Alla inlägg den 15 december 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2020 06:37

IGNATIOS BREV  TILL  SMYRIERNA.

 

                4:1-2.  5:1-3.

 

VARNING  FÖR DOKETERNA.

 

4:1.  #Jag ger er denna förmaning, mina älskade,

fastän jag vet att också ni tror så.

      Men jag vill varna er för vilddjuren i mänsklig

gestalt.

       Ni skall inte bara undvika att ta emot dem.

Om möjligt skall ni inte träffa dem utan enbart  

      be för dem att de på något vis blir omvända,

fastän det är svårt.

       Över detta råder Jesus Kristus vårt sanna liv#.

 

Ignatios varnar Doketerna: vilddjuren

    i mänsklig gestalt.

Ni inte bara visa dem gästvänlighet:

    utan också undvika träffa dem.

Be för dem: deras hjärtan må omvända sig. 

 

4:2.  #Om det var en skenbild att Herren gjorde

detta, då är det också en skenbild att jag är i bojor.

       Varför har jag då överlämnat mig åt döden:   

åt eld, åt svärd, åt vilddjur?

       När jag är nära svärdet är jag nära Gud;

när jag är hos vilddjuren är jag hos Gud, bara detta

       sker i Jesu Kristi namn.

För att lida med honom utstå jag allt när han ger

      mig kraft, han som blivit den fullkomliga 

människan#.

 

Doketerna förnekar Herrens försoningsverk.

         Är Hans försoningsverk o-verkligt:

bär jag dessa lidandets bojor förgäves.

         Min kropps offer för Kristi lidandets skull:

åt eldslågorna, dödliga svärdet bli vilddjurens

     föda fåfängt.

I min närhet av svärdet jag är Guds närhet.

         Är vid vilddjurens hungers-känsla:

är hos Gud, den högste

         Bara det förhärliga Jesu Kristi namn.

Lida med honom uppstå med honom

     i hans uppståndelse kraft.

Han den fullkomliga människan.  

 

5:1.  #Det finns några som i okunnighet förnekar 

honom eller som snarare blivit förnekade av honom

      och som är dödens förespråkare snarare

än sanningens.

      Profeterna har inte övertygat dem, inte heller

Moses lag.

      Inte ens nu har de blivit övertygade av

evangeliet eller av vad vi, var och en, fått lida#.

 

Finns några okunnigt förnekar Jesu död

    och uppståndelse.

I sin förnekelse blivit förnekade av honom.

          Gör sig till dödens förespråkare:

istället för vara sanningens efterföljare.

      Varken profeterna Mose lag kan övertyga 

deras villfarelser.

         Vårt lidande efter evangeliets sanna budskap

övertyga deras förnekelse. 

 

5:2.  #Också om oss tänker de detsamma.

Vad hjälper det mig om man berömmer men smädar

         min Herre och inte bekänner att han har

antagit kött?

         Den som inte bekänner förnekar honom

helt och hållet och bringar död med sig#.

 

Ser oss som villolärare.

       Mig till ingen tröst och hjälp:

antingen man berömmer Kristi lidande

    eller smädar honom.

Bli människa till köttet genom Jungfru födelsen.

      De som förnekar honom:

Bekänner inte hans död uppståndelse:

        förnekar honom: blir dem till fall. 

 

5:3.  #Namnen på dessa otrogna har jag jag inte brytt mig om att skriva till ner.

        Jag vill inte ens tänka på dem förrän de 

omvänder sig till det lidande som är vår

      uppståndelse#. 

 

Dessa otrognas namn: skriver jag inte om.

        Vill inte ta tid med dem.

Gör de bot och bättring: bekänner Jesu lidande

    död och uppståndelse: ska jag nämna

deras namn.   

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2020 06:37

           

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖN FÖR OLIKA FÖRETAG.

 

Deras styrelser:

      

Göra rättvisa beslut: låta tättvisan få råda.

 

    Visa omsorg för de anställdas trivsel.

 

Värna om trygga arbetsplatser.

 

      Uppskatta de anställdas flitighet: belöna den.

 

Goda relationer mellan företagsledningen

      och de anställda med deras familjers framtid. 

 

1.  Abliva  2.  Africa Oil Corp.  3.  Avanza 

     4.  Björn Borg  5.  Catena Media  6.  Enquest

7.  Eniro  8.  Lucara Diamond Corp.  9.  Lundin Gold

     10.  Moment Group  11.  Oscar Properties

12.  Precise Biomectrics  13.  SAS 

     14.  Samhällsbyggnadsbolaget B 

15.  Vanue Retial  Group B 16. rnb Retail and Brands

    17.  Tethys Oil

 

1.  Active Biotech  2.  Amasten Fastighet

    3.  Attana  4.  Auriant Mining  5. Avanza

6.  Bong  7.  Compare IT  8.  Concordia B

    9.  Eatgood Sweden   10.  Episurf Medical B

11.  Feelgood  12.  Image System 

     13.  Index Pharmaceuticals  14.  Lundin Mining

15.  Multi Q  16.  Netmore Group 

     17.  Ortivus B  18.  Prebona 

19.  Precise Biometrics  20.  Scandios

     21.  Scandinavian E   22.  SenzaGen

23.  SSAB B    24.  Starbeeze B

    25. Acarix  26.  Anoto Group 27. Axalot Solutions 

28.  Mantex  29.  Mavshack  

 

 

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2020 06:37

ANDRA CLEMENSBREVET.  3:1-5.  4:1-5.

 

                       INNEHÅLLET.

 

Den gengäld som vi kan ge honom är bekännelsen,

       inte i ord utan i gärningar.

 

            BEKÄNNELSEN TILL KRISTUS.

 

3:1.  #Stor bamhärtighet har han visat oss.

Framför allt att vi, de levande, inte offra åt de döda

     avgudarna och tillber dem.

Genom honom har vi istället lärt känna

    sanningens fader.

Vari bestå kunskapen om honom annat än i att

     inte förneka den genom vilken vi lärt

känna honom#.

 

Guds barmhärtighet: barmhärtighetens Fader.

         Vi de levande: förmanar er,

offra inte åt de döda livlösa avgudarna.

    Tillbe den levande Guden: inte avgudarna.

Genom Jesus Kristus lärt känna sanningens fader.

        Kunskapen om honom: bevarar oss från

förnekelsen: kunskap om honom.

 

3:2.  #Han säger ju själv:

 

   VAR OCH SOM KÄNNS VID MIG INFÖR MÄNNISKORNA HONOM SKALL JAG KÄNNAS

      VID INFÖR MIN FADER#.

 

Herrens ord:

      Där frimodigheten råder  råder rädslan.

Den somfrimodigt bekänner mig Herre inför

    sin nästa: honom ska jag bekänna

inför min Fader.  

 

3:3. #Detta är alltså vår gengäld, att vi bekänner

honom genom vi blivit frälsta.

        Men hur skall vi bekänna honom?

Genom att göra vad han säger och inte vara

    olydiga mot hans bud, inte endast ära honom

med läpparna utan  AV ALLT HJÄRTA OCH AV

      ALLT FÖRSTÅND#.

 

Herren belönar frimodigheten inför vår nästa.

          Vad bekänner vi?

Genom honom blivit frälsta.

         Vi bekänner honom genom: göra vad

han säger.

      Leva i lydnad mot hans bud.

Inte bara ärar honom med läpparna.

        Ärar hans namn: med hjärta och sinne.

 

3:5.  #Han säger ju hos Jesaja:

    DETTA FOLK ÄRA MIG MED SINA LÄPPAR,

        MEN DERAS HJÄRTAN ÄR LÅNGT IFRÅN MIG#.

 

Han citerar profeten Jesaja ord:

        Detta gensträviga folk: ärar mig med

sina läppar.

      Deras hjärtan: älskar inte mig.

 

4:1.  #Låt oss inte bara KALLA honom Herre.

Det skall inte rädda oss#.

 

Kalla honom Herre med sina läppar:

     ingen räddning från synden.

Hjärtats och läppars bekännelse:

     vår räddning.

 

4:2.  #Han säger:

 

   INTE ALLA SOM SÄGER "HERRE, HERRE"

TILL MIG SKALL BLI RÄDDADE UTAN DEM SOM

       HANDLAR RÄTTFÄRDIGT#.

 

Han säger:

       Alla som säger i ord: "Herre, Herre".

Bli inte räddad från vredesdomen.    

 

4:3.  #Låt oss därför, bröder, bekänna honom med 

gärningarna, genom att älska varandra, genom att

     inte begå otukt, inte heller förtala varandra

eller förivra oss, utan vara behärskade, 

     barmhärtiga och goda.

Och vi är skyldiga att lida med varandra och inte

      vara giriga.

Med sådana gärningar bekänner vi honom men

     inte med motsatsen#.

 

Bröder, låt oss bekänna honom med gärningar.

        Hur gör vi det?

Älska varandra.

        Lev i renhet.

Förtala inte varandra. älska din nästa.

    Visa barmhärtighet och godhet.

Bär varandras bördor.

      Fly girigheten  var givmilda.

Goda gärningar  bekänner honom som Herre.

      Gudlösa gärningar förnekar honom.

 

4:4.  #Om vi får inte frukta människor mer än Gud#.

 

Gudsfruktan villigt  tjänar honom.

        Människofruktan driver ut kärlek.

 

4:5.  #Ty om ni gör det träffas ni av Herrens ord: 

ÄVEN OM NI ÄR SAMLADE HOS MIG I MITT SKÖTE

       MEN INTE HÅLLER MINA BUD, SÅ SKALL JAG

FÖRKASTA ER OCH SÄGA TILL ER:

       FÖRSVINN HÄRIFRÅN, JAG VET INTE VARIFRÅN NI ÄR, NI ONDSKANS HANTLANGARE#.

 

Lever ni gudsfruktan: hör ni Herrens ord.

        Gudsfruktan lyder hans ord.

Lever ni inte efter mina bud.

     Säger jag till er:

"Gå bort ifrån mig ni, ondskas hantlangare.

 

 

 

  

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2020 06:37

POLYKARPOS AV SMYRNA BREV

 

              TILL FILIPPERNA.

 

Polykarpos och presbytererna som är med honom

     hälsar Guds kyrka som bor som främling

i Filippi.

      Måtte nåd och fred växa till från Gud allsmäktig

och vår Frälsare Kristus.

 

Polykarpos presbytererna: hälsar Guds kyrka:

        bor som främling i Filippi.

 

1:1.  #Jag gläder mig mycket med i vår Herre

Jesus Kristus, att ni tog emot dem som är

      avbilder av den sanna kärleken och följde

med de fängslade så som ni borde.

      Deras bojor är värdiga helgon, diadem för 

dem som verkligen är utvalda av Gud

      och vår Herre#. 

 

Mitt hjärta gläds i vår Herre Jesus Kristus..

             Uppskattar er vänligt mot Guds avbilder:

vilka lever i sanna kärleken.

       Deras lidandets bojor värdiga helgon.

Vittnesbördet för deras verkliga kallelse av Gud

      och vår Herre.   

 

1:2.  #Sedan äldsta tid har det sagts om er tro

är fast rotad.

       Jag gläder mig åter att den ännu består

och bär frukt i vår Herre Jesus Kristus.

      För våra synders skull uthärdade han att stiga

ner ändå till döden.

      Gud löste honom ur dödens vånda och lät

honom uppstå#.

 

Er tro varit fast rotade i era hjärtan.

     Ståndaktigt bär frukt i vår Herre Jesus Kristus.

 

1:3.  #Ni ser honom ännu inte men tro på honom

i en outsäglig, himmelsk glädje som många

      längtar efter att få gå in i.

Ni vet att det är av nåd som ni är frälsta, 

      inte av era gärningar utan av Guds goda vilja

genom Jesus Kristus#. 

 

Ser honom inte i det synliga.

       Äger trons fasthet åt honom.

Himmelska glädjen vilka många längtar efter.

         Av nåd är ni frälsta.

Inte efter egna gärningar Guds goda vilja

     genom Jesus Kristus.

      

2:1.  #Var därför beredda att bryta upp och tjäna

Gud i fruktan och sanning.

       Lämna det tomma och onyttiga pratet 

och hoppens vantro.

       Tro på honom som har uppväckt vår Herre

Jesus Kristus från de döda och förhärligat

     honom och gett honom en tron på sin

högra sida.   

      Honom är allting underlagt i himlen och på

jorden.

      Honom tjänar allt som andas och han kommer

för att döma levande och döda.

     Gud skall utkräva räkenskap för hans blod av 

dem som inte tror på honom#.

 

Vi frimodiga i ert tjänande i Gud: 

   i gudsfruktan och sanning.

Överge idel tomma fåfängliga ord.

     Tro på vår herre Jesus Kristus uppväckt från  

de döda: förhärligad.

    Sitter på tron på Faderns högra sida.

Honom allt underlagt i himlen på jorden.

     Alla levande varelser tjänar honom:

kommer i majestät för döma levande ochh döda.

        Gud skall utkräva räkenskap för jordelivets

gärningar: den som inte tror på honom.  

 

2:2.  #Den som uppväckte honom från de döda skall

uppväcka också oss, om vi gör hans vilja

      och vandrar i hans bud och älskar det som

han har älskat, om vi avstår från all orätt, girighet,

       pennigkärlek, allt förtal och falskt vittnesbörd.

Löna inte ont med ont eller skymf med skymf,

      slag med slag, förbannelse med förbannelse#.

 

Fadern som uppväckte honom från de döda

    skall uppväcka oss.

Om vi lydigt gör hans vilja vandrar i hans bud.

          Älskar det han älskar.

Avstår från o-rättvisan girigheten penningkärlek.

        Undviker vara förtalets träl sprider

falskt vittnesbörd.

       Belöna inte ont med ont.

Inte vara våldsam.

      Inte smäda sanningen.

 Vara fri från förbannelsen.

 

2:3.  #Tänk på vad Herren har lärt oss:

"Döm inte, så blir ni inte dömda". 

        Förklara ingen skyldig, så blir ni inte dömda 

skyldiga.

      Var barmhärtiga, så skall ni möta barmhärtighet.

Ty med den dom som ni mäter med skall det mätas 

      upp åt er.

Saliga är de fattiga och de som förföljs för

    rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket"#.

 

Tänk på Herrens ord: till lärdom.

     Var inte dömande.

Den som dömer blir själv fördömd.

        Döms någon skyldig: den som dömmer blir

själv skyldig.

     Var barmhärtighetens tjänare: vilket

belönas med barmhärtighet.

          Välsignad är de fattiga i anden.

De förföljda för rättfärdighetens skull.

        Vilka tillhör himmelriket.

 

3:1.  #Bröder, det jag skriver om rättfärdigheten

skriver jag inte av mig själv utan därför att ni redan

        har bett mig om det#.

 

Mina bröder, skriver om rättfärdigheten.

   Rättfärdigheten: ostrafflig renhjärtlig.

Jag o-värdig rättfärdigheten.

    

3:2.  #Varken jag eller någon av mina likar kan efterbilda den visdom som kom från den salige 

     och berömde Paulus.

När han bodde bland er undervisade han noga

     och fast om sanningens lära för var och en 

av dem som levde då.

     Sedan han hade rest skrev han flera brev 

till er.

      Om ni fördjupar er i dem kan ni bli uppbyggda 

i den tro som har getts åt er#.

 

Inte mig själv mina medbröder kan jämföra sig med

        den visdom som kom från salige Paulus.

Levde bland er undervisade er: om sanningens lära.

     Fördjupar er i Paulus skrivna brev:

blir det er till uppbyggelse i tron.

     

3:3.  #Den allas vår moder, den följs av hoppet

och före den går kärleken till Gud, till Kristus

       och vår nästa.

Om någon lever i dem har han uppfyllt

       rättfärdighetens bud, ty den som har kärlek

är långt ifrån all synd#.

 

Du kyrka: allas vår moder.

      Efterföljer hoppet för den går kärleken före

till Gud, till Kristus och vår nästa.

 

Livet i dem uppfyller rättfärdighetens bud.

           Den som lever i Kristi kärlek 

lever långt från all synd. 

 

4:1.  #ROTEN TILL ALLT ONT ÄR KÄRLEKEN TILL

PENGAR.

       VI VET ATT ATT VI KOM TOMHÄNTA TILL

VÄRLDEN OCH SKALL GÅ TOMHÄMTA UR DEN.

       Låt oss beväpna oss med RÄTTFÄRDIGHETENS

VAPEN och lära oss att framför allt vandra

      efter Herrens bud#.

 

Roten till allt ont: penningkärleken.

        Kom till världen tomhänta.

Lämnar den tomhänt.

          Låt vara utrustade med rättfärdighetens vapen.

      Framför allt vandra efter Herrens bud.

 

4:2.  #Lär därför era hustrur att vandra i den tro som

de har fått, i kärlek och renhet, och att älska sina

       män i all trohet; att älska alla lika i all kyskhet

och att uppfostra barnen till gudsfruktan#.

 

Undervisa era hustrur  vandra i den tro de fått.

        Lev i kärlek renhet älska sin män i trohet.

Älska alla lika i all kyskhet.

      Uppfostra era barn i gudsfuktan.

 

4:3.  #Lär änkorna vara visa i Herrens tro

och ständigt be för alla.

      De skall vara långt från allt förtal, skvaller,

falskt vittnesbörd, penningkärlek och allt ont.

     De skall veta att de är ett Guds altare 

och att han prövar allt; ingenting undgår honom

      av våra tankar och avsikter eller 

hjärtats fördolda#.

 

Undervisa änkorna.

      Lev vist i Herrens tro.

Var uthålliga er bön för alla.

        Vilket beskyddar er från:

Förtalet skvalleriet falskt vittnesbörd.

        Penninbegäret  onda gärningar.

Gud prövar allt:

       Hjärtats  fördolda  tankar. 

 

5:1.  #Då vi nu vet att man INTE LURAR GUD

bör vi vandra värdigt hans bud och hans härlighet#.

 

Gud sanningens ursprung: låter sig inte

    bli bedragen.

Vandra värdigt efter hans bud hans härlighet.

 

5:2.  #På samma sätt skall diakonerna vara

fläckfria inför hans  rättfärdighet.

      De är tjänare åt Gud och Kristus och inte

åt människor.

      De skall vara fria från skvaller, tvetalan,

penningkärlek, de skall vara kyska i allt,

      barmhärtiga omtänksamma.

De vandra enligt Herrens sanning, han som 

      blev allas tjänare.

Om vi är i honom till behag i denna tidsålder,

      skall han i gengäld ge oss den kommande så

som han har lovat att uppväcka oss från de döda.

     Om vi lever på ett sätt som är värdigt honom

SKALL VI HÄRSKA MED HONOM om vi bara tror#.

 

Polykarpos förmanar diakonerna vara fläckfria

       inför Guds rättfärdighet.

De är Guds och Herrens tjänare.

       Inte människo tjänare.

Vara fläckfria från skvaller tygla sin tunga

    inte penningkära leva i kyskhet.

Barmhärtiga  omtänksamma.

       Vandra i Herrens sanning:  allas tjänare.

Behagar vi honom i denna tidsåldern,

         skall belöna i det tillkommande livet.

Samma löfte gav oss uppväcka oss från de döda.

      Lever vi i värdighet mot honom

skall vi härska med honom.

 

5:3.  #På samma vis ska de unga vara klanderfria

på allt sätt, tänka på sin renhet och tygla sig

     själva i fråga om all ont.

Det är en god sak att skilja sig från världens

      begärelser, ty alla köttets begär FÖR KRIG MOT

SJÄLEN, och INGEN SOM LEVER I OTUKT,

      VEKLIGHET ELLER HOMOSEXUALITET FÅR

ÄRVA GUDS RIKE, inte heller de som

      lever onaturligt.

Därför måste de avhålla sig från allt sådant

      och underordna sig diakonerna

och presbytererna som Gud och Kristus.

        Jungfruarna skall leva med ett klandefritt

och rent samvete#.

 

De unga ska leva ett rättfärdigt liv.

     Leva i renhet i självbehärskning.

Avskiljda från världens begärelser.

       Köttets begär stridslysten mot själen.

Otuktigt liv livet i homosexualitet  får inte ärva 

      Guds rike.

Leva i återhållsamhet från lösaktigt liv.

     Var underordnade inför diakonerna

presbytererna som Gud och Kristus.

     Jungfruarna skall o-befläckat med rent samvete. 

 

6:1.  #Också presbytererna skall vara barmhärtiga

och visa godhet mot alla.

       De skall återföra dem som gått vilse,

besöka alla sjuka.

        De får inte försumma änkan, den faderlöse

och den fattige utan skall alltid tänka på att göra

       GOTT INFÖR GUD OCH MÄNNISKOR.

De skall avhålla sig från all vrede, de får inte göra

       skillnad på människor eller döma orätt.

De skall vara fjärran från all kärlek till pengar.

        De skall inte hastigt tro någon om ont

och inte döma hårt, eftersom vi vet att vi alla är

         skyldiga till synd#.

 

Polykarpos förmaningar till presbytererna:

     leva efter Herrens ord. 

Visa barmhärtighet vara godhjärtlgt mot alla.

     Besöka de sjuka.

Uppmuntra de vilsegångna.

       Visa omsorg för änkorna. 

Den fattige faderlöse.

     Inte bli berömd inför människors ögon.

Bejaka vreden  inte döma o-rättvist.

       Kärlekslös mot penningsbegäret.

Alla ursyndens slavar: döm inte hårda

     o-rättvisa domar.

       

6:2.  #Om vi alltså ber Gud att förlåta oss är vi

också skyldiga att förlåta.

        Vi lever inför Herrens och Guds ögon.

VI SKALL ALLA STÅ INFÖR KRISTI DOMSTOL,

       och var och en av oss skall avlägga räkenskap

för sig själv#.

 

Gud förlåtande vi är förlåtna.

      Vi skyldiga förlåta vår nästa.

Vi lever inför Herrens Guds allvetande ögon.

         Vi alla får göra räkenskap inför

Kristi Domstol.

       

6:3.  #Låt oss därför tjäna honom med fruktan

och vördnad så som han själv har befallt.

       Detsamma säger apostlarna som förkunnade 

evangeliet för oss och profeterna som förutsade

        Herrens ankomst.

Låt oss vara ivriga att göra gott, undvika skandaler

      och falska bröder och dem som hycklande

bär Herrens namn och vilseför tomma människor#.

 

Låt tjäna Herren  i gudsfruktan  vördnad

        Apostlarna förmanar oss leva i gudfruktan 

vörnad: som fötrkunnade evangeliet för oss.

      Profeterna förutsade Herrens ankomst.

 

7:1.  #Var och en som inte bekänner ATT JESUS KRISTUS HAR KOMMIT I MÄNSKLIG GESTALT 

       ÄR EN ANTIKRIST.

Den som inte bekänner vittnesbördet om 

       korset ÄR FRÄN DJÄVULEN, och den som

förvränger Herrens ord efter sina egna önskningar

      och förnekar uppståndelsen och dome,

han är Satans förstfödde#.

 

Den som förnekar Jesus Kristi jungfrufödelse:

             är antikrists tjänare.

Den som inte bekänner Kristi korsfästelse:

      förnekar korsfästelsens: han djävulens barn.

 

7:2.  #Låt oss därför lämna hopens tomma prat

och de falska lärorna och återvända till den lära

       som från början har överlämnats till oss.

Låt oss vara nyktra så att vi kan be och hålla

      ut i fastor och i våra böner anropa Gud

som ser allt att han inte utsätter OSS FÖR 

     PRÖVNINGAR så som Herren sade:

ANDEN VILL, MEN KROPPEN ÄR SVAG#.

 

Låt oss inte vara skarornas pratsjuka redskap.

        Lämna de falska illärorna.

Söka evangeliets sanning.

        Vara andligt nyktra.

Andlig nykterhet: bönens draghjälp.

       Visa trohet i fastor och i våra böner.

Åkalla Gud: beskydda oss från köttets prövningar.

         Herrens ord i Getsemane:

Anden villig, men köttet är svagt.

 

8:1.  #Låt oss alltid hålla fast vid vårt hopp och vid

honom som är en borgen för vår rättfärdighet,

      Jesus Kristus.

VÅRA SYNDER BAR HAN I SIN EGEN KROPP UPP

     PÅ TRÄPÅLEN.

HAN BEGICK INTE NÅGON SYND OCH SVEK FANNS

      INTE I HANS MUN.

För vår skull utstod han allt för att vi skall få 

     leva i honom#.

 

Låt oss vara ståndaktiga vid vårt hopp vid honom.

       Han vår eviga försvar för vår rättfärdighet,

Jesus Kristus.

     Våra synder bar i sin syndfria kropp

upp på träpålen.

       Han var syndfri sveklös i sin mun.

För våra synders skull led i sitt lidande:

     upprättade oss från arvs-synden.

 

8:2.  #Låt oss därför efterfölja honom i hans

   uthållighet, och om vi lider för hans skull skall

vi prisa honom.

      Detta är den förebild som han själv gett

oss, och detta har vi satt vår tro till#.

 

Låt oss lydigt efterfölja honom:

     vår förebild för uthållighet.

Lider vi för hans skull: prisa honom.

         Vår förebild vilket vi satt vår tilltro till.

  

9:1.  #Jag uppmanar därför er alla att vara lydiga 

mot rättfärdighetens ord och visa all uthållighet.

     Ni har det för ögonen, inte bara hos den salige

Ignatios, Zosimos och Rufus utan också

      hos andra bland er och Paulus själv

och de andra apostlarna#.

 

Uppmanar er alla lev i lydnad mot rättfärdighetens

    ord  visa uthållighet.

Låt er blick vara fast rotade inför rättfärdighetens

     ord  lev i uthållighet.

Inte bara salige Ignatios, bröderna Zosimos

    och Rufus levde som goda förebilder.

Salige Paulus de andra apostlarna var levande

     vittnesbörd. 

 

9:2.  #Var övertygade om att deras LOPP INTE HAR VARIT FÖRGÄVES utan har skett i tro

     och rättfärdighet och att de är på den plats

som tillkommer dem hos den Herre som de 

     led tillsammans med.

De hade ingen KÄRLEK TILL DENNA TIDSÅLDER

     men älskade honom som dog för oss och som

Gud uppväckte för vår skull#.

 

Deras livsvandring inte varit förgäves:

     vilket gjordes i fast tro rättfärdighet.

Visade ingen kärlek till denna tidsåldern.

         Älskade honom hans död uppståndelse

från de döda: för våra synders skull.

 

10:1.  #Förbli alltså vid detta och följ Herrens exempel, starka och orubbliga i tron.

     Älska bröderna, visa kärlek till varandra,

stå enade i sanningen, vänta på varandra i

Allmänt

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2020 06:37

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

     DEL.  23500.

 

23500.  O-villkorlig kärlek  tillgänglig för Alla.

 

23501.  Ondsinte äger gränslös ondska.

 

23502.  Ondsinte   älskar ondskan  hatar  kärleken.

 

23503.  O-måttligheten i ondskans fotspår 

eler godhetens fotspår: vad väljer mänskligheten.

 

23504.  Rättvisan räddar människosläktet från

ondskans o-rättvisa.

 

23505.  Godhjärtlige äger vaksamt hjärta

mot ondskans gärningar.

 

23506.  Godhjärtlige håller vaksamt  seende

lyssnande mot ondskans listiga angrepp

    mot hjärta och sinne.

 

23507.  Falska anklagelser  förvirrande

oroar själen.

 

23508.  Ondskan rider på falska anklagelser.

 

23509.  Elakhetens ogräs  förkväver  godhetens

tillgänglighet: tänk få vara godhetens barn.

 

23510.  Irrande galopperande tankar 

skapar o-ordnat liv.

 

23511.  Stillheten tystnaden lugnet:  fridfulla.

 

23512.  Tänk få vara  tystnadens stillhetens vän.

 

23513.  O-intressant  vara  o-tystnadens

    orons vän.

 

23516.  Ondskan rider på o-tystnaden  oron

förvirringen.

 

23517.  Ondskan rider på rädslan  modlösheten:

underhåller ondsinta tankar.

 

23518.  Varför underhålla ondsinta tankar:

   fruktlösa  belöningslösa.

 

23519.  O-bruten trohet älskvärd 

värdefull inför människors-ögon.

 

23520.  Trösta uppmuntra de sorgsna bedrövade.

 

23521.  De sorgsna bedrövade påverkade av

     världens bedrövelse och sorg.

 

23522.  Uppmuntraren  tröstaren  avskyr världens

sorg och bedrövelse.

 

23523.  Lögnen sanningen talar olika budskap.

      Varför inte göra vad man säger!

 

23524a.  Lögnen rider på rädslan.

 

23524b.  Vreden rider på rädslan.

 

23524c.  Svartsjukan rider på rädslan.

 

23525.  Ödmjuk vishet  klokhet värdefull: att äga.

 

23526.  Stolt dårskap  o-intressant: leva i.

 

23527a.  Saktmodet stillar vreden.

 

23527b.  Godheten stillar elakheten.

 

23528.  Ge inte vreden något tillfälle:

älska saktmodet.

 

23529.  Ge inte elakheten något tillfälle:

älska godheten snällheten  vänligheten.

 

23530.  Godheten rättvisan försvarar  värdesätter

sanningen: fördriver lögnens o-rättvisa.

 

23531.  Godhjärtlige tar avstånd från 

ondskans avskyvärda besmittelse.

 

23532.  Egoismens o-rättvisa fördärvar människovärdet.

 

23533.  O-själviskhetens  rättvisa värdesätter

uppskattar människovärdet.

 

23534.  Barmhärtiga mildheten 

trovärdig ståndaktig i vad den  gör.

 

23535.  Trösta sorgset hjärta 

uppmuntra bedrövat hjärta vad mänskligheten

      idag Behöver.

 

23536.  Godhetens väldoft  avskyr elakhetens

illaluktande elaka ord.

 

23537.  Klagande  gnällande  knotande 

människor sprider o-intressanta ord.

 

23538a.  Listig bedragare  o-ärlig elak.

 

23538b.  Listig bedragare  lögnens betjänare.

 

23539.  Högmods-tanken skadlig  smärtsam.

 

23540.  Högmodstanken avskyvärd illaluktande.

 

23541.  Ödmjuk tanke  väldoftande.

 

23542.  Ondskan rider på högmods-tanken.

 

23543.  Bittra ord ägs av bittert hjärta.

 

23544.  Det hjärtat är fullt utav talar munnen.

 

23545.  Tomhetens fåfängans förbannelse

underhålls av ondsinta tankar.

 

23546.  Ondskan rider på ondsinta tankar.

 

23547.  Sann trohet väger tyngre på moraliska

vågen.

 

23548.  Moraliska misären  ego-viljans 

listiga planer för människan.

 

23449.  Moraliska misären rider på

    Egoviljans listigheter.

 

23450a.  Troheten sanningen  livets par-hästar. 

 

23450b.  Rättvisan sanningen livets parhästar.

 

23451.  Ljuset mörkret  går skilda vägar.

 

23452.  Lögnen rider på mörka livet.

 

23453.  Sanningen rider på  sanningens ljusa liv.

 

23454.  Lögnens falskhetens o-trohet: 

ondskans tjänare.

 

23455.  Ondskans tjänare  vad ger de till Livet.

 

23456a.  Ondskans tjänare undervärderar livet.

 

23456b.  Ondskans tjänare  föraktar hatar

människovärdet.

 

23457.  Godhjärtlige lever i o-rörd renhet.

 

23458.  Orörd renhet  livets läkedom.

 

23459.  Orörd renhet bättre än o-troheten.

 

23460.  O-troheten ger o-rent falskt liv.

 

23461.  O-rörd renhet  god uppmuntare 

trösterik där orenheten råder.

 

23462.  Tankars tomhet  fåfänga  jämförs med

illaluktande skräp gods.

 

23463.  Skräp gods: varför bära på dessa bördor.

 

23464.  Skräp-godset  belöningslöst:

tungt för tankarna.

 

23465.  Kärleksfulla ögon  hatiska föraktfulla

där ondskan råder.

 

23566.  Ilskenhetens nedstämdhet:

glädje-dödare.

 

23567.  Varför underhålla glädjedödare:

ilsket humör häftigt humör.

 

23568.  Ilsket häftigt humör: problem-skapare.

 

23569.  Stillsam ödmjukhet  nationens 

problemlösare.

 

23570.  Oroligt övermod  nationens problem-skapare.

 

23571.  Häftigt ilsket  humör leder till

förmörkat sinne och hjärta.

 

23572.  Onda tankar skapar elak ilska.

 

23573.  Elak ilska  problemskapare.

 

23574.  Elak häftighet  problem-skapare.

 

23575.  Tid av modlöshet uppgivenhet:

ge tid för uppmuntran och tröst.

 

23576.  Rättvisans kärlekens väg:

  tillgänglig väg för mänskligheten.

 

23577.  O-rättvisans  hatets föraktets väg:

tomhetens fåfängans väg för mänskligheten.

 

23578.  Hatets föraktets väg 

där elakheten råder.

 

23579.  Ondskan förrädisk fiende mot

godheten kärleken barmhärtigheten.

 

23580.  Barmhärtigheten förlåter.

 

23581.  O-barmhärtigheten o-förlåten.

 

23582a.  Grälsjuk tunga  o-fölåten tunga.

 

23582b.  Lögnaktig tunga  o-förlåten tunga.

 

23583a.  Grälsjuk  trätgirig tunga  ondskans

   slavtjänare.

 

23583b.  Glädjen  framtidshoppet  kärleken

godhetens tjänare.

 

23584.  Ondskans galenskaper ointressanta:

    för vad uppmuntran tröst ger till Livet.

 

23585.  Ondskans galenskaper skapar förvirring

kaos i nationer.

 

23586.  Stillhetens tystnadens väg:

   få som vandrar på den.

 

23587.  Godhetens kärlekens väg:

   få som vandrar på den.

 

23588.  Likgiltighetens väg: farofylld väg.

 

23589a.  Alltför många vandrar på 

livets farofyllda vägar.

 

23589b.  Farofyllda vägar smärtsamma skadliga.

 

23590.  O-tystnadens  hektiska vägar:

farofyllda vägar.

 

23591.  Gnälliga klagande människor

fyllda av fåfängan tomheten.

 

23592.  Fåfänglig föda idel tomhet.

 

23593.  Fåfänglig  föda smärtsam skadlig.

 

23594a.  Analfabeter i godheten  älskar ondskans

    förblindelse. 

 

23594b.  Ondskans förblindelse bedragaren:

     vilseleder människan från sanningen.

 

23595.  Lidandets tårar  smärtsam skadlig.

 

23596.  Ängslan oron förtvivlan  problem-skapare.

 

23597.  Stillheten tystnaden vilan

       livets problemlösare.

 

23598.  Ångesten förtvivlan oron  problem-skapare.

 

23599.  Vredens förbannelse  förmörkar Livet.

     

      

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2020 06:37

               IGNATIOS BREV  TILL  POLYKARPOS.

 

Brevet till Polykarpos är det kortaste brevet

     av Ignatiosbreven.

 

Ignatios har mött Polykarpos i Smyrna och skriver

     nu från Troas ett själavårdande brev till honom

om hans uppgifter som biskop.

 

 Från Ignatios, också kallad Theoforos,

     till Polykarpos, som är biskop över kyrkan'

i Smyrna och som i än högre grad har Gud Fadern

      och Herren Jesus till biskop.

Jag önskar dig all glädje.

 

Skriver mitt brev till Polykarpos Smyrnas biskop

      över kyrkan.'

Kyrkan i Smyrna högre anseende till Gud Fadern

        Herren jesus till biskop.

Önskar dig, Polykarpos all glädje. 

 

1:1.  #När jag har fått ta emot dig och se hur ditt

sinne är riktat mot Gud och grundat som på 

     en orubblig klippa lovprisar jag Gud att jag

har blivit värdig att se ditt rena ansikte.

       Måtte jag få glädja mig åt det i Gud#.

 

Fått dela din gemenskap.

      Ser ditt sinne trovärdigt mot Gud.

Har sin fast grund likt orubblig klippa.

         Lovprisar Gud blivit värdig möta din renhet ansikte mot ansikte.

     Glädjer mig i din renhet inför Gud.

 

1:2.  #Jag uppmanar dig i den nåd du har blivit iklädd att fortsätta din väg och förmana alla 

     så att de blir räddade.

Försvara din ställning med all omsorg till kropp

   och ande.

Var angelägen om enheten, ty det finns ingenting

      bättre än den.

Bär alla liksom Herren bär dig.

     Ha tålamod med alla, något som du också har#. 

 

Uppmanar dig, Polykarpos du blivit iklädd Guds nåd

           fortsätta i din kallelse.

Frimodigt förmana alla till deras räddning.

          Försvara din ställning som biskop.

Omsorgsfullt till kropp och ande.

        Gör det i enhet: splittringens fiende. 

Bär varandras bördor: likt Kristus vår försvarare.

       Visa tålamod mot alla.

Använd ditt tålamod.

 

1:3.  #Ägna dig oavbrutit åt bön.

Bed om att få ett större förstånd.

       Vaka och förvärva dig en outtröttlig ande.

Tala med var och en efter Guds sinne.

     BÄR allas SJUKDOMAR som en fullkomlig kämpe.

 Ju större mödan är, desto mera vinst blir det#.

 

Var ivrig i bönen.

          Bed om visdom.

Vaka i bönen: ger dig outtröttlig ande.

        Tala frimodigt till församlingen efter

Guds sinnelag. 

 

Bär allas sjukdomar  likt fullkomlig kämpe i Kristus.

           Ju större bördan desto större välsignelse.

 

2:1.  #Om du älskar goda gärningar får du ingen lön. 

Det är istället de besvärligaste som du med tålamod

        skall få att underordna sig.

Alla sår botas inte med samma plåster.

      Lugna ner kriserna med fuktiga omslag#.

 

Älskar du goda gärningar: belöningslöst.

         Själviskheten älskar dem.

Tålamodet god draghjälp i ödmjukheten.

           

2:2.  #VAR KLOK SOM EN ORM i allting och var

OSKYLDIG SOM DUVAN.

        Du har kropp och ande för att kunna locka

fram det som du ser framför dig.

      Bed att också det osynliga visar sig så att du 

inte saknar något utan flödar över i alla nådegåvor#.

 

2:3.  #Tillfället vänta dig liksom styrmannen väntar

på vinden och den stormdrivne på hamnen så att

     når fram till Gud.

Var nykter som en Guds kämpe.

       Priset du vinner är odödlighet och evigt liv,

något som du också är övertygad om.

     I allt är jag en lösenpenning för dig liksom 

mina bojor som du har fått kärlek till#.

 

Var vaksam mot ondskans listiga planer.

     Guds kämpes belöning: odödlighet

och evigt liv.

      Mitt liv lösepenningen för dig.

Likt mina lidandets bojor: vilka du älskar.   

 

3:1.  #De som tycks trovärdiga men som sprider 

villoläror får inte skrämma dig. 

      Stå fast som ett städ under hammaren.

Det är en stor kämpes sak att ta emot slag 

     och segra.

Det är för Guds skull som vi måste stå ut med allt 

        så att också han står ut med oss#.

 

De övermodiga sprider villoläror:

      bli inte orolig förvirrad av deras illäror.

Var fast rotade i tron: likt sädet för hammaren.

      Kämpa trons goda kamp.

För Guds skull vara ståndaktiga. 

 

3:2.  #Bli ännu ivrigare än du är.

Ta tillfället i akt.

        Vänta på honom som står över tillfällena,

den tidlöse, den osynlige som blev synlig för

     vår skull, den oåtkomlige, den som är upphöjd

över lidandet men tog på sig lidandet för vår skull

     och som har utstått allt för oss#.

 

Var frimodig beslutsam i  vad du gör.

       Ta vara på tillfällen i ditt tjänande.

Var tålmodig i vad du gör.

      Jesus Kristus, vår Herre:

Den tidslöse: Hans tid inte vår tid.

       O-synlig för våra lekamliga ögon:

Gjorde sig synliga för vår skull i sitt lidande.

         För våra synders skull led rättfärdig:

uppstod för vår skull.  

 

4:1.  #Försumma inte änkorna.

Näst Herren är det du som har ansvar för dem.

       Låt ingenting ske utan ditt samtycke,

gör inte heller något utan att räkna med Gud,

    något som du inte heller gör.

Var fast#.

 

Visa änkorna omsorg   barmhärtighet.

        Palyokarpos låt din kärlek få visas för dem.

Allt vad du gör görs i samtycke med Gud.

        Vad beslutsam i vad du  gör.

 

4:2.  #Sammankomsterna bör ske oftare, sök upp alla efternamn#.

 

4:3. #Förakta inte slavar och slavinnor, men de får

inte bli högfärdiga utan bör tjäna desto mera

   Guds ära så att de får en bättre frihet genom Gud.

De skall inte försöka bli friköpta så församlingens

      bekostnad så att de inte blir slavar under

sina begär#.

 

Visa kärlek barmhärtighet mot slavar slavinnor.

        Inte vara högmodiga slavar slavinnor.

I sitt tjänande  gör det till Guds ära.

       Vilka ger dem frihet genom Gud.

Inte bli förslavade under köttets begär.

 

5:1.  #Undvik de onda konsterna och predika 

i stället mot dem.

     Säg till mina systrar att älska och att vara 

nöjda med sina män till kropp och ande.

     Förmana likaså mina bröder i Jesu Kristi

namn att ÄLSKA SINA HUSTRUR LIKSOM HERREN

        HAR ÄLSKAT KYRKAN#.

 

Fly de onda falskheterna:  predika istället

     sanningen.

Förmana mina systrar i tron: visa kärlek omsorg:

    vara förnöjsamma med sina äkta män

till kropp och ande.

     Förmana min bröder: i Jesu Kristi namn:

älska sina hustrur liksom Herren älskat kyrkan.

 

5:2.  #Om någon kan föra ett liv i kyskhet till 

ära för Herrens kropp så skall han förbli

    anspråkslös.

Om han blir högfärdig är han förlorad, och om

     han anser sig förmer än biskopen är han

fördärvad.

      Brudgum och brud bör sluta sitt förbund med'biskopens samtycke så att deras äktenskap

      sker i Herrens och INTE AV BEGÄRELSE.

Låt allt ske till Guds ära#.

 

Lev kyskhetens liv till ära för Herrens kropp.

        Högmod går  före fall.

Lever själviskt inför biskop: honom sig själv

     till fördärv.

Budgummen bruden ingå förbund med varandra:

     med biskopens samtycke.

Deras äktenskap ärar Herren.

        Undvik köttets begär.   

           

6:1.  #Håll er till biskopen så att Gud håller sig

till er.

        Jag är en lösenpenning för dem som är 

underordnade biskopen, presbytererna 

      och diakonerna.

Måtte jag få del i Gud tillsammans med dem.

      Arbeta tillsammans, kämpa tillsammans,

vandra tillsammans, lid tillsammans, 

      vila tillsammans, vakna tillsammans som Guds

förvaltare, biträden och tjänare#.

 

Underordna er biskopen: ger löftet om

       Guds beskydd.

Mitt liv lösepenningen för dem lydigt underordnar

     sig biskopen presbytererna  diakonerna.

Min bön: få samarbeta med dem i Gud:

          Kämpa trons goda kamp med dem.

Som Guds förvaltare  tjänare:

     vandra lida vila vaksamma tillsammans.

 

6:2.  #Tjäna väl den under vars befäl ni står

och som ger er sold så att det inte finns någon

      desertör bland er.

Låt ert dop vara ert vapen, tron er hjälm,

       kärleken er lans, tålamodet er rustning.

Er innestående lön är era gärningar så att ni

      får ta emot den summa som tillkommer er.

Var alltså storsinta och milda mot varandra

      så som Gud är mot er.

Måtte jag alltid ha glädje av er.

 

7:1.  #Då jag nu har fått veta att kyrkan

i Antiokia i Syrien har fått fred genom er bön 

      är jag bättre till mods och trygg hos Gud,

bara jag genom mitt lidande når fram till Gud 

     och vid uppståndelsen visar mig vara er 

lärljunge#.

 

Fått veta kyrkan i Antiokia i Syrien lever i

     fred: genom era böner.

Vilket ger mig nytt mod trygghet hos Gud.

        Genom mitt lidande nalkas Gud

vid uppståndelsen visa mig vara er lärljunge.

 

7:2.  #Välsignade Polykarpos, du bör kalla till

ett möte som är värdigt Gud och utse någon som

     är er mycket kär och outtröttlig och som kan

kallas Guds löpare.

      Ge honom fullmakt att resa till Syrien

och till Guds ära hedra er outtröttliga

    kärleksgemenskap#.

 

Välsignade Polykarpos.

            Kalla till möte värdigt Gud utse

för er outtrötttlig kärleksfull: vara en Guds löpare.

 

7:3.  #En kristen rår inte över sig själv utan står till

Guds förfogande.

       Detta är Guds verk och ert när ni har utfört det.

Jag förtröstar på nåden och tror att ni är beredda

      till ett gott verk som tillhör Gud.

Eftersom jag känner er iver för sanningen 

     uppmanar jag er bara med några få ord#.

 

8:1.  #På grund av min plötsliga avresa från 

Troas till Neapolis som försynen har bestämt har

      jag inte kunnat skriva till alla kyrkorna.

Du som har Guds sinnelag, skriv till kyrkorna

      i östern så att de också skriver.

De som kan skickar bud till fots, andra skickar

      brev genom dina budbärare så att ni blir

förhärligade genom ett evigt verk så som du

      är värdig#.

 

8:2.  #Jag hälsar alla vid namn, också Epitropos änka med hela hennes familj och barnen.

       Jag hälsar min käre Attalos.

Jag hälsar de som blir värdig att resa till Syrien.

    Måtte nåden vara med honom i allting och med

Polykarpos som sänder honom.

       

8:3.  #Jag önskar att ni alltid har det väl

i vår Gud Jesus Kristus.

      Måtte ni alltid förbli i honom, förenade med

Gud och under hans vård.

      Jag hälsar Alke, det för mig så kära namnet.

Lev väl i Herren#.

 

Önskar er alla alltid välsignelse i vår Gud

     Jesus Kristus.

Låt er vara rotade i honom.

       Förenade med Gud.

Lev under hans fullkomliga vårdnad.

     Hälsar Alke: namnet för mig älskvärt.

 

  

           

        

 

           

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2020 06:37

IGNATIOS BREV TILL SMYRIERNA.

 

      HAN KALLAR SIG SJÄLV OCH SINA

 

BOJOR FÖR EN LÖSEPENNING.

 

                10:1-2.

 

10:1.  #Filon och Rheos Agatopos har följt mig

för Guds skull, och ni gjorde väl då ni tog emot dem

       som tjänare åt Gud Kristus.

De skall tacka Herren för er, att ni stärkte dem

    på allt sätt#.

 

Filon Rheos Agatopos mina efterföljare:

     för Guds skull.

Er gästvänlighet mot dem uppskattades.

         Vilka är Guds Kristi tjänare.

Visa sin tacksamhet inför Gud  för er.

           Ni var dem till uppmuntran i Kristus.

 

10:2.  #Min ande och mina bojor är en löspenning

för er.

       Ni har inte föraktat dem eller skämts för dem.

Den fullkomliga tron, Jesus Kristus, skall inte

      heller skämmas för er#.

 

Min ande mina bojor löspenningen för er.

             Ni inte föraktat mina lidandets bojor.

Frimodigt respekterat dem.

      Fullkomliga tron: Jesus Kristus.'

Jesus Kristus trons hövding: värdesätter

     ert helgade liv.   

 

11:1.  #Er bön  har nått fram till Antiokia i Syrien.

Jag hälsar alla därifrån, bunden med bojor som

     är till Guds behag.

Jag är inte värdig att komma därifrån, eftersom

     jag är den ringaste bland dem.

Genom Guds vilja räknades jag värdig, inte genom

      mitt självmedvetande utan genom Guds nåd.

Jag ber att jag skall få den fullkomligt så att jag

       genom er förbön når fram till Gud#.

 

Era böner hörs fram till Antiokia i Syrien.

          Hälsar till er alla från dem.

Jag fången i bojor till Guds välbehag.

        Jag inte värdig lämna dem.

Jag den ringaste bland dem alla.

         Genom Guds vilja räknas som värdig.

Genom Guds nåd inte genom mitt självmedvetande.

         Ber om Guds fullkomliga nåd.

Genom er  förbön nalkas Gud. 

 

11:2.  #För att ert verk skall bli fullkomligt på

jorden och i himlen bör er församling till Guds ära

      utse ett Guds sändebud.

Han skall resa till Syrien och glädjas med dem

      att de fått tillbaka sin storhet och att deras

'kropp har blivit återställd#.

 

Utse ett Guds sändebud:

          Till Guds ära utföra i församlingen

ett fullkomligt verk på jorden och i himlen.

     Han skall besöka Syrien.

Dela sin glädje med dem.

       

11:3.  #Tyckte att det var värdigt Gud att skicka

någon av er med ett brev, så att han tillsammans

       med dem kan lovprisa den fred som kommit

till er från Gud.

       Genom er förbön har de redan kommit i hamn.

Ni som är fullkomliga skall också tänka sådant

      som är fullkomligt.

När vill ni göra något gott är Gud beredd att ge

     sitt bistånd#.

 

Era förböner fått sitt svar.

         Fullkomliga ska tänka på fullkomligheten.

Era goda gärningar belönas.     

 

12:1.  #Bröderna kärleksgemenskap i Troas

hälsar er.

        Därifrån skriver jag också till er genom Burros

som ni skickade till mig tillsammans med era

    bröder efesierna.

Han har stärkt mig i allt#.

 

Kärlekens brödra-gemenskap hälsa er alla.

         Genom Burrus skriver till er om er

brödragemenskap.

     Burros har andligt uppmuntrat mig.

 

12:2.  #Jag hälsar biskopen som värdig Gud

och presbyteriet som är Gud till behag, mina

      medtjänare diakonerna och alla var för sig

och tillsammans.

     Jag hälsar dem i Jesu Kristi namn och i hans 

kött och blod, hans lidande och uppståndelse till

      kropp och ande, i enhet med Gud och er.

Nåd vare med er, barmhärtighet, frid och tålamod

     i allt#.

 

Hälsar biskopen värdig Gud.

        Hälsar presbyteriet  Guds välbehag.

Mina medtjänare de olika diakonerna.

     Hälsar dem i Jesu Kristi namn hans blod

och kött lidande uppståndelse till kropp och ande.

        Livet i enhet med Gud och er.

Guds nåd vare med er.

      Hälsar er i Guds barmhärtighet frid

och tålamod: i ert tjänande. 

 

13:1.  #Jag hälsar brödernas hus med hustrur

och barn och jungfrurna som  kallas änkor.

       Lev väl i Faderns kraft.

Filon, som är tillsammans med mig, hälsar er#.

 

Ignatios hälsar:

       Bröderns hus med flitiga hustrur och barn.

Jungfrurarna: vilka kallas änkor.

        Lev alla väl i Faderns kraft.

 

13:2.  #Jag hälsar Tavias hus, och ber att hon blir

befäst i tro och kärlek till kropp och ande.

        Jag hälsar Alke, min efterlängtade vän,

den ojämförlige Dafnon, Euteknos

     och alla var för sig.

Lev väl i Guds nåd#.

 

Ignatios hälsar:

      Tavias husfolk.'

Ber om hennes fasthet i tron.

   I tro kärlek till kropp och ande.

Hälsar Alke, min älskade vän.

         Mina älskade vänner:

Dafnon, Euteknos.

        Lev på rätt sätt i Guds nåd.     

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2020 06:37

IGNATIOS BREV TILL SMYRIERNA.

 

                  8:1-2.  9:1-2.

 

IGNATIOS FÖRMANAR LÄSARNA ATT HÅLLA

 

              SIG TILL BISKOPEN.

 

8:1.  #Ni skall alla följa biskopen liksom

Jesus Kristus följer Fadern, och presbyteriet

      liksom apostlarna.

För diakonerna skall ni visa vördnad liksom 

     för Guds bud.

Utan biskopens tillåtelse skall ingen företa sig

    något som hör till kyrkan.

Den eukarstin skall anses giltig som förrättas

       av biskopen eller av någon som han förordnar#.

 

Följ biskopens andliga råd: liksom Jesus vår förebild

       följer Faderns vilja.

Presbyterna följer lydigt apostlarna.

        Visa diakonerna respekt: liksom

vördnad för Guds bud.

       Allt i kyrkan görs efter biskopens tillåtelse.

Giltig eukarsti förrättas av biskopen.

 

8:2.  #Där biskopen visar sig, där skall också

församlingen vara, liksom den katolska kyrkan

      finns där Jesus är.

Det är inte tillåtet att döpa eller att hålla

    kärleksmåltid utan biskopens tillåtelse.

Det som han godkänner, det är också Gud till

      behag så att allt vi gör blir fast och visst#.

 

Församlingen verksam i biskopens närvaro.

            Katolska kyrkan verksam där Jesus finns.

O-tillåtet döpa hålla kärleks-måltid:

     utan biskopens tillåtelse.

Hans godkännande Guds vilja.

      

9:1.  #Det är klokt om vi nu vaknar upp och omvänder oss till Gud medan vi ännu har tid.

         Det är rätt att erkänna Gud och biskopen.

Den som ärar biskopen blir ärad av Gud.

       Den som gör något bakom rygg tjänar djävulen#.

 

I dag frälsningens dag tillgänglig:

          Klokt komma till besinning omvända sig

söka hans nåd.

        Rätt beslut erkänna Gud och biskopen.

Äras biskopen  äras Gud.

      De som inte underordnar sig biskopen

och Guds vilja: tjänar djävulen.

 

9:2.  #Måtte alla komma rikligt till er nåd, ty ni

värda det.

      Ni har stärkt mig i allt, och Jesus Kristus 

har stärkt er.

      Ni visade mig kärlek när jag var borta och när jag var närvarande.

       Måtte Gud löna er.

När ni utstår allt för hans skull skall ni nå

      fram till honom#.   

 

Sök Guds nåd  ni värdiga nåden.

     Ni varit mig till uppmuntran i allt:

Jesus Kristus er styrka.

        Visat mig kärlek i min frånvaro.

Måtte Gud rikligen belöna er.

       Ni lider för hans skull. 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se