Direktlänk till inlägg 4 augusti 2017

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. DEL. 60.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 augusti 2017 17:13

LÖNEN FÖR  ÖDMJUKHETEN  OCH  GUDSFRUKTAN


ÄR RIKEDOM  ÄRA  LIV.  Ord.  22:4.


6000a.  Ödmjukheten  renar  människan  från högmodets  skadliga  på-verkan i tankar

       och hjärtats tankar.


6000ab.  Vara  ödmjukhetens vän  dag för dag

lära känna  ödmjukhetens tillväxande  närhet

     inom sig själv.


6000b.  Känna gemenskap med henne

vara  hennes vän.


6000c.  Känna gemenskap  med  andra ödmjuka personer.


6000d.  Glädjas  med  ödmjukheten  älska henne

älska  som hon  älskar.


6000e.  Kärleken  till  henne  uppskatta  henne

tjäna henne  vara med  henne  tjugofyra  timmar

om dygnet. 


6001.  Kärlekens  mildhet  förändrar  människo-

hjärtan  i  ord  Och handling.


6002.  Kärlekens  tålmodighet  förändrar

människohjärtan  i  ord  och handling.  


6003.  Kärlekens  närhet  visar sin  ömhet

ömsinthet  när  hennes  inbjudan besvaras.


6004.  Kärleken  sprider  tålamod  mildhet

där  kyla  och frusenhet  otålighet råder.


6005.  Kärleken  vänder  inte  fåfängt tillbaks.


6006.  Vatten-bristen  saknar livs-näringen  till

alla levande varelser.


6007.  Ha-begäret  föraktar  förnöjsamheten.


6008.  Fladdrande  tunga  inget  intresse av

vad  den säger.


6009.  Goda  vänskapen  visar  villighet  ta

kontakt  o-beroende  av varandra.


6010.   Ödmjukheten  dårskap  för den  högmodige.


6011.  Saktmodigheten  dårskap  för

den ilskne  &  häftige.


6012.  Ödmjukheten  dårskap  för det sekuliserade

samhälls-tänkandet.


6013.  Ju  ödmjukare  en människa blir  desto  större  blir hennes  känsla  av  bristerna  i

      hennes ödmjukhet.


6014.  Bemöta  fladdrande  tungan  med tystheten. 


6015a.  Tacksamheten  vänder inte  fåfängt tillbaks.


6015b.  Vänligheten  vänder inte  fåfängt tillbaks.


6015c.  Godheten  vänder inte  fåfängt tillbaks.


6015d.  Snällheten  vänder inte  fåfängt tillbaks.


6016a.  Tacksamheten  vänskapens vän.


6016b.  Vänligen  vänskapens vän.


6016c.  Snällheten  vänskapens vän.


6016d.  Godhjärtligheten  vänskapens vän.


6017a.  Älska  ärligheten  göra  den  älskad.


6017b.  Älska  sanningen  göra  den  älskad.


6017c.  Älska  lögnen  göra  den  älskad.


6018a.  Älska  elakheten  göra  den  älskad.


6018b.  Älska  förtalet  göra  den  älskad.


6018c.  Älska skvalleriet  göra  den  älskad.


6019a.  Lära  känna ödmjukhetens närhet 

tillåta  henne  lära  den  som söker  ödmjukheten.


6019b.  Ödmjukes  kännedom  om  hennes  vilja.


6019c.  Ödmjukes fruktsamhet  återspelar

hans liv  i  gemenskap  med  henne.


6020.  Gemenskapen  med  den  Ödmjukes liv

känner  en längtan  efter  ödmjukhetens  närhet.


6021.  Ödmjukes  vittnesbörd  sprider

ödmjukheten  vidare.


6022.  Uppskattningen  & uppmuntran  värdesätter

männskovärdet.


6022.  Människovärdet  känner  sig  belönad  i   

tankar  hjärtats  tankar  talar  människovärdiga

     och  uppmuntrande  ord.


6023a.  Kärleken  uppskattar  och  uppmuntrar

människovärdet.


6023b. Kärleken  älskar  människo-vänliga  Ord.


6023c. Kärleken  rädslans  fördärv och olycka.


6024a.   Barmhärtigheten  lider  med  den  barmhärtige. 


6024b.   Barmhärtigheten inte  för  den

o-barmhärtiges ögon.


6024c.   Barmhärtigheten har  ett mål  på jorden.


6025a.   Barmhätigheten  belönas.


6025b.   Barmhärtige  sprider  sin  barmhärtighet

inför sin nästa.


6025c.   Barmhärtige  känner  gemenskap  med

barmhärtigheten.


6026.  Barmhärtigheten  tillgänglig  för Alla.


6027.  Barmhärtige  sprider sin  livs-glädje

inför  sin nästa  inbjuder till  barmhärtighetens

gemenskap.


6028.  Valet  välja antingen  vänlighetens

snällhetens  godhetens  tankar  hjärtats  tankar

      eller elakhetens.


6029.  Valet  välja  hårdhjärtlighetens  tankar

hjärtats  tankar  tungans  utvälda  Ord

     eller mildhetens.


6030.  Skvalleriets  &  förtalets  talrika  Ord

fåfängligt  sökande.


6031.  Lögnaktiga  &  falska  talrika  Ord 

få-fängligt  sökande.


6032a.  Övermodiga  &  skrytsamma  Ord 

fåfäng-ligt  sökande.


6032b.  Övermodiga  &  stortaliga  Ord  

få-fäng-ligt  sökande.


6033.  Tal-rika  Ord  tomma  tankar 

hjärtats  tomhet  livets fåfängas  tomhet. 


6034.  Tungans  tomma  ord-val  idel  tomhet.


6035.  Tanke-världens  ord

                Hjärtats Ord

                     Tungans ut-valda Ord


6036a.  Sanningens  Ord  ärar  upphöjer  sanningen.


6036b.  Lögnaktiga  Ord  ärar  upphöjer  lögnen.


6036c.  Falska  Ord  ärar  upphöjer  falskheten.


6037.   Föraktfulla  Ord  ärar  upphöjer  föraktet.


6038.   Egoismen  ärar  upphöjer  sin egen vilja.


6039a.  Kärlekens  &  barmhärtighetens  Ord

ärar  upphöjer  dem.


6039b.  Vänlighetens  & snällhetens  Ord  ärar

upphöjer  dem.


6039c.  Ha-begärets  Ord  ärar  upphöjer  begäret.


6040a.  Förnöjsamhetens  Ord  alltid  tacksam.


6040b.  Förnöjsamhetens  Ord  tillgänglig  för Alla. 


6040c.  Förnöjsamhetens  Ord  nyttiga  Ord 

för Alla.


6041.   Falskheten  lyssnar  till  fördärvliga  tungor.


6042.   Lögnen  äras  upphöjs  av  lögnaktiga tungor.


6043.  Skadliga  för-därvliga  tungor  äras

och  upphöjs  av  tal-trängda  tungor.


6044a.  Tänka  Ha-begärets  tankar 

omättande tankar.


6044b.  Tänka  Lögnens  tomma skadliga  tankar.


6044c.  Tänka  elakhetens  tomma 

skadliga tankar.


6044c.  Tänka  hårdhjärtliga  tomma 

skadliga tankar.


6045.  O-förnöjsamheten  känner  o-mättnad.


6046a.  Tystnaden  längtar  efter  tystnaden.


6046b.  Stillheten  längtar  efter  stillsamheten.


6046c.  Lugnet  längtar  efter  friden  & ron.


6047.  Snälle  be-möter  sin nästa  med

snäll-hetens närhet.


6048.  Vänlige  be-möter  sin nästa  med

vänlighetens närhet.


6049a.  Tålmodige  bemöter  sin nästa  med

tålmodighetens närhet.


6049b.  Ståndaktige  bemöter  sin nästa  med

ståndaktighetens närhet.


6049c.  Uthållige  bemöter  sin nästa  med

uthållighetens närhet.


6050.  Vara  tysthetens vän  dag för dag

lära  känna  tystheten.


6051.  Vara  sanningens vän  dag för dag

lära känna  sanningens tillväxtande  närhet 

inom  sig själv.


6052.  Vara  ärlighetens vän  dag för dag

lära känna  ärlighetens  tillväxande  närhet

inom sig själv.


6053.  Vänligheten  snällheten  av-visar  elakheten.


6054.  Sanningen  av-visar  lögnen & falskheten.


6055.  Kärleken  av-visar  hatet  &  föraktet.


6056.  Ödmjukheten  tränas & formas

i övermodets närhet.


6057.  Vänligheten  &  snällheten  tränas  & formas

i  elakhetens  närhet.


6058.  Mildheten  tränas  &  formas  i

hårdhjärtlighetens  närhet.


6059.  Kärleken  tränas  &  formas  i

hatets  &  föraktet  närhet.


6060.  Sanningen  tränas  &  formas  i

lögnens  &  falskhetens  närhet.


6061a.  Tjänst-villigheten  ärar  tjänandet.


6061b.  Tjänst-villigheten  ser  sin nästas behov.


6061c.  Tjänst-villigheten  äger  betjänande händer.


6062a.  Tjänst-villigheten  betjänande i ord 

och handling.


6062b.  Tjänst-villigheten  äger ett  tjänst-villigt hjärta.


6063.  Läro-rika Ord  lärdomens och erfarenhetens

språk  i  ord  och  handling.


6064.  Tröste-rika Ord  talar  tröstens  språk.


6065.  Lärdomens och erfarenhetens  språk

kunskapens och upplysningens språk.


6066.  Tröste-rika tårar  lider med  sorgsna

modlösa hjärtan.


6067.  Tröste-rika tårar  känner  medlidande

medömkan och med-känsla.


6068.  Ödmjuke  ödmjukar  sig  inför sina

o-fullkomligheter.


6069.  Ödmjuke  god  lyssnare.


6070.  Ödmjuke  formas  &  tränas  tilllsammans

med  sin nästas o-fullkomligheter. 


6071a.  Vredens  fåfänglighet  skadar  människan.


6071b.  Ilskenhetens  fåfänglighet

skadar  människan.


6071c.  Häftighetens  fåfänglighet

skadar  människan.


6072.   De  bortglömda  sorgsna  ensamna


6073a. Vreden  kan inte  trösta  hjälpa  människan.


6073b. Häftigheten  kan inte  trösta  hjälpa

människan.


6073c. Ilskenheten  kan inte  trösta  hjälpa

människan.


6074.  Vara  kärlekens  martyr.


6075.  Saktmodet  tröstar  hjälper  människor.


6076a.  Vara  rädd  om  manligheten.


6076b.  Vara  rädd  om  kvinnligheten.


6076c.  Vara  rädd  om  familje-livet.


6077.  O-vis tunga  sårar  tankar  hjärtats tankar.


6078.  Kvinnans  längtan  visa  sina  emotionella

rikedomar  för  mänligheten.


6079.  Dominantiska ögon  ser inte  de fattiga

för-summade  sorgsna  de  en-samna.


6080a.  Vara  vredens barn  vara avskuren  från

saktmodet.


6080b.  Saknad  vänskap  med  saktmodet.  


6080c.  Vara  saktmodighetens  för-lorare.


6080d.  Sakna  framtiden  med  saktmodet.


6080e.  Inte  vara indentifierad  med saktmodet.


6081.  Vara  vandrande sorterings-verk

av tankar  bemöta olika  erbjudande tankar.


6082a.  Själv-för-verkligandet  ser  sina  egna

behov  före andras.


6082b.  Själv-för-verkligandet  placerar  si själv

i centrum.


6082c.  Själv-för-verkligandet  egensinnigt  tänkande.


6083.  För-talet  skvalleriet  umgås   inte med

sanningen  eftersom de är varandras

fiender  &  o-vänner.


6084.  Rädslans  och oroliga  tankar

varandras  vänner.


6085.  Rädslan  oron  främmande  för

frimodigheten.


6086.  Räslan  oron  förvirringens  vänner.


6087.  Rädslan  oron  känner   


6088.  Ödmjukhetens  frimodighet

utöva sin ödmjukhet  i  övermodets närhet.


6089.  Ödmjukheten  inte  passiv  i  sitt

ut-övande beteende.


6090.  Ödmjukheten  ödmjukes  fasta  tilltro

hur man ska leva  i  hennes  vilja  Och  tankar

       vara  hennes slav  Och  slavinna.


6091.  Sorgset  sinne & hjärta  känner

behovet  av  glädje  och  fröjd.


6092.  Sorgen  bedrövelsen  bitterheten  smärtan

själs-ldandet  Bekymmer  gråt  tårar  nedstämdhet

      Prövningar   Elände


6093.  Rädslans beteende  inför  varandra

skapar  försvars-beteende  mot  varandra. 


6094.  Kärlekens be-teende  inför  varandra

för-kastar  försvars-beteende  mot  varandra.


6095.  Dominantisk  tunga  ut-övas av 

dominantiska  beteendet.


6096.  Uppmuntran  tröste-rika  ord  saknas

i  dominantiska  beteendet.


6097.  Egoismen  skapar  social  fattigdom.


6098.  Häftigheten  skapar  social  o-vänskap.


6099.  Elakheten  skapar   social  o-vänskap.
   

                          

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se