet. 1:8.


8.  #Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för

     hans skull, utan lidit för evangliet du också,

med kraften från Gud#.


Var frimodig: i vittnandet om Herren den  

      uppståndne.

Jag: som lever i fångenskap för Kristi sannings

     skull.

Du: Timoteus har också som jag fått lida

       för evangeliets skull.

Guds kraft i evangeliet vårt hopp.


VÄRLDENS VISDOM OCH KORSETS DÅRSKAP.


Första Korinterbrevet. 1:18.


18.  #Talet om korset är en dårskap för dem som

går förlorade, men för som räddas är det

       en Guds kraft#.


Första Korinterbrevet.  1:24.


24.  #Men för de kallade,  judar som greker,

enn Kristus som är Guds kraft och Guds vishet#.   


¤Romarbrevet.  1:17.


17.  #I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det

      står skrivet: DEN RÄTTFÄRDIGE SKALL LEVA

GENOM TRON#. 


I evangeliet uppenbaras:  rättfärdigheten från Gud.

     Rättfärdigheten verksam i oss genom tro

till tro.

     Den renhjärtlige o-strafflige syndfrie skall

leva sitt liv genom tron.


Habackuk bok.  2:4.


4.  #Se, den falske far bort med vinden, men troheten räddar den rättfärdiges liv#.


Lögnaren förgås som vinden: hans minnen förmultnas.


Ostraffliges renhjärtliges liv: räddas av hans trohet.


Galaterbrevet. 3:11.


11.   #Och klart är att ingen blir rättfärdig

i Guds ögon genom lagen, ty DEN RÄTTFÄRDIGE 

       SKALL LEVA GENOM TRO#.


Ingen blir o-strafflig och renhjärtlig genom

laggärningar i Guds ögon.


Hebreerbrevet. 10:38.


38.  #MIN RÄTTFÄRDIGE SKALL LEVA GENOM SIN  TRO.

       Men: OM HAN DRAR SIG UNDAN ÄR HAN INTE LÄNGRE TILL GLÄDJE FÖR MIG#.


RÄTTFÄRDIGHET GENOM TRO.


Romarbrevet. 3:21-26.  


21.  #Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet

som inte beror av lagen men som lagen och

       profeterna har vittnat om#.


22.  #En rättfärdighet från Gud genom tron

på Jesus Kristus, för alla dem som tror.

       Här görs ingen åtskillnad.


23.  #Alla har syndat och gått miste om härligheten

från Gud#.


24.  #Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga

av hans nåd, eftersom han har friköpt dem

       genom Kristus Jesus#.


25.  #Gud  har låtit hans blod bli ett försoningsoffer

för dem tror.

       Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom

han förut hade lämnat synderna ostraffade#.


26.  #Under uppskovets tid.

I vår tid ville han visa sin rättfärdighet: att han är

      rättfärdig som tror på Jesus#.  


INTE OMSKÄRELSE, UTAN TRO PÅ KRISTUS.


Filipperbrevet.  3:9.


9.  #Och få leva i honom, inte med den rättfärdighet

som lagen ger utan med den som kommer

     av tro på Kristus, den rättfärdighet som Gud ger

åt dem som tror#.           


 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 december 2017 07:21

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE


DEL. 95.


#Hälsa och välbefinnade är mer värt än all världens

    guld och en sund själ förmer än omätlig rikedom#.


Syraks bok. 30:15.


9500.  Kärlekens väg ljuv och skön.


9501a.  Saktmodets väg skyddar själs-livet mot

häftighetens smärtsamma lidande. 


9501b.  Saktmodiga fotsteg skyddar själs-livet

mot ilskenhetens smärtsamma lidande.


9502a.  Vredens barn älskar vreden. 


9502b.  Ilskenhetens barn älskar ilskenheten.


9502c.  Häftighetens barn älskar häftigheten.


9503a.  Saktmodighetens barn föraktar och hatar

vreden.


9503b.  Saktmodighetens barn  känner ingen gemenskap med häftighetens barn.


9503c.  Saktmodighetens barn känner igen gemenskap med ilskenhetens barn.


9504.  Bättre vara saktmodets barn än vredens barn. 


9505.  Bättre vara saktmodets barn än ilskenhetens

och häftighetens barn.


9506a.  Tacksam: varje dag få bada i ödmjukhetens hav.


9506b.  Tacksam: varje dag få bada i ärlighetens hav. 


9506c.  Tacksam: varje dag få bada i barmhärtighetens hav.


9507.  Tacksam: vara ödmjukheten tillgänglig.


9508.  Tacksam: vara barmhärtigheten tillgänglig.


9509.  Tacksam vara snällheten tillgänglig.


9510.  Barmhärtighetens givmildhet. 


9511a.  Ni: ska inte ljuga för varandra.


9511b.  Ni: ska inte vara o-ärliga mot varandra.


9511c.  Ni. ska inte vara o-barmhärtiga

mot varandra.


9512.  Knotande  gnällande o-vän med  uppmuntran.


9513.  Otacksamheten  fiende & o-vän med tacksamheten.


9514.  Sorgsne och bedrövade känner sig o-önskad

och o-älskad.


9515a.  Kärleken gör människan önskad

älskad och värdefull.


9515b.  Barmhärtigheten gör människan uppmuntrad älskvärd och värdefull.


9515c.  Tacksamheten gör människan värdefull

och uppskattad.


9516.  Alla levande varelser aktiverar sin fria vilja.


9517a.  Elake ärar och upphöjer elakhetens tunga.


9517b.  Förtalaren ärar och upphöjer

förtalets tunga.


9517c.  O-lydige ärar och upphöjer o-lydnadens tunga.


9518a.  Lägga döv-örat till förtalets tunga.


9518b.  Lägga döv-örat till o-ärlighetens tunga.


9518c.  Lägga döv-örat till skvalleriaktiga tungor.


9519.  Undika o-barmhärtiga tankar


9520.  Undvika lögnaktiga tankar.


9521.  Älska leva i kärleken  harmonin och friden.


9522.  Lägga döv-örat till tomma fåfängliga ord.


9523.  Lägga döv-örat till egoismens egen-vilja.


9524.  Förtalets tunga sårar med sitt tal.


9525.  Flitiga fingrar tacksamma fingrar.


9526a.  Ödmjuke och högmodige lever sida

vid sida.


9526b. Ödmjuke bär med stolthet ödmjukhetens

segerkrans på sitt huvud.


9526c.  Om du har ödmjukheten i ditt inre så kommer du att kunna hjälpa andra att finna den. 


9527a.  Bittra och besvikna människor skadar

sig själva.


9527b.  Bitterheten & besvikelsen skadlig

och smärtsam.


9527c.  Bitterheten och besvikelsen splittrar

vänskapen.


9528.  Vara nöjd och belåten missnöjdhetens

o-vän och fiende.


9529.  Vara missnöjdsam och miss-belåten

sämre än att vara nöjd och belåtenheten.


9529a.  Miss-nöjdsamheten & miss-belåtenheten

skadlig och smärtsam.


9529b.  Miss-nöjdsamheten och miss-belåtenheten

splittrar vänskapen.


9529c.  Miss-nöjdsamheten och miss-belåtenheten

inte tröstande och hjälpsam.


9530.  Finns ingen uppmuntran i missnöjdsamheten.


9531.  Miss-belåtenheten gnällande och knotande. 


9532.  Miss-nöjdsamheten klagande och besvärlig lyssna på.


9533. Människor som lever under maktinflytandet

    tar inte hänsyn till den lilla människans

behov och önskningar.

      Visar inte respekt för sina med-människors

människo-värde.


9534.  Godheten  barmhärtigheten  vänskapen

varandras vänner.


9535a.  Ödmjukheten den ödmjukes vän.


9535b.  Mildheten den mildes vän.


9535c.  Saktmodigheten kallar den saktmodige

sin vän.


9536a.  Ödmjukheten tacksam för ödmjukes ödmjukhet.


9536b.  Ärligheten tacksam för ärliges ärlighet.


9536c.  Barmhärtigheten tacksam för barmhärtiges

barmhärtighet.


9537.  Har man ingenting att säga får

tystnaden tala.


9538a.  O-verksamma ord kommer tillbaks till den som uttalat dem.


9538b.  O-välkomna ord behöver inte uttalas.


9538c.  Tystnaden större verkan än 

o-välkomna ord.


9539.  Smärtsamma & skadliga ord bättre att de

aldrig uttalas.


9540.  Själv-försvarlig tunga kan vara smärtsam

för andra.


9541.  Vass talträngd tunga kan vara skadlig.


9542.  Tveeggad tunga kan antingen vara smärtsam

eller tillrättavisande.


9543.  O-välkomna ord talar för döva öron.


9544.  O-välkomna ord  o-nyttiga ord.


9545.  O-välkomna ord  ord för vinden.


9546a.  Tystnadens ord  kraftfulla ord.


9546b.  Tystnadens ord  talande ord.


9546c.  Tystnadens ord  värdefulla ord.


9547.  Tystnadens ord visar större värde än

silvret och guldet.


9548.  Tystnadens ord väger tungt på vågen.


9549a.  O-tystnadens ord  väger lätt på vågen.


9549c.  O-tystnadens ord agnar för vinden.


9550.  Stoltes stolthet gör andras ord o-välkomna.


9550b.  Stoltes stolhet ärar sina egna tankar

och ord.


9550c.  Stoltes stolthet o-hörsam inför andras ord.


9551.  Stoltes egen-kära ord ärar stoltheten.


9552.  Stoltes själv-utvalda ord vanärar i sin

o-hörsamhet andras ord.


9553.  Stolte säger i sitt hjärta  jag ärar mina

egna ord.


9554.  Stolte föraktar  sin nästas ord.


9555a.  O-hörsamheten lyssnar endast på sina egna

ord och tankar.


9555b.  O-hörsamheten gör andras ord o-välkomna.


9555c.  O-hörsamheten  föraktar andras ord.


9556a.  O-hörsamheten ärar sina egna tankar och ord.


9556b.  O-hörsamheten & hörsamheten går

skilda vägar.


9556c.  O-hörsamheten tycker sina egna tankar

och ord vara bättre än andras.


9557.  O-hörsamheten sig själv bäste rådgivare.


9558.  O-hörsamheten visar sin o-tacksamhet

mot andras ord.


9559.  Stormän och världs-härskare visar sitt

makt-inflytande  vilket bjuder in makt-begäret in

     i deras hjärtan.


9560a.  Finns det ett liv  finns det tid.


9560b.  Livet  innehåller tid  tid tillgänglig för att

göra något.


9560c.  Sysselsättningen  aktiverar tiden.


9561a.  Vara tids-pressad  urverkets slav.


9561b.  Vara tids-pressad  sakna harmonin

och vilan.


9562.  Nyttigheten bättre än o-nyttigheten.


9563.  Göra folket enat  mer än ett livs-verk.


9564a.   Häftige visar visar sin trohet

mot häftigheten.


9565.  Älska rikedom gör den girige.


9566.  Älska makt och ära gör de stormännen

och världs-härskare. 


9567.  Fiendeskapen föraktar vänskapen.


9568.  Avundsjuka och förtal


9569a.  Girige älskar sina rikedomar  föraktar

den givmilde.


9569b.  Givmilde älskar den fattige.


9569c.  Girige föraktar den fattige.


9570.  Ödmjukheten överger aldrig  den ödmjuke.


9571.  Ödmjukheten alltid ödmjukes vän.

'

9572.  Ödmjuke inbjuder  ödmjukhetens vilja

och tankar i sitt liv.


9573.  Falsk tunga  älskar falskheten.


9574.  Lögnaktig tunga  älskar lögnen.


9575a.  Ödmjukheten  tröstar och hjälper den ödmjuke.


9575b.  Högmodet hjälper och tröstar inte

den högmodige.


9575c.  Högmodet säger  du får klara dig själv. 


9576.  Varför tala o-välkomna ord  bättre vara tyst

tal istället där orden välkomnas.


9577.  Onskan +++ o-barmhärtig +++ självgod +++

egoistisk.


9578.  Där daglig laglöshet dominerar samhälls

utveckling där finns dålig moral.


9579a.  Stormännen & världs-härskarna har svårt

acceptera lyssna på andra människor.


9579b.  Lyssna och få rådgivning från andra människor.


9579c.  Respektera visa hänsyn till andras

önsksemål.


9580.  Människan väljer sitt egna tale och tankesätt.


9581.  Tänkandet påverkas av vad jag sett och hört:

antingen det varit av det onda eller goda.


9582.  Stoltheten umgås inte med vänlighetens

och ödmjukhetens beteende.


9583a.  O-hörsamheten inte samarbets-villig.


9583b.  O-hörsamheten o-tacksam.


9583c.  O-hörsamheten lydig sin egna egoism.


9584a.  Ödmjukheten växer fram ur ödmjukes

hjärta  tankar  sinnelag.


9584b.  Ärligheten växer fram ur ärliges hjärta

tankar och sinnelag.


9584c.  Godheten växer fram ur godes hjärta

tankar och sinnelag.


9585.  Tiden lever sitt egna liv.


9586.  Vädret lever sitt egna liv. 


9587a.  Akta sig för stoltheten  stoltheten förstör

våra liv.


9587b.  Älska ödmjukheten ödmjukheten räddar

våra liv.


9587c.  Stoltheten tänker bara på sig själv:

själv-upptagen & själv-god mot sig själv.


9588a.  Ödmjukheten inte ord-stridig  leder inga

ord-strider.


9588b.  Högmodet +++ stridslystenheten  ord-stridig

leder ord-strider.


9588c.  


9589.  Betydelse-lösa O-nyttiga  o-önskade Ord:

är Orden  för de o-hörsamma.


9590a.  Vreden lägger bojor och band på den

vrede.


9590b.  Sakmodet löser frigör den vrede: från

hans bojor och träldoms-band.


9591a.  O-ärligheten lägger bojor och band

på den o-ärlige.


9591b.  Ärligheten löser frigör den o-ärlige:

från hans bojor och träldomsband.


9592.  Känna sig misslyckad o-önskad o-värdig

föraktad & hatad sämre än att vara

     uppmuntrad och uppskattad.


9593a.  Vara uppskattad & uppmuntrad  valt människor som lärt sig älska sin nästa.


9593b.  Vara uppskattad och uppmuntrad valt

      människor  ödmjuka i hjärta och sinne.


9593c.  Vara uppmuntrad & älskad  valt

     människor  fria från sin egen-kärlek.


9594a.  Ödmjukes hjärta tillhör ödmjukheten.


9594b.  Ärliges hjärta tillhör ärligheten.


9594c.  Barmhärtiges hjärta tillhör barmhärtigheten.


9595a.  Stoltes hjärta  tillhör stoltheten.


9595b.  O-ärliges hjärta tillhör o-ärligheten.


9595c.  O-barmhärtiges hjärta tillhör

o-barmhärtigheten.

 

9596a.  Bättre vara fullvuxen i saktmodet

än i häftigheten.


9596b.  Bättre vara fullvuxen i barmhärtigheten

än i o-barmhärtigheten.


9596c.  Bättre vara fullvuxen behärskade tunga

än i den talträngda tungan.


9597.  Bättre vara dvärg i pratsamheten än

i tystnaden.


9598.  Bättre vara dvärg i häftigheten & ilskenheten

än i saktmodet.


9599.  Bättre vara dvärg i o-tacksamheten  

än i tacksamheten.


 


 


 Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 december 2017 07:21


ORD FÖR DAGEN  MARS MÅNAD   2018.


Första dagen.


Fullkomlige känner livets väg  valt vandra på

den  älskar fullkomlighetens stigar.


Andra dagen.


Behärskade tankar  behärskad tunga

     behärskat lyssnande  behärskat lyssnande

människan själv väljer vad hon vill göra.


Tredje dagen.


Man lär sig först att gå  sedan springa

      inte tvärtom.


Fjärde dagen.  


Elake iklätt sig elakhetens ärekrona på sitt huvud.


Femte dagen.


Snälle iklätt sig snällhetens ärekrona på

      sitt huvud.


Sjätte dagen.


Ödmjukheten vad skön och vacker den är.


Sjunde dagen.


Högmodet vad smutsig och ful den är.


Åttonde dagen.


Ödmjukheten får vara sig själv i den ödmjuke.


Nionde dagen.


Snällheten tröstar och hjälper den snälle.


Tionde dagen.


Snällheten snälles rådgivare.


Elfte dagen.


Älska saktmodigheten.


Tolfte dagen.


Leva i saktmodigheten.


Trettionde dagen.


Bära saktmodigheten i sitt hjärta & i sina tankar.


Fjortonde dagen.


Fåfängliga & tomma ord och tankar

skadliga för hjärtat och tankar.


Femtonde dagen.


Behärskad tunga ärar fullkomligheten.


Sextonde dagen.


Våra ögon  jämförs med två öppna fönster vad vi ser

       kommer in i våra hjärtan.


Sjuttonde dagen.


Ödmjuke tar hänsyn till ödmjukheten låter den

     vara i centrum av sitt liv.


Årtonde dagen.   


a.  Behärskat seende.


b.  Behärskat lyssnande.


c.  Behärskat talande.


Nittionde dagen.


Tiden avgör människans ålder  inte människan åldern.


Tjugonde  dagen.


När dagen är förbrukad  står morgondagen

för dörren.


Tjugoförsta dagen.


a.  Tacksam för hjälpande händer.


b.  Tacksam för tröstande ord.


c.  Tacksam för för stödet och hjälpen.


Tjugoandra dagen.


Ser tystnaden som en  god livs-kamrat.


Tjugotredje dagen.

                 Tystnaden skadar ingen.


Tjugofjärde dagen.


Tystnaden har många vänner.


Tjugofemte dagen.


Ondskan smärtsam för hjärta och sinne.


Tjugosjätte dagen.


Ondskan tjuvaktig i sitt beteende.


Tjugosjunde dagen.


Ondskan tar det som inte tillhör henne.


Tjugoåttonde dagen.


Ondskan tidsjuv och enrgitjuv.


Tjugonionde dagen.


a.  Visheten barmhärtig. b. Dårskapen  o-barmhärtig.


Trettionde dagen.


Varje dag älskar den ödmjuke ödmjukheten.


Trettioförsta dagen.


a.  Varje dag lever den ödmjuke i ödmjukhetens närhet.


b.  Varje dag känner den ödmjuke sin trygghet

i ödmjukhetens närhet.


#De fattiga är sådana underbara människor.

     En kväll gick vi ut och tog hand om fyra människor.

     En av dem var förfärligt dålig.

Jag sade till systrarna:  "Ta hand om de tre andra,

    ni, så tar jag hand om henne här som ser

sämst ut".

      För henne gjorde jag allt som min kärlek

förmådde.

      Jag lade honom till sängs, och det kom ett så vackert leende över hennes ansikte.

      Hon grep min hand och sade bara ett enda ord:

"Tack"  ----- och så dog hon.  


MODER TERESA.    DET LEVANDE ORDET. 

 


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< December 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se