Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 29 juli 04:35

PSALTAREN.  PSALM. 40:1-18.

TACKSAMHET OCH BÖN.

 

Psalm. 40:1.

 

1.  #För körledaren.

Av David, en psalm#.

 

Psalm. 40:2.

 

2.  #Länge väntade jag på Herren, och han

böjde sig ner till mig och hörde mitt rop#.

 

I tålamod inväntade Herren.

     Genom sin personliga barmhärtighet böjde sig ner till mitt böne-rop.

 

Psalm. 40:3.

 

3.  #Han drog mig upp ur fördärvets grop,

ur slam och dy.

     Han ställde mig på fast mark, mina steg

gjorde han trygga#.

 

Drog mig med sin allmakts hand ur syndens

      fördärvliga grop.

Ut ur syndens o-renhet.

    Ställde mina längtande fötter på fast trygg mark.

Mina vacklade steg blev styrkta. 

 

Psalm. 40:4.

 

4.  #Han lade en ny sång i min mun, en lovsång

till vår Gud.

      Många skall se det och bäva och sätta

sin lit till Herren#.

 

Lade tacksamhetens lovsång i min mun.

        Lovsång vilket ärar vår Guds namn.

Många skall se din omsorg kärlek till de övergivna.

        Blir skräckslagna av din  godhet.

Göra bot och bättring sinnes-ändring;

    söka du den Väldige.

 

Psalm. 40:5.

 

5.  #Lycklig den som litar fast på Herren och inte

vänder sig till de trotsiga och dem som

      avfaller till lögnens makter#.

 

Välsignad  den själ, som med fast förtröstan 

    söker Herren.

Inte söker hjälp och stöd hos de övermodiga.

      Vilka avfallit från tron: isället sökt sig till

lögnens listiga makter.

 

Psalm. 40:6.

 

6.  #Stora är de ting du har gjort, dina under,

Herre, min Gud, och dina planer med oss.

      Ingen kan mäta sig med dig.

Jag vill tala och berätta om dem, men de är fler 

      än jag kan räkna#.

 

Du underverkets Gud vilka du utfört.

       Herre, min Gud, tack för dina planer med oss.

Ingen annan Gud finns som du.

     Vill frimodigt tala om dina storverk

Deras mångfaldig mer till antalet vad jag

     kan räkna. 

 

Psalm. 40:7.

 

7.  #Slaktoffer och matoffer önskar du inte,

du har lärt mig att lyssna.

      Brännoffer och syndoffer begär du inte#.

 

Du finner inte behag i själviska slakt-offer

   och syndoffer.

Lärt min tunga att lyssna.

     Begär inte bränn o syndoffer.

 

Psalm. 40:8.

 

8.  #Därför säger jag.

Jag är här.

     I bokrullen står vad jag skall göra#.

 

Jag är nära därför säger jag:

     I skrivna bokrullen: nedtecknat min vilja.

 

Psalm. 40:9.

 

9.  #Gärna gör jag din vilja, min Gud, jag har

din lag i mitt hjärta#.

 

Villigt hjärta gör lydigt din vilja.

       Min, Guds namn blir ärat.

Tillåter din lag har sin bo-plats i mitt hjärta.

 

Psalm. 40:10.

 

10.  #Jag bär bud om din trofasta hjälp och till

den stora tempelskaran.

      Jag håller inte tillbaka mina ord, det vet

du, Herre#.

 

Predikar för folket, din trofasta hjälp.

        Predikar din trofasta hjälp inför den

stora tempelskaran.

     Frimodig i min förkunnelse: du känner

mina ord vad jag säger.

 

Psalm. 40:11.

 

11.  #Jag tiger om din hjälp, att du är trofast

och räddar förkunnar jag.

       Jag döljer inte din godhet och trohet

för den stora tempelskaran#.

 

Förkunnar du är min räddare:

     Visar din trofasthet.

Visar frimodigt  din godhet.

      Din trohet inför den stora tempelskaran.

 

Psalm. 40:12.

 

12.  #Du, Herre, håller inte tillbaka din barmhärtighet mot mig, din godhet och din trohet

       skall alltid bevara mig#.

 

Du, barmhärtighetens Fader, låter mig få leva i den.

        Din godhet trohet bevara mitt liv.

Tänk få leva berikat liv i godheten troheten.

 

Psalm. 40:13.

 

13.  #Jag hotas från alla håll av olyckor 

utan tal.

      Mina synder har hunnit upp mig, jag förmår

inte se dem.

     De är fler än håren på mitt huvud, och modet

sviker mig#. 

 

Känner mig hotad till livet, olyckor och fördärv.

       Mina synder alltför många mig övermäktiga.

Antalet fler än mina huvudhår.

     Blir modfälld i mitt syndiga liv.

 

Psalm. 40:14.

 

14.  #Jag ber dig, Herre, befria mig!

Herre, skynda till min hjälp!#.

 

Herre, befria mig från syndens bojor.

      Hör mitt bönerop om hjälp!

 

Psalm. 40:15.

 

15.  #Skam och smälek må drabba alla som

vill beröva mitt livet#.

      Låt dem vika tillbaka med vanära, 

de som vill mig ont#.

 

Låt mina fiender få drabbas skamkänslor 

    och förödmjukelse.

Mina motståndare få bli dem själva till vanära.

        Önskar mig döden.

 

Psalm. 40:16.

 

16.  #Må de rysa av skam, de som skrattar 

hånfullt åt mig#.

 

Låt de leva livet fyllda av skam-känslor 

    och ångest.

Vilka skrattar hånler åt mig.

 

Psalm. 40:17.

 

17.  #Men alla som kommer till dig skall jubla 

av glädje över dig.

       Den som längtar efter din hjälp skall

alltid säga:

     "Herren är stor#.

 

De som söker dig; jublar av glädje över din

      godhet och trohet.

De längtande skall alltid säga:

     Vem du är:  "Herren är stor"

 

Psalm. 40:18.

 

18.  #Jag är betryckt och fattig.

     Herre, skynda till mig!

Min hjälp och min räddare är du.

      Min Gud, dröj inte!#. 

 

Betryckt av mina fienders våld.

       Herre, hör mig var min räddare.

Min Gud, du prövar mitt tålamod! 

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 29 juli 04:35

ORD FÖR DAGEN. NOVEMBER MÅNAD 2019. 

 

Första dagen.

 

Lögnen säger skulle sanningen har sagt.

 

Andra dagen.

 

Lögnen ifrågasätter sanningens Ord.

 

Tredje dagen.

 

Lögnen betvivlar sanningen  vad den har sagt.

 

Fjärde dagen.

 

Sanningen inte älskad av lögnen.

 

Saktmodet inte önskvärd av ilskenheten.

 

Femte dagen.

 

Tvivlet motsäger sanningen.

 

Sjätte dagen.

 

Sanningen och lögnen o-vänner mot varandra.

 

Sjunde dagen.

 

Lögnen och sanningen  vandrar sida vid sida.

 

Åttonde dagen.

 

Tänk få äga fasthetens och trygghetens 

    tankar i tanke-världen.

 

Nionde dagen.

 

Fastheten  tryggheten  vilket inte påverkas 

     av ondskan.

 

Tionde dagen.

 

Tänk få vara sanningens försvarare

    leva för sanningens rättvisa.

 

Elfte dagen.

 

Tänk få vara klokhetens försvarare

     lever för klokheten där dårskapen råder.

 

Tolfte dagen.

 

Tänk få vara tålamodets sanningens försvarare

     lever för sanningen där lögnen råder.

 

Tretionde dagen.

 

Återhållsamheten bärs av sanningen.

 

Fjortonde dagen.

 

Rättvisan bärs av sanningens Ord.

 

Femtonde dagen.

 

O-rättvisan bärs av lögnaktiga Ord.

 

Sextonde dagen.

 

Tanke-världen  

 tankars träningsläger lära sig urskiljandet

      onda destruktiva tankar 

goda uppmuntrande tankar.

 

Sjuttonde dagen.

 

Sanningen livets vägvisare  för de vilseledda

    förvirrande av lögnens  falskhetens tankar.

 

Artonde dagen.

 

Falskhetens  lögnens tankar  vad ger det till Livet.

 

Nittionde dagen.

 

Lögnens  falskhetens tankar  o-intressanta tankar.

 

Tjugonde dagen.

 

Falskhetens lögnens tankar gör Livet o-intressant.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Sanningen o-önskad av lögnen.

 

Tjugoandra dagen.

 

Sanningen avslöjar lögnens illdådiga planer.

         Sanningen inte uppskattad uppmuntrad

värdefull för lögnen.

 

Tjugotredje dagen.

 

Vara själviskhetens förnekare.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Vara o-själviskhetens lydige efterföljare.

 

Tjugofemte dagen.

 

Högmodiges förtvivlan oro  vad ger det till Livet.

    sämre än den ödmjukes sinnesro sinnesfrid.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Övermodets skräck och fasa livets olycka fördärv.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Lögnen o-verklig fantasifull.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Lögnen visar sig i skjut beteende

   för att vara sann.

 

Tjugonionde dagen.

 

O-tron lägger sitt tvivel på sanningen.

 

Trettiode dagen.

 

O-tron styrs av själviska tvivlet.

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Måndag 29 juli 04:35

PSALTAREN. PSALM. 52:1-11.

 

TRÖST MOT ONDA TUNGOR.

 

Psalm. 52:1.

 

1.  #För körledaren.

'En dikt av David#.

 

Psalm. 52:2.

 

2.  #När Doeg hade berättat för Saul att David

tagit in hos Achimelek#.

 

Psalm. 52:3.

 

3.  #Varför skryter du över det onda 

och förhäver dig mot den fromme?

     Ständigt#.

 

Låt inte din skrytsamhet över det onda vara Herre.

        Visar ditt högmod mot den fommes liv.

 

Psalm. 52:4.

 

4.  #Tänker du ut fördärv, din tunga

är som en vässad kniv, du är full av svek#.

 

Du, ondsinte tänker ut fördärliga tankar och planer.

      Din tunga liknar vässat tveeggat svärd.

Äger svekfullt hjärta.

 

Psalm. 52:5.

 

5.  #Du älskar det onda mer än det goda,

kommer hellre med lögn än med sanning#.

 

Älskar allt det onda.

   Låter inte godheten var din Herre.

Låter lögnens ord vara viktigare än sanningen.

 

Psalm. 52:6.

 

6.  #Du älskar ord som gör skada och svekfullt tal#.

 

Låter din kärlek vara till skadliga ord.

       Älskar svekfullt tal.

 

Psalm. 52:7.

 

7.  #Därför skall Gud krossa dig för alltid, 

gripa dig, slita dig ur ditt tält, rycka dig

     bort från de levandes land#.

 

Efter din ondska  Gud krossar dig för alltid.

     Griper tag i ditt liv.

 

Psalm. 52:8.

 

8.  #De rättfärdiga skall se det och bäva,

och de skall le och säga:#.

 

De renhjärtliga ser det din olycka bli skräckslagna.

       De ler säger:

 

Psalm. 52:9.

 

9.  #Där är en man som inte gjorde Gud till

sitt värn.

       Han litade på sin rikedom,

han sökte skydd i vad han ägde#.

 

Så går det för hade Gud till beskyddare.

       Förströstade sig på sin rikedom.

Sökte livets skydd i vad han själv ägde.

 

Psalm. 52:10.

 

10.  #Men jag är som ett olivträd,

grönskande i Guds hus.

       Jag litar på Guds godhet nu och för evigt#.

 

Jag likt ett grönskade olivträd i Guds hus.

        Förtröstar på Guds godhet nu.

I all evighet.

 

Psalm. 52:11.

 

11.  #Jag skall alltid tacka dig för vad du gjort

och förkunna ditt namn för dina trogna,

      ty det är gott#. 

 

Jag vill visa min tacksamhet inför dig.

    Vad du i din godhet gjort för mig.

Förkunna ditt namn för dina trogna.

         

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

PSALTAREN.  PSALM. 30:1-13.

 

TACKSAMHET FÖR RÄDDINING.

 

Psalm. 30:1.

 

1.  #En psalm, en sång vid tempelinvigningen

    av David#.

 

Psalm. 30:2.

 

2.  #Jag vill lovsjunga dig, Herre, ty drog mig upp

ur djupet och lät inte mina fiender triumfera#.

 

Villig lovsjunga dig, Herre.

    Räddade mitt liv  från mina fienders förtryck.


 

Psalm. 30:3.

 

3.  #Herre, min Gud, jag ropade till dig och du  gjorde mig frisk#.

 

 

Psalm. 30:4.

 

4.  #Herre, du förde mig upp ur dödsriket, du gav

mig liv, du räddade mig från graven#.'

 

Psalm. 30:5.

 

5.  #Sjung Herrens lov, ni hans trogna, prisa hans

heliga namn!#.

 

Psalm. 30:6.

 

6.  #Ofärd är i hans vrede, men i hans nåd är liv.

Om kvällen är gråten min gäst men om

      morgonen jublet#.

 

Psalm. 30:7.

 

7.  #När det gick mig väl tänkte jag: jag skall

alltid stå trygg#.

 

Psalm. 30:8.

 

8.  #Herre, i din nåd ställde du mig på fasta berget.

Men du dolde ditt ansikte och jag blev förskräckt#.

 

Psalm. 30:9.

 

9.  #Till dig, Herre, ropade jag.

   Herren bad jag om förskoning#.

 

Psalm. 30:10.

 

10.  #Vad har du för vinst av min död, av att jag

sänks i graven?#.

      Kan mullen prisa dig?

Kan den förkunna din trofasthet?

 

Psalm. 30:11.

 

11.  #Lyssna, Herre, skona mig, Herre,

bli min hjälpare!#.

 

Psalm. 30:12.

 

12.  #Du vände min dödsklagan i dans,

du tog av mig sorgens dräkt och klädde

     mig  glädje#.

 

Pslam. 30:13.

 

13.  #Därför skall jag sjunga ditt lov och aldrig

tystna.

      Herre, min Gud, jag skall alltid prisa  dig#.  

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

PSALTAREN.  PSALM. 33:1-22.

 

HERRENS ALLMAKT OCH NÅD.

 

Psalm. 33:1.

 

1.  #Jubla över Herren, ni rättfärdiga!

De redbara skall sjunga hans lov#.

 

Låt juberop dagligen vara inför Herren

       ni o-straffliga.

De öppen-hjärtliga lovsjunger hans lov.

   

Psalm. 33:2.

 

2.  #Tacka Herren till lyrans klang, spela på 

tiosträngad harpa!#.

 

Visa tacksamhet inför Herren: med lyrans

      klingande ljud.

Spela frimodigt på tiosträngars harpa.

 

Psalm. 33:3.

 

3.  #Sjung till hans ära, sjung en ny sång,

jubla till strängarnas välljud!#.

 

Sjung till Herrens ära en ny lovsång.

       Höj jubelrop, till harpo strängars välljud.

 

Psalm. 33:4.

 

4.  #Herres ord är att lita på, han handlar

alltid trofast#.

 

Herrens ord: står fast för evig tid i himlen.

     I sina gärningar visar alltid sin trofasthet. 

 

Psalm. 33:5.

 

5.  #Rätt och rättfärdighet älskar han,

Herrens kärlek fyller hela jorden#.

 

Rättvisan och syndfrihet älskar han.

       Herrens kärlek uppfyller hela jorden.

 

Psalm. 33:6.

 

6.  #Genom Herrens ord blev himlen till 

och rymdens här på hans befallning#.

 

Genom Herens allmakts ord skapades himlen.

      Rymdes härskara på hans befallande ord.

 

Psalm. 33:7.

 

7.  #Som i en lägel samlade han havet och lade

djupens vatten i säkert förvar#.

 

Likt i en lägel samlade han havets vatten.

       Lade djupens vattenmassor i säkert förvar.

 

Psalm. 33:8.

 

8.  #Må hela jorden bäva inför Herren, alla som

bor där frukta honom#.

 

Hela jorden rysa darra inför Herrens skapande.

          Vilka har sin boplats på jordens yta,

visar respekt för honom.

 

Psalm. 33:9.

 

9.  #Han talade och allt blev till, han befallde

och det skedde#.

 

Hann uttalade sitt allmaktsord, vilket gav

     honom skapar förmågan.

 

Psalm. 33:10.

 

10.  #Herren gäckar folkens planer och gör deras

avsikter om intet#.

 

Herren omintetgör folkens själviska planer.

       Gör deras egna avsikter fruktlösa.

 

Psalm. 33:11.

 

11.  #Men Herrens plan står fast för evigt,

hans avsikter från släkte till släkte#.

 

Herrens plan för evigt står fast.

      Hans avsikter orubbliga i alla släkten.

       

Psalm. 33:12.

 

12.  #Lyckligt det folk som har Herren till Gud,

det folk han valt till sin egendom!#.

 

Välsignat det folk som tillhör Herren.

          Herren till sin Gud.

Folket han utvalt till sin egendom.

 

Psalm. 33:13.

 

13.  #Från himlen blickar Herren ner och ser på

alla människor#.

 

Herrens allvetande blickar från himlen.

       Se på alla människor.

 

Psalm. 33:14.

 

14.  #Från sin tronsal betaktar han alla dem som 

bor på jorden#.

 

Ifrån sin tronsal: betraktar jordens invånare. 

 

Psalm. 33:15.

 

15.  #Han som ensam gett dem liv och tanke

och som följer alla deras gärningar#.

 

Ensam gett dem liv: inblåst sin livsande i dem.

        Gett dem livet tanken vilka dagligen

följer deras gärningar.

 

Psalm. 33:16.

 

16.  #Stora härar räddar inte kungen, stor styrka

hjälper inte kämpen#.

 

Människors stora utvalda härar räddar inte

       kungens liv.

Mänskliga makt styrka hjälper inte kämpens vilja.

 

Psalm. 33:17.

 

17.  #Stridshästar säkrar inte segern, de räddar

ingen med all sin kraft#.

 

Strids-hästars styrka inte själv-säkra för segern.

          Saknar räddningen med sin själviska kraft.

 

Psalm. 33:18.

 

18.  #Men Herren vakar över dem som fruktar

honom, över dem som hoppas på hans nåd#.

 

Herren beskyddar vaksamt de som fruktar honom.

       De som förtröstar på hans nåd.

 

Psalm. 33:19.

 

19.  #Han räddar dem från döden och håller

dem vid liv i hungerstid#.

 

Räddar deras liv från dödens dödlighet.

       Bevara deras liv med dsaglig  föda i hungers tid. 

 

Psalm. 33:20.

 

20.  #Vi sätter vårt hopp till Herren, han är vår 

hjälp och vår sköld#.

 

Vi har vårt hopp till Herren.

        Vår hjälp i nöden.

Vår beskyddande tillflykt.

 

Psalm. 33:21.

 

21.  #I honom har vi våra hjärtan sin glädje,

vi förtröstar på hans heliga namn#.

 

Vårt hjärtats glädje finns i honom.

        Förtröstar på hans heliga namn.

 

Pslam. 33:22.

 

22.  #Herre, låt din nåd vila över oss, ty vi 

hoppas på dig#.

 

Låt din trygga nåd vila över våra liv.

      Vi med våra liv hoppas på dig.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDRKVICKELSE.

 

DEL. 177.

 

17700.   Göra o-nyttigheter  bortkastad tid.

 

17701.   Göra nyttigheter  belönad tid.

 

17702.  Trofaste visar sin längtan  efter troheten.

 

17703.  Vise visar sin längtan efter visheten.

 

17704.  Insiktfulle visar längtan efter insikten.

 

17705.   Tänk få vara segrare över världens vrede.

 

17706.  Tänk få vara segrare över världens elakhet.

 

17707.  Godhjärtlige gör det goda ärar den. 

 

17708a.  Godhjärtlige talar goda  uppmuntrande ord.

 

17708b.  Godhjärtlige tröstens förebild.

 

17708c.  Tröstens människa tröstar upppmuntrar

de svaga bedrövade hjälplösa.

 

17709.  Tröstens människor  glädje-spridare.

 

17710.  Tröstens människa modlöses nedstämdes

    hjälplöses tröstare.

 

17711.  Tröstens människor  fast trygg rustning

för mänskligheten.

 

17712.  Ödmjuk människa  sysslar med 

ödmjukheten sprider hennes väldoft kunskap 

      i världen.

 

17713.  Ödmjukheten skänker  ödmjuke sin

lärdom och erfarenhet.

 

17714a.  Ödmjukt sinnelag talar sanning.

 

17714b.  Saktmodigt sinnelag talar saktmodiga ord.

 

17714c.  Saktmodigt sinnelag äger saktmodigt hjärta.

 

17715.  Visa kloka människor  gör rättvisa beslut.

 

17716.  Kloka visa människor  beslutsamma

mål-medvetna i sitt tänkande.

 

17717a.  Högmodige lärt sig vara ärelysten.

 

17717b.  Högmodige upphöjer sig själv.

 

17718.  O-barmhärtige bemöttas av o-barmhärtighet.

 

17719.  Elakheten  själv-försvaret varandras vänner.

 

17720.  Själv-försvaret elakheten bundsförvanter. 

 

17721.  Godheten  godhetens källa.

 

17722.  Snällheten snällhetens källa.

 

17723.  Meningslösheten tomheten leder

människor in i ondskans träldom.

 

17724.  Tiden i godheten bättre än tiden i elakheten.

 

17725a.  Tiden  i saktmodet bättre än tiden 

i ilskenheten.

 

17725b.  Tiden i förtalets tunga sämre än tiden

i kärlekens tunga.

 

17725c.  Tiden i världen bjuder på förvirring

och oro.

 

17726.  Tiden i världen tiden i fåfängas tomhet.

 

17727.  Världens ondska  tidens tomhet.

 

17728a.  Tidens tomhet undervärderar

livets värde.

 

17728b.  Livets värde ser människan till vem hon är.

 

17729.  Tomhetens prat  tomma orden rider på

nedstämdheten  hopplösheten.

 

17730.  Fåfängan  dumdristig  dödlig.

 

17731.  Förgängelsen dumdristig dödlig.

 

17732a.  Hatet rider på rädslan.

 

17732b.  Föraktet rider på rädslan.

 

17733.  Modlösheten nedstämdheten rider på

arbetslösheten  sysslolösheten.

 

17734.  Nedstämdheten modlöshetens gissel

vän med dödligheten.

 

17735.  O-sämjan  o-vänskapen rider på

penningbegäret.

 

17736.  Vara öppenhjärtlig mild ödmjuk

nyttigt motstånd mot ondskan.

 

17737.  Sorgsenheten nedstämdheten

ondskans drängar.

 

17738.  Onskans drängar  förtalet skvalleriet.

 

17739.  O-tåligheten vredes-utbrottet

varandras vänner.

 

17740.  Hatet trätlystenheten  utför ondskans vilja.

 

17741.  Hopplösheten rastlösheten utför

ondskans vilja.

 

17742.  Livet i uthålligt tålamod  bättre än livet

i o-tålighetens gissel.

 

17743a.  O-tålighetens gissel  smärtsamt skadligt.

 

17743b.  O-kunningheten om o-tålighetens gissel:

bedrar människor in i gisslet.

 

17743c.  O-tålighetens gissel: vad ger det till Livet.

 

17744.  O-kunnigheten bedrar människor från'

sanningen.

 

17745a.  Vägra lyda argsintheten  istället lyda saktmodet.

 

17745b.  Argsintheten förloraren sakmodet segraren.

 

17745c.  Saktmodet livgivande  argsintheten

dödens vän.

 

17746.  Uthålligheten innehåller livets sötma

inre tröst.

 

17747.  Världen förvirrad eländig sämre än

godheten barmhärtigheten.


17748.  Livet i godheten barmhärtigheten vad

världen i dag Behöver.

 

17749a.  Barmhärtighetens källa friskhetens källa.

 

17749b.  Barmhärtighetens källa  källan vilket

ger nytt mod kärlek glädje.

 

17750.  Ödmjuke ödmjukhetens vän för Livet.

 

17751.  Tänk få vara ödmjukhetens vän.

 

17752.  Tänk få leva i gemenskap med ödmjukheten.

 

17753.  Tänk få vara mild  ödmjuk klok i sitt beteende.

 

17754.  Kärleken ömheten anfallsvapen mot hatet 

föraktet.

 

17755.  Ödmjukhetens liv vara den lydig 

visa o-lydnad mot högmodet.

 

17756.  Mänsklig frihet  högmodets slav.

 

17757.  Elaka tungor  övermodets slav.

 

17758.  Milde äger livets erfarenhet lärdom

av mildheten.

 

17759.  Mildheten  inte ärelysten egenkär

visar ingen avundsjuka.

 

17760.  Ilskne går i ilskenhetens fotspår ärar

upphöjer ilskenheten.

 

17761a.  Milde lever under mildheens milda ok.

 

17761b.  Ödmjuke lever under ödmjukhetens

milda ok.

 

17761c.  Högmodige lever under högmodets

tunga gissel-ok. 

 

17762.  Misstänksamheten  avundsjukan

     livets bedragare och lögnare.

 

17763.  Avundsjukan misstänksamheten 

  Dödens vänner.

 

17764a.  Misstänksamheten  o-kunning urskilja

mellan sanningen och lögnen.

 

17764b.  Misstänksamheten lögnens medhjälpare.

 

17764c.  Misstänksamheten vad ger det till Livet.

 

17765.  Misstänksamheten skapar förvirring o-sämja.

 

17766.  Misstänksamheten livets bedragare

lever i en fantasi-värld av lögner.

 

17767.  Misstänksamheten rider rädslan.

 

17768.  Misstänksamheten rider på lögnen.

 

17769.  Tårarnas vilja  Viljans tårar  hjärtats ödmjukhet.

 

17770.  Högmodet döden bundsförvanter.

 

17771.  Döden  högmodet leder mänskligheten

till dödligheten.

 

17772.  Ödmjukheten livet  bundsförvanter.

 

17773.  Livet ödmjukheten  leder mänskligheten

till o-dödligheten.

 

17774a.  Ondskan hatar  hatisk.

 

17774b.  Ondskan föraktar föraktfull.

 

17775.  Ondskan livets förgörare. 

 

17776.  Ondskan o-önskar livets värde.

 

17777.  Ondskan o-välkommen till livets värde.

 

17778.  Ondskan tillhör dödligheten.

 

17779.  Ondskan undervärderar livets värde.

 

17780a.  Högmodet bedrägligt i sitt beteende.

 

17780b.  Högmodet bedrar människan med 

sina falska lögner.

 

17780c. Dödligheten rider på högmodet.

 

17781.  Högmodet leder själen in i dödligheten.

 

17782.  Själviskheten dör i högmodets dödlighet.

 

17783a.  Tålige saktmodige personen  lever

lyckligt liv.


17783b.  Saktmodige  tålige  lever livet i 

tålamodets rikedomar och saktmodets.

 

17784.  Girigheten  o-barmhärtig  givmilde barmhärtig i sitt beteende.

 

17785.  Barmhärtigheten  givmild  uppmuntrande

i vad den gör.

 

17786.  O-barmhärtigheten girig tänker bara på

sig själv  egoismens tjänare  självisk i vad den gör.

 

17787a.  Ondskan har inte fått makt över visheten.

 

17787b.  Ondskan fått makt över dumdristgheten.

 

17787c.  Ondskan fått makt över o-klohetens

dårskap.

 

17788a.  Ödmjukheten tömmer ödmjuke 

på allt högmod.

 

17788b.  Man kan inte tjäna två Herrar antingen 

tjänar man ödmjukheten eller högmodet.

 

17789.  Ödmjuke låter ödmjukheten vara vinnaren.

 

17790.  Ödmjuke låter högmodet vara livets förlorare.

 

17791.  Ödmjuke väljer ödmjukheten vara segraren över övermodet.

 

17792.  Ilskenheten saktmodets förföljare.

 

17793.  Häftighetens saktmodets förföljare.

 

17794.  Lögnens villfarelse förvirrar folket.

 

17795.  Vara godhetens tjänare  vara fridens vän.

 

17796.  Vara fridens vän  sämre vara o-fridens vän.

 

17797.  Barmhärtigheten barmhärtiges försvarare

beskyddare mot o-barmhärtigheten.

 

17798.  Ondskans dödlighet:  Livets fåfänga.

 

17799.  Ondskans dödlighet: Livets förblindelse till

äregirigheten  ärelystenheten. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 179.

 

17900.  Lögnen säger skulle sanningen har sagt.

 

17901.  Lögnen ifrgasätter sanningen.

 

17902.  Lögnen betvivlar lögnen vad den säger.

 

17903.  Tvivlet motsäger sanningen.

 

17904.  Sanningen lögnen  motsäger varandra.

 

17905.  Lögnen sanningen vandrar sida vid sida.

 

17906.  Tänk få äga fastheten tryggheten 

våra tankar i tanke-världen.

 

17907.  Fasta trygga tankar i tanke-världen:

vilket inte påverkas av ondskan.

 

17908a.  Tänk få vara sanningens försvarare

lever för rättvisan o-rättvisans fiende.

 

17908b.  Tänk få vara vara vishetens försvarare 

låter sig inte påverkas av dårskapen där den råder.

 

17908c.  Leva som tålamodets försvarare 

låter sig  påverkas av sanningen.

 

17909.  Återhållsamheten bärs av sanningens Ord.

 

17910.  Sanningen vägvisaren för de vilseledda

förvirrade av falskheten lögnen.

 

17911.  Lögnen  falskheten  vad ger det  till Livet.

 

17912.  Falskheten lögnen skapar o-intressant liv.

 

17913.  Lögnen falskheten  o-intressanta.

 

17914a.  Sanningen inte älskad av lögnen.

 

17914b.  Sanningen o-önskad av falskheten.

 

17914c.  Sanningen inte önskvärd av lögnen. 

 

17915.  Högmodiges förtvivlan oro förvirring

vad ger det till livet.

    Sämre än ödmjukes sinnesro  sinnesfrid.

 

17916.  Övermodets skräck och fasa 

livets olycka fördärv.

 

17917a.  Lögnen o-verklig  fantasifull.

 

17917b.  Lögnen sjuklig i vad den gör och säger.

 

17917c.  Lögnen sjuk för att vara sann.

 

19718a.  O-tron lägger sitt tvivel på sanningen.

 

17918b.  O-tron styrs av sitt tvivel.

 

17918c.  Tvivlet rider på o-otron.

 

17919.  I o-trons hjärta lever tvivlet.

 

17920.  Otrons hjärta sinne vän med tvivlet.

 

17921.  O-trons hjärta tvivlet varandras vänner.

 

17922.  Tvivlet o-trons hjärtat bundsförvanter.

 

17923a.  Kärleken bränner bort  all svek

i kärlekens renande eld.

 

17923b.  Kärleken bränner bort  allt förtal

i kärleken renande eld.

 

17923c.  Kärleken bränner bort allt svalleri

i kärlekens renande eld.

 

17924a.  Vise o-förgänglige: söker sitt liv

till o-förgängligheten.

 

17924b.  Kloke insiktsfulle:  söker sitt liv

till o-förgängligheten.

 

17925.  Äre girigheten+lystenheten  vad ger det till

livets värde.

 

17926.  Ärelystenhetens fåfänga  värdesätter

inte Livet.

 

17927a.  Äre-girigheten undervärderar

livets mening.

 

17927b.  Ärelystenheten tillhör livets fåfänglighet.

 

17928.  Sanningen låter sig inte gäckas sig

det som sås i lögn skördas i lögn.

 

17929.  Det som sås av lögnaktig tunga 

skördas av den.

 

17930.  Tänk få äga sinnesrons  sinnesfridens

tankar i en värld av daglig oro och förvirring.

 

17931.  Människans känslo-spel  ingen daglig problem-lösare.

 

17932.  Människans känslo-spel  ingen lösning på

livets olika bekymmer oro förtvivlan.

 

17933.  Känslo-spelet  kortsiktig prövas den

     håller inte i livets alla prövningar.

 

17934a.  Lögnaren fler-ordig i uttalde Orden.

 

17934b.  Sanningen få-ordig ger istället inre

glädje och sinnesro.

 

17935.  Rädslans tankar   Ondskans tankar.

 

17936.  Lögnaktiga tankar  Ondskans tankar.

 

17937.  Orons för-virrande tankar Ondskans tankar.

 

17938.  Ondskans tankar  godhetens tankar

har ingenting göra med varandra.


17939.  Tänk få vända sig från det onda

söka det goda.

 

17940.  Onda livet  sämre än livet i goda Livet.

 

17941.  Livet i godheten  livet i ondskan

har ingenting göra med varandras liv.

 

17942a.  Två tyngda ord  väger tyngre än

fyra lätta sagda ord.

 

17942b.  Kort samtal vara bättre än långt samtal.

 

17942c.  Kort samtal med få ord  väger tyngre

än flera ords lätthet.

 

17943.  Få uttalade ord vara likt givande ord.

 

17944a.  Sanningen likt eldig här av glödhet

eld  förtär all lögn.

 

17944b.  Förtärd lögn  död lögn  o-verksam lögn.

 

17944c.  Förtärd avundsjuka död avundsjuka

död och o-verksam.

 

17945.  Verksam lögn talar ord av lögn.

 

17946a.  Sanningen likt förtärande prärier-eldens

brinnande hetta  vilket låter o-renhetens lögner

       förtäras av sanningens renhets glödande eld.

 

17946b.  Tänk få leva livet i renhetens 

varaktiga liv.

 

17946c.  Renheten kärleken  värmer varandra.

 

17947.  Hur skulle livet vara värt leva utan dem.'

 

17948.  Sanningen dödlig för lögnen.

 

17949.  Sanningen dödliga giftet för lögnen.

 

17950.  Sanningen  förgiftar lögnens listiga planer.

 

17951.  Ilskna människor  dåraktiga männniskor.

 

17952.  Själviska människor dåraktiga människor.

 

17953.  O-tåliga människor dåraktiga människor.

 

17954.  Tåliga människor  visa kloka människor.

 

17955.  O-själviska människor  visa kloka människor.

 

17956.  Bittra tankar   Bittra människor:

skadar samhället.

 

17957a.  Kärleksfulla tankar kärleksfulla

människor  samhällets läkedom.

 

17957b.  Kärleksfulla människor  kärleksfulla  tankar  lösningen på samhällets problem.

 

17958.  Troheten  tacksamheten ser människans

förstår människovärdet.

 

17959.  Tacksamheten troheten fyller människans

inre behov känner sig älskad.

 

17960.  Föraktad hånad människan känner livet

hopplöst och uppgivet.

 

17961.  Tilltala en person  vid namn visa acceptera

hennes personlighet: vilket uppskattas.

 

17962.  Förlåt  Tack  Får jag: Orden som är ödmjuka.

 

17963.  Ödmjuke visar sitt mod  förtröstan kärlek

till ödmjukheten.

 

17964.  Saktmodige visar sin förtöstan trohet

kärlek till saktmodet.

 

17965.  Inte tillåta känslolivet styras av

väder och vind.

 

17966.  Mänskligt känslo-spel tillåter sig styras

av väder och vind.

 

17967.  Tänk inte låta sig styras av väder och vindens liv.

 

17968.  Inte låta sig bli kontrollerad av livets

yttre beteende.

 

17969.  Den tålmodige full av insikt.

 

17970.  Hetsige ökar sin dårskap.

 

17971.  Ilskne ökar sin dumdristighet.

 

17972a.   Dåren låter visa sin vrede.

 

17972b.  Dåren låter sin elakhet visa sig.

 

17972c.  Dumdristige låter visa sin o-barmhärtighet.

 

17973.  Hetlevrad människa vållar gräl.

 

17974.  Ilskna personer vllar trätor.

 

17975.  Häftiga människor vållar ordstrider.

 

17976.  Tålmodige stillar trätan.

 

17977.  Vara trätgirig vara kivaktig o-intressant liv.

 

17978.  Vara ordstridig  vara tvistande i orden

o-intressant för Livet.

 

17979.  Träta på sin nästa  skälla på sin nästa

ärar ilskenheten.

 

17980.  Vara stridslysten i orden

vara tjatande i orden.

 

17981.  Vara trätgirig  vara lättretad ärar häftigheten.

 

17982.  Trätgirigheten lättretandet rider på 

häftigheten.

 

17983.  Stridslystenheten  ordstridigheten

rider på ilskenheten.

 

17984.  Stridigheter tvistigheter konflikter

rider på högmodet.

 

17985.  Konflikter stridigheter nationell undergång.

 

17986.  Tvistigheter oroligheter nationell undergång.

 

17987.  Oenigheter stridigheter rider på stoltheten.

 

17988.  Fiendeskapet osämjan rider på övermodet.

   

17989-  Politiska motsättningar nationell undergång.

 

17990.  Kivet splittringen skapar kaotiskt samhälle.

 

17991.  Krigiskheten o-sämjan främmande för

förlåtelsens möjligheter.

 

17992.  Förlåtelsens möjligheter finns för

ödmjuka hjärtat.

 

17993.  Ödmjukt hjärta främmande  för o-tåligheten.

 

17994.  Vara på-stridig använda orden på felaktigt sätt: ärar stoltheten.

 

17995.  Vara fientlig använda orden tankarna

på felaktigt: sårar människors hjärtan.

 

17996.  Vara stridsduglig  vara krigsduglig 

låta hatet föraktet råda.

 

17997.  I stridsdugligheten krigsdugligheten 

råder ingen förståelse förlåtelse.

 

17998.  Där förlåtelsen  förståelsen råder

     saknas stridigheten avundsjukan.

 

17999a.  Där mot-strigheten motsägandet råder

saknas förtroendet förståelsen.

 

17999b. Förståelsen  förlåtelsen eviga bundsförvanter.

 

17999c.  Där barmhärtigheten råder 

råder förlåtelsen och förtroendet.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

PSALTAREN.  PSALM. 26:1-12.

 

EN OSKYLDIG MANS BÖN.

 

Psalm.  26:1.

 

1.  Av David.

#Herre, skaffa mig rätt, ty oförvitligt har jag levat.

   På Herren förtröstar jag utan att vackla#.

 

Ger mig rätt i vad jag gör.

      Eftersom jag lever syndfritt liv.

Låter inte otron får vara min Herre, låter istället

     mitt hjärta förtrösta på dig.

 

Psalm. 26:2.

 

2.  #Granska mig, Herre, och pröva mig,

rannsaka hjärta och njurar!#.

 

Utrannsaka mitt hjärtat och njurar.

      Pröva min tro.

 

Psalm. 26:3.

 

3.  #Jag har din godhet för ögonen, och jag lever

i din sanning#.

 

Låter din godheten vara inför mina ögon.

         Lever mitt liv i sanningen.

 

Psalm. 26:4.

 

4.  #Jag sitter aldrig i lag med lögnare och sluter

mig inte till hycklarna#.

 

Umgås inte med lögnare.

        Har ingen gemenskap med sken-heliga

    människor.

 

Psalm. 26:5.

 

5.  #Jag hatar de ondas skara och sitter inte

i lag med gudlösa män#.

 

Hatar de ondsintas gemenskap.

      Sitter inte tillsammans med gudsförnekare.

 

Psalm. 26:6.

 

6.  #Jag sköljer i oskuld mina händer och går

runt ditt altare, Herre#.

 

Renar mina händer i syndfriheten.

       Lever i närhet av ditt altare, Herre.

 

Psalm. 26:7.

 

7.  #Jag låter tacksägelsen ljuda och vittnar om

alla dina under#.

 

Låter tacksamheten visa sig i mitt  hjärtats lov.

      Vittnar frimodigt om alla dina under.

       

Psalm. 26:8.

 

8.  #Herre, jag älskar din boning, den plats där din

härlighet bor#.

 

Jag älskar din boning.

      Där din härlighet bor.

 

Psalm. 26:9.

 

9.  #Ryck inte bort mig med syndarna, ge mig

inte en mördares död#.

 

Låt mig inte få dö likt mördaren.

 

Psalm. 26:10.

 

10.  #De är redo till lömska brott och har handen

full av mutor#.

 

De gudlösa utför listiga brott.

        Deras hand full av mutor.

 

Psalm. 26:11.

 

11.  #Men jag lever oförvitligt.

    Befria mig, var barmhärtig!#.

 

Lever fläckfritt liv.

       Visa mig din barmhärtighet: befria mig.

 

Psalm. 26:12.

 

12.  #Jag står på säker mark.

   I tempelskaran prisar jag Herren#. 

 

I dig, Herre, finns tryggheten.

      Jag prisar Herrens namn  i tempelskaran. 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se