Alla inlägg under maj 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 maj 2020 19:41

JEREMIA BOK. 29:1-23.

 

JEREMIAS BREV TILL DE DEPORTERADE.

 

Jeremia bok. 29:1.

 

1.  #Detta är det brev som profeten Jeremia sände från Jerusalem till dem av de äldste som fanns kvar

      bland de deporterade, till prästerna och profeterna och till hela folket, dem som

    Nebukadnessar hade fört bort från Jerusalem

till Babylonien#.

 

Profetens skrivna brev sändes från staden

    Jerusalem: till kvarlevande äldste prästerna

profeterna och folken blev bortförda till

    fångenskapen i Babylon. 

 

Jeremia bok. 29:2.

 

2.  #Det skedde sedan kung Jekonja hade lämnat

Jerusalem tillsammans med kungamodern,

     hovmännen, stormännen i Juda och Jerusalem

och hantverkarna och smederna#.

 

Tiden för brevets kontakt med de levande i

   fångenskapen skedde under kung Jekonjas

regeringstid.

      Vilken lämnat Jerusalem tillsammans med 

kungamodern.

      Judas stormän och hovmän.

Jerusalems hantverkare och smeder.

 

Jeremia bok. 29:3.

 

3.  #Brevet överlämnades av Elasa, Shafans son,

och Gemaja, Hilkias son, som av Sidkia,

       kungen av Juda, sänts till Babylon,

till Nebukadnessar, kungen av Babylonien.

     Det löd:#.

 

Jeremias brev överlämnades av Elasa och Gemaja.

       

Jeremia bok. 29:4.

 

4.  #"Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till

alla de deporterade som har förts bort från

      Jerusalem till Babylonien:#.

 

I brevet stod det skrivet:

       Så säger Herren Sebaot, Israels Gud:

 

Jeremia bok. 29:5.

 

5.  #Bygg er hus och bo i dem.

 Plantera trädgårdar och ät frukten från dem#.

 

Var inte modlösa:

    Bygg er hus och bo i dem.

Plantera trädgårdar ät av frukten från träden. 

 

Jeremia bok. 29:6.

 

6.  #Ta er hustrur och avla söner och döttrar åt

män, så att de föder söner och döttrar.

      Bli flera där, inte färre!#.

 

Föröka er i er fångenskap.

     

Jeremia bok. 29:7.

 

7.  #Gör allt för den stad jag har deporterat er till

skall blomstra, och be till Herren för den.

      Ty dess välgång är er välgång#.

 

Var frimodiga i vad ni gör.

       Låt staden där ni bor få blomstra:

be ödmjukt om Herrens förbarmande.

    Stadens välstånd framgång tillhör er. 

 

Jeremia bok. 29:8.

 

8.  #Så säger Herren Sebaot, Israels Gud:

Låt inte lura er av profeterna bland er alla av era

    spåmän och bryr er inte om drömmarna

de drömmer#.

 

Låt er inte bli bedragna av falska profeter:

    spåmännens spådomar: vilka skapar er

förvirrande och oroliga hjärtan.

     Undvik deras fantasifulla lögnaktiga drömmar.

 

Jeremia bok. 29:9.

 

9.  #Ty lögn är vad de profeterar för er i mitt namn.

Jag har inte sänt dem, säger Herren#.

 

De profeterar lögn i mitt heliga namn.

      Inte mina budbärare, säger Herren.

     

Jeremia bok. 29:10.

 

10.  #Så säger Herren:

   Först när sjuttio år har gått för Babylonien skall jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er

    tillbaka hit#.

 

Herrens ord säger:

      När de sjuttio åren gått för er boplats i Babylon.

Ska jag uppfylla mitt löfte föra er tillbaks hit.

 

Jeremia bok. 29:11.

 

11.  #Jag vet vilka avsikter jag har med er,

säger Herren välgång, inte olycka.

    Jag skall ge er en framtid och ett hopp#.

 

Jag vet vilka framtidsplaner jag har för er,

    säger Herren:

Låta er få leva i välgång inte livets olyckliga liv.

      Mitt löfte till er ett tryggt framtidshopp. 

      

Jeremia bok. 29:12.

 

12.  #När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er#.

 

Åkallar ni mig i ödmjukhet:

    Be till mig jag lovar lyssna på era ord.

 

Jeremia bok. 29:13.

 

13.  #När ni söker mig skall ni finna mig.

   Ja, om ni helhjärtat söker efter mig#.

 

När ni villigt söker mig ni skall finna mig.

         Söker mig hel-hjärtat.

 

Jeremia bok. 29:14.

 

14.  #Skall jag låta er finna mig, säger Herren.

Jag skall vända ert öde och samla er från alla folk

      och alla de platser till vilka jag har fördrivit er,

säger Herren. 

     Jag skall låta er återvända till den plats jag har

förvisat er från#.

 

I ert sökande efter mig: skall jag låta er finna mig,

     säger Herren.

Jag skall förändra ert förtryckta liv:

     i Babyloniska fångenskapen.

Församla er från alla folk alla de olika boplatser

     till jag fördrivit er till, säger Herren.

Låta er i frihet få återvända till den boplats

     vilket ni var förvisade från.

 

Jeremia bok. 29:15.

 

15.  #Men ni säger:

Herren har låtit profeter träda fram bland

     oss i Babylonien#.

 

Ni säger: 

     Herren tillåtet profeter träda fram bland oss

i babyloniska fångenskapen.

 

Jeremia bok. 29:16.

 

16.  #Så säger Herren om den kung som sitter

på Davids tron och om alla dem som bor i denna

     stad, era bröder som inte fördes bort med er

i fångenskap#.

 

Herren den kung som sitter på Davids tron:

    och de folk bor i Jerusalem.

Era bröder vilka blev räddade från fångenskapen.

 

Jeremia bok. 29:17.

 

17.  #Så säger Herren Sebaot:

Se, jag sänder svärd och svält och pest mot dem.

      Jag skall behandla dem som skämda fikon,

som är så dåliga att de är oätliga#.

 

Herrens sanna ord säger:

     Jag låter dödliga svärdet svälten pesten

drabba dem.

      Skall behandla dem likt illaluktande fikon.

 

Jeremia bok. 29:18.

 

18.  #Jag skall förfölja dem med svärd och svält

och pest och göra dem till en skräckbild för alla

      riken på jorden, till en förbannelse, jag skall

utsätta dem för ödeläggelse och hån och skam

     bland alla de folk till vilka jag har fördrivit dem#.

 

Skall förfölja dem med svärdet svälten pesten:

    dödens vapen.

Låta deras liv bli till en skräckbild för alla riken

     på jorden.

Bli till en förbannelse inför männskors ögon.

        Deras liv vittnar om ödeläggelse.

Bli föraktade förödmjukade:

        bland alla de folk de blivit fördrivna till.

 

Jeremia bok. 29:19.

 

19.  #Eftersom de inte lyssnade till mina ord,

säger Herren.

    Gång på gång sände jag mina tjänare

profeterna till dem.

     Men ni ville inte lyssna, säger Herren#.

 

Eftersom ni förkastat mina ord, säger Herren.

     Gång på gång sände mina budbärare profeterna

till dem.

      Deras hårda hjärtan o-villiga höra mina ord,

säger Herren.

 

Jeremia bok. 29:20.

 

20.  #Men hör Herrens ord, alla ni deporterade som jag sänt från Jerusalem till Babylonien#.

 

Hör nu Herrens ord:

     alla ni vilka blivit deporterade till Babylonien. 

 

Jeremia bok. 29:21. 

 

21.  #Så säger Herren Sebaot, Israels Gud,

om Achav, Kolajas son, och om Sidkia, Maasejas

   son, som profeterar lögn för er i mitt namn:

Se, jag utlämnar dem åt Nebukadnessar,

     kungen i Babylonien, och han skall låta avrätta

dem inför era ögon#.

 

Herren Sebaot, Israels Gud säger:

        Achav Sidkia vilka profeterar lögn

vanhelgar mitt namn.

        Jag skall utlämna dem åt Nebukadnessar.

Han skall avrätta dem inför era ögon.

 

Jeremia bok. 29:22.

 

32.  #Deras namn skall användas som en förbannelse av alla dem som deporterats från Juda

     till Babylonien; de skall säga:

"Må Herren göra med dig som med Sidkia

      och Achav, som kungen av Babylonien

lät steka!".

 

Deras gudlösa namn skall användas som

    förbannelse.

 

Jeremia bok. 29:23.

 

33.  #Ty de gjorde som är en vettlöshet i Israel:

de horade med varandras hustrur och de uttalade

       lögner i mitt namn, sådant som jag aldrig

befallt dem att säga.

      Jag vet, jag kan vittna, säger Herren#.  

 

Deras liv var fyllda av dårskap i Israel.

     Levde lösaktigt liv:

umgicks med varandras hustrur.

      Uttalade lögnaktiga ord i mitt namn.

Jag känner till deras gudlösa liv.

  

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 maj 2020 19:41

JEREMIA BOK. 29:24-32.

 

SHEMAJAS BREV.

 

Jeremia bok. 29:24.

 

24.  #Till nechelamiten Shemaja skall du säga:#.

 

Jeremia: min profet säg dessa ord till nechelamiten

     Shemaja.

 

Jeremia bok. 29:25.

 

25.  #Så säger Herren Sebaot, Israels Gud:

Du har ett eget bevåg sänt brev till folket

     i Jerusalem, till prästen Sefanja, Massejas son,

och till alla de andra prästerna och skrivit:#.

 

Så säger Herrens Sebaot, Israels Gud:

      Du, Shemaja själv beslutat sänd brev

till folket.

      I Jerusalem till prästen Sefanja.

De skrivna brev till alla de andra prästerna.

 

Jeremia bok. 29:26.

 

26.  #Herren har utsett dig till präst efter prästen

Jojada, till att ha uppsikt i Herrens hus över

     alla galningar som uppträder som profeter

och sätta dem i stock och halsjärn#.

 

Herren har utvalt dig till prästtjänst efter prästen

    Jojadin.

Bevaka Herren hus över alla dårar som dåraktigt

     uppträder som falska profeter.

Placera dem i stocken och med tungt halsjärn.

 

Jeremia bok. 29:27.

 

27.  #Varför har du inte tagit itu med Jeremia från

Anatot som uppträder som profet för er?#.

 

Varför har du inte bestraffat profeten Jeremia

     från Anatot?

 

Jeremia bok. 29:28.

 

28.  #Han har ju skickat bud till oss i Babylonien

och sagt:

     Det är långt tid kvar.

Bygg er hus och bo i dem:

     Planterar trädgårdar och ät frukten från dem"#.

 

Han skickar sändebud till oss Babylonien.

       Bygg er hus var deras boplats.

Plantera fruktsamma trädgårdar ät deras frukter. 

 

Jeremia bok. 29:29.

 

29.  #Prästen Sefanja läste upp detta brev för

profeten Jeremia#.

 

Prästen Sefanja läste upp detta brev för

    profeten Jeremia.

 

Jeremia bok. 29:30.

 

30.  #Då kom Herrens ord till Jeremia:#.

 

När han hört dessa ord:

     Kom Herrens ord till Jeremia.

 

Jeremia bok. 29:31.

 

31.  #Sänd detta budskap till alla deporterade:

Så säger Herren om nechelamiten Shemja:

      Shemja har profeterat för er, trots att jag inte

sänt honom, och har fått er att tro på lögner#.

 

Sänd detta budskap till alla deporterade i Babylon.

       Herren säger om nechelamiten Shemja:

      Profeten Shemja talat profetiska ord till er:

var inte mitt sändebud: profeterat lögn i mitt namn.

 

Jeremia bok. 29:32.

 

32.  #Därför säger Herren så:

Jag skall straffa nechelamiten Shemaja och hans

     efterkommande.

Ingen av dem skall få bo bland detta folk

     och uppleva den lycka jag skall bereda mitt

folk, säger Herren.

      Ty han har talat lögnaktigt om Herren#. 

 

För de profetiska lögnerna Shemja uttalat:

    skall jag bestraffa honom och hans avkomma.

Ingen av dem ska få sin boplats bland detta folk.

       Förlora den välsignelse jag skall ge till

mitt folk, säger Herren.

      Hans profetiska ord lögnaktigt tal om Herren.

 

        

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 maj 2020 19:41

JEREMIA BOK. 30:1-24.

 

LÖFTE OM BEFRIELSE OCH LÄKEDOM.

 

Jeremia bok. 30:1.

 

1.  #Detta ord kom till Jeremia från Herren:#.

 

Herrens ord till profeten Jeremia.

 

Jeremia bok. 30:2.

 

2.  #Så säger Herren Sebaot, Israels Gud:

Skriv ner i en bokrulle allt vad jag har talat 

    till dig#.

 

Skriv ner i en bokrulle det jag vill tala till dig. 

 

Jeremia bok. 30:3.

 

3.  #Ty det skall komma en tid, säger Herren,

då skall jag vända ödet för mitt folk, Israel

    och Juda, säger Herren.

Jag skall föra dem tillbaka till det land jag gav

      åt deras fäder, och det skall bli deras egendom#.

 

Det skall komma en tid av vederkvickelse,

      säger Herren:

Löfte om befrielse och läkedom.

        Befrielse från babyloniske kungen förtryck:

för mitt folk Israel och Juda, säger Herren.

       Skall föra dem tillbaka till det land jag

av kärlek till deras fäder gav.

      Vilket skall bli deras egendom. 

 

Jeremia bok. 30:4.

 

4.  #Detta är vad Herren talade om Israel och Juda#. 

 

Herrens ord om Israel och Juda.

 

Jeremia bok. 30:5.

 

5.  #Ja, så säger Herren:

Vi hör ångestskrin, rop i hjälplös skräck#.

 

Herren säger:

     Vi hör ångestfyllda hjärtats rop.

Skräckslagna hjälplösas rop!

 

Jeremia bok. 30:6.

 

6.  #Tänk efter:

inte kan en man föda barn?

      Varför ser jag då alla män hålla händerna

om magen som födande kvinnor?

     Varför har alla ansikten skiftat färg

och blivit dödsbleka?#.

 

Tänk efter besinna er:

     Mannen har ingen skapad förmåga föda barn.

Männens ångestfyllda beteende visar sig i deras

    kroppspråk:

Håller sina manliga händer om magen likt födande 

     kvinnors kroppsspråk.

 

Jeremia bok. 30:7.

 

7.  #Oerhörd är den dagen, ingen annan lik.

Det blir en nödens tid för Jakob, men han

     skall bli räddad#.

 

Den dagen kommit när alla är ångestfyllda

    skräckslagna.

Nödens tid för Jakob.

      Han skall bli lovad befrielse. 

 

Jeremia bok. 30:8.

 

8.  #Den dagen, säger Herren Sebaot, skall jag lyfta

oket från hans nacke och bryta sönder det och slita

      av hans band.

De skall inte längre träla under främlingar#.

 

På befrielsens dag, säger Herren.

    Jag vill visa mitt förbarmande över mitt folk:

lyfta tunga träldomsoket från hans nacke.

       Bryta sönder det slita av hans slaviska band.

Israel och Juda mitt folk: Jakobs ättlingar:

     inte längre vara trälar under främlingar.

 

Jeremia bok. 30:9.

 

9.  #De skall tjäna Herren, sin Gud, och David,

den kung som jag skall låta stiga fram bland dem#.

 

De skall betjäna Herren, sin Gud.

      David den kung vilken jag frimodigt träda fram

bland dem. 

 

Jeremia bok. 30:10.

 

10.  #Var inte rädd, du min tjänare Jakob,

säger Herren, var inte förskräckt, du Israel.

      Jag skall rädda dig ur fjärran land där de

är fångna.

      Jakob skall åter leva trygg, ingen skall

hota honom#.

 

Låt inte inte rädslan vara din Herre,

     du min älskade tjänare Jakob.

Mitt löfte till dig vara din livsräddare ur fjärran

     land de lever i fångenskap.

 

Jeremia bok. 30:11.

 

11.  #Ty jag är med dig, säger Herren, och jag

skall rädda dig.

      Jag skall förgöra alla folk bland vilka jag

har skingrat dig.

      Men dig skall jag inte förgöra.

Jag skall tukta dig, men rättvist, jag låter dig

    inte undgå straff#.

 

Jag är med Jakob, säger Herren Sebaot.

       Jag skall vara din räddare.

Jag skall förgöra dina fiender vilka jag förskingrat

        dig.

Dig skall jag ge läkedom befrielse.

         Jag skall fostra dig in mina andliga dygder.

In i tuktans rättvisa.

     "Mitt ord säger: den jag älskar agar jag".

 

Jeremia bok. 30:12.

 

12.  #Ty så säger Herren:

Din skada skall aldrig helas, ditt sår kommer

       inte att läkas#.

 

Herrens ord säger:

     Din gudlöshet gav din skada.

Ditt själssår finner ingen läkedom.

 

Jeremia bok. 30:13.

 

13.  #Det finns ingen bot för ditt variga sår,

det finns ingen läkedom#.

 

Jeremia bok. 30:14.

 

14.  #Alla dina älskare har glömt dig, de frågar

inte längre efter dig.

     Som en fiende slog jag dig, jag tuktade dig grymt, för att din skuld var så stor, dina synder

     så många#.

 

Dina falska otrogna älskare övergav dig:

     visar ingen längtan efter dig.

Dina syndiga skuld blivit så stor inför mig.

      Jag behandlade dig som min fiende:

tuktade dig för din upproriskhet mot mig.

 

Jeremia bok.  30:15.

 

15.  #Varför klagar du över din skada, över att ingen

bot finns för din plåga?

     För att din skuld var så stor, dina synder så många, har jag gjort detta#.

 

Orsaken till din plåga och ditt klagorop över din

     smärtsamma skada:

Dina överträdelser mot mig är stor.

      Ditt syndamått rågat.

 

Jeremia bok. 30:16.

 

16.  #Men alla som ätit av dig skall själv ätas,

alla dina fiender skall föras bort i fångenskap.

      De som skövlat dig skall själva skövlas,

alla som plundrat dig skall jag utlämna åt

    plundring.

 

Alla som har sin gemenskap med ditt gudlösa liv:

    blir bemittad av ditt hjärtats hårdhet.

Dina finder skall till deporterade bort till

     Babyloniens fångenskap.

Den som förstör ditt liv skall själv förgöras.

      Alla som plundrar dig, skall själv bli

offer för plundring.

       

Jeremia bok. 30:17.

 

17.  #Jag skall skänka dig läkedom och hela

dina sår, säger Herren, dig som man kallat

    "den utstötta" ,

"Sion som ingen bryr sig om".

 

Jag villig skänka dig läkedom hela alla dina

      smärtsamma sår, säger Herren.

Du blir kallad "den övergivna".

        Sion övergiven plats.

 

Jeremia bok. 30:18.

 

18.  #Så säger Herren:

Jag skall resa Jakobs tält på nytt och förbarma mig

      över hans boningar.

Staden skall byggas upp på sin kulle, och palatset

      skall stå på sin rätta plats#.

 

Herrens sanna budskap säger:

      Jag skall upprätta Jakobs tält på nytt.

Visa mitt förbarmande över hans boningar.

         Staden skall synligt byggas upp på

sin höga kulle.

     Palatset skall placeras på sin urspungliga plats.

 

Jeremia bok. 30:19.

 

19.  #Lovsång skall höras därifrån och glada skratt.

Jag skall göra dem flera, inte färre, jag skall

       göra dem ärade, inte ringa#.

 

Lovsången skall höras i stadens palats.

        Glada människo-skratt åter höras.

Jag skall föröka människors antal.

       De äras för mitt namns skull.

 

Jeremia bok. 30:20.

 

20.  #Deras barn skall bli som fordom,

deras menighet skall bestå inför mig, och jag

      skall straffa deras förtryckare#.

 

Deras avkommma skall vara välsignade.

      Deras församling skall för evigt bestå.

Jag skall bestraffa deras gudlösa förtryckare.

 

Jeremia bok. 30:21.

 

21.  #Deras ledare skall vara en av deras egna,

härskaren kommer ur deras egna led.

       Jag skall låta honom träda fram inför mig,

ty vem skulle annars ha mod att nalkas mig,

     säger Herren#.

 

Deras utvalda ledare skall tillhöra deras församling.

           Härskaren kommer ur deras egna folk.

Låta honom frimodigt träda fram inför min helighet.

       Är jag inte med honom: skulle han bli

modlös när han närmar sig min närhet,

      säger Herren.

 

Jeremia bok. 30:22.

 

22.  #Ni skall vara mitt folk och jag skall vara

er Gud#.

 

Ni skall vara mitt utvalda egendomsfolk.

       Jag skall vara er Gud.

 

Jeremia bok. 30:23.

 

23.  #Herrens stormvind, vreden, bryter lös,

virvelstormen.

      Över de ondas huvuden virvlar de fram#.

 

Herrens vredes stormvind bryter sig lös:

     likt virvel-stormens kraftfulla styrka.

Vilket virvlar med styrka över de ondsintas

    huvuden. 

 

Jeremia bok. 30:24.

 

24.  #Herrens flammande vrede skall inte släckas,

förrän förverkligat sina planer.

      I kommande dagar skall ni inse detta#.

 

Herren flammande vrede misslyckas bli släckt 

    av gudlösa människo-händer.

Blir inte utsläckt förrän Herrens planer gått 

      i uppfyllelse.

 

Jeremia bok. 31:1.

 

1.  #När den tiden kommer, säger Herren,

skall jag vara Gud för alla Israels släkter,

     och de skall vara mitt folk#.

 

När den tiden kommer, säger Herren.

     Skall jag vara Gud för alla Israels släkter.

De vara mitt egendomsfolk.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 maj 2020 19:41

JEREMIA BOK. 32:1-15.

 

JEREMIAS ÅKERKÖP.

 

Jeremia bok. 32:1.

 

1.  #

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 maj 2020 19:41

JEREMIA BOK. 25:1-14. 

 

BABYLONIERNAS SJUTTIOÅRIGA HERRAVÄLDE.

 

Jeremia bok. 25:1.

 

1.  #Detta ord om folket i Juda land kom till

Jeremia under Jojakims, Josias son, fjärde

     regeringsår i Juda, vilket var den babyloniske 

kungen Nebukdnesssars första regeringsår#.

 

Herrens Ord till Profeten Jeremia.

 

Jeremia bok. 25:2.

 

2.  #Detta vad profeten Jeremia sade till folket

i Juda och till alla Jerusalems invånare:#.

 

Dessa ord gavs till Juda folk och Jerusalems

         invånare.

 

Jeremia bok. 25:3.

 

3.  #Ända sedan Josias, Amos son, trettonde 

regeringsår i Juda och till i dag, i hela tjugotre

     år, har Herrens ord kommit till mig.

Gång på gång har jag talat till er, men ni vill inte

      lyssna#.

 

Gång på gång talat till er Juda folk alltifrån

      kung Josias regerings-tid tills nu talat till er.

Hela tiden ni hört mina ord alltid förkastat dem.

 

Jeremia bok. 25:4.

 

4.  #Gång pågång har Herren sänt sina tjänare

profeterna till er.

      Men ni vill inte lyssna, inte höra#.

 

Gång på gång Herren sänt sina tjänare profeterna

    till er.

Era hårda hjärtan vill inte lyssna.

 

Jeremia bok. 25:5.

 

5.  #När de sade:

Lämna er onda väg, era onda gärningar.

      Då skall ni få bo på den mark som Herren gav

åt er och åt era fäder för all framtid#.

 

Profeternas ord till er var:

      Lämna era onda vägar.

Låt inte era onda gärningar bedra era hjärtan.

        Gör ni bot och bättring:

Lovar er få bo på den mark som Herren i sin godhet

     gav åt er och åt era fäder för all framtid.

 

Jeremia bok. 25:6.

 

6.  #Följ inte andra gudar, tjäna dem inte och dyrka

dem inte.

        Väck inte min vrede med gudar ni själva tillverkat, så skall jag inte göra er något ont#.

 

Följ inte främmande gudar:

     var inte deras tjänare.

Låt inte era hjärtan dyrka dessa fåfängliga gudar.

       Uppväck inte min vredesglöd mot er.

Vilka gudar ni med era händer själva skapat.

      Vänder ni er bort från dessa gudar:

lovar jag välsigna er.

 

Jeremia bok. 25:7.

 

7.  # Men ni ville inte lyssna på mig, säger Herren,

utan väckte min vrede med  gudar ni själva

    tillverkat, till er egen olycka#.

 

Ni ville inte lyssna på min förmanande ord,

          säger Herren.

Istället uppväckte ni min vrede mot era 

    själv tillverkade gudar: 

vilket blir er själva till livets olycka.

 

Jeremia bok. 25:8.

 

8.  #Därför säger Herren Sebaot så:

Efersom du inte lyssnade till mina ord#.

 

När ni o-lydigt vägrar lyssna på mina ord:

        säger Herren.

      

Jeremia bok. 25:9.

 

9.  #Kallar jag nu på alla stammarna i norr,

säger Herren, och jag kallar på min tjänare,

      den babyloniske kungen Nebukadnessar.

Jag skall låta dem välla in över detta land och dess

     invånare och över alla folken häromkring.

Dem skall jag viga åt förintelse och utsätta för

      ödeläggelse och hån och krossa för alltid#.

 

Jag skall vedergälla er ondska mot mig.

      Kalla på alla stammarna i norr; säger Herren.

Kalla på min tjänare den babyloniske kungen

      Nebukadnesssar.

Ge honom min tillåtelse invadera detta land.

       Dessa alla invånare och över alla närliggande

folken.

     Jag har beslutat överlämna dem åt förintelsen.

Utsätta dem för ödeläggelse hånfulla ord.

 

Jeremia bok. 25:10.

 

10.  #Jag skall tillintetgöra alla glada röster där,

jubelrop och bröllopsglädje, handkvarnens ljud

       och lampans ljus#.

 

Tillintetgöra alla glädjefyllda röster.

      Jubelrop bröllopsglädje skall tystna.

Handkvarnens ljud tystna.

     Lampors ljus slockna.

 

Jeremia bok. 25:11.

 

11.  #Hela detta land skall liggas i ruiner och bli

öde, och dessa folk skall tjäna den babyloniske

      kungen i sjuttio år#.

 

Hela detta land skall liggas i ruinhögar.

    Bli ödelagda.

Detta gudlösa släkte ska tjäna den babyloniske

   kungen i sjuttio år.

 

Jeremia bok. 25:12.

 

12.  #Men när sjuttio år har gått skall jag straffa

den babyloniske kungen och hans folk för deras

    synder, säger Herren, och göra kaldeernas land

till en evig ödemark#.

 

När de sjuttio åren är över skall jag bestraffa

     den babyloniske kungen.

Hans folks synder; säger Herren.

      Förvandla kaldeernas land till evig ödemark.

     

Jeremia bok. 25:13.

 

13.  #Alla mina ord mot detta land skall jag låta

gå i uppfyllelse, allt som står skrivet i denna bok

      Jeremias profetior mot folken#.

 

Alla mina ord jag talat skall gå i uppfyllelse.

       Alla dessa nedskriva Jeremias profeter:

mot folken i detta land skall inträffa.

      

Jeremia bok. 25:14.

 

14.  #Ty om de ska träla under många folk 

och mäktiga kungar, och jag skall vedergälla dem

      för deras gärningar och för vad de har gjort#.

 

Juda folket och Jerusalems invånare ska få vara

   trälar under många folk.

Mäktiga kungar förtrycka dem.

         Skall vedergälla dem för deras onda gärningars

skull.

       

 

 

       

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se