Alla inlägg den 30 december 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 december 2017 06:59LEV MED KRISTUS SOM FÖRBILD.


Filipperbrevet.  2:1-11.


1.  #OM DET ALLTSÅ finns tröst genom Kristus,

uppmuntran från kärleken och gemenskap

      från Anden, om det finns ömhet och medkänsla#.


2.  #Gör då min glädje fullkomlig genom att

visa enighet.

       Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag#.


3.  #Fria från självhävdelse och fåfänga.

      Var ödmjuka och sätt andra högre än er

själva#.


4.  #Tänk inte bara på ert eget bästa utan också

på andras#.


5.  #Låt det sinnelag råda hos er som också fanns  hos Kristus Jesus#.


6.  #Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud#.


7.  #Utan avstod från allt och antog en tjänares

gestalt då han blev som en av oss.

     När han till det yttre hade blivit människa#.


8.  #Gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända

till döden, på ett kors#.


9.  #Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla

      andra namn#.


10.  #För att alla knän skall böjas för Jesu namn,

i himlen, på jorden  och under jorden#.


11.  #Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus

är herre, Gud fadern till ära#. 

      

     

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 december 2017 06:58

ETT LIV UTAN KUNSKAP OM GUD.


Romarbrevet 1:18-32.


¤Romarbrevet. 1:18.


18.  #Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor

     som håller sanningen fången i o-rättfärdighet#.


Guds vrede uppenbaras från himlen: där ingen

      gudlöshet och o-rätttvisa finns. 

Ondsinta människors liv: i ord och handlingar:

       håller sanningen i gudlöshetens bojor.

Gudlöshetens bojor gör ondsinta människor

      förslavade i o-rättfärdigheten.

Slavar och slavinnor: i sanningslösheten

     o-ärligheten elakheten.


DYRKAN AV NATURKRAFTER.


Vishetens bok. 13:1-9.


DYRKAN AV GUDABILDER.


Vishetens bok. 13:10-14:11.


BILDDYRKANS UPPKOMST.


Vishetens bok. 14:12-21.


BILDDYRKANS FÖLJDER. 


Vishetens bok.  14:22-31.


BILDDYRKANS MENINGSLÖSHET.


Vishetens bok. 15:1-19. 


Syraks bok. 17:8-10.


8.  #Han skänkte deras hjärtan sitt eget öga

för att kunna visa dem storheten i hans verk.


Herren skänkte sitt allseende öga: in i deras hjärtan.

     I sin nåd visa dem storheten i sitt skapelse-verk.

  

9-10.  #Och de skall prisa det heliga namnet,

så att storheten i hans verk blir känd#. 


   I tacksamhet skulle prisa hans heliga namn.

      Göra hans storhet i hans verk känt.

     

¤Romarbrevet. 1:19.


19.  #Det kan man veta om Gud kan de ju själva se:

Gud har gjort det uppenbart för dem#.


De själva: kan se och förstå:  Gud har gjort det

      uppenbart för dem.


FÖRKUNNELSEN OCH FÖRFÖLJELSEN I LYSTRA.


Apostlagärningarna.  14:15-17.


14.  #När apostlarna, Barnabas och Paulus, hörde det rev de sönder sina mantlar och rusade in i

      folkhopen och ropade:#.


Lam man botas i Lystra: Pauus fäste sin blick på

    honom såg mannens tro "Res dig upp och stå dina ben.  

    När under skedde ropade folket: "Gudarna har stigit ned från himlen till oss mänsklig gestalt".

      Apostlarna Paulus och Barnabas hörde deras tal:  rev de sönder sina mantlar.  


15.  #"Vad tar ni er till?  Vi är svaga människor precis som ni.

     Vi kommer med ett gott budskap till er:

ni skall omvända er från dessa maktlös gudar   

      till den levande Guden, SOM HAR GJORT HIMMEL OCH JORD OCH HAV ALLT VAD DE

     RYMMER#.


"Var tar ni er till?  Vi alla är svaga människor!!

        Vi vill ge er ett gott budskap!!!

Ödmjuka er: gör bot och bätttring låt era hjärtan

     lämna de maktlösa avgudarna.

Möt den levande Guden: vilkens barmhärtig gav

     den lame styrka.   


16.  #Förr i tiden lät han alla hednafolk gå sina

egna vägar#.

     I sina gensträviga hjärtan mot budorden:

lät han hednafolken vandra sina egna vägar.


17.  #Men ändå gav han vittnesbörd om att han finns, genom allt gott som han gör.

      Från himlen har han gett er regn och skördetider, han har mättat er och fyllt era hjärtan

     med glädje#.


Hans barmhärtighet: gav honom vittnesbördet om

    hans godhet inför de behövande. 

Visades från himlen givit i regnet skördetider.

      Fyllt era hjärtan med glädje.


Apostlagärningarna.  17:24-28.


24.  #Gud som har skapat världen och allt den rymmer,  han som är herre över himmel och jord,

      bor inte i tempel som är byggda av människohand#.


Gud skapelsens skapare till alla levande varelser.

     Herre över himmel och jord.

Bor inte tempel byggda av människo-händer.


25.  #Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som själv ger alla liv och anda och allt#.


Låter sig inte betjänas människo-händer.

     Har allt äger allt.

Ge alla levande varelser liv och livsanda.     


26.  #Av en enda människa har han skapat allt folk.

Han har låtit dem bo över hela jordens yta,

      och han har fastställt bestämda tider för dem

och de gränser inom vilka de skall bo#.


Allt folk skapat utifrån Adam mänsklighetens fader.

       Låtit allt folk få bo på jordens yta.

Fastställt bestämda för folket.

     Bestämt inom vilka gränser i livet de skall bo.


27.  #Det har han gjort för att de skulle söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom -----

     han är ju inte långt borta från någon enda

av oss#.


Syftet med bestämda tider och gränser leva i

      för att de skulle söka Gud.

Han är allestädes närvarande.


28.  #Ty i honom är det ni lever, rör oss och är till,

som också några av era egna skalder har sagt:

      Vi har vårt ursprung i honom#.


I den Högste lever vi rör oss finns till.

     Har vårt ursprung i honom.


¤Romarbrevet. 1:20.


20.  #Ty alltsedan världens skapelse har hans

osynliga egenskaper, hans eviga makt och

       gudomlighet, kunnat uppfattas i verk

och varit synliga.

       Därför finns det inget försvar för dem#.


Hans o-synliga egenskaper: i världens skapelse

      vittnar om hans eviga skapelse-förmåga.

Hans eviga allmakt: gudomlighet visar sig i

       hans fullkomliga skapelseverk.

Hans fullkomliga skapelseverk: synligt för all

       skapade varelser.

Ingen kan förneka: förakta hans synliga

       skapelse-verk. 

    

¤Romarbrevet 1:21.


21.  #De har haft kunskap om Gud men inte ärat

honom som Gud eller tackat honom.

       Deras tankemöda ledde dem ingenstans,

och deras oförståndiga hjärtan förmörkades#.


Visat sin o-tacksamhet inte ärat honom för den

han är: trots de haft kunskap om honom. 

       Deras egna tankars svett och möda:

var dem till o-nytta.

       Deras o-visa hjärtan förmörkades av deras egoistiska hjärtan och tankar. 


Efesiebrevet.  4:17-18.


17.  #Därför besvär jag er för Herrens skull:

lev inte längre som hedningarna.

      Deras tankar är tomhet#.

Hedningarnas tankar idel tomhet.

     Tomhetens fåfängliga tankar.

Vi Kristi medarvingar har fått Kristi sinne.


18.  #Deras förstånd förmörkat, och de står utanför

det liv som Gud ger därför att de behärskas

      av okunnighet och är förstockade

i sina hjärtan#.


Hedningarnas förstånd är förmörkat av deras

egna gärningar.

         Egen-viljas livsstil och livsföring gör att de står utanför det liv som Gud vill ge.

      Behärskas av o-kunnigheten inte lärt känna

Guds visdom.

       Livet i o-kunnigheten förstockade deras

hjärtan. 


¤Romarbrevet. 1:22.


22.  #De ville gälla för visa men blev till dårar#.


De ville i sina egna beslut och egen-vilja

      vara visa: vilket blev till dårskap.


VÄRLDENS VISHET OCH KORSETS DÅRSKAP.


Första Korinterbrevet. 1:19-21.


19.  #Det står skrivet: JAG SKALL GÖRA SLUT PÅ

     DE VISA VISHET, OCH DE FÖRSTÅNDIGAS

FÖRSTÅND SKALL JAG UTPLÅNA.


Skall göra slut på världens vishet.

      Utplåna människans egen-viljas förstånd.


20.  #Var finns nu de visa, de skriftlärda och

denna världens kloka huvuden?

     Har inte gjort världens vishet till dårskap?#.


Var finns de visa, de skriftlärda världens kloka huvuden?

         Världens kloka huvuden gjort världens

vishet till dårskap.


21.  #Ty eftersom världen, omgiven av Guds vishet,

inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt

       Gud att genom dårskapen i förkunnelsen

rädda dem som tror#. 


Världen var omgiven av Guds vishet.

    Världen ville inte lära känna Gud genom visheten.

Gud beslöt rädda dem som ville tro på hans

   vishet.

Vilket blev för dem som inte vill tro förkunnelsen

       för deras o-hörsamhet en dårskap.     

 

¤Romarbrevet.  1:23.


23.  #De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar,

       fyrfotadjur och kräldjur#.


I dårskap utbytte de: o-förgänglige Gudens härlighet

     mot avguda-bilder av förgängliga människor.


Förgängliga människor: inte seende inte hörande

inte talande: stumma avgudar.

       Tillbad dem: olika slags fåglar fyrfota-djur

och kräldjur.  


PSALM.  106:19-21.


19.  #De gjorde en kalv vid Horeb och tillbad

en gjuten bild#.


De valde tillbedja en guldkalv vid Horeb.

      Guldkalv vilken inte kunde tala vara

deras rådgivare.


20.  #De bytte bort den som var deras ära mot

bilden av en gräsätande tjur#.


De bytte bort den som var deras ära  den levande

     Guden.

Valde istället bilden av gräsätande tjur.


21.  #De glömde bort, sin räddare, som hade gjort

stora ting i Egyptien#.

      I sina hjärtans förstockelse glömde de bort

sin räddare.


HERREN OCH AVGUDARNA.


Jeremia bok. 10:11-15.


11.  #Så skall ni säga till dem: De gudar som inte gjort himmel och jord skall försvinna från jorden,

       Och skall inte finnas kvar under jorden#.


Säg till dem avgudadyrkarna era gudar varken

      skapade himlen och jorden.

De gudar skall utplånas.


12.  #Han har gjort världen med sin kraft, grundat

jorden med sin klokhet spänt upp himlen#.


Skapade världen genom sin allmakts ord.

       Grundade jorden genom sin klokhet.


13.  #När hans stämma ljuder brusar himlens vatten, han får regnmoln att stiga vid världens ände,

      han låter blixtar ljunga och regnet falla och sänder ut vindar från sina förråd#.


När han talar  vidrörs himlens vatten.
      I hans tal regnmolnen stiga upp vid världens ände.

        Låter blixtars ljud höras regnet falla ned på jordens yta. 

      Sänder vindar i sin styrka från sina förråd.


14.  #Alla står där i sin enfald, de förstår ingenting, guldsmeden har svikits av sin gudabild:

        Hans beläten är bländverk, det finns inget

liv i dem#.


Bländverket visar falskhetens ytliga tomhet

       & fåfänga.


15. #De är tomhet, löjeväckande ting.

I hemsökelsens stund förintas de#.

     

Stumma avgudar idel tomhet: saknar livsanden.

         Ses som löjliga figurer: fyller inga behov.

Under hemsökelsens tid: går de spårlöst förlorade.


STRAFFET MOTSVARAR SYNDEN.


Vishetens bok. 11:15.


15.  #I sin orättfärdighet hade de tänkt dåraktiga tankar och förts vilse av dem; de hade dyrkat

      förnuftslösa reptiler och andra simpla djur.

Därför sände du en mängd förnuftlösa varelser

      att straffa dem#.


Tänker ut dumdristiga tankar i sin ondsinthet

       Ondsintheten vilseleder dem.

Låter sin dyrbara tid gå förlorad på fåfänglig

      tillbedjan av förnuftlösa kräldjur.

Förnuftlösa varelser bestraffade dem.   


Vishetens bok. 12:24.


24.  #De hade irrat så länge ut på förvillelsens vägar att de dyrkade vidriga varelser som till och med

      djuren  föraktar --- de lät lura sig som dumma

småbarn#.


Andliga förblindelse gjorde deras tankar irrande

      in i förvillelsens vägar.

Förvillelsen gjorde deras hjärtan till dyrkan av

   avskyvärda varelser. 

Tillät sin livsföring vara på en lägre nivå än djurens.

       I sin dåraktighets livsstil liknade

dumdristiga småbarn.     

    

¤Romarbrevet. 1:24.


24.  #Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade

       sina kroppar med varandra#.


Deras ondsinta tillbedjan: gjorde Gud tillät dem

       efterfölja sina egna köttsliga begär.

Köttsliga begären: utlämnade den åt o-renheten.

        Tjänade o-renheten: förnedrande sina kroppar

( Guds tempel ); med varandra.


Psalm. 81:12-17.


12. #Men mitt folk hörde inte på mig, Israel ville  inte vet av mig#.


Mitt folk var o-hörsamt vill lyssna på sin egen-vilja:  blev ett hårdnackat folk.

      Israeliterna ville inte lära känna mig.


13.  #Då lät jag dessa förstockade hållas, de fick 

följa sina egna planer#.

       I sin gensträviga olydnad lät jag deras

förstockande hjärtan leda dem.

     De fick följa sina egna viljors planer. 


14.  #Om ändå mitt folk ville höra mig, om Israel

ville följa min väg!#.


Tänk om mitt folk ville höra mig  Israel ville följa

     mina vägar. 


15.  #Då skulle jag genast kväva deras fiender,

gripa in mot deras motståndare#.


Om Israel vill följa mina vägar skulle jag

     genast förkväva deras fiende.


16.  #Så att de som hatar Herren måste krypa för honom, fyllda av skräck för evigt#.


De gudlösa skulle då få ödmjuka sig inför den

      Högste.

Fyllas av skräck och rädsla för evigt. 


17.  #Då skulle jag ge dem finaste vete,

mätta dem med honung ur klippan#.


Vill de lyssna på mig skulle jag ge dem finaste vete.

     Mätta dem med honungens sötma.


Andra Thessalonikebrevet. 2:11-12.


11.  #Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen#.


Visas ingen kärlek till sanningen låter Gud

    villfarelsen få sin makt över dem.


12.  #Och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten#.  


Lögnen dömer dem till välja o-rättfärdigheten.

      Livet i o-rättfärdigheten:  Vara oärlig

sanningslös i orden elakhetens slav.


 ¤Romarbrevet. 1:25.


25.  #De bytte ut Guds sanning mot lögnen;

de dyrkade och tjänade det skapade i stället för

       skaparen, som är välsignad i evighet, amen.


Istället för vara sanningens tjänare och  

       tjänarinnor: blev man lögnens trälar och trälinnor.

      Dyrkade och tjänade det skapade istället

skapelsens skapare.

      Skapelsens skapare som är välsignad

i all evighet.

 

¤Romarbrevet. 1:26.


26.  #Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser.  Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget

      mot ett onaturligt#.


De fortsatte dyrka och tjäna det skapade prisgav

     Gud dem åt fönedrande kroppliga lidande.


Kroppens förnedrande smärta och lidande:

     Kvinnan det svaga lerkärlet: bytte ut sitt naturliga umgänge mot mannen.


Första korinterbrevet.  6:9.


9.  #Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva

Guds rike?

      Låt inte bedra er.

Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar

     eller män som ligger med andra män#.


Känner ni inte till Ingen o-rättfärdig skall få

    ärva Guds rike!!


¤Romarbrevet. 1:27.


27.  #Likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär

      till varandra, så att man bedrev otukt med män.

Därmed drog de själva på sig det rätta straffet

      för sin villfarelse#.


Männen på liknande sätt: övergav sitt naturliga

umgänge med kvinnan.

      Övergav i o-lydnad ( man och kvinna är ett kött ).

      Istället upptändes av köttsliga begär till

samma kön.

      Män bedrev o-tukt med varandra ( vanärade

Guds tempel ).

      Deras lösaktiga liv: drog de sig själva rätta

straffet för sin villfarelse.


Villfarelsen ledde dem in i förvirringen dåraktigheten förblindelsen.  


¤Romarbrevet. 1:28.


28.  #Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de

      gjorde det som inte får göras#.


Genom sin livsföring föraktade de kunskapen

om Gud.

      Gud tillät dem lev i föraktligt tankesätt mot

Guds kunskap.


BIDDYRKANS FÖLJDER.


Vishetens bok. 14:22-29.


22.  #Men inte nog med att människorna gick vilse när det gällde kunskapen om Gud.

      Deras lev i okunnigheten är också ett bittert

krig, och likväl kallar de allt detta onda för fred#.


Saknade kunskapen om Gud  bristen på kunskapen

    ledde dem in på villfarelsens vägar.

Levet i o-kunnigheten gav bittra hjärtan:

      själens krig i själs-livet.

Ser det onda som livet i godheten.   


23.  #De ägnar sig åt barnamord i sin kult eller åt

hemlighetsfulla riter och vilda fester med

      sällsamma bruk#.


Deras gärningar visar sig i barnamord   hemlighetsfulla kulthandlingar.

       Livet i vilda fester med underliga seder

och bruk. 


24.  #Och bevarar inte längre någon renhet i seder och äktenskap; den ene dräper lömskt den andre

     eller pinar honom genom att förföra hans hustru#.


Låter inte renheten vara Herre i seder och äktenskapet.

    Dräper sin nästa.

Den andre plågar genom förförelse sin

nästas hustru.


25.  #Överallt råder ett kaos av blod och mord,

stöld och svek, sedefördärv, trolöshet, oroligheter,

     mened#.


I landet råder kaos av oskyldigt blod och mord.

    Stöld på stöld svekfulla hjärtan finns i landet.

Moral-upplösning råder bland folket.

      Trolösheten istället för trohet.

Tygellöst oroligt folk.


26.  #Hets mot de goda, otacksamhet, förförelse av oskyldiga själar, onaturligt umgänge, otillåtna

      giften, äktenskapsbrott och orgier#.


Hatar föraktar det goda.

     Otacksamma förför o-skyldiga själar.

O-naturligt umgänge: män lever med varandra

     kvinnor lever med varandra.

O-lagliga giftemål.

     Äktenskaps-brott och köttliga utsvävningar. 


27.  #Ja, dyrkan av namnlösa avgudarna är all ondskas början och orsak och höjdpunkt#.


Tillber namnlösa avgudar.

     Namnlösa avgudar vilseleder in i onskans

början utöva ondskefulla handlingar.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 december 2017 06:58

HÄMTA STYRKA I INSIKTEN VARA HENNES


TROGNA  TJÄNARE & TJÄNARINNA.


#Fröjd i hjärtat håller människan vid liv, den som

lever glad får leva länge#.


Syraks. bok. 30:22.


9600.  Ingenting kan jämföras med ödmjukheten

antingen det är stoltheten övermodet eller

     högmodet  man kan inte tjäna två Herrar.


9601.  Ingenting kan jämföras med saktmodet

antingen det är vreden häftigheten eller ilskenheten  man kan inte tjäna två Herrar.


9602.  Ingenting kan jämföras med godheten

vänligheten snällheten antingen det är elakheten

      man kan inte tjäna två Herrar.


9603a.  Ödmjuke bevarat sitt hjärta och sina tankar från högmodet.


9603b.  Vänlige bevarat sitt hjärta och sina tankar från elakheten.


9603c.  Barmhärtige bevarat sitt hjärta och sina

tankar från o-barmhärtigheten.


9604a.  Låter man sig övervinnas av ilskenheten

blir man dess slav och slavinna.


9604b.  Låter man sig övervinnas av häftigheten

blir man dess träl och trälinna.


9604c.  Låter man sig övervinnas av

o-barmhärtigheten blir man dess tjänare.


9605a.  Girige tänker på sig och sina penningar.


9605b.  Girige ärar girigheten i sitt hjärta.


9605c.  Girige o-social: älskar sina penningar

mer än sina med-människor.


9606a.  Vara tacksamheten tillgänglig.


9606b.  Väljer vara tacksamheten eller

o-tacksamheten tillgänglig.


9606c.  Tacksamheten belöner tacksamt hjärta.


9607.  Sorgna och bedrövade hjärta känner behov

av uppmuntran.


9608.  Kärleken tillgänglig för den som söker henne.


9609.  Tacksamheten tillgänglig för den

som lever i den.


9610a.  Barmhärtigheten tillgäng för den

söker henne.  


9610b.  Barmhärtigheten äras och upphöjs av den

sökt henne.


9610c.  Barmhärtigheten ärar och upphöjs av den

som dagligen lever i den.


9611.  Barmhärtigheten ingen skyldig.


9612.  Barmhärtigheten fyller den barmhärtiges

dagliga behov.


9613.  Betydelse-lösa O-nyttiga Ord  O-önskade Ord

för de o-hörsamma.


9614a.  Kärleken inte hatet och föraktets tjänare.


9614b.  Vänligheten inte elakhetens tjänare.


9514c.  Snällheten inte elakhetens tjänare.    


9515.  Den som inte felar i sitt tal:

han är fullkomlig.


9516.  Känns sorgligt finns o-hörsamma mot sanningen.


9617a.  Saktmodig tunga tillåter inte  uttala häftiga

och ilskna Ord.


9617b.  Saktmodig tunga tillåter inte  uttala

strids-lystna Ord.


9618.  Historien kan inte förändras.


9619.  Människor tror sig vara visa men de

blir dårar.


9620a.  Man kan bemöta bitterhetens  tankar innan

de gror sig fast i tankevärlden.


9621.  Felaktigt lyssnande och hörande  bjuder in

till exempel bitterheten och besvikelsen

      in i tankarna.


9622a.  Vreden saknar lugnet och stillheten.


9622b.  Vreden saknar  mildheten.


9623a.  Inte intresserad bli styrd av bitterheten

och besvikelsen.


9623b.  Bitterheten & besvikelsen sårar

människor-hjärtan och sinnen.


9623c.  Bitterheten och besvikelsen


9624.  Den som är vredens vän  saktmodets o-vän.


9625.  Ödmjukheten önskar äga våra hjärtan.


9626a.  Vänliga ord är som söt honung.


9626b.  Snälla ord är som själens sötma.


9626c.  Goda ord är som rinnande honung.


9627.  Elakt tal sårar hjärtat.


9628.  Grälsjuk människa evigt takdropp.


9628.  Grälsjuk människa förvirrar.


9629.  Trätgirigheten skapar o-vänskap.


9630.  Grälsjukheten orons och förvirringens

goda vänner.


9631a.  Barmhärtigheten och trösten

ger styrka och uppmuntran.


9631b.  Barmhärtigheten och trösten

uppmuntra de utslagna de små och fattiga.


9631c.  Barmhärtigheten och trösten

övergivnas och sorgsnas uppmuntran.


9632a.  Snälla hjärtan hatas och föraktas

av elakheten.


9632b.  Goda hjärtan hatas och föraktas

av elakheten.


9632c.  Vänliga hjärtan hatas och föraktas

av elakheten.


9633. Grälsjukheten och trätgirigheten

hatar och föraktar lugnet och tystnaden.


9634a.  Tystnaden och stillheten bättre än

livet trätgirigheten. 


9634b.  Tystnaden och lugnet bättre än

livet i grälsjukheten.


9634c.  Sinnesron och sinnesfriden bättre

livet i strids-lystenheten. 


9635.  Tålamodet bättre än högmod.


9636a.  Kärleken värd  att älska.


9636b.  Känna sig älskad  värt att veta.


9636c.  Känna sig värdefull  värt att veta.


9636d.  Känna sig önskvärd  värt att veta.


9637.  Högmodet vad den smutsar ner själs-livet.


9638a.  Vreden vad den sliter sönder & plågar

hjärtat och tankar.


9638b.  Häftigheten vad den sliter sönder

och plågar hjärtat & tankar.


9638c.  Ilskenheten vad den sliter sönder

& plågar hjärtat och tankar.


9639.  Känns så fint få visa barmhärtighet

trösta och uppmuntra varandra.


9640a.  Övermodige lever inte livet i förlåtelsen. 


9640b.  Övermodige stolt  för att förlåta.


9640c.  Övermodige svårt för ödmjuka sig

i förlåtelsen.


9641.  Förlåtelsen glömmer alla misstag & misslyckande.


9642.  Förlåtelsen bemöter människans svaghet

med sin kärlek.


9643.  Förlåtelsen ser människans o-fullkomlighet.


9644.  Älska förlåta och glömma: mänsklighetens

framtid på jorden.


9645.  Älska förlåta & glömma har en framtid

på jorden.


9646.  Elakhetens fiender:  snällheten vänligheten

och godheten.


9647.  Ilskenhetens & häftighetens fiende: saktmodet.


9648a.  Livet i godheten.


9648b.  Livet i snällheten.


9648c.  Livet i vänligheten.


9649a.  Ödmjuke känner glädjen få älska ödmjukheten.


9649b.  Ödmjuke känner glädje få vara älskad av ödmjukheten.


9649c.  Ödmjukes glädje vara värdefull inför

ödmjuukheten.


9650.  Barmhärtiges tacksamhet  tar emot

barmhärtighetens segerkrans.


9651.  Tacksamt sinne stor tillgång i livet.


9652a.  Vreden sorgsen och bedrövad den är.


9652b.  Häftigheten sorgsen och bedrövad den är.


9652c.  Ilskenheten sorgen och bedrövad den är.


9653.  Glädjen harmonin stor tillgång i livet.


9654.  Sinnesron sinnensfriden  stor tillgång i livet.


9655a.  Skönheten hur ljuvlig och  tillgänglig hon är.


9655b.  Skönhetens sötma tillgänglig för alla.


9655c.  Söka Skönheten finna hennes omsorg

och värme.


9656.  Hatiska & föraktfulla tankar  mord-lystna

mot sin nästas liv.


9657a.  Stormän och världs-härskare  främlingar

för snällheten.


9657b.  Stormän och världs-härskare  ser vänligheten som en främling.


9658a.  Häftigheten  saktmodet främlingar

för varandra. 


9658b.  Ilskenheten  saktmodet främlingar

för varandra.


9659.  Snälle vaksam för elakheten.


9660.  Snälle undviker elakhetens  smärta

och lidande.


9661.  Elake förslavad   under elakhetens

träldom.


9662.  Hellre ära ödmjukheten är högmodet.


9663.  Inte intresserad vara vredens olyckliga barn.


9664.  Inte intresserad  vara elakhetens  

o-lyckliga barn.


9665a.  Snällheten får vara sig själv i snällheten.


9665b.  Godheten


9665c.  Vänligheten


9666.  O-önskade ord uttalas inför de o-hörsamma.


9667.  O-välkomna ord uttalas inför de

o-hörsamma stormännen & världs-härskare.


9668.  Vara den andres tjänare:  ödmjuke &

ödmjukhetens: vvarandras tjänare.


9669.  Stormäns och världs-härskares beteende:

i alla generationer varit o-hörsamma mot

     visheten och klokheten: gjort sina egna beslut:


Ville vara visa och kloka men blev dårar.


9670.  Det jag säger med tungan  gör mig bunden vid mitt tal.


9671.  Tungan styrs av min fria vilja.


9672.  Där gudlösheten härskar: finns stormännen

och världs-härskare.


9673a.  Älska  uppskatta respektera ödmjukheten

vara ödmjuk i hjärta och sinne.


9673b.  Älska uppskatta respektera snällheten

vara snäll i hjärta och sinne.


9673c.  Älska uppskatta respektera barmhärtigheten vara barmhärtig i hjärta och sinne.


9674.  Stormäns och världs-härskares beteende:

slipar ödmjukhetens juveler:  de ödmjuka.


9675.  Finns ingen elakhet säga sanningen.


9676.  Finns elakhet tala lögn.


9677.  Lögnerna helt o-intressanta lära känna.


9678.  Sanningen lärorik  lära känna.


9679.  Lögnen vilseleder mänskligheten.


9780.  Sanningen vägleder mänsligheten.


9681.  Sanning nyttig för dem som lär känna den.


9682.  Stormän och världs-härskare har en felaktig människo-syn.


9683.  Felaktig människo-syn äger o-kunskap om

människans människo-värde.


9684. Stormännen och världshärskare drar sina

stolta slipstenar  ödmjukheten slipar sina

      dyrbara diamanter.  ( De ödmjukas hjärtan ).


9685a.  Ärligheten & sanningen.


9685b.  O-ärligheten & lögnen.


9686.  Vara ödmjuk bättre än vara stolt som

stormän Och världs-härskare.


9687.  Deras rikedomar förmultnar bort.


9688a.  Stormännens & världs-härskares beteendes livs-låga tar slut: tillsammans rikedomars fåfänga.


9688b.  Stormännen Och världs-härskare:

inga utbildade psykologer.


9688c.  I gudlösheten trivs stormännens

och världs-härskares hjärtan.


9689.  Gudlösheten verksam i o-moralens jordmån.


9690.  Fariseeriska dårskapet hatar och föraktar

sanningen.

 

9691.  Vredens Avundets och lättjans beteende:

skapar o-vänskapens bitterhet  och besvikelse.


9692.  Mildheten och stillheten varje dags

problem-lösare.


9693a.  Saktmodige  låter sig inte påverkas av

vredens lockelser och frestelser: bli vredens

       träl och trälinna. 


9693b.  Barmhärtige  låter sig inte påverkas av

o-barmhärtighetens lockelser och frestelser:

    bli o-barmhärtigheten tjänare och tjänarinna.


9693c.  Ödmjuke  låter sig inte påverkas av

stolthetens lockelser och frestelser:

     bli stolthetens slav och slavinna. 


9694a.  Ärligheten  ärliges rådgivare.


9694b.  Ärligheten  ärliges förebild.


9694c.  Ärligheten  ärliges läromästare.


9695.  Låta saktmodet bli kunnigt inför folket.


9696.  Låta snällheten bli kunnigt inför folket.


9697.  Låta ärligheten bli kunnigt införfolket.


9698.  Låta barmhärtigheten bli kunnigt

inför folket.


9699.  Låta ödmjukheten bli kunnigt inför folket. 


 


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< December 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se