Alla inlägg under april 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 april 2020 19:19

JEREMIA BOK. 16:14-21.

 

LÖFTEN OCH VARNINGAR.

 

Jeremia bok. 16:14.

 

14.  #Därför skall det komma en tid, säger Herren,

då man inte längre säger

      "Så sant Herren, lever, han som förde israeliterna ur Egypten"#.

 

Mitt löfte till Israel mitt utvalda folk.

      Skall komma en tid då man inte hör orden:

Så sant Herren lever i sin trohet förde tryggt

     israeliterna ut ur träldomslandet.

 

Jeremia bok. 16:15.

 

15.  #Utan  "Så sant Herren lever, han som förde

israeliterna ut ut Nordlandet och alla andra

       länder dit han fördrivet dem".

Ty jag skall låta dem återvända till den mark

      som jag gav åt deras fäder#.

 

Utan i ord säger:  så sant Herren lever:

     förde ståndaktigt israliterna ut ur fångenskapet

i Nordlandet och ut ur alla främmande länder

     till vilka de fördrivits.

I mitt förbarmande skall låta dem återvända till

      den mark jag gav dem åt deras fäder.

 

Jeremia bok. 16:16.

 

16.  #Nu sänder jag bud efter många fiskare,

säger Herren, och de skall fiska dem.

    Sedan skall jag sända bud efter många jägare,

och de skall jaga dem ner från varje berg

      och varje höjd ut ur klipporna#.

 

Mina förbarmande-ord till er säger:

      Ska sända många tappra fiskare säger Herren

fiskar upp dem ut de olika länder de varit

    förskingrade i.

Även göra nytta av jagande jägare för leta upp

    de förskingrade.


Jeremia bok. 16:17.

 

17.  #Ty jag håller ögonen på allt vad de gör.

De kan inte gömma sig för mig, och deras brott

      kan inte döljas för mina blickar#.

 

Jag låter mina vaksammma ögon se allt vad 

     de gör.

Inget fördolt för mig.

       Deras lagbrott kan inte döljas för mina

allvetandes blickar.

 

Jeremia bok. 16:18.

 

18.  #Först skall jag vedergälla dem dubbelt för

deras synd och skuld, för att de har vanhelgat

      mitt land med sina vidriga as till gudar

och fyllt min egendom med sina skändligheter#.

 

Först vedergälla deras gudlösa gärningar i 

      dubbelt mått för deras synd och skuld inför mig.

De har vanhelgat mitt heliga land i sin trolöshet.

      Tjänat fåfängliga gudar.

Fyllt mitt egendomsland med dessa sina

     avskyvärda falska gudar. 

 

Jeremia bok. 16:19.

 

19.  #Herre, min styrka och mitt värn, min tillflykt

på nödens dag, till dig skall folken komma

      från jordens ända och säga:

"Lögn och tomhet var våra fäders arv, gudar som

        ingen hjälp kan ge"#.

 

Herren för evigt; min styrka mitt försvar

     min tillflykt på nödens dag.

Till dig skall folken komma från jordens alla ända

    söka tröst och hjälp säga:

Lögnen idel tomhet var våra fäders arv till oss.

       Gudar hjälplösa.

 

Jeremia bok. 16:20.

 

20.  #Kan människan själv göra sig gudar?

Då är de inga gudar#.

 

Kan människor i sin själviskhet göra sig 

    gudar?

Vilket gör de inga gudar är.

 

Jeremia bok. 16:21.

 

21.  #Därför skall jag visa dem, en gång för alla

skall jag visa dem min styrka och min makt.

      De skall inse att mitt namn är Herren#. 

 

Jag skall visa dem en gång för alla min allmakts

    styrka.

När ser den förstå mitt heliga namn är Herren.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 april 2020 19:19

JEREMIA BOK. 17:1-4.

 

JUDAS SYND.

 

Jeremia bok. 17:1.

 

1.  #Judas synd är upptecknad med järnstift,

ristad med diamantspets på deras hjärtats tavla

      och på deras altarens horn#.

 

Judas synder upptecknade i min heliga närvaro.

       Inristade med diamantspetsens stift

på deras hårda hjärtans tavla.  

 

Jeremia bok. 17:2.

 

2.  #Till ett vittnesbörd mot dem.

Deras altaren och ashereapålar står vid grönskande

      träd, på de höga kullarna#.

 

Vilket blivit dem till vittnesbörd mot dem själva.

      Deras högresta avguda-altaren asherepålar

vittnar om deras avguderi.

        Placerade vid de grönskande vällustade

  träden.

På de högt synliga kullarna. 

 

Jeremia bok. 17:3.

 

3.  #Och i bergstrakterna.

   Din rikedom och alla dina skatter skall jag

utlämna till plundring som straffar för alla de synder        du begått överallt i ditt land#.

 

Avguda-altaren uppställda prydligt i bergtrakterna.

        Din rikedom dina välfyllda skatter skall jag

utlämna till fiendernas plundring.

      Till bestraffning för alla de synder du utövat

överallt i ditt land.

 

Jeremia bok. 17:4.

 

4.  #Den egendom jag givit dig skall du tvingas

avstå från.

       Jag skall göra dig till dina fienders slav i ett

land som du inte känner.

     Ty min vrede har tänt en eld, den brinner

för alltid#.

  

Din givna egendom från mig skall du bli tvingad

      lämna ifrån dig.

Du själv ska bli till dina fienders slav.

     Vara slav i främmande land.

Min vredes eld blivit upptänd mot dig: vilken

     aldrig skall slockna.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 april 2020 19:19

JEREMIA BOK. 17:5-11.

 

FALSK OCH TRYGG TRYGGHET.

 

Jeremia bok. 17:5.

 

5.  #Så säger Herren:

Förbannad den man som sätter sin lit till människor,

      som stöder sig på mänsklig kraft och vänder

sig bort från Herren#.

 

Herrens sanna ord säger:

 

Förbannelsen vilar över den människa som 

     har sitt hjärtats förtröstan i människors egovilja.

Finner sin själviska hjälp tröst på mänskliga

    kraften.

Vänder sig bort från Herrens omsorg 

            och barmhärtighet.

 

Jeremia bok. 17:6.

 

6.  #Han blir som en buske i ödemarken och får

aldrig se det goda komma.

     Han skall leva i förbrända trakter, på saltjord

där ingen kan bo#.

 

Falska tryggheten liknar en förtorkad buske 

    i öde-marken.

Får aldrig leva i Guds godhet.

       Skall få leva på förbrända trakter där  förbannelsen råder.

      Ha sin bo-plats på saltjorden där ingen människa

kan leva och bo. 

 

Jeremia bok. 17:7.

 

7.  #Välsignad den man som sätter sin lit till

Herren, som litar helt till Herren#.

 

Välsignelsen vilar över människan som dagligen

       har sin förtröstan till Herrens nåd och barmhärtighet.

 

Jeremia bok. 17:8.

 

8.  #Han blir som ett träd planterat nära vatten.

Det sträcker sina rötter mot bäcken.

      Det har inget att frukta av hettan, bladen

är alltid gröna.

     Det ängslas inte under torra år upphör inte

att bära frukt#.

 

Får leva i sann trygghet likt trädet planterat 

     nära friskt vattenflöde.

Sträcker ut sina friska rötter mot bäcken.

      Känner ingen rädsla för dagens hetta.

Hennes blad alltid gröna.

       Fri från livets ängslan och oro under de torra 

åren.

      Bär troget årlig frukt.

 

Jeremia bok. 17:9.

 

9.  #Hjärtat är bedrägligast av allt, det är

oförbätterligt ----- vem kan förstå det?#.

 

Hjärtat: ondskefyllt av alla varelser.

      O-villig till göra bot och bättring.

 

Jeremia bok. 17:10.

 

10.  #Jag, Herren, rannsakar hjärtat och prövar

njurarna och lönar var och en för vad han gjort,

       så som hans gärningar förtjänar#.

 

Jag: Herren eder Gud vilken skapade människan:

      kan utforska hjätats innandömen.

Pröva hjärtats alla listiga tankar.

      Belöna alla hjärtats tankar antingen det gjort

ont eller gott: goda eller onda gärningar.

 

Jeremia bok. 17:11.

 

11.  #En rapphörna ruvande på ägg som hon aldrig

får kläcka är den som ohederligt samlat rikedomar:

       mitt i livet måste han lämna dem och står

där till slut som ett fån#.

 

Rapphöna ruvar med sin moderkärlek på sina ägg.

      men får aldrig tacksamt svar på sin kärlek:

kan jämföras med den giriges o-ärlighet

     som alltid samlats till sig rikedomar.

Mitt i sitt liv måste man lämna sin rikedom:

     vilket gör honom till åtlöje inför människors ögon.

  


        

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 april 2020 19:19

JEREMIA BOK. 17:12-13.

 

Israels hopp.

 

Jeremia bok. 17:12.

 

12.  #En härlighetens tron, upphöjd sedan begynnelsen, är platsen för vår helgedom#.

 

Israels framtidshopp:

     En härlighets tron.

Vilken för evigt är upphöjd sedan begynnelsen.

      Platsen för vår helgedom.

 

Jeremia bok. 17:13.

 

13.  #Herre, Israels hopp, alla som överger dig

skall stå där med skam, de som avfaller från dig

       skall utrotas ur landet, ty de har övergivit 

Herren, källan med det friska vattnet#.

 

Herren: för evigt Israels folks framtidshopp.

       Alla vilka i o-lydnad övergett dig skall

stå med hjärtats skam inför härlighetens tron.

      Den som i avfällighet avfallit i tro på dig

skall utrotas ur landet.

      I sina hårda hjärtan övergivit Herren.

Livets källa: med det friska vattenflödet. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 april 2020 19:19

JEREMIA BOK. 17:14-18.

 

EN BÖN AV PROFETEN.

 

Jeremia bok. 17:14.

 

14.  #Bota mig, Herre, och jag är botad!

Rädda mig, och jag är räddad!

     Du är min lovsång#.

 

Profeten Jeremias bön:

      Bota mig från mitt klagande hjärta.

Du trofast gör det!

    Du: räddar mig:  mitt livs räddare!

Du är min eviga lovsång. 

 

Jeremia bok. 17:15.

 

15.  #De säger till mig:

"Vad blir det av Herrens ord?

Skall det inte slå in`".

 

De gudlösas hånfullas ord säger till mig:

      Vad blir det av Herrens ord?

Skall Herrens ord visa sig vara sanna ord!

 

Jeremia bok. 17:16.

 

16.  #Jag har aldrig bestormat dig och bett dig

sända olycka, jag har aldrig önskat ofärdens dag.

       Du känner allt som gått över mina läppar,

allt jag sagt har du hört#.

 

Jag har aldrig frestat dig.

       Bedit dig om sända olycka.

Har aldrig önskat hemsökelsens dag.

       Du känner mina läppars tal.

Alla de ord jag talat har du hört.

 

Jeremia bok. 17:17.

 

17.  #Bli inte till fördärv för mig, du är min tilflykt

på olyckans dag#.

 

Låt inte de ord jag talat vara mitt liv till fördärv.

      Du, Herre min trygga tillflykt på olyckans dag.

 

Jeremia bok. 17:18.

 

18.  #Må mina förföljare stå där med skam, inte jag,

må be bli skräckslagna inte jag.

      Låt olyckans dag drabba dem, krossa dem

igen!#.

 

Låt mina förföljare bli skamfyllda.

     Befria mig från skammen.

Låt dem bli skräckslagna av din helighet.

      Befria mig från all rädsla.

Tillåt olyckans dag drabba deras liv.

       Tillintetgör dem för din rättfärdighets skull. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 april 2020 19:19

JEREMIA BOK. 17:19-27.

 

SABBATSBUDET.

 

Jeremia bok. 17:19.

 

19.  #Så sade Herren till mig:

Gå och ställ dig i Medborgarporten, där Judas

     kungar går in och går ut, och i alla andra portar 

i Jerusalem#.

 

Herrens ord kom till mig:

      Gå frimodigt ställ dig i Medborgarporten.

I den porten går Judas kungar in och ut.

       Och i alla andra portar i Jerusalem.

 

Jeremia bok. 17:20.

 

20.  #Och säg till dem:

Hör Herrens ord, ni Judas kungar, Judas folk

   och alla invånare i Jerusalem, ni som går in

genom dessa portar#.

 

Säg de här orden till Judas kungar:

      Lyssna villigt på Herrens ord, Judas kungar.

Ni, Judas folk och alla invånare i Jerusalem.

       Ni som dagligen går in i dessa portar. 

 

Jeremia bok. 17:21.

 

21.  #Så säger Herren:

"Ta er noga i akt för att bära någon börda på

     sabbatsdagen eller föra in den

genom Jerusalems portar#.

 

Herrens ord säger:

      Var andligt vaksamma för att inte bära någon arbetsbörda på era axlar på sabbatsdagen.

       Föra den in genom Jerusalems portar.

 

Jeremia bok. 17:22.

 

22.  #Bär inte ut någon börda ur era hus på

sabbatsdagen och utför inget arbete utan håll

       sabbatsdagen helig, så som jag befallde era fäder#.

 

Låt inte bära ut någon börda ur era hus på

    sabbatsdagen.

Utför inget kroppsarbete håll istället

       sabbatsdagen helig.

Vilket jag befallde era fäder göra.

 

Jeremia bok. 17:23.

 

23.  #De ville inte lyda, inte höra på, utan vägrade

styvnackat att lyssna ta varning#.

 

De var o-lydiga inför min förmaning hur de skulle

       helga sabbatsdagen.

I sina styvnackade hjärtan vägrade lyssna på

     mina varningsord.

 

Jeremia bok. 17:24.

 

24.  #Men om ni lyder mig, säger Herren, och inte

för in någon börda genom denna stads portar

       på sabbatsdagen utan håller sabbaten helig

och inte utför något arbete den dagen#.

 

Lyder ni mina ord, säger Herren.

      Inte för ut någon börda genom denna stads

portar på sabbatsdagen.

       Håller sabbaten helig inte utför något 

arbete på den dagen.

 

Jeremia bok. 17:25.

 

25.  #Då skall kungar som sitter på Davids tron

och som har hästar och vagnar färdas genom

     denna stads portar, följda av sina stormän,

av männen i Juda och invånarna i Jerusalem.

      Och denna stad skall sedan alltid vara bebodd#.

 

Gör ni så:

      skall kungar sitta på Davids tron.'

Med hästar och vagnar färdas genom denna stads

     portar; följda av sina stormän.

Följda av Judas män invånarna i Jerusalem.

      Denna stad skall för alltid vara bebodd. 

 

Jeremia bok. 17:26.

 

26.  #Människor skall komma från städerna i Juda,

från Jerusalems omgivningar, från Benjamins

       land, från Låglandet, från bergsbygden 

och från Negev, och de skall bära fram brännoffer

      och slaktoffer, matoffer och rökelse och offra

tackoffer i Herrens hus#.

 

Människor ska villigt: komma från Juda städer.

     Jerusalems omgivning.

Från Benjamins land.

         Från låglandet bergbygden Negev:

Alla dessa folk: frambära brännoffer slaktoffer.

      Matoffer rörkelse offra tackoffer i Herrens hus. 

 

Jeremia bok. 17:27.

 

27.  #Men om ni inte lyder min befallning att

hålla sabbatsdagen helig och inte bära någon

       börda när ni går in genom Jerusalems portar

på sabbatsdagen, då skall jag sätta eld på

     dess portar och branden skall härja Jerusalems borgar, och den skall inte släckas#.  

 

Är ni olydiga mot min befallning o-helga min

   sabbatsdag.

Inte bär någon börda när ni går in genom

    Jerusalems portar på sabbatsdagen

Då skall jag sätta eld på dess portar branden skall

       göra Jerusalems portar till ruiner.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 april 2020 19:19

JEREMIA BOK. 18:1-12.

 

LERAN I KRUKMAKARENS HÄNDER.

 

Jeremia bok. 18:1.

 

1.  #Detta ord kom till Jeremia från Herren:#

 

Herrens givna ord till Profeten.

 

Jeremia bok. 18:2.

 

2.  #Gå ner till krukmakarens hus.

Där skall jag låta dig höra mina ord#.

 

Gå frimodigt ner till Krukmakarens hus.

     På denna plats skall du hörbart få höra

mina sanna ord.

 

Jeremia bok. 18:3.

 

3.  #Då gick jag ned till krukmakarens hus

och fann honom i arbete vid drejskivan#.

 

Jag gick lydigt ned till krukmakerens hus.

       Fann krukmakaren arbeta med flitiga 

formbara händer på drejskivan.

 

Jeremia bok. 18:4.

 

4.  #Ibland misslyckades lärkärlet som krukmakaren formade med sina händer, och då

      gjorde han om det till ett nytt kärl, så som

han ville ha det#.

 

Misslyckades ibland med formandet är lerklumpen

    vilken låg på drejskivan i väntan på bli formad

efter krukmakarens flitiga fingrar till 

     ett hedersamt bruk.

Misslyckande lerkärlet formades det på nytt 

     efter krukmakarens vilja.

 

Jeremia bok. 18:5.

 

5.  #Herrens ord kom till mig:#.

 

Jeremia bok. 18:6.

 

6.  #Skulle jag inte kunna göra med er, Israels folk,

så som denne krukmakare gör, säger Herren.

       Som leran i krukmakarens händer, så är ni

i mina händer, Israels folk#.

 

Vilket jämförs med Israels folk: det misslyckande

    lerkärlet o-formbart i mästarens milda händer.

    

Jeremia bok. 18:7.

 

7.  #Ena gången hotar jag att rycka upp, vräka omkull och förstöra ett folk och ett rike#.

 

Ena gången väljer jag förgöra dem i min vrede.

       Efter deras trolöshet förstöra ett hårdnackat folk.  

 

Jeremia bok. 18:8.

 

8.  #Men om det folk jag hotat vänder om från sin ondska, ångrar jag mig och gör inte det onda jag

     tänkt tillfoga dem#.

 

Gör mitt folk bot och bättring: från sin ondska.

      Ångrar jag mitt beslut förgöra dem.

 

Jeremia bok. 18:9.

 

9.  #En annan gång lovar jag att bygga upp

och plantera ett folk och och ett rike#.

 

En annan gång ger jag dem löfte om upprättelse.

       

Jeremia bok. 18:10.

 

10.  #Men om de gör det som är ont i mina ögon

och inte lyder mig, ångrar jag mig, och gör inte

      det goda jag lovat dem#.

 

Forsätter de sitt gensträviga liv: 

    gör ondsinta gärningar i mina ögon.

O-lydiga mot följa min lag: ångrar jag mitt beslut

      göra det goda mot dem.

 

Jeremia bok. 18:11.

 

11.  #Säg nu till männen i Juda och invånarna

i Jerusalem:

      Så säger Herren:

Som krukmakaren formar leran, så skapar jag

    en olycka åt er och tänker ut en plan mot er.

Lämna er onda väg!

     Ändra era liv och era gärningar!#.

 

Säg i ord från mig: säger Herren.

        Till männen i Juda och invånarna i Jerusalem.

Krukmakaren formar leran på drejskivan.

       Så skapar jag olycka livets elände åt er.

Förmanar er till botgörelse från er onda väg!

        Förändra era liv era onda gärningar.

 

Jeremia bok. 18:12.

 

12.  #Men de kommer att svara:

"Lönlöst!

     Vi följer våra egna planer och handlar var

och en efter sitt eget onda och hårda hjärta#.

 

De besvarar mig övermodigt!

         Vi lyssnar inte på dina kärleksfulla ord!

Vi följer istället våra själviska onda planer.

        

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 april 2020 19:19

JEREMIA BOK. 18:13-17.

 

ISRAELS AVFALL OCH GUDS DOM.

 

Jerremia bok. 18:13.

 

13.  #Därför säger Herren så:

Ställ den frågan till folken:

      Vem har hört något sådant?

Fasansfulllt är det som jungfrun Israel har gjort#.

 

Avskyvärt för mig är era onda planer.

 

Jeremia bok. 18:14.

 

14.  #Kan stenarna försvinna från åkern eller snön

från Libanons berg?

     Kan strömmande vatten sina eller flödande

källor?#.

 

Ni handlar dåraktigt ni vill inte lyssna på

     mina visa förmanade ord!

Lika dåraktigt säga kan stenarna från åkerjorden

          försvinna av sig själva.

De behöver hjälp för flytta sig.

       Kan srömmande vattenflöden uttorka sig själva

om inte torkan utför det! 

 

Jeremia bok. 18:15.

 

15.  #Ändå har mitt folk glömt mig och tänder

offereld åt falska gudar, som fått dem att snubbla

       på vägen, den urgamla vägen, och slå in

på obanade stigar#.

 

   I sina hård hjärtans förblindelse glömt mig

mitt förbarmande milda hjärta.

      Istället tänder de falsk offeld åt falska gudar.

Vilka vilseleder dem: ger dem olycka och fördärv.

 

Jeremia bok. 18:16.

 

16.  #Så skall deras land ligga öde och ständigt

bli utsatt för hån.

       Alla som har sin väg förbi skall bestörta

skaka på huvudet#.

 

För vad de gör blir deras land ödelagt.

       Bemöts ständigt av hånfulla ord.

Alla som passerar dem ser dem som dårar.

 

Jeremia bok. 18:17.

 

17.  #Som östanvinden skall jag skingra dem

inför fienden.

      Ryggen, inte ansiktet, skall jag vända mot dem

på deras olyckas dag#. 

 

Likt östanvindens kraftfulla vindar ska jag

     förskingra dem inför en o-barmhärtig fiende.

Likt ryggens beteende inte ansiktets vill jag visa

    mig för dem på deras olyckas dag. 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se