Alla inlägg den 24 juli 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 juli 2018 17:13

FÖRSTA KORINTERBREVET.  10:23-33 OCH 11:1.

 

FRIHET ELLER HÄNSYN.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:23.

 

23.  #Allt är tillåtet ---- men allt är inte nyttigt.

Allt är tillåtet ---- men allt bygger inte upp#.

 

Allt tillåtet i vårt handlande allt inte nyttigt.

      Allt tillåtet göra ------ allt vi gör inte till

andlig mognad i de gudomliga dygderna. 

 

¤Första Korinterbrevet. 10:24.

 

24.  #Sök inte ert eget bästa utan andras#.

 

Sök inte först era önskningar  låt er intressera er

          för er nästas liv.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:25.

 

25.  #Allt som säljs i köttboden kan ni äta utan

att undersöka det för ert samvetes skull ---- #.

 

Fritt äta vad som säljs i köttboden.

        

 ¤Första Korinterbrevet. 10:26.

 

26.  #JORDEN ÄR HERRENS MED ALLT DEN RYMMER#.

 

Jorden skapad av hans skapar-händer.

            

 ¤Första Korinterbrevet. 10:27.

 

27.  #Om en som inte tror bjuder hem er och ni

tackar ja, ät då allt som sätts fram för er utan

       att för samvetets skull undersöka vad det är#.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:28.

 

28.  #Men om någon säger:

"Det här är offerkött", ät det då inte, av hänsyn

      till den som säger det och för

samvetets skull ------- #.

 

Vara vaksam inför inbjuden till äta offerkött.

        Ta hänsyn till inbjudarens ord 

och samvets skull.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:29.

 

29.  #Jag menar inte det egna samvetet utan den andres.

       Varför då?

Skall jag låta min frihet bestämmas av en annans

      samvete?#.

 

Ta hänsyn till den andres samvete.

       Varför?  

Skall tillåta min personliga frihet styras av en

annans samvete.

       

¤Första Korinterbrevet. 10:30.

 

30.  #Äter jag med tacksamhet, varför skall jag

klandras för det som jag tackar Gud för?#.

 

I tacksamhet äter  var ska jag anklagas för det.

           Jag tackar Gud för maten.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 10:31.

 

31.  #Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör,

så gör allt Guds ära#.

 

Ät och drick eller i vad ni gör i livet

     gör i tanke på att ära Gud.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:32.

 

32.  # Väck inte anstöt vare sig bland judar eller

greker eller inom Guds församling#.

 

Låt inte ert liv var till anstöt bland judar eller

      greker.

Lev värdigt inom Guds församling var ett föredöme.

 

¤Första Korintrbrevet. 10:33.

 

33.  #Själv försöker jag alltid rätta mig efter alla

och söker inte mitt eget bästa utan de mångas,

       för att de skall få bli räddade#.

 

Låt mig vara ödmjukt formbar inom Guds församling.

     Söker inte i första hand mitt eget bästa.

Söker min nästas bästa för att de ska bli räddade.

 

¤Första Korinterbrevet. 11:1.

 

1.  #Ha mig till fördöme liksom jag har Kristus

till föredöme#.      

 

Lev efter den undervisning jag givit till er.

        Uppskatta i Kristus de andliga dygderna

som är verksamma i mitt liv. 

      Låt Kristi liv och mitt liv vara er till fördöme.


Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 juli 2018 17:13

ORD  FÖR DAGEN  SEPTEMBER.

 

Första dagen.

 

Snällheten tillgänglig för Alla.

 

Andra dagen.

 

Snällheten nyttig för Alla.

 

Tredje dagen.

 

Snällheten fyller hjärtats behov med snällhetens

rikedomar.

 

Fjärde dagen.

 

Ödmjuk tacksamhet.

 

Femte dagen.

 

Barmhärtighetens händer fyllda av kärlekens gärningar.

 

Sjätte dagen.

 

Barmhärtighetens händer tillgängliga för Alla.

 

Sjunde dagen.

 

Barmhärtighetens händer nyttiga för Alla.

 

Åttonde dagen.

 

Snällhetens rikedomar  tänk om  mänskligheten

ville söka den.

 

Nionde dagen.

 

Snällhetens ömhet och ljuvlighet finns för de

som söker den.

 

Tionde dagen.

 

Snällhetens sötma  själens lenande honungssmak

för livets glädjerika leende.

 

Elfte dagen.

 

Ödmjuke känner gemenskap med ödmjukheten.

 

Tolfte dagen.

 

Ödmjuke fostras in i ödmjukhetens inre liv.

 

Trettionde dagen.

 

Ödmjukheten  den ödmjukes dagliga bröd.

 

Fjortonde dagen. 

 

Mildheten  den mildes dagliga bröd.

 

Femtonde dagen.

 

Barmhärtigheten den barmhärtiges dagliga bröd.

 

Sextonde dagen.

 

Livet i saktmodet  vara beskyddad från vreden.

 

Sjuttionde dagen.

 

Livet i saktmodet  vara bskyddad  från ilskenheten.

 

Artonde dagen.

 

Livet i vänligheten  vara beskyddad från elakheten.

 

Nittionde dagen.

 

Ödmjuke ödmjukhetens med-arbetare sprider

     hennes ljuvliga frukter till de längtande.

 

Tjugonde dagen.

 

Barmhärtigheten medkänslan och medömkan

        varandras vänner.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Tålamodet & tystnaden varandras trogna vänner.

 

Tjugoandra dagen.

 

O-tåligheten och o-tystnaden varandras

      trogna vänner.

 

Tjugotredje dagen.

 

Fullkomlig ödmjukhet driver ut all högmod.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Fullkomlig kärlek driver ut all rädsla.

 

Tjugofemte dagen.

 

Fullkomlig barmhärtighet driver ut all o-barmhärtighet.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Tänk så dyrbart få leva sitt liv i mildheten.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Tänk så dyrbart få leva sitt liv fullkomliga kärleken.

 

Tjugoåttonde dagen. 

 

Tänk så dyrbart få leva sitt liv i fullkomlig ödmjukhet.

 

Tjugonionde dagen.

 

Ödmjuke ödmjukhetens bunds-förvant hennes

       trogna redskap vilken sprider ödmjukhetens

budskap till mänskligheten.

 

Trettionde dagen.

 

I ödmjukheten finns sanningen.

 

I högmodet finns lögnen och falskheten.

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 juli 2018 17:13

FÖRSTA KORINTERBREVET.  10:1-22.

 

VARNING  FÖR AVGUDADYRKAN.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:1.

 

1.  #JAG VILL ATT ni skall ha kunskap om detta, 

bröder: våra fäder hade alla molnet över sig 

      och gick alla genom havet#.

 

Våra tros-fäder hade under sin vandringen genom

      havet beskyddande molnet över sig.

Mina kära barn, var på er vakt mot avgudar.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:2.

 

2.  #Alla blev döpta i molnet och i havet till gemenskap med Mose#.

 

Israeliterna döptes i molnet i havet till 

      gemanskap med Guds utvalde tjänare Mose.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:3.

 

3.  #Alla åt de samma andliga mat#.

 

    Under sin vandring blev de delaktiga av samma

andliga föda.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:4.

 

4.  #Och alla drack de samma andliga dryck,

de drack ur en andlig klippa som följde dem,

       och den klippan var Kristus#.

 

De drack samma andliga dryck.

     Drack tillsammans ur klippan Kristus.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:5.

 

5.  #Men de flesta av dem fann inte nåd inför

utan blev liggande i öknen#.

 

Genom deras gensträviga o-lydnad förlorade

    Guds nåd i öknen.

Döden mötte dem i öknen. 

 

¤Första Korinterbrevet. 10:6.

 

6.  #Allt detta är exempel som säger oss att vi

inte skall ha begär till det onda, som de hade#.

 

Israeliternas gensräviga o-lydnad varnande exempel

      för oss troende idag.

Vilket säger oss inte ha begär efter ondskan. 

 

¤Första Korinterbrevet. 10:7.

 

7.  #Bli inte avgudadyrkare som många av dem blev.

    Om dem står det i skriften:

FOLKET SLOG SIG NED FÖR ATT ÄTA OCH DRICKA

        OCH STEG SEDAN UPP FÖRLUSTADE SIG#.

 

Var på er vakt mot avguderiet.

         I skriften står det: de förlustade sig på

födans frosseri och o-måttligt drickande.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:8.

 

8.  #Låt oss inte heller begå otukt som många av

av dem gjorde; så dödades också 23.000 på

      en enda dag#.

 

Undvik o-tukten faror och fördärv.

       Vilket många av dem förlorade sina liv.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:9.

 

9.  #Och låt oss inte sätta Herren på prov som många av dem gjorde; de föll offer för ormar#.

 

De frestade Herren i sitt upproriska beteende.

        I sitt upproriska beteende blev de själva

offer för giftiga ormar.     

 

¤Första Korinterbrevet. 10:10.

 

10.  #Knota inte som många av dem gjorde;

de dödades av Förgöraren#.

 

Israeliternas tros-knotade blev de dödade

      av livets Förgörare. 

 

¤Första Korinterbrevet. 10:11.

 

11.  #Allt det som hände dem är exempel, och det

skrevs ner för att vägleda oss som har tidsåldrarnas

      slut inpå oss#.

 

Deras upproriska liv  ett varnade exempel

      för oss idag.

Varnande exemplet nedskrivet  oss till vägledning.

      Lever i tidsåldrarnas slut inpå oss.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:12.

 

12.  #Därför skall den som tror sig stå stadigt se

till att han inte faller#.

 

Leva i förfädernas varnande exempel om deras

    o-lydnad:  låta oss vara ståndaktiga i vår

vandring i tron.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:13.

 

13.  #Era prövningar har inte varit övermänskliga.

     Gud är trofast och skall inte låta er prövas

över förmåga:  när han sänder prövningen visar

      han er också en utväg, så att ni kommer

igenom den#.

 

Era olika tros-prövningar har inte varit

       övermänskliga.

Gud är trofast under era prövningar.

        Tillåter inte er prövas över mänskliga förmåga.

Sänder han er prövningar under er jordiska vandring

       visar han er trons utväg.

 

¤Första Korinterbrevet. 10.14

 

14.  #Håll er borta från avgudadyrkan, mina kära#.

 

Tillåt inte de skapade tingen blir era avgudar,

       mina älskade barn  i Kristus.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:15.

 

15.  #Jag talar till förnuftiga människor, bedöm själva vad jag säger#.

 

Jag talar till er andligt visa människor:  låt er

         andliga bedömningsförmåga  avgöra i vad

jag säger till er.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:16.

 

16.  #Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger

den oss inte gemenskap med Kristi blod?

      Brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp?#.

 

 Bättre dricka ur välsignelsens bägare än ur

     förbannelsens bittra bägare. 

Välsignelsens bägare utgjuter Herrens välsignelse

      över era liv.

Kristi försonings-blod vår gemenskap i Kristi

      fullbordade försonings-verk.

Det brytande brödet symboliserar Kristi nedbryande

      försonings-kropp på korset.

Tänk få ha evig  gemenskap med Kristi kropp

      & Kristi blod. 

 

¤Första Korinterbrevet. 10:17.

 

17.  #Eftersom brödet är ett enda är vi ------ fast många ----- en enda kropp, för att alla får vi vår

     del av ett och samma bröd#.

 

Kristi kropp symboliseras av Brödet i våra öppna

       händer.

Vi alla olika lemmar i Kristi levande kropp.

          Alla som mottar delaktiga av ett

och samma bröd.        

 

¤Första Korintrerbrevet. 10:18.

 

18.  #Se på israeliterna: har inte de som äter av

offren gemenskap med offeraltaret?#.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:19.

 

19.  #Vad vill jag säga med detta?

     Att det som offras till avgudar är något i sig

eller att avgudar är något?#.

 

Avgudardyrkare offrar sitt offer till sina avgudar.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:20.

 

20.  #Nej, men att det som de offrar offrar de åt

demoner och inte åt Gud, och jag vill inte att ni

       skall ha gemenskap med demonerna#.

 

Deras offer på sina offeraltaren offras till

          levande demoner.

Vi ska inte dela vår gemenskap med levande

       demoners liv.

 

¤Första Korinterbrevet. 10:21.

 

21.  #Ni kan inte dricka både ur Herrens bägare

och ur demonernas bägare, inte äta både vid

       Herrens bord och vid demonernas bord#.

 

Vi kan inte tjäna två herrar  antingen dricker vi

      ur vår egna valets bägare.

Dricka ur demonernas bägare  vilket ger oss

      livet i demonernas llv.

Dricka ur Herrens bägare  vilket ger oss livet

    i Herrens eviga liv.

Vi väljer själva antingen äta vid Herrens bord 

        eller vid demonernas bord.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 10:22.

 

22.  #Eller skall vi väcka Herrens svartsjuka?

    Är vi starkare än han?#. 

 

Ska vi väcka Guds avundsjuka i vårt handlande.

         Är hans eviga vilja  starkare än vår egen-vilja?

 

 

 

      

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 juli 2018 17:13

FÖRSTA KORINTERBREVET. 9:19-27.

 

ALLT FÖR ATT VINNA SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT.

 

¤Första Korinterbrevet. 9:19.

 

19.  #Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort

mig till allas slav för att vinna så mycket som

      möjligt#.

 

Göra sig själv till ödmjuk slav vilket gör mig

     göra sig tillgänglig för alla människor

oberoende vilka olika bakgrund i livet de har.

 

¤Första Korinterbrevet. 9:20.

 

20.  #För att vinna judar har jag för dem varit som

en jude.

       För att vinna dem som står under lagen har

jag för dem varit som en man står under lagen,

       fast jag själv inte står under lagen#.

 

Indentifiera sig md judens livsstil för att vinna

      judars hjärtan.

Indentifiera sig med de som lever under lagen

      bli själv en som lever under den. 

 

¤Första Korinterbrevet. 9:21.

 

21.  #För att vinna dem som är utan lag har jag

för dem varit som en som är utan lag, fast jag inte

       är utan Guds lag, jag har ju Kristi lag#.

 

Indentifiera sig med den som lever utan lagen

        vara en som lever utan lagen för att vinna

hans hjärtan för Kristus.

        

 ¤Första Korinterbrevet.

 

22.  #För att vinna de svaga har jag inför dem varit 

svag.

      Allt har jag varit inför alla, för att åtminstone

rädda några#.

 

Vinna de svagas hjärtan jag jag bemött dem 

     i svaghet.

 

¤Första Korinterbrevet. 9:23.

 

23.  #Allt gör jag för evangeliets skull, för att

också jag skall få del av dess löften#.

 

För ordets evangeliums skull gör allt för att bli

       delaktig av dyrbara löftena.

 

¤Första Korinterbrevet. 9:24.

 

24.  #Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer

men att bara en får priset.

       Löp då för att vinna det#.

 

Alla löpare löper ivrigt i tävlingen springer 

    målmedvetna vinna segerpriset.

Var lika ivriga vinna det eviga livet.

 

¤Första Korinterbrevet. 9:25.

 

25.  #Var och en som tävlar måste försaka allt -----

löparen gör det för en krans som vissnar, vi för

      en som aldrig vissnar#.

 

Löparen  försakar allt  sin tid sin vilja  för 

      vinna tävlingens förgängliga segerkrans.

Vi för vinna o-förgängliga segerkransen.

 

¤Första Korinterbrevet. 9:26.

 

26.  #Jag har målet i sikte när jag löper, och jag

slår inte i luften när jag vinna.boxas#

 

I sikte vara beslutsam  målmedveten i löpningen

    inte låta sig vara o-beslutsam jämförs med

boxas i tomma luften utan vinna. 

 

¤Första Korinterbrevet. 9:27.

 

27.  #Jag går hårt mot min kropp och tvingar den

till lydnad, för jag vill inte predika för andra

       och själv komma till korta#.

 

Jag villig predika i ordet vara ordets görare.

       Låta min kroppshydda underordna sig i lydnad

inför  Kristi lag.

         

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 juli 2018 17:13

FÖRSTA KORINTERBREVET. 9:1-18.

 

PAULUS AVSTÅR FRÅN ERSÄTTNING.

 

¤Första Korinterbrevet.  9:1.

 

1.  #ÄR JAG INTE FRI?

Är jag inte apostel?

        Har jag inte sett Jesus, vår Herre?

Är inte ni det verk som jag har utfört för Herren?#.

 

Lever jag inte i Kristi frihet  frihetens liv från

       lagen förbannelse vilket tillintetsgjordes genom

         Kristi försonings-verk.

Är jag inte kallad till vara Kristi utvalda apostel.

      Mötte Kristus själv på min väg till Damaskus

förföljde hans församling  föraktade och hatade

      hans Kropp. 

Ni, församling i Korint hans eviga försoningsverk

      vilket fått smaka hans nåd och barmhärtighet

ni det verk jag utfört som kallelse för Herren.

 

¤Första Korinterbrevet. 9:2.

 

2.  #Om jag inte är apostel för andra är jag det åtminstone för er.

       Ni är ju Herrens egen bekräftelse på mitt

uppdrag som apostel#.

 

Ni, församling Herrens egen  bekräftelse på

mitt uppdrag som Kristi apostel. 

 

¤Första Korinterbrevet. 9:3.

 

3.  #Detta är mitt svar till dem som kritiserar mig:#.

 

      Vad jag sagt till er mitt svar till dem som kritiserat mig och min kallelse. 

 

¤Första Korinterbrevet. 9:4.

 

4.  #Har vi inte rätt till mat och dryck?#.

 

     Har vi inte några rättigheter till mat och dryck.

 

¤Första Korinterbrevet. 9:5.

 

5.  #Har vi inte rätt att ta med oss en troende hustru liksom de andra apostlarna och Herrens bröder

      och Kefas?#.

De andra apostlarna Herrens bröder & Kefas.

       Vi har samma rättigheter ta med oss

en i Kristus troende hustru som de. 

 

¤Första Korinterbrevet. 9:6.

 

6.  #Är det bara jag och Barnabas som inte har 

rätt att slippa arbeta?#.

 

¤Första Korinterbrevet. 9:7.

 

7.  #Vem tar värvning utan att räkna med lön?

 

Vem anlägger en vingård och avstår från

      vad den ger? 

Vem vallar en hjord utan få del av mjölken?#.

 

Vem utför ett uppdrag utan belöning.

       Vem anlägger en vingård utan avstå från

vingårdens skörde-tid.

     Vem tar ansvar för hjordens skötsel och omsorg

utan få del av hjordens mjölk. 

  

¤Första Korinterbrevet. 9:8.

 

8.  #Är detta bara mänskligt tal, eller säger inte

lagen samma sak?#:

Är inte lagen dem till nytta.

 

Lagen mänskliga talet till nytta.

     

 ¤Första Korinterbrevet.  9:9.

 

9.  #Det står ju i Moses lag:

DU SKALL INTE BINDA IHOP MUNNEN PÅ OXEN

       SOM TRÖSKAR.

Så skulle Gud bekymra sig om oxar?#.

 

Flitige arbetsamme oxen värd sin belöning till

   näringsrik föda.

Skulle inte Gud visa sin omsorg för oxarna.

     

¤Första Korinterbrevet. 9:10.

 

10.  #Nej, det är klart att han säger det med tanke

på oss.

         Det är för vår skull det står skrivet att den

som plöjer och den som tröskar skall göra det

        med hopp om lön för sin möda#.

 

Tacksam Gud belönar den flitige arbetsamme

    både hans Sons avbild och oxe.

Det står skrivet: 

       Den arbetsamme plöjaren i hopp om belöning.

Den flitige tröskaren i hopp om belöning.

         Allas flitigas och arbetsammas händer

och fötter belönas.

 

¤Första Korinterbrevet.  9:11.

 

11.  #Om vi har sått vårt andliga utsäde hos er,

är det då för mycket om ni ger oss något

       materiellt som avkastning?#.

 

Vårt andliga utsäde hos er utsått i era hjärtan.

        Är det för mycket begärt ni ger oss

tacksamhets-gåvor. 

 

¤Första Korinterbrevet. 9:12.

 

12.  #Om andra har rätt att ställa krav på er,

har inte vi det ännu mer?

       Men vi har aldrig utnyttjat denna rätt utan

finner oss i allt för att inte lägga hinder i vägen 

       för evangeliet om Kristus#.

 

Om andra känner sin rättighet ställa krav på er.

       Har vi då inte större rättigheter mot er

som fritt fått andliga oförgängliga utsädet i era

      dyrbara hjärtan.

Har aldrig utnyttjad denna rättighet.

    Istället finner vi inte att lägga hinder i vägen

för Kristi evangelium.

 

¤Första Korinterbrevet. 9:13.

 

13.  #Ni vet ju att de som arbetat i templet lever

av templets intäkter och att de som gör tjänst vid

       altaret får sin del av offren#.

 

De arbetande i templets-tjänst lever på 

templets intäkter.

       De tjänstgörande vid heliga altaret får

sin delaktighet av offren.

 

¤Första Korinterbrevet. 9:14.

 

14.  #Så har också Herren bestämt att de som

förkunnar evangeliet skall få sitt uppehälle

       av evangeliet#.

 

Herrens bestämt i sitt rådslut  de som är ordets förkunnare skall få sitt uppehälle av evangeliet.

 

¤Första Korinterbrevet. 9:15.

 

15.  #Men jag har inte gjort bruk av några sådana

förmåner, och jag skriver inte det här för att skaffa

mig dem.

        Hellre dör jag ------ ingen skall få ta ifrån mig

det som är min stolthet#.

 

Har inte gjort bruk av matriell belöning.

        Har inte skrivet dessa rader till er angående

  den matriella belöningen.

Hellre dör i tacksam för kallelsen ger er andliga 

utsädet än få matriella belöningen.

       Vilket är min personliga stolhet i Kristus.

 

¤Första Korinterbrevet . 9:16.

 

16.  #Ty att jag sprider evangeliet är inget att vara stolt över, jag är ju tvungen till det.

       Ve mig om jag inte förkunnar evangeliet!".

 

Guds barmhärtighet tvingar mig sprida evangeliet

     inget vara stolt i sig själv över.

Olyckan kommer över om jag o-lydigt inte

     förkunnar evangeliet.

 

¤Första Korinterbrevet.  9:17.

 

17.  #Om jag gör det av eget val har jag ju lön att vänta.

        Men jag gör det därför att jag måste utför

jag bara ett uppdrag#.

 

Gör jag det av eget val: kan vänta belöningen.

        Gör det i lydnad: har min skyldighet

utför uppdraget. 

 

¤Första Korinterbrevet. 9:18.

 

18.  #Vad får då för lön?

    Jo, att få förkunna evangeliet utan kostnad

för någon och inte utnyttja den rätt evangeliet

      ger mig#.

 

Är jag belönings-lös?

       Jo, i förkunnelsen av evangeliet utan kostnad

     för någon.

Inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 

 

¤

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 juli 2018 17:13

2021.07.14

 

GUSTIN REHNMAN LYCKSELE 

    BIRGIT EKENSTIERNA NÄSSJÖ  YVONNE DAHLQUIST EKSJÖ  HENRY DAHLSTRÖM TRANÅS

      CARL-GUSTAF VON ROSEN 1909-1977.

NILS-ERIK WIBERG ANEBY  VIOLA PETERSSON

      ANEBY  WERNER WEGELE SUND

LEIF JOHANSSON ANEBY GILLIS FOLKESSON

    VETL.  EVERT BLOMQVIST NÄSSJÖ

    BRITT SJÖSTRAND TRANÅS  LENNA

BIRGIT HOLMKVIST EKENÄSSJÖNRT OLSSON

VETL.

 

 

2021.08.06

 

BERTIL BOHMAN  1929-2021.  SÄVSJÖ

     INGEGERD ANDERSSON ANNEBERG

BRITT ENARSSON NÄSSJÖ  ESKIL JOHANSSON

     ESKIL JOHANSSON  UNO ÅHREN 1897.

 

 

2021.07.15

 

AGNES ANDERSSON  NÄSSJÖ  UNO KARLSSON

    ANEBY  SVEN SÖDERBERG TRANÅS 

BRITT-MARIE RAMDE NÄSSJÖ  IRENE ARVIDSSON

     VÄSTRA  RYD  LENNART IVERNÄS TRANÅS

RUTH FLEUR PAULISTRÖM  ULLA KÄLLAR

     NYA HJÄLMSERYD  BIRGIT HOLMKVIST

ETHEL GRANATH YVONNE DAHLQVIST 

     BRITA SÖDERSTRÖM  VIOLA PETERSSON

MARIE KARLSSON  JARL LEKSTRÖM 

    LARS-ERIK KLASSON  BODAFORS

ULLA FREDRICSSON NÄSSJÖ  IRMA TUNELL 

1928-2021.  NÄSSJÖ

 

 

2021.07.16

 

GUN PERSSON  EKSJÖ  INGRID JOHANSSON

     GUNVOR ELISABET MATILDA CARLSSON-LEVON

1925-2021.  LINNEA STRAND  1928-2021. TRANÅS

     ANN-MARIE RICHT GRANSÄNG 

CARL-ERIC JOHANSSON TRANÅS 

     LENNART LINDBLAD BENGT JOHANSSON

BODAFORS  RUNE JONSSON  VETL.

     ALVAR SVENSSON  SÖDRA MÅLEN

ULLA-BRITT SUNDLÖW VETL.

      LENNART BJÖRKLUND 1957-2021 SOLBERGA

 

 

2021.07.17

 

BERTIL EVERTSSON SKEDE  MAJKEN SANDBERG

     SÄVSJÖ  PER ELMQUIST NORRA MÖREKULL

MARIANNE OLSSON VETL.  MARGITH HUSBERG

     SJUNNEN VALBORG GÖRANSSON FRINNARYD

ULLA JANSSON LINDERÅS  TAMARA MESSNER

     1942-2007.

EGRON JONSSON BÄCKSEDA  STIG-OLOF ERIXON

     ROLAND ANDERSSON  ÄNG 

WÄGBERT ANDERSSON VETL. ERNA CLAESSON

    NÄSSJÖ  EORGE TABORI  1914-2007 UNGERN

 

 

2021.07.20

 

SÖREN LANTZ MALMBÄCK 

    JAN-EVERT PETERSSON JOHN NILSSON

1925-2021 ÖSTERBYMO  INGEGERD ANDERSSON

    ANNEBERG  KALLE NORDLANDER 

KERSTIN  TÄLTH  BRUZAHOLM  MRGARETA HOLM

     VRIGSTAD  ANN-CHRISTINE SJÖDAHL NÄSSJÖ

RUTH FLEUR VALBORG GÖRANSSON  

    INGEGERD HALLDIN VETL. HANS HELLSTEN

HENRY DHLSTRÖM  KJELL-ÅKE ANDERSSON

   NÄSSJÖ  GÖRAN KARLSSON MÖRLUNDA

 

 

2021.07.22

 

OLOF ISAKSSON 1928-2021 VETL.

    LENNART MIDSTRÖM KVILLSFORS 

KRISTINA AXELSSON SJUNNEN 

     STEFAN OTTOSSON 1953-2021  SJUNNEN

MARIANN SUNDEN VETL.  BO ÅBERG TRANÅS

    LARS FORSSELL BÅSTAD  STIG KARLSSON

BÄCKABY  GILLIS FOLKESSON VETL.

    BERNT STAF 1946-2002  SOLWEIG SANDELL

ÖRLE  GUSTAV COLLIN  SÄVSJÖ 

 

 

2021.07.28

 

WILLARD ÖGGESJÖ  FORSERUM  DUSTY  HILL

    BIRGITTA LUNDBERG MALMBÄCK

ÖRJAN ERDMAN VETL. BERNE SVENSSON

     VETL.  ULLA KARLSSON VETL.

ARNE ANDERSSON  TRANÅS  STEN AHLNER

     1916-1997 ROXANA MARIA  STAMATOIU

1959-2021 KALMAR  ULLABRITT GUSTAVSSON

     SOMMEN  INGRID FLOCKNER VETL.

KERSTIN LIIKSAAR 1926-2021 MALMÖ

 

 

2021.08.02

 

ESKIL JOHANSSON 1924-2021.  NÄSSJÖ

   MARINNE KNUTSSON TRANÅS  LARSGUNNAR

LUNDH ANEBY INGRID JONSSON ANEBY

    ALRIK PETERSSON 1925-2021. NÄSSJÖ

BÖRJE LINDSTEDT  1929-2021. NÄSSJÖ

     ALICE ERIKSSON NORRA SANDSJÖ

AGNETA JOHANSSON TRANÅS  JERRY BIELKE

    JOHANSSON VETL.  EGRON JONSSON BÄCKSEDA  

 

 

2021.08.03

 

AGNUS HÖRDEGÅRD  1968-2021.

    ELISABETH SCHOU VETL.  BRITT LINDSTRÖM

TRANÅS  HANS-JURGEN GEHRKEN KVILLSFORS

    AGNE TORSTENSSON LANDSBRO 

ARNE GUSTAVSSON BÄCKABY 

   MARGARETA JOHANSSON  HULT  EKSJÖ

BERTIL FREDRIKSSON ANDERS PETERSSON

    LASSE STEFANZ

 

 

2021.08.06

 

BERTILBOHMAN SÄVSJÖ  INGVAR SKIÖLD VETL.

    STIG KARLSSON BÖRJE MARTINSSON

TRANÅS  BIRGER ANDERSSON NÄSSJÖ 1930-2021.

     LINUS BOSTRÖM 1993-2021 SKÄRSTAD

OLOF SJÖSTRAND NÄSSJÖ 

   INGEGERD ANDERSSON SVANTE LAGER

JUNE ÅKERBERG 1952-2021 EKSJÖ

    OLLE BÖRLING TRANÅS  HELENA BULOW

ANEBY  MATS BERGSTRÖM 1958-2021 NÄSSJÖ

    

 

2021.08.07

 

ARNE ADOLFSSON MARGARETA JOHANSSON

    BIRGIT KARLSSON  EGRON JONSSON

BERTIL BOHMAN 1929-2021 SÄVSJÖ

      STEN HÅRD AV SEGERSTAD  1924-2021

MALMBÄCK  KENT GUNDERSEN 1973-2021

    VRIGSTAD GÖRAN GUNNARSSON  FARSTORP

ARNE THELANDER 1941-2021 VETL.

    STIG JOHNSSON VETL.  BIRGIT KARLSSON

VETL.  GÖRAN GUNNARSSON  FARSTORP

 

 

2021.08.08

 

ULLA FREDRICSSON NÄSSJÖ  JARL LEKSTRÖM

      HÖREDA  GUN PERSSON EKSJÖ

INGVAR ENGLUND TENHULT BERTIL EVERTSSON

     SKEDE  GUNBORG ARREHN NÄSSJÖ 1931-2021.

FILIP GUNNARSSON KNUTSTORP GUN FILIPSSON

     1927-2021  VETL. 

GÖRAN ZACRISSON  1938-2021. 

     CARIN HOLMBERG  BODAFORS  RUNE JONSSON

VETL. LARS-ERIK KLASSON  BODAFORS

      JANNE OTTOSSON  TRANÅS

 

 

2021.08.13

 

MAUD GROSS VETL.  ALVAR SVENSSON HULTSJÖ

     IRMA TUNELL NÄSSJÖ MARGITH HUSBERG

GUN ANDERSSON VRIGSTAD  PETER CLAESSON

     1961-2021  STOCKARYD  ALLAN KARLSSON

TRANÅS  BÖRJE LINDSTEDT NÄSSJÖ

    SVEN HENRIKSSON EKSJÖ SMEDSTORP

MARGARETA STÅHL NÄSSJÖ  ULLA BILLQUIST

      STHLM  1907-1946  PER ELMQUIST

NORRA MÖREKULL  BERNT STOLT ANEBY

      JOHN NILSSON  MAJKEN SANDBERG

SÄVSJÖ

 

 

2021.08.18

 

BIRGITTA LUNDBERG  MALMBÄCK 

    JAN JOHANSSON  SÄVSJÖ  ANN-MARIE 

COUCHER  VETL.  STIG-OLOF ERIXON TRANÅS

     GUNVOR KARLSSON  TRANÅS 

KJELL-ÅKE TJALA ANDERSSON  INGER BEATRICE

     CEYHAN  TRANÅS  ROLAND ANDERSSON

ÄNG  ULLA JACOBSSON  1929-1982 

    INGEGERD HALLDIN  BO WIDEFELDT NÄSSJÖ

 

 

2021.08.20

 

CARL-ERIC JOHANSSON TRANÅS 

    LENNART LINDBLAD  TRANÅS  ERLIN UNDEN

LINDERÅS  MARGITH HUSBERG SJUNNEN

     INGE PETTERSSON NÄSSJÖ

STEFAN OTTOSSON  WALDY GUSTAVSSON

     LENNART KARLSSON  OLLE KARLSSON 

TRANÅS  CHRISTER PERSSON NÄSSJÖ

     BIRGITTA ÖSTERBERG  BIRGITTA PETERSSON

JKP.

 

 

2021.08.22

 

MARGIT DAHLIN ASBY 1930-2021. BRITA GRASING

     TRANÅS  SONYA ULVESJÖ VIMMERBY

GUDRUN PETERSSON  OLOF ISACSSON

    CILAS OTTOSSON TRANÅS  KYLLIKKI LARSEN

1929-2021 NÄSSJÖ  ROLAND LARSSON VRIGSTAD

      LENNART LINDBLAD  JAN MAGNUSSON VETL.

INGRID LUDVIGSSON 1928-2021.

     LENNART CARLSSON  1931-2021. SKÄRSJÖ

ULLA ÅHSTRÖM 1928-2021. EKSJÖ    

     ROLF FREYZON EKSJÖ EERO SYSMÄLÄINEN

REPANÄS  BIRGITTA FORSBERG STOCKARYD

 

 

2021.08.24

 

INGVAR ANDERSSON SÄVSJÖ  SOLWEIG SANDELL

    BREDESTAD  BRITT LINDSTRÖM TRANÅS

SVEN FAGELL BODAFORS 

      HANS-JURGEN GEHRKEN  KVILLSFORS 

SÖREN LANTZ  MALMBÄCK  GUNVOR ZANDER 

      TRANÅS  SIV JOHANSSON TRANÅS

MARIANNE KNUTSSON TRANÅS

      BOJE FRANSSON INGATORP  GÖRAN ÖBERG

VETL.  CARL-ERIC JOHANSSON 

     ALICE MIKAELSSON VRIGSTAD

 

 

2021.08.25

 

BERTIL BOHMAN SÄVSJÖ THORE GUSTAVSSON

     ANEBY  BÖRJE MARTINSSON TRANÅS

INGEGERD HALLDIN VETL.  PER JOHANSSON

    NÄSSJÖ  GUN FILIPSSON VETL.

LARS-GUNNAR LUNDH LOMMARYD

     FILIP GUNNARSSON KNUTSTORP

LENNART MIDSTRÖM   ERLIN UNDEN 

     ARNE GUSTAVSSON  LARS-GUNNAR LUNDH

BJÖRN HOLM  ELLA GUSTAVSSON NÄSSJÖ

 

 

2021.08.26

 

GÖRAN KARLSSON  HANS JURGEN GEHRKER

     BÖRJE MARTINSSON JOHNA NILSSON

ALVAR SVENSSON  MONICA JANSSON 1952-2021

     KARL-ERIK JOSEFSSON SOLLEFTEÅ 

INGVAR ANDERSSON GUNHILD SVENSSON

     1921-2021 NÄSSJÖ  ALVI ENGSTRÖM 

1925-2021 VETL.  IRIS BORG  1929-2021

    LANDSBRO  ELSY ÅSTRAND 1921-2021.

 

 

2021.08.27

 

INGRID DAHL VETL.  DICK JOHNSSON VETL.

     SVEN-OLOF PERSSON 1931-2021 TRANÅS

GULLEVI 

 CLAESSON EKSJÖ  ANITA KARLSSON

       HOLSBYBRUNN  ROLAND LARSSON JÄRSNÄS

BJÖRN HOLM EKSJÖ  OLOF SJÖSTRAND 

     JUNE ÅKERBERG EKSJÖ  BRITTA CARLSSON

EKSJÖ  RUTH JUHLIN SÄVSJÖ  WILLARD ÖGGESJÖ

     FORSERUM  INGER SÄRMALM 1951-2021. EKSJÖ

 

 

2021.08.28

 

BO ELIASSON TRANÅS ANETTE CHIACCIERO

      ADELÖV  MATS BERGSTRÖM  NÄSSJÖ

ÅKE STRÖMBERG  ANEBY  ALIVE SVENSSON

    FLISBY PRÄSTGÅRD  BRITT PANTZAR  TRANÅS 

1929-2021.  ANN-MARIE COUCHER VETL.

       GÖRAN GUNNARSSON NYE

GÖRAN KARLSSON  MÖRLUNDA  ANN-MARIE RICHT

     GRÄNSÄNG NÄSSJÖ  SVEN FAGELL

AGNE TORSTENSSON  LANDSBRO. 

      STIG KARLSSON NÄSSJÖ  DOUGLAS BADER

1910-1982.  KRISTIAN AXBERG  SOLLENTUNA

 

 

2021.09.02

 

KENT GUNDERSEN VRIGSTAD 

     ULLABRITT GUSTAVSON  IRENE LINGESÄTER

1929-2021  FÄRJESTADEN  ANN-MARIE COUCHER

      BIRGITTA LUNDBERG  KERSTIN AXELSSON 

1955-2021  VETL.  LISBETH  CARLSSON  TRANÅS

      ULLA ÅHSTRÖM EKSJÖ  LAURENTZ EK

1922-2021.  STEFAN EK  1969-2021 SKIRÖ

     UFFE BLOMQVIST  1959-2021 VETL.

 

 

2021.09.03

 

KRISTER OLSSON  RYDEN  GÖRAN GUNNARSSON

     BERTIL BOHMAN  MAJKEN SANDBERG

MARGIT MELLBERG  1922-2021 NÄSSJÖ

       SOPHIE NILSDOTTER SÄRLING  1968-2021.

MAY WIBERG  ANNELI ANDERSSON 1964-2021

      SONJA SVENSSON SÄVSJÖ 

VIVI-ANN STARK 1954-2021  TOMMY FORS 

     1958-2021 SÄVSJÖ   GULLAN RYDAHL

1927-2021.  STIG PRAG  1930-2021 VETL.

 

 

2021.09.04

 

ARNE KEMPE FORSERUM  HELENA BULOW 

    ANEBY  MÄRTA PHILIPSON  1917-1997.

GUNNAR PHILIPSON 1883-1970.

     RUT MILLER JKP  BRITA GRANSING SÄBY

BO WIDFELDT  NÄSSJÖ  LENNART MIDSTRÖM

        MATS BERGSTRÖM JÖRGEN AXEN

ROLAND JOHANSSON SÄVSJÖ  OLOF DAHLBERG

      NORRAHAMMAR EJNAR KARLSSON 1927-2021

VETL.  STIG VELANDER

 

 

2021.09.09

 

CARINA MESZAROS  KNUT KARLSSON 1920-2021

   YDRE BENNY CARLSSON NÄSSJÖ

ARNE FRANSSON TROLLHÄTTAN 1929-2021

     BO JARL VETL.  STEN HÅRD AF SEGERSTAD

MALMBÄCK  GUN ANDERSSON VRIGSTAD

      INGEGERD RYDEN JKP BIRGTTA ÖSTERBERG

VETL.  TILBERT SVENSSON VETL. 

       RUNE KARLSSON NYABY  BO JARL VETL.

OLLE KARLSSON TRANÅS  KERSTIN LUNDBERG

   BODAFORS

 

 

2021.09.11

 

BOSSE ULLRICH EKSJÖ THORE GUSTAFSSON

    LOMMARYD INGEGERD AXELSSON TRANÅS

STIG JONSSON LANDSBRO  INGA-LILL BJÖRK

   1929-2021.  MARIANNE WIKING UPPSALA

BENGT STARK  INGER MALLANDER WRIGSTAD

     KARL-ERIK FRIED TRANÅS  MARGARETA ERIKSSON BONDERYD  OLLE BÖRLING TRANÅS

 

 

2021.09.12

 

LENNART BJORKLUND SOLBERGA

     SIV ERIKSSON NÄSSJÖ  EERO SYSMÄLÄINEN

STOCKARYD MAJKEN CEDERHOLM LANDSBRO

     IRIS BORG  BIRGITTA FORSBERG STOCKARYD

PIERRE JAKOBSSON ANEBY  KYLLIKKI LARSEN

    NÄSSJÖ  MARGIT DAHLIN ASBY 

IRENE LINGESÄTER 1929-2021.

    SYLVIA ALBINSSON  NÄSSJÖ 

ERIKA ALVARSSON  EKSJÖ  ANNIKA RITZMAN

    EKENÄSSJÖN  1952-2021.  HILDEGARD BEETZ

TRANÅS   MARGARETA ERIKSSON

 

 

2021.09.14

 

AGNE TORSTENSSON  EIVOR NILSSON 1953-2021

     FARSHULT  STEN KARLSSON SÄVSJÖ 1950-2021

BRITTA SVENSSON SÖDRA MÅLEN  ULF EDBERG

    1960-2021.  RUTH KARLSSON  1929-2021.

MALMBÄCK  STENN J ONSSON 1929-2021 VETL.

       ULLA FRERICSSON  ÅKE JOHANSSON NÄSSJÖ

BRITTA CARLSSON HELENA BULOW   

     MAJ FRIBERG 1029-2021  SÄVSJÖ

GUNNEL LANTZ  KARSHULT  VIVIANN BLOMQVIST

     NÄSSJÖ

 

 

2021.09.15

 

JUSSI LINDHE  VETL.  RUNE KARLSSON NYABY  

      TOINI ANDERSSON ÄNG SVEA ANDERSSON

TRANÅS  MAY WIBERG ANEBY 

    GUDRUN PETERSSON VETL. 

ANNA-BRITTA ANDERSSON  TRANÅS

     BIRGITTA PETERSSON JKP. 

GULLAN RYDAL  STENSHULT 

   EBBE MELIN ÖLMSTAD SVEN HESSELGREN

HJÄLTEVAD  BIRGITTA OTTILIA REDEBACK HABO

     STIG HILLSTRÖM ANNEBERG  BRITT DROTT

MARIANNELUND

 

 

2021.09.16

 

ENAR BJÖRK  LANDSBRO  TOMAS KARLSSON 

    1957-2021  EKSJÖ  LENNART CARLSSON

KERSTIN SVENSSON 1931-2021  EKSJÖ

      ROLAND NYBERG  KLAVRESTRÖM

DORIS ISAKSSON 1925-2021.  EKSJÖ

      LARS-GÖRAN JACOBSSON  BRÅNA NÄSSJÖ

ULF JOHANSSON 1957-2021  NÄSSJÖ

      ELISABETH PETTERSSON EKSJÖ

 

 

2021.09.17

 

INGRID CLAESSON STOCKARYD  ELLA ERIXON 

     NÄSSJÖ  INGRID KARLSSON ESTENSTORP 

MALMBÄCK  RIGMOR HANSSON  NÄSSJÖ

     INGRID LUDVIGSSON STOCKARYD

CHRISTER OLSSON RYDEN  NÄSSJÖ

     IRENE LINGESÄTER LANNASKEDE

BIRGER ANDERSSON BARKERYD 

    BIRGIT SÖRENSEN  1926-2021.  YDRE

 

 

  

 

    

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se