Alla inlägg den 14 oktober 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 oktober 2018 13:00

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL.  127.

 

12700.  Kontroll-behovet  visar sitt själviska ansikte.

 

12701.  Själviska ansiktet vad ger det till folket.

 

12702.  Själviska ansiktet  o-nyttigt för mänskligheten.

 

12703a.  Visheten ger långt liv & fridfullt liv.

 

12703b.  Dårskapen gör livet kortsiktigt.

 

12703c.  Följ visheten livets goda rådgivare.

 

12704.  Följa vishetens råd  bättre än följa

dårskapens förvirrande råd.

 

12705.  Dårskapens dåligheter  livets onyttigheter.

 

12706a.  Låna inte dina läppar till dåraktigt tal.

 

12706b.  Låna inte ditt hjärtas tankar till

dåraktiga ord.

 

12706c.  Låna inte tankarna till dåraktighetens

tomhet & fåfänga.

 

12707a.  Dårskapen älskar dårars hjärtan.

 

12707b.  Dårskapen sämre än visheten.

 

12707c.  Dåraktiga tankar sämre än visa tankar.

 

12708.  Visheten visar folket hur det ska leva.

 

12709.  Dårskapen vilseleder dåren med sina lögner.

 

12710.  Dårskapens lögner & falskhet  bundsförvanter.

 

12711.  Dårskapen lögaktighetens tjänare.

 

12712a.  Lögnen dårens tjänare.

 

12712b.  Lögnen vilseleder dåren.

 

12712c.  Lögnen förnekar sanningen.

 

12713.  Dåren lever i lögnens frestelser & lockelser.

 

12714.  Vise lever i vishetens rikedomar

och skatter.

 

12715.  Döden älskar dårskapen.

 

12716.  Döden hatar föraktar visheen.

 

12717a.  Döden hatar o-dödligheten.

 

12717b.  Döden föraktar vishetens o-dödlighet.

 

12717c.  Döden älskar hatet.

 

12718.  Döden älskar dårskapens dödlighet.

 

12719.  Döden älskar o-klokheten.

 

12720.  Livet älskar klokheten.

 

12721.  Den man umgås med den älskar man.

 

12722a.  Ära glädjen ger glädjefyllt liv.

 

12722b.  Ära visheten ger vishetens rikedomar.

 

12722c.  Ära saktmodet ger saktmodighetens

rikedomar.

 

12723.  Vanära  sorg  bedrövelse  ges av dårskapen.

 

12724a.  Häftigheten dödlig i sitt uppsåt.

 

12724b.  Ilskenheten dödlig i sitt uppsåt.

 

12724c.  Saktmodet  o-dödlig i sitt beteende.

 

12725.  Saktmodet  o-dödligt i sitt beteende

för de som äger den. 

 

12726.  Vara uppriktig  vara pålitlig i sitt beteende

i vad man säger och gör.

 

12727a.  Lära sig ta avstånd från vreden.

 

12727b.  Lära sig ta avstånd från häftigheten.

 

12727c.  Lära sig ta avstånd från ilskenheten.

 

12728.  Dårskapen dålig råd-givare.

 

12729.  Visheten god rådgivare.

 

12730.  Pratmakaren använder tomma ord

respetera inte sin nästas tal  med sitt dödliga tal.

 

12731a.  Högmodets o-lydnad  dödlig i sitt beteende.

    

12731b.  Stolthetens o-lydnad  dödens vän.

 

12731c.  Övermodets o-lydnad dödens följe-slagare.

 

12732.  Högmodet och döden bunds-förvanter.

 

12733.  Ödmjukheten & livet  bundsförvanter. 

 

12734.  Ödmjukhetens o-dödlighet  ger vad 

Livet längtar efter.

 

12735a.  Ödmjukheten gör livet  meningsfullt.

 

12735b.  Högmodet gör livet meningslöst.

 

12735c.  Stoltheten gör livet missmodigt.

 

12736.  Övermodet gör livet o-lyckligt.

'

12737.  O-fruktsamt tal  gör livet oroligt & förvirrat.

 

12738.  O-fruktsamma Ord  gör livet tomt 

och innehållslöst.

 

12739.  O-fruktsamma tankar  förvirrande

för tankevärlden.

 

12740a.  O-fruktsamt hjärta jämförs med

o-fruktsamt träd.

 

12740b.  O-fruktsamt ordval  jämförs  med

trädets dödlighet.

 

12740c.  Fruktsamma tankar  fruktsamt ordval

jämförs med grönskande fruktträd.

 

12741.  Grönskande fruktträd ger riklig skörd.

 

12742. Talande tunga äger flitigt ord-förråd.

 

12743.  Finns ingen ödmjukhet i rädslan.

 

12744.  Rädslan egoistisk.

 

12745.  Rädslan sprider sig genom lögnen.

 

12746a.  Rädslan fri från högmodet kan vara

till hjälp.

 

12746b.  Rädslan fri från kontrollbehovet kan

vara till beskydd från faror och olyckor.

 

12746c.  Rädslans övermod  egennyttig.

 

12747.  Rädslans stolthet egen-kär.

 

12748.  Rädslans högmod saknar frimodigheten.

 

12749.  Rädslans själviskhet  trälbinder 

frimodigheten.

 

12750a.  Rädslans kontrollbehov  glädje-fattig.

 

12750b.  Rädslans kontrollbehov  missmodig

och nedstämd.

 

12750c.  Rädslans kontroll-behov  sprider

sin dödlighet.

 

12751.  Inre människan o-dödlig: fri från sjukdomar.

 

12752.  Inre människan o-dödlig: fri från svagheter.

 

12753.  Inre människan o-dödlig: blindhet dövhet.

 

12754a.  Pratsamme trivs med sin pratsamhet.

 

12754b.  Lögnaren trivs med sina lögner.

 

12754c.  Förtalaren vän med sin förtalaktiga tunga.

 

12755.  Skvalleriaren vän med sin

skvalleraktiga tunga.

 

12756.  Vad ger pratsamheten till människan.

 

12757.  Vad ger pratsjukheten till mänskligheten.

 

12758.  Vad ger pratsamheten: vad är nyttiga

och o-nyttiga ord.

 

12759a.  Söka lydnaden bättre än söka o-lydnaden.

 

12759b.  Sökandet visar ivrig längtan.

 

12759c.  Ivriga längtan ger goda resultat.

 

12760.  Ivrigt sökande ger goda resultat.

 

12761a.  Vreden vredes härskare   kontrollerande.

 

12761b.  Häftigheten häftiges härskare

kontrollerande.

 

12761c.  Ilskenheten ilsknes härskare kontrollerande.

 

12762.  Elakheten  elakes  härskare  kontrollerande.

 

12763.  Vad har elakheten med snällheten att göra!

 

12764.  Vad har o-troheten med troheten att göra!.

 

12765.  Vad har godheten med elakheten att göra!

 

12766a.  Förlåtelsen &  barmhärtigheten.

 

12766b.  O-förlåtelsen och o-barmhärtigheten.

 

12766c.  Tänk få leva i förlåtelsen och barmhärtighetens rikedomar.

 

12767.  Livet i o-förlåtelsen & o-barmhärtigheten

o-intressant liv.

 

12768.  Valet före intressanta livet än valet

i o-intressanta livet:  lätt att välja.

 

12769.  O-kunnigheten bedrar människan.

 

12770.  Visheten uppmuntrar människan.

 

12771.  Valet inte svårt välja mellan

o-kunnigheten och vishetens liv.'

 

12772a.  Vara bitter och orolig  förvirrad i hjärta

och sinne  o-intressant liv.

 

12772b.  Vara bitter orolig  belöningslöst liv.

 

12772c.  Vara bitter förvirrad  belöningslöst liv.

 

12773.  Bitterheten oroligheten  lever i avsaknad

av medlidandet. 

 

12774.  Bitterheten förvirringen lever i avsaknad

av medkänslan & medömkan.

 

12775a.  Ödmjuke äger ödmjukhetens hjärta 

och sinnets.

 

12775b.  Ödmjukt sinne ödmjukt själs-liv.

 

12775c.  Ödmjukt själs-liv  bättre än högmodiga själs-livet.

 

12776.  Högmodiga själs-livet  o-intressant liv.

 

12777.  Saktmodige lyssnar med med-lidandets hjärta och sinne.

 

12778a.  Gode nekar inte sin godhet med 

godhetens öppna händer.

 

12778b.  Vänlige nekar inte sin vänlighet med

vänlighetens öppna händer.

 

12778c.  Snälle nekar inte sin snälhet med 

snällhetens öppna händer.

 

12779a.  Gode nekar inte sin godhjärtlighet

med godhetens villiga fötter.

 

12779b.  Vänlige nekar inte sin vänlighet med

vänlighetens villiga fötter.

 

12779c.  Snälle nekar inte sin snällhet med 

snällhetens villiga fötter.

 

12780.  Barmhärtighetens kärlek förvandlar

mänskligheten.

 

12781.  Få ord betydelsefulla Ord.

 

12782.  Fler-ordiga ord meninigs-lösa ord.

 

12783.  Göra felaktiga bedömningar utifrån

människors olika livsstil & livsföring 

     kan bli till skada.

 

12784a.  Snällheten belönar den snälles snällhet.

 

12784b.  Vänligheten belönar den vänliges vänlighet.

 

12784c.  Godheten belönar den god-hjärtliges godhet 

 

12785.  Trätlystenheten och genstrigheten  

o-nyttigheter i Livet.

 

12786a.  Lögnen  dumdristig.

 

12786b.  Lögnen  dåraktig.

 

12786c.  Lögnen  o-klok och o-vis likt dåren.

 

12787.  Stormännen lever sitt egna liv.

 

12788.  Stormännen har svårt acceptera  respektera

andras önskemål.

 

12789.  Stormännen har problem med stoltheten.

 

12790.  Nation i o-moraliskt förfall moraliska

levnadsregler nationens räddning.

 

12791.  Vara respektlös  vara ansvarslös

tillhör moraliska förfallet.

 

12792a.   När rädslan knackar på hjärtats dörr

öppnas dörren blir rädslan herre.

 

12792b.  Själv-valt vilken herre man vill ha.

 

12792c.  O-kunnigheten kan påverkar vem man

väljer till herre.

 

12793.  Äga felaktig människosyn skadar människors liv.

 

12794.  Farligt bjuda in rädslan i tanke-världen

genom syn och hörseln:  vad människor säger

     och ser:  vilket rädslan utnyttjar.

 

12795a.  Högmodet försvara sig själv. 

 

12795b.  Högmodet älskar sig själv.

 

12795c.  Högmodet själv-säker i sig själv.

 

12796.  Ödmjukheten försvara inte sig själv.

 

12797.  Ödmjukheten tänker mer på sin nästa

än på sig själv.

 

12798.  Ödmjukheten sätter inte sig själv i centrum.

 

12799.  Ödmjukheten älska sin nästa såsom

sig själv.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 oktober 2018 12:59

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 126.

 

12600.  Vreden jämförs med jagandet efter vinden.

 

12601.  Ilskenheten jämförs med jagandet 

efter tomheten.

 

12602.  Häftigheten jämförs med jagandet 

efterfåfängan.

 

12603a.  Livet i ödmjukheten och lydnaden

mänskligheten Behöver.

 

12603b.  Livet i lydnaden & ödmjukheten

bättre än livet i o-lydnaden och högmodet.

 

12603c.  Ödmjukheten lydnaden  nyttig för Livet.

 

12604.  Olydnaden högmodet  livets o-nyttigheter.

 

12605a.  Fullkomlig kärlek  fullkomlig själs-frid.

 

12605b.  Fullkomlig kärlek fullkomlig sinnes-ro.

 

12605c.  Fullkomlig kärlek  fullkomlig sinnes-frid.

 

12606.  Fullkomlig tålamod  fri från o-tåligheten.

 

12607a.  Tack för snällheten.

 

12607b.  Tack för vänligheten.

 

12607c.  Tack för godheten.

 

12608.  Vara o-tacksam inför elakheten.

 

12609a.  Du; snällheten tack för att du finns.

 

12609b.  Du; snällheten tack för att du är verksam

i den snälles livet.

 

12610.  Tack för ära och upphöja snällheten.

 

12611.  Skrivna Orden antingen onda eller goda.

 

12612a.  Näringsrik föda  närings-rika ord. 

 

12612b.  Näringsrika ord själens föda.

 

12612b.  Svält-födda ord  själens dåliga föda.

 

12612c.  Själens dåliga föda  fattigdom

för själs-livet.

 

12613.  Näringsföda  livets-glädje  visar vad

livet kan  få.

 

12614a.  Våra talförda ord  o-tyglad tunga.

 

12614b.  O-tyglad tunga  tystnadens o-vän.

 

12614c.  Tystnadens fiende  o-tyglad tunga.

 

12615.  Tystnadens o-vänner  o-vänner

vad ger det till Livet.

 

12616.  Tomhetens tunga  talar tomma Ord.

 

12617.  Tomma Ord väger lätt på vågen.

 

12618.  Vise väljer  sina ord i rätt tid.

 

12619.  Tålamodet in-väntar rätt tidpunkt

i tal och handling.

 

12620.  För-brukad tid historisk tid.

 

12621a.  O-säkra ord  o-trygga Ord.

 

12621b.  Övertygade ord  trygga ord.

 

12621c.  O-roliga ord  felaktiga Ord.

 

12622.  Förvirrade Ord  fel-aktiga ord.

 

12623.  Förvirrade & o-roliga ord ärar stoltheten

 

12624a.  O-roliga och förvirrade ord  vad ger

det till Livet.   

 

12624b.  Förvirrade & oroliga ord  tillgängliga

för Alla.

 

12624c.  O-roliga och förvirrade ord  onyttiga.

 

12625a.  Tröttheten brist-fällig vila.

 

12625b.  Tröttheten gör  fel-aktiga beslut.

 

12625c.  Tröttheten gör förhastade beslut.

 

12626.  Tröttheten vad ger det till Livet.

 

12627.   Sömnen och vilan nyttig för Livet.

 

12628.  Vilan & sömnen tillgänglig  för Alla. 

 

12629.  Sömnen och vilan hälsosam för själs-livet.

 

12630a.   Ödmjukheten ödmjukes stolthet

äras av ödmjuhetens tjänare.

 

12630b.  Ståndaktigheten ståndaktiges stolthet 

äras av ståndaktighetens stjänare.

 

12630c.  Troheten trognes stolthet äras 

av trohetens med-tjänare.

 

12631.  Frimodigheten övdervinner hjärtats tankar

rädsla.

 

12632.  Frimodigheten starkare än rädslans

lockelser och frestelser.

 

12633.  Rädslans lockelser och frestelser 

bli den inte bli övdrvinnaren.

 

12633a.  Missmodiga  nedstämda o-lyckliga.

 

12633b.  Vara missmodig  vad ger det till Livet.

 

12633c.  Vara nedstämd vad ger dte till Livet.

 

12634.  Vara o-lycklig vad  ger det till Livet.

 

12635a.  Ödmjuke låter sig vandra på 

ödmjukhetens  stigar  beskyddad  från  högmodets

          faror och olyckor.

 

12635b.  Saktmodige låter sig vandra på saktmodighertens  stigar  beskyddad  från 

     ilskenhetens faror och olyckor.

 

12635c.  Barmhärtige låter sig vandra på

barmhärtighetens  stigar  beskyddad  från

       o-barmhärtighetens faror och olyckor.

 

12636.  Snällheten upplyser snälles hjärta

och sinne med snällhetens rikedomar.

 

12537.  Godheten uppplyser godes hjärta

och6sinne med godhetens rikedomar.

 

12638.  Troheten upplyser trognes sinne

och hjärtats tankar med trohetens rikredomar

 

12639a.  Barmhärtighetens klara ljus belyser

barmhärtiges stigar.

 

12639b.  Tacksamhetens klara ljus belyser

tacksammes stigar.

 

12639c.  Glädjes klara ljus belyser glädjesfylldes

hjärtats  tankar.

 

12640.  Bitterheten kastar sina mörka skuggor

över den bittres liv.

 

12641.  Avundsjukan kastar sina mörka skuggor

över den avundes  liv.

 

12642.  O-förlåtelsen kastar sina mörka skuggor

över den skuldfulles liv.

 

12643a.  Vreden som en mulen dag för själen.

 

12643b.  Häftigheten som en mörk dag

för själen. 

 

12643c.  Ilskenheten som en missmodig dag

för själen.

 

12644.  Vreden som en  fastkedjad själ.

 

12645.  Häftigheten som en fastkedjad själ.

 

12646.  Elakheten som en fast-kedjad själ.

 

12647.  O-troheten som en fastkedjad själ.

 

12648a.  Du är galen om du överger sinnesfriden

för lydnaden inför oron och frvireingen.

 

12648b.  Du är galen om du älskar o-troheten 

före troheten.

 

12648c.  Du är som en dåre om du älskar

o-förlåtelsen före förlåtelsens rikedomar.

 

12649.  Om du vill älska kärleken håll dig då borta

från hatet och föraktet.

 

12650a.  Stormännen rider på sitt makt-inflytande

och maktbegär.

 

12650b.  Deras maktinflytande & maktbegär vilket

finner sin styrka i stoltheten.

 

12650c. Maktinflytandet och maktbegäret

vad ger det  till folket.

 

12651.  Maktbegäret & maktinflytandet vad ger 

det till Livet.

 

12652.  Människan föds inte produktionen

de föds i familje-livet.

 

12653a.  Penning-begäret fördjuger sanningen 

om människan föds i produktionen.

 

12653b.  Penning-begäret o-tålighet önska

snabba rikedomar.

 

12653c.  Penning-begäret drivs av rädslan för

uteblivna vinningar.

 

12654.  Vilan och sömnen ärar livet.

 

12655a.  Livets sömn & vila livets tacksamhet.

 

12655b.  Livets tacksamhet  ger vad livet Behöver.

 

12655c.  Livet behöver nyttigheter.

 

12656.  Livets nyttigheter  vilket gör livet

innehålls-rikt.

 

12657a.  Livets tacksamhet  nyttig för livet.

 

12657b.  Livets tacksamhet  vad fin den är.

 

12657c.  Livets tacksamhet  tillgänglig för Alla.

 

12658.  Livets erfarenhet  nyttig för livet.

 

12659.  Livets erfarenhet  livets hjälp & stöd.

 

12660.  Livets erfarenhet  tillgänglig  för Alla.

 

12661a.  Livets lärdom  livets tacksamhet.

 

12661b.  Livets lärdom  livets stolthet.

 

12661c.  Livets lärdom  tillgänglig för Alla.

 

12662.  Övermodet ära sitt egna övermod.

 

12663.  Högmodet ärar sitt egna högmod.

 

12664.  Stoltheten ärar sin egna stolthet.

 

12665a.  Tomma ord  tomhetens hjärta.

 

12665b.  Tomma tankar  tomhetens hjärta.'

 

12665c.  Tomma händer  lata händer.

 

12666.   Kloka beslut  livets  glädje.


12667.  Kloka beslut  hjärtats glädje.

 

12668a.  Hjärtas glädje  hjärtats vila.


12668b.  Hjärtats harmoni  nyttigt för livet.


12268c.  Hjärtats harmoni tillgängligt för Alla.

 

12669.  Hjärtats glädje tillgänglig för Alla.

 

12670.  Livets olika o-nyttigheter  inget för Livet.

 

12671.  Talets o-nyttiga Ord vad ger det till Livet.

 

12672a.  Ro-fyllda läppar  tacksamma hjärtan.

 

12672b.  Tacksamma hjärtan  tacksamma ord.

 

12672c.  Tacksamme älskar tacksamheten.

 

12673.  Tacksamme tacksamhetens trogne tjänare.

 

12674.  Vise o-intresserad av tomma ord.

 

12675.  Vise o-intresserad av fåfängliga Ord.

 

12676a.  Insiktsfulle o-intresserad av

o-kunniga ord.

 

12676b. Insiktsfulle  o-intresserad av

o-kunnighetens dårskap.

 

12676c.  Insiktsfulle o-intresserad av fåfängans

o-kunnighet.

 

12677.  O-kunnighetens dårskap vilseleder folket.

 

12678.  Hjärtats  glädje sprider glädje.

 

12679.  Glädjefyllda hjärtat mänskligheten Behöver.

 

12680a.  Egoismens hjärta  glädje-fattigt hjärta.

 

12680b.  Ärelystet hjärta  glädjefyllt hjärta.

 

12689c.  Penningbegärets ärelystna hjärta

rider på stoltheten.

 

12690.  Dagens samhälle återspeglar

människans ego. 

 

12691a.  Penning-begärets ego  riktar sig till

dagens samhälls-utveckling.

 

12691b.  Pennings-begärets ego  vad ger det

till livet.

 

12691c.  Penning-begärets ego  tillgängligt

för folket. 

 

12691c.  Penning-begärets ego  folkets avgud.

 

12692.  Penning-begärets ego sämre än hälsan.

 

12693a.  Själv-belåtenheten  ger död.

 

12693b.  Självbelåtenheten dödlig.

 

12693c.  Själv-belåtenhetens o-nyttigheter.

 

12694.  Själviskheten  mänsklghetens avgud.

'

12695.  Själviskheten dödlig avgud.

 

12696.  Själviskheten sämre  än hälsan.

 

12697.  Egoismen dödlig.

 

12698.  Själviskheten  dödlig.

 

12699.  Själv-godheten  dödlig. 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 oktober 2018 12:59

ULLRIKS

 

DE HAR INTE FRÅGAT MIG.   2018.10.17

 

SE I MITT ORD HUR  DE GÅR FÖR DEM SOM 

 

INTE  FRÅGAR MIG OM RÅD.

 

2018-05-07.

 

SYNDEN STOR ÖVER DETTA LAND.

 

2018-09.08

 

NU HAR VI HITTAT VARANDRA 

     ÅKTE MC  SÅG HENNE

 

2018-09-08.

 

EN KVINNA DU BEHÖVER.

 

2018-08-19.

 

JAG ÄR MED DIG  SKA VÄLSIGNA DIG.

       OCH DIN AVKOMMA.  

 

DU ÄR ALLTID SÅ SNÄLL.

      DET VAR GULLIGT.   CAMIL.

 

2018-09-07.

 

SA TILL EN ARBETS-KAMRAT SOM SKULLE FLYGA:

         JAG ÄR RÄDD   SVARADE: DU ÄR INTE ENSAM.

 

2018-07-05.

 

JAG KÄNNER EN SÅDAN KÄRLEK TILL DENNA

      KVINNA.    SVAR:  HON ÄR DIN.

 

2018.10-02

 

GE MIG EN SISTA CHANS JULI -AUG. 2009.

 

JAG SVARAR DIG.

 

2018-10-02.

 

HELGONENS BETYDELSEFULLA  LIV

    KONCENTRERA DIG PÅ ETT FÅTAL HELGON

KÄNNA EN STÖRRE RESPEKT  FÖR DEM.

 

KÄNNA RESPEKT FÖR HELGONENS LIV

       GETSENAME LIVET KONTEMPLATIV BÖN.

 

KÄNNA LJUVLIG AVSMAK AV GETSENAME.

 

2018-09-29.   BESÖKTE OMBERG.

 

BE FÖR MIG TERESA.

 

SVAR:  JAG BEDER  FÖR DIG.

 

BESÖKER AV TERESA I JKP.

 

2018-09-30.

 

1.   TRONS ANDE    TILLTAL:  ANVÄND DEN.

 

2.   BED FÖR SJÄLARNA I, SKÄRSELDEN.

 

3.   BOTA DE SJUKA JESU SÅR  TÖRNEKRONA

    JESU FELFRIA BLOD.

 

2018.10.05

 

HELIGA TERESA AV JESUSBARNET:

      SATT SITT HELIGA AVTRYCK PÅ MITT HJÄRTA.

 

 2018-08-03.

 

SATT I  ÖLTÄLTET PÅ SKIRÖ MARKNAD.

 

HON KOMMER.   FICK HENNES SMS DAGEN EFTER.

         DET SOM ÄR MITT SKA INGEN TA IFRÅN MIG.

 

2018.10.04

 

Längtar efter detta.  Dras till detta.

     Vilket ger livet: godheten  sanningen  uppmuntran.

       

2018.09.27

 

Ser det här som mitt hem.

      Svar:  Det gläder mig.

 

2018.09.27

 

Ho  kommer dina böner är bönhörda.

        Din tro är stor  Du är en rättskaffens man.

Jag är med dig ska välsigna mig  och din avkomma.

 

Gravida kvinnor gett sin man förtroende

     bli pappa till sina  ( sitt )  barn.

  

 

 

 

 

   

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 oktober 2018 07:59

ANDRA KORINTERBREVET.  8:1-15.

 

INSAMLINGEN TILL DE KRISTNA I JERUSALEM.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:1.

 

1.  #Jag vill tala om för er, vilken nådegåva församlingarna i Makedonien har fått av Gud#.

 

Villig tala om för er  vilken nådegåva 

     församlingarna i Makedonien fått givna av Gud.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:2.

 

2.  #Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom

      överflödat i den rikaste givmilhet#.

 

Under tider av svåra prövningar:  finns en

       överflödande glädje.

Utifrån deras djupa fattigdom gavs riklig givmildhet.

 

 ¤Andra Korinterbrevet. 8:3.

 

3.  #Jag kan försäkra : efter sin förmåga, ja,

över sin förmåga har de gett.

       De kom självmant#.

 

Försäkrar efter er förmåga, ja över förmåga

    visat er självalda givmildhet.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:4.

 

4.  #Till mig och tiggde och bad om att få vara med

och hjälpa de heliga#.

 

Bemöttes av deras självvalda givmildhet  tiggde

      bad innerligt få vaa med vara till hjälp

för de heliga.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:5.

 

5.  #Och de gav inte bara det jag hade hoppats -----

efter Guds vilja gav de först och främst sig själva,

         åt Herren och åt mig#.

 

De gav inte bara efter vad vi hoppats.

         Gav efter Guds vilja för och främst sina

egna liv.

       Egna liv åt Herrens vilja och åt mig.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:6.

 

6.  #Därför kunde jag be Titus fortsätta som han

börjat och se till att även denna frikostighets

      gåva blir fulländad hos er#.

 

Efter er välvilja kunde jag be Titus fortsätta som

      han börjat.'

Låt denna frikostighets gåva bli fulländad hos er.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:7.

 

7.  #Ni som har allt i överflöd: tro, tal, kunskap,

hängivenhet och den kärlek som jag har uppväckt

       hos er, se till att ni också ger överflödande 

prov på denna nådegåva#.

 

Ni äger allt i överflöd;  i tron i talet  i kunskapen

     i er hängivenhet.

Lever i er uppväckta kärlek som finns i er.

       Visa er vara verksamma i er tro på denna

nådegåva.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:8.

 

8.  #Det här är ingen befallning.

   Men jag vill pröva äktheten i er kärlek genom

att ställa den mot andras hängivenhet#.

 

Vara verksam i tron på denna nådegåva 

      ingen befallning.

Vill pröva era hjärtans äkthet i er kärlek.

       Vill pröva er äkta kärlek mot andras hängivenhet.

    

¤Andra Korinterbrevet. 8:9.

 

9.  #Ni känner vår herre Jesu Kristi stora gåva: han,

som var rik, blev fattig för er skull, för att ni skulle

        bli rika genom hans fattigdom#.

 

Ni känner vår herre Jesu Kristi stora gåva.

      Han var rik. 

Blev fattig för er skull.

         Blev fattig för ni skulle bli rika genom 

hans fattigdom.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:10.

 

10.  #Det är ett råd jag ger er, och det kan ni ha

nytta av, ni som i fjol påbörjade arbetet, och det

        med god vilja#.

 

Ger er ett råd  vilket kan vara er till nytta.

       I fjol påbörjade ni jobba med den  goda viljan.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:11.

 

11.  #Fullfölj nu arbetet, så att resultatet svarar mot

den goda viljan ------ allt efter er förmåga#.

 

Fullfölj ert arbete med den goda viljan.

      Goda viljans resultat visar sig i er förmåga.

I er förmöga utöva den.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:12.

 

12.  #Har någon bara den goda viljan, så är han

välkommen med vad han har och bedöms inte

      efter vad han inte har#.

 

Äger ni bara den goda viljan välkommen i vad

      han har bedöms inte vad han saknar.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:13.

 

13.  #Meningen är ju inte att andra skall få det bättre och ni får det svårt.

       Nej, det är en fråga om jämvikt#.

 

Meningen inte ni ska få det svårare och andra

       bättre.

Känna er likvärdiga med varandra.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:14.

 

14.  #Nu skall ert överflöd avhjälpa deras brist,

för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa

       er brist.

Så blir det jämvikt#.

 

Ert överflöd skall av-hjälpa deras brister.

        Vid ett annat tillfälle kunna vara er själva till hjälp.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:15.

 

15.  #Som det står skrivet: HAN HAR MED MYCKET

FICK INTE FÖR MYCKET, HAN MED LITET FICK

        INTE FÖR LITET#. 

 

 

         

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 oktober 2018 07:58

ANDRA KORINTERBREVET. 7:2-16.

 

GLÄDJE ÖVER KORINTIERNAS ÅNGER.

 

¤Andra Korinterbrevet. 7:2.

 

2.  #Ge rum åt mig i era hjärtan!

Jag har inte gjort orätt mot någon, inte skadat

      någon; inte utnyttjat någon#.

 

Mitt hjärtats glädje längtar efter få rum i era

    mina barns hjärtan.

Har inte gjort något o-rätt någon av er.

     Inte varit er till någon skada varken till

kropp och själ.

        Inte utnyttjat er till egen förmån.

 

¤Andra Korinterbrevet. 7:3.

 

3.  #Detta säger jag inte för att döma er ----- jag har

redan sagt att ni finns i mitt hjärta för att dö

        och leva tillsammans med mig#.

 

Vill inte fördömda er med mitt tal.

       Har sagt er att ni finns ständigt i mitt hjärta.

Ni mina älskade barn i Korinth er villighet dö

      leva tillsammans mig.

 

¤Andra Korinterbrevet. 7:4.

 

4.  #Till er kan jag tala öppet, över er kan jag

vara stolt.

       Jag har fått all tröst jag kan önska, jag har

glädje i överflöd, mitt i alla mina lidanden#.

 

Låter mitt tal vara öppet mot er.

      Kan vara stolt flö er skull.

Fått all tröst från er alla.

       I trösten känner inre glädje i överflöd.

Känner mitt glädje-fyllda hjärta mitt i alla

        mina lidanden. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 7:5.

 

5.  #När jag kom till Makedonien fick jag visserligen

ingen ro utan plågades på alla sätt, utifrån av

    strider och inifrån av fruktan#.

 

Vid min ankomst till Makedonien: kände inte

        hjärtats ro.

Mitt hjärtas oro gjorde mig plågad i min ande.

      Var plågad utifrån ordstrider och inifrån

min ande fruktan. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 7:6.

 

6.  #Men Gud tröstar de förödmjukade tröstade mig

genom att Titus kom#.

 

Gud tröstens Gud  för de förödmjukade.

       Tröstens Gud tröstade mig.

Titus ankomst gav mig välkommen tröst.

 

¤Andra Korinterbrevet. 7:7.

 

7.  #Och inte bara genom hans ankomst, utan också

genom den tröst han hade fått hos er.

      Han berättade för mig om er längtan, er förtvivlan, er omtanke om mig, och detta har glatt

       mig ännu mer#.

 

Inte baraTitus trösterika ankomst utan också tröst

      genom den han fick från er.

Berättade för mig er längtan er förtvivlan

     er kärleksfulla omtanke om mig.

Vilket gav mitt hjärta glädje.

 

¤Andra Korinterbrevet. 7:8.

 

8.  #Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt 

brev, så ångrar jag det inte.

       Först ångrade jag det kanske, jag inser ju

att brevet bedrövade er, åtminstone för en tid#.

 

Om mitt brev vill er gjorde er bedrövade:  inser jag

     under en tid gjorde er bedrövade.

 

¤Andra Korinterbrevet. 7:9.

 

9.  #Men nu gläder jag mig, inte över att ni blev

bedrövade utan över att sorgen ledde till

     omvändelse.

Ni blev ju bedrövade på det sättet som Gud vill

        och har därför inte lidit någon skada genom

mig#.

 

Jag gläder mig inte över er bedrövelse

       Era sorgsna bedrövade hjärtan ledde er till

sann omvändelse.

        Ni var ju bedrövade på Guds sätt: vilket inte

skadade er genom mig.   

 

 ¤Andra Korinterbrevet. 7:10.


10.  #En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen

      behöver ångra, medan världens sätt att sörja

leder till död#.

 

Livet i sorgen efter Guds fullkomliga vilja leder er

    till hjärtats sanna omvändelse.

Sann omvändelse ger er frälsning.

       Sann omvändelse ingen behöver känna ånger över.

     Världens sorg leder till död.

 

¤Andra Korinterbrevet. 7:11.

 

11.  #Just detta att ni kom att känna en sorg efter

Guds vilja ----- vilken hängivenhet har det inte

      medfört bland er, vilka förklaringar, vilken harm,

vilken oro, vilken längtan, vilken iver, vilken räfst.

       På alla har ni gjort er skuldfria i den här saken#.

 

Känna en sorg efter Guds fullkomliga vilja

     givit er hängivenheten vara i  hans vilja.

 

¤Andra Korinterbrevet. 7:12.

 

12.  #Om jag skrev till er var det alltså inte med

tanke på den som gjort orätt, inte heller med

       tanke på den som lidit orätt, utan för att ni

själva inför Gud skulle se med vilken iver ni

      sluter upp bakom mig#.

 

Mitt skrivna brev till er fanns ingen tanke på 

          den som gjort o-rätta saker.

Inte tanke på den som lidit o-rätt.

      Utan istället se med hjärtats iver i ert

stöd för mig. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 7:13.

 

13.  #Detta har tröstat mig.

Till denna tröst kom den ännu större glädje att se

       Titus så lycklig; ni hade alla gett honom

nytt mod#.


Ert stöd för mig vilket tröstat mig.

         Denna tröst gav mig större glädje se min

älskade broder Titus så lycklig.

       Ni alla givit honom nytt livs-mod.

 

¤Andra Korinterbrevet. 7:14.

 

14.  #Och att jag hade skrytit med er inför honom

skall jag inte behöva skämmas för.

       Tvärtom, liksom allt jag sagt er varit sant,

så har också mina lovord om er till Titus visat

      sig vara sanna#.

 

Hade jag visat min skrytsamhet mer er inför honom.

       Behövde jag inte skämmsas för er.

Tvärtom, har talat i sanning, med mina lovord

      om ert liv till min käre Titus. 

Mina lovord visat sig vara sanna.

 

¤Andra Korinterbrevet. 7:15.

 

15.  #Han minns er med särskild värme, när han

tänkte på hur villigt ni alla lydde honom och

       hur ni tog emot honom med respekt och vördnad#.

 

Hans minns er med innerlig värme: i sin tanke

          på er villighet i er lydnad.

I ert mottagande av honom gav respekt

      och vördnad.   

 

¤Andra Korinterbrevet. 7:16.

 

16.  #Jag är glad att jag så helt kan lita på er#.

 

I min glädje för er: kan jag helt ha förtroende  för er.  

   

         

 

      

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 oktober 2018 07:56

ANDRA KORINTERBREVET. 6:11-18.  &  7:1.

 

ETT NYTT FÖRHÅLLANDE MELLAN PAULUS

   

OCH KORINTIERNA.

 

¤Andra Korinterbrevet. 6:11.

 

11.  #Jag talar fritt till er, bröder i Korinth.

Mitt hjärta står öppet för er#.

 

Aposteln Paulus talar frimodigt till bröderna


       i Korinth.

Mitt frimodiga kärleksfullla hjärta öppet för er.

 

¤Andra Korinterbrevet. 6:12.

 

12.  #Ni har det inte trångt hos mig, det är i ert eget

bröst som det är trångt#.

 

När ni träffar mig mitt hjärta öppet för er.

         Låt era hjärtan inte vara stängda för evangeliets öppna kärleks-budskap.

 

¤Andra Korinterbrevet. 6:13.

 

13.  #Ge mig lika för lika ------ till er som är mina

barn säger jag så ------ och öppna era hjärtan,

      ni också#.

 

Ni är min älskade barn i Kristus.

        När mitt hjärta är öppet för er: låt era hjärtan vara öppna mot mig.

 

¤Andra Korinterbrevet. 6:14.

 

14.  #Gå inte i par med de otroende.

Vad har rättfärdighet med laglöshet att skaffa,'

       och vad har ljuset gemensamt med mörkret?#.

 

Lev inte i par med icke troende.

      Vad har ostraffligheten & renheten med 

o-moralisk laglöshet att göra.

      Ljuset har ingen gemenskap mörkret.

Antingen vara ljuset eller mörkrets tjänare.

 

¤Andra Korinterbrevet. 6:15.

 

15.  #Hur rimmar Kristus med Beliar, och vad

förenar den troende med den otroende?#.

 

Har Kristus gemenskap med Beliar.

        Vad finns förenad gemenskap med 

de icke troende.

 

¤Andra Korinterbrevet. 6:16.

 

16.  #Hur kan Guds tempel förlikas med avgudar?

Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt:

       JAG SKALL BO OCH VANDRA MITT IBLAND

DEM OCH VARA DERAS GUD, OCH DE SKALL

       VARA MITT FOLK#.

 

Kan Guds rena tempel försona sig med avgudar.

   Första budet säger:  vi ska inte tjäna andra gudar

före vår Skapare. 

      Vi är levande Guds tempel Gud själv sagt:

Jag skall ha mitt boende bland mitt folk vandra

      tillsammans med dem.

Skall vara deras Skapade Gud.

 

¤Andra Korinterbrevet. 6:17.

 

17.  #Därför säger Herren:  DRA BORT FRÅN DEM

OCH SKILJ ER FRÅN DEM.

        RÖR INTE VID DET SOM ÄR ORENT.

DÅ SKALL JAG TA EMOT ER#.

 

Herren säger: skilj från de o-troende själar som

      tjänar andra gudar. 

Låt inte ert själsliv beröras av deras orenhet.

       Er o-lydnad mot dem: vilket gör er dybarare

inför mina Faders ögon.    

 

¤Andra Korinterbrevet. 6:18.

 

18.  #OCH JAG SKALL VARA ER FADER, OCH NI

SKALL VARA MINA SÖNER och döttrar,  SÄGER

        HERREN, ALLHÄRSKAREN.

 

Jag beslutat vara er fader: ni ska vara mina söner

     och döttrar:  säger er trogne herre allhärskaren.

 

¤Andra Korinterbrevet. 7:1.

 

1.  #Mina kära barn, detta är de löften vi har.

Låt oss därför rena oss från allt som befläckar

      kropp och ande och i gudsfruktan nå

fram till helighet#. 

 

Älskade barn, de givna löften vi har vara hans folk.

     Livet i hans givna löften: villiga göra oss

rena från allt som befläckar kroppen.

      Livet i renheten leva fläckfritt liv till ande själ

och kropp.

       Gudsfruktans liv  livet in i heligheten.

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se