Alla inlägg den 24 november 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2017 15:01

KUNGAR OCH PROFETER I JUDA RIKE.


¤Syraks bok.  48:17.


17.  #Hiskia befäste sin stad och ledde in

Gichonkällan i den, han högg sig genom klippan

       med yxa och byggde dammar för vattnet#. 


Beskrivning av Hiskias livs-verk.


ASSYRIENS KUNG SANHERIB ANGRIPER


     JUDA OCH JERUSALEM

         "2 Krönikeboken.  32:2-5.


¤Syraks bok.  48:18.


18.  #Under hans regering gick Sanherib till angrepp

och sände Rab-Sake lyfte sin hand mot Sion

       och talade övermodigt stora ord#.


Under Hiskias regeringstid assyriens Kung

     Sanherib till angrepp.

Talade övermodigt stora ord i sin stolthet.


HISKIA KUNG ÖVER JUDA.


Andra Kungaboken.  18:1-12.


ASSYRIENS KUNG SANHERIB ANGRIPER JUDA


OCH JERUSALEM.


Andra Moseboken. 18:13-36.


JESAJAS PROFETIA MOT SANHERIB.


Andra Moseboken.  19:20-34.


JERUSALEM RÄDDAS OCH SANHERIB FÅR


SITT STRAFF.


Andra Moseboken.  19:35-37.


¤Syraks bok.  48:19.


19.  #Då bävade de, och deras händer darrade;

de våndades som födande kvinnor#.


Folket såg Herrens vredes handlingar grep

      de av fruktan folkets händer darrade.

Kände födslovåndor som födande kvinnor.


¤Syraks bok.  48:20.


20.  #Men de åkallade Herren, den Barmhärtige,

och sträckte sina händer mot honom.

        Den helige hörde dem genast i sin

himmel och sände dem räddning genom Jesaja#.


I sina födslovåndor gripna av den Allsmäktiges

vrede åkallade de Herren.

        Den barmhärtige såg deras ödmjuka utsträckta

händer mot  honom.

       Den helige hörde dem i sin nöd.

Från sin himlen sände han dem hjälp genom

    profeten Jesaja.


¤Syraks bok.  48:21.


21.  #Han krossade assyriernas här, hans ängel

tillintetgjorde den#.


I sin barmhärtighet krossade han fiendens

här assyrierna.

       Herrens ängel tillintegjorde deras här.


¤Syraks bok.  48:22.


22.  #Ty Hiskia gjorde det som behagar Herren

och följde rubbligt sin fader Davids väg.

      Den som ledde honom var Jesaja,

den store profeten, osviklig i sina syner#.


Kung Hiskia behagade Herren i ord och handling.

     Följde sin fader Davids väg i trohet.

Store profeten Jesaja gav honom vägledning.

        Profeten trovärdig i sina syner.


¤Syraks bok.  48:23.


23.  #På hans tid vände solen om, och han förlängde

kungens liv#.


Under Hiskia regeringstid  vände solen om.

       Förlängde hans livstid med 15 år.

Jesaja bok.  38:1-8.

 

¤Syraks bok.  48:24.


24.  #Med sin andes kraft såg han vad slutet skall bli och tröstade dem som sörjde i Sion#.


TRÖSTANDE ORD TILL GUDS FOLK.

       Jesaja bok.  40:1-11.


GUDS STORHET.

       Jesaja bok.  40:12-31.


¤Syraks bok.  48:25. 


25.  #Han förutsade allt som skall ske i framtiden

och avslöjade det fördolda innan det inträffat#.


Profeten Jesaja förutsade framtiden.

         Avslöjade det fördolda innan det inträffat.

  
Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2017 15:00

JESUS SYRAKS BOK.  48:1-16.


DET DELADE RIKET.  DEL2.


¤Syraks bok.  48:1.


1.  #Sedan framträdde Elia, den glödande profeten,

vars ord flammade som en fackla#.


Profeten Elia glödande profeten.

      Hans muns ord flammade som en brand-fackla.


ELIA OCH KORPARNA.

      Första Konungaboken. 17:1-6.


ELIA HOS ÄNKAN I SAREFAT.

      Första Konungaboken. 17:7-24.


ELIA OCH OBADJA.

      Första Konungaboken. 18:1-15.


ELIA OCH BAALSPROFETERNA PÅ KARMEL.

      Första Konungaboken.  18:16-46.


BÖNENS KRAFT.

  

Jakobs brev. 5:17.


17.  #Elia var en människa som vi, men när han bönföll Gud om att det inte skulle regna kom

       inget regn över landet på tre och halvt år#.


Elia en bönens man känd i andevärlden.

       Bönföll Gud om att det inte skulle regna.

Gud lyssnade på hans begäran.

       Regnet saknades under tre och halvt år.


18.  #Sedan bad han igen, och då gav himlen regn,

och jorden lät sin gröda växa#.


Efter de tre och halvt åren bad Elia igen.

       Bönens man Elia bad igen då gav himlen

återigen regn.

       Regnet på jorden gav grödan växt-kraft.


 Syraks bok.  48:2.


2.  #Han sände hungersnöd över folket och blev genom sin heliga iver mångas död#.


Profeten Elia sände hungersnöd över folket

    genom sin heliga iver mångas död.


¤Syraks bok.  48:3.


3.  #Med Herrens ord höll han himlen stängd,

och tre gånger kallade han ner eld därifrån#.


Herrens ord uttalat ur Profetens mun höll

himlen stängd från regn.

      Tre gånger kallade han ned eld från himlen.  


¤Syraks bok.  48:4.


4.  #Hur ärad blev du inte, Elia, för dina underverk!

Vem kan berömma sig av att vara din like?#


Profeten Elia blev ärad för sina under-verk.

      Vem kan berömma sig av sådana underverk.


¤Syraks bok.  48:5.


5.  #Du väckte den döde till liv med en Högstes ord,

från dödsriket räddade du honom#.


Uppväckte den döde till liv med den Högstes ord.

      Från dödsrikets boningar räddade du honom.


PROFETEN ELIA UPPVÄCKTE ÄNKANS SON.

      Första Konungaboken. 17:17-24.

      

¤Syraks bok.  48:6.


6.  #Du störtade kungar i fördärvet och lät stormän

dö på sjukbädden#.


NAVOTS VINGÅRD.

       Första Konungaboken.  21:17-24.


ELIA FÖRUTSÄGER ACHASJAS DÖD.

       Andra Konungaboken. 2:1-17.


PROFETENS ORD TILL KUNG JORAM.

       Andra Krönikeboken.  21:12-20.

   

¤Syraks bok.  48:7.


7.  #På Sinai fick du höra om bestraffningen, på Horeb om domen och vedergällningen#.


ELIA VID BERGET HOREB.

         Första Konungaboken. 19:15-18.


¤Syraks bok.  48:8.


8.  #Du smorde kungar till hämnare och profeter till

efterträdare åt dig#.


Profeten Elia smorde kungare till hämnare.

        Smorde dem till sina efterträdare.


¤Syraks bok.  48:9.


9.  #Du fördes till himlen i en flammande stormby,

i en vagn dragen av eldhästar#.


Profeten Elia fördes i eldsvagnen till himlen

      i en flammande stormvind.

Eldsvagnen dragen av eldhästar.


ELIA TAS UPP TILL HIMLEN.


Andra Konungaboken.  2:11.


11.  #Medan de gick där och talade med varandra

kom plötsligt en vagn av eld och skilde dem åt

      Och i en stormvind for Elia upp till himlen#.


¤Syraks bok.  48:10.


10.  #Du är bestämd för den tiden, står det skrivet,

då du skall mildra vreden innan den blossar upp

       OCH VÄNDA FADERNS HJÄRTA TILL HANS SON

Och återupprätta Jakobs stammar#.


Det står skrivet i ditt rådslut du skall mildra

      vreden innan den blossar upp.

Vända faderns hjärta till hans son.

         Återupprätta Jakobs tolv stammar.   


¤Syraks bok.  48:11.


11.  #Saliga de som har fått se dig men också de som har somnat in i kärlek, ty även vi skall få leva#.


¤Syraks bok.  48:12.


12.  #När Elia höljdes i stormbyn fylldes Elisha

av hans ande.

    Under sin livstid vek han aldrig för en furste,

och ingen gjorde sig till herre över honom#.


Profeten Elisha fylldes av profetens Elia ande.

         Elia vek aldrig under sin livstids kallelse

för en furste.

       Ingen gjorde sig själv till herre över honom.


Andra Moseboken.  2:9-14.


¤Syraks bok.  48:13.


13.  #Ingen uppgift var honom för svår, och efter

hans bortgång profeterade hans kropp#.


Ingen uppgift för svår för Profeten Elisa.

        Vid hans bortgång profeterade hans kropp.


ELISHAS GRAV.


Andra konunga boken. 13:21. 


21.  #En gång under en begravning fick några israeliter syn på ett sådant rövarband.

      De kastade liket i Elishas grav

och försvann därifrån.

      Men när den döde kom i beröring med Elishas

benknotor fick han liv igen och reste sig upp#.


¤Syraks bok.  48:14.


14.  #Medan han levde gjorde han sällsamma ting,

och även döden var hans gärningar

      förunderliga#.

Under Elisas jorde-liv gjorde han förunderliga ting.

         

¤Syraks bok.  48:15.


15.  #Trots allt detta omvände sig inte folket

och upphörde inte med sina synder förrän de

       släpades som krigsbyte från sitt land

och skingrades över hela världen så att bara

       en ringa rest blev kvar av folket,'

bland dem en furste av Davids ätt#.  


Trots Profeten Elisas förunderliga gärningar

       omvände inte sig folket från sina synder.

Skingrades som krigsbyte över hela världen.

      Ringa rest blev kvar av folket

enn furste av Davids ätt.


DET DELADE RIKET EFTER KUNG SALOMO.

         Syraks bok. 47:21-24.

 

¤Syraks bok.  48:16.


16.  #Några av dem gjorde det som behagar

Herren, andra begick ständigt flera synder#.  


Syraks bok. 49:4.


4.  #Förutom David, Hiskia och Josia gjorde sig

alla skyldiga till brott.

     en Högstes lag övergav de, och konungarna

i Juda gick under#. 


David, Hiskia och Josia övergav aldrig

     den Högstes lag.  Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2017 15:00

JESUS SYRAKS BOK.  47:23-25.


DET DELADE RIKET.  DEL.1


¤Syraks bok.  47:23.


23.  #När Salomo gick till vila hos fäderna lämnade

han efter sig sin son, en dåre bland sitt folk,

       helt utan förstånd:

Rehabeam, vars beslut drev folket till uppror.

       Och Jerobeam, Nevats son, fick Israel

att synda, han ledde Efraim in på syndens väg#.


Kung Salomo gick till vila hos fäderna

     lämnade han en dåraktig son Rehabeam

efter sig.

      Dåren utan vist förstånd.

Rehabeam drev folket till uppror mot Herrens lag.

       Jerobeam, Nevats son, fick Israeliterna

göra syndfulla gärningar.

       Han vilseledde Efraim in på syndens väg.


KUNG SALOMOS DÖD.

      Första Konungaboken. 11:41-43.


MOTSTÅND MOT KUNG REHABEAM.

        RIKET DELAS.

      Första Moseboken. 12:1-19.


JEROBEAM KUNG ÖVER ISRAEL.

         HANS SYND.

      Första Konungaboken.  12:20-33. 


¤Syraks bok.  47:24.


24.  #Deras synder blev omåttligt stora, till de

tvingades bort från sitt land#.


Deras o-måttligt stora synder drev dem till

andligt avfall.

       Tvingades bort från sitt land. 


ISRAELITERNA FÖRS BORT FRÅN SITT LAND.

       Andra Konungaboken. 17:20-23.


¤Syraks bok.  47.25


25.  #Allt slags ondska ville de pröva på,

ända tills straffet drabbade dem#. 


Deras andliga ondska gjorde att de vill pröva på

alla slags ondskefulla gärningar.

        När deras syndamått var fyllt blev de straffade. 

        
Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se