Alla inlägg under juli 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 juli 2015 08:15

SANN OCH FALSK ÄRA.   Del. 1.

Jesus Syraks bok.  10:19-27.

19.   #Vem förtjänar ära?   ---------   Människosläktet.

Vem förtjänar ära?  -------------  Den som fruktar Herren.

Vem förtjänar vanära?   ----------  Människosläktet.

Vem förtjänar vanära?   ----------  Den som bryter mot buden#.

Sann ära förtjänar;  Människosläktet.

Sann ära förtjänar;  Den som fruktar Herren; eftersom han är lydig i att 

efterfölja hans budord.

Falsk ära förtjänar;  Människosläktet; när det är olydigt och upproriskt

mot Guds majestäts budord.

Falsk ära förtjänar;  Den som bryter mot budorden.

20.   #I en skara av bröder äras den främste, men Herren ärar den

som fruktar honom#.

Den främste äras i en skara av bröders ögon.

Hans Majestät ärar de som fruktar honom.

22.   #Den rike och ansedde liksom den fattige ------ i gudsfruktan har

de sin stolthet#.

Den rike och fattige har sin stolthet i sin gudsfruktan.

23.   #Det är orätt att förakta en fattig som är klok och tillbörligt att

prisa en syndare#.

Förakta och förringa inte den fattige; som lever i klokhetens vilja.

Jakobs brev. 2:5.

5.   #Hör på, mina kära bröder: har inte Gud uvalt dem som är fattiga

i världens ögon och skänkt dem trons skatter och arvsrätt till det rike

han har lovat dem som älskar honom?#.

Aposteln Jakob skriver i hälsningen till de tolv stammarna i förskingringen;

om de fattiga i världens ögon.

Jakobs brev 2:5.

Beskriver de fattigas arvsrätt till det rike som är utlovat till dem

som älskar honom.  Trons alla skatter är skänkta till dem.

Mina kära bröder; hörsammma om vad sagt till er.

24.   #Stormannen, domaren och härskaren prisas, men ingen av dem

är förmer än den gudfruktige#.

Sann ära är att stormannen, domaren och härskaren; ej är förmer

än den gudfruktige.

Jeremia bok. 9:23-24.

23.   #Så säger Herren:  Den vise skall inte vara stolt över sin styrka,

den rike inte över sin rikedom#.

24.   #Den som vill vara stolt skall vara stolt över detta; att han har

insikt och kunskap om mig, om att jag, Herren, verkar i kärlek, i rätt och

rättfärdighet på jorden, ty däri har jag min glädje, säger Herren#.

Vis människa ska inte vara stolt över sin egenstyrka.

Den rike inte stolt över sin egen rikedom.

Äga insikt och kunskap om Herren som är verksam i kärlek, i rätt och

rättfärdighet på jorden; är att vara stolt i Herren.

I detta gläder sig Herren Sebaot.

1 Kor. 1:26-31.

Från Paulus, genm Guds vilja kallad att vara Kristi apostel hälsar församlingen i Korint;   #Världens vishet och korsets dårskap#.

26.   #Bröder, tänk på när ni blev kallade: inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte mänga förnäma#.

Mina bröder, i Kristus Jesus;  betänk er kallelse; inte många var visa, mäktiga och förnäma i människors ögon.

27.   #Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta de visa stå där med skam, och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med#.

De som är okunniga i världens sinnerlighet; utvalde Guds Majestät; ty därigenom; blev de visa av världens synsätt och tankesätt; gjorda till skam.

I världens ögon de som är ringaktade och svaga utvalde Hans Majestät;

vars syfte var att förringa de övermodiga.

28.  #Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till#.  

29.  #Så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud#.

Det som världen ringaktade och saknade ett människovärde för; det utvalde   Gud; för att göra slut på världens övermodighet.

30.   #Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet#.

Vårt liv finns i Kristus Jesus; Han är vår inneboende vishet från Guds Mäjestäts hjärta, vår rättfärdighet återspeglar hans rättfärdighet, vår helighet är treenighetens helighet och vår frihet lever i hans frihet.

31.   #Som det står skrivet: DEN STOLTE SKALL HA SIN STOLTHET I HERREN#.

25.  #En vis slav får fria män till tjänare, och en förståndig man klagar inte övet det#.

26.  #Försök inte verka vis när du skall sköta ditt arbete, och spela inte 

förnäm när du är i svårigheter#.

27.  #Bättre är den som arbetar och får överflöd på allt än den som går och skryter men saknar mat#.

Sköt ditt arbete, ty det är en god tjänst inför Herrens ögon.

Icke av ögontjänst inför människors ögon.

Leds inte av skrytsamhetens vilja; styra ditt hjärta; för det du inte har.

Arbetets förnöjsamhet; ger överflöd i allt.

Jesus Syraks bok.  10:28-3-.

28.   #Mitt barn, var ödmjuk, men ha respekt för dig själv och ge dig den

aktning du förtjänar#.

Mitt barn;  lev i ödmjukhetens vilja;  respektera dig för den du är.

Ringakta och förakta inte dig själv; ge dig den aktning du själv förtjänar.

29.   #Den som gör sig själv orätt, av vem får han rätt?

Vem respekterar den som föraktar sig själv#?

Föraktar sig själv; ger ingenting tillbaks.

Den som gör sig orätt; får ingenting tillbaks.

30.   #Den fattige blir ärad för sin klokhet och den rike för sin rikedom#.

31.   #Äras man redan som fattig, hur mycket mera då som rik;

föraktas man som rik, hur mycket mera som fattig#!

Den fattiges klokhet blir ärad;  den rikes rikedom blir ärad.

 


 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 juli 2015 07:25

ÖVERMODIGES ONDSKA OCH STRAFF.

 

¤Jesus Syraks bok. 10:6-8.

 

6.   #Förargas aldrig på din nästa för en oförätt, och gör inte

någonting i vredesmod#.

 

Vrede, häftighet och argsinthet; har sitt ursprung ifrån övermodets ondskefullhet.

Handla inte i vredesmod mot din medmänniska.

Vredesmodet ger blödande själs-sår, bitterhet och besvikelser.

3 Moseboken, 19:17-18.

17.   #Du skall inte bära agg mot din landsman utan tillrättavisa honom,

så att du för hans skull drar skuld över dig#.

18.   #Du skall inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk,

utan du skall älska din nästa som dig själv.  Jag är Herren#.

Herrens budord om kärleken till sin medmänniskan; låt inte aggheten

styra ditt beteende mot din landsman.

Tillrättavisa honom;  annars drar du en syndskuld över ditt egna liv.

Var inte hämndlysten och vred mot ditt folk; älska din nästa som dig själv.

Jag som talar till dig; är Herren din Gud.

Jesus Syraks bok.  27:30.

30.   #Vrede och hätskhet är också avskyvärda, men syndaren håller

fast vid dem#.

Vrede och hätskhet splittrar en god vänskap.

Ger blödande själs-sår, oro, förvirring, bekymmer och modlöshet.

Syndaren lever sitt liv i vrede, hätskhet och upproriskhet.

7.   #Övermod är avskyvärt för både Gud och människor, att kränka

andras rätt är brott mot bådas lag#.

Övermodets ursprung finns i o-lydnaden; när inte mänsklighetens fader och moder lyssnade på Guds tilltal i Edens lustgård;

#Du får äta av alla träd i trädgården. Utan av trädet som ger kunskap om gott och ont.  Den dag du äter av det skall du dö#.

Utifrån olydnaden kom döden in i människosläktet;  i 1 Moseboken 5; ges en beskrivning på det.

8.    #Rättskränkningar, våld och vinstbegär gör att makten övergår

från folk till folk#.

Kränka människors rättigheter;  våldsamheter och våldsbrott mot sin nästa;

vinstbegäret efter penningar;  är verksam mellan folkens egna viljebeslut.

 

¤Jesus Syraks bok. 10:9.

 

9.   #Vad har stoft och aska att yvas över?   Redan i livet börjar ju kroppens

upplösning#.

 

Redan i livet börjar kroppens föråldringsprocess.

Varför vara övermodig för livet; till sist blir livets jordiska kroppshydda; stoft och aska.

1 Moseboken. 18:27.

27.  #Abraham  fortsatte: #Jag dristar mig att tala till dig, Herre jag som är stoft och jord#.

Det hebreiska ordet #epar# betyder damm, stoft och aska.

Abrahams förbön för Sodom gudlöshet; hans sista förböns försök att rädda Sodom för undergång;  Abraham fortsatte: #Bli inte vred,, Herre, om j ag talar en sista gång, men kanske finns där tio?#   Herren svarade:  #Då skall jag inte förgöra staden, för de tios skull#.   ( 1 Mos. 18:32 ).

Abraham visar sin ödmjukhet inför en evig Gud av all evighet;

jag är endast stoft och jord.  Trots min ringhet;  i din nåd, barmhärtighet och långmodighet besvarar du min inre nöds åkallan; min bön.

Jesus Syraks bok. 17:32.

32.  #Den höga himlens här har Herren uppsikt över, men alla

människor är stoft och aska#.

Herrens allmakt och allvetande över den höga himlens härskara.

10.   #Långvarig sjukdom gäckar läkaren.  I dag kung, i morgon död#.

Långvarig sjukdom vilseleder läkarens tankar och hjärta.

11.   #Och när människan dör blir detta hennes lott: 

maskar och krälande kryp#.

Den jordiska kroppshyddan vänder åter till stoft och jord; förmultnas av

maskar och krälande kryp.

 

Jesus Syraks bok. 10:12-18.

 

12.   #Övermodet börjar när en människa avfaller från Herren och hennes

hjärta vänder sig bort från hennes skapare#.

Övermodet går i olydnadens fotspår.  I sitt hjärtats övermod börjar avfallet; från Herrens närvaro.  Hennes hjärtats bortvändhet från sin skapare.

Jag vill förtrösta på mig själv.  Egoviljan börjar styra hennes hjärta, tankar och tungans tal. 

5 Moseboken. 8:14.

14.   #Akta dig då för att i högmod glömma Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egyptien, utur slavlägret#.

Låt inte högmodets vilja och tankar styra ditt hjärta och sinnelag;

När jag förde dig ut ur Egyptens slavläger in i det förlovadet landet.

13.   #Ty övermodet börjar med synd, och från den som framhärdar

väller vidrighet.  Därför sänder Herren märkliga straff och förintar de övermodiga i grund#.

ordspråksboken. 16:18.

18.   #Övermod följs av nederlag, högmod går före fall#.

Övermodet inbjuder syndens vilja att inta hennes livsföring.

Syndens vilja är att i olydnad förakta och förkasta sanningens vilja och tankar.  Herren bemöter syndens upproriskhet; med märkliga straff och 

förintar de övermodiga.

14.   #Herren störtar härskares troner över ända och sätter ringa män

i deras ställe#.

Herrens störtar de övermodiga härskarnas troner.

De visa och ödmjuka , tillsätter han.

1 Samuelsboken. 2:8a-b.

8a-b.  #Den hjälplöse reser han ur gruset, den fattige lyfter han ur dyn.

Han ger dem rum bland furstar och låter dem trona på hedersplats#. 

Citat ur Hannas lovsång;  Samuels moder som var ofruktsam.

Herrens förbarmande över den hjälplöse.

Den fattige ger han sin omsorg. 

Jesus Syraks bok. 11:5.

5.  #Många tyranner har fått stiga ner i stoftet, medan kronan sattes på den siste man väntat sig#

Övermodiga tyranner och världshäskare; har fått lägga ned sig krona och stiga ned i jordens stoft.

Deras krona har tillfallit den som var ringaktad i människors ögon.

Lukas . 1:52.

52.  #Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa#.

Jungfru Marias lovsång; när hon besökte sin kusin Elisabet under sitt havandskap med Johannes Döparen#.  

15.   #Herren rycker upp folkslag med rötterna och planterar ödmjuka män i deras ställe#.

Övermodigt människosläkte; förgör han med rötterna. 

I deras ställe planterar ödmjuka männänniskor.

Ödmjuka människors närvaro är treenighetens inre liv till behag.

Psalm. 44:3.

3.  #Du fördev andra folk men lät våra fäder slå rot, folken kuvade du, 

men dem lät du växa till#.

En dikt av Korachs ättlingar; hans erfarenhet och lärdom om Hans Majestäts

handlingssätt mot det fördrivna övermodiga släktet.

I deras ställe lät du ditt egendomsfolk; slå rot och föröka sig.

16.   #Herren skövlar deras länder och ödelägger dem ända till

jordens grundvalar#.

17.   #Han utplånar dem ur mänskligheten, utrotar dem och låter minnet av dem försvinna från jorden#.

Beskrivning på Herrens handlingssätt mot de övermodiga.

1.   Skövlar deras länder.

2.   Ödelägger dem ända till jordens grundvalar.

3.   Utplånar dem ur mänskligheten.

4.   Utrotar dem.

5.   Låter minnet av dem försvinna från jorden.

18.   #Inte är övermodet skapat för människorna eller raseriet för dem

som föds av kvinnor#.

Männskan är inte skapad för att styras av övermodets vilja.

Raseriet är skapat för dem som föds av kvinnor.

 

 

 

 


 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 juli 2015 11:07

DEN VISE HÄRSKAREN.  DEL. 2.

Jesus Syraks Bk.  10:1-.

1.  #En vis härskare fostrar sitt folk, ordning råder där en klok man styr#.
Vis härskare fostrar sitt folk i vishetens tankar och vilja.

Där ordning råder där finns inte o-ordningens närvaro.

Apostlafursten Paulus i sitt hälsningsbrev;  till församlingen i Korint;

1. Kor. 14:33.

33.  #Gud är inte oordningens Gud utan fridens#.

Paulus såg att det fanns oordning i församlingen i Korint.

Lev i ordning; ges löftet att friden ska i sin fullhet; vara i era hjärtan.

Ordspråkboken.  20:8.

8.  #Kungen som sitter i domarsätet sållar med blicken bort de gudlösa#.

Vis konungs hjärta; med en vis blick sållar bort, de gudlösa likt ogräset från vetet.

Ordspråksboken. 28:2.

2.   #Ett land i uppror får många härskare, den kloke och erfarne skapar varaktig ordning#.

Salomos Vishet.  6:24..

24.    #Nej, att många blir visa är världens räddning,  och en klok konung är folkets väl#.

Folkets upproriskhet; gör att härskarna blir fler. 

Klok konung;  folkets välgång och framgång.

2.   #Som folkets härskare är, så blir också hans tjänare, och som stadens 

styresman är, så blir alla dess invånare#.

Vis och klok härskare; ger visa  och kloka tjänare.

Vis och klok styresman i staden; ger visa och kloka invånare.

Ordspråksboken. 29:12.

12.  #En härskare som lyssnar på lögner får idel skurkar i sin tjänst#.

O-vis härskare lyssnar på lögner; ger honom skurkar i sin tjänst.

Landets invånare blir ovisa och okloka; där styresmän är otrovärdiga i sitt tal och handlingssätt.  Förvirring och kaos sprids i en sådan stad.

3.   #En kung utan fostran är folkets fördärv, men under kloka regenter

blomstrar staden#.

Konung utan fostran i de andliga dygderna är folkets fördärv.

Kloka regenters liv i treenighetens inre liv; gör att staden blomstrar.

Ordspråksboken.  28:3.

3.   #En storman som förtrycker de svaga är ett slagregn som fördärvar grödan#.

Ordspråksboken.  29:4.

4.   #Med rättvisa bygger kungen upp landet, den som ökar plågorna

ödelägger det#.

Dominant storman saknar ett medlidande för de svagas behov.

Kan liknas vid ett smärtsamt slagregn som blir grödans fördärv.

Ärlig och rättvis kung upprättar landet.

Oärlig och orättvis kung förökar landets plågor i ödeläggelse.

Predikaren. 4:13.

13.   #Bättre en pojke, fattig och förståndig, än en kung som är gammal

och dåraktig, en som inte längre har vett att ta varning#.

Ovis och dåraktig gammal kung; som i ohörsamhet inte lyssnar på

kloka varningar, är sämre i sin livsföring än en pojke som är fattig

och förståndig.

Jesus Syraks bok. 10:4-5.

4.   #I Herrens hand ligger makten över jorden, och i rätt tid sänder han

den härskare som behövs#.

I sin allvetande visdom sänder han en vis härskare; i rätt tid.

Ordspråksboken.  8:15-1.

15.   #Genom mig regerar kungar och skipar härskare rätt#.

16.   #Genom mig härskar furstar och stormän, alla som styr rättfärdigt#.

Gudlösa furstar och stormän härskar och regerar inte genom Herren.

Jeremia bok.  29:5.

5.    #Jag är den som med min stora makt och med lyftad arm har gjort jorden och människorna och djuren på jorden, och jag ger den åt vem jag vill#.

Beskriver Hans Majestäts allmakt; ty han skapade himmel och jord och allt vad därpå är.  Efter min vilja överlåter den; åt vilken jag vill.

Salomos Vishet.  6:1.

1.   #Lyssna därför, konungar, och kom till insikt!

Lär av mig, ni som härskar över jordens alla länder#!

Ni, konungar, var lyhörda; låt insiktens vilja och tankar leda era steg, tankar,

tunga och hjärtan.

Ni härskare över hela jordens länder;  lär er av min insikt.

5.   #I Herrens hand ligger människans framgång, och han sprider

sin glans över de styrande#.

Människans och mänsklighetens framgång ligger i Herrens hand.

Hans härlighet och ära sprids över de styrande.

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 juli 2015 07:53

VAL AV VÄNNER.

Jesus Syraks bok.  9:10-13.

10.  #Överge inte en gammal vän, en ny är inte det samma.

En ny vän är som nytt vin: först när det mognat dricker du det med välbehag#.

En gammal vän är en beprövad vän; av både lärdom och erfarenhet.

En ny vän kan liknas vid ett nytt vin; utan en smaklig kännedom.

När den nya vänskapen; fått en livserfarenhet; blir det en bra vän.

Luk. 5:39.

39.  #Ingen som har druckit gammalt vin vill ha av det nya; han tycker

det gamla är bättre#.

11.  #Avundas inte en syndare hans framgång ------ du vet inte vilket  slut

han får#.

Låt inte dina tankar och hjärta förledas av syndarens välstånd och rikedomar.

Var förnöjsam med vad du har.

Psalm. 37.1

1.  Reta inte upp dig på de onda, avundas dem som gör orätt#.

Bli inte bitter och vred på ondskefullheten; vänd dina blickar ifrån dem; de som gör o-rätta handlingar.

Ordspråksboken. 24:1.

1.  #Avundas inte gudlösa människor, sök inte deras sällskap#.

Sätt inte din tilltro till gudlösa människor som föraktar treenighetens inre liv.

Vara i dess gemenskap; kan vilseleda ditt hjärta ifrån gudomens närvaro.

Jesus Syraks bok.  11:21.

21.  #Beundra inte vad syndaren gör, utan lita på Herren och håll ut

i ditt arbete.  Ty för Herren är det en lätt sak att plötsligt låta den fattige

bli rik#.

Låt inte syndarens arbetsinsats; påverka ditt sinne och hjärta, 

Ha din tilltro och förströstan på Herren; var uthållig på din arbetsplats.

12.  #Gläd dig inte då det går de de gudlösa väl  -------  minns att straffet når dem före döden#.

Se inte med behag på de gudlösas livsstil och livsföring.

13.  #Håll dig på avstånd från den som har makt att döda, då slipper du

frukta för ditt liv.

Om närmar du dig honom, så gör inga misstag, ty då tar han livet av dig#.

Ordspråksboken. 20:2.

2.  #Som lejonets rytande är kungens raseri, den som väcker hans vrede

förverkar sitt liv#.

Val av vänner; välj en vänskap där du inte behöver frukta för ditt.

Jesus Syraks bbok.  9:14-.

14.  #Lär känna dina medmänniskor så noga du kan, och rådgör sedan med dem som är visa#.

Jesus Syraks bok. 37:10-12.

10.  #Rådgör inte med den som ser snett på dig, dölj dina planer för dina avundsmän#.

Vänner och rådgivare; välj rätt sådana.

Fel vän och rådgivare ser med onda blickar på dig.

Visa inte dina framtidsplaner för dina vänner som lever i avundsjukan.

11.  #Rådgör inte med en kvinna om hennes rival eller med en feg man om krig,  inte med säljaren om en affär eller med köparen om försäljning,

Inte med den ogine om en gengåva eller med den hårdhjärtade om en vänlighet,  inte med den maklige om arbete av något slag,

med en säsongsarbetare om verkets slutförande  eller med en slav om ett

stort företag.  Dröj aldrig hos sådana för att få råd#.

Sök inte rådgivning hos en;

1.   Hos en kvinna om hennes rival.   Akta dig för hennes livsföring.

2.   En feg man om krig. Känner till krigets strage.

3.  En säljare om en affär.  Han kan bedra ditt sinne och hjärta.

4.   En köpare om försäljning.  Han kan vilseleda dig till ett felaktigt beslut.

5.   Den oginge om en gengåva.  Han vill ha den själv.

6.   Den hårdhjärtade om vänlighet.  Han lever inte själv i vänligheten.

7.   Den maklige om arbete.  Han själv avskyr att arbeta.

8.   Säsongsarbetaren om arbets slutförande.   Saknar dess kännedom.

9.   En slav om ett företag.  Saknar en kunskap om företagets verksamhet.

Ta en tid med sådana rådgivare; de kan liknas vid tidsjuvar och energitjuvar.

12.  #Nej, håll dig till den gudfruktige, den som du vet följer buden, som har samma sinnelag som du och som lider med dig om du råkar i svårigheter#.

Den gudfruktige sökt insikt, klokhet och vishet; lever i lydnad efter budorden,

samma sinnelag som du själv.   Känner ett medlidande och delaktighet i dina svårigheter.  

15.  #Med kloka män skall du föra dina samtal, och allt vad du säger

skall röra den Högstes lag#.

16.  #Ha rättfärdiga män som gäster vid ditt bord, och låt gudsfruktan

vara din stolthet#.

Lev ditt liv i gemenskap med kloka och rättfärdiga män; där du kan ha dina samtal ifråga om klok rådgivning.

Samtalen återspelar den Högstes lag. 

DEN VISE HÄRSKAREN. DEL. 1.

Jesus Syraks bok. 9:117-18.

17.  #Konstnärens händer gör verket värt i att prisas; folkets styresman

röjer sin vishet i ord#.

18.  #Den grälskjuke är en skräck för sin stad, den som inte styr sin tunga gör sig avskydd#.

Den grälsjuke prisas inte i stadens portar.  Han finner ingen vänskap.

Obehärskad tunga; ingen framgång i den goda vänskap.

Jsus Syraks bok.  20:5-8.

5.  #Den ene tiger och anses som vis, den andre väcker avsky med sitt prat#.

Tystnadens godhet bevittnar en klokhet och vishet.

Pratsam person+obehärskad tunga; finner missbehag hos många.

6.  #Den ene tiger därför att han inget har att säga,  den andre tiger

därför att vet sin tid#.

Tigheten är rädd om tystnaden.  Tystnadens rikedomar; är klok; har man ingenting att säga; då är man tyst.

Talar när tillfälle ges.

7.  #En vis människa tiger tills tiden är inne, men skrytsam dumbom

försitter sitt tillfälle#.

Vis människa inväntar sin tid att tala och är en god lyssnare.

Dumdristig dumbom talar när han inte ska tala.

8.  #Den som pratar för mycket gör sig avskydd, och den som tar sig ton blir hatad#.

Självgod pratsam tunga+obehärskad tunga; kan förstöra en god vänskap.

Den som säger felaktiga ord; kan bli hatad.

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 juli 2015 07:32

OM KVINNOR.

Jesus Syraks bok.  9:1:-4.

1.   #Var inte svartsjuk på kvinnan som delar din bädd,

lär henne inte sådant som skada som skadar dig själv#. 

2.  #Hänge dig inte åt en kvinna att hon tar makten över dig#.

Var vaksam för en kvinna som inte vill underordna sig manligheten.

Ordspråksboken.  31:3.

3.  #Ge inte kraft åt kvinnor, hänge dig inte åt dem som är kungars fördärv#.

Slösa inte bort din tid och energi på en lösaktig kvinnas livsstil och livsföring.

Vars manliga hjärta lockas in i fördärvets snara,.

Låt inte ditt hjärta hänges åt en yttre välskapad kvinna;

se på hennes inre prydnad.

Apostlafursten skriver i sitt första brev till de utvalda som lever skingrade, som främlingar, i Pontos, Galatien,

Kappadokien, Asien och Bithynien.

1 Petr. 3:1-4.

1.  #Om ni kvinnor, underordna er era män, så att också de som inte vill tro på ordet kan vinnas utan ord tack vare sina hustru#.

Kvinnlig underdånighet; ges löftet till att icke troende; då deras levnadsätts goda vittnesbörd; ger människor en tro.

2.  #När de ser hur ni lever i lydnad och renhet#.

3.  #Er prydnad skall inte vara något utvärtes, håruppsättningar, guldsmycken och fina kläder#.

4.  #Utan den inre, dolda människan med sitt oförgängliga smycke, ett milt och stilla sinnelag.   Det är dyrbart i Guds ögon#.

Petrus ger oss en beskrivning på i  jämförelse med den yttre prydningen och den inre.

Den inre prydningen kan liknas vid ett

dyrbart oförgängligt smycke; den inre människans eviga värde.

Jesus Syraks bok.  47:19.

19.  #Men du gav dig hän åt kvinnor och

lät dem få makt över dig#.

Författaren beskriver kung Salomos svaghet; att deras yttre skönhet bedrog Salomos hjärta; till avfall från tron.

Hans blickar föll på deras kvinnliga skönhet;

ty många har förförts av kvinnlighetens fåfängliga yttre skönhet.

Jesus Syraks bok.  9:3-.

3.  #Besök inte en lösaktig kvinna, du kan fastna i hennes snaror#.

Ordspråksboken.  7:25.

25.  #Låt dig inte lockas med på hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar#.

Var vaksam för en lösaktig kvinnas levnadssätt; låt dig inte lockas av hennes falska inbjudande blickar.

Hennes stigar kan liknas för dig förirrande och förvirrande.

4.  #Umgås inte med en harpospelerska,

du kan fångas av hennes konster#.

Hennes konster kan snärja ditt hjärta och sinne.

Jesus Syraks bok. 9:5-. 

5.  #Titta inte för länge på en ung flicka, hon kan kosta dig dryga böter#.

Tidslång blick på en ung flickas skönhet;

kan leda dig till dryga böter.

5 Mos. 22:28-29.

28.  #Om en man träffar en orörd flicka som inte är trolovad och förgriper sig på henne och de ertappas när han ligger med henne#.

29.  #Skall mannen som låg med henne ge femtio siklar silver till flickans far.

Han skall sedan gifta sig med henne,

eftersom han har lägrat henne, och får inte skilja sig från henne så länge han lever#.

En beskrivning på lagar om Sexuell förbindelse mellan man och kvinna; som gavs till Guds egendomsfolk; Israeliterna under deras ökenvandindrig.

6.  #Hänge dig inte åt gatflickor, då mister du snart allt vad du äger#.

Ordspråksboken.  29:3B.

3B.  #Den som går till horor gör av med  förmögenheten#.

Umgängelse med prostituerade gatflickor;

kan kosta en hel förmögenhet.

Jesus Syraks bok.  19:2.

2.  #Vin och kvinnor får kloka män på avvägar, och den som går till horor blir

alltmer förhärdad#.

Vinet kan liknas vid ett berusningsmedel;

tillsammans med lösaktiga kvinnor;

kan förleda kloka mäns hjärtan på villovägar ifrån sanningen. 

De som besöker prostituerade gatuflickor;

blir alltmer förhärdade i sina hjärtan och sinnen.

7.  #Gå inte och spana på stadens gator, driv inte omkring i folktomma kvarter#.

Ta dig inte tid med att söka efter gatuflickor.

8.  #Vänd bort blicken från en välskapt

kvinna, se inte nårgånget på en annans vackra hustru.

Av kvinnlig skönhet har många förförts,

den kommer lidelsen att flamma upp som eld#.

Låt inte din blick se på en välskapt kvinna.

Seendet föder fram ett begär efter hennes emotionella skönhet.

När begäret föds till handling; blir det 

till en gjord synd.

Aposteln Jakobs hälsning till de förskingrade  tolv stammarna säger;

Jak.  1:15. 

15.  #Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt

föder den död#.

9.  #Var aldrig tillsammans med en gift kvinna och drick inte vin i sällskap med

en sådan, ty du kan komma att dras till

henne och möta en våldsam död#.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 juli 2015 07:55

KLOKHET OCH FÖRSIKTIGHET.
Jesus Syraks bok.  8:1-2.

1. #Sök inte strid med en härskare; du dukar snart under för hans övermakt#.

2.  #Tvista inte med en rik man; du väger lätt mot hans pengar.  Guldet har ju fördärvat många, kungars sinnen har det förvillat#.

Guldets bedrägliga lockelser; har blivit till avfall från tron.  Sinnerligheten och hjärtan har blivit förmörkade och förvillade.  

Bemöt inte en rik man med ordstrider och fåfängligt tal. 

Han utövar sitt maktinflytande genom penningar.

Jesus Syraks bok. 13.2

2.  #Lyft inte en börda som är för tung för dig och umgås

inte med en rikare och mäktigare.

Vad har lerkrukan med kitteln att göra?

Stöter du ihop går krukan sönder i bitar#.

Umgås inte med dominanta kärlekslösa och obarmhärtiga människor; vars hjärtan och tankar styrs av rikedomar och att sitta vid maktens boningar.

Deras dominanta vilja; kan skada ditt själs-liv.

Jesus Syraks bok.  8:3-5.

3.  #Sök inte strid med den grälsjuke, lägg inte ved på hans brasa#.

Grälsjuk tunga; besvaras den; läggs torr ved på en brinnande brasa.  Tystnaden, tålamodet och tiden lägger inte torr ved på brasan. 

Ordspråksboken. 26:20.

20.  #När vreden är slut slocknar elden, när baktalaren

gått dör grälet ut#.

Grälsjukheten har sitt ursprung i övermodet och stolheten.

Baktalarens tunga styrs av egoismens ursprungssynd högmodet.

Vreden kan liknas vid en brinnande eld.

Finns det ingen torr ved på elden; upphör vreden.

Jesus Syraks bok. 9:18.

18.  #Den grälsjuke är en skräck för sin stad, den som inte

styr sin tunga gör sig avskydd#.

Grälsjukes obehärskade tunga; undergång och förstörelse

för sin fädernestad. 

4.   #Gör inte narr av en obildad man; föraktet kan drabba

dina fäder#.

Håna och förakta inte en obildad man; undervärdera inte hans människovärde.

5.   #Håna inte en som ångrar sin synd, kom ihåg att vi

alla förtjänar straff#.

Alla lever ett liv i avsaknad från Hans Majestäts härlighet:

utan hans nådefullhet och barmhärtighet skulle vi varit

bestraffade under hans eviga dom.

Visa respekt; för visad ångest ifrån syndens träldom.

Prediken. 7:21.

21.  #Men det finns ingen rättfärdig på jorden som alltid

gör det goda och aldrig syndar#.

Människans egoism, självgodhet och självupptagenhet;

gör att hon syndar både i ord, tankar och handlingar.

Jesus Syraks bok. 8:6-8.

6.   #Förakta inte en människa då hon åldras; en del av

oss skall också bli gamla#.

Respektera en människans föråldring.

Alla levande varelser föråldras; på grund av arvssynden.

Mänsklighetens fader och moders olydnad; inbjöd arvssyndens föråldrande in i hela skapelsen.

7.  #Jubla inte över någons död, kom ihåg att slutet

väntar oss alla#.

Föraktar inte någons död; utan respektera den.

Allas jordiska kroppshydda är förgänglig.

Skriften säger; av jord är du kommen; till jordens mull skall du återvända.

Job.  31:29-30.

29.  #Gladdes jag någonsin åt min fiendes fall, triumferade  jag när olyckan kom över honom?

30.  #Nej, aldrig lät jag min tunga synda genom att nedkalla död över honom#.

Jobs svar på Bildads tredje tal;

Jag uttalade ingen skadeglädje över min fiendes fall.

Kände ingen triumferande glädje över hans olyckor.

Hans behärskande tunga uttalade inte någon dödsdom över honom. 

8.   #Försumma inte att lyssna på de visa, fördjupa dig

i deras tänkespråk. 

Genom dem kan du få bildning och lära dig att tjäna stormän#.

En hörsamhet på de vises ord och fördjupning i deras tänkespråk; gör människan till en klok rådgivare inför de styrande stormännen.

Daniels bok talar om hans vishet och klokhet i att uttyda drömmar inför landets konung. 

Jesus Syraks bok.  6:34-35.

34.  #Ställ dig mitt bland de gamla och ta till dig deras

kloka ord#.

35.  #Lyssna villigt till allt tal om upphöjda ting,

låt inga visdomsord undgå dig#.

Lyssna på kloka ord; kan liknas vid att umgås med klokheten som en god vän.

I sitt hjärta säga #God morgon; klokheten och visdomens ord; led mina steg, tankar, tunga och hjärta#.

Jesus Syraks bok. 8:9-11.

9.  #Underlåt inte att lyssna på de gamla; de har ju

själva lärt av sina fäder. 

Genom dem kan du få insikt och lära dig att ge svar när det behövs#.

Lyssna på klokhetens ord från de gamla; vars klokhet kommer från deras fäder ord.

Klokhetens outgrundliga källor; ger insikt; lär dig ge svar;

på människors behov.     

10.  #Blås inte liv i syndarens glöd; du kan bli förtärd av hans flammande eld#.

Behärska din tunga i umgängelse med syndaren.

Hans vassa tunga kan vilseleda ditt hjärta.

11.  #Släpp inte den samvetslöse ur sikte, ty då vänder

han bakslugt dina ord emot dig#.

Den samvetslöses förhärdade hjärta; var vaksam inför honom.  Hans hjärtats ord är kalla och hårda.

Hans ord av obärmhärtighet; kan ge dig djupa själssår.

Jesus Syraks ord 8:12-13.

12.   #Ge inte lån åt en som är mäktigare än du.

Gör du det, så betrakta det som förlorat#.

Sätt inte din tilltro till pengars utlåning; till den som är

dominant och styrande i sitt levnadssätt.

13.  #Gå inte i borgen för mer än du har, och går du i

borgen, så räkna med att få betala#.

Ordspråksboken. 22:26-27.

26.  #Var inte en sådan som ger handslag och går i borgen

för lån#.

27.  #Om du inte har så att du kan betala tar de ju sängen du ligger på#.

Låt inte dumdristigheten och o-klokheten påverka dina  tankar och hjärta att gå i borgen för lån; om du inte kan betala för dig.

Jesus Syraks bok. 8:14-16.

14.  #Processa inte med en domare; man följer hans 

åsikt och dömer till hans fördel#.

Ha inga ordstrider med en domare; ty all överhet är i

Guds tjänst.   ( Rom. 13:1-10 ).

15.  #Med den dumdristige skall du inte göra en resa,

han kan vålla dig svåra olycka.  Han reser efter sitt eget huvud, och genom hans dårskap dras också

du i fördärvet#.

Den dumdristige lyssnar inte på klokheten och försiktigheten. Visheten varnar för att göra en resa med honom. Hans livsstil och livsföring kan vara dig till skada.

Hans egna ego och själv-utvalda tankar; i sin o-kunnighet

kan vilseleda dig till fördärvet.  

16.   #Med den hetlevrade skall du inte tvista, färdas

aldrig med honom genom öde trakter.

Han drar sig inte för att spilla blod, och då ingen hjälp finns slår han ner dig#.

Undvik en hetsig och argsint person; låt inte din tunga

styras av ordstrider; i hans närvaro.

I sin ilskenhet kan han likt Kain; som dräpte sin broder

Abel; utspilla ditt eget blod.

Ordspråksboken. 22:24.

24.   #Ge dig inte i lag med en hetlevrad man,

med den argsinte skall du inte umgås#.

Klokheten och försiktigheten varnar oss att inte vårt umgänge med en hetlevrad och argsint människa.

Jesus Syraks bok. 28:8-12.

8.  #Undvik strid, så syndar du mindre, ty en hetlevrad

människa får striden att flamma upp#.

Strid föder strid.  Liksom synd föder synd.

Hetlevrad människas vredesutbrott tar aldrig slut.

Kan liknas vid; att aldrig upphöra att lägga torr ved på en brinnande vedbrasa.  

9.  #En syndare vållar splittring bland vänner och sår

ut förtal bland dem som lever i fred#.

Splittring och förtal; en vän för god vänskap.

Utsådd förtal ger en skörd av såriga och blödande själssår.

10.  #Ju mer bränsle, dess högre flammor, ju styvare

sinnen, dess hetare strid.

Ju starkare man, dess häftigare raseri, ju större rikedom,

dess våldsammare vrede#.

Beskrivning på en hetlevrad människas livsstil och livsföring.

Bränslet kan liknas vid torr ved på elden; elden är en

o-behärskad tunga; den flammande elden; bilden på en fladdrande och stressande tunga. 

Styvt sinnelag+egocentriskt sinne; vilket medför hårdare

ordstrider av förtal och splittring.

Människans egocentriska styrka; ger ett häftigare raseri av vrede.

Maktens rikedomar gör den känslosamma vreden ännu större.  

11.   #Ett hetsigt gräl vållar eld, och en hetsig strid slutar i blod#.

Tungans hetsiga gräl verkar som en förtärande eld.

Förtärande eld är hänsynslös och våldsam.

Hetsig strid slutar i o-skyldig blodutgjutelse.

12.  #Blåser på glöden flammar den upp, och spottar du

på den slocknar den; båda delarna är ett verk av din mun#.

Din vilja avgör om din tunga är behärskad eller o-behärskad.

Jesus Syraks bok. 8:17-.

17.   #Men den enfaldige skall du inte rådgöra; ty han

kan inte hålla tyst med något#.

Den okloke och oförsiktige är inte rädd om tystnadens godhet.

Okunnigheten är ingen god rådgivare.

18.  #Syssla inte med hemligheter i en främlings närvaro,

ty du vet inte vad han kan ställa till med#.

Främlingen kan förråda dig med sitt tal; likt Judas Iskariot

en av de tolv Jesu lärljungar gjorde.  

19.  #Blotta inte ditt innersta för vem som helst; för det

får du bara otack#.

Var klok och försiktig med dina ord; säg inte vad som helst inför en främling; låt honom inte få kännedom om dina innersta tankar. 

Gör du det; visar han ingen tacksamhet.


 


    

          


Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 juli 2015 12:32

3  JULI.  2015.
ONÖDIG SJÄLVHÄVDELSE.

Om du är medveten om att Gud bejakar dig, kan du

också bejaka dig själv.  Du behöver då inte analysera

dig själv och gräva fram dina positiva sidor.

Om du bygger din självtillit på sådant som duglighet och begåvning, kan du aldrig nå en djup bejakelse.

Du vet ju inte hur länge du kommer att ha din hälsa,

intelligens och kraft.

Endast om du bejakar dig själv därför att Gud bejakar dig, lever du i sanningen, och endast i den kan du finna en absolut trygghet. 

När du vet att du är värdefull i Guds ögon, behöver du inte själv finna orsaker som skulle bevisa ditt värde.

Det blir då inte heller mer nödvändigt för dig att försöka hävda dig gentemot andra.  Den tendens till självhävdelse som vi alla har, och som bottnar i otrygghet, smälter så småningom bort när man lär sig vila i Guds kärlek.

Det finns ingen anledning att vara så känslig för andras omdömen om jag vet vilket omdöme Gud har om mig.

För den som kan bejaka sig själv såsom bejakad och älskad av Gud blir det inte svårt att bejaka och älska andra.

Detta är tydligt i Jesu liv.

Han var fullkomligt trygg i Faderns kärlek.

Därför att han vilade i Faderns bejakande knde han sig inte hotad av någon och kunde frimodigt och full av kärlek gå allt och alla till mötes.

Den kärlek han tog emot av Fadern var en outtömlig källa i honom, och ur den strömmande en mäktig flod ut över världen.

Jesus vill ge dig sitt eget liv, han vill att du tar emot honom så att du kan leva samma liv som han. 

4 JULI 2015.

ALLT ÄR MÖJLIGHET TILL UTVECKLING.
Du kan alltid vara tacksam, därför att du vet att Gud använder varje situation, hur tung och svår den än kan tyckas.  Genom allt som sker vill han uppfostra och leda dig närmare sig.
Om du av hela ditt hjärta förtröstar på att allt är i Guds hand, kan du också frimodigt låta honom få veta alla önskningar.  Även om du ber att Gud skall ändra på situationen, är din bön buren av förvissningen om att Gud leder alt till det det bästa.
Då blir du inte besviken eller bitter om din bön inte blir upfylld på det sätt du önskat.

Det förunderliga är att tacksamheten ofta har en förvandlande inverkan på de mest svårbemästrade situationer.  När du tackar för det mödosamma kan det, utan att du bett därom, börja bli annorlunda.

etta har ibland en psykologisk förklaring.

När din inre hållning förändras fär du en annan blick på saker och ting.

Du ser inte längre situationen ur ditt eget dystra perspektiv, utan du ser den som den verkligen är.

Men det händer inte så sällan att själva situationen i dess materialitet också omvandlas.

Gud är som en lärare.  Han ger sina elever allt svårare läxor 

för att de skall mobilisera alt mer av sin  kapacitet.

När Gud ger dig en svårlöst läxa och du reagerar med tacksamhet, är målet nått.

Du har bestått provet och den svåra situationen har ingen mening mer.  Därför får den försvinna.

Säkert kommer senare andra situationer som är ännu svårare.  Men de är då chanser för dig att utveckla ännu mer av din inneboende förmåga att blint lita på allt Gud gör är bra.  

6  JUNI  2015.

VISHET.
Vishet är  något annat än intelligens.  Man kan vara hur

intelligent som helst och ändå långt ifrån vis.
Vis är den som harr en djup insikt på många områden,

skärskilt de som angår människans villkor och livets mening.

Vishet är en insikt som inte är teoretisk utan praktisk, inte abstraktutan konkret, en insikt som inte bara finns i huvudet utan som har blivit kött och blod.

en vishet som prisas i Gamla Testamentet har en delvis en allmänmänsklig karaktär.

Det är den sunda insikt i livet som finns hos alla stora

filosofer, i alla religioner och hos alla visa människor.

Den tar fasta på allt som är sant, upphöjt, rätt och rent,

på allt som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd

och som förtjänar beröm (  Fil. 4:8 ).

Till denna allmänmänskliga vishet hör vetskapen om alltings förgänglighet och sålunda även insikten om att vi inte

behöver ta saker och ting så dramatiskt.

Men Gamla testamentets vishet är mer än en sund livsfilosofi. Den säger oss också att Gud är Herre över allt. 

Inte endast att han skapat allt, utan även att han är den som leder världshistorien.  Han står bakom allt och är med i allt som händer.

Gamla testamentet gär även klart för oss att det är Gud själv som meddelar visheten.

Han  kungör för sitt folk sina vägar.  Han ger Israel stadgar och förordningar så att de vet hur de skall leva 

( 5 Mos. 4:6 ).  Att leva enligt Guds vilja är den högsta visheten.  Men fullheten av hans vilja blir bara uppenbar i Jesus Kristus, som har blivit vår vishet från Gud 

( 1 Kor. 1:30 ).   

OMVÄNDELSE INÅT.

Att omvända sig är att vända om, ändra riktning.

Det grekiska ordet #metanoia# betyder att få andra tankar, förvärva djupare insikt, bli medveten.  Metanoia är i Bibeln inte ett statiskt begrepp.

Man omvänder sig inte en gång för alla, det är i stället en ständigt pågående process.

En sann omvändelse består i att vända sig bort från  ytan och rikta sig mot djupet.  I stället för att vända oss utåt kan vi vända oss inåt.

Omvändelse innebär alltid inre samling.  Den som går in i sig själv, till sitt väsens djup, har funnit riktningen mot Gud.

Människans hem är i Gd som bor i hennes  innersta. Tyvärr lever hon ofta i exil och har en lång väg att gå för att återfinna sitt hem.

När hon ägnar  kraft  och uppmärksamhet främst åt ytliga omsorger är hon

som en fisk uppslängd på stranden.  Hon riskerar at dö därför att hon inte är i sitt rätta element.

Du är skapad för att varje ögonblick bada i Gud.

Det är i honom du lever, rör dig och är till ( Apg. 17:28 ).

Ständigt inblåser han sin livsane i din näsa ( 1 Mos. 2:7 ).

Din omvändelse består i att bli medveten om den varklighet du lever i .

Det är i bön och tystnad som dina ögon kan öppnas.

Om du är beredd att lämna din periferi förd du allt längre in mot ditt sanna hem.  Omvändelse leder dig inte till något främmande och okänt.

Du går mot din längtans innersta mål.

12  JULI  2015.

LÄMNA VÄRLDEN FÖR VÄRLDENS SKULL.

När en människa  blir gripen av Guds kärlek och lämnar jordiska intressen

för att hänge sig, så långt det är möjlig, åt ett liv i bön och stilla lyssnande,

betyder denna människa då ingenting mer för världen?

Vår tid är besatt av en beräknings anda.   Ständigt frågar man: 

#Vad tjänar det till?  Hur mycket vinner vi på det?

Vad är resultatet?#  De som lämnar denna matematik för att bara "slösa bort"

sin tid och kraft på att vara stilla hos Gud, är kanske de som allra mest

tjänar världen.

Även om det är sant att de på visst sätt lämnar världen, så är det ännu mera sant att träder in i själva dess hjärta.

De flyr inte UT UR världen, de flyr IN I världens djup.

Världen, så som Gud ser den,  är en gigantisk kamp mellan honom och ondskans makter, mellan ljus och mörker.

De flesta människor anar ingenting av denna kamp.

Men de som drar sig undan från världens skådebana för att vara stilla hos Gud, engagerar sig med hela sitt väsen i den.

I sitt inre ställer de sig mitt i konfrontationen mellan ljuset och mörkret, och tar ständigt ställning för ljuset.

Jesus frälste inte världen främst genom sin predikan och sina under,

utan genom att i kärlek utblotta sig själv i döden på korset.

De som lever i bön dör ständigt bort från sig själva, och så öppnar de portar

genom vilka Guds kärlek kan strömma in i världen.

13  JULI  2015.

KONTEMPLATION:  ATT MÖTA GUDS BLICK.

Det finns människor som undrar varför vi, som kristna, skall tala om kontemplation och mystik när Bibeln själv inte säger ett ord om det.

Svaret är att Bibeln säger mycket om kontemplationen.

Längtan efter att Gud skall visa sig är ett ständigt återkommande

tema i Bibeln.

#Låt ditt ansikte lysa över din tjänare#  ( Ps. 119:135 ).

#Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När skall jag få träda fram inför Guds ansikte?#   ( Ps.  42:3 ).  

Eller den underbara dialogen i psalm 27:   #Mitt hjärta förhåller dig ditt ord:

Sök mitt ansikte.  Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag, dölj inte ditt ansikte för mig.#

Alla dessa texter uttrycker längtan efter att få betrakta, kontemplera Gud.

I Nya Testamentet lovar Jesus också att han skall visa sig för den som älskar honom och håller hans bud    ( Joh. 14:21 ).

Det ligger i kärlekens natur att man vill se , uppleva, vara intimt nära den älskade.  Om denna längtan saknas finns det orsak att undra om kärlekens

låga någonsin tänts.

Himlen skall vara ett evigt kontemplerande av Gud, ett klart skådande.

Men för den som lever ett bönens liv är det möjligt att redan i i denna tillvaro smaka något av kontemplationens lycka.

Ändå är inte det mest väsenliga att Vi får betrakta Gud.

Långt innan vi ens kunnat tänka på vad det är att se Gud  har HAN sett oss och låtit sitt ansikte lysa över oss.

Kontemplationens gåva är inget annat än att människan får sina ögon öppnade för att möta Guds blick som av evighet vilat på henne.    

BÖNEN MOGNAR.

Det finns två sätt, att be.  Det ena är att vilja få något av Gud:  man ber, man insisterar, man envisas och #kämpar# med Gud för att få sina önsningar uppfyllda.

Liknelsen om änkan och domaren  ( Luk. 18:1-7 )  åskådliggör enna bön.

Änkan ber domaren om att få ut sin rätt.  Domaren vägrar först, men eftersom änkan är så envis i sin uthållighet, ger han slutligen efter.

#Skulle då inte Gud#, tillägger Jesus, #låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt?

Skulle han låta dem vänta?  Jag säger er: han skall snart nog låta dem få sin rätt.#

Meningen med enna liknelse är inte vi skall vara så idärdiga att Gud till sist uppfyler vår bön därför att hans å att säga blir #besegrad # av oss.

Gud är INTE som domaren.   Han ger oss SNART vår rätt när bi ber honom.

Han besvarar varje bön.  Han uppfyller alltid bedjarens behov.

Men kanske kommer en dag då du inser att dina  önskningar inte gäller dina verkliga behov, att du bör ändra på dina önskningar.

Att be om något är vanligen denn första böneform som människan lär sig.

Det är utmärkt.  Gud vill ju hjälpa dig.

Med din bön mognar och växer till.  Tyngdpunkten i den förflyttas allt mer bort från ditt eget jag och till Gud.

Bönen blir ett sät att vara, att vara tyst hos Gud, se på honom,

beundra honom, lysna och vara öppen för at ta emot.

Bönen blir att låta sig älskas.

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19
20 21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se