Direktlänk till inlägg 14 oktober 2018

TANKAR AV UPPMUNTRAN VEDERKVICKELSE. DE. 126.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 oktober 2018 12:59

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 126.

 

12600.  Vreden jämförs med jagandet efter vinden.

 

12601.  Ilskenheten jämförs med jagandet 

efter tomheten.

 

12602.  Häftigheten jämförs med jagandet 

efterfåfängan.

 

12603a.  Livet i ödmjukheten och lydnaden

mänskligheten Behöver.

 

12603b.  Livet i lydnaden & ödmjukheten

bättre än livet i o-lydnaden och högmodet.

 

12603c.  Ödmjukheten lydnaden  nyttig för Livet.

 

12604.  Olydnaden högmodet  livets o-nyttigheter.

 

12605a.  Fullkomlig kärlek  fullkomlig själs-frid.

 

12605b.  Fullkomlig kärlek fullkomlig sinnes-ro.

 

12605c.  Fullkomlig kärlek  fullkomlig sinnes-frid.

 

12606.  Fullkomlig tålamod  fri från o-tåligheten.

 

12607a.  Tack för snällheten.

 

12607b.  Tack för vänligheten.

 

12607c.  Tack för godheten.

 

12608.  Vara o-tacksam inför elakheten.

 

12609a.  Du; snällheten tack för att du finns.

 

12609b.  Du; snällheten tack för att du är verksam

i den snälles livet.

 

12610.  Tack för ära och upphöja snällheten.

 

12611.  Skrivna Orden antingen onda eller goda.

 

12612a.  Näringsrik föda  närings-rika ord. 

 

12612b.  Näringsrika ord själens föda.

 

12612b.  Svält-födda ord  själens dåliga föda.

 

12612c.  Själens dåliga föda  fattigdom

för själs-livet.

 

12613.  Näringsföda  livets-glädje  visar vad

livet kan  få.

 

12614a.  Våra talförda ord  o-tyglad tunga.

 

12614b.  O-tyglad tunga  tystnadens o-vän.

 

12614c.  Tystnadens fiende  o-tyglad tunga.

 

12615.  Tystnadens o-vänner  o-vänner

vad ger det till Livet.

 

12616.  Tomhetens tunga  talar tomma Ord.

 

12617.  Tomma Ord väger lätt på vågen.

 

12618.  Vise väljer  sina ord i rätt tid.

 

12619.  Tålamodet in-väntar rätt tidpunkt

i tal och handling.

 

12620.  För-brukad tid historisk tid.

 

12621a.  O-säkra ord  o-trygga Ord.

 

12621b.  Övertygade ord  trygga ord.

 

12621c.  O-roliga ord  felaktiga Ord.

 

12622.  Förvirrade Ord  fel-aktiga ord.

 

12623.  Förvirrade & o-roliga ord ärar stoltheten

 

12624a.  O-roliga och förvirrade ord  vad ger

det till Livet.   

 

12624b.  Förvirrade & oroliga ord  tillgängliga

för Alla.

 

12624c.  O-roliga och förvirrade ord  onyttiga.

 

12625a.  Tröttheten brist-fällig vila.

 

12625b.  Tröttheten gör  fel-aktiga beslut.

 

12625c.  Tröttheten gör förhastade beslut.

 

12626.  Tröttheten vad ger det till Livet.

 

12627.   Sömnen och vilan nyttig för Livet.

 

12628.  Vilan & sömnen tillgänglig  för Alla. 

 

12629.  Sömnen och vilan hälsosam för själs-livet.

 

12630a.   Ödmjukheten ödmjukes stolthet

äras av ödmjuhetens tjänare.

 

12630b.  Ståndaktigheten ståndaktiges stolthet 

äras av ståndaktighetens stjänare.

 

12630c.  Troheten trognes stolthet äras 

av trohetens med-tjänare.

 

12631.  Frimodigheten övdervinner hjärtats tankar

rädsla.

 

12632.  Frimodigheten starkare än rädslans

lockelser och frestelser.

 

12633.  Rädslans lockelser och frestelser 

bli den inte bli övdrvinnaren.

 

12633a.  Missmodiga  nedstämda o-lyckliga.

 

12633b.  Vara missmodig  vad ger det till Livet.

 

12633c.  Vara nedstämd vad ger dte till Livet.

 

12634.  Vara o-lycklig vad  ger det till Livet.

 

12635a.  Ödmjuke låter sig vandra på 

ödmjukhetens  stigar  beskyddad  från  högmodets

          faror och olyckor.

 

12635b.  Saktmodige låter sig vandra på saktmodighertens  stigar  beskyddad  från 

     ilskenhetens faror och olyckor.

 

12635c.  Barmhärtige låter sig vandra på

barmhärtighetens  stigar  beskyddad  från

       o-barmhärtighetens faror och olyckor.

 

12636.  Snällheten upplyser snälles hjärta

och sinne med snällhetens rikedomar.

 

12537.  Godheten uppplyser godes hjärta

och6sinne med godhetens rikedomar.

 

12638.  Troheten upplyser trognes sinne

och hjärtats tankar med trohetens rikredomar

 

12639a.  Barmhärtighetens klara ljus belyser

barmhärtiges stigar.

 

12639b.  Tacksamhetens klara ljus belyser

tacksammes stigar.

 

12639c.  Glädjes klara ljus belyser glädjesfylldes

hjärtats  tankar.

 

12640.  Bitterheten kastar sina mörka skuggor

över den bittres liv.

 

12641.  Avundsjukan kastar sina mörka skuggor

över den avundes  liv.

 

12642.  O-förlåtelsen kastar sina mörka skuggor

över den skuldfulles liv.

 

12643a.  Vreden som en mulen dag för själen.

 

12643b.  Häftigheten som en mörk dag

för själen. 

 

12643c.  Ilskenheten som en missmodig dag

för själen.

 

12644.  Vreden som en  fastkedjad själ.

 

12645.  Häftigheten som en fastkedjad själ.

 

12646.  Elakheten som en fast-kedjad själ.

 

12647.  O-troheten som en fastkedjad själ.

 

12648a.  Du är galen om du överger sinnesfriden

för lydnaden inför oron och frvireingen.

 

12648b.  Du är galen om du älskar o-troheten 

före troheten.

 

12648c.  Du är som en dåre om du älskar

o-förlåtelsen före förlåtelsens rikedomar.

 

12649.  Om du vill älska kärleken håll dig då borta

från hatet och föraktet.

 

12650a.  Stormännen rider på sitt makt-inflytande

och maktbegär.

 

12650b.  Deras maktinflytande & maktbegär vilket

finner sin styrka i stoltheten.

 

12650c. Maktinflytandet och maktbegäret

vad ger det  till folket.

 

12651.  Maktbegäret & maktinflytandet vad ger 

det till Livet.

 

12652.  Människan föds inte produktionen

de föds i familje-livet.

 

12653a.  Penning-begäret fördjuger sanningen 

om människan föds i produktionen.

 

12653b.  Penning-begäret o-tålighet önska

snabba rikedomar.

 

12653c.  Penning-begäret drivs av rädslan för

uteblivna vinningar.

 

12654.  Vilan och sömnen ärar livet.

 

12655a.  Livets sömn & vila livets tacksamhet.

 

12655b.  Livets tacksamhet  ger vad livet Behöver.

 

12655c.  Livet behöver nyttigheter.

 

12656.  Livets nyttigheter  vilket gör livet

innehålls-rikt.

 

12657a.  Livets tacksamhet  nyttig för livet.

 

12657b.  Livets tacksamhet  vad fin den är.

 

12657c.  Livets tacksamhet  tillgänglig för Alla.

 

12658.  Livets erfarenhet  nyttig för livet.

 

12659.  Livets erfarenhet  livets hjälp & stöd.

 

12660.  Livets erfarenhet  tillgänglig  för Alla.

 

12661a.  Livets lärdom  livets tacksamhet.

 

12661b.  Livets lärdom  livets stolthet.

 

12661c.  Livets lärdom  tillgänglig för Alla.

 

12662.  Övermodet ära sitt egna övermod.

 

12663.  Högmodet ärar sitt egna högmod.

 

12664.  Stoltheten ärar sin egna stolthet.

 

12665a.  Tomma ord  tomhetens hjärta.

 

12665b.  Tomma tankar  tomhetens hjärta.'

 

12665c.  Tomma händer  lata händer.

 

12666.   Kloka beslut  livets  glädje.


12667.  Kloka beslut  hjärtats glädje.

 

12668a.  Hjärtas glädje  hjärtats vila.


12668b.  Hjärtats harmoni  nyttigt för livet.


12268c.  Hjärtats harmoni tillgängligt för Alla.

 

12669.  Hjärtats glädje tillgänglig för Alla.

 

12670.  Livets olika o-nyttigheter  inget för Livet.

 

12671.  Talets o-nyttiga Ord vad ger det till Livet.

 

12672a.  Ro-fyllda läppar  tacksamma hjärtan.

 

12672b.  Tacksamma hjärtan  tacksamma ord.

 

12672c.  Tacksamme älskar tacksamheten.

 

12673.  Tacksamme tacksamhetens trogne tjänare.

 

12674.  Vise o-intresserad av tomma ord.

 

12675.  Vise o-intresserad av fåfängliga Ord.

 

12676a.  Insiktsfulle o-intresserad av

o-kunniga ord.

 

12676b. Insiktsfulle  o-intresserad av

o-kunnighetens dårskap.

 

12676c.  Insiktsfulle o-intresserad av fåfängans

o-kunnighet.

 

12677.  O-kunnighetens dårskap vilseleder folket.

 

12678.  Hjärtats  glädje sprider glädje.

 

12679.  Glädjefyllda hjärtat mänskligheten Behöver.

 

12680a.  Egoismens hjärta  glädje-fattigt hjärta.

 

12680b.  Ärelystet hjärta  glädjefyllt hjärta.

 

12689c.  Penningbegärets ärelystna hjärta

rider på stoltheten.

 

12690.  Dagens samhälle återspeglar

människans ego. 

 

12691a.  Penning-begärets ego  riktar sig till

dagens samhälls-utveckling.

 

12691b.  Pennings-begärets ego  vad ger det

till livet.

 

12691c.  Penning-begärets ego  tillgängligt

för folket. 

 

12691c.  Penning-begärets ego  folkets avgud.

 

12692.  Penning-begärets ego sämre än hälsan.

 

12693a.  Själv-belåtenheten  ger död.

 

12693b.  Självbelåtenheten dödlig.

 

12693c.  Själv-belåtenhetens o-nyttigheter.

 

12694.  Själviskheten  mänsklghetens avgud.

'

12695.  Själviskheten dödlig avgud.

 

12696.  Själviskheten sämre  än hälsan.

 

12697.  Egoismen dödlig.

 

12698.  Själviskheten  dödlig.

 

12699.  Själv-godheten  dödlig. 

 

 

 

 

 

 

 
ANNONS
Det här inlägget går inte att kommentera.
Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.   DEL.  189.   18900.  Tålamodet frör människan livets framgång.   18901.  Vreden saktmodiges elake fiende i sin vrede o-barmhärtig mot människan:        verksam i ordstrider kiv trätlystnad.   ...

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVCKELSE.   DEL. 190.   19000.  O-tåligheten samhälls-problem.   19001.  Tåligheten löser samhälls-problem.'   19002.  Ilskenheten gör sig nytta av o-tålighetens beteende.   19003.  O-tåligheten rider ...

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se