Direktlänk till inlägg 12 augusti 2017

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELE. DEL. 61.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 augusti 2017 03:50

#DE TÄNKTE  OCH TALADE  ONDSKA#.  Ps. 73:8.


6100.  Ha-begärets  inbjudan  visar sig

i  människans  seende & lyssnade.


6101.  Ha-begäret  sätter  sin tilltro  människans

vilja  vad  hon vill  se  och  lyssna på.


6102.  Regnet  faller  på jordens  torrhet

gör  den  frukt-bar-het.


6103.  Regn-dropparna  värdefulla  för  jordens

torrhet.


6104.  Jordens  torrhet  tacksam  för  de

närings-rika  regndropparna.


6105.  Med stort nöje  tacksamt hjärta  ser vi

fina  regndropparna  falla  på  jordens

växtlighetens  torrhet.


6106a.  Hörande  öra  hör allt. 


6106b.  Seende  ögon  ser allt.


6106c.  Fladdrande  tungor  talar om allt.


6107a.  Hjärtats lyssnade  tankar  tänkande  tankar 

tänker  på  det  som är  rätt  eller  fel.


6107b.  Tänkande  tankar  tänker  på  erbjudande  tankar  antingen  de är  onda  eller  goda.


6108b.  Er-bjudande tankar  vara  sorgsen.


6108b.  Er-bjudande tankar  vara  bedrövad.


6108c.  Er-bjudande tankar  vara  bitter.


6109a.  Med-människan  väljer  inte vad  hennes nästa  vill göra  det valet  gör hon själv.


6109b.  Med-människans  ut-valda Ord  som hörs av

nästan  väljer  hon själv  vad hon  vill lyssna.


6110.  Nästans vilja  avgör  själv  sina  Ord

och  Handlingar.


6111a.  Känslo-livet  livslånga  resa  vill  påverka

viljan  genom  seendet & lyssnandet.


6111b.  Känslo-livet  bjuder på  goda  eller  onda 

syn-intryck  &  hörsel-intryck.


6111c.  Viljan  får  själv avgöra  vad den vill  följa

antingen  det onda  eller  det goda.


6112.  Uppmuntraren  inger  den  modfällde 

hopp om livet.


6113a.  Uppmuntran  &  tröst  livets  tröstare.


6113b.  Uppmuntran  sätter liv  i den  mod-fällde.


6113c.  Uppmuntran  gör den mod-fällde  glad.


6113d.  Vara  tacksam  för  värdesätta  uppmuntran.


6114.  Visa  uppskattning  visa  tacksamhet

för livets  värde.


6115.  Lögnens  drivande  förmåga  bedrar 

för-blindar  människans  tankar  hjärtats  tankar.


6116.  För-mörkade  tankar  lögnens 

för-virrande  tankar.


6117a.  Lögnen  säger  nej  till  ja-et.


6117b.  Lögnen  säger  ja  till  nej-et.


6117c.  Lögnen  talar  mot-sägande  Ord

inför  vad sanningen  säger.


6118a.  Militantiskt  be-teende  egocentriskt

beteende  i ord  och  handling.


6118b.  Militantiskt  styrelse-sätt  genomför

sina  egna vilje-beslut.


6118c.  Egen-viljan  lyssnar  på  sig själv.


6119a.  Dominantiskt  be-teende  överger de

över-givna i sin  bedrövelse.


6119b.  Dominantiskt  be-teende  låter  de  fattiga

bli  fattigare.


6119c.  Dominantiskt  be-teende  låter  de  sörjande

vara  sörjande.


6119d.  Dominantiskt  be-teende  låter  de  behövande  vara  behövande.


6119e.  Dominnatiskt  be-teende  låter  de 

hjälplösa  vara  hjälplösa.


6120.  Ondskefullt  skadefyllt  beteende

vanärar  moraliska  godheten.


6121.  Ståndaktighetens  trohetens  botemedlet

mot  frestelser  eller  livets  fåfängliga  snaror.


6122a.  Den fattige  inte  alltid  den  rikes vän.


6122b.  Rike  umgås  med  sina  rikedomar.


6122c.  Fattige  &  rika  lever  sida vid sida.


6123a.  Saktmodige  umgås med  saktmodigheten.


6123b.  Saktmodige  &  den vrede  lever

sida vid sida.


6123c.  Den  vrede  umgås med  vfreden.


6124a.  Från  samma mun  kan inte  komma  både

förbannelse  & välsignelse.


6124b.  Från  olika munnar  kommer  både 

förbannelse  och  välsignelse.


6125a.  Från  samma mun  kan inte  komma  både

saktmodiga Ord  och  häftiga Ord.


6125b.  Från  olika munnar  kommer både

saktmodiga  och  häftiga  Ord. 


6126a.  Ödmjuk  personlighet  ödmjukt  hjärta.


6126b.  Ödmjukt  hjärta  talar  tänker  ödmjukt.


6126c.  Ödmjuka  tankar  tänker  ödmjuka  tankar.


6127.  Lugnet  sinnesron  sinnesfriden  finns

i   ödmjukhetens  närhet.


6128.  Bättre  vara  saktmodets  slav-tjänare

än  vara  vredens  träl  eller  trälinna.


6129.  Nyttiga  bättre än  det o-nyttiga.


6130.  Vi  väljer  själva  antingen  det  nyttiga

eller  o-nyttiga.


6131.  Bättre  vara  snällhetens  slav-tjänare

än  vara  elakhetens  träl  eller  trälinna.


6132a.  Livet  i  harmonins tid   harmonins närhet.


6132b.  Livet  i  ärlighetens tid  ärlighetens närhet.


6132c.  Livet  i  sinnes-rons tid  sinnesrons närhet.


6133.  O-moralen  för-aktar  äktenskapet.


6134a.  Laglösheten  föraktar  äktenskapet.


6134b.  Laglösheten  ärar  kaos-samhället.


6134c.  Laglösheten  säger  gör  vad den  själv

vill göra.


6135.   Äktenskapet  laglöshetens  fiende

och o-vän.


6136a.  Laglösheten  ärar  dräpa  sin  nästa.


6136b.  Laglösheten  ärar  tjuvaktigt  beteende.


6136c.  Laglösheten  ärar  stjäla  sin 

nästas  egendom.


6137a.  Varje  dag  är  olik  varandra.


6137b.  Varje  dag  inbjuder till  nya 

livs-möjligheter.  


6138.  Gårdagen  var unik  dagen lever  i nuet.


6139.  Morgondagens  inbjudan  vill  visa ny

lärdom  och  livserfarenhet.


6140a.  Ondskan  för-mörkar  tankarna  hjärtats

inre liv.


6140b.  Ondskans  vilja  kontrollerar  människors

tankar  och  viljor.


6140c.  Ondskans  syfte  använda  människors

olika lemmar  som  redskap  vara  hennes

med-tjänare.


6141.  Uppskatta  ära  ondskans ord  handlingar

i  hel-överlåtna  människors  förblindelse

        göra beslut  i  ondskans tal.  


6142b.  Ondskan  för-aktar  alla skapade  varelser 

vill tillintetgöra  all livsanda  i  de levande varelserna.


6142c.  Ondskan  har  inte någon framtid 

på jorden. 


6142d.  Ondskan  förgör sig själv.


6143a.  Tacksamma kärleken  sprider  tacksamheten

i  kärlekfulla tankar & hjärtan.


6143b.  Tacksamma kärleken  söker  kärleksfulla

hjärtan  använda deras  lemmar  ära  kärlekens

ord & handlingar.


6143c.  Tacksamma kärleken  uppskattar

tacksamma hjärtan.


6144a.  Ömsinta  moders-kärleken  barnens

älskvärdighet  känna sig  älskade värdefulla.


6144b.  Moders-kärleken  fick  kontakt med sitt barn

i moderlivet  till nytt liv.


6144c.  Moders-kärleken  under  moderlivet

moderns närmaste kontakt  med barnet.


6145a.  Föräldrarnas  hjärteglädje  har en

framtid på jorden.


6145b.  Barnens  hjärta  fyllda av  visheten

och klokheten  föräldrarnas glädje.


6145c.  Barnens  vishet  och  klokhet 

har en framtid  på jorden.


6146a.  Föräldrarnas  delade glädje  barnens

renhjärtlighet  &  syndfrihet.


6146b.  Föräldrarnas  glädje barnens  framtid

på jorden.


6146c.  Förädrarnas  tacksamhet  sprider

glädje inför barnen.


6146d.  Föräldrarnas tacksamma  ömhets-bevis

sprider  glädje  i  barnens hjärta.


6147.  Moderns tacksamma  ömma  kärlek

sprider  hjärtats glädje  inför barnen.


6148.  Faderns tacksamma  faders-kärlek

sprider  glädje  inför  barnen.


6149.  Känna  hjärtats jubelrop  över  barnens

visa  kloka  hjärtan & tankar.


6150.  Vist  hjärtats tal  besvarar  för-talaren

med visa ord.


6151a.  Förtalarens behov  lyssna på  visa

och kloka ord.


6151b.  Förtalarens ord   tomma  ord.


6151c.  Förtalarens tankar  hjärta  ärar

tomheten och fåfängligheten.


6152.  Moderns hjärtesorg  och  bedrövelse

hennes dåraktiga barn.


6153a.  Inre smärta  dumdristiga barn  ger modern.


6153b.  Bekymmer Och oro  dumdristiga barn

ger föräldrarna.


6153c.  Själslidande  dumdristiga barn  ger föräldrarna.


6154.  Kloka barn  faderns lycka  välsignelse

tacksamt hjärta.


6155.  Dåraktiga barn  avskyr förkastar  moderns

ömma kärlek.


6156.  Egoismen  hänsynlösheten  girigheten

för-giftar livet.


6157a.  Egoismen visar  hänsynslöshet

mot sin nästa.


6157b.  Egoismen visar  girigheten  mot

sin nästas fattigdom.


6157c.  Egoismen avvisar  de små  fattiga

övergivna  hemlösa  sörjande.


6158.   Tjäna ödmjukheten   acceptera  hennes

vilja  och tankar  för livet.


6159.   Göra hennes  vilja  ära  hennes  vilja.


6160.   Lyda ödmjukheten  vara  hennes tjänare

i allt. 


6161.   Vara  trogen  i  att vara  hennes tjänare.


6162.   Följa  ödmjukheten  vandra i hennes

ödmjuka fotspår.


6163.   Tillåta sig formas och tränas  in i

hennes fullkomlighet.


6164.   Känna hjärtats glädje  vara hennes

dagliga efterföljare.


6165.  Vara hennes sanna lärljunge.


6166.  Vara  fylld  av hennes närhet.


6167.  Acceptera  henne för den hon är.


6168a.  Ödmjukheten  tillgänglig  för Alla.


6168b.  Ödmjukheten  nyttig  för Alla.


6168c.  Ödmjukheten  så fin  den är.


6169a.  Ödmjukheten  så  talande  för Alla.


6169b.  Ödmjukheten  så  personlig  den är.


6169c.  Ödmjukheten  så älsk-värd  hon är.


6170a.  Ödmjukheten  så  skön o ljuvlig  hon är.


6170b.  Ödmjukheten  så upp-skattad  hon är.


6170c.  Ödmjukheten  så  värde-full   hon är.


6171.   Ödmjukheten  hjärtats och tankars

rikedom.


6172.   Ära  ödmjuka  orden  i  tungans tal.


6173.  Vandringen på  ödmjukhetens  stigar

för-lorar  högmodet  vinner  ödmjukheten.


6174.   Inbjuder  ödmjukheten  upplever

upp-skattar  värdesätter  hennes rikedomar.


6175.  Ödmjukhetens  lärdom  och  livserfarenhet

värdesätter livet.


6176.  Vara  ödmjukhetens  trogna  vän.


6177.  Den som  sökt  ödmjukheten

har  funnit livets mening. 


6178.  Ödmjukheten  följer  den  ödmjuke

i hans fotspår.


6179.  Ödmjukheten  finner  sin glädje 

i den  ödmjukes tankar  Och  hjärta.


6180.  Girige  gråter över för-lorade  penningar.


6181.  Förnöjsamme  gråter inte över

förlorade  penningar.


6182.  Vara fri ifrån avund  fåfänga  och  ärelystenhet  återspeglar  ödmjukes  livsvandring.


6183.  Barnets äkta leende  barnets  talande hjärta.


6184.  Egoismens  självgodhet  och girighet

för-giftar livet.


6185.  Lyssnandet  under  tystnadens  tid.


6186.  Lyssnandet  under  stillhetens  tid.


6187a.  Låt oss  få insikt  om  ödmjukhetens rikedomar.


6187b.  Låt oss  få insikt  om  saktmodighetens

rikedomar.


6187c.  Låt oss  få insikt  om  ärlighetens rikedomar.


6188.  Egots-obehärskade  tunga  förtalets

skvalleriets redskap.


6189a.  Låt oss få insikt  om  mildhetens rikedomar.


6189b.  Låt oss  få insikt  om  tålamodets

rikedomar.


6189c.  Låt oss  få insikt  om  uthållighetens

rikedomar.


6190.  Behärskad tunga  sprider  frihet harmoni

glädje  och återhållsamhet.


6191a.  Låt oss  få insikt  om  ståndaktighetens

och trohetens rikedomar.


6191b.  Låt oss  få insikt  om  medkänslans

medömkans  medlidandets  rikedomar.


6191c.  Låt oss  få insikt  om ömhetens  ömsinthetens rikedomar.


6192.  Manliga generna längtar efter kvinnliga  generna. 


6193.  Kvinnliga generna längtar efter manliga generrna.


6194a.  Låt oss  få insikt  om  snällhetens

vänlighetens rikedomar.


6194b.  Låt oss  få insikt  om  godhetens rikedomar.  


6194c.  Låt oss  få insikt  om  barmhärtighetens

rikedomar.


6195.  O-behärskade tungans  slav  & träl

slavinna  &  trälinna  sprider  slaveriet 

&  träldomen. 


6196a.  Låt oss  få insikt  om  kärlekens  rikedomar.


6196b.  Låt oss  få insikt  om  förlåtelsens

rikedomar.


6196c.  Låt oss  få insikt  om  vishetens rikedomar. 


6197.  O-vännens  gemenskap  o-vän med

vännens gemenskap.


6198.  Manliga generna och kvinnliga generna 

känner  samhörigheten  och  gemenskapen

med varandra.


6199a.  Manliga generna och kvinnliga generna 

känner omsorg  för  varandra.


6199b.  Manliga generna och kvinnliga generna

känner  värmen  ömheten  om  varandra.


6199c.  Kvinnligheten är en del av manligheten.

   
    


   

  

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se