Alla inlägg den 3 november 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 november 2017 21:41
DEN FÖRSTA KUNGATIDEN.


¤Syraks bok.  46:13.


13.  #Samuel var älskad av Herren, en Herrens profet

som grundade kungadömet och smorde furstar

        över hans folk#.


Samuel född av o-fruktsamma Hanna.

        Samuel älskad av Herren.

Samuel en Herrens utvalde profet.

      Samuel grundade kungadömet.

Samuel Herrens profet smorde furstar över

       Herrens utvalda folk.


SAMUEL DOMARE ÖVER ISRAEL.

     Första Samuelsboken. 7:2-17.


FOLKET BEGÄR EN KUNG.

     Första Samuelsboken.  8.1-22


SAMUEL MÖTER SAUL.

      Första Samuels boken. 9:1-26a.


SAUL BLIR SMORD TILL FURSTE ÖVER ISRAEL.

      Första Samuelsboken. 9:26b-10:1-16.


SAUL VÄLJS TILL KUNG.

      Första  Samuelsboken. 10:17-27.


¤Syraks bok.  46:14.


14.  #Han skipade rätt bland folket efter Herrens

lag, och Herren kom Jakobs ättlingar till hjälp#.


Samuel skipade rättvisa bland folket efter

Herrens lag.

      Herren hjälparen till Jakobs ättlingar.


Första Samuelsboken. 7:15-17.


15.  #Så länge Samuel levde var han domare

över Israel#.


16.  #Varje år han runt till Betel, Gilgal och Mispa

och skipade rätt på var och en av dessa platser#.


Samuel var domare i Betel Gilgal och Mispa.

     Skipade rättvisa på dessa platser efter

Herrens lag. 


17.  #Sedan vände han tillbaka till Rama:

där bodde han och därifrån styrde han Israel.

    Där byggde han också ett altare åt Herren#.

   

¤Syraks bok.  46:15.


15.  #Genom sin tillförlitlighet blev han berömd

som profet, hans ord bevisade att hans syner

      var sanna#.


Samuel trogen sin kallelse blev berömd som

Herrens profet.

       Hans profetiska ord bevisade hans syners

trovärdighet.


HERREN UPPENBARAR SIG FÖR SAMUEL.


Första Samuelsboken. 3:19-21.


19.  #Samuel växte upp, och Herren var med honom och lät allt vad han sagt gå i uppfyllelse#.


20.  #Det blev klart för hela Israel, från Dan till

Beer sheva, att Herren hade betrott Samuel

      med att vara hans profet#.


21.  #Herren fortsatte att visa sig i Shilo.

Genom sitt ord uppenbarade han sig där Samuel,

    och vad Samuel sade nådde ut till hela Israel#.      

¤Syraks bok.  46:16.


16.  #När hans fiender anföll från alla håll

åkallade han Herren, härskaren, och offrade

      ett dilamm åt honom#.


När Samuels fiender anföll från alla håll åkallande

han Herren härskarens hjälp.


I tacksamhet offrade felfritt dilamm åt honom.


SAMUEL DOMARE ÖVER ISRAEL.

       Första Moseboken. 7:7-14.

      

¤Syraks bok.  46:17.


17.  #Då lät Herren åskan dåna från himlen

och lät sin röst ljuda i mullret#.


Offret av dilammets välbehag inför Herrens ansikte

      lät Herren åskans dån ljuda från himlen

lät sin hörande röst ljuda i åskans muller.  


¤Syraks bok.  46:18.


18.  #Han tillintetgjorde furstarna från Tyros

och alla filisteernas hövdingar#.


Samuel tillintetgjorde furstarna från Tyros

och alla filisteernas upproriska hövdingar. 


¤Syraks bok.  46:19.


19.  #Innan han gick till den eviga vilan bedyrade

han inför Herren och hans smorde:

     "Inte så mycket som ett par skor har jag tagit

från någon människa".

      Och ingen kunde anklaga honom för något#.


Innan profeten Samuel gick till sin eviga vila

    bedyrade han inför Herren och hans smorde:

Bevittnade om sitt rättfärdiga liv.


SAMUELS AVSKEDSTAL.

     Första Samuelsboken. 12:1-26.


SAUL HOS ANDESKÅDERSKAN I EN-DOR.

     Första Moseboken. 28:3-19. 

 

¤Syraks bok.  46:20.


20.  #Även efter sin bortgång profeterade han

och röjde för kungen när han skulle dö.

      Ur jorden lät han sin röst höras för att med sin profetia hejda folkets laglöshet#.


Efter sin jordiska bortgång profeterade han.

        Verksam ur jorden med sin röst.

Lät sin röst höras med sin profetia hejda

        folkets laglöshet.  


 

    


Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 november 2017 21:41

7800a.  O-moraliska tungan talar o-moraliska Ord.


7800b.  Moraliska tungan talar moraliska Ord.


7800c.  O-moraliska tungan  tillgänglig  för Alla.


7801a.  Moraliska tungan tillgänglig  för  Alla.


7801b.  O-moraliska tungan  o-nyttig  för  Alla.


7801c.  Moraliska tungan nyttig  för  Alla.


7802a.  O-moraliska tungan  sårande  för  Alla.


7802b.  O-moraliska tungan  ärar  o-moraliska

lagarna och paragraferna.


7802c.  O-moraliska tungan  talar först  sedan tänker inte på sitt dåraktiga tal.


7803.  Lyssnande tungan  tänker först  innan den

väljer tala vid rätt tid.


7804a.  Perfektionismen  tillgänglig  för  Alla.


7804b.  Perfektionismen  onyttig  för Alla.


7804c.  Perfektionismen  spelar på  högmodet.


7805a.  Perfektionismen  skadlig och smärtsam.


7805b.  Perfektionismen  glädje-fattig.


7805c.  Perfektionismen  tung att bära.


7806aa.  Perfektionismen  försöker vara fullkomlig.


7806b.  Försöker vara fullkomlig i sig själv

ärar perfektionismen.


7807a.  Laglösheten  spelar på  ondskan.


7807b.  O-moralen  spelar på  ondskan.


7808.  Ödmjukheten formbar låter andra gå

före sig själv.


7809.  Vara fri från  rädslan  vara fullkomlig.


7810.  Väderleks-talande  människor  har sitt

sinne och hjärtats liv  i  tomheten & få-fängan.


7811.  Omsorgs-fulla & hjälp-samma händer.


7812. O-självtänkande människor  -----------

förstånds-handikappade människor

       lever livet i undervärderat  människo-värde.


7813.  Tillrättavisa dominantiska personer

skapar  ordstridigheter  strids-lystenheter.


7814.  Under-värderade människor  saknar

människo-värdet.


7815. Bättre få simma i barmhärtighetens hav

än i o-barmhärtighetens hav.


7816a.  Ljusets strålar  hjärtats glädje.


7816b.  Ljusets strålar  livets strålar i

sorgsna hjärtan.


7816c,  Ljusets strålar  värmande strålar

vederkvicker  frusna  kalla  hjärtan.


7817.  Lag-lösheten gör sig nytta av o-moraliska

lagarna.


7817b.  Lag-lösheten hittar nya laglösa lösningar

vara lagens överträdare.


7817c.  Lag-lösheten sin egen lag

laglöshetens lagar  lagens överträdare.


7818.  Pefektionister  går sin egen väg

gör upp sina egna planer i tro  vara sig

     själv-fullkomlig.


7819.  Pefektionisten  gör alltid bra saker.


7819b.  Perfektionisten tror sig aldrig göra

några misstag  själv-tänkande i vad han gör.


7819c.  Perfektionisten behöver inte andras

råd-givning.


7820.   Känslo-livets  faror.


7821.  Laglösheten blommar i o-moraliska lagars

blomstrande jordmån.


7822.  Underhålla rädslan ger sömnlösa nätter.


7823.  Tanken på bestraffning  ger rädsla

och sömnlösa nätter.


7824.  Bestraffning  ger straff-åtgärder.


7825.  Straff-åtgärder  ger dryga böter.


7826.  Dryga böter  kostsamma.


7827.  Kostsamma böter  påverkar ekonomin.


7828.  Oroliga  och  sorgsna hjärtan  glädje-fattiga.


7829.  Övermodige själv-upptagen med sig

egen-kära vilja.


7830a.  Egen-kära viljan allt för den övermodige.


7830b.  Egen-kära viljan allt för den stoltes  liv.


7830c.  Egen-viljan dyrbar för den högmodige.


7831a.  Bättre bemöta stridslystnes ord med

saktmodets leende än med stridiga ord.


7831b.  Bättre bemöta häftiges ord med

saktmodets leende än med häftiga ord.


7831c.  Bättre bemöta ilsknes ord med saktmodets

leende än med ilskna ord.


7832.  Leva i vilan & glädjen  glädje-fyllt liv.


7833.  Livet  i  ömhetens och tålamodet

Själs-livets läkedom.


7834a.  Tungans skvallerier & bak-talerier inte

hälso-samma.


7834b.  Tungans skvallerier & bak-talerier

skapar o-vänskap  kiv  splittring.


7834c.  Tungans skvallerier & bak-talerier

föraktar tystnadens gemenskap.


7835a.  Elakheten och själ-viskheten  föraktar

snällheten och godheten.


7835b.  Elak-heten & själviskheten  föraktar

vänlighetens gemenskap.


7835c.  Elakheten  och  själviskheten  egosismens

godas vänner.


7836a.  Sveket  &  ill-viljan älskar inte kärleken.


7836b.  Sveket  och  ill-viljan  egoismens

goda vänner.


7836c.  Sveket  & ill-viljan  falskhetens  och

lögnens goda vänner.


7837.  Fräcka människor  övermodiga människor.


7838.  Skrytsamma människor  övermodiga människor.


7839.  Tanklösa människor  förvirrade människor.


7840.  Trolösa människor  ärar  trolösheten.


7841.  Kärleks-lösa människor  föraktar  kärleken.


7842.  Hjärtlösa människor  härdhjärtade människor.


7843.  Strids-lystna männniskor  vän med

tal-trängda tungan.


7844.  Uppfinnes-rika människor i ondskan.


1.  Laglösheten utförs av uppfinnes-rika människor

i ondskan.


2.  Stifta o-moraliska lagar utförs av uppfinnes-rika

människor i ondskan.


7845.  Högmodet & föraktet  talar fräcka ord.


7846a.  Godheten  tillgänglig  för den gode.


7846b.  Snällheten  tillgänglig  för den snälle.


7846c.  Vänligheten  tillgänglig  för den vänlige.


7847.  Vänlige bjuder på vänligt leende.


7848.  Snälle bjuder på snällt leende.


7849.  Gode bjuder på godhetens leende.


7850a.  Vänlige svarat ja på vänlighetens inbjudan.


7850b.  Snälle svarat ja på snällhetens inbjudan.


7850c.  Gode svarat ja på godhetens inbjudan.


7851.  Tanklöse lever i tanklösheten.


7852.  Tänklöse ärar tanklösheten.


7853.  Förvirrige lever i förvirringen.


7854.  Förvirrige ärar förvirringen.


7855.  Den rädde  lever i rädslan.


7856.  Den rädde ärar rädslan.


7857.  Bättre vara ledsen och orolig än

bitter & besviken.


7858.  Vara sanningens tjänare och tjänarinna.

              sprider sanningens ljus.

                   lever i sanningen.

                      lögnens mörkret känner rädsla

inför sanningen.


7859.  Ödmjukhetens tjänare och tjänarinna fri

från vara högmodets tjänare och tjänarinna.


7860.  Liv-lös tunga kan inte tala.


7861.  Liv-givande tunga kan tala ord.


7862a.  Liv-lös tunga kan inte försvara sig.


7862b.  Liv-givande tunga kan försvara sig.


7863.  Leendet torkar den sorgsnes tårar.


7864.  Rädslan fångar seendet hörseln

vara hennes redskap.


7865.  Ödmjuke  sprider  sitt ödmjukhet bland

sina vänner.


7866a.  Fri från häftigheten  slav under saktmodet.


7866b.  Fri från ilskenheten  slav under saktmodet.


7866c.  Fri från vreden  slav under saktmodet.


7867.  Slöseri med tiden.


7868.  Ond vilja --- god vilja.


7869.  Vara  saktmodig istället  vara ilsknes tjänare

slav och träl.


7870a.  Vara Homo-tjänare  och  tjänarinna.


7870b.  Homo-livet själv-valt liv.


7870c.  Homo-livet  ärar sam-könade par.


7881.  Dårens soglöshet  sämre  än  vises glädje.


7872.  In-bilskhet  skvaller  förtal.


7873.  O-moget känslo-liv  låter sig påverkas

av vädret.


7874.  Moget känslo-liv låter sig inte styras av

vädret.


7875.  Känslo-livet påverkas av seendet tankarna

hörandet.


7876.  O-moraliska lagarna  bjuder  in laglösheten.


7877.  Tungan visar människors moraliska mognad.


7878a.  Visad trohet mot stillheten och ärligheten

aldrig förlora dem.


7878b.  Visad trohet mot stillheten och ärligheten

vara deras vänner för livet.


7879a.  Problem-fyllt samhälle äras av laglösheten.


7879b.  O-moraliska lagar  ärar  problem-fyllt samhälle. 


7880a.  Saktmodigt hhjärta vidrört av saktmodigheten.


7880b.


7880c.


7881.  Oroliga och förvirrade tankar  har ingen framtid på jorden.


7882.  Känslo-livets feinder  & o-vänner  förstör


7883a.  Flitiga händer tillgängliga för de

som söker dem. 


7883b.  Flitiga händer alltid nyttiga.


7883c.  Flitiga händer  ärar  flitigheten.


7884a.  Tal-trängd  tunga  dåraktig tunga.


7884b.  Pratsam tunga  dum-dristig tunga.


7884c.  Pratsjuk  tunga  tank-lös tunga.


7885a.  Tålamodet räddar från högmodet.


7885b.  Saktmodet  räddar  från vreden.


7885c.  Saktmodet  räddar  från häftigheten.


7885d.  Saktmodet  räddar  från ilskenheten.


7886.  Modlösheten vill göra sig till Herre

över känslo-livet.


7887.  Meningslösheten  tomheten  fåfängligheten

värdesätter inte livet.


7888a.  Högmodige har högmodets  halskedja

somm prydnad runt sin högmodiga hals.


7888b.  Ödmjuke har ödmjukhetens halskedja

som prydnad runt sin ödmjuka hals.


7888c.  Saktmodige har saktmodighetens halskedja

som prydnad runt sin saktmodiga hals.


7889.  Makt-lystnad makt-kärleken makt-begär

Tyranneri.


7890.  Maktlystenheten  äregirig  stolt  stormodig

ärelysten ärekär  egen-kärlek.


7891a.  Rädslan saknar sinnesron & sinnesfriden.


7891b.  Sinnesfridens och sinnesrons inte

intresserad av rädslan.


7891c.  Rädslan  sinnesfriden  och  sinnesron

inte intresserade av varandra.


7892.  Saknas intresset för varandra  umgås man

inte med varandra.


7893a.  Bemöta människo-fruktan med

kärlekens leende.


7893b.  Lögnen  och  människo-fruktan goda vänner.


7893c.  Lögnen  och  människo-fruktan föraktar

kärlekens omsorg.


7893d.  Människofruktan väntar på bestraffning.


7894.  Ödmjuke ser ödmjukheten som sin

goda förebild.   Villig vara ödmjukhetens följeslagare.


7895a.  Ödmjukhetens viloplats från högmodets

o-barmhärtighet.


7895b.  Ödmjukhetens viloplats från övermodets

o-barmhärtighet.


7895c.


7896a.  Ödmjukhetens tröstande hjälp från

högmodets egen-vilja.


7897a.  Inte låna tankarna till förtalet.


7897b.  Inte låna tungan till förtaliga ord.


7897c.  Inte låna läpparna till förtaliga ord.


7898.  Fridfyllt hjärta sprider sinnesro och sinnesfrid.


7899.  Glädje-fyllt hjärta sprider glädje

där sorgen råder.   
Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 november 2017 21:40INVANDRINGENS OCH DOMARTIDENS STORMÄN.


¤Syraks bok.  46:1.


1.  #En hjälte i strid var Josua, Nuns son,

Moses efterträdare som profet.

     Han blev vad hans namn betyder, er stor räddare för Herrens utvalda, och straffade fienderna

        när de gick till angrepp, så att Israel

kunde ta landet i besittning#.


Beskrivningen om Josuas livsgärning:

      Hjälte i striden.

           Mose efterträdare som profet.

                Hans namn Josua betyder "stor räddare".

Stor räddare för Herrens utvalda folk.

       Straffade hans egendomsfolks fiender.

Israels folk intog besegrade folkets land.  


Femte Moseboken.  1:38.


38.  #Men Josua, Nuns Son, som är din tjänare,

skall få komma dit.

       Ingjut mod i honom, ty han skall göra landet

till Israels egendom#.


Josua, Nuns Son, Moses tjänare, får komma in

i landet. 

     Ingjuta mod i hans hjärta vara frimodighetens tjänare.   Tillåter inte sitt hjärta gripas av rädslan.

     Bättre vara frimodighetenes tjänare & tjärinna än rädslans tjänare och tjänarinna.

    Eviga löftet göra landet till Israels egendom.


Femte Moseboken.  34:9.


9.  #Josua, Nuns son, hade fyllts av vishetens ande

när Mose lade sina händer på honom.

       Israeliterna lyssnade på honom och gjorde

som Herren hade befallt Mose#.


Mose lade sina händer på Josua fylldes av vishetens ande.

         Israeliterna var honom lydig gjorde allt

vad Herren hade befallt honom göra.

 

        ÖVERGÅNGEN AV JORDAN FÖRBEREDS.

Josua bok.  1:1-9. 


¤Syraks bok.  46:2.


2.  #Vilken ära vann han inte när han grep in och vände sitt svärd mot städerna#!


Josuas ära vanns när han i frimodighet grep

in med sitt svärd mot städerna.

      Frimodigheten ger stor lön.


Hebreerbrevet.  10:38.


38.  #Ge inte upp i er frimodighet, den skall

rikligen belönas#.

    Frimodigt hjärta ger inte upp.

           Frimodigt hjärta väntar på sin belöning. 


ERÖVNINGEN AV JERIKO.


Josua bok. 6.


ERÖVNINGEN OCH ÖDELÄGGELSEN AV AJ.


Josua bok. 8. 


JOSUA  INTAR OCH FÖRSTÖR SEX STÄDER.


Josua bok. 10:28-43. 


JOSUA ERÖVRAR HASOR.


Josua bok.  11:1-15.


ÅTRBLICK PÅ ERÖVINGEN AV LANDET.


Josua bok.  11:16-23.


¤Syraks bok.  46:3.


3.  #Vem före honom hade stått så stark som han!

Så var det också Herrens krig han förde#.


Herrens tjänare Josua förde Herrens krig.

         Josua stark i sina erövringar.


JOSUA BESEGRAR DE FEM AMOREISKA


KUNGARNA.

        Josua bok.  10:6-14.


¤Syraks bok.  46:4.


4.  #Ja, det var han som fick solen att vända om,

så att en dag blev lång som två#.


Josua fick solen lydigt vända en dag blev

två dagar. 


¤Syraks bok.  46:5.


5.  #Han åkallade den högste härskaren när fiender anföll från alla håll, och Herren, den Väldige,

        bönhörde honom med en våldsam skur av

hagelstenar#.


Josua åkallade den högste i striden  fiender

anföll från alla sidor.

          Herren, den Väldige bönbörde Josuas böner.

Gav en våldsam skur av hagelstenar över 

     fienderna. 


¤Syraks bok.  46:6.


6.  #Den vräkte ner över fiendefolket och förintade

motståndarna på sluttningen, för hans vapenmakt

       skulle bli känd för hedningarna; ty deras

krig var ett krig mot Herren, men Josua

       följde Härskaren#. 


Skurar av vassa hagelstenar  förintade  fiende-folket.

      Josuas vapenmakt bland känd inför hedningarna.

        Josua följde lydigt Häskaren.

Josua bok.  14:8-15.


¤Syraks bok.  46:7.


7.  #Medan Mose levde gjorde han en välgärning

tillsammans med Kalev, Jefunnes son,

       genom att göra motstånd mot menigheten,

så att folket hindrades från synd och det ondsinta

       knotandet tystades#.


Mose levde när Josua gjorde välgärning

tillsammans med Kalev, Jefunnes son.

      Gjorde motstånd mot menigheten:

Folket hindrades från göra synd.

         Ondsinta knotandet tystades.


FOLKET REVOLTERAR  UNDER MOSE TID.

       Fjärde Moseboken. 14:1-10.


MOSES BÖN FÖR FOLKET.  

    

          HERRENS SVAR.

Fjärde Moseboken.  14:11-38.


¤Syraks bok.  46:8.


8.  #Bara dessa två överlevde av en här på

sexhundra tusen man, och de ledde folket till

       dess arvslott, till landet som flödar av mjölk och honung#.


Josua och Kalev överlevde av en här på

sexhundra tusen man.

            De ledde folket dess arsvlott.

Löfteslandet som flödar av mjölk och honung.


Andra Moseboken. 12:37.


37.  #Israeliterna bröt  upp fram Ramses mot

Suckot, ungefär 600 000 män till fots,

       föruom kvinnor och barn#.


Fjärde Moseboken. 26:65.


65.  # Om dem hade Herren sagt: "De skall möta

döden i öknen".

        Och ingen fanns längre kvar av dem, utan Kalev, Jefunns son, och Johsua, Nuns son#.


HUR GUD VEDERGÄLLER.


Syraks bok.  16:10.


10.  Samma öde fick de sexhundra tusen i öknen,

som gaddat sig samman i förhärdelse#.

     Förhärdade hjärtan  hårdnackade hjärtan.

lyssnar inte lyder inte.

        Vill göra sin egen vilja.     


¤Syraks bok.  46:9.


9.  #Herren gav Kalev krafter som han fick behålla till ålderdomen, så att han nådde fram till bergen

      i landet och hans ätt fick sin arvslott där#.


Kalev fick behålla sina krafter till ålderdomen.

    Hans ätt fick sin eviga arvslott fram till

berget Hebron i landet.


Josua bok. 14:13-15.


13.  #Då välsignade Josua Kalev, Jefunnes son,

och gav honom Hebron som egendom#.


Josua välsignade Kalev gav honom berget Hebron

som egendom.


14.  #Och eftersom kenissen Kalev, Jefunnes, son,

varit Herren, Israels Gud, trogen, är Hebron hans

       egendom än i dag#.


Kenissen Kalev, Jefunnes, son, hans trohet belönades fick berget Hebron som egendom

    för evigt.


15.  #Hebron hette tidigare Kirjat Arba;

Arba var den störste bland anakiterna.

      Nu hade landet ro och slapp krig#.  


¤Syraks bok.  46:10.


10.  #Därigenom skulle hela Israel förstå vilken fördel det är att lyda Herren#.


Lydnadens belöning  ges av lydnad inför

Herrens vilja. 


Syraks bok. 23:27.


27.  #Och de som lever kvar på  jorden skall inse

att ingenting är bättre än att frukta Herren

       och ingenting ljuvligare än att följa hans bud#.


Lyda och följa Herrens bud gör livet ljuvligt.

      Frukta Herren lyda hans vilja.


¤Syraks bok.  46:11.


11.  #Så handlade också var och en i raden av domare.

    De hade ingen tanke på trolöshet, de avföll inte från Herren.

       Må deras minne vara välsignat#.


Domarnas liv deras minnen deras trohet inför Herren välsignades.


HERREN INSATTE DOMARE.

     Domarboken. 2:16-18.


¤Syraks bok.  46:12.


12.  #Och deras ben skjuta skott ur graven!

Må deras namn och rykte gå i arv till de ärorika

      männens avkomlingar!#. 


Domarnas ben skjuter nya skott ur deras gravar.

       Deras namn och rykten ärvs till

de ärorika männens ättlingar.


Syraks bok. 49:10.


10.  #De tolv profeternas ben må skjuta skott

ur graven!

      Ty de ingav Jakob nytt mod och ett fast hopp som blev folkets räddning#.

     

Tolv profeternas ben gav Jakob nytt mod.

       Tolv profeternas ben fast hopp folkets räddning. 

   


Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 november 2017 21:39

JESUS SYRAKS BOK.  45:18.


¤Syraks bok.  45:18.


18.  #Män av annan släkt greps av avund och reste

sig mot honom i öknen, fulla av raseri och vrede:

       männen kring Datan och Aviram liksom

Korach med sitt anhang#.


Männen Datan Aviram och Korach med husfolk

    avundsjukans tjänare och tjänarinnor.

I upproriskhet mot Herrens utvalda tjänare

       fyllda av egoismens raseri och vredesutbrott.


Beskrivning på upproret mot Mose och Aron.

      Fjärde Moseboken. 16. 

Psalm. 106:16-18.


¤Syraks bok.  45:19.


19.  #Herren såg det, och hans misshag väcktes,

de krossades av hans rasande vrede.

       Han lät något sällsamt drabba dem, han

förintade dem med sin flammande eld#.


Herrens ögon såg det.

      Hans heliga misshag väcktes.

Deras avunsjuka krossades av hans heliga vrede.

     Hans heliga vredes förintade dem i hans

förtärande eld.


¤Syraks bok.  45:20.


20.  #Men Aron ärade han ännu mer, han gav honom ärftliga rättigheter: offren från den

       första grödan blev hans andel.

Så fick han först och främst bröd att mätta

sig med#.


Aron blev ärad och belönad.

      Belönad av ärftliga rättigheter:

Offren från första grödan blev hans andel.

        Första grödan gav honom bröd för dagen.

Prästernas förmåner  Fjärde Moseboken. 18:8-19.

        Leviternas förmåner och skyldigheter:

Fjärde Moseboken.  18:20-31.


¤Syraks bok.  45:21. 


21.  #Prästerna skall ju leva av offren, som Herren gav honom och hans ättlingar#.


Prästerna och deras ättlingars belönade försörjning.


¤Syraks bok.  45:22.


22.  #Men av folkets jord får prästen ingen arvslott,

och han har ingen andel i folkets egendom:

       HERREN SJÄLV ÄR DIN ANDEL

OCH DIN EGENDOM#.


Prästens arvslott ges inte från folkets jord.

     Prästen saknar andel i folkets egendom.

Herren själv prästens egendom. 


Fjärde Moseboken. 18:20.


20.  #Herren sade till Aron:

I deras land får du ingen egendom, ingen andel

skall tillfalla dig bland dem.

        Jag är din andel och din egendom i Israel#. 


Herren sade till sin tjänare Aron:

     Jag Herren din, Gud är din andel och din

egendom i Israel.

        

¤Syraks bok.  45:23.


23.  #Pinechas, Elasars son, är den tredje i ära:

han visade helig iver i sin gudsfruktan,

        och när folket avföll stod han fast med sitt

mod och sin handlingskraft och vann försoning

      åt Israel#.  


Pinechas, Elasars son ärad:

     Visad helig vrede i sin gudsfruktan.

Visade sig när folket avföll var han ståndaktig i sin

heliga gudsfruktan i mod och handlingskraft.

         Hans mod och handlingskraft belönades

vann försoning åt Israels folk.


Pineches visade heliga vrede:

     Fjärde Moseboken. 25:6-13.


Psalm. 106:30.


30.  #Pineches trädde fram och skipade rätt,

och hemsökelsen upphörde#.


¤Syraks bok.  45:24.


24.  #Därför slöts ett fredsförbund med honom:

han skulle förestå templet och sitt folk,

       så att han och hans ättlingar för all framtid

skulle äga överstepräst ämbetets värdighet#.


Pineches lydighet i sin heliga vrede belönades:

        slöts fredsförbund med honom

fick förestå templet och sitt folk.

       Han och hans ättlingar fick äga överprästs

ämbetets värdighet för all framtid.


¤Syraks bok.  45:25.


25.  #Även med David slöts ett förbund, med Jishajs

son av Juda stam; men kungens makts ärvs

        endast från son till son, medan Arons arv

tillfaller alla hans ättlingar#.


David slöt förbund med Jishajs son av Juda stam.

     Judas stam en stam av Israels tolv stammar.

          Kungens makt ärvs endast från son till son.

Arons arv tillfaller hans ättlingar.


      GUDS LÖFTEN TILL DAVID:

Andra Samuelsboken. 7.


Psalm.  89:4-5.


4.  #Jag slöt ett förbund med min utvalde,

min tjänare David gav jag min ed:#


5.  #Din ätt skall bestå för evigt, för alla tider

befäster jag din tron#.


Guds eviga löftes-förbund med sin tjänare David.

     Beskrivning av löftes-förbundet:

Psalm. 89:20-38.

       Löftet om davidsätten och leviterna.

Jeremia bok.  33:17-23.


¤Syraks bok.  45:26.


26.  #Må Herren fylla era hjärtan med vishet och låta er styra hans folk med rättfärdighet,

       så att inte dess välstånd går om intet.  


Må dess ära bestå till kommande släkten#.


Bön från Herrens barmhärtighet:

     Fylla era hjärtan med visheten.

Med visheten styra hans egendomsfolk med

      rättfärdighet  ( o-straffligheten renhjärtligheten

syndfriheten ).

      Livet i rättfärdigheten belönas med välstånd. 


   

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 november 2017 21:33

#NÄR FOLKET RÅDSLÅR ÄR DENN VISES


ORD EFTERSÖKTA#.  Syraks bok.  21:17.


7600.  Vara tröstad av barmhärtigheten.


7601.  Kärlekens djuphet  vars källan outsinlig.


7602.  Vara tröstad av kärlekens djupa flöde.


7603.  Kärleken hatets och föraktets största fiende.


7604a. Kärleken kärleksfulles tröst

        styrka och tillflykt.


7604b.  Kärleken inte in-aktiv  för den  kärleksfulle.


7604c.  Kärleken inte avundsjuk  men med-lidande.


7605.  Mobil-telefonen  tröst-hämtare

kan bli en beroende avgud för tanke-världen.


7606.  Vara tröste-full inför den sörjande.


7607.  Använda mobil-telefonen på två sätt:

antingen som hjälp-medel eller tröst-hämtare.


7608.  Visheten tillräcklig för de som vill söka henne.


7609.  Själv-medökan  recin-busken.


7610a.  Rädslans ut-övande makt över människans

tankevärld vilket har sin påverkan genom hörseln

och synen. 


7610b.  Rädslan använder redskapet "tungan"

för ut sitt budskap in i människans tankar.


7610c.  Syftet sätta sin tilltro till rädslans budskap.


7612.  Rädslan säger jag vill vara Herre i människans hjärtan och tankar.


7613a.  Rädslan vår fiende tro inte på den.


7613b.  Rädslans vilja kontrollera människans vilja.


7613c.  Rädslan smärtsam och skadlig

tungt träldoms-ok.


7614.  Tack för visad tacksamhet  kommer inte

från o-tacksamheten.


7615.  Vara sörjande gråtande övergiven

behöver tröst och hjälp.


7616.  Vara nedtyngd av sorg känner

avsaknad av glädjen.


7617a.  Enkelheten  och  storheten varandras

o-vänner. 


7617b.  Enkelheten och storheten går

skilda vägar.


7617c.  Enkelheten  och  storheten har olika

tale och  tankesätt.


7618.  Enkelheten  ödmjukhetens  tjänare.


7619.  Få älska enkelheten  få vara älskad

av enkelheten.


7620.  Rädsla  skräck  fasa.


7621.  Vara o-rädd  för  rädslan.


7622a.  Själv-tänkande rädslan  kontrollerande rädsla.


7622b.  Kontrollerande rädslan  kontrollera

andras rädsla.


7622c.  Själv-tänkande rädslan  själv se faran.


7623a.  Rädslan ingen god livs-kamrat.


7623b.  Rädslan tänker inte på de små svaga övergivna och fattiga.


7623c.  Rädslan plågsam smärtsam.


7624.  Rädslan undervärderar människo-värdet.


7625a.  Rädslan saknar psykoloskt tänkande.


7625b.  Rädslan o-barmhärtig  saknar

känslan för barmhärtigheten.


7625c.  Rädslan gör sig större och farligare

i samarbete med lögnen.


7626a.  Psykopatiskt beteende  o-socialist beteende.


7626b.  Psykopatiskt beteende visar  inget  intresse

för mänskliga kännedomen.


7626c.  Psykopatiskt beteende  har inget behov av

gemenskap med människo-värdet.


7627.  Psykopiskt beteende lever sitt egna liv.


7628.  Var tog alla själv-tänkande personer vägen.


7629.  Säkerhets-tänkandet tog över allt tänkande.


7630.  Finns ingen rädsla i vackra beteendet.


7631.  Barmhärtigheten och förlåtelsen

goda vänner.


7632.  Själv-valt beteende antingen vara

o-barmhärtig eller barmhärtig.


7633.  Bättre vara sanningens tjänare än lögnens trogne tjänare.


7634.  Bättre vara lögnens o-trogna tjänare

än lögnens trogna tjänare.


7635.  Ödmjukheten vill visa sin värdighet

och skönhet.


7636.  Högmodet saknar sin värdighet

och skönhet.


7637a.  Ödmjukheten välsignar den ödmjuke.


7637b.  Högmodet förbannar den högmodige.


7637c.  Mildheten  välsignar den milde.


7638.  O-ärligheten rider på O-moraliska lagarna.


7639.  Kärleks-fyllt hjärta fyllt av kärleken

godheten och mildheten.


7640.  Säkerhets-tänkandet rider rädslan

och be-straffningen.


7641a.  Laglösheten  rider  på o-moraliska lagarna.


7641b.  Lag-lösheten  förvirrar nationen.


7641c.  O-moraliska lagarna  god drag-hjälp

till lag-löshetens tillväxt. 


7642.  Aktivt säkerhets-tänkande  blir tillbedjan

av rädslan.


7643.  Själv-tänkande rädslan inte tillräcklig

för ögonen i säkerhets-tänkandet.


7644.  Beslutas det fler o-moraliska lagar

ger det god tillväxt för lag-lösheten.


7645.  Lag-löshetens  tillväxt  rider  aktivt på

o-moraliska lagarnas ständiga tillväxt i olika nationer vilket leder till nationernas  undergång

och olycka.


7646a.  Bära namnet ödmjukhet i sitt hjärta

ära henne och upphöja hennes värdiga närhet.


7646b.  Bära namnet godhet i sitt hjärta  ära henne

och upphöja hennes värdighet.


7646c.  Bära namnet ärlighet i sitt hjärta  ära henne

upphöja hennes trovärdighet.


7647.  Kärleksfyllt hjärta känner kärlekens värdighet.


7648.  Milda hjärtan känner mildhetens närhet.


7649.  Goda hjärtan känner godhetens närhet.


7650a.  Ödmjukes hjärta håller sig nära ödmjukheten.


7650b.  Ärliges hjärta håller sig nära ärligheten.


7650c.  Snälles hjärta håller sig nära snällheten. 


7651.  Lära sig av ödmjukheten lära sig för livet.


7652.  Lära sig av ärligheten lära sig för livet.


7653.  Lära sig av vänligheten lära sig för livet.


7654a.  Ödmjukheten vill läka dina brister i ödmjukheten.


7654b.  Snällheten vill läka dina brister i snällheten.


7654c.  Ärligheten vill läka dina brister i ärligheten.


7655.  Värdefullt att förlåta glömma och älska.


7656a.  Värdefullt ge uthålligheten sin vilja

bemöta hennes villighet förändra livet.


7656b.  Värdefullt ge mildheten sin vilja bemöta

hennes villighet  förändra livet.


7656c.  Värdefullt ge saktmodet sin vilja bemöta

hennes villighet  förändra livet. 


7657.  Värdefullt bli tröstad i sorgsens stunder.


7658.  Värdefullt bli tröstad i missmodiga stunder.


7659.  Värdefullt bli tröstad i smärtsamma stunder.


7660.  Inte tillåta avguden ha-begäret bli avgud.


7661.  Hjärtats glädje fri från avguden ha-begäret.


7662a.  Saktmodet lever  i  hjärtat  vreden  förlorat

sitt värde. 


7662b.  Saktmodet lever  i  hjärtat  häftigheten

förlorat sitt värde.


7662c.  Saktmodet lever  i hjärtat  ilskenheten

förlorat sitt värde.


7663.  Lever ärligheten  i  hjärtat  ärligheten

visar sin värdighet.


7664.  Lever godheten  i hjärtat  godheten

visar sin värdighet.


7665.  Lever vänligheten  i  hjärtat  vänligheten

visar sin värdighet. 


7666a.  Vreden känner sin o-värdighet där saktmodet får vara Herre.


7666b.  Häftigheten känner sin o-värdighet

där saktmodet får vara Herre.


7666c.  Ilskenheten känner sin o-värdighet

där saktmodet får vara Herre.


7667a.  Inte vara rädd för stillheten  den som  söker

henne blir älskad.


7667b.  Inte vara rädd  för tystnaden  den som  söker  henne blir älskad.


7667c.  Inte vara rädd  för ömheten  den som söker

henne blir älskad.


7668.  O-barmhärtigheten saker livs-glädjen

har ingen framtid på jorden.


7669.  Vredens sorgliga liv  saknar glädjerika livet.


7670.  Ilskenhetens bedrövade liv  saknar

glädje-rika livet.


7671.  Häftighetens  skadliga  smärtsamma liv

saknar glädje-rika livet.


7672a.  Elakheten ansträngande smärtsam

för kroppen.


7672b.  Elak-heten o-villig hjälpa stödja trösta. 


7672c.  Elakheten  fördömande  o-barmhärtig.


7673.  Vänligheten villig på-verka människo-hjärtats

innersta tankar om sin vänlighet.


7674.  Godheten villig påverka människo-hjärtats

innersta tankar om sin  gödhet.


7675.  Snällheten villig påverka människo-hjärtats

innersta tankar om sin snällhet.


7676a.  Tänk få vara frihetens tjänare fri från

rädslans träldom. 


7676b.  Rädslans träldoms-ok  sämre än

vara frihetens träl och trälinna.


7676c.  Rädslan har ingen framtid på jorden.


7677a.  Rädslan  förvirringen  och  oron

goda vänners gemenskap.


7677b.  Rädslan  förvirringen  och  oron

smärtsamma i sitt beteende.


7677c.  Rädslan  förvirringen  och  oron

livstids-fångar i träldomslandet.


7678a.  Vänlighetens barn  elakhetens o-äkta barn.


7678b.  Snällhetens barn  elakhetens o-äkta barn.


7678c.  Godhetens barn  elakhetens o-äkta barn.


7679.  Mänskligheten gjort rädslan till en lära.


7680a.  Rädslans lära  förnekar människans

själv-tänkande rädsla.


7680b.  Rädslans lära  gör sig själv till människans

avgud.


7680c.  Ta tid med rädslan  jämförs med tillbedjan

av den. 


7681a.  Rädslans lära samarbetar med bestraffningen.


7681b.  Bestraffningen  smärtsam och skadlig.


7681c.  Bestraffningen  fördömer människo-värdet.


7681d.  Bestraffningen  glädje-fattig  sorgsen

bedrövad  tröst-lös bestraffar med såriga hjärtan.


7682.  Vara tröstad av kärlek  ömhet  omsorg.


7683a.  Vara tröstad av vänligheten.


7683b.  Vara tröstad av godheten.


7683c.  Vara tröstad av snällheten.  


7684.  Elakheten känner sig som tröst-hetens förlorare.


7685.  Bättre vara ondskans fiende än

vara ondskans vän.


7686a.  Bättre vara likgiltighetens fiende än

likgiltighetens vän. 


7686b.  Bättre vara liknöjdhetens fiende än

liknöjdhetens vän.


7686c.  Bättre vara slöhetens fiende än

slöhetens vän. 


7687.  Ödmjukheten vinner sin ära i ödmjukes

livsstil och livsföring.


7688.  Saktmodigheten vinner sin ära i saktmodiges

livsstil och livsföring.


7689.  Ärligheten vinner sin ära i ärliges livsstil

och livsföring.


7690.  Ren-hjärtlige vilar under sanningens be-skyddade vingar.


7691.  Barmhärtige vilar under barmhärtighetens

beskydande vingar.


7692.  Saktmodige vilar under saktmodighetens

be-skyddande vingar.


7693.  Argsintheten trätgirigheten ingen fridens

människa.


7694a.  Argsinthetens vän sinnes-rons fiende.


7694b.  Trätgirighetens vän sinnes-fridens o-vän.


7694c.  Stridhetens vän  stillhetens o-vän.


7695.  Falskhetens ondska  sanningens o-vän.


7696.  Lögnens ondska  sanningens fiende.


7697.  Vrångsintheten och elakhetens

vänlighetens o-vänner.


7698.  Listiga lögner  skadliga och smärtsamma.


7699.  Kiv och tvister  skadliga och smärtsamma.

 
Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 november 2017 21:33

#DÅRENS UTLÄGGNINGAR ÄR SOM BÖRDAN


UNDER VANDRINGEN,  MEN ATT LYSSNA


TILL DEN KLOKE ÄR ETT NÖJE#.


Syraks bok.  21:16.


7700.  Strids-lystna människor  ära egen-viljan.


7701. Strids-lystna människor dårar i

den klokes ögon.


7702a.  Vad klokheten för gemenskap med

stridslystenheten.


7702b.  Vad har visheten för gemenskap med

dåraktigheten.


7702c.  Vad har elakheten för gemenskap med

snällheten.


7703.  Ödmjukes liv i ödmjukhetens fullhets närhet.


7704.  Saktmodiges liv  i  saktmodighetens

fullhets närhet.


7705.  Mildes liv  i  mildhetens fullhets närhet.


7706a.  Rädslan vill ha makt-inflytande över människans hjärta  och  tankar.


7706b.  Rädslan vill vara kontrollerande.


7706c.


7707a.  Människo-fruktan kontrollerar.


7708a.  Lyssna och göra nyttig lärdom och erfarenhet.


7708b.  Livets nyttiga vandring  lära och förstå

vad man säger   och  vill göra i livet.


7708c.  Nyttigt göra ger  lätrdom och livs-erfarenhet.


7709.  Livets resa låta den vara lärorik.


7710a.  Snällheten lärorik.


7710b.  Snällheten livets uppmuntrare.


7710c.  Snällheten livets glädje  harmoni och vila.


7711.  Kan inte tjäna två Herrar samtidigt antingen

antingen tjäna vreden eller saktmodet.   


7712.  Vreden och saktmodet går skilda vägar.


7713.  Väljer själv vilket liv man vill leva.


7714a.  Sanningen skadar ingen människa.


7714b.  Tala sanning  i  ord och handling

hälsosamt  och nyttigt.


7714c.  Sanningen vinnaren  lögnen förloraren.


7715.  Högmodige har höga tankar om sig själv.


7716.  Ödmjuke tillåter inte höga tankar

styra honom.


7717.  Ego-tjänaren be-tjänar sig själv.


7718.  I ödmjukheten finns varaktig ödmjukhet.


7719.  Liv-lösa händer  kan varken  ge eller få

avv tacksamhet. 


7720.  Sinnes-Friden  förviringens fiende och o-vän.


7721.  Elake skadar sig själv  sin omgivning 

sin värdighet som människa  missbrukar sin

       ställning som med-människa.


7722.  Snälle har erfarenhet och lärdom om

snällhetens inre liv.


7723a.  Känslo-livet påverkas av vädret.


7723b.  Vädret styr inte av känslo-livet.


7723c.  Ha en sund balans-gång mellan

känslo-livet  och verkligheten.


7724a.  Rädslan vill göra sig uppmärksammad

vara i centrum  av människors hjärtan och  tankar.


7724b.  Tillåts Rädslan vara i centrum

blir den av-gudad.


7724c.  Ge Rädslan sin tid intresse och vilja

visa hängiven tillbedjan.


7725.  O-ärlighetens nation rider på nationens

o-moraliska lagar.


7726.  Orolig väderlek  saknar  sin ryggrad.


7727a.  Känns så fint få lära känna den tacksamme

tacksamhetens gode vän.


7727b.


7728a.  Gemenskapen med ödmjukheten  ger

läro-rikt liv.


7729.  Rädslan inför  högmodets smärtsamma lidande ingeting man längtar efter.


7730.  Högmodet väljer sin egna vägar

älskar sig högre än sina med-människor.


7731a.  Psykopatiskt beteende  ego-centrerat beteende.


7731b.  Ego-kärleken värderar  sig själv högre än

sina med-människor.


7731c.  Psykopatiskt beteende  o-hörsam mot

andras önskemål och förslag.


7732.  Fattigdomen ingen problem-lösare

för penning-begäret.


7733a.  Felaktigt seende skapar rädsla.


7733b.  Fel-aktigt hörande skapar rädsla.


7733c.  Felaktigt tal skapar rädsla.


7734.  Rädslan har egen skapar-förmåga där den

tillåts vara verksam.


7735.  Väljer själv  om man tillåter rädslan

styra hjärtat och tankarna.


7736.  Frivllligt väljer  rädslan  vara  livets förlorare eller livets vinnare.


7737a.  Perfektionistiskt beteende  lever i sällskap

med övermodets beteende.


7737b.  Perfektionistiskt beteende  försöker vara fullkomlig i ord och handling. 


7737c.  Perfektionistiskt beteende ser inte sina misstag  vill visa sig vara fullkomlig.


7738.  Lättjan  fåfängligheten  tomma orden

makt-lystenheten.


7739.  Stor-taligheten


7740.  Tiden kommer  Tiden går  vilket livet

bjuder på.


7741a.  Vinden kommer  vinden går.


7741b.  Vet inte varifrån vinden kommer  och

vart den går.


7742.  Undvika energi och krav-människor

söker egen äran  utifrån andras liv.


7743a.  Penning-begäret känner  rädslan inför

fitig-domens verklighet.


7743b.  Rädd-hågans tankesätt  fullkomliga kärlekens  fiende och o-vän.


7743c.  Fullkomklig kärlek driver ut all rädsla.


7744a.  O-fullkomlig kärlek  inget bote-medel

mot Rädslan. 


7744b.  O-fullkomliga kärleken  sam-arbetar

med Rädslan  och lögner.


7744c.  Spela på Rädslan  spela på 

o-fullkomliga kärleken.


7745a.  Vara ansvarig  vara ansvars-lös.


7745b.  Vara ansvars-lös  vara liknöjdhetens  likgiltighetens slöhetens tjänare.


7746.  Rädslan tycker om språket

#Tänk om det skulle hända något#.


7747.  Något intressant på mobilen  skriver till

min dotter  moders-kärleken  kan vara orolig

      uppmuntrande  vara varierande.


7748.  Umgås med stillhetens tystnad

och ensamhet  vara stillhetens gode vän.


7749.  Ödmjukheten  vara älskad  av den.


7750.  Elaka tungor  inga problem-lösare.


7751a.  Snälla tungor  tänk få lära känna dem.


7751b.  Vänliga tungor  tänk få lära känna dem.


7751c.  Goda tungor  tänk få lära känna dem.


7752a.  Söka ödmjukheten  låter hennes ödmjuka

armar omfamna  den som söker henne.


7752b.  Hon lär mig  sin  ödmjukhet  vara tillsammans med henne  livet ut.


7752c.  Lära känna ödmjukhetens mjuka röst

bemötas av hennes ödmjuka leende.


7753.  Fullkomlig glädje driver ut sorgsenheten.


7754a.  Vara sorg-fri  sorg-lös bekymersfri

fridfull  tryggheten sinnesfriden  sinnesron


Sorge-tyngt barn.


7755.  Kärleken driver ut all mod-löshet.


7756.  Själv-behärskningen driver ut all mod-löshet.


7757.   Vara besinnings-lösheten o-vän med 

själv-behärskningen.


7758. Vara be-härskad  vara  godhetens

tjänare och lärljunge.


7759.  Lärljungen  efterföljaren  lär känna

godhetens inre liv.


7760.  Vara be-härskad vara måttfull i vad man gör.


7761a.  Tungan en liten lem av kroppens lemmar

används på olika sätt.


7761b.


7762.  Ödmjukhetens mjuka ljus-stråle förändrar

människans livsstil och livsföring.


7763.   Barmhärtighetens ljuva skönhet  förändrar

människans livstil och livsföring.


7764.  Människans ord och tankar  betydelse-fulla

för människans framtid.


7765.  Ödmjuke ära och upphöjer ödmjukheten

i sitt vardagliga liv.


7766.  Tacksamheten visar  sin  tacksamhet

mot jordens närings-rika  frukter.


7767.  Öppna tacksamma händer  tar emot

givna gåvor.


7768.   Vara rädd för att bli älskad  trots

min fullkomlighet.


7769.  O-älskade svårt visa sina känslor.


7770.  Tomheten  och  ensamheten  ödsligheten.


7771a.  Tomhetens verkligheter.

                     Menings-lösheten.

                          Innehållslösheten.

                              Händelselösheten.

                                   Värdelöheten.

                                         Vara tanke-tom.

                                              Vara  ide-tom.


7772.  Högmodet och stoltheten  mänsklighetens

verkliga bedragare.


7773.  Häftige förvanskad i livet från saktmodets

närhet.  Häftigheten förblindar honom från

          saktmodighetens verkligheter. 


7774a.  Tiden   självständig.


7774b.  Tiden  låter sig inte påverkas av någon.


7774c.  Tiden tillgänglig för Alla.


7775.  Välviljan  godheten

                               vänligheten

                                   snällheten


7776.  O-viljan  elakheten.


7777.  Visad egoistiskt kärlek  stiftar 

o-moraliska lagar  och  paragrafer.


7778.  O-moralen rider på egoistiska kärleken.


7779.  O-moraliska lagar och paragrafer  &

moraliska och paragrafer går skilda vägar.


7780.  O-moraliska lagar och paragrafer gör

egen-nytta av sina lagarna och paragraferna.


7781a.  Tiden  och  tålamodet  gör sig nytta av

varandra  fostrar  tålmodige  djupare in i

     tålmodighetens djupheter.


7781b.  Tiden  och  ödmjukheten gör sig nytta

av varandra  tuktar  ödmjuke  djupare in i 

         ödmjukhetens  djupheter.


7781c.  Tiden  och  saktmodigheten gör sig nytta

av varandra  fostrar  saktmodige  djupare in i

       sktmodighetens  djupheter.


7782a.  O-moraliska tungan talar o-moraliska ord.


<span style="font-size: x-large; font-

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se