Alla inlägg den 26 september 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 september 2020 16:43

JEREMIA BOK. 48:41-47.

 

DOM ÖVER MOAB.  DEL 2.

 

Jeremia bok. 48:41.

 

41.  #Städerna skall falla, fästerna intas.

Den dagen skall Moabs hjältar ängslas som

    en kvinna i barnsbön#.

 

Moabs städer offer för fiendens anfallskrig.

       Fästerna förintas.

Hemsökelsens dag Moabs hjältar förvirrade

      ängslade likt kvinnan i barnsbönen.

 

Jeremia bok. 48:42.

 

42.  #Moab skall utplånas som folk,

ty mot Herren har det förhävt sig#.

 

Moabs land och folk bli utplånade.

     Visat sin stolta gudlöshet mot Herren. 

 

Jeremia bok. 48:43.

 

43.  #Fara, fallgrop och fälla väntar er 

som bor i Moab, säger Herren#.

 

Vad väntar de som bor i Moab?

       Livets faror, fiendens gillrade fallgropar 

och utlagda fällor: väntar er.

 

Jeremia bok. 48:44.

 

44.  #Den som flyr faran skall falla i gropen,

och den som tar sig upp ur gropen skall fastna

      i fällan.

Ty jag skall låta ett hömsökelsens år drabba

   dem, drabba Moab, säger Herren#.

 

Den som lyckas undfly skall falla i syndens fallgrop.

         Den som lyckas frigöra sig från ondskans

farofyllda grop.

       Skall fastna i gudlöshetens utlagda fälla.

 

Jeremia bok. 48:45.

 

45.  #I skuggan av Heshbon står flyktningar utmattade.

      Eld slog ut från Heshbon, en flamma från

Sichons palats.

       Den förbrände Moabs tinning och hjässan

på stridslarmets män#.

 

Jeremia bok. 48:46.

 

46.  #Ve dig, Moab!

    Förlorat är Kemoshs folk!

Dina söner har fängslats, dina döttrar förts

     bort i fångenskap#.

 

Olycka kommer över dig, Moab.

        Ni, Kemoshs folk: förlorade för era

synders skull.

 

Jeremia bok. 48:47.

 

47.  #Men jag skall vända Moabs öde i kommande

dagar, säger Herren.

 

       Så långt domen över Moab#. 

 

Herrens löfte  till  Moabs land och folk.

      Förändra Moabs livsöde i kommande  dagar,

säger Herren.

 

 

         

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 september 2020 16:43

JEREMIA BOK. 51:24-46.

 

DOM ÖVER BABYLONIEN OCH LÖFTEN

 

OM ISRAELS BEFRIELSE.  DEL. 4.

 

Jeremia bok. 51:24.

 

24.  #Jag skall vedergälla Babylon och alla som 

bor i Kaldeen för att allt det onda de gjort mot

      Sion inför era ögon, säger Herren#.

 

Skall vedergälla all gudlöshet Babylon allt boende

     folk i Kaldeen gjort mot Sion.

 

Jeremia bok. 51:25.

 

25.  #Nu vänder jag mig mot dig, du fördärvets berg, säger Herren, du som fördärvar hela jorden.

         Jag lyfter min hand mot dig och störtar ner dig

från klipporna och gör dig till ett förbränt berg#.

 

Vänder mitt rättfärdiga ansikte mot dig:

      Du, Babylon fördärvets berg.

Du låter dina ogudaktiga gärningar sprida sig

      över hela jorden.

Jag lyfter min allmakts hand mot dig: du trolösa.

       Du trolösa låter dig bli förödmjukad.

 

Jeremia bok. 51:26.

 

26.  #Från dig skall ingen hämta hörnsten

eller grundsten, ty du skall läggas öde för all

      framtid, säger Herren#.

 

Du skall ödelägga dig min förbannelse vilar över dig.

   För mig har du förlorat mitt förtroende. 

Äger ingen hörnsten grundsten i mitt rike

     säger Herren.     

 

Jeremia bok. 51:27.

 

27.  #Höj ett fälttecken på jorden, stöt i horn bland 

folken, invig dem till strid mot Babylon, båda upp

      riken mot henne ----- Ararat, Minni och Ashkenas

----- utse en fältherre mot henne, låt hästarna

     rycka fram likt svärmar av borstiga gräshoppor#.

 

Höj ert stridsrop på jorden.

     Stöt i hornets ljud bland folken.

Gör dem redo för strid mot Babylon.

        Låt olika riken blir stridsdugliga.

Ararat  Minni och Ashkenas riken utse:

    en tapper stridsherre mot Babylon.

Låt hästarnas styrka strida likt talrika svärmar

     av stickande gräshoppor.

 

Jeremia bok. 51:28.

 

28.  #Invig folk till strid mot henne, Mediens

kungar, dess ståthållare och alla styremän, hela det

      välde de härskar över#.

 

Gör folket öppet för strid mot henne.

     Mediens kungar ståthållare styresmän:

hela det maktvälde de härskar över.

 

Jeremia bok. 51:29.

 

29.  #Då bävar jorden och skälver, ty Herrens planer mot Babylonien förverkligas: att lägga öde så att

      ingen kan bo där#.

 

Inför Herrens fullkomliga planer mot Babylon:

    gör jordens yta skräckslagen.

 

Jeremia bok. 51:30.

 

30.  #Babylons kämpar har gett upp sin kamp,

de sitter i sina fästen, deras kraft har sinat,

        de har blivit som kvinnor.

Husen hus satts i brand, bommarna är bräckta#.

 

Babylons stridskämpar modlösa: sitter i sina

     nu o-trygga stridsfästen.

Kraftlösa likt kvinnors styrka.

     Deras hus blivit eldens offer.

Bommars skydd mot fiender sönderbrutna.

 

Jeremia bok. 51:31.

 

31.  #Löpare efter löpare, budbärare efter budbärare kommer från alla håll till kungen från Babylonien

      med bud att hans stad erövras#.

 

Budbärare löpare kommer med samma budskap 

    till Babylons kung: hans stad ligger i 

 fiendens händer. 

 

Jeremia bok. 51:32.

 

32.  #Flodövergångarna har besatts, bålverken

är nerbrända, soldaterna har slagits av skräck#.

 

Flodövergångarna invaderade av  fienden.

       Försvarsmurarna nerbrända.

Soldaterna skräckslagna.

 

Jeremia bok. 51:33.

 

33.  #Ty så säger Herren Sebaot, Israels Gud:

Det arma Babylon är som en tröstplats som just

      trampats till.

Inom kort är skördetiden inne#.

 

Herren Sebaot, Israels Gud säger:

         Försvarslösa Babylon liknar tröskplats

där ingen tröskar.

     Skördetiden onyttig för Babylon.

             

Jeremia bok. 51:34.

 

34.  #Nebukadnessar, kungen av Babylonien,

slukade mig, han sög ur mig.

       Han ställde undan mig som ett tomt kärl.

Likt en drake svalde han mig, fyllde sin buk

      med mina läckerheter och drev bort mig#.

 

Beskrivning av Nekukadnessar övermodiga

       beteende mot mig:

säger Herren.

       Visade sin o-tacksamhet mot mig.

Sökte ingen gemenskap med mig.

       Var inte hans rådgivare.

 

Jeremia bok. 51:35.

 

35.  #Må allt våld, all förstörelse som drabbat

mig nu drabba Babylon, säger Sions invånare.

      Må straffet för mitt utgjutna blod drabba

Kaldeens invånare, säger Jerusalem#.

 

Sions invånare säger:

     All olycka: våld förstörelse: vilket drabbat oss.

Nu drabbas Babylon.

        Jerusalem säger:

Mitt blod blivit utgjutet: bestraffa Kaldeens

   invånare. 

 

Jeremia bok. 51:36.

 

36.  #Därför säger Herren så:

Nu tar jag mig an din sak och utkräver hämnd

    för dig.

Jag låter deras hav torka ut och deras källa sina#. 

 

Vad som gjorts mot Sion och Jerusalem:

       Jag dömer rättvist utkräver hämnd för vad

de gjort.

         Låter Kaldeernas vattenrika hav och

 vatten-källa bli uttorkad.

 

Jeremia bok. 51:37.

 

37.  #Och Babylon skall bli en stenhög, ett tillhåll

för schakaler, en kuslig ödemark, där ingen

    kan bo#.

 

Babylon blir en stenhög.

           Kuslig ödemark där ökendjuren trivs.

 

Jeremia bok. 51:38.

 

38.  #De ryter som i flock som lejon, morrar som

unga lejon#.

 

Ökendjuren likt lejons rytande.

      Visar aggressivt morrande: likt unga lejon. 

 

Jeremia bok. 51:39.

 

39.  #Jag skall förvandla deras dryck till gift och

dricka dem medvetslösa.

      De skall falla i evig sömn och aldrig mer vakna 

upp, säger Herren#.

 

Förvandla deras till giftdryck.

      Dricker sig medvetslösa.

För sina synders skull faller i evig sömn.

        

Jeremia bok. 51:40.

 

40.  #Som lamm skall jag föra dem till slakt,

som baggar och bockar#.

 

Lammen blir slaktoffer: likt baggar och bockar.

       

Jeremia bok. 51:41.

 

41.  #Ack, Sheshak har fallit, hela världens stolthet

har intagits.

      Ack, Babylons öde väcker fasa bland folken#.

 

Sheshak: hela världens stolthet: blivit förödmjukad.

    Babylon ödelagd: uppväcker inför människors

ögon rädsla och fasa. 

 

Jeremia bok. 51:42.

 

42.  #Babylon dränkts av havet, översvämmats av

brusande vågor#.

 

Babylons ståtliga prakt dränkt av havets vågor.

       

Jeremia bok. 51:43.

 

43.  #Dess städer har lagts öde, blivit ett förtorkat

ökenland, där ingen kan bo, dit ingen människa

       färdas#.

 

Babylons städer ligger öde.

      Städerna liknar förtorkat livlöst ökenland.

 

Jeremia bok. 51:44.

 

44.  #Jag straffar Bel i Babylon och sliter ur hans

gap vad han slukat.

       Folken skall inte längre strömma till honom.

Också Babylons murar faller#.

 

Jag bestraffar Bel i Babylon.

        Vad hans övermodiga gap bestulit:

får han ödmjukt lämna tillbaks. 

     Folket inte längre sätta sin tilltro till honom.

Babylons höga murar faller.

 

Jeremia bok. 51:45. 

 

45.  #Mitt folk, dra ut därifrån, sätt er i säkerhet

undan Herrens flammande vrede#.

     

Mitt älskade folk; lämna Babylon.

     Rädda era liv: undan Herrens förtärande vrede.

 

Jeremia bok. 51:46.

 

46.  #Tappa inte modet, bli inte skrämda av de rykten som går i landet.

       Ena året kommer ett rykte, året därpå ett annat, ryckten om våld i landet, om härskares

      kamp mot härskare#. 

 

Var inte modlösa.

        Låt inte krigsrykten göra er skräckslagna.

Rykten kommer och går.

         Rykten om våld i  landet.

Härskare strider mot härskare.         

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 september 2020 16:43

JEREMIA BOK. 51:1-32.

 

DOM ÖVER BABYLONIEN OCH LÖFTEN

 

ISRAELS BEFRIELSE.  DEL. 3.

 

Jeremia bok. 51:1.

 

1.  #Så säger Herren:

Se, jag uppväcker en förhärjande storm mot

      Babylon och mot dem som bor i Lev Kamaj#.

 

Herrens ord:

      Min uppväckta vrede likt förtärande 

stormvindar mot Babylon och de boende

    i Lev Kamaj.

 

Jeremia bok. 51:2.

 

2.  #Jag skall sända främlingar att tröska Babylonien.

      De skall utplundra landet.

Från alla håll skall de angripa det på olyckans dag#.

 

Sänder ut främlingar: mina redskap

     till förstörelse av Babylon.

På olyckans angriper skoningslöst landet.

 

Jeremia bok. 51:3.

 

3.  #Bågskytten skall spänna bågen och brösta sig 

i sin brynja.

       Skona inte dess unga män,

vig hela hären åt förintelsen!#.

 

Främmande prickskyttar med spända bågar:

     skoninglösa mot landets unga män.

Babylons tappra strids-här förintas.

 

Jeremia bok. 51:4.

 

4.  #De skall falla dräpta i kaldeernas land,

genomborrade på dess gator#.

 

Blir dräpta i kaldeernas gudlösa land.

      Möter sitt livs-öde på dess gator.

 

Jeremia bok. 51:5.

 

5.  #Israel och Juda är inte änklingar, inte

övergivna av sin Gud, av Herren Sebaot,

      men deras land är fyllt av skuld inför

Israels Helige#.

 

Israel  och  Juda  finner  Herren Sebaots

    faderliga omsorg.

Deras land fyllt av deras o-renhets skuld:

      inför Israels Helige. 

 

Jeremia bok. 51:6.

 

6.  #Fly bort ifrån Babylonien, sätt er i säkerhet,

annars drabbar straffet också er.

       Ty tiden är inne för Herrens hämnd,

han vedergäller den för vad de gjort#.

 

Fly i skräck från Babylon.

       Lev livet i säkerhet: gör ni det inte

drabbas ni av orenhetens straff.

        Tiden inne för hämndens dag  för Herren.

Vedergäller deras gudlösa gärningar.

 

Jeremia bok. 51:7.

 

7.  #En gyllene bägare var Babylon i Herrens hand,

den gjorde hela världen drucken.

        Folken drack av vinet i den, därför blev de

som galna#.

 

I Herrens hand var Babylon gyllne bägaren.   

           Världens folk drack sig berusna av vinet

i den.

 

Jeremia bok. 51:8.

 

8.  #Plötsligt har Babylon fallit och krossats.

Brist ut i klagorop över henne!

      Hämta balsam till hennes sår, kanske

kan det läkas#.

 

Plötsligt olycka kommer över Babylon.

       Klagorop hörs över henne!

Läk hennes sår: med läkande balsam.

 

Jeremia bok. 51:9.

 

9.  #Vi försökte bota Babylon, men hon kunde

inte botas!

      Lämna henne!

Låt oss ge oss av var och en till sitt land.

       Domen över henne når till himlen,

den räcker upp till skyarna#.

 

Försökte bota henne med förmanande ord från

      hennes upproriska gudlöshet.

Låt henne vara i sin o-botfärdighet.

         Domensorden över henne:

talrika i ord sträcker sig till himlen.

 

Jeremia bok. 51:10.

 

10.  #Herren har fört vår rättvisa sak till

seger.

     Kom, låt oss berätta i Sion vad Herren,

vår Gud, har gjort!

 

Herrens rättvisa ord: fört rättvisan till seger.

        Låt oss frimodigt berätta i Sion vad Herrens

trohet gjort!

 

Jeremia bok. 51:11.

 

11.  #Vässa pilarna, fyll era koger!

Herren har uppeggat de mediska kungarna,

      ty hans avsikt är att förgöra Babylon.

Detta är Herrens hämnd, hämnden

    för hans tempel#.

 

Väss era stridspilar.

      Herren använder de mediska kungar som sina

stridsvapen mot Babylons förstörelse.

          Babylons förstörelse tillhör Herrens hämnd.  

Hämnden för hans tempels förstörelse.

 

Jeremia bok. 51:12.

 

12.  #Höj fälttecknet mot Babylons murar!

Skärp bevakningen, sätt ut poster,

      förbered bakhåll!

Herren har fattat sitt beslut och sätter nu 

      i verket sina hotelser mot Babylons invånare#.

 

Höj ert stridstecken mot Babylons trygga murar!

        Skärp er bevakning inför striden.

Placera ut vaktposter inför striden.

      Herren låter sitt beslut utföra sina hotelser

mot Babylons invånare.

 

Jeremia bok. 51:13.

 

13.  #Du som bor vid väldiga vattendrag och är så

rik på skatter, ditt slut har kommit,

   din väv skärs ner#. 

 

Invånare som bor tryggt vid  

     fruktsamma vattendrag: rika på

på skatter: nu kommer din undergång.

 

Jeremia bok. 51:14.

 

14.  #Herren Sebaot har svurit vid sig själv:

Jag skall fylla dig med människor, talrika som

        en gräshoppssvärm.

De skall höja ett härskri mot dig#.

 

Herren Sebaot svurit egna ord vid sig själv:

         Skall fylla dig med främmande människor,

lika talrika som flygande gräshoppssvärmar.

 

Jeremia bok. 51:15.

 

15.  #Han har gjort världen med sin kraft,

grundat jorden med sin visdom och med sin

     klokhet spänt om himlen#.

 

Herren Sebaort skapat världen med sin kraft.

      Med sina visdomsord grundad jordens fasthet.

Med sin klokhet spänt upp himlen.

 

Jeremia bok. 51:16.

 

16.  #När hans stämma ljuder brusar himlens 

vatten, han får regnmoln att stiga vid världens

      ände, han låter blixtar ljunga och regnet

falla och sänder ut sina vindar från sina förråd#.

 

Hans eviga stämma ljuder likt himlens vattenbrus.

      Hans eviga förmåga får regnmolnen röra sig 

vid världens ände.

      Låter blixtars ljud höras.

Låter Regnet falla fritt till markens behov.

      Sänder sin allmakts vindar från sina

himmelska förråd.            

 

Jeremia bok. 51:17.

 

17.  #Alla står där i sin enfald, de förstår ingenting,

guldsmeden har svikits av sina gudabild:

      hans beläten är bländverk, det finns inget

liv i dem#.

 

Inför Herrens Sebaots allmakt står allt skapat:

        säger vi förstår inte Hans gudomliga Visdom.

Guldsmeden fingars flitighet: överger sina fingrars

     skaparverks gudabilder.

Hans skapade beläten idel falska bländverk:

      Guldssmedens skapar-verk livlösa. 

 

Jeremia bok. 51:18.

 

18.  #De är tomhet, löjeväckande beteende.

I hemsökelsens stund förintas de#.

 

Livlösa skaparverk idel tomhet.

      Vilket gör sig i människorsögon till

löjeväckande beteende.

        Vilka alla förintas i hemsökelsens stund. 

 

Jeremia bok. 51:19.

 

19.  #Sådan är inte han, Jakobs andel, ty det

är han som har skapat allt, och Israel är hans

      egen stam, Herren Sebaot är hans namn#.

 

Herren Sebaot själv är Jakobs andel.

       Nu vet vi vem har är.

Han skapat hela skapelsen.

     Israel är hans egna utvalda stam.

Herren Sebaot är hans eviga namn.

 

Jeremia bok. 51:20.

 

20.  #Du är min hammare, mitt stridsvapen.

Med dig krossar jag folk, med dig förintar

    jag riken#.

 

Herren Sebaot min strids hammare mot 

      människors gudlöshet.

Hammaren  mitt stridsvapen.

     Med  Stridshammaren krossar jag gudlöst folk.

 

Jeremia bok. 51:21.

 

21.  #Med dig krossar jag häst och ryttare,

med dig krossar jag stridsvagn och vagnkämpe#.

 

Med dig krossat jag fiendens stridsdugliga häst

    och tappra ryttare.

Krossar all fientlig stridsvagnars vagnkämpe.

 

Jeremia bok. 51:22.

 

22.  #Med dig krossar jag man och kvinna,

med dig krossar jag gammal och ung, med dig

       krossar jag yngling och flicka#.

 

Med dig Herren Sebaot: förintar jag man och kvinna.

     Gammal och ung  yngling och flicka.

 

Jeremia bok. 51:23.

 

23.  #Med dig krossar jag herde och hjord,

med dig krossar jag bonde och oxspann, med dig

       krossar jag ståthållare och styremän#.

 

Jag vedergäller dem, med dig herden för hjorden

    och fårhjorden.

Krossar tappert bonden och oxen draghjälparen.

      Tilllintegör ståtliga ståthålllare stolta styresmän.

 

       

    

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 september 2020 16:43

JEREMIA BOK. 50:24-46.

 

DOM ÖVER BABYLONIEN OCH LÖFTEN

 

  OM ISRAELS BEFRIELSE  DEL. 2.

 

Jeremia bok. 50:24.

 

24.  #Du lade en snara för dig själv. Babylon,

och innan du visste ordet av var du fångad.

      Du blev ertappad och gripen, ty det var

Herren du utmanade#.

 

Ordspråket säger: Babylon gjorde sig en björntjänst.

     Guds Ordet: Det som sås bli till skörd.

Babyloniens kung och stormän i sin gudlöshet

    blev den själv till bitter syndig snara.

Herren sanningens ursprung: inför lögnen låter han

    sig inte bli bedragen.

 

Jeremia bok. 50:25.

 

25.  #Herren har öppnat sin rustkämmare

och tagit fram sin vredes vapen ty Herren 

      Gud Sebaot har ett verk att utföra

i kaldernas land#.

 

Herrens vredesglöds vapenkammare: låter sig

      utföra sin strid mot all gudlöshet.

 

Jeremia bok. 50:26.

 

26.  #Ryck fram mot det från alla håll,

öppna dess kornbodar, skyffla allt i högar

      och vig det åt förintelse, låt ingenting

bli kvar!#.

 

Var frimodig i striden för rättfärdigheten.

         Öppna kornbodarna: låt dem bli till förintelsens offereld.

 

Jeremia bok. 50:27.

 

27.  #Hugg ner tjurarna, till slaktbänken med dem!

Ve dem, deras dag är inne, deras hemsökelses

   stund#.

 

Låt deras tjurars blod utgjutas på slaktbänken.

      Låt vedergällningens olycka drabba dem.

 

Jeremia bok. 50:28.   

 

28.  #Hör hur de flyende räddar sig ut ur 

Babylonien för att berätta i Sion om Herrens,

     vår Guds, hämnd, hämnden för hans tempel!#.

 

De skräckslagna för Herrens renhets skull:

      räddar sig  flyende från Babylon.

Herrens hämndens Guds vrede drabbar   

         hans tempel.

 

Jeremia bok. 50:29.

 

29.  #Båda upp bågskyttar mot Babylon, 

alla som kan spänna en båge!

       Omringa henne från alla håll, låt ingen

komma undan!.

      Ge igen för alla hennes ogärningar, gör med henne så som hon själv har gjort!

      Hon har satt sig upp mot Herren, mot

Israels Helige#.

 

Gör er redo för anfall med tappra bågskyttar

    mot Babylonien.

Invadera henne från alla håll.

         Vedergäll henne: för hennes onda gärningars skull.

     Babylons övermod blir henne till förödmjukelse. 

 

Jeremia bok. 50:30.

 

30.  #Därför faller de unga männen på gatorna,

alla hennes soldater stupar den dagen, 

     säger Herren#.

 

Babyloniens gensträvighet: blir de unga männens

       och soldaters död på gatorna: säger Herren.

 

Jeremia bok. 50:31.

 

31.  #Se, jag vänder mig mot dig, du förmätna 

säger Herren Gud Sebaot, ty din dag är inne,

     din hemsökelses stund#.

 

Min rättvisas vrede vänds mot dig.

      Din stolthet: bestraffar jag.

Hemsökelsens stund är kommen. 

 

Jeremia bok. 50:32.

 

32.  #Den förmätna snavar och faller och ingen

reser henne upp.

     Jag skall sätta hennes städer i brand,

elden skall sprida sig och förtära i allt#.

 

De övermodiga faller i sin egna utlagda snaror.

      Försvarslösa.

Babylons prydliga städer blir eldens offer.

       Elden sprider sig: förtär allt.    

 

Jeremia bok. 50:33.

 

33.  #Så säger Herren Sebaot:

Förtryckt är Israels folk och Judas folk likaså.

      Den som fört bort dem i fångenskap håller

dem kvar och vägrar att släppa dem#.

 

Herren Sebaot säger:

       Israels folk och Juda folk lever förtryckt liv.

Babylon vägrar frisläppa dem.

   

Jeremia bok. 50:34.

 

34.  #Men deras befriare är mäktig, Herren Sebaot

är hans namn.

       Han tar sig an deras sak och skänker ro

åt jorden men oro åt dem som bor i Babylon#.

 

Deras livs befriare mäktig i vad han gör:

       Herren Sebaot är hans namn.

Han är deras trofaste befriare:

     Deras livs ro-givare på jorden.

För Babylons invånare: oros-spridare.

 

Jeremia bok. 50:35.

 

35.  #Svärd mot kaldeerna, säger Herren, mot dem som bor i Babylon, mot dess stormän och visa!#.

 

Låt dödens svärd anfalla kaldeerna, säger Herren.

       Låt dödliga svärdet dräpa Babyloniens

stormän och visa män.

 

Jeremia bok. 50:36.

 

36.  #Svärd mot orakelprästerna, de skall stå 

där som dårar!

       Svärd mot dess kämpar, de skall slås av skräck!#.

 

Svärdet vasshet dräper orakelprästerna.

       Vilka äger dårars beteende.

Låt dem bli skräckslagna i sin gudlöshet.

 

Jeremia bok. 50:37.

 

37.  #Svärd mot dess hästar och vagnar, 

mot legoknektarna därinne, de skall bli

   som kvinnor! 

Svärd mot dess skattkamrar, de skall plundras!#.

 

Svärdets styrka gör hästar vagnar kraftlösa.

       Svärdet utplånar Babyloniens skattkamrar.

 

Jeremia bok. 50:38.

 

38.  #Svärd mot dess vatten, de skall torka ut!

Ty detta är avgudarnas land, de dyrkar 

       skräckbelätena som besatta#.

 

Svärdet förbannar vattnet.

       Förbannelsen vilar över avgudarnas land.

Folket dyrkat falska avguda-beläten.

 

Jeremia bok. 50:39.

 

39.  #Därför skall ökendjur och hyenor bo där,

uvar har sitt tillhåll där.

       Aldrig mer skall det bebyggas, från släkte 

till släkte skall det vara obebott#.

 

Där förbannelsen råder trivs ökendjuren

    och rovgiriga hyenor.

Vilket förbli obebott från släkte till släkte.

 

Jeremia bok. 50:40.

 

40.  #Det skall bli som när Gud ödelade Sodom

och Gomorra och deras grannstäder, säger Herren:

      ingen skall bo där, ingen människa vistas där#.

 

Vilket ödelade Sodoms och Gomorras: efter folkets      gudlöshet.

De blev offer för Förbannelsen förintelse. 

      .

Jeremia bok. 50:41.

 

41.  #Se, ett folk kommer från norr, ett väldigt rike

och mäktiga kungar reser sig vid världens 

      bortersta hörn#.

 

Stridsfolk norrifrån kommer: där mäktigt

     rike råder:

Mäktiga kungar sitter på tronen. 

 

Jeremia bok. 50:42.

 

42.  #De bär båge och sabel, de är grymma 

och utan förbarmande.

        Med ett larm likt havets dån drar de fram till

häst, rustade för strid mot dig, arma Babylon#.

 

Grymt folk: utan förbarmande.

          Stridsamt folk rustade för strid mot dig,

arma kraftlösa Babylon.

 

Jeremia bok. 50:43.

 

43.  #Ryktet når kungen av Babylonien och hans

händer förlamas.

      Han grips av ångest som en kvinna

i födelsesmärtor#.

 

Strids-ryktet hörs av Babyloniske kungen.

    Hans mäktiga händer blir kraftlösa.

Ångesten blir hans Herre: hans själs plågare.

      

Jeremia bok. 50:44.

 

44.  #Se, likt lejonet som kommer ur Jordandalens

täta snår ut på ständigt gröna betesmarker skall

       jag plötsligt jaga bort dem därifrån

och välja ut de bästa baggarna till byte.

        Ty vem är min like?

Vilken herde kan hålla stånd mot mig?#.

 

Likt rytande lejonet vilken träder fram ur

      Jordandalens djupa törntaggiga snår.

Skall jaga bort dem de dagliga fruktbärande

      betesmarker.

Välja de välgödda avels-baggarna till byte.

          Vem kan liknas vid min vredes beslutsamhet?

 

Jeremia bok. 50:45.

 

45.  #Hör därför vad Herren har beslutat om Babylon, vilka planer han gjort upp mot kaldeernas

     land:

Sannerligen, de minsta i flocken skall släpas bort,

     ja, betesmarkerna skall rysa över deras öde#.

 

Lyssna på mina varnande ord:

       Jag är beslutsam i vad jag utför.

Herens beslutsamma planer mot kaldeernas land:

           Orden sanna vad jag säger:

De allra minsta i flocken skall försvinna.

      Betesmarkerna skall ödeläggas.

 

Jeremia bok. 50:46.

 

46.  #Vid ropet, "Babylon har fallit"

skall jorden bäva, och ett skri skall höras 

     bland folken#.

 

Det stora ropet ljuder: sannigen om Babylons

     fall.

Jorden skräckslagen.

          Folkens ångestfulla smärta hörs.

         

   

    

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 september 2020 16:43

UR UPPENBARELSENS FEMTE BOK.

 

REVELATION 4.

 

MARIA ----- DEN KRÖNTA DROTTNINGEN

 

    ÖVER ALLT SKAPAT.

 

Sonen talar:

 

  "Jag är den Konungen, i min gudom utan 

början och utan slut.

       Kronan har varken början eller slut.

Den betecknar min makt, som inte hade någon

      början och inte skall ha något slut.

Men jag hade också en annan krona, förvarad

       inom mig, och den kronan är jag själv, Gud.

Denna krona var förberedd för den som skulle

      ha den största kärleken till mig och denna

krona har du, min allra ljuvaste Moder,

      vunnit och dragut till dig med din rättfärdighet

och kärlek.

       Änglar och helgon frambär det vittnesbördet

att i dig finns en kärlek till mig som var mer

      brinnande och en kyskhet som var renare

än alla andras och som behagade mig mera

      än alla andras.

 

Ditt huvud var helt visst som glänsande guld

    och ditt hår som solens strålar, ty din allra 

renaste junfrulighet, som hos dig är liksom 

     alla dygders huvud, och dinn återhållsamhet

i fråga om alla otillåtna begärelser har behagat

     mig och strålade inför mig med all ödmjukhet.

Därför kallas du med rätta för den krönta

      drottningen över allt som är skapat:

drottning för din renhets skull,  krönt för din

       upphöjda värdighets skull.

 

Din panna hade en oförliknelig vithet och den

       betecknar ditt samvetets ärbarhet.

Det finns den mänskliga kunskapens fullhet

     och i den lyser den gudomliga vishetens sötma

mer än hos någon annan.

       Dina ögon var i min Faders åsyn så klart lysande att han kunde spegla sig i dem, 

      ty i din andliga syn och i din själs kunskap

såg Fadern all din vilja, som inte ville något annat

        än honom och inte längtade efter något 

annat än vad som överenstämde med hans vilja.

 

Dina öron var så rena man kan tänka sig och de var

      öppna som de allra renaste fönster, 

när Gabriel bar fram till dig min vilja och när jag,

       Gud blev människai dig.

Dina kinder var ädelt färgade, nämligen vita 

    och röda, ty ryktet om dina berömvärda gärningar och shönheten i din livsföring, som dagligen

      brann i dig, behagade mig.

Min Gud och Fader gadde sig sannerligen över

   skönheten i ditt liv och han vände aldrig bort

sina ögon från dig och av din kärlek för alla kärlek.

 

Din mun var som en lykta som brinner därinne

    och kastar sitt sken utåt, ty din själs ord

och hängivenhet brann av gudomlig kunskap

      och strålade utåt genom dina kroppsliga

åthävors sköna gestalt och i dina dygders

      sköna harmoni.

 

Sannerligen, du allra käraste Moder, ordet från

     din mor liksom drog min gudom till dig och glöden i din gudomliga ljuvlighet skilde mig aldrig

     från dig, ty dina ord är ljuvligare än honung

och honungskaka.

      Din hals har en ädel böjning och en skön

resning, ty din själs rättfärdighet är helt böjd mot

      mig och rör sig efter min vilja, ty den var 

aldrig böjd mot det onda som högmodet är.

      Liksom alltså halsen böjer sig på samma sätt

som huvudet, så böjs hela din avsikt och gärning

      efter min vilja.

Ditt inre var så fullt av dina dygders hela sötma,

      att inget gott finns i mig som inte finns hos dig

och dricka mjölk från dina bröst.

 

Dina armar var sköna genom den sanna lydnaden

      och uthålligheten i mödorna.

Därför fick dina kroppsliga händer beröra min 

        mänskliga natur och därför vilade jag

tillsammans med min gudom i dina armar.

     Ditt moderliv var rent som elfenben och lysande

med största klarhet, likt ett rum prytt av ädlaste

       stenar, ty ditt samvetets i din tros fasthet

försvagades aldrig och kunde inte fläckas ens

      under prövningar.

Detta ditt moderlivs, dvs, din tros, väggar var som

     klart skinande guld, ty där var dina dygders 

styrka, dn visdom, rättvisa och måttfullhet,

      tillsammans med din fulländade uthållighet,

och alla dessa dygder hade den gudomliga

     kärlekens fullkomlighet.

 

Dina fötter var rena frånall smuts, som vore de 

      fulla av doftande örter, ty din själs hopp 

och hängivenhet var inriktade mot mig, din Gud,

     och doftande så att de var en förbild för

andra att efterlikna.

     Platsen i ditt moderliv ----- såväl det andliga 

som det kroppliga ----- var för mig så åtråvärd

      och din själ var mig så välbehaglig, att jag

inte tvekade att stiga ner från den höga 

    himmelen till dig och bo hos dig, utan istället

fann den största glädje däri.

      Därför, högt älskade Moder, var det tillbörligt

att den krona som är jag själv, Gud, och som

     skulle bli människa ----- inte sattes på någon

annan än på dig, ty du är sannerligen

      moder och jungfru".

 

        

         

     

     

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 september 2020 16:43

JEREMIA BOK. 50:1-23.

 

DOM ÖVER BABYLONIEN OCH LÖFTEN

 

OM ISRAELS BEFRIELSE.  DEL. 1.

 

Jeremia bok. 50:1.

 

1.  #Detta är det ord som Herren talade om 

Babylonien, kaldeernas land, genom profeten

     Jeremia#.

 

Jeremia bok. 50:2.

 

2.  #Förkunna för folken, ropa ut,

höj fälttecknet, förkunna, tig inte, ropa:

      "Babylon har fallit, Babel står med skam,

Marduk har krossats.

      Avgudarna står med skam, belätena har krossats".

 

Herrens domsord över Babylonien.

        Förkunna frimodigt för folket:

Babylons undergång kommit.

     Babel visar sin förnedring inför folket.

Marduk övermod krossat.

        Avgudarna förnedrande i sin falskhet.

Beläten avslöjade i lögnaktigheten. 

 

Jeremia bok. 50:3.

 

3.  #Ty ett folk från norr rycker fram och gör

landet till en ödemark där ingen kan bo.

      Både människor och djur flyr och är borta#.

 

Grymt folk kommer norrifrån invaderar landet:

    Babylon: vilket ödelägger det.

Ingen boplats för folket.

       Människor djur flyr skräckslagna Babylon. 

 

Jeremia bok. 50:4.

 

4.  #När den tiden och dagen kommer,

säger Herren, skall Israels folk komma vandrande,

      och Judas folk tillsammans med dem.

Gråtande skall de söka sig till Herren, sin Gud#.

 

Löfte om Israels befrielse:

         Israels och Judas folk kommer vandrande tillsammans med Babylons folk.

      Ödmjukt gråtande söker sig till Herren,

sin ende Gud.

 

Jeremia bok. 50:5.

 

5.  #De skall fråga efter Sion, de skall vända blicken

hitåt.

      De skall komma och sluta sig till Herren i evigt 

förbund som aldrig skall glömmas#.

 

De skall längtade fråga efter Sion.

       Vända sina ödmjuka blickar mot staden. 

 

Jeremia bok. 50:6.

 

6.  #En vilsegången hjord var mitt folk, herdarna

förde dem vilse, ledde dem på avvägar i bergen.

      De strövade från berg till höjd och glömde

sin viloplats#.

 

Mitt utvalda folk liknade vilsegången får-hjord

     utan trogen Herde.

Falska herdar i ulvkläder:

      vilseledde dem på farofyllda vägar.

I sin förvirring glömde sin andiga viloplats.

 

Jeremia bok. 50:7.

 

7.  #Alla som träffade på dem slukade dem, 

och deras fiender sade:

      "Vi är utan skuld".

De hade ju syndat mot Herren, han som är deras

       rättas betesmark och deras fäders hopp#.

 

Under deras hjärtats förvirring blev byte för

     dödsfiende vilka sade:

I sitt övermod vi är syndfria.

       Sanningen säger dem: de är upproriska mot

Herren.

       Herren den gode Herden: för dem i sin kärlek

till näringsrika betesmarker.

 

Jeremia bok. 50:8.

 

8.  #Fly från Babylonien, lämna kaldeernas land,

och gå bockar i spetsen för hjorden#.

 

Förmanande ord:

     Fly från Babylonien.

Överge kaldeernas land.

        Led tryggt mitt folk från landet. 

 

Jeremia bok. 50:9.

 

9.  #Nu bådar jag upp en här av väldiga folk och leder dem mot Babylon från landet i norr.

      De gör sig redo för strid, från norr blir det erövrat.

      Deras pilar liknar en segerrik hjälte,

han återvänder inte med oförrättat ärende#.

 

Jag sammansvärjer stort folk leder deras anfall

      mot Babylon från landet norrifrån.

Redo för strid.

        Deras anfallande stridspilar liknar segerrika

 stridshjältar.

 

Jeremia bok. 50:10.

 

10.  #Kaldeen skall bli plundrat, plundrarna 

skall få sitt lystmäte, säger Herren#.

 

Folket i Kaldeen blir plundrat.

       Plandrarna får sitt segerbyte.

 

Jeremia bok. 50:11.

 

11.  #Ni gläder er och jublar, ni som plundrar 

min egendom, ja, ni skuttar som kvigor på 

        grönbete och frustar som hingstrar#.

 

Ni, plundrare; höj ert glädjerop.

       Beter er som nyutsläppta kvigor vilka 

varit instängda under vinterns kyla.

 

Jeremia bok. 50:12.

 

12.  #Men er mor skall stå med skam och nesa,

hon som födde er skall bli vanärad.

       Hon skall blir det ringaste bland folken

----- en torr och öde öken#.

 

Er mor som födde er ska känna skamkänsla.

          Hon liknas vid ringaste bland folken:

fruktlös likt ödelagd öken.

 

Jeremia bok. 50:13.

 

13.  #För Herrens vredes skull skall Babylon

vara obebott, det skall läggas öde.

      Alla som har sin väg förbi skall bestörta 

dra efter andan när de ser förödelsen där#.

 

Herrens vredesglöd skall ödelägga Babylon.

        Alla som passerar förbi den ska bli skräckslagen av hennes förstörelse.

 

Jeremia bok. 50:14.

 

14.  #Bågskyttar, gör er redo, anfall Babylon, 

från alla sidor!

       Skjut mot henne, spara inte på pilarna!

Mot Herren har hon syndat#.

 

Ni, skickliga bågskyttar: var redo till anfalla

     Babylon från alla sidor.

Visa er stridsduglighet mot henne.

       Vedergälla henne för hennes gensträvighet

mot Herren.

 

Jeremia bok. 50:15.

 

15.  #Höj härskri mot henne från alla håll!

Hon sträcker vapen, hennes torn faller,

       hennes murar störtar samman.

Det är Herrens hämnd.

       Ta hämnd på henne, gör med henne så som

hon själv har gjort!#.

 

Låt ert krigsrop få höras!

       Hämndens har kommit mot henne:

Låt era dödliga stridsvapen användas mot Babylon.

         Låt hennes trygga torn få falla.

Hennes försvarsmurar falla inför er.

       Vedergäll hennes gudlöshet.

 

Jeremia bok. 50:16.

 

16.  #Utrota ur Babylonien dem som sår

och dem som går med skäran i skördetiden.

        Undan det härjande svärdet skall var och en

vända hem till sitt folk, var och en fly till sitt land#.

 

Förinta alla såningsmän ur Babylonien.

      Utrota skördearbetarna.

Var och en av folket flyr för sitt liv från det

      dödliga svärdet.

 

Jeremia bok. 50:17.

 

17.  #Israel är ett vilsegånget får, jagat av lejon.

Först slukades det av den babyloniske kungen

       Nebukadnessar gnagt på dess ben#.

 

Israel liknar vilsegånget förvirrat får.

         Jagande till Livet av fiender likt

rytande lejon.

       

Jeremia bok. 50:18.

 

18.  #Därför säger Herren Sebaot, Israels Gud:

Jag skall straffa den assyriske kungen#.

 

Var ni gjort mot mitt folk: skall jag bestraffa 

    den assyriske kungen.

 

Jeremiabok. 50:19.

 

19.  #Och jag skall föra Israel tillbaka till dess

betesmarker, och det skall gå i bet på Karmel

      och i Bashan.

På Efraims berg och i Gilead skall det få äta 

     sig mätt#.

 

Min faderkärlek till Israel för dem tillbaka 

     till näringsrika betesmarker.

 

Jeremia bok. 50:20.

 

20.  #När den tiden och den dagen kommer,

säger Herren, skall man söka efter Israels skuld,

      men den finns inte längre, söka efter Judas

synder, men de är borta, ty jag skall förlåta dem

     som jag låter leva kvar#.

 

Tiden dagen kommer: säger Herren då man skall

      ivrigt söka efter Israels skuld  Judas synder:

Min förlåtelse har förlåtit deras skuld och synder.  

 

Jeremia bok. 50:21.                    

 

21.  #Ryck fram mot landet Meratajim, angrip det,

angrep invånarna i Pekod!

     Hugg ner dem, vig deras sista rest åt förintelsen, säger Herren.

       Gör vad jag har befallt dig!#.

 

Jeremia bok. 50:22.

 

22.  #Stridslarm i landet och stor förödelse#.

 

Jerremia bok. 50:23.

 

23.  #Ack, bräckt och krossad är släggan som

slog hela världen.

      Ack, Babylons öde väcker fasa bland folken#.   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 september 2020 16:43

JEREMIA BOK. 49:34-39.

 

DOM ÖVER ELAM.

 

Jeremia bok. 49:34.

 

34.  #Detta är Herrens ord till profeten Jeremia

om Elam, när Sidkia hade blivit kung över Juda:#.

 

Herrens domsord till profeten Jeremia.

        Domen över Elam.

Vid den tiden Sidkia blivit kung över Juda.

 

Jeremia bok. 49:35.

 

35.  #Så säger Herren Sebaot:

Bryt sönder Elams båge, dess främsta vapen#.

 

Förödmjuka Elams trygga anfallsvapen:

     säger Herren Sebaot.

 

Jeremia bok. 49:36.

 

36.  #Jag släpper lös fyra vindar mot Elam från

himlens fyra hörn.

     Jag skall skingra dem för alla dessa vindar

och det skall inte finnas något folk dit inte

       flyktingar från Elam kommer#.

 

Herrens vredesord över Elam:

      Skall sprida dem åt alla håll likt agnar för vinden

för deras gudlöshets skull.

        

Jeremia bok. 49:37.

 

37.  #Jag skall in jaga skräck i Elam för dess

motståndare och dödsfiender.

     Jag skall låta olyckan drabba dem,

min flammande vrede, säger Herren.

      Jag skall låta svärdet härja bland dem 

tills jag har förintat dem#.

 

Göra dem skräckslagna i Elam.

    Deras dödsfiender använder jag som mina

redskap vilka låter olycka drabba dem.

         Min förtärande vrede härjar genom 

dödliga svärdet.

 

Jeremia 49:38. 

 

38.  #I Elam skall jag resa min tron, och jag skall

förgöra kungen och stormännen där, säger Herren#.

 

I Elam skall min tron få vara.

      Skall förgöra Elams kung och stormän:

säger Herren. 

 

Jeremia bok. 49:39.

 

39.  #Men i kommande dagar skall jag vända Elams

öde, säger Herren#.  

 

Herrens ord säger:

     I kommande dagar skall jag förändra Elams

öde.

 

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 september 2020 16:43

JEREMIA BOK. 49:28-33.

 

DOM ÖVER KEDAR OCH HASOR.

 

Jeremia bok. 49:28.

 

28.  #Om Kedar och Hasors kungariken,

som erövrades av den babyloniske kungen

     Nebukadnessar.

Så säger Herren:

    Gå till angrepp mot Kedar, krossa folket

i öster!#.

 

Babyloniske kungen Nebukadnessars erövningståg 

    invaderade Kedars Hasors kungariken.  

Herrens domsord mot folket i öster Kedar:

    tillintetgör det.

 

Jeremia bok. 49:29.

 

29.  #Deras tält och deras hjordar skall tas

ifrån dem, deras tältdukar och allt deras bohag.

        Deras kameler skall föras bort, och man skall

ropa till dem:

    "Skräck från alla håll"#.

 

Deras ägodelar skall de förlora:

      vilket de förtröstade på.

Deras tält tältdukar: hela deras bohag.

          Deras kameler bli bortförda som byte.

Bli skräckslagna av grannfolkets rop. 

 

Jeremia bok. 49:30.

 

30.  #Fly! Skynda er bort!

Göm er djupt nere, ni som bor i Hasor!

      säger Herren.

Ty Nebukadnessar, kungen Babylonien, har fattat

       ett beslut om er, han har gjort upp 

en plan mot er#.

 

     Fly bort för era Liv!

Göm er i markens grottor: ni boende i Hasor.

           Babyloniske kungen beslutat invadera

Hasor med våld. 

 

Jeremia bok. 49:31.

 

31.  #Gå till angrepp mot detta trygga folk som

lever i ostörd ro, säger Herren.

       De har varken portar eller bommar där de

bor i avskildhet#.

 

      Trygga folket i Hasor: anfall dem.

De bor i avskildhet saknar portar eller bommar. 

 

Jeremia bok. 49:32.

 

32.  #Deras kameler skall tas som byte,

deras boskapshjordarr som rov.

       Jag skall skingra dem för alla vindar, folken

med håret klippt vid tinningarna.

      Från alla håll skall jag låta olyckan drabba dem,

säger Herren#.

 

Hasors folks kameler blir fiendens byte.

       Deras välgödda boskapshjordar: plundringsbyte.

De ska bli kringspridda likt agnar för vinden.

       Från alla sidor låte jag olyckan drabba dem.  

 

Jeremia bok. 49:33.

 

33.  #Hasor skall bli ett tillhåll för scharkaler,

en ödemark för all framtid.

      Ingen skall bo där, ingen människa vistas där#.    

Hasor boplats för ökendjur.

      Hasor förvandlas till ödemark.

Inget människo-liv bor där. 

 

     

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se