Direktlänk till inlägg 30 november 2017

JESUS SYRAKS BOK. 49:14-16. & 50:1-21.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 november 2017 17:15

ANDRA MÄRKESMÄN.


¤Syraks bok.  49:14.


14.  #Ingen har skapats på jorden lik Henok,

så blev han ju också tagen härifrån#.


Henoks livs renhjärtlighet o-strafflighet

syndfrihet.

        Ingen skapad var som han i renhjärtad

o-strafflig syndfri i ord och handling.

       Henoks livsstil och livsföring behagade skaparen vilket gjorde han blev tagen härifrån.


Första Moseboken. 5:21-24.


21.  #När Henok var 65 år blev han far till Metushelach.


22.  #Efter Metushelachs födelse levde Henok 

300 år och fick söner och döttrar#.


23.  #Henoks hela livstid blev 365 år.


24.  #Henok levde i gemenskap med Gud.

Sedan fanns han inte mer, ty Gud tog

      honom härifrån#.


Henok fick visa sin faders-kärlek vid 65 års ålder.

       Henok levde 300 år efter sonen Metuschelachs

födelse.


Henok levde i gemenskap med Guds närhet.

         Hans gemenskap med sin skapare

behagade Gud ta honom från jorde-livet.


Vishetens bok. 4:10-14a.


10.  #Den rättfärdige behagade Gud, därför älskade

Gud honom och hämtade honom, där han levde

      bland syndarna#.


Renhjärtlige o-strafflige och syndfrie Henok

      behagade Gud hans faders-kärlek till honom

var så stor hämtade honom från jorde-livet.

      Jorde-livet  levde han bland de ondsinta.


11.  #Han rycktes bort för att inte ondskan skulle

förvilla hans förstånd eller falskheten snärja

       hans själ#.


Rycktes bort bevarade honom från ondskans

fåfänga vilket ville förvilla hans förstånd.

       Falskheten snärja hans dyrbara själ.


12.  #Ty uselheten söker illvilligt fläcka ner det

sköna, och begäretskonster fördärvar ett

       oskuldfullt sinne#.


Uselheten ( ondskans fåfänga ) söker illvilligt

skada fläcka ner själens skönhet.


Köttsliga begärets alla konster smärtsamt

      fördärva ett rent sinne. 


13.  #När han dog hade han på kort tid levat länge#.


Jordelivets korta livstid tycktes vara för honom

långt liv.


14a.  #Hans själ behagade Herren, därför fick

den undkomma ondskan så snart#.


Hans dyrbara själs-liv behagade Herren.

        Hans livsgärningar behagade Herren.

Herren tog honom bort för undkomma ondskans

listiga anslag. 


¤Syraks bok.  49:15.


15.  #Inte heller har det fötts en man som

som Josef;  han blev brödernas herre och folkets

     stöd, och hans ben blev väl omhändertagen#.


Josef  Isaks älskade son såld till Egyptien av sina bröder.

      Josef Faraos närmaste man  blev sina

bröders herre.

       Josefs lydnad  folkets trogna stöd.

Hans döda ben blev väl omhändertagna.


JOSEFS OCH HANS BRÖDER.


Första Moseboken.  37:2-11.


JOSEF GER SIG TILL KÄNNA FÖR SINA BRÖDER-


Första Moseboken.  45:4-8.


Första Moseboken.  47:11-12.


11.  #Josef lät sin far och sina bröder bo Egyptien

och gav dem jord där, i den bästa delen av landet,

      i Ramses, så som farao hade befallt.#


Josef och fadern sina bröder fick jord odla

för sina lekamliga behov.

     Den bästa fruktsamma jorden av landet

i Ramses. 


12.  #Och Josef sörjde för att hans far och bröder

och hela hans fars släkt fick livsmedel alltefter

      familjernas storlek#.


Josef försörjde sin far och bröder faders hela

     släkt fick livsmedel.


VISHETEN SOM DE RÄTTFÄRDIGAS RÄDDARE.


Visheten renhjärtliges  o-straffliges syndfries

räddare.


Salomos vishet. 10:13-21.


13.  #Det var hon som troget stannade hos den rättfärdige när han såldes och räddade honom

från synd#.


       Vishetens trohet stannar kvar hos den rättfärdige Josef  Herrens tjänare.

      När han såldes av sina avundsjuka bröder

till Egyptien.  

      Blev räddad av visheten som slav i Egyptien.


14.  #Hon följde honom ner i hålan och övergav

honom inte i fängelset.

     Till slut gav hon honom kungaspira och makt över dem som hade förtryckt honom.

      Hans anklagare avslöjade hon som lögnare

men åt honom gav hon evig ära#.


Visheten följde Josef ner i fängelsehålan 

     vishetens trohet övergav honom inte fängelset.

När fängelse-tiden var över gav visheten honom

       Faraos kunga-spira och makt över som

förtryckt honom.

      Visheten avslöjade hans anklagare som lögnare

men åt Josef gav hon honom evig ära.


15.  #Det var hon som räddade det heliga folket,

ett fläckfritt släkte, undan ett folk av förtryckare#.


Visheten räddade det heliga folket.

      Heliga folket  fläckfritt släkte.

Heliga folket  räddade från ett folk av förtryckare.

     

16.  #Hon kom till Herrens tjänare, och i hans själ

höll hon stånd med tecken och under mot

     fruktansvärda kungar#.


Visheten Herrens tjänare Josefs räddare.

     I hans själs trohet med  tecken och under

mot fruktansvärda kungar.


17.  #Hon gav de heliga lön för deras ansträngningar .

      Hon ledde dem på en sällsam vandring;

hon blev till en skärm över dem om dagen

      och till flammande stjärnljus om natten#.


Visheten belönade de heliga för deras trohet.

      Hon gick före dem på en sällsam vandring.

Blev till ett beskydd om dagen.

      Visade sig som ett flammande stjärn-ljus

om natten.


18.  #Hon lät dem gå genom Röda havet och förde dem genom vattenmassorna#.


Visheten förde dem genom Röda havets starka vatten-strömmar.

     

19.  #Men deras fiender dränkte hon för att sedan

vräka upp dem ur det bottenlösa djupet#.


Egyptierna:  deras fiender dränkte visheten.

      De föll ner i Röda havets bottenlösa djup.


20:  #Så kunde de rättfärdiga plundra de gudlösa,

och de lovsjöng, Herre, ditt heliga namn

      och prisade med en mun din hand som stridit

för dem#.

      De rättfärdigas trohet plundrade de gudlösa

lovsjöng den Högste.

     Den högstes heliga namn.

De renhjärtliga prisade med enhetens mun

     Herrens hand som stridit för dem.


21.  #Ja, visheten gav röst åt de stumma

och lät barnen tala rent#.


Vishetens röst vidrörde de stumma tungorna.

      Lät barnen tala med rena tungor. 


¤Syraks bok.  49:16.


16.  #Sem och Set har blivit ärade bland människor,

men över allt levande i skapelsen står Adam#. 


Adam mänsklighetens fader ärad  över allt levande

i skapelsen.

     Fick uppdraget av den Högste  sätta namn

på allt skapat.

        Sem och Set  ärade bland människor.  


SETS FÖDELSE.


Första Moseboken.  4:25.


25.  #Åter låg Adam med sin hustru, och hon födde

en son.

      Hon gav honom namnet Set, "ty" sade hon,

"Gud har skänkt mig ett nytt liv i stället för Abel,

      som Kainn dödade". 


Adams hustru gav sin son namnet Set.

      Adams hustru Eva sa med ödmjukt hjärta,

"Gud har skänkt mig ett nytt liv".

     

SEMS FADER NOA.


Första Moseboken. 5:32.


32.  #När Noa var 500 år blev han far till

SEM, Ham och Jafet#.

   


ÖVERSTEPRÄSTEN  SIMON.


¤Syraks bok.  50:1.


1.  #Översteprästen Simon, Onias son, lät på

sin tid reparera helgedomen och sätta templet

i stånd#.


Översteprästen Simons livs-gärning renovera upp

     helgedomens byggnad.

Låta templet återigen få uppfylla sitt gudomliga syfte.


¤Syraks bok.  50:2. 


2.  #Av honom lades grunden till murverk av dubbel

höjd, ett högt fundament för templets ringmur#.


Av översteprästen Simon lades templets grund  

    lades beskyddandet av templets höga ringmur. 


¤Syraks bok.  50:3.


3.  #På hans tid grävdes en reservoar, en damm

lika stor som Havet i omkrets#.


På Simons översteprästliga tid grävdes en reservoar.

      Damm-resorvoar lika stor Havets omkrets.


¤Syraks bok.  50:4.


4.  #Han var mån om att skydda sitt folk mot olycka

och stärkte stadens försvar mot belägringar#.


Hans kärlek till sitt folk  ville beskydda dem från

     olyckor och faror.

Stärke stadens försvarsmurar mot fiendens belägringar.


¤Syraks bok.  50:5.


5.  #Hur skön var han inte att se i kretsen av sitt folk, när han trädde ut ur rummet bakom

        förhänget#.


Översteprästen Simon blev prisad i sin skönhets

dygder   i kretsen av sitt egna folk.


¤Syraks bok.  50:6.


6.  #Han var som morgonstjärnan bland molnen,

som fullmånen på festdagarna#.


Hans livsstil jämfördes med morgonstjärnan

bland molnen.

       Hans livsföring jämfördes med fullmånen

i klara skenet om natten vid fest-dagarna.


¤Syraks bok.  50:7.


7.  #Som solen när den lyser på den Högstes

tempel, som regnbågen när den skimrar

      bland glänsande moln#.


Hans renhjärtlighet  och o-strafflighet  jämfördes med solens solstrålars härlighet när den lyser

         på den Högstes tempel.

Regnbågens vackra färgers utstrålning när

den visar sig bland glänsande moln.


¤Syraks bok.  50:8.


8.  #Som blommande rosor i vårens tid, som liljor

där källsprång bryter fram, som skogarna

      på Libanon en sommardag#.


Jämföras med som blommande rosor

      i vårens sköna tid. 

Liljorna närvaro där det friska källsprånget

bryter fram.


Syraks bok. 39:13-15.


13.  #Lyssna till mig, mina fromma söner,

så skall ni grönska som rosenbusken vid bäcken#.


Lyssna i lydnad till mig.

       Mina milda saktmodiga söner  så skall ni

grönska som blomstrande rosenbuskar.


14.  #Ni skall sprida vällukt som rökelsen och gå

i blom som liljan.

      Sprid er vällukt, stäm upp er lovsång och prisa

Herren för alla hans verk#.


Sprid er kunskaps vällukt av saktmod och mildhet.

       Saktmodets och mildhetens rökelse inför

den Högstes ansikte.

      Låt er livsstil vara i blom som liljans

blomster prakt.

        Stäm upp med tiosträngad lovsång och prisa

Herren för allt skapat.


15.  #Förkunna hans namns storhet, tacka och lovsjung honom med sånger och med spel

     på lyra.

Med dessa ord skall ni prisa honom#.


I tacksamhet lovsjunga honom med sånger.

     Frimodigt förkunna  hans namns storhet. 


¤Syraks bok.  50:9.


9.  #Som brinnande rökelse på fyrfatet, som ett  kärl, hamrat av gidiget guld och prytt med

      alla slags ädla stenar#.


Jämföras med brinnande rökelse på fyrfatet.

       Fyrfats kärlet hamrat av gidiget guld.

Fyrfatet prytt med alla slags ädelstenars skönhet.


¤Syraks bok.  50:10.


10.  #Som ett olivträd, dignande av frukt, och som

en cypress som når ända upp bland molnen#.


Olivträdets oliver  visar sina dignande frukter.

         Cypressträdet i sin växt når ända upp

bland molnen.

  

¤Syraks bok.  50:11.


11.  #När han tog på sig den lysande skruden

och klädde sig i sin fulla ståt och sedan steg upp

       på det heliga altaret, spred han glans över

hela tempelgården#. 


Översteprästen Simon klädde på sig den ståtliga

       lysande skruden.

Steg sedan upp på det heliga altaret.


MOSE HANS SAMTIDA.


Syraks bok. 45:7-13.

 

¤Syraks bok.  50:12.


12.  #Och när prästerna räckte honom köttstyckerna medan han själv stod vid altarhärden,

      stod hans bröder i en ring runt honom;

de var som en cederskog på Libanon, som

     dadelpalmer omgav de honom#. 


Prästerna sträckte översteprästen Simon de  offrade köttsstyckerna stod han själv vi

      altarhärden.

Stod hans prästbröder runt altar-ringen.

      De liknade cederskogen på Libanon.

Omgavs av dadelpalmer i sitt prästliga tjänande. 


¤Syraks bok.  50:13.   


13.  #Alla Arons söner stod där i sin glans med offergåvorna till Herren i sina händer inför

        hela Israels menighet#.


Arons söner var närvarande vid altarringen

         i sin strålglans med heliga offergåvor.

I sina händer frambar dem inför Israels menighet.


¤Syraks bok.  50:14.


14.  #Som avslutning av altartjänsten fulländade

han offret till allhärskaren, den Högste:#.


Som avslutning av altartjänsten fulländade

översteprästen Simon offret till allhärskaren,

      den Högste. 


¤Syraks bok.  50:15.


15.  #Han sträckte ut handen efter offerskålen

och lät druvans blod rinna ut.

       Han hällde det över altarets fundament

till vällukt åt den Högste, konungen över allt#.


Sträckte han ut sin hand efter offer-skålen

          låt druvans offer-blod rinna ut.

Hällde det över altarets fundament.

        Druvans offerblod  vällukten inför den Högste.

Den Högste konung över allt skapat.

 

¤Syraks bok.  50:16.


16.  #Då bröt Arons söner tystnaden: den blåste

i silvertumpeterna och lät dem ljuda med

       mäktig klang, för att den Högste skulle

minnas folket#.


Arons söner bröt tystnaden.

      Sönerna blåste i silvertrumpeterna.

Lät silvertrumpeterna ljuda med mäktig klang.

      Mäktiga klangen skulle påminna folket

om den Högste.


¤Syraks bok.  50:17.


17.  #I samma ögonblick föll de allesammans

på en gång ner med ansiktet mot marken

       för att tillbe sin herre, allhärskaren,

den högste Guden#.


När mäktiga klangen hördes föll de allesammans

på en gång ner.

      Föll ned på sina ansikten mot marken,

för att tillbe sin Herre, allhärskaren.

      Allhärskaren den högste Guden.

  

¤Syraks bok.  50:18.


18.  #Kören stämde upp sin lovsång, den sköna

musiken ljöd med full styrka#.

Kören stämde samtidigt upp sin lovsång.

    Den sköna musiken ljöd med tillbedjans

fulla styrka.


¤Syraks bok.  50:19.


19.  #Och Herrens, den Högstes, folk låg försänkt

i bön inför den Barmhärtige, tills den heliga 

       ceremonin var fullbordad och de hade

avslutat gudtjänsten#.


Herren, den Högstes folk låg ödmjukt i bön

     inför den Barmhärtige.

Var i ödmjuk bön tillbedjan tills ceremonin

var fullbordad. 


¤Syraks bok.  50:20.


20.  #Då steg översteprästerna ner och lyfte sina

händer över israeliternas hela menighet

       för att utdela Herrens välsignelse och med stolthet uttala hans namn#.


Efter avslutad gudtjänst steg översteprästerna

     ner och lyfte sina välsignade händer över

israeliterna.  


Israeliternas hela menighet utdelade

     Herrens välsignelser  med stolthet uttalade

den Högstes namn.


¤Syraks bok.  50:21.


21.  #Och ännu en gång föll folket ner för att ta emot välsignelsen från den Högste#. 


Återigen föll föll folket ner  för att ta emot

     Herrens välsignelse.


      


    
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se