Alla inlägg under november 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 november 2017 21:33

#NÄR FOLKET RÅDSLÅR ÄR DENN VISES


ORD EFTERSÖKTA#.  Syraks bok.  21:17.


7600.  Vara tröstad av barmhärtigheten.


7601.  Kärlekens djuphet  vars källan outsinlig.


7602.  Vara tröstad av kärlekens djupa flöde.


7603.  Kärleken hatets och föraktets största fiende.


7604a. Kärleken kärleksfulles tröst

        styrka och tillflykt.


7604b.  Kärleken inte in-aktiv  för den  kärleksfulle.


7604c.  Kärleken inte avundsjuk  men med-lidande.


7605.  Mobil-telefonen  tröst-hämtare

kan bli en beroende avgud för tanke-världen.


7606.  Vara tröste-full inför den sörjande.


7607.  Använda mobil-telefonen på två sätt:

antingen som hjälp-medel eller tröst-hämtare.


7608.  Visheten tillräcklig för de som vill söka henne.


7609.  Själv-medökan  recin-busken.


7610a.  Rädslans ut-övande makt över människans

tankevärld vilket har sin påverkan genom hörseln

och synen. 


7610b.  Rädslan använder redskapet "tungan"

för ut sitt budskap in i människans tankar.


7610c.  Syftet sätta sin tilltro till rädslans budskap.


7612.  Rädslan säger jag vill vara Herre i människans hjärtan och tankar.


7613a.  Rädslan vår fiende tro inte på den.


7613b.  Rädslans vilja kontrollera människans vilja.


7613c.  Rädslan smärtsam och skadlig

tungt träldoms-ok.


7614.  Tack för visad tacksamhet  kommer inte

från o-tacksamheten.


7615.  Vara sörjande gråtande övergiven

behöver tröst och hjälp.


7616.  Vara nedtyngd av sorg känner

avsaknad av glädjen.


7617a.  Enkelheten  och  storheten varandras

o-vänner. 


7617b.  Enkelheten och storheten går

skilda vägar.


7617c.  Enkelheten  och  storheten har olika

tale och  tankesätt.


7618.  Enkelheten  ödmjukhetens  tjänare.


7619.  Få älska enkelheten  få vara älskad

av enkelheten.


7620.  Rädsla  skräck  fasa.


7621.  Vara o-rädd  för  rädslan.


7622a.  Själv-tänkande rädslan  kontrollerande rädsla.


7622b.  Kontrollerande rädslan  kontrollera

andras rädsla.


7622c.  Själv-tänkande rädslan  själv se faran.


7623a.  Rädslan ingen god livs-kamrat.


7623b.  Rädslan tänker inte på de små svaga övergivna och fattiga.


7623c.  Rädslan plågsam smärtsam.


7624.  Rädslan undervärderar människo-värdet.


7625a.  Rädslan saknar psykoloskt tänkande.


7625b.  Rädslan o-barmhärtig  saknar

känslan för barmhärtigheten.


7625c.  Rädslan gör sig större och farligare

i samarbete med lögnen.


7626a.  Psykopatiskt beteende  o-socialist beteende.


7626b.  Psykopatiskt beteende visar  inget  intresse

för mänskliga kännedomen.


7626c.  Psykopatiskt beteende  har inget behov av

gemenskap med människo-värdet.


7627.  Psykopiskt beteende lever sitt egna liv.


7628.  Var tog alla själv-tänkande personer vägen.


7629.  Säkerhets-tänkandet tog över allt tänkande.


7630.  Finns ingen rädsla i vackra beteendet.


7631.  Barmhärtigheten och förlåtelsen

goda vänner.


7632.  Själv-valt beteende antingen vara

o-barmhärtig eller barmhärtig.


7633.  Bättre vara sanningens tjänare än lögnens trogne tjänare.


7634.  Bättre vara lögnens o-trogna tjänare

än lögnens trogna tjänare.


7635.  Ödmjukheten vill visa sin värdighet

och skönhet.


7636.  Högmodet saknar sin värdighet

och skönhet.


7637a.  Ödmjukheten välsignar den ödmjuke.


7637b.  Högmodet förbannar den högmodige.


7637c.  Mildheten  välsignar den milde.


7638.  O-ärligheten rider på O-moraliska lagarna.


7639.  Kärleks-fyllt hjärta fyllt av kärleken

godheten och mildheten.


7640.  Säkerhets-tänkandet rider rädslan

och be-straffningen.


7641a.  Laglösheten  rider  på o-moraliska lagarna.


7641b.  Lag-lösheten  förvirrar nationen.


7641c.  O-moraliska lagarna  god drag-hjälp

till lag-löshetens tillväxt. 


7642.  Aktivt säkerhets-tänkande  blir tillbedjan

av rädslan.


7643.  Själv-tänkande rädslan inte tillräcklig

för ögonen i säkerhets-tänkandet.


7644.  Beslutas det fler o-moraliska lagar

ger det god tillväxt för lag-lösheten.


7645.  Lag-löshetens  tillväxt  rider  aktivt på

o-moraliska lagarnas ständiga tillväxt i olika nationer vilket leder till nationernas  undergång

och olycka.


7646a.  Bära namnet ödmjukhet i sitt hjärta

ära henne och upphöja hennes värdiga närhet.


7646b.  Bära namnet godhet i sitt hjärta  ära henne

och upphöja hennes värdighet.


7646c.  Bära namnet ärlighet i sitt hjärta  ära henne

upphöja hennes trovärdighet.


7647.  Kärleksfyllt hjärta känner kärlekens värdighet.


7648.  Milda hjärtan känner mildhetens närhet.


7649.  Goda hjärtan känner godhetens närhet.


7650a.  Ödmjukes hjärta håller sig nära ödmjukheten.


7650b.  Ärliges hjärta håller sig nära ärligheten.


7650c.  Snälles hjärta håller sig nära snällheten. 


7651.  Lära sig av ödmjukheten lära sig för livet.


7652.  Lära sig av ärligheten lära sig för livet.


7653.  Lära sig av vänligheten lära sig för livet.


7654a.  Ödmjukheten vill läka dina brister i ödmjukheten.


7654b.  Snällheten vill läka dina brister i snällheten.


7654c.  Ärligheten vill läka dina brister i ärligheten.


7655.  Värdefullt att förlåta glömma och älska.


7656a.  Värdefullt ge uthålligheten sin vilja

bemöta hennes villighet förändra livet.


7656b.  Värdefullt ge mildheten sin vilja bemöta

hennes villighet  förändra livet.


7656c.  Värdefullt ge saktmodet sin vilja bemöta

hennes villighet  förändra livet. 


7657.  Värdefullt bli tröstad i sorgsens stunder.


7658.  Värdefullt bli tröstad i missmodiga stunder.


7659.  Värdefullt bli tröstad i smärtsamma stunder.


7660.  Inte tillåta avguden ha-begäret bli avgud.


7661.  Hjärtats glädje fri från avguden ha-begäret.


7662a.  Saktmodet lever  i  hjärtat  vreden  förlorat

sitt värde. 


7662b.  Saktmodet lever  i  hjärtat  häftigheten

förlorat sitt värde.


7662c.  Saktmodet lever  i hjärtat  ilskenheten

förlorat sitt värde.


7663.  Lever ärligheten  i  hjärtat  ärligheten

visar sin värdighet.


7664.  Lever godheten  i hjärtat  godheten

visar sin värdighet.


7665.  Lever vänligheten  i  hjärtat  vänligheten

visar sin värdighet. 


7666a.  Vreden känner sin o-värdighet där saktmodet får vara Herre.


7666b.  Häftigheten känner sin o-värdighet

där saktmodet får vara Herre.


7666c.  Ilskenheten känner sin o-värdighet

där saktmodet får vara Herre.


7667a.  Inte vara rädd för stillheten  den som  söker

henne blir älskad.


7667b.  Inte vara rädd  för tystnaden  den som  söker  henne blir älskad.


7667c.  Inte vara rädd  för ömheten  den som söker

henne blir älskad.


7668.  O-barmhärtigheten saker livs-glädjen

har ingen framtid på jorden.


7669.  Vredens sorgliga liv  saknar glädjerika livet.


7670.  Ilskenhetens bedrövade liv  saknar

glädje-rika livet.


7671.  Häftighetens  skadliga  smärtsamma liv

saknar glädje-rika livet.


7672a.  Elakheten ansträngande smärtsam

för kroppen.


7672b.  Elak-heten o-villig hjälpa stödja trösta. 


7672c.  Elakheten  fördömande  o-barmhärtig.


7673.  Vänligheten villig på-verka människo-hjärtats

innersta tankar om sin vänlighet.


7674.  Godheten villig påverka människo-hjärtats

innersta tankar om sin  gödhet.


7675.  Snällheten villig påverka människo-hjärtats

innersta tankar om sin snällhet.


7676a.  Tänk få vara frihetens tjänare fri från

rädslans träldom. 


7676b.  Rädslans träldoms-ok  sämre än

vara frihetens träl och trälinna.


7676c.  Rädslan har ingen framtid på jorden.


7677a.  Rädslan  förvirringen  och  oron

goda vänners gemenskap.


7677b.  Rädslan  förvirringen  och  oron

smärtsamma i sitt beteende.


7677c.  Rädslan  förvirringen  och  oron

livstids-fångar i träldomslandet.


7678a.  Vänlighetens barn  elakhetens o-äkta barn.


7678b.  Snällhetens barn  elakhetens o-äkta barn.


7678c.  Godhetens barn  elakhetens o-äkta barn.


7679.  Mänskligheten gjort rädslan till en lära.


7680a.  Rädslans lära  förnekar människans

själv-tänkande rädsla.


7680b.  Rädslans lära  gör sig själv till människans

avgud.


7680c.  Ta tid med rädslan  jämförs med tillbedjan

av den. 


7681a.  Rädslans lära samarbetar med bestraffningen.


7681b.  Bestraffningen  smärtsam och skadlig.


7681c.  Bestraffningen  fördömer människo-värdet.


7681d.  Bestraffningen  glädje-fattig  sorgsen

bedrövad  tröst-lös bestraffar med såriga hjärtan.


7682.  Vara tröstad av kärlek  ömhet  omsorg.


7683a.  Vara tröstad av vänligheten.


7683b.  Vara tröstad av godheten.


7683c.  Vara tröstad av snällheten.  


7684.  Elakheten känner sig som tröst-hetens förlorare.


7685.  Bättre vara ondskans fiende än

vara ondskans vän.


7686a.  Bättre vara likgiltighetens fiende än

likgiltighetens vän. 


7686b.  Bättre vara liknöjdhetens fiende än

liknöjdhetens vän.


7686c.  Bättre vara slöhetens fiende än

slöhetens vän. 


7687.  Ödmjukheten vinner sin ära i ödmjukes

livsstil och livsföring.


7688.  Saktmodigheten vinner sin ära i saktmodiges

livsstil och livsföring.


7689.  Ärligheten vinner sin ära i ärliges livsstil

och livsföring.


7690.  Ren-hjärtlige vilar under sanningens be-skyddade vingar.


7691.  Barmhärtige vilar under barmhärtighetens

beskydande vingar.


7692.  Saktmodige vilar under saktmodighetens

be-skyddande vingar.


7693.  Argsintheten trätgirigheten ingen fridens

människa.


7694a.  Argsinthetens vän sinnes-rons fiende.


7694b.  Trätgirighetens vän sinnes-fridens o-vän.


7694c.  Stridhetens vän  stillhetens o-vän.


7695.  Falskhetens ondska  sanningens o-vän.


7696.  Lögnens ondska  sanningens fiende.


7697.  Vrångsintheten och elakhetens

vänlighetens o-vänner.


7698.  Listiga lögner  skadliga och smärtsamma.


7699.  Kiv och tvister  skadliga och smärtsamma.

 
Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 november 2017 21:33

#DÅRENS UTLÄGGNINGAR ÄR SOM BÖRDAN


UNDER VANDRINGEN,  MEN ATT LYSSNA


TILL DEN KLOKE ÄR ETT NÖJE#.


Syraks bok.  21:16.


7700.  Strids-lystna människor  ära egen-viljan.


7701. Strids-lystna människor dårar i

den klokes ögon.


7702a.  Vad klokheten för gemenskap med

stridslystenheten.


7702b.  Vad har visheten för gemenskap med

dåraktigheten.


7702c.  Vad har elakheten för gemenskap med

snällheten.


7703.  Ödmjukes liv i ödmjukhetens fullhets närhet.


7704.  Saktmodiges liv  i  saktmodighetens

fullhets närhet.


7705.  Mildes liv  i  mildhetens fullhets närhet.


7706a.  Rädslan vill ha makt-inflytande över människans hjärta  och  tankar.


7706b.  Rädslan vill vara kontrollerande.


7706c.


7707a.  Människo-fruktan kontrollerar.


7708a.  Lyssna och göra nyttig lärdom och erfarenhet.


7708b.  Livets nyttiga vandring  lära och förstå

vad man säger   och  vill göra i livet.


7708c.  Nyttigt göra ger  lätrdom och livs-erfarenhet.


7709.  Livets resa låta den vara lärorik.


7710a.  Snällheten lärorik.


7710b.  Snällheten livets uppmuntrare.


7710c.  Snällheten livets glädje  harmoni och vila.


7711.  Kan inte tjäna två Herrar samtidigt antingen

antingen tjäna vreden eller saktmodet.   


7712.  Vreden och saktmodet går skilda vägar.


7713.  Väljer själv vilket liv man vill leva.


7714a.  Sanningen skadar ingen människa.


7714b.  Tala sanning  i  ord och handling

hälsosamt  och nyttigt.


7714c.  Sanningen vinnaren  lögnen förloraren.


7715.  Högmodige har höga tankar om sig själv.


7716.  Ödmjuke tillåter inte höga tankar

styra honom.


7717.  Ego-tjänaren be-tjänar sig själv.


7718.  I ödmjukheten finns varaktig ödmjukhet.


7719.  Liv-lösa händer  kan varken  ge eller få

avv tacksamhet. 


7720.  Sinnes-Friden  förviringens fiende och o-vän.


7721.  Elake skadar sig själv  sin omgivning 

sin värdighet som människa  missbrukar sin

       ställning som med-människa.


7722.  Snälle har erfarenhet och lärdom om

snällhetens inre liv.


7723a.  Känslo-livet påverkas av vädret.


7723b.  Vädret styr inte av känslo-livet.


7723c.  Ha en sund balans-gång mellan

känslo-livet  och verkligheten.


7724a.  Rädslan vill göra sig uppmärksammad

vara i centrum  av människors hjärtan och  tankar.


7724b.  Tillåts Rädslan vara i centrum

blir den av-gudad.


7724c.  Ge Rädslan sin tid intresse och vilja

visa hängiven tillbedjan.


7725.  O-ärlighetens nation rider på nationens

o-moraliska lagar.


7726.  Orolig väderlek  saknar  sin ryggrad.


7727a.  Känns så fint få lära känna den tacksamme

tacksamhetens gode vän.


7727b.


7728a.  Gemenskapen med ödmjukheten  ger

läro-rikt liv.


7729.  Rädslan inför  högmodets smärtsamma lidande ingeting man längtar efter.


7730.  Högmodet väljer sin egna vägar

älskar sig högre än sina med-människor.


7731a.  Psykopatiskt beteende  ego-centrerat beteende.


7731b.  Ego-kärleken värderar  sig själv högre än

sina med-människor.


7731c.  Psykopatiskt beteende  o-hörsam mot

andras önskemål och förslag.


7732.  Fattigdomen ingen problem-lösare

för penning-begäret.


7733a.  Felaktigt seende skapar rädsla.


7733b.  Fel-aktigt hörande skapar rädsla.


7733c.  Felaktigt tal skapar rädsla.


7734.  Rädslan har egen skapar-förmåga där den

tillåts vara verksam.


7735.  Väljer själv  om man tillåter rädslan

styra hjärtat och tankarna.


7736.  Frivllligt väljer  rädslan  vara  livets förlorare eller livets vinnare.


7737a.  Perfektionistiskt beteende  lever i sällskap

med övermodets beteende.


7737b.  Perfektionistiskt beteende  försöker vara fullkomlig i ord och handling. 


7737c.  Perfektionistiskt beteende ser inte sina misstag  vill visa sig vara fullkomlig.


7738.  Lättjan  fåfängligheten  tomma orden

makt-lystenheten.


7739.  Stor-taligheten


7740.  Tiden kommer  Tiden går  vilket livet

bjuder på.


7741a.  Vinden kommer  vinden går.


7741b.  Vet inte varifrån vinden kommer  och

vart den går.


7742.  Undvika energi och krav-människor

söker egen äran  utifrån andras liv.


7743a.  Penning-begäret känner  rädslan inför

fitig-domens verklighet.


7743b.  Rädd-hågans tankesätt  fullkomliga kärlekens  fiende och o-vän.


7743c.  Fullkomklig kärlek driver ut all rädsla.


7744a.  O-fullkomlig kärlek  inget bote-medel

mot Rädslan. 


7744b.  O-fullkomliga kärleken  sam-arbetar

med Rädslan  och lögner.


7744c.  Spela på Rädslan  spela på 

o-fullkomliga kärleken.


7745a.  Vara ansvarig  vara ansvars-lös.


7745b.  Vara ansvars-lös  vara liknöjdhetens  likgiltighetens slöhetens tjänare.


7746.  Rädslan tycker om språket

#Tänk om det skulle hända något#.


7747.  Något intressant på mobilen  skriver till

min dotter  moders-kärleken  kan vara orolig

      uppmuntrande  vara varierande.


7748.  Umgås med stillhetens tystnad

och ensamhet  vara stillhetens gode vän.


7749.  Ödmjukheten  vara älskad  av den.


7750.  Elaka tungor  inga problem-lösare.


7751a.  Snälla tungor  tänk få lära känna dem.


7751b.  Vänliga tungor  tänk få lära känna dem.


7751c.  Goda tungor  tänk få lära känna dem.


7752a.  Söka ödmjukheten  låter hennes ödmjuka

armar omfamna  den som söker henne.


7752b.  Hon lär mig  sin  ödmjukhet  vara tillsammans med henne  livet ut.


7752c.  Lära känna ödmjukhetens mjuka röst

bemötas av hennes ödmjuka leende.


7753.  Fullkomlig glädje driver ut sorgsenheten.


7754a.  Vara sorg-fri  sorg-lös bekymersfri

fridfull  tryggheten sinnesfriden  sinnesron


Sorge-tyngt barn.


7755.  Kärleken driver ut all mod-löshet.


7756.  Själv-behärskningen driver ut all mod-löshet.


7757.   Vara besinnings-lösheten o-vän med 

själv-behärskningen.


7758. Vara be-härskad  vara  godhetens

tjänare och lärljunge.


7759.  Lärljungen  efterföljaren  lär känna

godhetens inre liv.


7760.  Vara be-härskad vara måttfull i vad man gör.


7761a.  Tungan en liten lem av kroppens lemmar

används på olika sätt.


7761b.


7762.  Ödmjukhetens mjuka ljus-stråle förändrar

människans livsstil och livsföring.


7763.   Barmhärtighetens ljuva skönhet  förändrar

människans livstil och livsföring.


7764.  Människans ord och tankar  betydelse-fulla

för människans framtid.


7765.  Ödmjuke ära och upphöjer ödmjukheten

i sitt vardagliga liv.


7766.  Tacksamheten visar  sin  tacksamhet

mot jordens närings-rika  frukter.


7767.  Öppna tacksamma händer  tar emot

givna gåvor.


7768.   Vara rädd för att bli älskad  trots

min fullkomlighet.


7769.  O-älskade svårt visa sina känslor.


7770.  Tomheten  och  ensamheten  ödsligheten.


7771a.  Tomhetens verkligheter.

                     Menings-lösheten.

                          Innehållslösheten.

                              Händelselösheten.

                                   Värdelöheten.

                                         Vara tanke-tom.

                                              Vara  ide-tom.


7772.  Högmodet och stoltheten  mänsklighetens

verkliga bedragare.


7773.  Häftige förvanskad i livet från saktmodets

närhet.  Häftigheten förblindar honom från

          saktmodighetens verkligheter. 


7774a.  Tiden   självständig.


7774b.  Tiden  låter sig inte påverkas av någon.


7774c.  Tiden tillgänglig för Alla.


7775.  Välviljan  godheten

                               vänligheten

                                   snällheten


7776.  O-viljan  elakheten.


7777.  Visad egoistiskt kärlek  stiftar 

o-moraliska lagar  och  paragrafer.


7778.  O-moralen rider på egoistiska kärleken.


7779.  O-moraliska lagar och paragrafer  &

moraliska och paragrafer går skilda vägar.


7780.  O-moraliska lagar och paragrafer gör

egen-nytta av sina lagarna och paragraferna.


7781a.  Tiden  och  tålamodet  gör sig nytta av

varandra  fostrar  tålmodige  djupare in i

     tålmodighetens djupheter.


7781b.  Tiden  och  ödmjukheten gör sig nytta

av varandra  tuktar  ödmjuke  djupare in i 

         ödmjukhetens  djupheter.


7781c.  Tiden  och  saktmodigheten gör sig nytta

av varandra  fostrar  saktmodige  djupare in i

       sktmodighetens  djupheter.


7782a.  O-moraliska tungan talar o-moraliska ord.


<span style="font-size: x-large; font-

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se