Alla inlägg den 7 oktober 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 7 oktober 2017 17:07

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE

DEL.  69.


6900.  Följ inte vredens väg sätt inte din fot där.


6901.  Följ inte häftighetens väg  sätt inte

din  fot där.


6902.  Följ inte ilskenhetens väg  sätt inte

din fot  där.


6903.  Vreden älskar den vrede han är

vredens slav och slavinna.


6904a.  Låta arbetsmoralen samarbeta med

aktivt säkerhetstänkandet.


6904b.  Arbets-moralen återspeglar människors

personliga karaktärsdrag.


6904c.  Arbetsmoralen Och etiken

nationens framtid.  


6905a.  Talträngda tungans  onyttiga Ord.


6905b.  Talträngda tungas Ord  Ordens fåfänga.


6905c.  Talträngda tungans Ord  Ordens tomhet.


 6904.  Häftigheten älskar häftige  han är

häftighetens träl och trälinna.


6905.  Ilskenheten älskar ilskne  han är

ilskenheten slav och slavinna.


6906a.  Arbets-moralen och etiken  nationens välstånd och framgång.


6906b.  Arbets-moralens samarbete med säkerhets

tänkandet nationens framtid.


6906c.  Arbets-moralen  återspeglar

människors  karaktärsdrag.


6907.  Missad arbets-moral i säkerhets-tänkandet

jämförs med en-benad människan vars  rörlighet

     beroende av ett enda ben.


6908.  Bättre rörlighet med två ben än ett.


6909.  Ord utan handling  resultatlös.


6910.  Vara ordet hörare men inte  ordets görare.


6911.  Pratsamheten saknar  görande i ord

och handling.


6912.  Vilket beteende har ödmjukhetens beteende

inte kontrollstyrt. 


6913.  Vilket beteende har högmodet

i säkerhetstänkandet  ett  kontroll-tänkande.


6914.  Högmodet genetiskt smittosam.


6915.  Förtalet Talar om andras beteende.


6916a.  Vad de säger.


6916b.  Vad de gör för fel.


6916c.  Hur de lever.


6916c.  Vad jag tycker om dem.


6917a.  Kärlekens läkemedel.


6917b.  Barmhärtighetens läkemedel.


6917c.  Ödmjukhetens läkemedel.


6918.  Vara o-värdig ödmjukheten  men att

få besvara hennes ödmjuka  inbjudan. 


6919a.  Känna längtan och kärleken  söka ödmjukheten.


6919b.  Känna längtan och kärleken  söka

barmhärtigheten.


6919c.  Känna längtan och kärleken  söka

saktmodigheten.


6920a.  Älska och längtan efter snällheten

tjäna den i ord och handling.


6920b.  Vara snällhetens görare  inte bara

dess hörare.


6920c.  Inte bara tala snälla ord  utan också

vara dess görare.


6921a.  Ödmjukheten vara vår vän för livet.


6922b.  Ödmjukheten trösta hjälp oss

vara vårt trogna stöd i en värld av högmodets

tankar och viljor.


6922c.  Ödmjukheten vara vår ständiga

med-hjälpare.


6923a.  Fria viljan väljer antingen vredens eller

saktmodighetens väg.


6923b.  Fria viljan väljer antingen häftighetens

eller saktmodighetens väg.


6923c.  Fria viljan väljer antingen ilskenhetens

eller saktmodighetens väg.


6924.  Snälle leds av sin snällhet.


6925.  Vänlige leds av sin vänlighet.


6926a.  Gode leds av sin godhet.


6926b.  Godheten finns i den godhjärtliges hjärta.


6926c.  Godhjärtlige valt godhetens väg.


6927a.  Barmhärtige leds av sin barmhärtighet.


6927b.  Barmhärtigheten finns i den barmhärtiges hjärta.


6927c.  Barmhärtige valt barmhärtighetens väg.


6928a.  Barmhärtigheten älskar den barmhärtige

han är hennes med-tjänare.


6928b.  Saktmodigheten älskar  den saktmodige

han är hennes med-tjänare.


6928c.  Ödmjukheten älskar den ödmjuke  han är

hennes med-tjänare.


6929a.  Viljan bättre än o-viljan.


6929b.  Lydnaden bättre än o-lydnaden.


6929c.  Följ inte o-lydnadens väg  sätt inte

din fot där. 


6930.  Följ lydnaden väg sätt din fot där.


6931.  Följ inte o-viljans väg  sätt inte

din fot där.


6932.  Följ viljans väg  sätt din fot där.


6933a.  Vreden äger den vredes hjärta och tankar.


6933b.  Ilskenheten äger den ilsknes hjärta

och tankar.


6933c.  Häftigheten äger den häftiges hjärta

och tankar.


6934.  Vara likgiltighetens tjänare och vän.


6935.  Likgiltigheten försvarar sig själv:

jag vill inte .


6936a.  Likgiltigheten  slöheten liknöjdheten

viljestyrkans självkänslans målmedvetens

    fiender och ovänner.


6936b.  Likgiltigheten vän med slöheten

och liknöjdheten.


6936c.  Viljestyrkan väljer målmedvetens väg.


6937.  Viljestyrkan ärar självkänslan.


6938a.  Själv-tänkande personer behöver inte

styras av ett kontroll-beteende.


6938b.  Kontroll-behovet accepterar inte

själv-tänkande personer.


6939.  Högmodigt hjärta  lyssnar inte.


6940.  Ödmjukt hjärta lyssnar.


6941a.  Saknas moraliskt tänkande påverkas

arbets-moralen.


6941b.  O-moraliska lagar & paragrafer förvirrande.


6941c.  O-moraliska & moraliska lagar och

paragrafer varandras fiender.


6942a. Vredens tunga slipar

saktmodighetens tunga.


6942b. Häftighetens tunga slipar

saktmodighetens tunga.


6942c. Ilskenhetens tunga slipar

saktmodighetens tunga.


6943.  Låt inte dig vara missmodets slav

och slavinna utan glädjens träl

och  trälinna.


6944.  Känn ömheten i kärleken. 


6945.  Låta Tröstaren trösta och glädjen glädjas

i bedrövelsen.


6946.  Låta sorgen förändras till fröjd.


6947.  Låta vreden förändras till saktmod.


6948.  Hade vi inte vaknat idag har vi inte

blivit ställda inför nya utmaningar och möjligheter.


6949a.  Sakmodigheten förändrar den vredes

tale tanke handlingssätt.


6950.  Inte så imponerad över säkerhets-tänkandet

bryr sig inte om moraliska värderna.


6951.  Läste i en orts-tidning om bombattentat mot

polissväsendets central-byggnad trots säkerhets-

tänkadet tillåter o-moraliska lagar få styra nationen.


O-moralisa lagar blir en säker tillflykt för laglösheten.


6952.  Där det inte finns någon moral har laglösheten sin tillflykt.


6953a.  Tygla sin o-barmhärtighet  älska

barmhärtigheten.


6953b.  Hata & förakta o-barmhärtigheten

älska barmhärtigheten.


6953c.  Lycklig den vars sinne är utan

o-barmhärtighet.


6954a.  Tjäna saktmodigheten finna den

                            lära känna den 

              älska den

tillhöra den.


6954b.  Röra vid hennes rikedomar.

Saktmodige delar med sitt saktmod.

      Dyrbar för den saktmodige.


6954c.  Saktmodigheten är sann.  Brinnande ren

utan  rädsla   tvivel .

 

6955a.  Vara rädd om tystnaden.


6955b.  Känna rädslan inför tystnaden.


6956a.  Vara rädd om stillheten.


6956b.  Känna rädslan inför stillheten.


6957a.  Vara rädd om godheten.


6957b.  Känna rädslan inför godheten.


6958a.  Tacksamme visar sina tacksamma händer.


6958b.  Tacksamme visar sitt tacksamma leende.


6958c.  Tacksamme visar sin tacksamhet i ord

och handlig.


6959.  Vredes olydnad känner rädslan för

lydnaden följa saktmodet.


6960.  Förminskat själv-förtroende.

Människan en själv-ständig person i ord

    och handling.

6962.  Kontroll-behovet visar över-beskyddande beteende.


6963.  O-tyglad  tunga  sämre än  tyglad tunga.


6964a.  Otyglad  vrede´ sämre än  tyglad vrede.


6964b.  Tyglad  vrede ger inte  tillfälle

till vreden.


6965.  Bättre  fråga en dåre  om saktmodighetens

rikedomar  än  den vrede.


6966.  Saktmodige uppskattar  värdesätter 

saktmodighetens rikedomar.


6967.  Saktmodige lever i saktmodighetens

rikedomar  beskyddet mot vredens

        häftighetens och ilskenhetens

smärtsamma lidande. 


6968.  Skrytsamme äger  skrytsamt  tal

på sin tunga.


6969.  Vara goda kärleksfulla  vara omtänksamma

uppriktiga mot varandra.


6870.  Saktmodigheten dyrbar skatt för dem

funnit henne.


6971.  Ödmjukheten dyrbar för dem som funnit hennes skönhet och värdighet.


6972a.  Tiden vårt liv.


6972b.  Vara goda förvaltare av tiden.


6972c.  Tiden tillgänglig för Alla  nyttig

för de goda förvaltarna av den.


6973.  Globaliska tänkandet  får aldrig kontakt

med den enskilda individen.


6974a.  Stiftandet av ständigt nya  gör gång på gång

misslyckande för att förhindra laglöshetens

framgångar.


6974b.  Stiftandet av ständigt nya lagar

och paragrafer jämförs med spridandet

     fåfångliga agnar för vinden.


6974c.  Visheten och ödmjukheten ärar

goda moralen uppbyggt på de tio budordet.

      Levnadsregler hur man ska leva

i moralens fotsteg.


6975a.  Vara rädd för vreden  älska saktmodet.


6975b.  Vara rädd för häftigheten  älska saktmodet.


6975c.  Vara rädd för ilskenheten  älska saktmodet.


6976a.  Vara rädd för elakheten  älska snällheten.


6976b.  Vara rädd för elakheten  älska vänligheten.


6976c.  Vara rädd för elakheten  älska godheten.


6977.  Bättre tjäna snällheten  än elakheten.


6978.  Bättre tjäna godheten  än elakheten.


6979.  Bättre tjäna vänligheten  än elakheten.


6980a.  Ni ska inte vredgas i era hjärtan

låt istället saktmodet få liv.


6980b.  Ni ska inte vara häftiga i era hjärtan

låt istället saktmodet få liv.


6980c.  Ni ska inte vara ilskna i era hjärtan

låt i stället saktmodet få liv.


6981.  Det finns  inte tid  för elakheten nu

låt istället snällheten få liv.


6982.  Det finns inte tid  för elakheten nu

låt istället godheten  få liv.


6983.  Det finns  inte tid  för elakheten nu

låt i stället vänligheten få liv.


6984a.  Lydnaden  ödmjukheten  inre frihet

låt de få liv.


6984b.  O-lydnaden  högmodet  inre o-friheten

tillåt dem  inte få liv.


6984c.  Barmhärtigheten och kärleken

tillåt dem få liv.


6985.  O-barmhärtighten & föraktet  & hatet

till inte dem få liv.


6986.  Självförnekelsen i tänkandet

ta avstånd  från egoistiskt tänkande.


6987.  Ta avstånd från egen-kärleken

älska sig själv mer än älska kärleken.


6988.  Ta avstånd från övermodet & stoltheten

älska dem mindre än ödmjukheten.


6989.  Ta avstånd från o-barmhärtigheten

älska den mindre än barmhärtigheten.


6990.  Förneka kärleken till hatet & föraktet

istället välja älska kärleken.


6991.  Förneka kärleken till elakheten

istället välja snällheten Och vänligheten.


6992.  Förneka kärleken till  sorgsenheten

istället välja glädjen.


6993.  Glädjen  sorgsenhetens fiende  och o-vän.


6994.  Bättre söka glädjen än sorgsenheten.


6995.  Bättre söka friheten än o-friheten.


6996.  Bättre vara vän med friden  än o-friden.


6997.  Bättre vara vän med tysthetens tunga

än pratsam tunga.


6998.  Bättre vara vän med  ödmjukheten än

vän med högmodets smärtsamma lidande.


6999.  Bättre vara vän med sinnesron

än vara vän med sinnes-förvirringen.

'  
  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 7 oktober 2017 17:06

TANKAR AV ORD OCH VEDERKVICKELESE


DEL.  68.


6800.  O-moralen hänsynslös ser sina egna behov.


6801.  O-moralen egoistisk i ord handling.


6802.  Kärleken inte o-nyttig  tillgänglig och nyttig

för dem som söker henne.


6803.  Ödmjukheten ser ödmjukes goda vilja

följa hennes fotspår.


6804.  Ödmjukheten ser ödmjukes goda vilja

leva i hennes närhet.


6805a.  Ego-tänkandet tänker ut det jag själv

vill göra.


6805b.  Ego-tänkandet ser inte sin nästas behov.


6806c.  Ego-tänkandet lyssnar inte på andras

önskemål.


6807.  Ödmjukheten bjuder på sig själv

tillåter inte egoismen vara Herre.


6808.  Egoismens sinne  lever i fiendskap mot

ödmjukheten.


6809a.  Vredens sinne  lever  i fiendskap mot

saktmodigheten.


6809b.  Häftighetens sinne  lever i fiendskap

mot saktmodigheten.


6809c.  Ilskenhetens sinne  lever i fiendskap

mot saktmodigheten.


6810a.  Elakhetens sinne  lever i fiendskap mot

vänlighetens sinne.


6810b.  Elakhetens sinne  lever i fiendeskap

mot godhetens sinne.


6810c.  Elakhetens sinne  lever i fiendeskap

mot snällhetens sinne.


6811a.  Elake känner inte  snällhetens väg. 


6811b.  Elake känner inte  vänlighetens väg.


6811c.  Elake känner inte  godhetens väg.


6812.   Talträngde känner  inte tystnadens tunga.


6813a.  Häftige känner inte  saktmodighetens väg.


6813b.  Ilskne känner inte  saktmodighetens väg.


6813c.  Den vrede känner inte 

saktmodighetens väg. 


6814.  Ödmjuke besvarar inte högmodets

önskemål och förslag.


6815.  Vänlige besvarar inte elakhetens

önskemål och förslag.


6816.  Ödmjuke o-intresserad vara högmodets

efterföljare.


6817a.  Snälle besvara inte elakhetens

önskemål och förslag.


6817b.  Vänlige o-intresserad  vara elakhetens

efterföljare.


6817c.  Gode o-intresserad  vara elakhetens

efterföljare.


6818a. Vara snällhetens efterföljare  leva

i lydnad tjäna henne som sin Herre. 


6818b. Vara godhetens efterföljare  leva

i lydnad tjäna henne som sin Herre. 

  

6818c. Vara vänlighetens efterföljare  leva

i lydnad tjäna henne som sin Herre.


6819.  Valet välja den man vill efterfölja.


6820a.  Vara snällhetens tjänare och tjänarinna.


6820b.  Vara godhetens tjänare och tjärinna.


6820c.  Vara vänlighetens tjänare  och tjänarinna.


6821a.  Visad trohet mot snällheten

aldrig förlora den.


6821b.  Visad trohet mot vänligheten  aldrig

förlora den.


6821c.  Visad trohet mot godheten aldrig

förlora den. 


6822.  Saknad frimodighet  vara rädslans tjänare

och tjärinna  hennes sanna efterföljare.


6823a.  Bedrövelse och ångest  själens fiender

och o-vänner.


6823b.  Bedrövelsen och ångesten visar sin

o-barmhärtighet.


6823c.  Bedrövelsen och ångesten inga

problem-lösare.


6824a.  Vara trolös mot vreden.


6824a.  Vara trolös mot häftigheten.


6824b.  Vara trolös mot ilskenheten.


6825.   Tillbedjan av skapelsen  i ord och handling.


6826a.  Vreden o-nyttig  saktmodigheten  nyttig

i sin efterföljelse.


6826b.  Ilskenheten  o-nyttig  saktmodigheten

nyttig i sin efterföljelse.


6826c.  Häftigheten  o-nyttig  saktmodigheten

nyttig i sin efterföljelse.


6827.  Tillbedjan av skapelsen  vanärar skaparen.


6828a.  Låt solens varma solstrålar  beröra

de saktmodiga och ilskna.


6828b.  Låt solens varma solstrålar  beröra

de saktmodiga och häftiga.


6828c.  Låt solens varma solstrålar  beröra

de saktmodiga och den vrede.


6829.  Häftiga tankar och ord  tomma tankar & ord.


6830.  Ilskna tankar och ord  tomma tankar & ord.


6831.  Vreda tankar och ord  tomma tankar &  ord.


6832a.  Snällhetens inbjudan  inbjuder  sin snällhet

till dem som söker henne.


6832b.  Vänlighetens inbjudan  inbjuder sin

vänlighet  till dem som söker henne.


6832c.  Godhetens inbjudan  inbjuder sin godhet

till dem som söker henne.


6833.  Elakhetens inbjudan  inbjuder sin elakhet

till dem som söker henne.


6834.  Barmhärtighetens omsorg  bättre än

o-barmhärtigheten o-aktsamhet. 


6835.  Sköna hjälpsamma händer.


6836.  Sköna hjälpsamma fötter.


6839.  Sköna hjälpsamma ögon.


6840.  Sköna hjälpsamma öron.


6841.  Alla levande varelser söker sin

näringsrika föda. 


6842.  Krävande människor  dominerande  i sitt

talesätt och tankesätt.


6843.  Krävande människor  visar större krav

på sin nästa än på sig själva.


6844.  Krävande människor  tänker bara på

sig själva  älskar sig själva.


6845.  Vänligheten  motsatsen till  elakheten

ondskefullheten fräckheten  fientligheten

         tvärsint  avigheten.


6846a.  Vänligheten  snällheten  hjärtligheten.


6846b.  Vänligheten  godhjärtligheten älskvärdigheten.


6846c.  Vänligheten  välvilligheten  vara förstående.


6847a.  Vänligheten  vänskaplig  godmodig.


6847b.  Vänligheten mildheten vara förtrolig.


6848.  Visad fiendeskap  vara fientlig  o-vänskap.


6849.  Vara avog  illviljan hatisk  känna hämndkänsla.


6850.  Vara stridslysten  vara grälsjuk.


6851.  Vara grälsjuk  trätgirig  trätsjuk.


6852.  Vara grälsjuk  argsint o-fridsam.


6853.  Lydnaden visar förtroende för godheten.


6854a.  Hatiskheten förhindrar  kärlekens tillväxt.


6854b.  Föraktet förhindrar kärlekens tillväxt.


6855.  Vara trogen mot ödmjukheten ärar henne.  


6856.  Vara vän med ödmjukheten.


6857a.  Låta ödmjukheten vara sin livskamrat.


6857b.  Tillåta ödmjukheten vara livets

livskamrat  förändrar hjärtats tankar.


6858.  Häftige aktiverar sig i sina häftiga ord.


6859.  Ilskne aktiverar sig i sina ilskna ord.


6860.  Uppmuntran visar sitt med-lidande i sina uppmuntrande ord.


6861.  Trösterika ord visar sin medkänsla

och medlidande i sina ord.


6862.  Uppmuntran visar sitt med-lidande i

sina uppmuntrande ord.


6863.  Tröste-rika ord  visar sin med-känsla

och med-ömkan.


6864.   Hålla tillbaks  skarpa svar  annars

blir hjärtan och tankar sårade.


6865.  Mjuk tunga  ger mjuka svar.


6866a.  Lyssnandet  tillgänglig för Alla.

                 Lyssnadet  nyttig för Alla.

                      Lyssnandet  lärorikt för Alla.


6866b.  Lärdomen  tillgänglig för Alla.

                  Lärdomen  nyttig för Alla.

                       Lärdomen  lärorik  för Alla.


6866c.  Livs-erfarenheten  tillgänglig  för Alla.

                 Livs-erfarenheten  nyttig  för Alla.

                      Livs-erfarenheten  lärorikt för Alla. 


6867.   O-viljan  o-kunskapen  nations undergång.


6867.  Inte lyssna på girighetens smärta & lidande. 


6868.  Förströddheten  förströdda  tankar.


6869.  Rädslans gissel-verkan styrd utifrån lögner.


6870.  Rädslans o-barmhärtighet  belöningslös.


6871.  Barmhärtighetens givmildhet  tar aldrig slut.


6872a.  Ödmjukhetens givmildhet  tillgänglig

för Alla. 


6872b.  Ödmjukhetens givmildhet  nyttig för Alla.


6872c.  Ödmjukhetens givmildhet  tar aldrig slut.


6873a.  Snällhetens givmildhet  tillgänglig för Alla.


6873b.  Snällhetens givmildhet  nyttig för Alla.


6873c.  Snällhetens givmildhet  tar aldrig slut.


6874.  Ha-begärets  avsaknad av givmildhet. 


6875.  Ha-begäret ger aldrig av sig själv.


6876.  Ha-begäret tänker på sig själv.


6877.  Ha-begärets beroende av människans ego-vilja ställa sig till begärets förfogande.


6878.  Ödmjukes kärlek till ödmjukheten

aldrig överger hennes närhet.


6879.  Mildes kärlek till mildheten  aldrig

överger hennes närhet.


6880.  Barmhärtiges kärlek till barmhärtigheten

aldrig överger hennes närhet.


6881a.  Splittringen känner ingen kärlek

till enheten.


6881b.  Splittringen vill gå sin egen väg.


6881c.  Splittringen föraktar enheten.


6882.  O-fördragsamme svår att ha med att göra.


6883.  O-fördragsamme  o-vän med vänskapen.


6884.  O-fördragsamme  vän med o-vänskapen.


6885.  Envises envishet  genetisk  svaghet.


6886.  Envise  o-villig lyssna på sin nästas förslag. 


6887.  Envise tänker på sig själv.


6888.  Envise egoistisk i ord och handling..


6889.  Envise vän med o-vänskapen.


6890.  Envise o-vän med vänskapen.


6891.  Envise  viljestark i sina beslut. 


6892a.  Vara envis hårdnackad egensinnig

villig gör allt efter sin egen vilja.


6892b.  Vara vilje-stark  älska sin egen vilja.


6892c.  Vara hårdnackad  vara o-lydig.


6892c.  Vara hårdnackad  gensträvig motsträvig

vara o-lydig i ord  och handling.


6893.  Vara motsträvig  ovillg att lyda.


6894.  Äga en motsträvig tunga.


6895.  O-lydnaden och motsträvigheten

goda vänner.


6896.  Lydnaden och o-lydnaden  o-vänner.


6897.  Vara stridslysten  vän med  motsträvigheten.


6898.  Stridslystne  vän med grälsjukheten.


6899.  Stridslystne  stridens  man och kvinna. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 7 oktober 2017 17:06
MITT LIV I DINA HÄNDER .


FRÅGA ETT.


Att bejaka Guds vilja: vad är det för dig?


Vi söker Gud, men egentligen behöver han inte

sökas.

Han är överallt.

       Vi kan aldrig komma undan honom.

Allting talar om honom, allting förmedlar något

        av honom.

Vi behöver inte gå långa vägar, inte köpa någon  kompass för at hitta rätt.

       Gud är den verklighet som är vår: 

våra föräldrar, vår kropp med dess hälsa eller 

      sjukdom, vår begåvning och begränsning,

vår rikedom eller fattigdom, vår höga eller låga

      intelligenskvot.


Så snart vi slutar att kämpa mot allt detta,

så snart vi öppnar oss för denna verklighet som

      är Guds verklighet och bejakar den, då lever vi Guds rike.   Sid. 24-25.


#Hur kan du veta att du lever i Guds vilja?

     Detta är tecknet:  om du har bekymmer för något

betyder det att du inte är fullständigt överlämnad

         åt Guds vilja, hur mycket du är tror dig leva

enligt hans vilja.

         Den som lever enligt Herrens vilja är inte bekymrad för något.

       Ifall han behöver något, överlämnar han detta

och även sig själv åt Herren.

       Han lägger det i Herrens händer.

Om han inte får det han behöver, förblir han lugn,

       som om han hade fått det.

Han är inte rädd, vad som än händer, för han

       vet att det är Guds vilja.

Så bevarar han friden i kropp och själ. 

Sid.  27.


Vi kan utan vare sig rädsla eller bekymmer sätta

oss till bords  och äta vad han serverar. 

      Det är alltid fest, eftersom Gud alltid bjuder

på och ger sig själv, sin vilja, sitt handlande.

Sid. 28.


Då och då visar Gud sin närvaro på ett mycket tydligt sätt.

       Men han är alltid med, allting talar om honom.

"Han sover aldrig, han vakar ständigt,

       han som beskyddar Israel"  ( Ps. 121:4 ).

 

Kanske är just detta hemligheten med vissa

     helgon som dör vid unga år och som på kort tid gått en otroligt lång väg.

     Inte ett enda ögonblick i deras liv har gått

förlorat, ingen händelse har varit förgäves. 

Sid. 30.


Varje händelse är ett Guds ord till oss, och i varje

händelse är han närvarande.   Sid. 32.

        Men att känna igen honom i vardagliga

och banala händelser kräver en djup tro.  Sid. 33.   

    

FRÅGA TVÅ.


Hur ser du på det föflutna?


Vi kan be Anden at belysa vårt förflutna och leda

    oss till de händelser som vi ännu inte sagt ett helhjärtat ja till.

       Vi kan spara mycket tid om vi går i analys hos

den Helige Ande.

      En vanlig analys kräver i regel många, många  timmar.

        Om vi bara ägnade en tiondel av denna tid åt kontakt med Anden, som  är vår äkta och slutgiltiga

        terapeut, skulle vi i de festa fall

komma mycket fortare fram.  Sid. 49.


Hur såg Broder Wilfrid på det?


Vi har makt över vårt förflutna.

     När vi ser det förflutna i den helige Andes ljus,

när vi ser på det med Guds ögon, blir det

       nyskapat.


Det blir sant, det som vi ber om i Psaltaren:

    #Gläd oss lika länge som du plågat oss, lika många år som vi har lidit#.  Ps. 90:15.  Sid. 52. 


FRÅGA TRE.


1  Kapitlet  "Att lyda Guds vilja"

            talas det bland annat om  "nollställdheten"

och "att leva i nuet".

         Hur hör det ihop med lydnad?

Vad betyder lydnad mot Gud för dig?


Total beredvillighet förutsätter och innefattar

nollställdhet.

     Nollställd är jag när jag inte  föredrar det ena

före det andra.

        Jag vill ingenting utom detta:  att lyda Guds vilja skall ske  "såsom i himmelen så ock på jorden".

      Den som lever i nollställdhet väljer däremot

aldrig bort något.


Han väljer ju inte en sak, utan Guds vilja.

       Lilla Thereses  "jag väljer allt"  är i all

sin barnslighet inte någon motsägelse".


Den som väljer Guds vilja går aldrig något förlorat.


#Hur skulle jag  kunna förlora något genom

     att välja Gud, honom som är allt # Syrak. 43:27.


    Det är min egoistiska vilja och min naturliga förkärlek som gör allt så smått och trångt.

        Så snart jag ger upp alla egna önskningar

börjar få del av Guds oändlighet.


Ju mer jag närmar mig nollställdheten, desto mindre planerar jag.

        Hur mycket av vårt planerande är inte bortkastad tid!


   Sid.  77-78. 


Man skulle missförstå nollställdheten fullständigt

     om man trodde att den gör människan

till marionett.

       Gud vill inte att människan lyder som

en maskin.


Hon måste älska Gud  "med alla sina krafter".

      Hon är inte ett viljelöst redskap,

som utför sitt arbete mekaniskt.


      När Gud vill att en människa skall göra ett bestämt arbete, blir detta arbete kärt för henne.

         Hon bör älska det med samma kärlek som

hon älskar Gud.

      Det  fodrar en total hängivelse.  

Sid. 79-80.


FRÅGA FYRA.


Broder  Wilfred  skriver.

       I varje kristen människas liv borde det

komma en  tid då hon är Guds redskap

      och ingenting annat.

  När och hur   är det?


I ÖVERLÅTELSENS TVÅ FÖRSTA ertapper får vi lära

     oss att villigt böja oss för Guds vilja,

sådan den uppenbarar sig i livets olika

      omständigheter, och lydigt utföra det som

Gud ger oss att göra. 

     Tredje etappen förutsätter att vi länge övat

oss i att bejaka och lyda Guds vilja.

     Människan drivs i själva sitt handlande av Gud.


I denna etappen överlämnar jag mig själv och mina

      själsförmögenheter så fullständigt åt Gud

att han själv kan använda dem som han vill.


I den andra ertappen är det jag som  gör vad Gud vill, JAG GÖR DET FÖR HONOM.

        I den tredje etappen däremot är det han som använder mig, HAN GÖR DET GENOM MIG.

   Sid. 103.


FRÅGA FEM.


Hur reagerar du på vittnesbördet 

"Att släppa taget" ?


Jag överlämnar mig mig åt Guds vilja i något

     som blev allt tydligare, något som  gällde liv

och död. 

      Jag drog med i tomheten, jag förlorade varje

hållhake, förlorade fotfästet. 

Sid. 137.

      

 Av Jan-Owe Ahlstrand - 7 oktober 2017 04:44

BERÄTTIGAD BLYGSEL OCH O-BERÄTTAD.  DEL. 1.


¤JESUS SYRAKS BOK.  41:14.


14.  #Följ min lära, mina barn, och lev i frid.

Vishet som döljs och en skatt som är gömd ------

      vad är det för nytta med sådant?#


Följa syraks visa lära  leva livet i fridens boningar.


#Frid lämnar jag efter mig, min frid giver jag er#

1917 års översättning.  Joh. 14:27.


Visheten dold för de som inte sökt henne.

   Visheten jämförs dyrbar skatt  säljer allt köper

den som äger allt.     


Syraks bok. 20:30-31.


30.  #Vishet som döljs och en skatt som är gömd ----

vad är det för nytta med sådant?#


Fördold vishet för dem som inte söker henne.

     Visheten jämförs med skatten som var gömd i

en åker när den blev upptäckt fanns en längtan

få äga den.  


31.  #Bättre en man som döljer sin dårskap än en som döljer sin vishet#.


Fördold dårskap bättre än fördold vishet.


Matteus evangelium.  5:14-16.


14.  #Ni är världens ljus.

           En stad uppe på ett berg kan inte döljas.


Vara världens ljus jämförs med vara vishetens ljuslåga inför världens visdom.


15.  #Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädemåttet utan på hållaren, så att

den lyser för alla i huset#.


Tända vishetens lampa  sätta den på en ljushållare

    alla få vetskap  den är tillgänglig för Alla.


16.  #På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ´ser era goda gärningar

och prisar er  fader i himlen#.


Låt ert visdomsljus lysa för människor, så att de

ser era goda vishetsgärningar  och er fader

vishetens  upphovsman i himlen.


¤Syraks bok.  41:15.


15.  #Bättre är en man som döljer sin dårskap

än en som döljer sin vishet#.


Fördold dårskap bättre än fördold vishet.


¤Syraks bok.  41:16.


16.  #Låt alltså skamkänslan styras av mina regler,

ty all blygsel man känner är inte bra och vinner

       inte allas uppriktiga gillande#.


Tillåta skam-känslan styras av syraks vishets regler.  Rädslan inte nyttig  i  människors ögon.  


RÄTT TID FÖR BLYGSEL OCH FRIMODIGHET.


Syraks bok. 4:20-31.


20.  #Ta tillfälle i akt, men sky det det onda.

Blygs inte över dig själv#.


Låt olika erbjudande vara tillgängliga.

      Besvara frimodighetens erbjudande.

Avsky det ondskefulla.

          Vara i den personlighet du är.

Tillåta de genetiska svagheterna försvagas genom

   kärlekens tuktan till livet i frihet.  


21.  #Ty det finns en blygsel  som för med sig synd,

och det finns en blygsel som för med ger

     ära och beröm#. 


Finns en skam-känsla  vara lagbudens överträdare.

      Finns en skam-känsla  vara  lagbudens tjänare.

Vara lagbudens tjänare och tjänarinna belönas

med beröm och ära. 


22.  #Ta inte  hänsyn till person ----- då skadar

du dig själv.

     Var inte undfallande  ----  det blir din olycka#.


Ser inte på personens yttre beteende och personlighet. 


Var inte alltför eftergiven och godtrogen.


23.  #Håll inte tillbaka ett ord i rättan tid#

  

Tänka först och sedan  tala.


24.  #Ty orden röjer visheten och talet en människas fostran#.


Talade orden leder till  tuktan och fostran.

       Orden avslöjar vishetens rikedomar.


25.  #Säg inte emot sanningen;  om du brister

i vett skall du känna skam#.


Lögnaktigt svekfullt tal säger emot sanningen.


Brist på visa ord  föder skam-känslor.


26.  #Blygs inte för att erkänna dina synder,

sök inte hejda en  flod i dess lopp#.


Känn inga skam-känslor inför bekänna dig

som  lagbudens överträdare.

     Gör du det jämförs det med förhindra vattnets

styrka i dess omlopp.


27.  #Låt inte en dåraktig människa tramp

på dig, och ta inte parti för en härskare.


Känn inget medlidande för en envålds härskare.


Tillåt inte en dumdristig människa dominera livet.


28.  #Kämpa intill döden för sanningen,

så skall Herren Gud strida för dig#.


Vara trogen i ord och handling för sanningen.

     Herrens Guds belöning  strida för din trohet.


29.  #Var inte djärv i ord men trög och slapp

i  handling#.


Var inte pratsam i orden  men behärskad

i ord och handlingar.


30.  #Var inte ett rytande lejon i ditt hem,

jaga inte inbillade fel hos ditt husfolk#.


Var inte trätgirig och ordlysten i ditt hem.


31.  #Låt inte din hand sträckas ut för att få

men dras tillbaka när det gäller att ge#.


Givande händer belönas.


Ha-begärets händer  belönings-lösa.  

      

¤Syraks bok.  41:17.


17.  #Blygs inför din far och mor över otukt och

inför furste och härskare över lögn#.


Barnets otuktssynd  känner motiverad 

ångest  och skuld-känslor inför  föräldrarna.


Lögnens tal i ord och handling motiverad

ångest  och skuld-känslor inför furste

     och härskares ögon.


Syraks bok.  7:13.


13.  #Tillåt dig aldrig den minsta lögn, av vanan

att ljuga kommer ingenting gott#.


Tillåt dig aldrig vara lögnens tjänarare & tjänarinna.

     Låta lögnens ord tillhöra dagliga språket.


¤Syraks bok.  41:18.


18.  #Inför domare och ämbetmän över felsteg

och inför menighet och folk över lagbrott,

        inför vän och kompanjon över ohederlighet#.


Motiverad skam-känsla  när felsteg görs inför

domare och ämbetsmän.


Personliga lagbrott  vara lag-överträdare.

     Livet  i  o-ärlighet  vara svekfull  samvets-lös

inför vänner och arbetskamrater.

    

¤Syraks bok.  41:19.


19.  #Och inför folket där du bor över stöld och för att glömma Gud och förbundet.


Blygs för att lägga armbågen i maten, för att

förbanna den som ber om en gåva#.


Stöld ta det som är en annans egendom.

     Vara tjuvaktig  vara lag-överträdare  låta

o-lydnaden styra dina händer.

       Bryta mot budordet "Du skall icke stjäla".


Känna motiverad skamkänsla hur man uppträder

vid matbordet.  


¤Syraks bok.  41:20.


20.  #Och för att lämna en hälsning obesvarad,

för att se efter  en lösaktig kvinna#.


Känna motiverad skam inte besvara en hälsning.

     Istället se efter en o-anständig  kvinna.


Syraks bok. 9:3.


3.  #Besök inte en lösaktig kvinna, du kan fastna

i hennes snaror#.


Umgås inte med en o-anständig kvinna.

      Hennes lösaktiga livsstil kan påverka dig.


¤Syraks bok.  41:21.


21.  #Och för att vända ryggen åt en släkting,

för att ta ifrån någon hans rättmätiga andel,

      för att titta närgånget på en annans hustru#.


Känn motiverad skam inte umgås med en släkting.

   Istället välja känna motiverad skam se med

      begär på en annans hustru.


Syraks bok.  9:8a.


8a.  #Vänd bort blicken från en välskapt kvinna,

se inte närgånget på en annans vackra hustru.


Känna motiverad skam i sitt begärliga seende på

en välskapad kvinnan sin nästas hustru.


¤Syraks bok.  41:22.


22.  #Och för att springa efter tjänsteflickan -----

kom inte i närheten av hennes säng.

 

Blygs för att tala sårande till en vän ---- låt inte en gåva följas av kränkande ord#.


Låt inte dina fötter springa efter  tjänsteflickan

      låt inte dina ögons begärelse vidröra

hennes säng.


Sårande ord hjärtliga sår  känn ångest

och skam efter felaktigt uttalade ord.


Syraks bok.  18:15.


15.  #Mitt barn, låt inte en välgärning följas av ovett

och inte en gåva av sårande ord#.


Syraks vishet  ömmar för sitt barn  tillåt inte

välgärningar bli dig till  vara ärelysten.


Ärelystiga ord  vara sårande ord.

    

 

     


Av Jan-Owe Ahlstrand - 7 oktober 2017 04:44MANING TILL UTHÅLLIGHET.


#Ännu har ni inte behövt sätta livet på spel i er kamp

mot synden#.


#Om  ni har glömt den uppmaning som riktas till er

som till söner:#.


MIN SON, VAR TACKSAM FÖR HERRENS TUKTAN

OCH FÖRLORA INTE MODET NÄR HAN

      STRAFFAR  DIG#.


#TY DEN HERREN ÄLSKAR, DEN TUKTAR HAN,

     OCH AGAR VAR SON SOM HAN HAR KÄR#.


#Det är för att fostras ni får lida.

     Gud behandlar er somm söner.

Var finns den som inte tuktas av sin far?#


#Om inte ni blir tuktade, lika väl som all andra,

       är ni inga  riktiga söner,  utan oäkta#.


#Våra jordiska fäder tuktade oss, och vi fogade

       oss efter dem#.


#Skall vi då inte mycket mer böja oss för

andarnas fader, så att vi får leva?#.


#Våra fäder tuktade oss ju för en kort tid och efter

     eget samtycke, men han gör det för vårt bästa,

för att vi skall få del av hans helighet#.


#För stunden tycks väl varje tuktan vara mera

     till sorg än  till glädje, men för dem som

har fostrats genom den frukten till slut

frid och rättfärdighet#.

        
Av Jan-Owe Ahlstrand - 7 oktober 2017 04:44

BERÄTTIGAD BLYGSEL OCH OBERÄTTIGAD


DEL. 2.


¤Syraks bok.  42:1.


1.  #För att föra ett rykte vidare och för att avslöja

hemligheter.

      Då visar de den rätta blygseln och blir omtyckt

av alla människor#.


Du skall inte blygas för följande ting ----- synda

inte genom att hänsyn till person:#.


Vara vaksam över föra ett rykte vidare få ske

i återhållsamhet.  

   Tillåt inte ärelystenheten påverka livsstilen.


Syraks bok. 19:7.


7.  #För aldrig ett rykte vidare; det förlorar du

ingenting på#. 


Tillåt inte ryktesspridning elakt tal föras vidare.

   Elakt tal och skvaller belönings-löst.


Ordspråksboken. 24:23.


23.  #Detta är också de visas ord:

     Att vara patisk när man dömer är illa#


Vara ensidig och o-rättvis sina beslut  sårar

människors tankar och hjärtan.


¤Syraks bok.  42:2.


2.  #För den högste och förbundets lag eller

för rättens krav, så att du frikänner

     den gudlöse#.


Ordspråksboken.  17:15.


15.  #Att fria en skyldig, att fälla en oskyldig -----

bådadera väcker Herrens avsky#.


   Fria skyldige ---- fälla o-skyldige bemöts

av Herrens hat och förakt.


¤Syraks bok.  42:3.


3.  #För att kräva räkenskap av kompanjon

och resekamrat eller för att dela ett arv åt andra#.


Kräva räkenskap från medarbetaren och resekamrat dela ett arv kan uppväcka hat

      och förakt.

  

¤Syraks bok.  42:4.


4.  #För noggrannhet med våg och vikter eller för

tillgångar, vare sig stora eller små#.


Nogrannhet och ärlighet  ärligheten vinnaren.


Ordspråksboken.  11:1.


1.  #HERREN AVSKYR fusk med vågen, rätt vikt

behagar honom#.


Herren hatar och föraktar o-ärligheter  älskar

och uppskattar rättvis  ärlig  noggranhet.


¤Syraks bok.  42:5.


5.  #För att göra vinst på affärsverksamhet

eller för att ge barn ordentlig fostran och att

      prygla upp en dålig slav#.


Ärlig vinst  barnens tuktan  barnens framtid

fostran en likgiltig slö slav.

     Nyyttigt för dem Alla.


Syraks bok.  7:23.


23.  #Har du barn, så fostra dem, och lär dem

att lyda alltifrån ungdomen#.


Syraks visa råd  fostra dina barn låt lydnaden

vara deras livsregel i livet.


Syraks bok.  33:27.


27.  #Ok och piska böjer nacken, och en illasinnad

slav skall ha prygel och pina#.


Ok och piska ödmjukar högmodes stolta nacke

      Illasinnad slav  slö och likgiltig behöver

fostras in i flitighetens belöningens välsignelser.  


¤Syraks bok.  42:6.


6.  #Har du en dålig hustru är ett sigill på sin plats,

där många händer snokar skall du låsa#.


Lat likgiltig hustru låt ett sigill vara på plats.

       Finns det nyfikna händer lås dörrarna.


¤Syraks bok.  42:7.


7.  #Räkna och väg det du anförtror åt andra,

och skriv upp allt du ger ut och får in#.


    Var ärlig och noggrann med vågens vikt

åt andra.

       Låt god r äkenskap få råda i livet.


¤Syraks bok.  42:8.


8.  #Blygs inte för att tillrättavisa den vettlöse

dåren eller en utlevad gubbe som tävlar med de  unga.

       Då har du blivit fostrad på rätta sättet

och består provet inför alla människor#.  


Låt frimodigheten tillrättavisa den o-förnuftige dåren.

       I fostran består provet sitt värde. 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se