Alla inlägg under december 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 december 2017 06:47

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL. 91.


Baruks bok.  3:23B.


23B.  #Vishetens väg lärde inte känna,

de brydde sig aldrig om hennes stigar.

 


9100a.  Saktmodige har saktmodigheten på

sina läppar.


9100b.  Ödmjuke har ödmjukheten på sina läppar.


9100c.  Milde har mildheten på sina läppar.


9101.  Frimodige ler åt rädslan.


9102.  Frimodigheten o-tillgänglig för rädslan.


9104.  Frimodigheten och rädslan går skilda vägar.


9105a.  Lära kanna saktmodigheten.


9105b.  Älska saktmodigheten.


9105c.  Leva i saktmodigheten.


9106a.  Delge saktmodet till sin nästa.


9106b.  Bära saktmodigheten i sitt hjärta

& i sina tankar.


9106c.  Tillåta saktmodet vara stödet

hjälpen i sitt liv.


9107.  Fåfängliga & tomma Ord och tankar

skadliga för hjärtat och tankar.


9108a.  Egoismen rider på snällheten.


9108b.  Snällheten slav och slavinna åt egoismen.


9108c.  Snällheten utnyttjas av egoismen.


9109.  Varje år kommer nytt år med ny lärdom

och nya möjligheter.


9110a.  Ödmjuke iklätt sig ödmjukhetens

ärekrona på sitt huvud.


9110b.  Snälle iklätt sig snällhetens ärekrona

på sitt huvud.


9110c.  Elake iklätt sig elakhetens ärekrona på

sitt huvud.


9111.  Man lär sig först att  gå sedan  springa

inte tvärtom.


9112.  Fullkomlige känner livets väg  valt vandra på den älskar fullkomlighetens stigar.


9113.  Behärskade tankar behärskad tunga

behärskat lyssnande  behärskat seende

     människan väljer själv vad hon vill göra.


9114a.  Snällheten känner längtan efter den snälles

gemenskap.


9114b.  Snällheten tröstar hjälper den snälle.


9114.c.  Snällheten snälles rådgivare.


9115a.  Ödmjukheten vad vacker den den är.


9115b.  Ödmjukheten får vara sig själv i

den ödmjuke.


9115c.  Ödmjukheten får inte vara sig själv

i högmodiges närhet.


9116.  Ärligheten befriar från o-ärlighetens bojor.


9117a.  Ödmjukheten berör den ödmjukes hjärta.


9118a.  Behärskat seende.


9118b.  Behärskade ögon.


9118c.  Behärskad tunga  ärar fullkomligheten. 


9119.  Våra ögon jämförs med två öppna fönster

vad vi ser kommer in i våra hjärtan.

        Vad vi läser allt massmediala som försöker

påverka oss antingen det god eller onda.


9120.  Ödmjuke tar hänsyn till ödmjukheten

låter den vara i centrum av sitt liv. 


9121.  Fullkomligheten vill delge sin fullkomlighet.


9122.  Kvinnligheten vill vara älskad  uppskattad

känna sig värdefull i manligheten.


9123a.  Tiden avgör människans ålder

inte människan åldern.


9123b.  När dagen är för-brukad står morgondagen

för dörren.


9123c.  Tiden avgör när dagen kommer

likaså morgondagen.


9124.  Tungans tystnad livets  lärdom och erfarenhet  livets beskydd och trygghet.


9125.  Förnöjsamheten livets fina gåva.


9126.  Åsikts-tänkandet högmodets slav

och slavinna.


9127.  Åsikts-tänkandet gör sig själv till Herre över andras liv.


9128.  Det vi inte kände  till igår får vi veta idag.


9129a.  Vilan och harmonin  förvirringens

och orons o-vänner.


9129b.  Vara slav  och slavinna under förvirringen

och oro löser inga problem.


9129c.  Förvirringen och oron  nationellt problem.


9130a.  Tacksam för hjälpande händer.


9130b.  Tacksam för tröstande ord.


9130c.  Tacksam för stödet och hjälpen.


9131.  Tacksamt hjärta talar tacksamma ord.


9132.  Tacksamheten vanärar o-tacksamheten.


9133.  O-tacksamheten vanärar tacksamheten.


9134.  Ha-begäret ärar o-tacksamheten.


9135a.  Ödmjuke ödmjukhetens vän och livs-kamrat.


9135b.  Barmhärtige barmhärtighetens vän

och livs-kamrat.


9135c.  Ärlige ärlighetens vän och livs-kamrat.


9136a.  Ser tystnaden som en  god livs-kamrat.


9136b.  Tystnaden skadar ingen.


9136c.  Tystnaden har många vänner.


9137.  Tystnadens språk  hälsosam.


9138.  Stillheten och tystnaden hälsosam.


9139.  Stillheten har många vänner.


9140.  Ödmjukheten har många vänner.


9141.  Högmodet har många o-vänner.


9142.  Göra sig  tillgänglig för sanningen

ära sanningens Ord.


9143a.  Ödmjuke tänker ödmjuka ord talar

ödmjuka ord  äger ödmjuka läppar

        äger ödmjuk tunga.


9144a.  Ödmjukheten älskar den ödmjukes hjärta.


9144b.  Mildheten älskar den mildes hjärta.


9144c.  Ärligheten älskar den ärliges hjärta.


9145a.  Högmodige hatar den ödmjukes hjärta.


9145b.  Övermodige föraktar den ödmjukes hjärta.


9145c.  Stolte hatar och föraktar

den ödmjukes hjärta. 


9146.  Antingen Vara tystnadens vän eller

O-tystnadens vän.


9147.  Antingen Vara stillhetens vän eller o-vän.


9148a.  Tystnaden tar inte hänsyn till  tiden.


9148b.  Stillheten tar inte hänsyn till  tiden.


9148c.  Stillheten och tystnaden betjänar varandra. 


9149.  Ödmjukheten och litenheten betjänar varandra.


9150.  Stillheten Vilan botemedlet mot

oron och förvirringen.


9151.  Stillheten och tystnaden botemedlet mot

o-tystnaden.


9152.  O-måttliga stressen  tar hänsyn till tiden.


9153.  Livet påverkas av tiden.


9154.  Tiden avgör livets dagar.


9155a.  Endast den ödmjuke upplever

ödmjukhetens närvaro.


9155b. Högmodige upplever ödmjukhetens frånvaro.


9155c.  Ödmjukhetens frånvaro visar sig för

den  övermodige och stolte.


9156.  Jule-tiden saknar varaktiga tiden.


9157.  Nyårs-tiden saknar varaktiga tiden.


9158a.  Elake bär inte godhetens frukter.


9158b.  Elake bär inte vänlighetens frukter.


9158c.  Elake bär inte snällhetens frukter


9159a.  Vara egoistisk betjäna egoismens vilja.


9159b.  Vara egoistisk ära den leva den till behag.


9159c.  Vara egoistisk vara träl och trälinna.


9160.  Tiden påverkar människans liv.


9161.  Tiden påverkar människans ålder


9162.  Tiden talar om för människan hur

gammal hon är.'


9163.  Skrivna ord blir till verklighet när orden

görs i handling.


9164.  Vara Ordets-görare  gör orden till handling.


9165.  Vara glömsk hörare  inte göra

orden till handling.


9166a.  Dumdristigheten förgör sig själv.


9166b.  Häftigheten förgör sig själv.


9166c.  O-ärligheten förgör sig själv.


9167.  Tala om andras felsteg och misstag

förtalets språk.


9168.  Tala om andras misstag och svagheter

vill i talet visa sig fullkomlig.


9169a.  Välja seendet se antingen de goda tingen

eller onda tingen.


9169b.  Sluta ett förbund med sina ögon

se goda eller onda tingen.


9169c.  Förbundet med onda tingen påverkar

hjärtat och tankarna med ondskan.


9169d.  Förbundet med goda tingen påverkar

hjärtat och tankarna med godheten.


9170a.  Ärlige påverkar  sin omgivning med

sin ärlighet.  


9170b.  Snälle älskar snälheten.


9170c.  Snälle valt snällheten som sin livs-kamrat.


9171.  Tiden avgör människors ålder

inte människan.


9172a.  Säkerhets-tänkandet & Rädslan lever

i ett anfalls-krig mot varandra  som fiender.


9172b.  Rädslan Herre i fiende-striden.


9172c.  Säkerhets-tänkandet beskyddar sig i 

anfalls-kriget mot Rädslan.


9173.  Mogen manlighet visar aktning inför

kvinnans emotionella rikedomarna.


9174.  Visad ödmjukhet och respekt för kvinnans

emotinella rikedomar.


9175.  Människan väljer själv antingen hon vill

grunda familje-livet på moraliska eller o-moraliska

grunden.


9176a.  Ödmjukheten och vänligheten 

har en framtid på jorden. 


9176b.  Ödmjukheten och godheten

her en framtid på jorden.


9176c.  Ödmjukheten och snällheten

har en framtid på jorden.


9177.  Ödmjuka ord har en framtid på jorden.


9178a.  Vara vredens barn  o-värdigt

och innehållslöst liv.


9178b.  Vara elakhetens barn livet tillgängligt

för Alla.


9178c.  Vara elakhetens barn o-värdigt och innehållslöst liv.


9179. Talträngd tunga  tungan för vinden.


9180.  Pratsamma ord  ord för vinden.


9181.  Skrytsamma ord  ord för vinden.


9182.  O-ärliga ord  ord för vinden.


9183.  Tungor för vinden ofruktsam tungor.


9184.  O-fruktsamma tungor  tungor för vinden.


<st

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 december 2017 04:19

ORD FÖR DAGEN.  FEBRUARI MÅNAD 2018.


Första dagen.


Frimodige ler år rädslan.


Andra dagen.


Frimodigheten o-tillgänglig för rädslan.


Tredje dagen.


Frimodigheten och rädslan går skilda vägar.


Fjärde dagen.


Varje dag kommer året ge ny lärdom och nya

möjligheter.


Femte dagen.


Varje dag kommer året utnyttjas av högmodets lidande.


Sjätte dagen.


Varje dag kommer året utnyttjas av elakhetens lidande.


Sjunde dagen.


Varje dag av året tillgänglig för ödmjukheten.


Åttonde dagen.


Varje dag av året tillgänglig för vishetens rikedomar.


Nionde dagen.


Viljan väljer antingen ödmjukheten eller högmodet.


Tionde dagen.


Viljan väljer antingen visheten eller dårskapen.


Elfte dagen.


Viljan väljer antingen behärskade tungan

eller o-behärskade tungan.


Tolfte dagen. 


Egoismen rider på snällheten.


Trettionde dagen.


Snällheten slav och slavinna åt egoismen.


Fjortonde dagen.


Snällheten utnyttjas av egoismen.


Femtonde dagen.


Ödmjuke iklätt sig ödmjukhetens ärekrona

på sitt huvud.


Sextonde dagen.


Elake iklätt sig elakhetens ärekrona på sitt huvud.


Sjuttionde dagen.


Snälle iklätt sig snällhetens ärekrona på

sitt huvud.


Artonde dagen. 


När dag arton är förbrukad  står dag nitton

vid dörren.


Nittionde dagen.


a.  Vara slav och slavinna under förvirringen

och oron löser inga problem.


b.  Förvirringen och oron nationellt problem.


Tjugonde dagen.


a.  Tacksam för hjälpande händer.


b.  Tacksam för tröstande händer.


Tjugoförsta dagen.


a.  Tacksamt hjärta talar tacksamma Ord.


b.  Tacksam för stödet och hjälpen.


Tjugoandra dagen.


a.  Tystnadens språk hälsosam.


b.  Tystnaden har många vänner.


Tjugotredje dagen.


O-tystnaden har många o-vänner.


Tjugofjärde dagen.  


Tiden avgör människans ålder  inte människan.


Tjugofemte dagen.


Säkerhets-tänkandet & Rädslan lever  i

anfallskrig mot varandra  som fiender.


Tjugosjätte dagen.


Rädslan Herre i fiende-striden.


Tjugosjunde dagen.


Vara ödmjukhetens vän och livs-kamrat.

        Vara ödmjukhetens vän aldrig vara övergiven.


Tjugoåttonde dagen. 


Vara saktmodets vän och livs-kamrat.

      Vara saktmodets vän aldrig vara övergiven.


 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 december 2017 04:19

VISHETEN, GUDS GÅVA TILL ISRAEL.


¤Baruks bok.  3:9.


9.  #Israel, hör de bud som ger liv, lyssna och kom

till insikt#.


Israeliter, lyssna på de bud som ger er liv.

     Lyd dem kom till insikt.


Insikten, Guds gåva till Israel.  


¤Baruks bok.  3:10.


10.  #Vad har hänt, Israel, varför är du i fiendeland,

varför har du åldrats bland främlingar#.


Vad har hänt mitt folk; israeliterna!

         Varför lever ni fiendelandet!

Varför har du föråldrats bland främlingar!


¤Baruks bok.  3:11.


11.  #Besudlats av de dödas orenhet och räknats

bland de som hör dödsriket till?#.


Blivit vanhelgade av de dödas orena liv!

     Beblandat dig med folket som tillhör dödsriket!


EN SÅNG, EN PSALM AV KORACHS ÄTTLINGAR.


Psalm. 88:4-8.


4.  #Mitt liv är fyllt av elände, jag står vid dödsrikets

rand#.


Beskriver sitt liv vara fyllt av olyckor och faror.

            Känner sig vara inför dödsrikets

smärt-samma lidande.


5.  #Jag räknas till dem som lagts i graven,

jag är en man som har mist sin kraft#.


Jag: en man som levt mitt jorde-liv: nu lagts graven.

      Jag: förbrukat mina jordiska livs-dagar.


6.  #Jag multnar bland de döda, likt de fallna  

som vilar i graven, dessa som de inte längre

       minns och som är avskurna från dig#. 


Min kropp förmultnas bland de andras döda

      kroppar.

De andras kroppar som vilar i sina gravar:

    levt sina ondsinta liv.

Bortglömda av människor: i sina syndfulla liv

     blivit avskurna från den Högste. 


7.  #Du har störtat mig ner i graven, i det mörkaste djupet#.


     Mitt syndfylla liv: livet i lagbrott mot dina bud.

Livet som störtat mig ner i gravens mörkaste djup.

   

8.  #Tung vilar din vrede på mig, du låter dina bränningar slå över mig#.  


Din heliga vrede tynger mitt liv:  du låter din

     smärtsamma vrede drabba mig.


¤Baruks bok.  3:12


12.  #Du övergav vishetens källa#.


Du, mitt folk övergav vishetens källa.


Jeremia bok. 2:13.


13.  #Ty mitt folk har begått en dubbel synd:

de har övergett mig, källan med det friska vattnet,

       och huggit ut cisterner, cisterner som spricker och inte håller vatten#. 


Mitt egendomsfolk:  begått dubbel synd:

    gensträvigt  hårdnackat folk.  

Inte älskat mig:  vishetens källa.

       Ville ära sig själva: olydiga mot mina bud.

Mitt folk: högg ut vatten-cisterner: bevara min

       vishets källa i:  o-lydnaden gav cisternerna

sprickor när de istället sökte den jordiska  

        visdomen.   


¤Baruks bok.  3.13


13.  #Om du hade följt Guds väg hade du fått bo

kvar i frid för alltid#.


I din olydnad mot mina bud  följde du inte Guds väg.

      Hade du följt Guds väg hade du fått bo kvar

i frid för alltid.  


Syraks bok.  1:1.


1.  #ALL VISHET kommer från Herren och finns

i honom för evigt#.


¤Baruks bok. 3:14.


14. #Lär dig var det finns vishet, var det finns

kraft och förstånd.

       Då kommer du också att inse var det finns liv och ljus för för ögonen, var det finns lång levnad

       och frid#.


Sök vishetens källa.

       I vishetens källa finns kraft och förstånd.

När du funnit vishetens rikedomar där det finns

      liv och ljus för dina andliga ögon.

Vilket ger dig lång levnad och frid.


VISHETENS VÄLSIGNELSER.


Ordspråksboken.  3:13-18.


13.  #Lycklig den som funnit vishet, den som nått fram till insikt#.


Välsignad den som funnit vishetens källa.

         Vishetens källa vägen in i insikten.   


14.  #Ty visheten är mer värd än silver, den vinst hon ger är bättre än guld#.


Vishetens värde större än silvrets.

         Vishetens rikedomar bättre än guldets.


15.  #Hon är dyrbare än pärlor inga skatter går upp mot henne#.


Vishetens värde dyrbarare än pärlors.

       Inga jordiska skatter kan jämföras med hennes.


16.  #I sin högra hand har hon långt liv, i sin

vänstra rikedom och ära#.


I vishetens högra hand; har hon långt liv till de som sökt henne.


I vänstra hand har hon sina rikedomar och sin

egen-ära  till de som sökt henne.


17.  #Hennes vägar är ljuvliga att gå, alla hennes stigar är trygga#.


De som sökt henne vandrar på vishetens ljuva vägar.

         Hennes stigar  är trygga. 


18.  #För den som håller sig till henne är hon ett träd livets träd ----- lycklig den som håller fast

     vid henne#. 


Den som lever i gemenskap med visheten:

       blir hon ett livets träd; vilket bär fruktsam

god frukt.

      Välsignad den som inte överger henne. 


Visheten. 9:18.


18.  #Det var så jordens invånare leddes på rätta

vägar, så lärde sig människorna vad som

      gläder dig; genom visheten blev de räddade#. 


Jordens invånares liv: levde sina liv i vishetens fotspår.

       Vilket lärde människorna till ett glädje-fyllt  liv.

Visheten var deras räddning.  


¤Baruks bok.  3:15.


15.  #Vem har funnit vishetens boning, vem har

gått in i hennes skattkammare#?. 


Vishetens skattkammare tillgänglig för Alla.

     Dåren söker den inte.


Jobs bok. 28:20.


20.  #Visheten, varifrån kommer den?

Var är den plats där insikten bor?

    

21.  #Den är dold för alla varelser, inte ens himlens

fåglar kan se den#.


Vishetens tystnad inför alla varelser: varifrån

kommer den?

      Insikten bor insikten?

Visheten inte tyst för den som söker henne.

      Insikten och hennes bo-plats bli känd

av de som söker henne.

      

 22.  #Avgrunden och Döden säger: "Vi har bara

hört talas om den."#.


Visheten inte tillgänglig för avgrunden och döden.


23.  #Men Gud känner vägen till dem, han vet var visheten bor#.


Den Högste, känner vägen in i visheten

och insiktens rikedomar. 


24.  #Hans blick når till jordens ände, allt under himlen ser han#.


Hans allvetande blickar når till jordens ände.

     

25.  #När han bestämde vindens vikt och vattnets

mängd och mått#.


I skapelsens skeende: hans rådslut bestämde

vindens vikt.

       Vattnets djupheter och storlek.


26.  #När han stadgade en lag för regnet

och fastställde åskvädrens bana#.


Han stadgade en lag  för regnets existens.

       Fastställde åskvädrets väg under himlen.

 

27.  #Då såg han visheten och granskade den,

lärde känna den och utforskade den#.


Hans Majestät; vår Herre, såg visheten.

     Begrundade hennes djupheter.

Lärde känna henne: vem hon är.

     Utforskade hennes tankar och vilja.  


28.  #Till människan sade han:

"Att frukta Herren, det är vishet, att sky det onda

är insikt#. 


Till sin Sons avbild sa han: gudsfruktan är

vishetens begynnelse.

       Förakta det onda är insikten. 


¤Baruks bok.  3:16.


16.  #Var är de som regerade över folken, de som

härskade över markens djur#.


Var finns vishets kraftfulla och insiktfulla

       människor som regerar över folken.

Härskar över markens djur. 


¤Baruks bok.  3:17.


17.  #Och lekte med himlens fåglar, de som samlade skatter av silver och guld -----  detta

      som människor litar till ----- så att ingen kan

fatta deras rikedom#.


Var finns de insiktfulla människorna  som lekte

      med himlens fåglar.

Samlade skatter av silver och guld.

           Silvrets och guldets värde som människor

har sin tilltro till.


PROFETIA OM TYROS KUNG.


Hesekiel bok. 28:4-8.


4.  #Vägledd av vishet och insikt har du skaffat dig rikedom.  Guld och silver samlade du i dina  

     skattkamrar#.


Vägledd av visheten och insikten: genom dem

har du skaffat dig rikedomar.

       Rikedomar av guld och silver.


5.  #Du drev handel med stor skicklighet och ökade din rikedom.

        Men din rikedom har gjort dig högmodig#. 


Förökade din skicklighet i handeln: dina rikedomar

blev Herre i ditt liv. 

         Högmodet kom till ditt hjärta genom rikedomens lockelser och frestelser.    


6.  #Därför säger Herren Gud: Eftersom du inbillar dig att du är gudomlig#.


Högmodet gjorde dig falsk i din tanke vara gudomlig.


7.  #Skall jag låta främlingar anfalla dig, grymma

hedningar.

      Med draget svärd skall de angripa din härliga vishet, de skall släpa din storhet i smutsen#.


I din gudomliga falskhet: tillåter jag främlingar

anfalla dig.

      Dragna svärdet: ska de grymma hedningarna

angripa din härliga vishet.

      Din falska storhet släpas i smutsen. 


8.  #De skall sänka dig i graven.

Ute på havet skall du dräpas och dö#.


Grymma hedningarna ska sänka dig i havets djup.

        Bli dräpt och dö på havets yta.


Ordspråksboken.  11:28.


28.  #Den som förtröstar på rikedom, han faller,

men de rättfärdiga grönskar som löven#.


Förtöstan på rikedomar: människans olycka

och fara.

       Renhjärtliga och o-straffliga jämförs med

trädets grönskande löv.        


¤Baruks bok.  3:18.


18.  #De som rastlöst formade silvret, så att ingen

kan räkna deras verk?#.


Saknas kännedom om silvrets värde tar

       rastlösheten över silvrets formande.


¤Baruks bok.  3:19.


19.  #De är borta och har stigit ner i dödsriket,

och andra har tagit deras plats#.'


De rastlösa är borta har stigit ned i dödsriket.


¤Baruks bok  3:20.


20.  #Nya släkten föddes och bodde på jorden,

men klokhetens väg lärde de inte känna#. 


Nya släkten föddes  bodde på jorden.

       Nya släktet sökte inte klokhetens väg.


¤Baruks bok.  3:21.


21.  #De förstod inte hennes stigar.

       Inte heller deras barn slöt sig till henne,

de gick långt bort från hennes väg#.


Förstod inte klokhetens stigar.

       Nya släktets barn slöt sig inte till

klokhetens stigar.

       Barnen ville går sina egna vägar.


¤Baruks bok.  3:22. 


22.  #Man har aldrig hör om henne i Kanaan,

inte sett henne i Teman#.


I Kanaan lärde man aldrig känna klokheten.

        I Teman såg man aldrig hennes stigar.


¤Baruks bok.  3:23.


23.  #På samma sätt med Hagars ättlingar, köpmännen från Midjan och Teman:

     de sökte jordisk visdom, liksom legendberättarna och forskarna, men vishetens väg

        lärde de inte känna , de brydde sig aldrig om

hennes stigar#. 


Hagars ättlingar: lärde aldrig känna klokhetens stigar.

       Köpmännen från Midjan och Teman  sökte istället en jordiska visdomen.

       Legend-berättarna och forskarna lärde

inte känna vishetens väg.

      De ville går sina egna vägar.      

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 december 2017 04:18

BARUKS BOK.  3:1-8.


¤Baruks bok. 3:1.


1.  #Herre, allhärskare Israels Gud, det är en själ

i nöd, en bedrövad ande som ropar till dig#.


Herrens tjänare Baruks bön inför allhärskaren

Israels Gud.

       Baruks själ i nödrop: bedrövad i sin ande.


¤Baruks bok.  3:2.


2.  #Lyssna, Herre, och förbarma dig, ty vi har syndat mot dig#.


Baruk fortsätter sitt bönerop:  Herre lyssna på mitt

hjärtats bönerop.

      Förbarma dig över mig.

Vi har syndat mot dig.


¤Baruks bok.  3:3.


3.  #Du sitter på din tron för evigt, men vi hör för evigt förgängelsen till#.


      Du; sitter på din tron för evigt.

Vårt liv tillhör förgängelsen.


TRÖSTANDE ORD TILL DE MODLÖSA.


Jesaja bok. 57:15.


15.  #Så säger han som är hög och upphöjd,

han som tronar i evighet och vars namn

      är heligt:

Jag tronar upphöjd och helig men finns hos

      den modlöse och försagde.

Jag ger de försagda mod, ger de modlösa kraft#. 


Beskriver vem den Högste är:


1.   Hög och upphöjd;

 

2.  Tronar i evighet.


3.  Den högstes namn är heligt.


4.  Allhärskaren tronar upphöjd i sin helighet.


5.  Finns hos den försagde och modlöse.


6.  Ger den försagde mod.


7.  Ger de modlösa kraft. 


KLagovisorna.  5:19.


19.  #Du, Herre, härskar för evigt, från släkte

till släkte står din tron#.


Beskriver den Högstes allhärskande närvaro.

    

¤Baruks bok.  3:4.


4.  #Herre, allhäskare, Israels Gud, lyssna till

de döda israeliternas och deras avkomlingars

       bön.

De syndade mot mig och lyssnade inte till

Herrens, sin Guds, röst, och därför är vi nu fast i   

        vårt elände#. 


Baruks bönerop:  Herre; allhärskaren Israels Gud

lyssna till de döda israeliternas och deras  

      ättlingars böner.

Israeliterna levde i o-lydnad  lyssnade inte på

     sin Guds röst.

O-lydnaden gjorde dem till syndens slavar i sitt elände.


KLagovisorna.  5:7.


7.  #Våra fäder som syndade är borta,

vi måste bära deras skuld#. 


¤Baruks bok.  3:5.


5.  #Tänk nu inte mer på våra fäders synder,

utan tänk på din makt och ditt namns ära#.


Tänk inte mer på våra fäders synder.

     Tänk på din allmakt  ditt namns ära.


Tobits bok.  3:3.


3.  #Tänk nu på mig, Herre, vänd din blick till mig,

straffa mig inte för mina synder och felsteg,

      och inte heller för mina fäders#.   


¤Baruks bok.  3:6.


6.  #Ty du är Herren, vår Gud, och vi skall

lovsjunga dig, Herre#.


Du är vår Gud: vi vill lovsjunga ditt namn.


¤Baruks bok.  3:7.


7.  #Det är ju därför du har fyllt våra hjärtan med

gudsfruktan, så att vi åkallar ditt namn.

       Vi skall lovsjunga dig i vår förvisning, ty vi har renat våra hjärtan från all de orätt som våra

     syndiga fäder begick mot dig#.


Vi lovsjunger ditt namn i tacksamhet: du är vår Gud.

       I din tacksamhet  du är vår Gud har du fyllt

våra hjärtan med gudsfruktan.

      Vi åkallar ditt namn för gudsfruktan som

fyllt våra hjärtan.

      Vi har renat våra hjärtan i lovsång från all

orätt som våra ondsinta fäder begick.


Jeremia bok. 32:40.


40.  #Och jag skall sluta ett evigt förbund med dem

och lova att aldrig överge dem och alltid

     visa dem godhet.

Jag skall fylla deras hjärtan med fruktan och 

     vördnad för mig, så att de aldrig vänder sig

ifrån mig#.


Den högstes eviga löftes-förbund med sitt folk. 


1.  Aldrig överge mitt folk.


2.  Alltid visa dem min godhet.


3.  Fylla deras hjärtan med gudsfruktan.


4.  Fylla deras hjärtan med vörnad och respekt

för mig.      


¤Baruks bok.  3:8.


8.  #I dag lever vi i förvisning:  du har fördrivit

oss hit, där vi måste bära skam, förbannelse

      och skuld för all orätt som våra fäder gjorde

när de avföll från Herren, vår Gud#. 


Du har fördrivit oss till detta land.

     Vi måste bära våra fäders skam,  förbannelse

och skuld  när de  i ondsinthet  avföll från

     vår Gud. 


Baruks bok.  2:4-10.


4.  #Han prisgav vårt folk åt alla våra grannriken och lät skam och förödelse drabba oss bland

      alla grannfolk dit Herren fördrev oss#.


Deras ondsinta o-lydnad  blev de prisgivna åt

     alla grann-riken.

Han tillät skammen och förödelsen drabba oss.

     Drabba oss bland alla grann-folk.


5.  #Vårt folk kom underst i stället för överst,

ty vi har syndat mot Herren, vår Gud, och inte

      lyssnat till hans röst#.


Vårt folk blev förtryckta av grann-folket.

      Vi har syndat mot den Helige.

Vi har varit o-hörsamma till hans röst. 


6.  #Herren, vår Gud, är rättfärdig, men vi och

våra fäder har stått med skam intill denna dag#.


Herren, vår Gud, är o-strafflig renhjärtlig.

       Vi och våra fäder:  lever i skam-känsla

intill denna dag. 


7.  #Allt det onda som Herren förutsagt har

kommit över oss#.


Allt onda:  Herren förutsagt över oss drabbar oss. 


8.  #Vi bad inte till Herren att han skulle leda alla

och envar bort från deras onda hjärtans tankar#.


Vi var inte villiga be till Herren skulle leda allt folket.

       Att han skulle leda folket från deras

ondsinta hjärtans tankar.


9.  #Och Herren höll olyckan i beredskap och lät den

drabba oss.

      Ty Herren var rättfärdig när han befallde oss

att handla efter hans vilja#.


Herren lät olyckan drabba oss efter deras ondsinta

hjärtans tankar.

     Herren renhjärtlig i sin handling  befallde oss

handla efter sin vilja.  


10.  #Men vi lyssnade inte till hans röst och lydde

inte de föreskrifter som han hade gett oss

      att följa#. 


Vi var o-lydiga hörde inte hans röst.

         Lyssnande inte på hans föreskrifter.

Han hade gett oss föreskrifter  att följa.

 


      

     
 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 december 2017 10:11

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH UPPMUNTRAN


DEL. 90.


#Visheten blev mig kär; jag valde henne i min ungdom

och strävade efter att göra henne till min brud#.


Vishetens bok. 8:2.


9000.  Hatet spelar på stoltheten.


9001.  Behärskad tunga bevakar sina ord.


9002.  Kärleken spelar på ödmjukheten.


9003.  Föraktet spelar på stolheten.


9004.  Elakheten spelar på övermodet.


9005.  Vara tacksam för varje lärorikt år

av nya livserfarenheter.


9006.  Ångesten och rädslan  gör det människan inte brukar göra.


8007.  Moders-kärleken  gör allt för barnen

i tiden genom viljan intresset för att göra.


9008a.  Häftige förstörs av sin häftighet.


9008b.  Ilskne förstörs av sin ilskenhet.


9008c.  Elake förstörs av sin elakhet.


9009a.  Elake blir sorgsen och bedrövad av sin

elakhet.


9009b.  Häftige blir sorgsen och bedrövad av sin

häftighet.


9009c.  Ilskne blir sorgsen och bedrövad av sin

ilskenhet.


9010a.  Latheten har ingen framtid på jorden.


9010b.  Bekvämligheten har ingen framtid på jorden.


9010c.  Likgiltigheten har ingen framtid på jorden.


9011.  Ha-begärets o-mättnad blir aldrig tillfredsställd.


9012.  Ilska och vredesutbrott  ärar inte

saktmodet och fridsamheten.


9013a.  Saktmodiges fot-avtryck utstrålar

saktmodets närhet inför sin omgivning.


9013b.  Ödmjukes fot-avtryck utstrålar

ödmjukhetens närhet inför sin omgivning.


9013c.  Mildes fot-avtryck utstrålar mildhetens

närhet inför sin omgivning.


9014.  Visa kärlek till varandra.


9015a.  Vandra på ödmjukhetens väg vara ödmjuk.


9015b.  Vandra på snällhetens väg vara snäll.


9015c.  Vandra på vänlighetens väg vara vänlig.


9016a.  Vara rädd för saktmodigheten 

inte vara saktmodig.


9016b.  Vara rädd för barmhärtigheten

vara o-barmhärtig.


9016c.  Vara rädd för kärleken vara föraktfull.


9017.  Om man inte böjer sitt ilskna huvud  kommer

man inte igenom saktmodets dörr.   


9018. Man inte böjer sitt häftiga huvud

kommer man inte igenom saktmodets dörr.


9019a.  Elake undertrycker snällheten.


9019b.  Elake undertrycker vänligheten.


9019c.  Elake undertrycker godheten.


9020.  Tomma tankar lyder tomheten.


9021.  Tomma tankar  tanklösa tankar

förvirrade tankar har ingen framtid på jorden.


9022a.  Snälle lär känna snällhetens lärdom

och erfarenhet.


9022b.  Vänlige lär känna vänlighetens

lärdom och erfarenhet


9022c.  Gode lär känna godhetens lärdom

och erfarenhet.  


9023.  Tiden väntan tålamodet  mina trogna

liivskamrater.


9024.  Nu får tiden väntan tålamodet visa sitt

ansvar och trovärdighet  som mina trogna

      hjälpare och tröstare.


9025.  Känslo-livet  värdefullt för människan.


9026a.  Känslo-livet kan unyttjas av deppigheten

om den tilåts genom människans vilja göra det.


9026b.  Känslolivets finhet & skönhet kan

missbrukas av modlösheten om den tillåts

     genom människans vilja göra det.


9026c.  Känslo-livet tacksamt få äga den

kan förstöras av uppgivenheten om den tillåts

      genom människans vilja göra det.


9027.  Tillåta viljan vara kapten över känslo-livet.


9028.  Få leva livet i ödmjukheten och kärleken

görlivet innehållsrikt.


9029a.  Ödmjuke tillåter ödmjukheten vara kapten

över högmodet.


9029b.  Saktmodige tillåter saktmodigheten

vara kapten vreden.

 

9029c.  Saktmodige tillåter saktmodigheten

vara kapten över häftigheten & ilskenheten.


9030a.  Hjärtats medlidande  läppars med-lidande

tankars medlidande.


9030b.  Hjärtats med-ömkan läppars medömkan

tankars med-ömkan.


9030c.


9034.  Man säger tiden går så fort får bemöta den med ett saktmodigt leende.


9035.  Tiden går så fort ta vara på den göra något nyttigt av den.


9036.  Tidsfördrivet  meningslösheten goda vänner.


9037.  Tids-fördrivet belöningslös.


9038.  Tidsfördrivet och rastlösheten med-tjänare

till varandra.


9039a.  Vara plikt-trogen ståndaktighetens

med-tjänare.


9039b.  Vara ståndaktighetens tjänare

låta troheten vara i centrum av livet. 


9039c.  Vara ståndaktighetens tjänare


9040a.  Ord av ödmjukhet  ärar  ödmjukheten.


9040b.  Ord av ödmjukhet  vanärar  högmodet.


9040c.  Ord av elakhet  vanärar  snällheten.


9041.  Frimodigheten löser rädslans tungans band.


9042.  Kärleken gläds åt sanningen.


9043a.  För den ödmjuke  ödmjukheten livets glädje.


9043b.  För den snälle  snällheten  livets glädje.


9043c.  För den tacksamme  tacksamheten

livets glädje.


9044a.  Stolte känner inget medlidande

för sin nästa.


9044b.  Övermodige känner ingen med-känsla

för sin nästa.


9044c.  Högmodige känner ingen med-ömkan

för sin nästa.


9045a.  Egoistika livet  tänker bara på sig själv.


9045b.  Egoistiska livet  älskar sig själv.


9045c.  Egoistiska livet  älskar sina egna behov.


9046.  Kärleken inte avundsjuk visar medömkan.


9047.  Kärleken inte avundsjuk visar medkänsla.


9048a.  Vara tröstad av kärleken.


9048b.  Vara tröstad av snällheten.


9048c.  Vara röstad av vänligheten.


9049.  Tröstad av kärleken känner sig värdefull.


9050.  Tröstad av snällheten känner sig värdefull.


9051.  Tröstad av vänligheten känner sig värdefull.


9052.  Vara tröstad av barmhärtighetens djupa

flödes-källa.


9053a.  Vara tröste-full inför de sorgsna.


9053b.  Vara tröste-full inför de bedrövade.


9053c.  Vara tröste-full inför de övergivna.


9054a.  Kunskapen tillräcklig för den som

söker henne.


9054b.  Stillheten tillräcklig för den som

söker hennes närhet.


9054c.  Tystnaden tillräcklig för den som

söher hennes närhet.


9055.  Inte lätt vara ödmjuk för den högmodige.


9056a.  Inte lätt vara snäll för den elake.


9056b.  Inte lätt vara vänlig för den elake.


9056c.  Inte lätt vara god för den elake.


9057.  Inte lätt ära tystnaden för den talträngde.


9058.  Inte lätt vara i stillhet för den förvirrade.


9059.  Inte lätt vara frimodig i rädslans närhet.


9060.  Livet i rädslans närhet  skapar förviring.


9061.  Livet i rädslan oroar hjärtat och tankar.


9062.  Livet i rädslan sprider oro och förvirring.


9063.  Livet i rädslan har ingen framtid på jorden.


9064.  Bättre älska frimodigheten än rädslan.


9065.  Bättre älska sinnesron än förvirringen.


9066.  Bättre älska sinnesfriden än oroligt hjärta.


9067a.  Bättre älska sin nästa än hata henne.


9067b.  Hata sin nästa förstör gemenskapen.


9067c.  Hata sin nästa sårar henne.


9068a.  Vara rädd om frimodigheten använda den. 


9068b.  Vara räddom snällheten använda den.


9068c.  Vara rädd om barmhärtigheten

använda den.


9069.  Få älska barmhärtigheten  få vara älskad

av barmhärtigheten.


9070.  Få älska ödmjukheten få vara älskad av

ödmjukhetens ömhet och värme.


9071a.  Ilskenheten tillgänglig för den ilskne.


9071b.  Saktmodige känner ingen kärlek till

ilskenheten. 


9071c.  Saktmodige känner ingen kärlek till

häftigheten.


9072.  Bättre vara älskad av barmhärtigheten

och hatad av o-barmhärtigheten.


9073.  Bättre vara älskad av kärleken

och hatad av föraktet.


9074.  Bättre vara älskad än föraktad.


9075a.   Saktmodighetens liv kommer från

saktmodigheten.


9076a.  Böjer man inte sitt elaka huvud

kommer man inte igenom snällhetens dörr.


9076b.  Böjer man inte sitt elaka huvud

kommer man inte igenom vänlighetens dörr.


9076c.  Böjer man inte sitt elaka huvud

kommer man inte igenom godhetens dörr.


9077a.   Saktmodigheten befriar från vredens

o-frihetoch slaveri.


9077b.   Saktmodigheten befriar från häftighetens

lidande och smärta.


9077c.  Saktmodigheten befriar från ilskenhetens

tomhet och fåfänglighet.

 

9078.  O-fullkomlige lever i sin karaktärs-lösa

livsstil och livsföring.


9079a.  Häftighetens tomhet och fåfänglighet

föraktar och hatar människo-värdet.


9079b.  Ilskenhetens tomhet och fåfänglighet

hatar och föraktar människo-värdet.


9079c.  Vredens tomhet och fåfänglighet

föraktar och hatar människo-värdet. 


9080.  Livets tomhet och fåfänglighet

hatar och föraktar människo-värdet.


9081.  Övermodet förbannar den övermodige.


9082.  Stoltheten hatar och föraktar människovärdet.


9083.  Oron förvirrar hjärtan och tankar.


9084.  Oron & bekymren  ordningens fiender

och o-vänner. 


9085.  Vara Orolig ängslig och rädd inte hälsosamt

för hjärtat och tankarna.


9086.  Oroligheten ängsligheten goda vänner.


9087.  Oroligheten och rädslan goda vänner.


9088.  Rädslan & oroligheten o-hälsosam.


9089.  O-friden & o-friheten  o-hälsosam.


9090.  Ha-begäret  saknar sinnesfriden.


9091.  Ha-begäret saknar sinnes-ron.


9092.  Ödmjukheten känner den ödmjukes hjärtat.


9093.  Ödmjukheten har ständigt kontakt

med den ödmjukes hjärta.


9094.  Ödmjukheten beskyddar den ödmjukes hjärta från högmodets lidande.


9095.  Försvara sin nästas dålig karaktärs-liv

förändrar inte hennes karaktär.


9096.  Bättre uppmuntra sin nästas vilja

förändra sitt dåliga karaktärs-liv.


9097.  Utnyttja andras snällhet egoistiskt.


9098.  Utnyttja andras godhet egoistiskt.


9099a.  Utnyttja andras vänlighet egoistiskt.


9099b.  Inte vilja se sina egna problem

äga egoistiskt tänkande.


9099c.  Barmhärtigheten välsignar den barmhärtige. 

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 december 2017 10:10

EN DIKT OM VÄGEN TILL VISHET.


¤Syraks bok.  51:13.


13.  #När jag ännu var ung, före mina resor,

sökte jag öppet visheten i min bön#.


Under min ungdomstid sökte jag öppet vishetens hjärta  0m vägledning för mina resor.


Bönen vägen in i vishetens inre liv.


HUR VISHETEN FOSTRAR EN MÄNNISKA.


Syraks bok.  4:11-19.


11.  #Visheten ger sina söner framgång och tar

sig an dem som söker henne#.


Sökandet efter visheten ger hennes äkta söner

vålstånd och framgång.

      

12.  #Att älska henne är att älska livet, rik på lycka

blir den som vaknar tidigt för henne skull#.


Älska visheten är att uppskatta uppmuntra

livets värde.

     Vara rik livets välsignelse älska vishetens rikedomar.

      Livet i vishetens rikedomar  visa hennes tacksamma  inbjudan i hjärtat älska hennes fullhet.

     Vilja vakna  tidigt varje morgon se dagen som en tacksam gåva i hennes närhet.  


13.  #Den som äger henne vinner ära, och där hon går in följer Herrens välsignelse med#.


Gemenskapen med visheten äga hennes närhet

      vinna hennes ära och upphöjelse över all dårskap och dum-dristighet.   

      I den människans hjärta hon gått in i följer

Herrens välsignelse med.

   

14.  #Den som tjänar henne gör tjänst inför den Helige, och den som älskar henne blir älskade

    av Herren#.


Välja tjäna visheten  göra tjänst inför den Helige.

     Visad kärlek till henne  bli älskad av Herren.   


Istället välja dårskapen  göra tjänst  inför sig själv.

     Visad ego-kärlek  till sin egna dumdristighet

göra sig älskad av egoismen.


15.  #Den som lyder henne skall döma folken,

och den som följer henne kan vila tryggt#.


Vara visheten lydig kan döma folken.

       Gå i hennes fotspår  leva livet i tryggheten.


16.  #Om han litar på henne blir hon hans egendom

och förblir i hans efterkommandes ägo#.


Förtrösta på visheten  den som äger henne blir

hennes egendom.


      Den som är vishetens egendom förblir i den

ägandes ättlingars ägodel.


17.  #Ty först leder hon honom på slingrande vägar,

hon låter honom känna ängslan och skräck

       och ger honom ingen ro med sin hårdhänta

fostran förrän han litar fullkomligt på henne.

       Hon prövar honom med sina krav#.


Hon leder människan på slingrande vägar.

      Slingrande vägar  där hon känner hjärtats änglan och skräck.

       Hon känner ingen ro och vila med vishetens

hårdhänta fostran.

       Hårdhänta fostran leder henne in i djup

förtröstan på hennes trohet.

      Människan litar fullkomligt på henne när

hon prövas av hennes krav.


18.  #Men sedan går hon raka vägen tillbaka

till honom, ger honom  glädje och röjer sina

      hemligheter för honom#.


Visheten går raka vägen tillbaka till människan

     efter hennes prövningstid av krav.

        Ger henne hjärtats glädje visar sina

vishets hemligheter för honom.


19.  #Men lockas han vilse, överger hon honom

och lämnar honom åt undergången#.


Lockas människan vilse under vishetens prövningstid  överger hon honom  blir utlämnad

åt undergången.  

        Människan väljer själv: vara villig antingen

uppfylla vishetens krav eller inte.  

     

¤Syraks bok.  51:14.


14.  #Framför templet stod jag då och bad om

den, och till min sista stund är den målet

      för min strävan#.


När jag förrättade min bön i templet  bad om

vishetens råd hon är mitt allt.


¤Syraks bok.  51:15.


15.  #Från blomningen till druvans mognad beredde

den mig glädje.

       Jag höll mig på raka vägar, ända från ungdomen

följde jag dess spår#.


Visheten jämförs med druvans ut-blomning

in i  hennes mogenhet  vilket ger min själ

         livs-glädje.

Hon för mig på raka och  trygga vägar.

      Leder mig från min ungdoms-tid in i min ålderdom.


¤Syraks bok.  51:16.


16.  #En kort tid lyssnade  jag och tog emot,

och stor var den lärdom jag vann#.


Under livets korta jorde-vandring  lyssnade jag till hennes budskap  tog emot den. 

      Gav mig sin rika lärdom.


Visheten ger sina trogna barn  (vishetens barn )

          framgång och välstånd i vad de gör.

Hennes har sökt henne dag och natt.


VÄGEN TILL VISHET.


Syraks bok.  6:32-37.


32.  #Om du vill, mitt barn, skall du få fostran,

och strävar du ivrigt blir du skarpsinnig#.


Vägen till vishets rikedomar, mitt barn, tillåt dig

    bli fostrad.

Strävar du ivrigt efter henne blir du djupsinnig

i hennes rikedomar.  


33.  #Om du lyssnar med glädje lär du dig,

och håller du öronen öppna blir du vis#.

          Lyssnar du med glädje blir det dig till lärdom.

Lyssnande lydiga öron  gör dig vis.


34.  #Ställ dig mitt bland de gamla och ta till dig deras kloka ord#.


Lev i gemenskap med de gamlas visdom.

      Låt deras kloka ord öppna ditt sinne och ditt hjärtats dörr. 


35.  #Lyssna villigt till allt tal om upphöjda ting,

låt inga visdomsord undgå dig#.


Lydiga öron lyssnar på allt tal som upphöjs

och äras av vishetens ord.   


36.  #Finner du en förståndig man, så stig tidigt upp,

och låt dina fötter nöta hans tröskel#.


Funnit en vis man låt inte lathetens vilja vara Herre.

      Stig tidigt upp ur nattens vila.

Låt dina fotsteg vidröra hans tröskel.


37.  #Tänk på Herrens befallningar, och begrunda

alltid hans bud; han skall skänka ditt sinne stadga

       och ge dig den vishet du begär#.


Tillåt Herrens uppmaningar och föreskrifter

få liv i ditt sinne  och i ditt hjärta.

        Begrunda alltid hans budord.

Han belönar dig med sinnesro.

      Ger dig  frimodigt den vishet du begär.


¤Syraks bok.  51:17.


17.  #Det gick mig väl tack vare visheten ------

honom som gav mig den vill jag ära -------#.


Vishetens beskydd var min hjälp  -------

     gav mig all ära.


¤Syraks bok.  51:18.


18.  #Ty jag föresatte mig att leva efter den;

jag strävade lidelsefullt efter det goda,

       och jag skall aldrig stå med skam#.


Vishetens liv värd all uthållig längtan efter
vishetens godhet.

        Vishetens rikedomar  förstör alla skam-känslor.


Psalm.  119:1-8.


1.  #Lycklig den vars liv är fläckfritt, den som

följer Herrens lag#. 


Välsignad den som lever o-straffligt renhjärtligt.

     Ostrafflige och renhjärtlige följer lydigt

Herrens lag. 


2.  #Lycklig den som lyder hans lagbud och helhjärtat vänder sig till honom#.


Välsignad den som lever i lydnad i hans lagbud.

     Inte tjänar två herrar.


3.  #.Som aldrig gör något o-rätt utan  lever

efter hans bud#.


Livet i hans bud  vara lydig i att leva efter dem.


4.  #Du har gett dina befallningar, de skall

följas noga#. 


Du har gett dina uppmaningar och föreskrifter.

      Vara dem lydiga i ord och handling.


5.  #Om jag bara kunde stå fast i min strävan

att hålla dina stadgar!#.


Min bön: Vara trogen i sin lydnad följa dina stadgar.

    Ståndaktig i följa  Herrens föreskrifter

och ordningsregler. 


6.  #Då behövde jag inte blygas när jag betraktade

alla dina bud!#.


Behöver inte skämmas när jag betraktar alla

dina ord.


7.  #Jag tackar dig av hjärtat när jag lär mig dina

rättfärdiga lagar#.


Känner hjärtats tacksamhet  lära känna dina

     o-straffliga  och  ren-hjärtliga lagar.


8.  #Dina stadgar skall jag hålla.

Överge mig aldrig!#.


Dina föreskrifter och ordningsregler  vill jag lyda.

      Min bön: aldrig känna mig övergiven.


¤Syraks bok.  51:19.


19.  #Jag kämpade hårt för dess skull,

jag var alltid noga med att lyda lagen.

       Jag sträckte mina händer mot höjden

i sorg över att jag felat mot visheten#.


Jag kämpade hårt för vishetens skull.

        Var plikttrogen i ödmjuk lydnad inför lagen.

Jag sträckte mina tacksamma händer

mot den högste i höjden.

       Kände hjärtats sorg i mina felsteg mot visheten.


¤Syraks bok.  51:20.


20.  #Jag riktade in mitt sinne mot den,

och tack vare min renhet fann jag den.

       Med den fick jag genast ett gott förstånd,

och därför blir jag aldrig övergiven#.


Jag riktade mina tankar mot visheten.

       I min renhjärtlighet fann jag hennes närhet.


När jag fann hennes närhet  gavs mig ett gott

förstånd.

      I min tacksamhet i hennes närhet  känner mig

aldrig övergiven.


Jesaja.  50:4.


4.  #Herren Gud har gett mig, en lärljunges tunga,

så att jag kan inge den trötte mod.

      Varje morgon gör han mitt öra villigt att lyssna

på lärljungas vis#.


Lärljungen en sann Jesu efterföljare.

      Lärljungens tunga  Jesu efterföljares tunga.

Behärskad tunga o-stafflig renhjärtlig tunga

      talar sanningens ord.

Lärljungens tunga kan ge den trötte nytt mod.

      Varje morgon  låter han mitt öra vara lydigt

lyssna till o-straffligheten och renhjärtligheten.

  

¤Syraks bok.  51:21.


21.  #Mitt innersta brann av min strävan efter den;

så gjorde jag också ett gott förvärv#.


Mitt hjärtats innersta brinnande längtan efter

visheten gav mig ett gott förvärv.


¤Syraks bok.  51:22.


22.  #Herren lönade mig med talets gåva,

och med den vill jag prisa honom#.


Herren belönade mig med talets gåva.

     I tacksamhet  vill jag prisa hans godhet.


¤Syraks bok.  51:23.


23.  #Kom hit till mig, ni olärda, och bli gäster

i lärdomens hus#.


Kom hit bjuder dig in i min gemenskap

ni alla o-lärda i vishetens lärdom.

      Bli mina inbjuda gäster i mitt lärdomshus.


Ordspråksboken.  9:4.


4.  #"Du som är okunnig ---- kom!"

Till de oförståndiga säger hon:#


5.  #"Kom! Ät mitt bröd och drick vinet jag

har blandat#.


Du dåre: låt inte din dumdristighet förvilla dig. 

      Kom till mig:   jag visheten inbjuder dig till

min gemenskap.

      Låt mitt vishets-bröd fylla ditt hjärta och

ditt sinne.  

     Drick ur min vishetskälla. 


¤Syraks bok.  51:24.


24.  #Varför lider ni ännu brist på detta,

varför låter ni era själar törsta så?#.


Varför lever ni i brist på min vishet

      varför tillåter ni er själva  trösta så i era

själar efter mig?     


¤Syraks bok.  51:25.


25.  #Jag har tagit till orda och talat, förse er

nu utan kostnad#.


Jag, visheten har talat i ord till er.

    Söka vishetens sköna rikedomar ges

utan kostnad.


¤Syraks bok.  51:26.


26.  #Böj nacken under oket, så skall era själar

få lärdom; den kan ni finna på nära håll#.


Böj, er hårdnackade nackar under vishetens

milda ok.

        Jag bjuder er på min vishets-lärdom.

Den kan ni finna på nära håll.


Syraks bok.  6:24.


24.  #Stick dina fötter i vishetens fjättrar

och huvudet i hennes halsträ#.


Vishetens ok lätt att bära.

      Dårskapens ok tung att bära.

Stick dina egoistiska fötter in i vishetens fjättrar.

     Bli fångad av visheten bättre än dårskapen.

Vishetens bojor bättre än dåraktighetens bojor.


Matteus.  11:29.


29.  #Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett

milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila

för er själ#.


Bära Jesu milda och ödmjuka ok  lära känna

hans ödmjuka  och  milda hjärta.

      Vilan och ron i själslivet  okets belöning.


¤Syraks bok.  51:27.


27.  #Se på mig: en kort tid ansträngde jag mig,

och jag har vunnit stor frid#.


Se på mig,  visheten  under en kort sökte jag i strävan din närhet.

    Jag funnit stor frid i din närhet.


¤Syraks bok.  51:28.


28.  #Ge gärna en stor summa silver för lärdomen,

med den kan ni skaffa er mycket guld#.


I mitt tacksamma sökande fann jag vishetens

lärdom belöna dig med stor summa silver.

      Hennes lärdom kan ge er mycket guld. 


Ordspråksboken.  16:16.


16.  #Att vinna vishet är bättre än guld,

vinna insikt mer värt än silver#.


Vishetens värde bättre än guldets.

      Insiktens värde bättre än silvrets värde.


¤Syraks bok.  51:29.


29.  #Må ni kunna glädja er åt Herrens barmhärtighet och aldrig stå med skam för

     att ni prisat honom#.


Herrens barmhärtighet hjärtats tacksamma glädje.

      Känner inga skam-känslor i hans

barmhärtighet.

          I hans barmhärtighet finns läppars tacksamhet.


¤Syraks bok.  51:30.


30.  #Utför er uppgift innan tiden gått ut,

så ger han er lönen när hans tid är inne#. 


Lydnaden utför uppdraget i tid.

      Lydnaden belönas när hans tid är inne.       

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< December 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik