Alla inlägg den 9 oktober 2016

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 oktober 2016 09:37

BESTIGNINGEN AV BERGET KARMEL.


TREDJE BOKEN.


KAPITEL.  30.


DÄR VI BÖRJAR ATT BEHANDLA DET FEMTE SLAGET


AV GODA TING SOM VILJAN KAN GLÄDJA SIG


ÅT, NÄMLIGEN DE ÖVERNATURLIGA.


VI FÖRKLARAR DERAS NATUR OCH VISAR PÅ


VILKET SÄTT DE SKILJER SIG FRÅN DE ANDLIGA


GODA TINGEN, OCH HUR MAN SKALL RIKTA


MOT GUD DEN GLÄDJE MAN ERFAR AV DEM.


1.  Vi skall nu övergå till att behandla det femte slaget av goda ting i vilka skälen kan söka sin glädje, nämligen de övernaturliga.


Vi menar därmed alla de gåvor och nådebevis som vi får av Gud, och som övergår vår naturliga förmåga och kraft.


Men kallar dem i teologin "dona gratis data":


gåvor givna för intet.


Sådana gåvor var de vishetens och kunskapens gåvor som gavs åt Salomo, och likaså de nådegåvor som den helige Paulus talar om:


Tron, helbrägdagörelsens gåva, underverkens gåva, profetians gåva, gåvan att kunna skilja mellan andarna, tungomålstalandets gåva och gåvan att uttyda dessa tungomål"  ( 1 Kor 12:9-10 ).


2.  Dessa goda ting är i själva verket andliga, liksom de av det sjätte slaget som vi snart skall tala om.


Men eftersom det finns stor skillnad mellan de båda slagen, så har jag velat behandla dem var för sig.


Utövandet av de övernaturliga nådegåvorna hänför sig omedelbart till medmänniskornas nytta,

      och det är för detta ändamål som Gud förlänar dem, säger den helige Paulus.


"De gåvor i vilka Anden uppenbarar sig ges åt var och en så att de kan bli till nytta för andra"

 ( 1 Kor. 12:7 ), och detta gäller just dessa nådegåvor.


Men när det gäller andliga nådegåvor, ligger deras verksamhetsfält enbart i förbindelsen mellan Gud  och själen och mellan själen och Gud med hjälp

        av förståndet och viljan och så vidare, vilket vi senare skall tla om.


Skillnaden ligger alltså i objektet, eftersom de andliga gåvorna hänför sig till umgänget mellan Skaparen och själen, under det att de övernaturliga

       gåvorna, de som vi här skall tala om, är avsedda för de skapade varelserna och deras bästa.


De skiljer sig från de rent andliga gåvorna genom sin natur och följaktligen också genom sin verksamhet, varför de måste behandlas för sig.


3.  Vi skall nu alltså tala om de övernaturliga gåvorna och nådebevisen i den mening som vi här förstår dem.


För att lättare kunna visa ifrån sig den fåfänga glädje som kommer av dem, måste man lägga

märke till två fördelar som åtföljer detta slags gåvor, en timlig och en andlig.


Den timliga är den hälsa som ges åt de sjuka, synen som ges åt de blinda, uppvaknandet åt döda,

       befrielsen åt besatta, förutsägelserna om framtiden som upplyser människor så att de kan ta sig i akt, och andra liknande saker.


Den andliga och eviga verkan består i att Gud blir känd och förhärligad genom sina underverk,

      genom dem som blir hjälpta och dem som är närvarande när detta sker.


4.  Vad den första, timliga fördelen beträffar, skall själen inte känna något större välbehag över de övernaturliga ärningarna och underverken,

       eftersom dessa, bortsett från den andra, andliga fördelen, ger människan så liten nytta,

    eller ingen nytta alls.


Ty sig själva är dessa gärningar inte något medel till själens förening med Gud, vilket endast

kärleken är. 

      

Övernaturliga gärningar kan man göra utan att äga den heliggörande nåden och kärleken, och Gud kan också förläna dessa nådegåvor så som han gjorde

      till den gudlöse profeten Bileam och till Salomo.


Man kan också göra underverk på bedrägligt sätt genom djävulens medverkan, så som Simon Trollkarlen gjorde, och slutligen kan de utföras genom hemliga krafter i naturen.


Och några av dessa gärningar och underverk blev till nytta för den som  utförde dem, då var det frågan om de äkta, om dem som kommer från Gud.


Vilket värde dessa gärningar har, bortsett från den andra fördelen, det lär oss den helige Paulus

med följande ord:


"Om jag talar både människors och änglars språk, men inte hade kärlek, är jag bara ekande brons eller en klingande cymbal.


Och om jag har profetians gåva och känner alla hemligheter och har jag all kunskap, och om jag har all tro, så att jag kan förflytta berg, men inte hade

      kärlek, är jag ingenting"   ( 1 Kor. 13:1-2 ).


När därför många som har värderat sina gärningar högt en gång kommer att av Kristus begära himlens härlighet som lön och säga:


"Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och gjort många kraftgärningar?", då kommer vår Herre

    att svara:

"Gå bort från mig, ni ogärnngsmän"   Matt. 7:22-23 ).


5.  Människan skall alltså inte glädja sig över att hon äger sådan äger och använder dem, utan över den andliga vinst hon gör honom att hon tjänar Gud

      i verklig kärlek, ty i kärleken ligger det eviga livets frukt.


Det var därför som vår Frälsare förebrådde sina lärljungar när de visade sin glädje över att ha drivit ut djävulen och sade till dem:


"Gläd er inte över att andarna underkastar sig er,

utan gläd er över att era nämn är skrivna i himlen"

   ( Luk 10:20).


I god teologi har dessa ord följande mening:

 

"Gläd er om era namn är skrivna i himlen".


Människan skall inse sig lycklig endast om hon går på vägen till detta himmelska liv, det vill säga när hon utför sina handlingar i kärlek till Gud.


Ty vartill tjänar sådant som inte är kärlek till Gud?  


Vad har det för värde?


Men denna kärlek till Gud är inte  fullkomlig så länge den inte äger tillräcklig kraft och vishet för att rena själen från all den fåfänga glädje som kommer av det skapade, och tillräcklig kraft och vishet för att endast glädja sig åt att Guds vilja sker.


Det är på detta villkor som viljan kan förena sig med Gud genom de övernaturliga goda tingen.        


   


 
Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 oktober 2016 09:36

SANNINGEN ÄR EVIG :: O-SANNINGEN ÄR O-EVIG.


LÖGNEN GER HJÄRTE-SÅR.


SANNINGEN LÄKER HJÄRTE-SÅR :::


OCH SORGSNA HJÄRTAN.


INSIKTEN : KLOKHETEN OCH VISHETEN :::: SANNINGENS LEDSTJÄRNOR.


##Sanningen är som en grönskande trädgård##.


400.  Hjärtats och sinnets splitt-ring och för-virring ::: ej : själens bote-medel.


401.  Allt-för få längtar efter insikten : klokheten 

och visheten.


402.  Allt-för få söker tystnaden : till-gänglig 

för Alla.


403.  Hjärtats tom-het :: talets tomhet.


404.  Väder och vind-språket :: idel tomhet.


405.  Hjärtats innersta djupa tal :: värde-sätter livet.


406.  Häftigheten och ilskenheten :: sårar,

för-bittrar ::: skapar be-svikna människotankar

Och hjärtan.


407.  Bitter-heten och be-svikelsen ::: vill fångar våra tankar :::: använder med-människors

felaktiga be-teende mot oss ::

      lyckas de fånga tankarna : blir vi deras trälar och slavar. 


408.  Att få lägga ödmjuk-hetens små fina blommor

i människohjärtan.


409.  Att få lägga tåla-modets små fina blommor i

ödmjuka hjärta.


410.  Att få lägga leendets små fina blommor i

sorgset hjärta. 


411.  Att få lägga i sorgset hjärta :::

uppmuntrans fina små blommor.


412.  Att få lägga ut-hållighetens små fina blommor

i ett lidande och smärt-samt hjärta.


413.  Att få lägga ståndaktighetens små fina blommor i sannings-enliga hjärtan. 


414.  Att få lägga ålder-domens små fina blommor i hjärta av lärdomen och livserfarenheten.


415.  O-fullkomliga människor finns överallt ::::

i vår värld.


416.  Dominanta mäniskor finns överallt :::

i vår värld.


417.  Att få lägga små : fina blommor

av ödmjukhet i ett hårt och kallt hjärta.


418.  För-villade och tank-spridda tankar :::

o-beslutsamma och villrådiga i sina ord

och handlingar.


419.  Ödmjukhet, enkel-het och litenhet ::: saknas i nationens människo-hjärtan och tankar.


420.  Bristande tack-samhet ::: nations undergång.


421.  Bristande tålamod och ut-hållighet ::::

nationens undergång.


422.  Bristande ödmjukhet, enkel-het och litenhet

:::: nationens undergång.


423.  Stor-taliga ord :::: nationens undergång.##SANNINGEN ÄR SOM EN GRÖNSKANDE TRÄDGÅRD##.


424.  Få-fäng-liga ord ::: nationens undergång.


425.  Insiktens ord ::: nationens räddning.


426.  Ödmjukheten, enkel-heten och litenheten

:::: nationens räddning. 


427.  Över-modig överhet ::: nationens undergång.


428.  Ödmjuk överhet :::: nationens räddning.


429.  Över-hetens moraliska livsstil och livsföring ::::

nationens räddning.


430.  Uppmuntrande blommor i ett människo-hjärta ::: sorgsna hjärtats harmoni, ro och vila. 


431.   Att få lägga ärlighetens små fina blommor

i ett o-ärligt hjärta.


432.   Ärlig-hetens seende ögon ::: söker

ärliga hjärtan.


433.   Ödmjuk-hetens seende ögon ::: söker

ödmjuka hjärtan.


434.   Tystnadens seende ögon ::: söker

hjärtats tystnad. 


435.   Still-hetens seende ögon ::: söker

stillhetens tystnad.


436.   Be-härskad tunga :::: söker

behärskade hjärtan.


437.   Frid-samt hjärta :::: söker  fridsam tunga.


438.   Frid-samheten ::::: söker efter ödmjuka hjärtan.


439.  Sanningens fotspår ::: leder in i sanningens

inre liv.


440.  Öm-heten, värmen och omsorgen :::

hälso-medel för själ och kropp.


441.  Själens inre solvärme ::: påverkar ett

fruset och kallt sinnelag.


442.  Be-härskat själsliv ::: formar människans livsstil och livsföring.


443.  Be-härskat tankeliv ::: formar människans

livsstil och livsföring.


444.  Be-härskad tunga :::: formar människans livsstil och livsföring.


445.  Fladdrande och stressande tungors språk ::::

för-virrar och vilse-leder människans livsstil

och livsföring.  


446.  Tystnadens och stillhetens tanke-liv :::

formar människans livsstil och livsföring.


447.  Tystnadens hörsamhet ::: be-skyddar

tanke-livet.


448.  Tystnadens fiender ::: galopperande

och irrande tankar.


449.  Galopperande och irrande tankar ::::

skadar människans livsstil och livsföring.


450.   Hålla tillbaka vassa svar :::: visa vänlighet

mot sin omgivning.


451.   Vassa svar ::: saknar ett värde.


452.   Vassa svar ::: sårar ett hjärta.##SANNINGEN ÄR SOM EN  GRÖNSKANDE  TRÄDGÅRD##.


453.   I Ödmjuka svaret :: finns inte ett tveeggat svar.


454.   Vassa svar ::: tve-eggat svärd.


455.   Vasst svar ::: känner ingen ångest.


456.   Övermodet ::: har inga ångest-känslor.   


457.   Ödmjuk-heten accepterar andras ord

och handlingar.


458.   Filosofen Paulus säger oss ::: bära varandras

bördor.


459.   Ödmjuka människor ::: intressanta människor.


460.   Filosofen Paulus säger förkasta inte det goda.


461a.  Filosofens Paulus tankar till uppbyggelse

och tröst.


461b.  Uppbyggelse och tröste-rika ord : livets vila.


462.   Lära känna ödmjuk-heten  :::  leva i 

gemenskap med den. 


463.   Lära känna :::: ut-hålligheten i ord

ochh handlingar.


464.  Vara tro-värdig i vad man säger.


465.  Delad tunga  ::: ej trovärdig.


466.  Alla människor har samma människo-värde.


467.  Tystnadens och still-hetens gemenskap :::

harmonisk och ro-fylld.


468.  Ego-istiskt tale och tankesätt ::: tänker på sig

själv ::: till-ber sig själv.


469.  O-moralen aktiverar ::: lag-lös-heten.


470.  O-moralen förnekar all god moral.


471.  Ögon-tjänandet ::: visar goda gärningar inför

med-människors närvaro.


472.  Ögon-tjänandet tillfredsställer sin egen-kärlek.


473.  Övermodet ++ egen-kärleken++ självgodheten ::: aktiverars i laglösheten. 


474.  Seendets ego-vilja +++ aktiverar sig i vad

den ser.  


475.  Kontroll-beteendet ::: sig själv till egen föda.


476.  Kontroll-behovets ::: vilja och tankar #Dårskap#.


477.  Människor som leds av aktivt kontroll-beteende :::: ursäktar sig med orden ::

var rädd om er.


478.  Penning-begärets ordning : oro :: för-virring

skadar människans hjärta och tankar.


479.  Hjärtats tanke ::: tungans tal.


480.  Människans karaktäriska o-mogenhet :::

öppnar upp för hennes omogna be-teende inför

sina nästa.


481.  Karaktäriska mogen-heten :: visar sig i hennes

livsstil och livsföring.


482.  Finns det inga barn ::: finns det ingen

moders-kärlek.##SANNINGEN ÄR SOM EN GRÖNSKANDE TRÄDGÅRD##.


483.  Slöheten, lat-heten Och be-kvämligheten :::

skadar människans själs-liv och tankar.


484.  Tid--tjuvar Och energi-tjuvar : ger ingen belöning.


485.  Klokt och förståndigt ::: tillåter sin tid ::

göra det som belönas.


486.  Ej; låna ut sina tankar till ::: massmediala

som villigt skadar våra sinnen.  


487.  Tack-samt och ödmjukt hjärta ::: låter sig

be-tjänas av tacksamheten, enkelheten 

      Och litenhetens ödmjukhet.


488.   I litenheten finns inte vreden och häftigheten.


489.   Tack-samma och ödmjuka tankar ::::

ej bittra och besvikna.


490.   Tack-samma och ödmjuka tankar ::: har  högre värde än besvikna och bittra tankar.


491.   Livets väg i sanningen ::: skönare och ljuvligare än människors egen-ära och upphöjelse.


492.   Ron och vilan :: har högre värde än

oron och för-virringen.


493.   Oron och för-virringen skapar ::: otrygghet

och o-säkerhet i människans livsstil och livsföring.


494.   Ödmjukheten, enkel-heten och litenheten :::

skönare och ljuvligare än övermodet och stoltheten.


495.   Stoltheten och övermodet ::: villig för-svara sig själv.


496.   Ondskefullheten ::: bottenlös lag-lös-het.


497.   Människors olika viljor och tankar :::

formar sin nästa in i ut-hållighetens

     fina karaktärs-drag.


498.   Människor :: sårade av hat, förakt och avund ::: behöver känna sig älskade  uppskattade

och värde-fulla.


499a.   O-tåligheten skadar människan ::: vars livsstil och livsföring :::: själv-god Och

själv-upptagen. 


499b.   Låna ut sina tankar till vad uppbyggligt är

::: självkänslans och själv-förtroendes uppmuntran. 


499c.  Själv-belåtenheten ::: ej villig att förändra

sin livsstil och livsföring.


499d.  Lära känna dominata människors livsstil

och livsföring ::: känns inte intressant.


499e.  Deras livsbeteende ::: blir en tidstjuv

och energitjuv.


499f.   Dominant beteende andra till skada.


499g.  Dominant beteende ::: känner ingen medkänsla, medömkan och medlidande.


499h.  Insikten dyrbar pärla i människans hjärta

& tankar Och i tungans Ord-val.   
 


 

   


 
   

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 30
31
<<< Oktober 2016 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se