Direktlänk till inlägg 27 juni 2017

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. DEL. 52.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 juni 2017 20:40

#ATT HA VISHETEN I TANKARNA ÄR DEN HÖGSTAKLOK-HETEN#.   Syraks bok.  6:15.


5200.  Be-härskade tankar  i tankevärlden

Hjärtats tankar  på-verkar  behärskade

      Tungans   Ord-val.


5201.  O-behärskade tankar  i orolig  förvirrad tankevärld  Hjärtats för-virrade tankar

        på-verkar orolig  förvirrad tungas Ord-val.


5202.  Tacksamma tankar

                Tack-samt hjärta

                      Tack-samma Ord.


5203.  Sakt-modiga tankar

                Sakt-modigt  hjärta

                       Saktmodiga  Ord.


5204.  Vara trogen liten-heten

      ära henne.


5205.  Vara togen liten-heten

        Och enkel-heten ärar dem i Ord & handling.


5206.  Älska Saktmodet  bättre än älska vreden.


5207.  Bättre älska saktmodigheten  än älska

ilsken-heten & häftigheten. 


5208a.   Människans dårskap

                för-stör  hennes liv.


5208b.   Människans vrede & vredes-mod

                  för-stör  hennes liv.


5208c.   Människans  mod-lös-het

                  för-stör hennes liv.


5209.  Vara fientlig mot vänskapen

                  för-stör vän-skapen.


5210.  Vara fienlig mot sakt-modigheten

                  för-stör människans liv.


5211.   Vara fientlig mot ödmjuk-heten

                  för-stör människan liv.  


5212.   Vara fienlig mot tacksam-heten

                  för-stör människans liv.


5213.   Förakta & hata god-heten

               människors smärt-samma lidande.


5214.   Förakta & hata ödmjuk-heten

               människors smärtsamma lidande.


5215. Förakta & hata kärleken Och barmhärtgheten

               människors smärtsamma lidande.


5216a.   Trät-girig-heten  Och gräl-sjukheten

               för-svinner när trätgirige  grälsjuke gått.


5216b.    Trät-giriges trätsjuka

                  för-stör vänskapen.


5216c.    Trät-girige förlorar alla vänner.


5217a.    Grälskjukes grälsjuk-het   

                    för-stör vänskapen.


5217b.    Grälskjuke för-lorar alla vänner.


5217c.    Grälsjukan smärtsam.


5217d.    Grälsjuke fienlig mot vän-skapen.


5218a.   Upp-givenheten & förtvivlan  villiga

så sina frön i vårt känslo-liv.


5218b.   Acceptera känslo-livets upp-givenhet

förtvivlan  inte identiferars sig med dem.

         Tillåta sig inte styras av dem.


5219.  Vredge fångad i vredens gisslets smärta

& lidande.


5220.  Ha-begärets människa känner ingen mättnad.


5221.  Ha & penning-begärets människa känner

ingen mättnad.


5222.  Ha-begärets människa visar ingen

tack-samhet.


5223.  O-tacksamma människor älskar Ha-begäret.


5224.  O-tacksamma människor för-trösta på

rikedomar Och ägodelar.


5225.  Själv-förakt  för-kastar  dömer sig själv.


5226.  Förakt för sin nästa  av-visar sin nästa. 


5227.  Utnyttjande av de svaga  visar

o-barmhärtighet mot de svaga.


5228a.  Vara fientlig mot god-heten älskas

av elakheten.


5228b.  Vara fienlig mot snäll-heten älskas

av elak-heten.


5228c.  Vara fienlig mot vänligheten  älskas

av elakheten. 


5229.  Manipulationer  intiger  lögnens drängar.


5230.  Hatet Och föraktet   kärlekens fiender

       vandrar skilda vägar.


5231a.  Avund  för-nöj-samhetens fiende Och o -vän.


5231b.  Avund-sjukan älskas inte av för-nöjsamheten.


5231c.  Missunnsamheten ser o-förnöjsamt

på sin nästa.


5232.  Lögn Och falskhet  fienlig mot  sanningen.


5233.  Våld-samheten  saktmodets fiende

Och o-vän.


5234.  Destruktiviteten  ned-brytandet i hatets

Och föraktets fotspår. 


5235.  Föraktet  Och hatet  fienlig mot kärleken.


5236.  Vara främmande för friden  vara främmande

för glädjen.


5237.  Lättsinniges glädje visar ansvars-löshet.


5238.  Tiden intresset  Och viljan.


5239.  I hjärtats ödmjukhet finns tröste-rika Ord.


5240.  I hjärtats saktmod finns sakt-modiga Ord.


5241a.  Begäret av tillfredsställelser


5241b.  Begäret av be-kvämligheter


5242a.  Egen-kär feghet  &  ljumhet


5242b.  Egen-kär själv-centrering


5243.   Övermodige gjort sig själv till högsta

auktoriteten.


5244.   Hög-modige  förödmjukad inför ödmjuke.


5245.   Ilskne förödmjukad inför saktmodige.


5246.   Kärleken till saktmodigheten  växer

Och  renas från vreden tynas  förintas.


5247.   Kärleken till ödmjukheten  växer

Och renas från  hög-modet  tynas  Och förintas.


5248.   Ilskenheten Och häftigheten växer

kallnar kärleken  till sakt-modig-heten. 


5249.   Hög-modet  växer  kallnar kärleken

till ödmjukheten.


5250.  Mild tunga  krossar  hård-hjärtlig-heten.


5251a.  Göra sig till-gäng-lig för  sanningen.


5251b.  Göra sig till-gäng-lig för  ödmjukheten.


5251c.  Göra sig till-gäng-lig för  tålamodet


5252.  Ivrig längtan efter snäll-heten be-lönas.


5253.  Ivrig längtan efter vän-lig-heten be-lönas.


5254.  Ivrig längtan efter god-heten belönas.


5255.  Ödmjuke lyssnar på sin nästa.


5256a.  Göra sig till-gäng-lig för  barmhärtigheten.


5256b.  Göra sig till-gäng-lig för  kärleken.


5256c.  Göra sig till-gäng-lig för  ståndaktigheten.


5257a.   Ivrig längtan efter  barmhärtigheten.


5257b.   Ivrig längtan efter  kärleken.


5257c.   Ivrig längtan efter  ömheten.


5257d.   Ivrig längtan efter öm-sint-heten.


5258.   Tacksamma  tårar  hjärtats  tårar.


5259.   Kärleks-fulla tårar  hjärtats tårar.


5260.   Barmhärtighetens tårar  hjärtats tårar.


5261.   Fariseeriskt be-teende  fullkomliga i tankar

Och Ord  o-fullkomliga i hjärtat.


5262a.   Älska hjärtats  saktmod.


5262a.   Älska hjärtats  ödmjukhet. 


5262c.   Älska hjärtats mildhet.


5263.   Hjärtats längtar efter god-heten. 


5264.   Hjärtats längtan efter vän-lig-heten.


5265.   Hjärtats längtan efter snäll-heten.


5266a.   För-aktas godheten  älskas elakheten.


5266b.   För-aktas snällheten  älskas elakheten.


5266c.   För-aktas vänligheten  älskas elakheten.


5267.   Älskas kärleken  föraktas hatet.


5268.   Älskas barmhärtigheten  för-aktas

o-barmhärtigheten.


5269.   Älskas mildheten  för-aktas hårdhjärtligheten.


5270.  Inne-hålls-rik lärdom:


5271a.  Lära känna sanningen.


5271b.  Lära känna vänligheten & snällheten.


5271c.  Lära känna tålamodet & ut-hålligheten.


5272.  Känna för-trolig vänskap med:


5273a.  Sanningen.


5273b.  Tystnaden & stillheten.


5273c.  Barmhärtigheten & för-låtelsen. 


5274.   Inne-hälls-rik lärdom:


5275a.  Lära känna mildheten & ödmjukheten.


5275b.  Lära känna tystnaden & stillheten.


5275c.  Lära känna be-härskade tungan.


5276.  Känna för-trolig vänskap med:


5277a.  Kärleken & tålamodet.


5277b.  Ärligheten & öppenhjärtligheten.


5277c.  Barmhärtighetens tankar.


5278.  Inne-hålls-rik lärdom: 


5279a.  Ärligheten & öppenhjärtligheten.


5279b.  Kärleken & barmhärtigheten.


5279c.  Sinnes-ron & sinnes-friden.


5279d.  Insikten & erfarenheten.


5280.  Känna för-trolig vänskap med:


5281a.  Lärdomen & erfarenheten.


5281b.  Leende tankar & hjärtan.


5281c.  Tacksamma & uppmuntrande ord.


5281d.  Fridfulla & glädjefyllda ord.


5281e.  Sinnesrons & sinnesfridens  tacksamhet.


5282.   Medlidsamma  medömkans-värda

med-känslosamma Ord   förlåtelsens & barmhärtighetens vänner.


5283.  Vilan  ron  friden  tystnadens & stillhetens

vänner.


5283.  Sinnesron & sinnesfriden

tystnadens Och stillhetens vänner.


5284.  Sinnesron & sinnes friden ärar:


5285a.  Ärligheten & öppenhjärtligheten.


5285b.  Ödmjukheten & mildheten.


5285c.  Vänligheten & snällheten.


5286.  Hjärtats längtan efter ståndaktigheten.


5287.  Hjärtats längtan efter tålamodet.


5288.  Hjärtats längtan efter ut-håligheten.


5289.  Sinnesron & sinnes friden ärar:


5290a.  Betjänligheten & givmildheten.


5290b.  Kärleken & barmhärtigheten.


5290c.  Tystnaden & stillheten.


5290d.  De svaga  små  fattiga  de behövande.


5291.  Vara svag i ego-ismen bättre än

stark i ego-ismen.


5292.  Vara svag i själv-belåtenheten 

o-förnöjsamheten  & själv-kärleken  bättre än

stark i dem.


5293.  Vara svag i själv-klokheten  äre-lystenheten

bättre än stark i dem.


5294.  Ge utrymme i tankar  hjärtats tankar

& tungans Ord-val.


5295a.  Besvara ödmjukhetens inbjudan.


5295b.  Besvara sakmodets inbjudan.


5295c.  Besvara tystnadens inbjudan.


5296a.   Vara svag i själv-tillräckligheten

egen-rättfärdigheten  bättre än stark i dem.


5296b.   Vara svag i själv-uppfyllelsen

själv-dyrkan  själv-överskattningen

     bättre än stark i dem.


5296c.   Vara svag i egen-kärleken  egoismen

bättre än stark i dem.


5297.   Ge utrymme i tankar  hjärtats tankar

& tungans Ord-val.


5298a.  Besvara tålamodets inbjudan.


5298b.  Besvara ut-hålighetens i nbjudan.


5298c.  Besvara ståndaktighetens inbjudan.


5298d.  Besvara uppmuntrans inbjudan.


5299a.  Vara svag i jagisk-heten  själviskheten

själv-upptagenheten  bättre än stark i dem.


5299b.  Vara svag i egen-sinnigheten 

egen-villigheten  bättre än stark i dem.


5299c.  Ge utrymme i tankar  hjärtats tankar

& tungans Ord-val.


5299d.  Besvara kärlekens inbjudan.


5299e.  Besvara sanningens inbjudan.


5299f.   Besvara barmhärtighetens inbjudan.

 

 

   

 

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se