Alla inlägg under augusti 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 augusti 2020 19:07

JEREMIA BOK.  46:27-28.

 

LÖFTE TILL ISRAEL.

 

Jeremia bok. 46:27.

 

27.  #Var inte rädd, du min tjänare Jakob,

var inte förskräckt, du Israel.

       Jag skall rädda dig ur fjärran land,

dina barn ur det land där de är fångna.

      Jakob skall åter leva trygg, ingen skall

hota honom#.

 

Herrens Sebaots löfte till Israels folk:

        Låt inte rädslan vara er Herre:

Mitt löfte räddar er mitt  folk du, min tjänare Jakob.

          Du Israel mitt egendomsfolk var inte 

skräckslagna.

         Jag skall vara er räddare ur Egypten.

Ert liv i Egyptens fångenskap: 

         Jakob skall återigen få leva i trygghet.

Inte vara hotad av dödsfiender.

       

Jeremia bok. 46:28.

 

28.  #Var inte rädd, du min tjänare Jakob,

säger Herren,

        ty jag är med dig.

Jag skall förgöra alla de folk till vilka jag

      har fördrivit dig.

Men dig skall jag inte förgöra.

       Jag skall tukta dig, men rättvist,

jag låter dig inte undgå straff#.

 

Du min tjänare Jakob: jag är din befriare.

     Skall aldrig överge dig.

Lovar enligt mitt löfte: Tillintetgöra de folk vilka

      fördrivit dig.

Du, min tjänare Jakob: Israels folk:

       Skall vara din räddare.

Tukta dig, eftersom jag  har dig kär.

        I min rättfärdighet rättvis tukta dig.

Din tuktan gör dig mig lydig.

 

       

           

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 augusti 2020 19:07

JEREMIA BOK. 47:1-7.

 

DOM ÖVER FILISTEERNA.

 

Jeremia bok. 47:1.

 

1.  #Detta är Herrens ord till profeten Jeremia om

filisteerna, innan farao erövade Gaza#.

 

Profeten Jeremias domsord över filisteerna.

 

Jeremia bok. 47:2.

 

2.  #Så säger Herren:

Se vattnet stiger i norr, det blir till en

    svallande flod.

Det översvämmar landet och allt vad där finns,

     städerna och alla som bor i dem.

Människor ropar i nöd, alla som bor i landet

      jämrar sig#.

 

Herrens ord ger beskrivning på domen

      över filisteerna.

Vattnets styrka stiger i norr.

      Blir  till  en stormande flod.

Översvämmar landet allt som finns där.

        Översvämmar filisteernas städer.

Människor ropar ut sin själs nöd.

       De boende i landet förtvivlade oroliga.

 

Jeremia bok. 47:3.

 

3.  #När hingstarnas hovar stampar, när vagnarna

rasslar och hjulen dånar.

      Fäderna ser sig inte om efter barnen, deras

händer är förlamade#.

 

Fiendens kraftfulla hingstars stridshovar hörs.

       Stridsvagnarna skramlar  hjulen dånar.

 Fädernas händer kraftlösa för strid.

 

Jeremia bok. 47:4.

 

4.  #Ty dagen är inne då filisteerna skall förintas,

då alla som kunde bistå Tyros och Sidon

       skall utrotas till sista man.

Herren skall förinta flisteerna, kvarlevan från

      Kaftors ö#.

 

Hemsökelsens dag för filisterna är inne.

     Tiden då alla stridsdugliga män i Tyros 

och Sidon blir tillintet-gjorda.

      Herren förinta alla kvarlevande på Kaftors ö.

 

Jeremia bok. 47:5.

 

5.  #Gazas hjässa blir rakad, Ashkelon förintas.

Du kvarleva av anakiterna, hur länge skall

       du rista dig blodig?#.

 

Gazas övermod blir förödmjukad.

       Ashkelon ödelagd.

Du anakiternas kvarlevande: 

      Hur länge skall du strida?

 

Jeremia bok. 47:6.

 

6.  #Ack, du Herrens svärd, när skall du komma

till ro?

      Återvända till din skida, vila där och vara stilla!#.  

 

Du, Herrens vredes svärd: när skall du vila?

         Ditt svärd i vilans skida få vara där.

 

Jeremia bok. 47:7.

 

7.  #Men hur kan svärdet komma till ro när

Herren har gett sin befallning?

       Mot Ashkelon och mot kustlandet har han 

beordat det#.

 

Vredens bittra dödliga svärd hur kan du finna

    stillhet och ro: Herrens befallning talar till

att strida!

       Hans svärd hörde befallningsorden ljuda:

mot Ashkelon och kustlandet.    

    

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 augusti 2020 19:07

JEREMIA BOK. 48:1-40.

 

DOM ÖVER MOAB.

 

Jeremia bok. 48:1.

 

1.  #Om Moab.

Så säger Herren Sebaot, Israels Gud:

      Ve över Nebo, det är ödelagt!

Kirjatajim är erövrat, fästet nesligen krossat#.

 

Herren Sebaots domsord över Moabiterna.

     Olycka kommer över Nebo.

Nebo är ödelagt.

      Kirjatajim intagits av dödsfiender.

Hennes trygga försvarsmurar krossade.

         

Jeremia bok. 48:2.

 

2.  #Moabs ära finns inte mer.

I Heshbon smiddes onda planer:

      "Låt oss utrota Moab, det skall inte längre

vara ett folk".

      Också du, Madmen, skall tystas,

svärdet är efter dig#.

 

Moabs övermodiga ära: förödmjukad.

      Hesbon fästet för ondsinta planer.

Deras planer sa:

     Låt oss utplåna Moabiterna.

Du, Madmen: dina stolta rop: bli tysta.

        Dödliga svärdet jagar ditt liv.   

 

Jeremia bok. 48:3.

 

3.  #Ett klagorop hörs från Horonajim ----- våld 

och stor förödelse#.

 

Klagoropet från Horonajim hörs.

       Där råder gudlöshetens våldsgärningar.

Vilket skapar stor förödelse för Horonajim.

 

Jeremia bok. 48:4.

 

4.  #Moab är krossat, klagoropet hörs ända

till Soar#.

 

Moabiternas gudlösa gärningar krossade.

        Deras klagorop hörs ända till folket

i Soar.

 

Jeremia bok. 48:5.

 

5.  #Uppför sluttningen mot Luchit går folket

gråtande.

        På vägen ner mot Horonajim hörs klagorop

över förödelsen#.

 

Folkets modlösa gråtande hörs uppför branta

     sluttningen mot Luchit.

 

Jeremia bok. 48:6.

 

6.  #Fly! Rädda livet!

Bli som buskar i öknen!#.

 

Klagande orden: fly för era liv!!!

     Era liv liknar döende kraftlösa buskar

i ödemarken!

 

Jeremia bok. 48:7.

 

7.  #Eftersom du satte din lit till dina bedrifter

och dina skatter skall också du bli erövrad.

         Kemosh skall föras bort i fångenskap,

hans präster och stormän med honom#.

 

Du, Moab hade din förtröstan på köttsliga

       luster dina ihopsamlade skatter:

skall du övermodiga förlora dem.

     Kemosh skall bli fängslad i fångenskap.

Dina ståtliga präster stormän få ditt 

     sällskap i fångenskapen.

 

Jeremia bok. 48:8.

 

8.  #Förhärjaren skall komma till varje stad.

Ingen stad skall slippa undan.

      Dalan skall skövlas, högslätten läggas öde,

så som Herren har sagt#.

 

O-barmhärtiga förhärjare besöker varje stad.

     Alla din städer bli drabbade.

Dalan blir ödelagd.

        Fruktbara högslätten blir o-fruktsam.

  

Jeremia bok. 48:9.

 

9.  #Res en gravsten över Moab, ty det skall

förstöras i grund, dess städer skall läggas öde,

     så att ingen bor där#.

 

Låt resa dödens gravsten över Moabs högmod.

     Moab blir grundligt tillintetgjord.

Moabs praktfulla städer ödelagda.

        

Jeremia bok. 48:10.

 

10.  #Förbannad den som inte ivrigt utför

Herrens verk!

        Förbannad den som tvekar att att bloda 

sitt svärd!#.

 

Förbannelse över de som inte utför 

     Herrens vredes verk!

Förbannelsen vilar över de som olydigt inte

    använder:

dödliga svärdet! 

 

Jeremia bok. 48:11.

 

11.  #I trygghet har Moab levt sedan sin ungdom,

ostört likt vin som vila på dräggen och inte

       hällts från kärl till kärl.

Han drevs aldrig i landsflykt.

     Därför har han bevarat sin smak,

hans doft är oförändrad#.

 

Moabs trygghet blev falsk trygghet: förökade

      hans egocentriska övermod.

Bevarades från leva i främmande land.

        

Jeremia bok. 48:12.

 

12.  #Men det skall komma en tid, säger Herren,

då jag skall skicka vintappare till honom.

        De skall tappa vinet, de skall tömma hans

kärl och krossa krukorna#.

 

Hemsökelsens tid kommer, säger Herren.

        Vintappare ska stjäla hans vin.

Tömma hans överfyllda vinkärl.

       Krossa de vinkrusorna han förtröstade på. 

 

Jeremia bok. 48:13.

 

13.  #Moab skall svikas av Kemosh, så som

Israel blev sviket av Betel, den gud de litade på#.

 

Moab övergiven av Kemoshs vänskap.

       Likt Israel blev sviken på Betels trygga vänskap.

         Gudars vänskap vilket de förtröstade på.

 

Jeremia bok. 48.14

 

14.  #Hur kan ni säga:

"Vi är hjältar och tappra krigare"?#.

 

Hur kan ni er stolthet säga:

      Vi hjältar i egoismens tjänst:

tappra krigare i själviskheten!

 

Jeremia bok. 48:15.

 

15.  #Moabs förhärjare rycker fram mot

hans städer.

          De bästa av hans unga män drar ut för

att slaktas, säger Konungen, han vars namn 

     är Herren Sebaot#.

 

Moabs plundrare anfaller listigt hans ståtliga städer.

          Han unga mäns skickliga krigare:

möter sina dödsfiender: säger Herren Sebaot.

 

Jeremia bok. 48:16.

 

16.  #Moabs undergång är nära, olyckan 

nalkas med stormsteg#.

 

Moabs undergång väntar vid dörren.

        Olyckan närmar sig med stora stormsteg.

 

Jeremia bok. 48:17.

 

17.  #Ömka honom, ni som är hans grannar,

alla ni som känner hans rykte.

       Säg:  "Ack, bräckt är den starka spiran,

den praktfulla härskarstaven"#.

 

Ni Moabs, grannar trösta honom.

      Ni alla som känner till hans rykte.

Säg orden:  Er praktfulla härskarstav

     kraftlös inför er dödsfiende.

 

Jeremia bok. 48:18.

 

18.  #Stig från ärans höjd och sätt dig i dyngan,

som bor i Divon, ty Moabs förhärjare rycker

       fram mot dig och förstör dina fästen#.

 

Moabs förgörare anfaller er med våld:

    förödmjuka er ni boende i Divon.

Plundrar era trygga försvars-fästen.

 

Jeremia bok. 48:19.

 

19.  #Ställ dig vid vägen och spana, du som

bor i Areor, fråga honom som flyr och henne

     som söker rädda sig:

"Vad är det som har hänt?"#.

 

Ställ er vaksamt vid vägen; du som har din bo-plats

     i Areor.

Moab i sin oro förtvivlan söker livets räddare.

 

Jeremia bok. 48:20.

 

20.  #Moab är nesligen krossat.

Klaga och jämra er!

       Berätta vid Arnon att Moab är förhärjat#.

 

Moab brutalt krossad av dödsfiender.

      Höj klagorop oroligt jämmerrop under ert 

fientliga förtryck.

 

Jeremia bok. 48:21.

 

21.  #Domen har fallit över högslätten, över

Holon, Jahas och Mefaat#.

 

Herrens Sebaots vredesdom förintat högslättens

     bördiga marker.

 

Jeremia bok. 48:22.

 

22.  #Över Divon, Nebon och Bet Divlatajim#.

 

Jeremia bok. 48:23.

 

23.  #Bet Gamul och Met Meon#.

 

Jeremia bok. 48:24.

 

24.  #Över Keriot och Bosra, över alla städer

i Moab, både nära och fjärran#.

 

Jeremia bok. 48:25.

 

25.  #Avhugget är Moabs horn, hans makt 

är bruten, säger Herren#.

 

Moabs övermod förödmjukat.

      Hans stolta härskarmakt tillintetgjord:

säger Herren.

 

Jeremia bok. 48:26.

 

26.  #Drick honom full, han har förhävt sig 

mot Herren.

     Moab skall spy ner sig och bli till åtlöje

också han#.

 

Fyll honom med vin: gör honom berusad.

         Han har varit gensträvig mot Herren.

Moab ligger slagen i sina egna spyor.

 

Jeremia bok. 48:27.

 

27.  #Du Moab, gjorde ju Israel till åtlöje.

Blev han kanske ertappad bland tjuvar,

      eftersom du skakar på huvudet så hånfullt

varje gång du talar om honom?#. 

 

Du, Moad ditt övermod gjort dig till Israel

     till åtlöje i människors ögon.

Blev han tjuvars byte?

    Hånad föraktad inför människor.

 

Jeremia bok. 48:28.

 

28.  #Överge era städer och slå er ner bland klipporna, ni bor i Moab!

        Gör som duvan som bygger sitt bo inne

i gapande klyftor!#.

 

Ni boende i Moab: lämna era städer.

      Fly bort till de fasta klippors beskydd.

Lik Duvans tillflykt till klippornas trygga försvar:

     för sina ungars trygghet.

    

Jeremia bok. 48:29.

 

29.  #Vi har sett Moabs högmod, det måttlösa,

hans högfärd, stolthet och högmod, sett hur

      han förhävde sig#.

 

Vi sett Moab högmodiga beteende:

      Hans måttlösa högmod.

Gjort högfärden stoltheten högmodet till sina

      Herrar.

 

Jeremia bok. 48:30.

 

30.  #Jag vet hur fräck han är, säger Herren.

Skamlöst är hans skrävel, skamlöst allt

        han gör#.

 

Känner till hans stolta fräckhet, säger Herren.

       Skrytsam  i sina ord.

 

Jeremia bok. 48:31.

 

31.  #Därför jämrar jag mig över Moab, klagar över

alla i Moab, suckar över männen i Kir-Heres#.

 

Efter hans onda gärningars skull: sörjer

    jag över Moabs gudlösa liv.

Höjer klagorop över alla Moabs invånare.

       Modlösheten styr männen i Kir-Heres.

 

Jeremia bok. 48:32.

 

32.  #Mer än över Jaser gråter jag över dig,

Sivma, din vinstock.

       Dina ranker sträckte sig ut över havet,

de nådde ända till Jaser.

     På din frukt och din vinskörd har förhärjaren

slagit ner#.

 

Föhärjaren skövlar Moab frukt och vinskördar.

          Dina vinrankors fruktsamhet sträckte sig

över havet.

      

Jeremia bok. 48:33.

 

33.  #Glädjen och jublet är borta från trädgårdarna,

från Moabs land.

       Jag har tömt pressarna på vin, ingen trampar

längre druvorna.

      Skörderopen har tystnat#.

 

Folkets glädje och jubelrop tystnat från

     vinets trädgårdar.

För era synders skull vilar förbannelsen över:

     de uttömda vinpressarna.

Inga vintrampare fanns kvar.

         Ropen från vinets skördetiden tystnat.

  

Jeremia bok. 48:34.

 

34.  #Heshbom och Elale klagar, deras rop når 

ända till Jahas, från Soar ända till Horonajim

     och Eglat Shelishia.

Ty också Nimrims vatten skall bli ökenmark#.

 

Nimrims vattenflöde uttorkad till ödemark.

    Heshbom Elale höjer klagorop.

 

Jeremia bok. 48:35.

 

35.  #I Moab, säger Herren, skall jag göra slut 

på dem som offar på höjderna och tänder offereld

         åt sina gudar#.

 

Herrens domsord över Moab.

     Skall göra slut på er avgudadyrkan.

Tänder offereldar till främmande gudar.

 

Jeremia bok. 48:36.

 

36.  #Därför klagar mitt hjärta över Moab som

en flöjt, över Kir-Heres män.

       Och därför har allt de vunnit gått förlorat#.

 

Mitt kärleksfulla hjärta: höjer klagorop över

    Moabs  land.

Förlorat allt vad de ägt.

 

Jeremia bok. 48:37.

 

37.  #Varje hjässa är rakad, varje skägg avklippt.

Alla har ristat sina händer blodiga, alla har svept

      i säcktyg#.

 

Moabs folks hjässor avrakade.

    Stolta skäggets prydnad avklippt.

I förtvivlan ristat sina händer blodiga:

     i sökande av stumma gudars hjälp.

 

Jeremia bok. 48:38.

 

38.  #På alla tak och alla torg i Moab hålls dödsklagan, ty jag har krossat Moab som en kruka

      ingen vill ha, säger Herren#.

 

Folkets dödsklagan hörs på deras hus tak 

      alla torg i Moabs land.

Jag Israels Gud: i min heliga vrede krossat

     Moabs gudlöshet: likt förstörd kruka.

  

Jeremia bok. 48:39.

 

39.  #Ack, Moab är förstört", klagar de

"Moab vänder sig bort i skam".

     Moab skall bli till åtlöje och skräck för alla

sina grannar#.

 

Moab förstört: deras grannar höjer klagorop,

      blivit till åtlöje skamfläckade inför 

grannfolket. 

 

Jeremia bok. 48:40.

 

40.  #Ty så säger Herren:

Som en örn skall han med utbredda vingar slå

      ner på Moab#.

 

Herren säger:

       Likt örnens kraftfulla vingar: låter jag

anfalla Moab.   

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 augusti 2020 19:07

JEREMIA BOK. 49:1-6.

 

DOM ÖVER AMMON.

 

Jeremia bok. 49:1.

 

1.  #Om ammoniterna.

Så säger Herren:

     Har Israel inga söner, har han inte någon arvinge?

Eller varför har Milkom tagit Gad i arv, varför bor

      hans folk i städerna där?#.

 

Olika frågor angående Ammon.

 

Du, Israel har du inga söner?

      Finns inga arvingar i Israel?

Varför har Milkom tagit Gad i arv?

      

Jeremia bok. 49:2.

 

2.  #Men det skall komma en tid, säger Herren,

då jag låter ett härskri skalla mot Rabba i 

     ammoniternas land.

Det skall bli till en ruinhög, och städerna där

     omkring skall brännas ner.

Israel skall ta arv efter dem som tog hans arv,

       säger Herren#.

 

Herrens verkställande dom över ammoniterna:

     Deras land bli till ruinhög.

Städerna nerbrända.

       

Jeremia bok. 49:3.

 

3.  #Jämra dig, Heshbon, ty Aj är ödelagt, 

ropa högt, ni Rabbas kvinnor!

     Klä er i säcktyg och klaga, sarga er med gisslet!

Ty Milkom skall föras bort i fångenskap och hans

      präster och stormän med honom#.

 

Du, Heshbon gråt och klaga över era överträdelser:

     mot  Guds givna lag.

Aj: ödelagt i ruiner.

     Ni, Rabbas alla kvinnor: ropa högt ert klagorop.

Klär i er sorgedräkt höj er klagan inför min

   rättfärdighet.

Milkon skall bli bortförd till Babylons fångenskap.

         

Jeremia bok. 49:4.

 

4.  #Varför skryter du med din styrka?

Din styrka har runnit bort, du trolösa dotter,

      du som förlitar dig på dina skatter:

"Vem vågar anfalla mig?".

 

Du, Ammon skrytsam med din ego-centriska styrka.

       Du, trolösa dotter; har din tilltro till dina

skatter.

      Du, säger övermodigt: vem kan besegra mig?

 

Jeremia bok. 49:5.

 

5.  #Men jag låter skräcken drabba dig ----- säger

Herren Gud Sebaot  ----- från alla sidor.

      Ni skall skingras åt alla håll och ingen skall 

samla de flyende#.

 

Jag låter skräcken ångesten från alla sidor

drabba dig:

    säger Herren Gud Sebaot.

Ni skall bli utspridda åt alla håll.

 

Jeremia bok. 49:6.

 

6.  #Men sedan skall jag vända ammoniternas

öde, säger Herren#.

 

Herrens löfte till ammoniterna.

 

Sedan skall jag förändra ammoniternas livsöde.

     säger Herren. 

       

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 augusti 2020 19:07

JERREMIA BOK. 49:7-22.

 

DOM ÖVER EDOM.

 

Jeremia bok. 49:7.

 

7.  #Om Edom.

Så säger Herren Sebaot:

      Finns det inte mer någon vishet i Teman?

Har de kloka ord inga råd att ge?

     Har deras vishet murknat?#.

 

Herren Sebaot säger om domen över Edom.

        I Teman var är de visa?

Var de kloka rådgivarna tagit vägen?

     Har deras vishet försvunnit?

 

Jeremia bok. 49:8.

 

8.  #Fly! Vänd om!

Göm er djupt nere, ni som bor i Dedan!

       Ty jag låter olyckan drabba Esau, när hans

hemsökelses stund är inne#.

 

Fly från Edom där visheten och klokheten

    försvunnit! 

Ni som bor i Dedan: beskyddar er från hemsökelsens

      stund vilket drabbar Esaus gudlöshet.

 

Jeremia bok. 49:9.

 

9.  #Kommer det druvplockare till dig lämnar de

ingen efterskörd.

       Kommer det tjuvar om natten förstör de så 

mycket de kan#.

 

Kommer druvplockare på besök Edom:

      Stjäler de druvornas efterskörd.

Kommer nattliga tjuvar: förstör de olivodlingarna.

 

Jeremia bok. 49:10.

 

10.  #Jag genomsöker Esau, avslöjar hans gömställen.

        Han kan inte hålla sig dold.

Förintade är hans barn, hans släkt och hans

      grannar.

Det finns ingen som säger:#.

 

Du, Esau jag avslöjar dina ondsinta planer.

       Esaus ättlingar förintade.

 

Jeremia bok. 49:11.

 

11.  #Lämna dina faderlösa till mig, jag skall

dra försorg om dem, dina änkor kan ty sig till mig"#.

 

Ingen säger omsorgsfullt:

        Låt dina faderlösa finna trygghet hos mig.

Jag skall visa min barmhärtiga omsorg,

        för dina faderlösa dina änkor.

 

Jeremia bok. 49:12.

 

12.  #Så säger Herren:

Om de som inte förtjänar det måste dricka ur

      bägaren, skulle då du slippa undan?

Nej, du skall inte slippa undan, du måste dricka!#.

 

Herren säger:

       De som inte förtjänar min faderskärlek,

måste dricka ur hemsökelsens bittra bägare.

 

Jeremia bok. 49:13.

 

13.  #Jag svurit vid mig själv, säger Herren,

att Bosra skall utsättas för ödeläggelse och hån

        och förstörelse och bli till en förbannelse.

Och dess lydstäder skall läggas öde för

    all framtid#.

 

Svurit vid mig själv, säger Herren.

      Bosra bli ödelagd hånad förstörd vilket är

förbannelsens vedergällning.

      Deras lydstäder för all framtid bli ödelagda. 

 

Jeremia bok. 49:14.

 

14.  #Ett budskap har jag fått från Herren,

en budbärare har sänts ut bland folken:

       "Gå samman och marschera mot henne!

Upp till strid!#.

 

Profeten Jeremia fått ett budskap från Herren.

        En budbärare utsänd bland folken.

Var frimodiga eniga anfall henne!

 

Jeremia bok. 49:15.

 

15.  #Se, jag gör dig till det ringaste av folken,

föraktat av alla#.

 

Du, Edoms folk ni blir de förödmjukaste av  folken.

      Föraktade hatade av alla.  

 

Jeremia bok. 49:16.

 

16.  #Du förleddes av ditt övermod och av den

fruktan du väckte, du som bor bland klyftorna

      och har ditt tillhåll på bergskrönet.

Bygger du ditt näste högt som örnen skall jag

       ändå störta dig ner därifrån, säger Herren#.

 

Ditt övermod förblindade dig.

      Du uppväcktes av rädslan:

du bor bland bergsklyftorna.

      Bygger ditt trygga fäste på bergskrönet.

Likt örnen: har din tilltro till det:

       jag låter dig störtas ner därifrån, säger Herren.  

 

Jeremia bok. 49:17.

 

17.  #Edom skall läggas öde, alla som har sin väg

förbi skall bestörta dra efter andan när de ser

       förstörelsen där#.

 

Edom blir ödelagt.

         Alla som ser det blir skräckslagna när de ser 

 din förstörelse.

 

Jeremia bok. 49:18.

 

18.  #Det ska bli som när Sodom och Gomorra

och deras grannstäder ödelades, säger Herren:

      ingen skall bo där, ingen människa vistas där#.

 

Deras grannstäders ödeläggelse liknar 

    Sodom och Gommorras.

Ödelagt likt ödemarken.

 

Jeremia bok. 49:19.

 

19.  #Se, likt lejonet som kommer fram ur 

Jordandalens täta snår ut på ständigt gröna

      betesmarker skall jag plötsligt jaga bort 

dem därifrån och välja ut de bästa baggarna

    till byte.

Ty vem är min like?

      Vem kan ställa mig till svars?

Vilken herde kan hålla stånd mot mig?#.

 

Herren jämförs sig med lejonets livsstil.

      Smyger sig fram ur Jordansdalens täta snåriga

väg: ut på de grönskande betesmarkerna.

         Plötsligt skall jag förjaga dem bort från

betesmarkerna.

          Välja ut de mest välgödda baggarna.

Vilken herde kan jämföras med Överherden?

 

Jeremia bok. 49:20.

 

20.  #Hör därför vad Herren har beslutat om Edom,

vilka planer har han gjort upp mot dem som bor

     i Teman:

Sannerligen, de minsta i flocken skall släpas bort,

      ja, betesmarkerna skall rysa över deras öde#.

 

Lyssna på mina ord om Edom.

       Vilka belutsamma planer jag har.

Det är sant: minsta i flocken bli bortförda.

         De grönskande betesmarkerna:

bli skräckslagna över sitt öde.

 

Jeremia bok. 49:21.

 

21.  #När de faller skall dånet få jorden att bäva,

ett skri skall höras ända till Sävhavet#.

 

Jeremia bok. 49:22.

 

22.  #Som en örn skall han stiga och med 

utbredda vingar slå ner på Bosra.

     Den dagen skall Edoms hjältar ängslas

som en kvinna i barnsnöd#.             

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 augusti 2020 19:07

HELGA BIRGITTAS UPPENBARELSER

 

UR FJÄRDE BOKEN.

 

KAPITEL 124.

 

                     DYGDERNAS KRONA.

 

Agnes talar till Krist brud:

  "Kom, min dotter, och sätt på dig denna krona som

gjord av sju ädla stenar.

      Vad är nämligen kronan annat än det beprövade

tålamodet, som flätas av prövningar och pryds

     av Gud med dessa smycken?

 

DEN FÖRSTA STENEN i din krona är allså jaspis.

     Den sattes dit av honom som föraktfullt sade till

dig att du inte visste med vilken ande du talade

     och att det vore nyttigare för dig att du på

kvinnors vis ägnade dig åt att spinna än du

    samtalade om Skriften.

Liksom alltså jaspis skärper blicken och tänder

     glädje i själen, upplyser förståndet till att fatta

andliga ting och dödar de oordnade rörelserna

     i själen.

 

DEN ANDRA STENEN är safiren.

      Den sattes dit av honom som talade berömmande om dig framifrån men bakom din rygg

      förtalade dig.

Liksom alltså safiren har himlens färg och håller

     kroppens lemmar friska, så prövar ondskans

människor den rättfärdige så att han blir himmelsk

     och bevarar själens olika lemmar så att den inte

förhäver sig av  högmod.

 

DEN TREDJE STENEN är smaragden.

      Den sattes dit av honom som påstod att du 

hade sagt sådant som du varken tänkt ellr sagt.

       Liksom alltså smaragden i sig är skör och dock

vacker i sin gröna färg, så blir lögnen snabbt 

      tillintetgjord men gör dock själen vacker genom

den belöning som tålamodet utverkar.

 

DEN FJÄRDE STENEN är pärlan.

      Den sattes dit av honom som i din närvaro talade illa om en Guds vän.

      Av  förtalet av honom blev du mera bestört 

än om det hade gällt dig själv.

      Liksom alltså pärlan är vit och vacker 

och lättar hjärtats plåga, så för kärlekens smärta

      Gud in i själen och hämmar vredens 

och otålighetens lidelser.  

 

DEN FEMTE STENEN är topasen.

       Den sattes dit av honom som talade bittra ord

till dig som du däremot välsignade.

       Liksom alltså topasen har guldets färg

och bevarar kyskheten och skönheten, så är inför

       Gud ingenting vackrare och honom mera

välbehagligt än att man älskar den som skymfar

    en och att man ber för dem som förföljer en.

 

DEN SJÄTTTE STENEN  är diamanten.

       Den sattes dit av honom som gjorde dig 

en kroppslig skada, som du bar med tålamod

     utan att vilja vanhedra honom.

Liksom alltså diamanten inte krossas genom slag 

       men däremot av blod från en bock, så är det

välbehagligt för Gud när en människa för

   Guds skull glömmer och överser med en kroppslig 

skada och i stället alltid tänker på vad Gud gjort

        för människan.

 

DEN SJUNDE STENEN är karbunkeln.

      Det sattes dit av honom som kom till dig med

falska nyheter ----- nämligen att din son Karl

     skulle vara död ----- och du tåligt bar detta

och överlämnade din vilja åt Gud.

       Liksom alltså karbunkeln lyser i huset och är

den skönaste stenen på ringen, så lockar den som

     är tålig ----- då han förlorar något som han

älskar ----- Gud till att älska honom och lyser han

      själv behagfullt, likt en dyrbar sten inför

de heligas blickar.

 

Stå alltså fast, min dotter, ty för att din krona'

    skall bli ännu rikare är ytterligare några stenar

nödvändiga.

      Abraham och Job blev ännu bättre och mera

kända och rycktbara genom att de prövades

       och Johannes Döparen blev ännu heligare

genom sitt vittnesbörd för sanningen.     

 

     

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 augusti 2020 19:07

JEREMIA BOK. 49:23-27.

 

DOM ÖVER DAMASKUS.

 

Jeremia bok. 49:23.

 

23.  #Om Damaskus.

Hamat och Arpad står med skam,

     ty ett ont budskap har nått dem.

De skälver av ångest likt ett oroligt hav

     som inte kan bli stilla#.

 

Domsord över Damaskus.

  Hamat och Arnad hört om ont budskap:

vilket förödmjukar dem.

      Ångesten drabbat deras själsliv:

likt oroligt stormigt hav. 

 

Jeremia bok. 49:24.

 

24.  #Damaskus har tappat modet, vänder sig

om och flyr, slagen av skräck, ängslig och plågad

      likt en födande kvinna#.

 

Damaskus blivit modlöst.

        Skräckslagen ängslig förvirrad flyr likt

kvinnans smärtsamma förlossning.

 

Jeremia bok. 49:25.

 

25.  #Ack, övergiven är den rycktbara staden,

glädjens hemvist#.

 

Du, Damaskus nu övergiven.

      Staden där glädjen har sin boplats.

Omtyckt hedrad stad.

 

Jeremia bok. 49:26.

 

26.  #Nu faller de unga männen på gatorna,

alla soldaterna stupar den dagen, säger

     Herren Sebaot#.

 

Unga kraftfulla män ligger slagna på gatorna.

      Soldater blir dödens offer på domens dag,

säger Herren.

 

Jeremia bok. 49:27.

 

27.  #Jag skall sätta Damaskus murar i brand,

elden skall härja Ben-Hadads borgar#. 

 

Jag, Herren Sebaot: låter Damaskus ståtliga

     murar blir eldens offer.

Eldens brännbara lågor förintar 

      Ben-Hadads borgar.  

     

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 augusti 2020 19:07

KLAGOVISORNA. 3:56-66.  TREDJE BOKEN.

 

Klagovisorna. 3:56.

 

56.  #Du hör mitt rop ----- slut inte dina öron

för min bön om lindring och hjälp#.

 

Du, Herre, hör mitt bönerop.

      Låt dina öron lyssna.

Min bön: om tröst och hjälp.

 

Klagovisorna. 3:57.

 

57.  # Du kommer till mig när jag ropar, du säger:

    var inte rädd#.

 

Genom mitt rop i min nöd: du kommer mig nära.

      Säger de trösterika orden:

Var inte rädd: mitt barn!

 

Klagovisorna. 3:58.

 

58.  #Herre, du för min talan, du ger lösen 

   för mitt liv#.

 

Herre, du min trofaste försvarare.

       Uppmuntrar mig. 

 

Klagovisorna. 3:59.

 

59.  #Du ser vilken orätt jag lider,

Herre, skaffa mig rätt!#.

 

Ser mitt o-rättvisa lidande.

     Ber: Herre du min Gud:

Låt rättvisan få råda.

 

Klagovisorna. 3:60.

 

60.  #Du ser deras hämndlystnad, alla deras

ränker mot mig#.

 

Mina förföljares hämndlystnad ser du.

       Deras ondsinta planer mot mitt liv.

 

Klagovisorna. 3:61.

 

61.  #Herre, du hör deras hån, alla deras ränker

mot mig#.

 

Herre, du hör deras hånfulla ord.

       Deras listiga planer mot mig.

 

Klagovisorna. 3:62.

 

62.  #Hur mina fiender viskar och mumlar dagen

i ända om mig#.

 

Mina fienders ord: förtalar mig, dagligen.

 

Klagovisorna. 3:63.

 

63.  #Se hur de gör mig till åtlöje var de än 

sitter eller står#.

 

De förlöjigar mig med sitt hånfulla beteende.

       

Klagovisorna. 3:64. 

 

64.  #Herre, straffa dem som deras gärningar 

förtjänar!#.

 

Min bön: bestraffa dem för deras gärningars skull.

 

Klagovisorna. 3:65.

 

65.  #Förmörka deras sinnen, låt din förbannelse

drabba dem!#.

 

Låt dem få vandra sinnets och hjärtats förblindelse.

          

Klagovisorna. 3:66.

 

66.  #Förfölj dem i vrede, låt dem inte leva

under Herrens himmel!#. 

 

Låt din vredesglöd drabba dem.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se