Alla inlägg den 27 oktober 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 oktober 2017 14:21

LOVSÅNG ÖVER FÄDERNA  ( KAP. 44-49 ).


Syraks bok.  44:1.


1.  #Nu vill jag lovsjunga ärorika män,

våra fäder och vårt ursprung#.


Mitt hjärtats villighet lovsjunger och ärar  ärorika

män och kvinnor.

        Ärorika män  våra andliga fäder 

vårt andliga ursprung.


2.  #Stor är en härlighet som Herren har skapat,

stort är hans eviga majestät#.


Herrens härlighet han själv skapat genom sitt allmakts ord.

      Storheten hans eviga majestät.


3.  #Härskare som styrt kungariken och män

som vunnit ryktbarhet genom sin makt,

        kloka män som kunnat ge råd och profeter

som framfört sina budskap#.


Härskare styrde kunga-riken.

    Män i sin vunna omtalade makt.

            Kloka mäns klokhetens rådgivare.

                Profeters varnande budskap.   


4.  #Män som lett folket med kloka planer

och med sin kunskap i folkets skrifter  -----

        visa ord finns i deras lära  ------.


Kloka mäns vägledande klokhet  folkets framtid.

      Mäns kloka planers kunskap påverkat

folkets skrifter.

       Visa mäns ord finns i deras insiktsfulla lära. 


5.  #Män som skapat musik och sånger eller

som gjort sina ord kända i skrift.


Mäns sköna musikaliska toner och sånger

      gjort sina ord välkända i skrifter. 


6.  #Förmögna och inflytelserika män som fört ett fredligt liv i sina hem#.


Inflytelse-rika män i sin förmögenhet gjort livet

fredligt i sina välbärgade hem. 


7.  #Alla dessa vann berömmelse bland sina samtida

och ärades i sin livstid#.


Inflytelse-rika män vunnit berömmelse i människors ögon under sin aktiva tid.

      Ärades i sina livs-dagar.


8.  #Någras namn har gått till eftervärlden,

så att man talar om dem och prisar dem#.


Några inflytelse-rikas namn har upphöjts och prisats

i ord inför eftervärlden.


9.  #Andra har blivit glömda och är borta,

som om de aldrig hade funnits, de är som om

      de aldrig varit ----- de själva liksom också

deras barn#.


Andra inflytelse-rikas namn blivit utplånade.

      Deras avkommas namn blivit bortglömda.


Predikaren.  2:16.


16.  #Ty minnet av den vise lever inte evigt,

inte längre än minnet av dåren.

       inom kort är de båda glömda.

Och den vise dör liksom dåren#.


Vises minne lever inte för evig tid.  

        Vises minnet kan jämföras med dårens minne

vilket går samma väg.

      Inom en kort kan deras minnen vara glömda.

Vise och dåren blir till jordens stoft.


10.  #Men dessa var män som fått del av Guds nåd

och vilkas rättfärdiga verk inte blivit glömda#.


Visa blivit delaktiga av Guds barmhärtighet

och nåd.

        Deras livs gärningar  o-straffliga renhjärtliga

syndfria.  Goda förebilder  inte  bortglömda.   


11.  #Hos deras ättlingar blir nåden kvar,

deras avkommande är ett gott arv.

       Tack vare förbunden#.


Hos rättfärdigas ättlingar blir nåden kvar.

       Deras avkommande goda arvet.


Romarbrevet 9:4.


4.  #De är ju israeliterna, som har fått söners rätt,

härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten

        och löftena#.


Israeliternas arv  söners rättsarv:

    Härligheten

         Förbunden lagen 

               Gudstjänsten och löfternas arv.   


12.  #Består deras ättlingar, att barnen får leva är deras förtjänst#.


Barnen deras ättlingar får leva utifrån deras

förfäders ostrafflighet och renhjärtlighet.


13.  #För all framtid skall deras ättlingar fortleva,

och deras ära kommer aldrig att förblekna#.


Framtiden tillhör deras ättlingars fortlevnad.

         Deras ära kommer aldrig förbleknas.


14.  #Deras kroppar har begravts i frid,

och deras namn skall leva genom alla släktled#.


O-straffligas och renhjärtligas kroppar

begravits i frid.

        Deras namn fortsätter sitt liv genom

alla släktled.


15.  #Alla folk skall tala om deras vishet,

och folkförsamlingen skall förkunna deras lov#.


          Alla levande folkslag vittnar om vises insiktsfulla

lärdom.

       Folk-församlingen förkunnar deras lov.


Syraks bok.  37:26.


26.  #Den vise vinner förtroende hos sitt folk,

och hans namn skall leva i evighet#. 


Vises vishet vinner  förtroende hos sitt egna folk.

      Vises namn lever vidare i evighet.   


Syraks bok. 39:9-11.


9.  #Många skall lovsjunga hans klokhet, aldrig någonsin skall hans namn utplånas.

        Minnet av honom skall inte försvinna,

hans rykte skall leva genom alla släktled#.


Hans klokhet lovsjungs av många.

        Klokes namn aldrig utplånas.

Klokes minne lever vidare.

         Klokes ära lever genom alla släktled.


10.  #I främmande länder skall man tala om hans vishet, och folkförsamlingen skall förkunna

      hans lov#.


Främmande folkets ord berättar om hans vishet.

       

11.  #Lever han länge äras hans minne mer

än tusen andras, och dör han är detta honom nog#.


Får den vise långt liv  hans levnadsminnen

äras av tusen andras liv.

       Dör han känner han mättnaden.

 

   

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 oktober 2017 14:20


LOVSÅNG ÖVER SKAPELSEN¤Syraks bok.  43:27.

27.  #Hur mycket vi än säger är det inte nog,

men detta är summan av det sagda:  Han är allt#.


Beskrivning över  "Han är allt i sin skapelse".


Apostlagärningarna 17:28.


28.  #Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till,

som också några av era egna skalder har sagt:

     Vi har vårt ursprung i honom#.


Lever i honom  i treenigheten  rör oss  är till

i honom  i treenigheten.

     Tänk få ha sitt ursprung i honom 

i trenigheten.     


Romarbrevet.  11:36.


36.  #Ty av honom och genom honom och till honom är allting.

      Hans är härligheten i evighet, amen#.


Tänk få  leva livet av honom  genom  hans liv

till hans liv  existerar i allt.

     Hans liv  vårt liv  i hans härlighet  i all evighet.


¤Syraks bok.  43:28.


28.  #Vår förmåga räcker inte när vi vill prisa

honom, ty han är den Väldige, större än

      allt han skapat#.


Mänskliga vishets-förmågan låter sig vara begränsad.

      Den väldige skaparen  långt större än sitt

egna skapelse-verk.


Psalm. 106:2.


2.  #Vem kan beskriva Herrens storverk,

vem kan prisa allt han har gjort?#.


Vem kan beskriva och prisa hans skapelses

storverk  alla människors-ord  begränsade i sitt

      tal.  Mänsklig visdom  Guds dårskap. 


Syraks bok.  18:4-7.


BESKRIVNING OM GUDS STORHET.


4.  #Det tillkommer ingen att skildra hans verk -----

vem kan utforska hans väldiga gärningar?#.


Guds storhet  beskriver hans spalses storverk.

      Ingen mänsklighet   kan i sig själv inte

utforska hans väldiga gärningar. 


5.  #Vem kan mäta hans väldiga kraft och därtill

beskriva hur han förbarmar sig?#.


Hans barmhärtig tidlös  outgrundlig.

     Tänk få simma i hans barmhärtiga hav.


6.  #Inget kan dras ifrån, inget kan läggas till,

ingen kan utforska Herrens underbara gärningar#.


Allt är fullkomligt  i hans skapelse-verk.


7.  #När människan når målet står vid början,

när hon är färdig börjar hennes svårigheter#. 


Människans egna flitighet  varar endast en tid.

    Vara fullkomlig i sig själv  vägen in i

hennes svårigheter.  


¤Syraks bok.  43:29.


29.  #Fruktansvärd är Herren och överväldigande

stor, och underbar är hans härskarmakt#.


Vad kan jämföras med hans härskarmakt.

      Vad kan jämföras med den Högstes storhet.


Psalm. 96:4.


4.  #Ty stor är Herren, högt är han prisad,

värd att frukta mer än alla gudar#.


Herrens storhet  högt prisad.

    Herrens storhets värdighet  värdig uppskatta

mer än alla gudar.


Syraks  bok. 1:8-9.


8.  #En enda är vis. Väldig och fruktansvärd

han sitter på sin tron: Herren.


Herren  vishetens ursprung.

     Sitter på sin tron  väldig i sin storhet 


9.  #Han själv skapade visheten och såg på den,

mätte den och utgöt den över alla sina verk#.


Herren vishetens ursprungliga skapare.

      Herren begrundade sin skapade vishet.

Herren begrundade vishetens storhet.

      Herren tillät visheten beröra hela skapelseverket.


¤Syraks bok.  43:30.


30.  #Prisa Herren och sjung hans lov av hela

er förmåga, han är alltid höjd över den.

      Lovsjung honom av all er kraft och tröttna

inte; det blir aldrig nog#.


Våra läppars lovsång prisar  hans lov  i all evighet.

     Vara uthållig  i lovsången inför honom.


¤Syraks bok.  43:31.


31.  #Vem har sett honom och kan beskriva honom,

vem kan skildra hans storhet sådan den är?


Vår mänskliga naturs avfällighet tål inte beskåda hans härlighets storhet.  

      Aposteln Johannes fruktade för hans allsmäktiga närvaro.  Upp.1


¤Syraks bok.  43:32.


32.  #Mycket som är fördolt för oss är större än

dessa ting, ty av hans verk bara sett en liten del#.

   

I honom Jesus Kristus  är all visdom  och kunskap

fördold. 

      Efesierbrevet 1 säger oss bedja om visdomens

och kunskapens ande.    

 

¤Syraks bok.  43:33.


33.  #Allting är ju skapat av Herren, och åt de

fromma har han skänkt visheten#.  


Herren skapelsens Herre.

        De milda och saktmodiga  har han skänkt

vishetens alla skatter.
   Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 oktober 2017 14:20

LOVSÅNG ÖVER SKAPELSEN.   DEL. 2.


¤Syraks bok.  43:1.


1.  #Praktfullt höjer sig det klara himlavalvet

himlens anblick är en strålande syn#.


Himlavalvet visar sig i sin praktfullhet.

    Himlens anblickande ansikte  strålande för

människors ögon

     Människans öga  känner ingen mättad.


¤Syraks bok.  43:2.


2.  #När solen visar sig kommer den som en

förkunnare: den är ett underbart ting,

     ett verk av den Högste#.


Beskrivning av solens budskap.

    Alla skapade varelsers förkunnare.

Solen  underbart ting  av liv.

     Solen  den Högstes  skapelseliv.


¤Syraks bok.  43:3.


3.  #På höjden av sin bana sveder den marken,

och ingen kan uthärda dess hetta#.


Solens roterande bana  värmer jordens yta med dess fruktbärande frön.

        Solens upphettande strålar  vem kan

uthålligt uthärda dem.


¤Syraks bok.  43:4.


4.  #Ugnen i en verkstad eldas het med bälg; 

trefalt hetare bränner solen mot bergen.

      Glödande ånger andas den ut och utstrålar ljus, så att ögonen bländas#.


Bälgens upphettande påverkan  på ugnens eld.

     Jämförs med solens trefaldigare brännande

hetta mot bergen.


Solens glödande ångest  bemöter  människors-ögon

med sitt utstrålande ljus.


¤Syraks bok.  43:5.


5.  Stor är Herren som har skapat den; med sina

ord styr han dess snabba färd#. 


Herrens storhet skapade solen.

     Hans allmakts-ord  styr solens-liv.


PSALM AV DAVID  Psalm. 19.


Psalm. 19-2:7.


2.  #Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk#.


Himlen  Guds härlighet.

      Himlavalvet  visar hans barmhärtiga händers

skapelse-verk.


3.  #Dag talar till dag därom och natt undervisar natt#.


I sin nåd och barmhärtighet  undervisar han   människo-hjärtan.


4.  #Det är inte tal, det är inte ljud, deras röster

kan inte höras#.


Deras existens kan ses och begrundas.


5.  #Men över hela jorden når de ut, till världens

ände deras ord.

      Där har han rest ett tält åt solen#.


Deras vittnesbörd  når ut till jordens ände.

      Den högstes ömhet och kärlek åt solen.


6.  #Den liknar en brudgum som lämnar sin kammare, en hjälte som gläds åt att löpa sin bana#.


Solen liknar en praktfull brudgum  som lämnar

sin kammare.

         Segrande hjälte känner sin glädje

fullborda löpningen på sin löpar-bana.


7.  #Den stiger vid himlens ena ände och når i sitt kretslopp den andra.

      Ingenting är gömt för dess glöd#. 


Solens tider i sin praktfulla glans  vid himlens

ena ände.

        Solen har sitt givna krets-lopp.

Ingen kan beskydda sig för solens glödande hetta.


¤Syraks bok.  43:6.


6.  Och månen för han fram på bestämda dagar,

ett evigt tecken som skall visa tiden#.


Månens livsdagar styrs av bestämda givna tider.

      Månens givna tider tecknet för tiden. 


GUD SKAPADE VÄRLDEN.


Första Moseboken.  1:14-16.


14.  #Gud sade:  "På himlavalvet skall ljus bli till,

och de skall skilja dag från natten och utmärka

      högtider, dagar och år#. 


Guds utalade skapelse-ordning  ljuset uppgift

i himlavalvet.

        Ljuset skall skilja på dagens och nattens tid.

Utmärka tiderna för högtiderna alla dagar & år.


15.  #De skall var ljus på himlavalvet och lysa över jorden".  Och det blev så#. 


Ljuset skall upplysa himlavalvet  belysa jorden.


16.  #Gud gjorde de två stora ljusen, det större

ljuset till att härska över dagen och det mindre till att härska över natten, och han gjorde stjärnorna#.


Guds bestämda skapelse-ordning:

     Skapade två stora ljus:

Större ljuset härska över dagen.

       Mindre ljuset härska över nattliga tiden.

Skapade stjärnornas ljus.


Psalm.  104:19.


19.  #Du gjorde månen, som visar årets tider,

och solen, som vet när den skall gå ner#.


Beskrivning på månens uppgift visa årets olika tider.


Solens vetskap ner den i tid ska gå ned.


¤Syraks bok.  43:7.


7.  Månen visar när högtiden är inne, detta ljus

som avtar så snart det nått sin fullhet#.


Månens ljusstrålar  avtar  när de nått sin fulla

ljusstyrka. 


Syraks bok.  33:7-8.


7.  #Varför är den ena dagen förmer än den andra,

när alla årets dagar får sitt ljus från solen?#.


8.  #I sin vishet gjorde Herren skillnad mellan dem

och fastställde olika högtider och fester#.


Herrens vishets-tanke gjorde en skillnad mellan årets dagar  fastställde i sin ordning

        olika tider för högtider & fester. 


¤Syraks bok.  43:8.


8.  Efter den har månaden fått sitt namn.

Den växer och förändras på ett förunderligt sätt,

     och där den lyser på himlavarvet är den

himmelska härarnas fälttecken#.


Månen belyser himlavalvet.

      Månen himmelska härarnas fält-tecken.


¤Syraks bok.  43:9.


9.  #Rymden får sin skönhet av stjärnornas glans,

detta lysande smycke på Herrens höga himmel#.


Stjärnornas ljusstrålars skönhet  belyser  rymden.

     Stjärnornas sköna ljusstrålar  jämförs med

lysande smycken på den Högstes höga himmel.


Baruks bok. 3:34-35.


34.  #Stjärnorna tänder sitt ljus och börjar med glädje sin vakttjänst#.


35.  #Han kallar på dem och de svarar:

"Här är vi!"

       och lyser med glädje för sin skapare#.


Beskrivning av stjärnornas & ljusets tjänande:

         Stjärnorna tänder sitt ljus i rätt tid.

Börjar sitt tjänande med glädje på sin vaktpost.


Han kallar på stjärnornas antal  och de svarar

       Här är vi!

Stjärnornas antal lyser med glädje för sin skapare. 


¤Syraks bok.  43:10.


10.  #På den Heliges ord ställer de sig där han

bestämt, och de skall aldrig tröttna på sin vakttjänst#.


Stjärnornas antal lever i lydnad på den Heliges ord.

      De aldrig förtröttas betjäna på sin vaktpost.


Jesaja bok.  40:26.


26.  #Lyft blicken mot skyn och se:

Vem har skapat allt detta?

            Han som mönstrar stjärnornas här och låter

dem tåga fram, han ropar upp dem alla.

        Så väldig är hans makt och hans styrka

att ingen av dem uteblir#.


Lyft upp din blick Jesaja mot skyn och se:

      Ställer en fråga till honom  vem har skapat

stjärnornas antal.

       Skapelsens Herre som in-mönstrar stjärnornas

här låter dem alla tåga framåt.


Han nämner dem alla vid namn.

       Den högstes allmakt och styrka gör alla

lika värdefulla.


Syraks bok.  16:27.


27.  #Han bestämde för evigt deras uppgifter

och deras maktområden för all framtid.

       De känner varken hunger eller trötthet,

och de överger aldrig sina uppgifter#.


Stjärnornas bestämda tjänst-villiga uppgifter

     deras givna makt-områden.

Stjärnornas trohet inför skaparen  fria från

hungern och tröttheten.

        

¤Syraks bok.  43:11.


11.  #Se på regnbågen och prisa dess skapare!

Praktfull är den i sin glans#.


Regnbågen med sina sköna vackra färger

prisar sin skapare.

       Regn-bågen visar sin praktfulla strålglans.


¤Syraks bok. 43:12.


12.  #När den välver sin strålande båge över

himlen ---- den Högstes händer har spänt den#.


Regnbågen visar sin strålande storhet över himlen.

      Den högstes skapande händer har spänt den.

 

¤Syraks bok.  43:13.


13.  #Hans påbud kommer plötsligt snön att yra

och låter straffdomens blixtar ljunga#.


Hans befallningar  jämförs med  snöns plötsliga virvelvindar.

     Tillåter straffdomens blixtrande höras.


Jobs bok. 37:6.


6.  #Han säger till snön att falla på  jorden,

till regnet att vräka ned#.


Snön och regnet lyder hans befallningar.


¤Syraks bok.  43:14.


14.  #För den skull öppnas himlens förråd

och moln flyger ut som fåglar#.


Himlens rika förråd  öppnar sig för  snöns

och regnets fruktbara näring till skapelse-verket.

        Molnet jämförs med fåglarna flyktvägar

under himlavalvet.


¤Syraks bok.  43:15.


15.  #Med sin väldiga kraft gör han molnen hårda,

och de brister sönder i hagelstenar#.


Den högstes väldiga kraft  gör molnen hårda

    Molnens hårdhet brister sönder ger

den hagelstenar.


¤Syraks bok. 43:16-17.


16-17.  #Dånet av hans åska kommer jorden

att våndas, och när han visar sig skälver bergen.


På hans befallning blåser sunnanvinden, nordanstormen och virvelvinden.


Snöflingor strör han ut som svävande fåglar,

och snöfallet liknar en gräshoppssvärm

som slår ner#.


Den Högstes åskans dånaktiga ljud  gör jorden orolig.

     Bergen visar sin rädsla inför honom

Snö-flingor sprids ut  jämför med flyktiga fåglar.

       Snö-fallet  jämförs med  flygande gräshoppssvärmars oljud.


¤Syraks bok.  43:18.


Ögat häpnar över denna vita skönhet, och hjärtat

hänförs av flingornas fall#.


Människo-ögat förvånar sig över  vita fallande

snö-flingor i sin skönhet.


Människo-hjärtat känner sig inspirerande

av flingornas mjuka fall.


¤Syraks bok.  43:19.


19.  #Och rimfrost sprider han ut över jorden

som salt, där den fastnar blir den som törntaggar#.


Köldens rimfrost sprider han ut över jordens yta.

        Köldens rimfrost jämförs med  saltets vithet.

Där den fastnar på jordens yta  jämförs den med

      törntaggarnas utbredande på jorden.  


Psalm. 147:16.


16.  #Han låter snö falla som ull, rimfrost

strör  han ut som aska#. 


Snön låter sig falla på  jordens yta  jämförs med mjuka vita ullen.

       Rimfrosten  jämförs med utströdd aska. 

   

¤Syraks bok.  43:20.


20.  #När den kalla nordanvinden blåser

lägger sig isen över vattnet; den breder ut sig

     över varje vattensamling, och vattnet

iför sig liksom ett pansar#.


Kyliga nordanvinden blåsiga vindar  över vattnets

yta gör den frusen is.

       Isen breder ut sig  låter hela vatten-samlingen

iföra sig pansarns hårdhet.


Jobs bok. 38:29-30.


29.  #Ur vilket sköte kommer isen?

Vem föder himlens rimfrost?


30.  #Vattnet döljs av stenhårt täcke,

djupets yta stelnar#.


Vattnet i beröring av nordansvindens kyliga vindar

        blir till is jämförs med stenhårt täcke.

Jordens djupa yta stelnar av kyliga nordansvindar.

              

¤Syraks bok.  43:21.


21.  #Den skövlar bergen och förbränner ödemarken

och sveder gräset som eld#.


Kalla nordanvinden  förstör bergen  förtorkar

öde-marken  förbänner gräset  jämförs med

       eldens styrka.


¤Syraks bok. 43:22.


22.  #Snart läks allt av de fuktiga dimman,

liksom daggen ger lindring efter hettan#. 


Dimmans fuktighet  lägger sig som  en läkedom.

       Fuktiga daggen lindrar eldens hetta. 


¤Syraks bok.  43:23.


23.  #Med sin tankes kraft betvang han havsdjupet

och lät öar stiga upp ur det#.


Skaparens tänkande kraft  övervann han havets

djup  tillät öarna formars utifrån havsdjupet.


¤Syraks bok.  43:24.


24.  #Sjömän kan berätta om havets faror,

och vi häpnar över det våra öron får höra#.


Sjömännens liv på havet  berätar om havets

faror och olyckor.

       Vi förvånar oss över deras berättelser.


¤Syraks bok.  43:25.


25.  #Där har han skapat otroliga och märkliga

ting: alla slags sällsamma varelser, en värld

      av havsmonster#.


I havet har han skapat intressanta levande varelser.


Psalm.  104:25.


25.  #Där är havet, det väldiga vida, med en myllrande skara utan tal av djur både stora

och små#. 

       

¤Syraks bok.  43:26.


26.  #Genom Herrens kraft når hans tjänare 

framgång, och genom hans ord äger allting bestånd#.


Vara Herrens tjänare  ger framgång.

      Allsmäktiges ord  i dem äger allting

ett bestående värde.


Jesaja bok.  44:26a.


26a.  #Mina tjänares och låter jag slå in,

jag förverkligar det mina utsända förkunnat#. 
Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se