Alla inlägg den 29 oktober 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 oktober 2017 05:27MOSE OCH HANS SAMTIDA.


¤Syraks bok.  44:23b.


23b.  #Och han lät en ättling till Jakob få del

av nåden, en som behagade alla som såg honom#.


Mose ättling till Jakob av nåden.

        Var alla till behag som såg honom.


¤Syraks bok.  45:1.


1.  #Och som blev älskad av både Gud och människor:

      Mose, välsignat vare hans minne#.


Mose kallelse älskad av både Gud och människor.

        Moses minne välsignat.


¤Syraks bok.  45:2.


2.  #Han gjorde honom lik sina heliga i härlighet

och lät honom triumfera över skräckslagna fiender#.


Mose gjordes lik sina heliga i härlighet.

      Triumferade över skräckslagna fiender.


¤Syraks bok. 45:3


3.  #Han lät underverken följa med ens på hans ord,

han förhärlige honom inför det kungliga hovet#.


Underverken följde hans fotspår på  hans ord.

    

¤Syraks bok. 45:4


4.  #Han helgade honom för hans trohets och mildhets skull och utvalde honom bland alla människor#.


Mose blev helgad för sin trohets och mildhets skull.

       Utvaldes bland alla människor.


Syraks bok. 33:12.


12.  #En del av dem välsignade och upphöjde han,

en del helgade han och ställde i sin närhet.

       Andra förbannade och förnedrade han

och störtade dem över ända#.


Ställde i sin närhet:

           De välsignade

                 Upphöjde de trogna. 

                      Helgade de renhjärtliga.

De otrogna förbannade förnedrade han.

  

¤Syraks bok.  45:5


5.  #Han lät honom höra sin röst, han förde honom

in i töcknet och överlämnade själv buden till

      honom, livets och vishetens lag, för att

Jakobs ätt skulle undervisas om förbundet

      och Israel om hans stadgar#.


Beskrivning av Mose kallelse:

              Tillät Mose höra sin röst.

                  Förde Mose in i den Högstes närhet.

           Visade hjärtats överlåtelse till budorden.

Överlämnade sig till livets & vishetens lag.

         Jakobs ätt undervisas om förbundet.

Israel hans stadgar.


Syraks bok.  17:11.


11.  #Han gav dem kunskap att bruka och skänkte

dem lagen som ger liv#.


Kunskapen i hans stadgar och lagen gav dem liv.
¤Syraks bok.  45:6.


6.  #Till samma helighet upphöjde han Aron,

Moses bror, av Levis stam#.


Andra Moseboken.  4:14.


14.  #Då blev Herren vred på honom och sade:

"Du har ju din bror Aron, leviten.

        Han kan tala, det vet jag.

Han är redan på väg för att möta dig, och han

       blir glad att få se dig#.


Herrens blev vred på Moses rädsla i att tala.

      Glömm inte din broder Aron han kan ju tala.


¤Syraks bok.  45:7.


7.  #Han lät en evig ordning utgå från honom:

han gav honom ämbetet som präst för folket#.

      Med en rik klädsel ärade han honom och iförde

honom en lysande skrud#.


Han gav Mose sitt förtroende eviga ordningen

skulle utgå från honom.

       Gav honom prästämbetet för folket.


¤Syraks bok.  45:8.


8.  #Han klädde honom i ståtligaste dräkt

och krönte honom med ting full av kraft.

    Byxor, kåpa och efod gav han honom#.


Mose kläddes i ståtlig dräkt av den Högste.

    Hon kröntes med ting av full kraft.

Beskrivning av Prästdräkten.  2 Mos. 28.


¤Syraks bok.  45:9.


9.  #Runt om dräkten fäste han granatäpplen

och en mängd guldbjällror, i en krans;

     de skulle klinga vid hans steg, så att ljudet

hördes i templet som en påminnelse för

     alla i hans folk#.


Beskrivning av prästs-dräktens utseende.

     Ljuden från guldbjällrorna påmindes om

prästens klingande steg inför alla i hans folk. 


¤Syraks bok. 45:10. 


10.  #Det var en helig dräkt i guld och violett

och purpurrött, en konstvävares verk.

       Dit hörde bröstväskan, med lotterna för

domsutslag#.


    Heliga dräkten var utsmyckad i guld violett

purpurrött  konstvävarens verk.

        

¤Syraks bok.  45:11.


11.  #Av karmosinrött garn, en konstnärs verk,

och ädelstenarna, graverade som sigill

     och infattade i guld, en juvelerares verk;

deras inskriptioner skulle vara en påminnelse:

     de var lika många som Israels stammar#.


Konstnärens verk beskrivs av karmosinrött garn

      ädelstenar  graverade som sigill.

Verket infattades i guld juvelerares verk.

      Deras inskrifter en påminnelse lika många till

antalet som Israels tolv stammar.

     

¤Syraks bok.  45:12.


12.  #På turbanen satt en krona av guld med

en inskrift till bekräftelse av hans helighet,

       ett tecken på ära och upphöjdhet,

fullt av kraft.

     Allt var en lust för ögat, konstfärdigt

och skönt#.


Krona av guld på turbinen bekräftad inskrift

på prästens helighet.

        Tecknet på ära och upphöjdhet  fullt av kraft.

Lust för människo-ögat konst-färdigt och skönt.

     Vishetens bok.  18:24.


¤Syraks bok.  45:13.


13.  #Före Arons tid hade ingenting liknande

funnits.

       Ingen av annan släkt har någonsin fått klä sig

i detta, bara hans söner, hans ättlingar 

    genom tiderna#.

Andra Moseboken.  29:29.


¤Syraks bok.  45:14.


14.  #Hans brännoffer skall bäras fram två gånger

varje dag, för all framtid#.

        Andra Moseboken.  29:38-46.


¤Syraks bok.  45:15.


15.  #Mose lade offergåvor i hans händer och smorde honom med helig olja.

      Så blev det en evig ordning för honom

och för hans ättlingar, så länge himlen består,

      att vara Herrens tjänare och präster

och välsigna hans folk med Namnet#.


Mose lade offergåvor i Arons händer.

     Smorde Aron med helig utvald olja.

Eviga ordningen blev för honom hans ättlingar

      intill himlens varaktighet  vara Herrens utvalda

tjänare och präster.

      Välsigna hans egendomsfolk med Namnet.

Prästvigningen.  Andra Moseboken. 29:1-37.

        Aron och hans söner vigs till präster

Tredje Moseboken. 8.

      Hérrens välsignelse till Aron och hans söner

Fjärde Moseboken.  6:22-27.


Syraks bok.  50:20-21.


20.  #Då steg översteprästen ner och lyfte upp

sina händer över israeliternas hela menighet

       för att utdela Herrens välsignelse och med

stolthet uttala hans namn#.


Överprästens betjänande inför folket.

    Lyfte upp sina välsignade händer  iklädda

den Högstes välsignelse.

      Utdelade Herrens välsignelse med stolthet

uttalade hans eviga namn.


21.  #Och ännu en gång föll folket ner för att ta emot välsignelsen från den Högste#. 


Efter första välsignelsen föll folket ödmjukt ner

tog emot välsignelsen från den Högste.


¤Syraks bok.  45:16.


16.  #Herren utvalde honom bland alla människor

till att komma inför sig med eldoffer, med rökelse

      och vällukt som påminnelseoffer och till att

utverka försoning åt folket#. 


Eldoffret med rökelse och vällukt påminnelseoffret.

     Offret utverkar försoningen för folket.

Andra Moseboken.  30:34-38.

      Beskrivning av olika offer: 

Tredje Moseboken.  1-7.

      Den stora försoningsdagen:

             Tredeje Moseboken.  16.¤Syraks bok.  45:17.


17.  #Med sina bud gav han honom makt över

rättsskipningen, för att Jakobs ätt skulle lära

     känna förbundstecknet och Israel bli

upplyst av Herrens lag#.


Den högste gav genom sina heliga bud makt

över rättsskipningen.


Heliga buden gav Jakobs ätt lärdom

lära känna förbundstecknet.

        Israels folk upplyst av Herrens lag.


Tredje Moseboken. 10:11.


11.  #Undervisa israeliterna om alla de lagar

som Herren har givit dem genom Mose#.


Undervisning i hans lag upplyser hjärtats innandömen.


Femte Moseboken. 33:10.


10.  #De lär Jakob dina föreskrifter, de lär

Israel din lag#.


Malaki bok.  2:7.


7.  #Prästens läppar förvaltar kunskapen,

från hans mun hämtar man vägledning, ty han

är Herren Sebaots sändebud#.  


 

 


 
Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 oktober 2017 05:26URTIDEN OCH PATRIARKERNA.


¤Syraks bok.  44:16.


16.  #Henok behagade Herren och togs härifrån,

en maning till omvändelse för kommande släkten#.


Henoks livsvandring behagade Herren.

       Herrens behag till honom gjorde han beslutet

ta honom från jorde-livet.

  

Första Moseboken. 5:24.


24.  #Henok levde i gemenskap med Gud.

Sedan fanns han inte mer, ty Gud tog honom

      härifrån#.


Vishetens bok.  4:10.


10.  #Den rättfärdige behagade Gud, därför älskade Gud honom och hämtade honom, där han levde

       bland syndarna#. 


Renhjärtlige  o-strafflige syndfrie behagade Gud.

       Hans liv berörde Herrens hjärta hämta hem

honom till sin boning.

         

¤Syraks bok. 44:17.


17.  #Noa befanns fullkomlig och rättfärdig

och blev världens räddning när vreden bröt ut:

      för hans skull lämnades en rest kvar

när floden kom över jorden#.


Noas liv befanns vara fullkomlig tankar hjärta

och tungans tal.

      Vandrade o-straffligt renhjärtligt syndfritt.

Hans rättskaffliga liv blev världens räddning.


NOA OCH FLODEN


Första Moseboken.  6:5-8.


5.  #Herren såg att ondskan på jorden var stor;

människornas uppsåt och tankar var alltid och

       alltigenom onda#.


Mänsklighetens ondska regerade på jordens yta.

      Människornas uppsåt och tankar  ondskefulla.


6.  #Då ångrade Herren bittert att han hade gjort

människor på jorden#:


Ångrade bittert skapat människan  till sin avbild.


7.  #Herren sade:  "Människorna som jag har skapat skall jag utplåna på jordens yta, och med dem

      alla fyrfotadjur, kräldjur och himmelens fåglar.

Jag ångrar att jag gjorde dem".


Beslutat utplåna människors liv på jordens yta.

     Beslutat utplåna all afyrfotadjur kräldjur

och himmelens fåglar på jorden.

        Ångrade jag skapade dem.

      

8.  #Men Noa hade vunnit Herrens välvilja#.  

        Herrens visade sin vänlighet & godhet

mot sin tjänare Noa. 


Hebreerbrevet.  11:7-8.


7.  #I tro byggde Noa, uppfylld av helig fruktan,

en ark för att rädda de sina, sedan han hade

     fått en uppenbarelse om det som ännu

inte kunde ses.

      Därmed blev han till en dom över världen

och fick själv del i den rättfärdighet som

      kommer av tro#.


Troslydnad fanns i Noas hjärta  fylld av  helig

fruktan behaga Herren.

          Byggde arken räddade sitt husfolk

var lydig Herrens uppenbarelse.

         Byggda arken blev till en dom över världen.

 

Andra Petrus brev.  2:5.


5.  #Han skonade inte den gamla världen men skyddade Noa, rättfärdighetens förkunnare,

        jämte sju andra när han lät en översvämning

komma över de gudlösas värld#.


Besparade inte gamla världen.

      Beskyddade Noa och hans husfolk.

Noa rättfärdighetens förkunnare:

          Förkunnade renhjärtligheten.

                                  o-straffligheten.

                                        syndfriheten. 


¤Syraks bok. 44:18.


18.  #Med honom slöts förbund  för evärdlig tid 

om att ingen flod mer skulle utplåna det levande#.


Med Noa slöts evigt förbund.

        Rgnbågs tecknet på himlen tecknet  ingen flod

mer skulle utplåna det levande.


Första Moseboken.  9:8-17.


8.  #Gud sade till Noa och hans söner:


9.  #Jag upprättar nu ett förbund med er och era efterkommande#.


Jag upprättar ett evigt förbund med dig Noa

dina söner och dina ättlingar. 


10.  #Och med alla levande varelser som finns hos er, fåglar, boskap och alla vilda djur, alla som gick ut ur arken#.


Eviga förbundet gäller även alla levande varelser.

       Beskrivning på alla levande varelser:

Alla olika fågel-arter under himlen.

       Boskapsdjur  vilda djur  alla levande varelser

som varit i arken under syndflodens tid.

   

11.  #Jag skall upprätthålla mitt förbund med er:

aldrig mer skall det hända att alla varelser utplånas

      av flodens vatten, aldrig mer skall det hända

att alla varelser utplånas av flodens vatten,

      aldrig mer skall en flod ödelägga jorden#.


Jag skall evigt förbund med er.

     Min eviga trovärdighet säger det skall aldrig mer

inträffa alla varelser utplånas.

        Flodens vattens strömmar skall aldrig

mer utplåna alla varelser.

        Flodens vattnen ödelägga jordens yta.

 

12.  #Gud sade: "Detta är tecknet för det förbund jag instiftar mellan mig och er och alla levande

      varelser ni har med er, för alla kommande släktled:#.


Jag ger synligt tecken på himlen  mitt instiftade förbund mellan mig och er och levande varelser

     intill kommande släktled.

  

13.  #Min båge ställer jag bland molnen.

Den skall vara tecknet för förbundet mellan mig

     och jorden#.


Min synliga båge placerar jag bland molnen.

      Tecknet för förbundet mellan mig och jorden.

 

14.  #När jag hopar moln över jorden och bågen blir synlig bland molnen#.


Jag låter molnen komma över jorden.

      Min båge vara synlig bland molnen.


15.  #Då skall jag tänka på mitt förbund,

förbundet mellan mig och er och alla levande

       varelser av alla slag, och aldrig mer skall vattnet bli till en flod som utplånar alla varelser#.


Jag skall tänka på mitt utlovade löfte

      mitt giltiga förbund mellan mig er

och alla varelser.

     

16.  #När bågen står bland molnen skall jag se den

och tänka på det eviga förbundet mellan Gud och

       alla levande varelser av alla slag på jorden#.


17.  #Och Gud sade till Noa:  "Detta är tecknet för

det förbund som jag upprättar mellan mig och alla varelser på jorden#. 

 

¤Syraks bok. 44:19.


19.  #Abraham blev de store fadern för många folk,

och på hans ära fanns ingen fläck#.


Abraham faders-gestalt  för många folk.

     Hans ära var fläckfri.


Hebeerbrevet 11:8-12.


8.  #I tro lydde Abraham när han blev kallad.

Han drog bort till ett land som bli till hans,

        och han drog bort utan att veta vart han

skulle komma#-


Abrahams lydiga vilja i tro när fick sin kallelse.

      Han i tro drog bort från sitt ursprungsland

till ett främmande land.

       Visste vad som skulle hända dit han kom.


 9.  #I tro slog han ner i det utlovade landet som i ett främmande land och bodde i tält liksom Isak

     och Jakob, som hade fått del i samma löfte#.


I Abrahams tros-vilja fann han vilan i det

utlovade landet.

      Främmande landet  bodde i tält som sonen

och sonsonen som också fick del av samma löfte.


10.  #Ty han väntade på den stad med fast

grund som Gud själv har planlagt och byggt#.


Väntade på staden med fasta grunden som Gud

själv utvalt planlagt och byggt. 


11.  #I tro fick han kraft att avla en son, fast han,

Liksom Sara, var överårig.

       Han litade på den som hade gett löftet#.


I sin tro fick kraft avla en löftes son.

      Liksom hustun Sara var han överårig.

Satte sin fulla tilltro till denn Högstes löfte. 


12.  #Därför fick han, denne ende man som dessutom var så gott som död, en avkomma

       talrik som stjärnorna på himlen

och oräkneliga sandkornen på havsstranden#.


Sinnliga förståndet vittnade om hans ålderdom.

    I människors ögon som död.

Fick utlovad avkomma bli talrik som stjärnorna

      på himlen vilket också kan jämföras med

o-räkneliga havkorn på havets botten.  


¤Syraks bok.  44:20.


20.  #Han följde den Högstes lag och ingick

förbund med honom.

     På sin kropp bekräftade han förbundet,

och när han sattes på prov befanns han trogen#.


Abrahams trogna  hjärta följde  den Högstes lag.

      Slöt förbund  med den Högste.

Han trohet sattes på prov.


¤Syraks bok.  44:21.


21.  #Därför lovade Herren honom med ed att folken

skulle välsignas genom hans avkomma,

      att den skulle bli talrik som sandkornen

på marken och stiga så högt som stjärnorna

      och hans ättlingar skulle ta landet i besittning

från hav till hav, från floden till  jordens ände#.

 

Herren belönade hans trogna hjärta  med ed

      folken skulle bli välsignade genom hans avkomma.

       Hans välsignade avkomma järmförs med

sandkornens antal.

      Hans ättlingar skulle inta landet i besittning

från hav till hav.


¤Syraks bok.  44:22.


22.  #För sin far Abrahams skull fick också Isak

samma löfte om välsignelse över alla människor.


   Sonen Isak fick ärvar sin Fader Abrahams samma  löfte om välsignelser.


¤Syraks bok.  44:23.


23.  #Förbundet överförde Herren sedan på Jakob.

Han erkände honom genom sina välsignelser

      och gav honom arv och egendom.

Han drog upp gränserna för hans arvslotter

      och fördelade dem på tolv stammar#.


Förbundet överfördes från Isak till sonen Jakob.

       Erkändes genom sina välsignelser gavs

honom arv och egendom.

       Gränserna drogs upp för hans arvslotter.

Arvslotterna fördelades på de tolv stammarna.

 

MOSE OCH HANS SAMTIDA.


Och han lät en ättling till Jakob får del av nåden,

      en som behagade alla som såg honom#.


Moses kallelsen ättling till Jakob del av nåden.

       Var alla till behag.Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 oktober 2017 05:26

KÄRLEKEN


      GLÄDJEN


            FRIDEN


                TÅLAMODET


                       VÄNLIGHETEN


                              GODHETEN


                                    VÄLVILJAN


MILDHETEN


     TROFASTHETEN


            ÖDMJUKHETEN


                   AVHÅLLSAMHETEN


                         KYSKHETEN


VISHETEN


      FÖRSTÅNDET


             RÅDET


                  STYRKAN


                       INSIKTEN


                            GUDSDYRKANGUDSFRUKTAN                               
Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se