Direktlänk till inlägg 25 juli 2015

JESUS SYRAKS BOK. 16. A.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 juli 2015 13:13

HUR GUD VEDERGÄLLER.

Jesus Syraks bok.  16:1-6.
1.   #Många barn är inget att stå efter om de blir odugliga,
gudlösa söner är inget att glädjas åt#.
Gudlösa söner är de gudlösas barn; vilka föraktar och förkastar

allt gudomligt liv.  Vars föräldrar är ett dåligt vittnesbörd

inför sin omgivning.
Barn som är andligt o-dugliga och saknar en god karaktär i sin
livsföring; är inte att glädjas över.
2.   #Gläd dig inte över att de är många, om ingen gudsfruktan
finns hos dem#.
Gläd dig inte åt antalet människor; eftersom de i sina hjärtan,
lever i o-lydnad mot lagbuden.
3.   #Lita inte på att de få leva, och förtrösta inte på deras antal.

Ty en enda kan vara bättre än tusen, bättre dö barnlös
än ha gudlösa barn#.
Sätt inte din tilltro till antalet människor; en enda gudfruktig är

bättre än tusen gudlösa.
4.   #En enda vis man kan bli upphov till en hel stad, medan en släkt
som bryter mot lagen#.
Ett vist hjärta kan bli till välsignelse för en hel stad.
Trots att en hel släkt kan bryta och förkasta lagbuden; i en stad.
5.   #Mycket sådant har jag sett, om än märkligare ting har jag hört#.
6.   #Över syndarnas skara kommer flammande eld,
mot ett olydigt folk tänds Herrens vrede#.
Syndarnas skara+ett o-lydigt folk.
Över dem faller Guds Majestät flammande vredes eld; av helighet.
4.  Moseboken. 11:1-2.
1.  #Folket klagade bittert inför Herren.  När han hörde dem greps

han av vrede, och Herrens eld bröt ut bland dem och gick härjande fram i utkanten av lägret#.

2.   #Folket bönföll Mose om hjälp. Han bad till Herren, och
elden dog ut#.
Guds vredes eld i Tavera över folkets klagande, knotande och gnällande; ett o-lydigt och otroget folk.
Folket som helt saknade en andlig mognad; inte likt Herrens tjänare

Josua; som dagliga tillbringade sin tid i uppenbarelsetältet.
Hans Majestäts vittnesbörd om honom; var att han hade,
hans ande i sig.
Jesus Syraks bok.  16:7.
7.   #Han visade ingen nåd mot urtidens jättar, som av sin styrka förleddes till avfall#.
Urtids-jättarnas egen-förtröstan på sin självstryka förledde dem till

avfall.  

1.  Moseboken.  6:4.
4.  #På den  tiden  ----- och även senare ----- när gudaväsendena
låg med människornas döttrar och fick barn med dem,
fanns det jättar på jorden.
Detta var urtidens hjältar, och deras rykte var stort#.
Jesus Syraks bok.  14:6.
6.   #När de övermodiga jättarna förgicks i urtiden var det också
i en båt som världens hopp kom undan, och lotsad av din hand
kunde den mannen efterlämna fröet till ett nytt

människosläkte i världen#.
Baruk. 3:24-28.
En skrift som författades i Babylon av Baruk.
24.  #Se, hur stor Guds boning är, Israel, hur vid den värld
som han äger!#
25.  #Stor är den och utan gräns, hög och omätlig#.
Beskrivning på Guds boning.

1.  Den värld du själv har skapat och äger; är vid.
2.  Den är stor och saknar givna gränser.

3.  Dess storlek är hög och omätlig.

26.  #Där föddes de ryktbara jättarna, urtidens väldiga hjältar,

kunniga i krig#.

27.  #Men det var inte dem Gud utvalde, inte för dem han

öppnade vishetens väg#.

28.  #De gick under i sin brist på förstånd, för sin

dårskaps skull gick de under#.

Jesus Syraks bok.  16:8-11.

8.   #Han skonade inte Lots grannar, som med sitt övermod

väckte hans avsky#.

Lots grannars övermod; väckte helig avsky och vrede i Herrens hjärta mot deras gudlösa livsföring.

1  Mos. 19:23-25.

23.  #När solen gick upp över jorden var Lot framme i Soar#.

24.  #Då lät Herren ett regn falla över Sodom och Gomorra,

ett regn av svavel och eld från Herren, från himlen#.

25.  #Och han förstörde dessa städer och hela slätten och

förintade dem som bodde i städerna och det som växte på marken#.

Han förintade Sodom och Gomorra och alla levande varelser;

människor, djur och växter.

9.  #Han förlät inte det folk som vigts åt förintelse; 

det blev utrotat till följd av sin synd#.

Han gav ingen förlåtelse till dess folk i Sodom och Gomorra;

deras syndamått var fyllt av gudlöshet.

10.   #Samma öde fick de sexhundra tusen i öknen,

som gaddat sig samman i förhärdelse#.

4.  Mos. 26:65.

65.  #Om dem hade Herren sagt:  "De skall möta döden i öknen".

Och ingen fanns längre kvar av dem, utom Kalev, Jefunnes son,

och Josua, Nuns son#. 

11.  #Även om bara en enda förhärdar sig är det ett under om

han slipper sitt straff.  Ty hos Herren finns barmhärtighet

men också vrede.

Han är en förlåtande härskare men kan ge vreden fritt lopp#.

1.   Herren är barmhärtighetens fader.

2.   Han är också en Gud av helig vrede.

3.   Han är en förlåtande härskare.

2.  Moseboken.  20:5.

5.   #Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem.  Ty jag är Herren,

din Gud, en svartsjuk Gud,  som låter straffet för fädernas skuld

drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig#.

Guds majestät låter sin heliga vrede drabba dem;  som tillber och tjänar andra gudar jämte mig.

Matriella gudar, välståndet, penningar och sig själva; kan liknas vid avguderi.

Jesus Syraks bok.  5:6.

6.  #Och säg inte:  "Hans barmhärtighet är stor, han kommer att förlåta alla mina synder".  Ty hos honom finns barmhärtighet,

men också vrede, och hans harm viker inte från syndaren#.

I ditt över övermod säg inte; hans barmhärtighet är stor.

Han vredgas övermodets synder.

Jesus Syraks bok.  16:12-13.

12.   #Hans straff är lika väldigt, som hans barmhärtighet;

han dömer varje människa efter hennes gärningar#.

Psalm. 62:13.

För körledaren.  En psalm av David.

13.   #Att du, Herre, är trofast.  Du lönar var och en efter vad

han har  gjort#.  Din belöning ges i trofasthet; efter vad han har gjort.

13.   #Syndaren slipper inte undan med sitt rov, aldrig blir den

fromme sviken i sin tåliga väntan#.

Predikaren.  8:13.

13.   #Illa går det för de onda  ------ de lever kort, flyktiga som

skuggan --- ty de fruktar inte Gud#.

De onda lever; ett kort liv; oroligt, flyktigt och meningslöst liv likt

trädets skugga.

Ordspråksboken.  24:12.

12.   #Vi visste ingenting", säger du, men han som prövar hjärtan

ser, han som vakar över ditt liv vet,  och han ger alla deras

gärningars lön#.

Övermodig tunga säger;  hans allmakt och allvetande prövar

hjärtan; han vakar människo-livet; han ger alla efter deras

gärningars lön.

Romarbrevet.  2:6-8.

6.   #Han skall löna var och en efter hans gärningar#.

7.   #Evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet,

ära och oförgänglighet#.

Evigt liv ges åt dem; som uthålligt hörsammar och gör det goda.

Söker Guds Majestäts härlighet, ära och oförgänglighet.

8.   #Men vrede och straff över dem som i självhävdelse vänder

ryggen åt sanningen och följer orätten#.

De som förkastar och föraktar sanningen; i sitt övermod och följer de gudlösas vägar; blir drabbade av Herrens vrede och straff.

Jesus Syraks bok.  16:14.

14.  #Gud gynnar alla som gör gott.   Envar får lön efter sina gärningar#.

Gud uppskattar all godhet i ord och handling.

Belöning får var och efter sina gärningar.

Jesus Syraks bok.  17:22.

22.   #Som en signetring bevarar han en människas barmhärtighet,

som sin ögonsten räknar han det goda hon gjort#.

Människans barmhärtighets gärningar belönar han med en signetring.

Barmhärtighetens och godhetens gärningar; ses i Guds Majestäts ögon som en vacker slipad ögonsten. 

Jesus Syraks bok. 16:17.

17.   #Säg inte: "Jag är dold för Herren, vem ägnar mig en tanke där uppe i höjden?  Bland så många människor märks inte jag,

vad är väl jag i den omätliga skapelsen?"

Låt inte en falsk ödmjukhet säga:

1.   Jag är dold för Herrens ansikte.

2.   Vem ägnar mig en tanke där upp i höjden?

3.   Bland så många människor märks inte jag.

4.   Vad är väl jag i den omätliga skapelsen.

Falsk ödmjukhet säger inte sanningen.

Psalm.  10:4, 11.

För körledaren.  En psalm av David.

4.   #Han tänker i sitt övermod.  "Gud straffar inte, det finns

ingen Gud".

Dårskapets övermodiga o-kunnighet; förnekar och förkastar

Treenighetens närvaro och verklighet.

11.  #Han tänker: "Gud bryr sig inte om det,  han vänder sig

bort, han ser det aldrig#. 

Den gudlöses tankegångar är; vad jag i ord och gärningar gör det bryrs inte Gud om.  Han är inte allvetande; hans ögon ser inte

vad jag gör. 

Han hörsammar lögnens vilja och tankar; varigenom hans

förstånd blir förmörkat av okunnigheten.

Jesus Syraks bok.  16:18-21.

18.  #Se, himlen, himlarnas himmel, darrar, havsdjupet och

jorden skälver när han kommer#.

Hela skapelsen känner en vördnad och respekt; för

Hans Majestäts närvaro.

Psalm. 18:8.

För körledaren.  Av Herrens tjänare David, som sjöng denna

sång till Herren när Herren hade räddat honom från alla hans

fiender och från Saul.

8.  #Då skakade jorden och skälvde, bergens grundvalar darrade,

vacklade under hans vrede#.

19.  #Bergen och jordens grundvalar grips av bävan när han

ser på dem#.

Hans Majestäts allvetande blickars närvaro; ger bergens och jordens grundvalar en helig bävan och vördnad för hans helighet. 

Psalm. 104:32.

32.  #När  han ser på jorden skälver den, rör han vid bergen

börjar de ryka#.

Hans seende ögon berörs av hans heliga närvaro; jorden skälver och skakas av den, han vidrör bergen; de börjar ryka av hans helighet.

Profeten Nahum; Profetord om Nineve.

Boken med de syner som Nahum från Elkosh hade.

Nahums bok.  1:5.

5.   #Bergen skälver inför honom och höjderna smälter ner.

Jorden förgås vid hans åsyn, världen och alla som bor där#.

I hans Majestäts åsyns närvaro;  förgås världen och dess invånare;

unga och gamla. 

20.  #Men ingen lägger detta på hjärtat.  Vem tänker på hans vägar#?

De ovisa och okloka tänker inte på hans vägar.

21.  #En stormby, den kan ingen se!  Det mesta han gör sker

i det fördolda#.

Jesus Syraks bok.  43:32.

32.  #Mycket som är fördolt för oss är större än dessa ting,

ty av hans verk har vi bara sett en liten del#.

Vi har endast fått se en försmak av hans fullhets stora skapelseverk och Treenighetens inre liv.

Johannes 3:8.

Kärlekens aposteln Johannes säger i sitt evangelium;

8.  #Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far.

Så är det med var och en som har fötts av anden#.

Jesus Syraks bok.  16:22-23.

22.   #När får vi höra om rättvisans verk? 

Vem kan vänta på det?  Hans beslut dröjer så länge#.

23.   #Så tänker den som har klent förstånd, så dumt tänker den

enfaldige och förvirrade#.

Sinnerligheten ifrågasätter; Hans Majestäts verk; rättvisans verk.

Vem har uthållighet; till att invänta hans verk.

Hans eviga beslutsamma rådslut; dröjer så länge. 

Den förvirrade av hjärtat; hans okunnighet lever i sinnerligheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19
20 21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se