Direktlänk till inlägg 26 september 2015

JESUS SYRAKS BOK. 20.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 september 2015 08:03

VISHET OCH DÅRSKAP I ORD OCH HANDLING.

Jesus Syraks bok. 20:1-5.

1.  #En tillrättavisning kan ges i otid, och att tiga kan vara klokt#.

Dårens tillrättavisning; ej igenomtänkt; ty han talar först och tänker sedan.

Tystnadens godhet; har sin gemenskap med klokheten. 


Jesus Syraks bok.  22:6.

6.  #Förmaningar i otid är som festmusik vid sorg,

men att fostra med riset är alltid klokt#.

Inte invänta tiden för att förmana; kan liknas vid

en festmusik vid sorg.

Vad har festmusik med sorg att göra?

Förmaning i andlig fostran in i de andliga dygderna;

ger en mognad in i fullkomligheten.


2.   #Men bättre tillrättavisa än gå med agg#

Leva med aggheten; ger inre själs-sår.

Tillrättavisning utifrån kärlek av ett rent samvete och uppriktig tro;  kan bli till en andlig mognad.

Aggheten har sitt ursprung från ett övermodigt hjärta. Vars beteende blir ett hinder för treenighetens inre liv.

3.   #Och den som medger sitt fel slipper råka

illa ut#.

Erkänna sina fel och misstag; ger ett tryggt och säkert beskydd mot hjärta och sinne.


4.  #En snöping som vill lägra en oskuld ----- sådan

är den som vill skapa rättvisa med våld#.

Våldsamheten skapar o-rättvisor, kiv, o-sämja,

förvirring, oro och o-trygghet; i staden och nationen.


5.  #Den ene tiger och anses som vis, den andre

väcker avsky med sitt prat#.

Tystnadens godhet och välsignelser; ses som

vist i människors ögon.

Pratsamheten kan förvirra och oroa människors tankar och sinnen.


Ordspråksboken. 17:28.

28.  #Även dåren anses vis om han tiger och en klok så länge han håller mun#.

Dårens villighet att lyssna på tystnaden; kan anses som vis.

Tystnadens mun; utövas av en klok människa.


Jesus Syraks bok.  9:18.

18.  #Den grälsjuke är en skräck för sin stad,

den som inte styr sin tunga gör sig avskydd#.

Gräleriet gör en stad och nation skräckslagen.

O-behärskad tunga; vill ingen lyssna på.

 

Jesus Syraks bok. 20:6-7.

6.  #Den ene tiger därför att han inget har att säga,

den andre tiger därför att han vet sin tid#.

Tystnadens välsignelser; ger själslivet vilan och stillheten.

Vis man låter tystnaden styra sin tunga; därför att han inte har något att säga.

Klok man inväntar sin tid till att tala.


Predikaren. 3:7b.

7b.  #En tid att tiga, en tid att tala#.

Lyssnar man inte på de vises ord; blir det tomma ord; tala när tiden ges; blir det ord av uppmuntran.


7.  #En vis människa tiger tills tiden är inne,

men skrytsam dumbom försitter sitt tillfälle#.

Skrytsamhetens ursprung finns i övermodet.

Lyssna på mig; jag vet allt.


Ordspråksboken. 10:14.

14.  #De visa sparar sin kunskap, av dårens ord kommer strax fördärv.

Vis tunga+återhållsam tunga.

Dårens tunga en fladdrande tunga av tomma ord.

Tomhetens ord leder till fördärv och undergång.


Ordspråksboken. 25:11.

11.  #Som guldäpplen i silverinfattning är ord som yttras i rättan tid#.

Ord som talas i rätt tid kan liknas vid guldäpplen i

ett silverfat.


Jesus Syraks bok.  22:8-10.

8.   #Den som pratar för mycket gör sig avskydd, och den som tar sig ton blir hatad#.

Pratsamheten tröttar ut människors sinnen och hjärtan. 


Ordspråksboken. 10:19.

19.  #Den talträngde undgår inte synd, klok den

som tyglar sin tunga#.

Den pratsamme med sina talförda ord undgår inte syndens lön. 

Behärskad tunga; fostrad tunga; den vises välsignelse.   


9.   #Det finns framgångar som följer av olyckor,

och det finns lyckträffar som blir till skada#.

Ära och framgång kan vilseleda ett sinne och hjärta från trons inre liv.

Bättre bli ärad i treenighetens ögon än i människors ögon.  Lyckoträffar ger en tillfällig glädje och harmoni; men är ej varaktig.


10.  #Det finns gåvor som inte gagnar givaren, och det finns gåvor som ger det dubbla igen#.

Givaren kan ge gåvor; vilket ger tillfällig tacksamhet och glädje.

Treenighetens gåvor har ett bestående värde.


Ordspråksboken.   11:25.

25.  #En givmild människa får rikt igen, den som mättar andra blir själv mättad#. 

Givmilt hjärta; får erfara tacksamma hjärtan och sinnen.

Det en människa sår får hon skörda.


Ordspråksboken. 19:17.

17.  #Den som tar sig an de fattiga lånar åt Herren och skall få sin lön av honom#.

Ge tomma händer; ger tacksamma hjärtan och sinnen. Läker såriga hjärtan.

Jesus Syraks bok. 22:11-14.

11.  #Somliga går det illa för deras storhets skull, andra har från ringhet stigit till höga ställningar#.

Stolthet går före fall.  Egen ära och människors ögonära, kan leda till fall.

Ödmjuka och ringa hjärtan kan leda till; ära och uppmuntran i människors hjärtan och sinnen.


Jesus Syraks bok.  10:14.

14.  #Herren störtar härskares troner över ända och sätter ringa män i deras ställe#.

Härskarens övermodiga hjärta blir störtade från sina troner av maktbegäret; han låter de ringhjärtade sitta på deras troner.


12.  #Somliga köper mycket för billigt pris men får sedan betala det sjudubbelt#.

Köp på ett o-ärligt sätt kan på sikt bli ett dyrbart köp. 


13.  #Den vise gör sig omtyckt med små

medel, men dårens välgärningar är bortkastade#.

Dårens välgärningar görs utifrån okunnigheten.

Den vises välgärningar; vidrör människors inre  tankar och hjärtan. 


14.  #Den dåraktiges gåva får du ingen glädje av ---

han följer den med långa blickar#.


Jesus Syraks bok. 18:18.

18.  #Den dåraktiges kritik väcker anstöt, och den snåles gåva är pinsam att se#.  

Dårens kritik; förhastad kritik.

Snålhetens gåva; ej någon frikostig gåva.


Jesus Syraks bok.  22:15-17. 

Hans gåvor är få, hans skällsord många, han står

och ropar som en härold.  I dag ger han ett lån,

i morgon kräver han igen det.

En sådan människa är olidlig#.

Snåles gåvor är få.  Hans tungas skällsord är

många; sina medmänniskor till skada.

För dagen ger han ett lån, dagen därpå kräver

det igen.  Visar inget medlidande och barmhärtighet inför den han ger sitt lån till.


16.  #Dåren säger:  "Jag har ingen vän, och ingen tackar mig för det goda jag gör  -------  de som

äter mitt bröd talar illa om mig#.

Dårens o-barmhärtighet; ger ingen god vänskap.

Finns ingen tacksamhet i deras hjärtan; i dårens handlingssätt mot dem. 

Dårens bröd i deras munnar; aktiverar förtalets och skvallerts tunga.


17.   #Hur ofta blir han inte utskrattad!#

För sin livsföring; blir föraktad och utskrattad.


Jesus Syraks bok.  22:18-19.

18.  #Bättre halka på golvet än slitna med tungan;

så kommer de onda hastigt på fall#.

Mindre är skadan att halka på golvets yta;

än slinta med en o-behärskad tunga.

O-behärskad tunga; människans och mänsklighetens undergång och fall.


Ordspråksboken.  13:3.

3.  #Den som vaktar sin tunga räddar livet,

den lösmynte råkar i fördärvet#.

Behärskad tunga+vaksam tunga; tänker först  -----

sedan talar. 

Lösmynt människa+o-behärskad tunga; talar först; innan han tänker.


19.  #Obegåvad man, ord i orätt tid ---- det är regel hos folk utan fostran#.

O-begåvad+o-kunnig människa;

Ofostrad tunga+fladdrande+o-behärskad tunga; väljer ord i orätt tid.

Fostrad tunga+vaksam tunga väljer ord i rätt tid.       

O-fostrat folk har en regel att tala med en

o-fostrad+obehärskad tunga; ord i orätt tid.


Ordspråksboken.  29:20.

20.  #Ser du en som pratar i tid och otid  -----

det är mera hopp om en dåre#.

Jämförelsen mellan en dåre och pratsamhetens tunga; finns det mer hopp om dårens liv än en

pratsam person.


Jesus Syraks bok.  22:20-21.

20.   #I dårens mun blir ordspråket misslyckat,

ty han använder det inte vid rätt tillfälle#.

Ordspråkets misslyckande påverkan;

utifrån dårens mun.

Saknar ett vist och klokt hjärta för att tala i rätt tid. 


Ordspråksboken.  26:7.

7.  #Kraftlösa som den lames ben blir ordspråk

i dårens mun#.

Lames kraftlösa ben kan liknas vid ordspråkets

verkan i dårens mun.


Ordspråksboken. 26:9.

9.  #Som en törntagg i handen på den druckne

blir ordspråk i dårens mun#.

Drucknes känsla i sin törntaggiga hand; förminskas

samma påverkan har ordspråket i dårens mun.


21.  #Somliga hindras från synd av sin fattigdom

och slipper samvetskval när de går till ro#.

Fattigdomen ett hinder för dyrbara köttsliga utsvävningar. 

Vilket kan bli till ett beskydd mot dess samvetskval.


Jesus Syraks bok.  22:22-29.

22.  #Somliga plågar ihjäl sig med skamkänslor  ----

de fördärvar sig genom att falla undan för dårar#.

Dårskap i ord och handling; plågar ihjäl; dåren

med skamkänslor.

Dårens gemenskap är hans omgivning

till fördärv.


23.   #Somliga ger löften åt en vän för att slippa skämmas och gör honom i onödan til sin fiende#.

Vara vaksam; när och till vilken man ger ett löfte.


24.   #Lögnaktighet är en ful fläck på en människa men är regel hos folk utan fostran#.

Lögnaktigheten befläckar själslivet.

Lögnaktighetens vilja är att påverka människans tankvärld.  När den känner sig välkommen;

påverkan den människans hjärta och sinne.

Utifrån tungan för den ut sitt budskap inför lyssnande människor i syfte för att sprida det vidare.

Fostrad tankevärld, tunga, hjärta och sinne;

har ett tryggt beskydd mot lögnaktighetens budskap.


Ordspråksboken. 12:22.

22.   #Herren avskyr lögnare, de sannfärdiga behagar honom#.

Herren finner inte behag i ett lögnaktigt hjärta.

Sanningen återspeglar treenighetens inre liv.

I vilkas hjärta där sanningen bor; behagar Herren.


Jesus Syraks bok. 7:13.

13.  #Tillåt dig aldrig den minsta lögn, av vanan att ljuga kommer ingenting gott #. 

Skriften säger ge inte djävulen något tillfälle till synd.  Lögn är lögn; antingen den liten eller stor.

Lögnen kan bli en vana; i människans dagliga livsstil och livsföring.  Blir det en livsvana; kan lögnen göras till att bli sanning.


25.  #En tjuv är bättre än den som gjort lögnen

till en regel, men bådas lott bli undergången#.

Bättre att vara tjuv; än att ha lögnen som sin

livsstil och livsföring. 

Tjuvens och lögnens vägar leder till undergång.


26.  #Lögnarens karaktär är hans vanära,

och skammen följer honom ständigt#.

Lögnarens karaktär återspelar lögnens vilja och tankar; vilket vilseleder lögnarens hjärta och sinne.

Hans skamkänslor förföljer honom; för alltid. 


27.  #Den som kan tala vist tar sig fram i livet, och en klok människa behagar de mäktiga#.
Vis tunga sökt sig efter vishetens outgrundliga källa.  Vilket ger ett innehållsrikt liv.
Klokt hjärta och sinne ger framgång hos de mäktiga i staden och nationen.

Jesus Syraks bok. 8:8.

8.  #Försumma inte att lyssna på de visa,

fördjupa dig i deras tänkespråk#.

Lyssnande öron och hjärtan; hörsammar de visa.

Begrundar deras tänkespråk; likt Jungfru Maria;

kyrkans moder. 


28.  #Den som brukar jorden ökar sina förråd,

och den som behagar de mäktiga får sina

brott förlåtna#.

Den late brukar inte jorden, ty han förminskar sina förråd.  Den flitige brukar jorden, förökar sina förråd.

Behaga de mäktiga och överheten; ges som belöning att få sina brott förlåtna.


Ordspråksboken. 12:11.

11.   #Den som odlar sin jord får äta sig mätt,

den som jagar efter tomhet är en dåre#

Uppodlad jord ger en god skörd.

Dårens lathet gör livet tomt och meningslöst.


29.  #Gästfrihet och gåvor förblindar de visa

och tystar deras kritik som en munkavel#.

Gästfrihetens godhet och gåvor; tystar ned de 

vises tunga.  Dess värde har respekt i de vises ögon och hjärtan.


Jesus Syraks bok.  20:30-31.

30.  #Vishet döljs och en skatt som är gömd -----

vad är det för nytta med sådant?#

Vishetens inre längtan är att bo i ett människohjärta.  Utifrån ett hjärtan kan den aktivera sin vilja och tankar.


31.   #Bättre är en man som döljer sin dårskap

än en som döljer sin vishet#.

Dölja sin o-kunnighet är bättre än att dölja sin vishet inför människors öron, hjärtan och sinnen.

Ordspråksboken. 18:16.

16.  #Gåvor öppnar dörrar och ger företräde hos höga herrar#.

Givmildhetens gåvor öppnar höga herrars hjärtan och sinnen.


   


 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se