Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

PSALTAREN.  PSALM. 27:1-14.

 

GEMENSKAP MED HERREN.

 

Psalm. 27:1.

 

1.  #Av David.

Herren är mitt ljus och min räddning, vem skulle

   jag frukta?

Herren är ett värn för mitt liv, vem skulle 

    jag bäva för?#.

 

Herren är ljuset i mitt liv.

     Livets räddning.

När jag älskar det godhetens Herre: rädslan

     förloraren.

Herren mitt livs beskyddare mot fiender.

     För vem skulle jag visa rädsla för? 

 

Psalm. 27:2.

 

2.  #När de onda kommer emot mig för att slita

mig i stycken, mina motståndare och fiender,

     då skall de själva snava och falla#.

 

När de ondsinta anfaller mig, för att förgöra mig

       mina motståndare fiender  vilka faller i

sina egna utlagda fällor.

 

Psalm. 27:3.

 

3.  #Om en krigshär hotar mig känner jag ingen

fruktan, om kriget kommer är jag ändå trygg#.

 

Skulle krigshärar hotar mig, kan jag vara fri

    från dem.

Kommer krigets anfall mot mig ända kan

     leva i trygghet. 

 

Psalm. 27:4.

 

4.  #Ett enda ber jag om Herren om, detta begär

jag, att få vara i Herrens hus varje dag i mitt liv

       för att se Herrens ljuvlighet och söka

svar i hans tempel#.

 

Beder i min bön: få tillbringa min tid i Herrens hus.

      Dagligen i mitt liv.

Se Herrens ljuvlighet.

      

Psalm. 27:5.

 

5.  #Ty han gömmer mig i sin hydda på olyckans

dag, han gömmer mig i sitt tält, han räddar

       mig uppe på klippan#.

 

Herren min beskyddare, i sin hydda.

         På olyckans dag.

Gömmer mig i sitt tält.

       Min räddare uppe på klippan.

Mot mina motståndare och fiender.

 

Psalm. 27:6.  

 

6.  #Nu kan jag triumfera över fienderna omkring

mig, jag vill offra i hans tält offra med segerjubel.

         Jag vill sjunga och spela till Herrens ära#.

 

Jag triumferar segrande över mina fiender.

      I tacksamhet vill offra i hans tält

tacksägelsens offer med segerjubel.

      Sjunger och spelar till Herrens ära.

 

Psalm. 27:7.

 

7.  #Hör, Herre, när jag ropar, visa mig nåd

och svara mig#.

 

Herre, hör mitt bönerop.

    Visa för mig din nåd.

Besvara mina böner.

 

Psalm. 27:8.

 

8.  #Sök Herren, manar mitt hjärta.

  Dig, o Herre, söker jag#.

 

Mitt hjärtats maning; söker Herren av hela mitt

      hjärta  min själ och förstånd.

Du, den ende sanne Guden, söker jag.

 

Psalm. 27:9.

 

9.  #Dölj inte ditt ansikte för mig, visa inte

bort din tjänare i vrede, du som varit min hjälpare#.

 

Du varit min hjälpare.

        Visa ditt ansikte för mig.

Låt inte vrede visa bort mig.  

 

Psalm. 27:10.

 

10.  #Om min far och min mor överger mig skall

Herren ta sig an mig#.

 

Om mina föräldrar överger mig.

       Visar Herren sin barmhärtighet.

 

Psalm. 27:11.

 

11.  #Visa mig, Herre, din väg!

   Led mig på en jämn stig, jag omges av fiender#.

 

Lyssna på min bön: Herre, visa mig, din viljas väg!

        Led mina fotsteg på trygg mark.

Mitt liv omges av fiender. 

 

Psalm. 27:12.

 

12.  #Låt inte mina ovänner sluka mig.

   Menedare träder fram, vittnen i våldets tjänst#.

 

Tillåt inte mina o-vänner förgöra mig.

        Falska vittnen träder inför mig.

Vittnen: våldets tjänare.

 

Psalm. 27:13.

 

13.  #Men jag är viss om att möta Herrens godhet

här i de levandes land#.

 

Jag är övertygad om möta Herrens godhet.

      Hans godhet vilket finns i de levandets land.

 

Psalm. 27:14.

 

14.  #Hoppas på Herren!  

  Var stark, fatta mod och hoppas på Herren!#.

 

Äga sin tilltro till Herren!

         Vara stark  i honom.

Vara frimodig.

      ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

PSALTAREN.  PSALM. 28:1-9.

 

BÖN OM BESKYDD.

 

Psalm. 28:1.

 

1.  #Av David.

Till dig, Herre, ropar jag.

      Min klippa var inte stum!

Svara mig inte med tystnad, då blir jag lik dem

     som lagts i graven#.

 

I mitt bönerop ropar till dig, min Herre.

       Herre, min klippa.

Tala till mig.

        Besvara mina böner, med dina ord.

Låter du din tystnad råda, blir jag lagd i gravens

     mörker.

 

Psalm. 28:2.

 

2.  #Hör hur jag bönfaller dig, hur jag ropar till

om hjälp och sträcker mina händer mot ditt

      tempel, mot det allra heligaste#.

 

Lyssna på mina böner.

       Ropar i nöd om din hjälp.

Stäcker ödmjukt mina händer mot ditt

      heliga tempel.

Det allra heligaste.

 

Psalm. 28:3.

 

3.  #Släpa inte bort mig med gudlösa och ogärningsmän.

      De säger sig vilja väl men har ont i sinnet#.

 

Tillåt  inte gudlösa röva bort mitt liv.

     Bli o-gärniningsmännens byte.

De talar med tvetydig tunga: men har ett

     ondsint sinne.

 

Psalm. 28:4.

 

4.  #Löna dem för vad de gjort, för deras onda dåd!

Löna dem för deras handlingar, låt deras 

       gärningar drabba dem#.

 

Belöna dem efter deras gudlösa gärningar.

       Efter deras ondsint illdåd!

 

Psalm. 28:5.

 

5.  #De ger inte akt på Herrens verk, på allt 

vad han har gjort.

     Han skall riva ner dem, inte bygga upp dem#.

 

Respekterar inte Herrens verk.

     Skapelsens Herre.

Han skall förgöra de gudlösas händers verk.

        

Psalm. 28:6.


6.  #Lovad vare Herren, ty han har hört min bön#.

 

Lovar Herren i tacksamhet.

       Han börhör mig.

 

Psalm. 28:7.

 

7.  #Herren är min styrka, min sköld, på honom

förtröstar jag.

      Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar honom#.

 

Herren styrkan i mitt liv.

      Min försvarare och beskyddare.

På honom förtröstar jag.

      Han min hjälpare i nöden.

Mitt hjärta jublar.

      Hela min varelse visar honom min tacksamhet.

 

Psalm. 28:8.


 8.  #Herren är sitt folks styrka, sin smordes

tillflykt och räddning#.

 

Herren sitt folks styrka.

       Sin smordes tillflykt räddning.

 

Psalm. 28:9.

 

9.  #Rädda ditt folk och välsigna din egendom.

   Var deras herde, bär dem för evigt#.

 

 

 

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

PSALTAREN.  PSALM.  31:1-25.

 

RÄDDNING UNDAN FÖRFÖLJARE.

 

Psalm. 31:1.

 

1.  #För körledaren.

   En psalm av David.

 

Psalm. 31:2.

 

2.  #Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, svik mig

   aldrig!

Du som är trofast, rädda mig#.

 

Tar min tillflykt till dig: min räddning från

    mina fienders förföljelse. 

Herre, överger mig inte.

      Låt din trofasthet vara mig till räddning. 

 

Psalm. 31:3.

 

3.  #Lyssna på mig, skynda till min hjälp.

Var min klippa dit jag kan fly borgen där jag

      finner räddning#.

 

Lyssna på mina böners rop om hjälp.

         Du, min fasta klippa.

I dig, finner min själ sin försvarsborg mot mina 

       förföljare mot sanningen.

  

Psalm. 31:4.

 

4.  #Ja, du är min klippa och min borg.

Du skall leda och styra mig, ditt namn till ära#.

 

Du, min trygga klippa.  Min själs trygga fäste.

     Styr och led mig i ditt beskydd.

Ödmjukt förtröstar på dig: ditt heliga namn

      till all ära. 

 

Psalm. 31:5.

 

5.  #Du skall lösa mig ur snaran de gillrat,

du är min tillflykt#.

 

Din trofasthet befriar från mina förföljares

      utlagda snaror.

I sin gudlöshet faller de själva i sina egna

       utlagda snaror. 

 

Psalm. 31:6.

 

6.  #Jag överlämnar mig i dina händer.

    Du befriar mig, Herre, du sanne Gud#.

 

Överlämnar mig i dina barmhärtiga händer.

         I min ödmjukhet ser du mitt hjärtats förkrosselse: du sanne Gud beriar mig  från mina

       förföljare.

 

Psalm. 31:7.

 

7.  #Du hatar dem som dyrkar gudar, men  jag

litar på Herren#.

 

Visar din vrede: mot avguderiet.   

         Istället valt dig min Gud.

 

Psalm. 31:8.

 

8.  #Jag vill jubla av glädje över din  godhet,

du som såg mitt elände och tog dig an mig

      när jag led#.

 

Över din godhet: visar mitt hjärta sitt jubelrop.

        Du såg mitt fördärvliga liv av olyckor.

Såg mitt lidande i förföljarnas hat  förakt mot mig.

           

Psalm. 31:9.

 

9.  #Du gav mig inte i fiendens våld, du förde

mig ut i frihet#.

 

Din godhet förde mitt betryckta liv ut i frihet.

          

Psalm. 31:10.

 

10.  #Förbarma dig, Herre, jag är i nöd, mina ögon

är skumma av sorgen, jag är matt till kropp

      och själ#. 

 

Behöver ditt förbarmande Herre.

       Lever i nöd av mina förföljare.

Förföljarna gjort  mina ögon tårfyllda av sorg.

        Vilket gjort mina kroppslemmar och

min själ kraftlös.

 

Psalm. 31:11.

 

11.  #Mitt liv rinner bort i ängslan och mina år

i suckan.

      I nöden sviker mig kraften och benen murknar

i min kropp#.

 

I orolig ängslan berövas mitt liv.

       Mina år försvinner i klagorop.

Mitt liv blir kraftlöst i nöden.

          Benen i min kropp multnar bort.

 

Psalm. 31:12.

 

12.  #För alla mina fienders skull.

Jag blir hånad, jag är en börda för mina grannar,

      en skräck för mina vänner, de som ser

mig på gatan viker undan#.

 

Mina fiender hånar mig.

        Blivit till börda för mina grannar.

Mitt liv sprider skräck bland mina vänner.

      Ser de mig, undviker de mig. 

 

Psalm. 31:13.

 

13.  #Jag är bortglömd som en död, jag är som ett

krossat kärl#.

 

Inför mina grannar och vänner: bortglömd

    likt dödens människa.

Mitt liv liknas inför dem likt ett krossat kärl.  

 

Psalm. 31:14.

 

14.  #Jag hör folkhopen viska.

Skräck från alla håll ----- de gaddar sig samman

      och smider planer mot mitt liv#.

 

Hör folkens viskande ord om mig.

          Bli skräckslagen av mina fiender vilka

förföljer mig.

       Sammansvärjer sig mot mig.

Smider ondsinta planer: vill förgöra mig.

 

Psalm. 31:15.

 

15.  #Men jag förtröstar på på dig, Herre, jag säger:

    Du är min Gud#.

 

I min förföjelse från mina fienders onda uppsåt

      förströstar helt på ditt beskydd.

Jag säger: du är min Gud.

 

Psalm. 31:16.

 

16.  #I hand ligger mina dagar, rädda mig ur

mina fienders hand, från dem som förföljde mig#.

 

Mina livsdagar vilar i dina trygga Faders hand.

      Rädda mitt liv från mina fienders listiga hand.

Låt inte mitt liv, falla i mina förföljares händer.

 

Psalm. 31:17.

 

17.  #Låt ansikte lysa över mig, hjälp din tjänare

i din godhet!#.

 

Låt ditt härlighets ansikte belysa mitt liv.

      Var din tjänare till hjälp i din godhet.

 

Psalm. 31:18.

 

18.  #Herre, svik mig inte när jag ropar.

   Låt de gudlösa stå med skam och tystna i döden#.

 

I mitt bönerop, var mig trogen.

      Låt gudlösa människor bli skamfyllda

dödens människor.

 

Psalm. 31:19.

 

19.  #Låt de läppar som ljuger förstummas,

deras fräcka tal mot den rättfärdige i högmod

     och förakt#.

 

Låt lögnens läppar tystna.

       Deras fräckas ordstal tystas.

I högmodigt förakt, talas mot den o-straffliges liv.

 

Psalm. 31:20.

 

20.  #Stor är din godhet, som du sparat åt dina

trogna och som du ger i allas åsyn åt dem

      som tar sin tillflykt till dig#.

 

Tacksam för din godhets storhet.

        Vilka du sparat åt dina trogna efterföljare.

Vilket du ger till de som älskar tar sin tillflykt

       till dig.

 

Psalm. 31:21.

 

21.  #Då håller dem gömda hos dig undan människors ränker, du bevarar dem i ditt hägn

      undan elaka tungor#.

 

De renhjärtliga bevara du i din närhet.

       Undan för människors listiga planer mot mig.

Blir beskyddade i sin tillflykt till dig undan

       elaka tungors tal.

 

Psalm. 31:22.

 

22.  #Lovad vare Herren, ty han var förunderligt

god mot mig i nödens tid#.

 

Lovat vare ditt namn, Herre.

        I min nöds tid visade din godhet mot mig.

 

Psalm. 31:23.

 

23.  #Jag greps av oro och sade:

Jag är bortstött från dig.

      Men du hörde hur jag bönföll dig, hur jag

ropade till dig om hjälp#.

 

Greps av oro och ängslan sade:

        Är övergiven från dig.

Mitt bönerop, hördes av dig.

     Ropade till dig i min nöd av hjälp. 

 

Psalm. 31:24.

 

24.  #Älska Herren, ni hans trogna!

    Herren bevarar de trofasta, men de förmätna

straffar han strängt#.

 

Dina trogna tjänare, älskar dig, Herre.

          Han bevarar de trofasta inför honom.

Högmodiga människor, bestraffas för sitt övermod.

 

Psalm. 31:25.

 

25.  #Var starka, fatta mod, alla de som

hoppas på Herren!#.  

 

Var starka i Herren.

        Var frimodiga i tron.

Lev så förtrösta på Herren.               

         

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

PSALTAREN.  PSALM. 29:1-11.

 

HERRENS ÄRA OCH MAKT.

 

Psalm. 29:1.

 

1.  #En psalm av David.

Ära Herren, ni gudasöner, ära Herrens majestät#.

 

Låt er ära Herren, ni guda-söner.

      Ge äran till Herrens majestät.

 

Psalm. 29:2.

 

2.  #Ära Herrens höga namn, fall ner inför Herren

i helg skrud#.

 

Ära Herrens namn.

        Visa er ödmjukhet inför Herren i helig klädnad.

 

Psalm. 29:3.

 

3.  #Herrens röst över vattnen!

   Ärans Gud dundrar, Herren hörs över de

stora vattnen#.

 

Herrens röst hörs över vattnen!

      Ärans Gud dundrar.

Herrens hörs över de stora haven.

 

Psalm. 29:4.

 

4.  #Herrens röst i sin kraft, 

Herrens röst i sin prakt#.

 

Herren röst visar kraftfulla styrka.

      Herrens röst praktfull i sitt tal.

 

Psalm. 29:5.

 

5.  #Herrens röst knäcker cedrarna, Herren

knäcker Libanons cedrar#.

 

Herrens kraftfulla röst knäcker sönder cedrars 

     trästammar: Libanons cedrar.


Psalm. 29:6.

 

6.  #Han får Libanon att hoppa som en kalv,

Sirjons berg som en vildoxe#.

 

Libanon liknar hoppande kalv.

      Sirjons berg likt en vildoxes styrka.

 

Psalm. 29:7.

 

7.  #Herrens röst slår blixtar#.

 

Herrens röst likt åskans dunder blixtar.

 

Psalm. 29:8.

 

8.  #Herrens röst får öknen att skälva,

Herren får Kadeshöknen att skälva#.

 

Herrens röst gör öknen skräckslagen.

      Gör Kadesh-öknen skräckslagen.

 

Psalm. 29:9.

 

9.  #Herrens röst skrämmer hindarna att kalva,

lämnar träden nakna.

      Allt i hans tempel ropar:  #Ära!#.

 

Herrens röst skrämmer hindarna till kalvning.

        Lämnar träden nakna.

Äran ropar ut i hans tempel.

 

Psalm. 29:10.

 

10.  #Herren tronar ovan himmelshavet.

Herren tronar som konung för evigt#.

 

Herren tronar ovan himmels-havet.

       Herren siter på sin eviga tron som

konung för evigt.

 

Psalm. 29:11.

 

11.  #Herren ger åt sitt folk.

Herren välsignar sitt folk med fred#.


Herren välsignar sitt folk.

          Välsignar sitt folk med fred.


Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

PSALTAREN.  PSALM. 32:1-11.

 

SYNDABEKÄNNELSE OCH FÖRLÅTELSE.

 

Psalm. 32:1.

 

1.  Av David, en dikt.

Lycklig den vars brott har förlåtits och vars synd

      har plånats ut#.

 

Dikt av David.

    Välsignad vilken fått sin brotts synder förlåtna.

Får syndfritt liv: vars synd blivit försonad.

 

Psalm. 32:2. 

 

2.  #Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren

och vars sinne är utan svek!#.

 

Välsignad den som fått sin syndiga skuldliv

    förlåtet.

Herrens förlåtande sinne: svekfritt.

 

Psalm. 32:3.

 

3.  #Så länge jag teg tynade jag bort.

Jag jämrade mig dagen lång#.

 

När jag inte bekände min synd: mitt liv förgicks

      i syndens makt.

Klagade ropande dagen lång.

 

Psalm. 32:4.

 

4.  #Dag och natt låg din hand tung på mig,

jag blev som en åker i sommarens torka#.

 

Dadligen, varje natt låg din mäktiga hand på mig.

        Liknades vid en upp-plöjd förtorkad åker i

sommarens hetta.

 

Psalm. 32:5.

 

5.  #Då erkände jag min synd för dig, jag dolde

inte min skuld.

      Jag sade: Jag vill bekänna mina brott för Herren.

      Och du förlät min synd och skuld#.

 

I min nöd: bekände min hjärtats synd för dig.

        Ärligt bekände mitt skuldfyllda liv.

Jag sade:

      Jag vill bekänna mina synds överträdelse 

mot dig.

        Du gav mig din förlåtelse för mitt syndfulla liv.

 

Psalm. 32:6.

 

6.  #Därför ber dina trogna till dig i nödens tid.

När de stora vattnen stiger når de inte dem#.

 

Dina trogna: ber till dig i nödens tid.

        Om livets oro ängslan bekymmer likt

stora vattnets styrka omsluter dem.

 

Psalm. 32:7.

 

7.  #Du är min fristad, du bevarar mig för nöden,

du låter jubel över räddningen ljuda omkring

      mig#.

 

Du, Herre, mitt livs fristad.

        Fristaden för livet fritt från mina finders angrep.

       Bevarar för livets nöd.

Låter hjärtats jubel-rop få höras på mina läppar

         över räddningen.

 

Psalm. 32:8.

 

8.  #Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du

skall gå, jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig#.

 

Jag Herren, din Gud, vill ge dig insikten.

       Undervisa dig, i följa rättfärdighetens stig.

Ge dig insiktsfulla  råd.

       Låta min blick följas i dina fotsteg. 

 

Psalm. 32:9.

 

9.  #Var inte som en häst eller mula utan förstånd

----- med tygel och betsel måste de tämjas#.

 

Låt inte ditt liv blir otyglat likt hästens steg.

      Likt Mulans irrande fotsteg: vilka otyglat

saknar förstånd.'

      De tämjas med tygel och munnens betsel. 

 

Psalm. 32:10.

 

10.  #Den gudlöse drabbas av många plågor,

men den som  litar på Herren skall omslutas

       av godhet#.

 

Gödlöses liv: drabbas av livets plågor.

      Den förtröstansfulle på Herren: bli omsluten

av godhetens rikedomar.

 

Psalm. 32:11.

 

11.  #Ni rättfärdiga, gläd er över Herren och jubla!

    Alla rättrådiga, ropa av fröjd!#.  

 

Ni o-straffliga  renhjärtliga, gläd er få tillhöra

      Herren.

Jubla i tacksam få vara hans barn.

     Alla svekfria rätt-sinniga, låt fröjderopet

vara på era läppar. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

PSALTAREN.  PSALM. 35:1-28.

 

OSKYLDIGT ANKLAGAD.

'

Psalm. 35:1.

 

1.  Av David.

Herre, kämpa mot dem som kämpar mot mig!

   Strid mot dem som strider mot mig!#.

 

Herre strid för de som falskt anklagar mig.

     Du rättvise domare låt den få visa sig.

 

Psalm. 35:2.

 

2.  #Tag rustning och sköld, grip in till min hjälp!#.

Säg till mig: Jag är din räddning#. 

 

Låt din rustning mot mina fienders anklagande:

     Får var mitt beskydd och försvar mot  dem.

 

Psalm. 35:3.

 

3.  #Höj spjut och lans mot mina förföljare!#.

 

Mina förföljare: låt din rustning av spjutet 

och lansen besegra dem.

 

Psalm. 35:4.

 

4.  #Skam och vanära må drabba dem som står

efter mitt liv.

    Låt dem som har ont i sinnet mot mig 

vika tillbaka i smälek#.

 

Livets skam-känslor och förnedring drabba dem.

       Vilka vill förgöra mitt liv.

Äger ondsint sinne mot mig.

       Få känna sig besegrade i sin smädelse.

 

Psalm. 35:5.

 

5.  #Låt dem bli som agnar i vinden, när Herrens

ängel driver bort dem#.

 

Låt anklagarnas liv liknas vid lätta agnar 

     för vinden.

 

Psalm. 35:6.

 

6.  #Låt deras väg bli mörk  och hal, när Herrens

ängel förföljer dem#.

 

Deras väg i livet blir förmörkad av deras själviskhet.

 

Psalm. 35:7.

 

7.  #Ty utan skäl lade de ut sitt nät och grävde 

en grop åt mig#.

 

Utan orsak lade de listigt ut i sitt illdåd nät

     inför mina fötter.

Grävde en fallgrop åt mig.

 

Psalm. 35:8.

 

8.  #Låt fördärvet överraska dem, låt nätet

de lagt ut snärja dem själva och låt dem falla

       i gropen de grävt#.

 

Låt deras gärningars elände överraska dem.

        Deras utlagna nät blir dem själva till fall.

 

Psalm. 35:9.

 

9.  #Jag skall jubla över Herren och glädjas

åt hans hjälp#.

 

I jubelrop visar tacksamhet över Herrens hjälp.

 

Psalm. 35:10.

 

10.  #Hela min varelse ropar:

Herre, vem är som du?

       Du räddar den svage från hans överman,

den svage och fattige från plundaren#.

 

Herre, ingen dig lik i barmhärtighet: min hjälpare.

     Räddar den svages liv.

Bli fri från sin överman.

     Räddar den svages och fattiges liv från

plundraren.   

 

Psalm. 35:11.

 

11.  #Falska vittnen träder fram.

Man förhör mig om det jag inte vet#.

 

Falska vittnen med lögnaktigt tal träder fram.

      Förhör mig i mitt o-skyldiga liv.

 

Psalm. 35:12.

 

12.  #Man lönar mig med ont med gott, jag är

övergiven#.

 

O-rättvist anklagar mig.

      Känner mig övergiven.

 

Psalm. 35:13.

 

13.  #När var de sjuka klädde jag mig i säckväv,

jag späkte mig med fastor och bad med

       huvudet sänkt#.

 

När mina fiender vara sjuka: visade mitt medlidande

       gjorde bot och bättring.

Visade min ödmjukhet i bönen med fastor.

 

Psalm. 35:14

 

14.  #Som för en vän, en bror.

Som i sorg efter en mor gick jag svartklädd

      och böjd#.

 

För vännen likt en bror.

       Klädde mig i sorg likt avsaknad efter en moder.

 

Pslam. 35:15.

 

15.  #Men när jag snubblade gladdes de och gick

samman, de gick samman mot mig för att slå,

        och jag anade ingenting.

De rev och klöste utan hejd#.

 

När det gick mig illa, gladde de sig.

     Sammansvärjde sig mot mig.

De misshandlade mig. 

 

Psalm. 35:16.

 

16.  #De hånar mig skamlöst, de visar tänderna

   mot mig#.

 

Hånar mig med sitt hånfulla tal.

        

Psalm. 35:17.

 

17.  #Herre, hur länge skall du se på?

Befria mig från deras grymheter, rädda mitt liv

  från lejonen#. 

 

Herre, hur länge skall du tillåta det?

           Befria mig från deras grymheter.

Rädda mit liv från dem likt rytande lejonets

        beteende.

 

Psalm. 35:18.

'

18.  #Då skall jag tacka dig i tempelskaran,

prisa dig bland allt folket#.

 

Räddar du jag vill tacka din godhet i tempelskaran.

         Lovprisa ditt namn bland allt  folket.

 

Psalm. 35:19.'

 

19.  #Låt inte mina lömska fiender glädjas,

låt inte dem som hatar mig utan grund

       gör försmädliga miner#.

 

Tillåter inte mina fiender fortsätta skada mig.

       Deras hatiskhet får fördärva mig.

Deras smädfyllda ord håna mig.

 

Psalm. 35:20.

 

20.  #Ty deras ord skapat osämja, och mot

de stilla i landet har de svekfulla planer#. 

 

Mina finders ord skapar o-vänskap.

        Mot de stilla  saktmodiga i landet:

planerar de svekfulla planer.

 

Psalm. 35:21.

 

21.  #De öppnar sin breda mun och skrattar hånfullt:

"Vad var det vi sa!"#.

 

Öppnar sina övermodiga tungas läppar.

       Skrattar med hånfullt leende.

Vi hade rätt i vad vi sa.

 

Psalm. 35:22.

 

22.  #Du ser det, Herre, var inte tyst.

Herre, dröj inte långt borta#.

 

Herre, du ser deras illgärningar mot mig.

        Bryt din tystnad låt din vrede visa sig.

 

Psalm. 35:23.

 

23.  #Vakna, res dig, skaffa mig rätt! 

Ta dig an min sak, min Gud, och härskare!#.

 

Var rättvis mot mig.

        Min Gud, visa dig vara härskare.

 

Psalm. 35:24.

 

24.  #Döm mig rättvist, Herre, min Gud.

Låt dem inte få glädjas#.

 

Döm mig rättvist efter din rättfärdighet, Herre.

       Låt mina fiender bli besegrade.

 

Psalm. 35:25.

 

25.  #Låt dem inte få tänka:

"Ha!  Det blev som vi alla", inte få säga:

     "Vi slukade honom".

 

Låt deras tänker bli till intet.

      I sitt övermod säger: Ha!

Vi besegrade honom.

 

Psalm. 35:26.

 

26.  #Skam och smälek må drabba alla 

som gläds åt min olycka.

      Klä dem i skam och nesa, de som 

triumferar över mig#.

 

Låt skammen smäleken drabba dem.

       Vilka önskar mit livets olycka.

 

Psalm. 35:27.

 

27.  #Men låt dem som unnar mig min rätt

få jubla och glädja sig, låt dem ständigt säga.

      "Herren är stor, han unnar sin tjänare välgång#.

 

Låt dem som vill uppmuntra mig: få höja

     jubel och glädjerop.

Herren vår Gud, storheten, ger sin tjänare

     livets välgång.

 

Psalm. 35:28.

 

28.  #Jag skall vittna om din trofasthet och prisa

dig dagen lång#. 

 

Vill vittna om din trofasthet.

      Lovprisa dig dagen lång.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

ORD FÖR DAGEN.  OKTOBER. MÅNAD. 2019.

 

Första dagen.

 

Ödmjuke låter ödmjukheten vara livets vinnare.

 

Andra dagen.

 

Ödmjuke låter högmodet vara livets förlorare.

 

Tredje dagen.

 

Ödmjuke väljer ödmjukheten vara segrare 

över övermodet  stoltheten.


Fjärde dagen.

 

Ilskenheten saktmodets förföljare  fiende.

 

Häftigheten saktmodets förföljare fiende.

 

Femte dagen.

 

Lögnens villfarelse förvirrar folket.

 

Sjätte dagen.

 

Vara godhetens tjänare  vara fridens vän.

 

Sjunde dagen.

 

Vara fridens vän sämre vara o-fridens vän.

 

Åttonde dagen.

 

Barmhärtigheten barmhärtiges försvarare

    beskyddare mot o-barmhärtigheten.

 

Nionde dagen. 

 

Ondskans dödlighet: Livets fåfänga.

 

Tionde dagen.

 

Ondskans dödlighet: Livets förblindelse till

     ärelystenheten  äregirigheten.

 

Elfte dagen.

 

Makt-lystenheten  livets fåfänga.

 

Tolfte dagen.

 

Dagdrömmeriet  livets fåfänga.

 

Trettionde dagen.

 

Dagdrömmeriet  vad ger det till Livets värde.

 

Fjortonde dagen.

 

Känslo-lösheten  livets fåfänga.

 

Femtonde dagen.

 

Känslo-lösheten vad ger det till Livets värde.

 

Sextonde dagen.

 

Känslo-lösheten värdesätter inte Livet.

 

Sjuttonde dagen.

 

Ondskans önskan för-korta Livet.

 

Artonde dagen.

 

Ondskans grymhet  för-kortar Livet.

 

Nittionde dagen.

 

Likgiltigheten för nästans behov skadlig smärtsam.

 

Tjugonde dagen.

 

Likgiltigheten  för-kortar nästans liv.

 

Tjoförsta dagen.  

 

Likgiltigheten värdesätter inte Livets värde.

 

Tjugoandra dagen.

 

Likgiltighetens liv flitighetens fiende.

 

Tjugotredje dagen.

 

Tankars fantasiverksamhet värdesätter inte

      Livets värde.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Livets pinande förvirring oro  ängslan livets

fasa och olycka.

 

Tjugofemte dagen.

 

Livets olycka och fasa livets undergång.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Tänk få leva i sanningen vilket sprider Livets

    meningsfulla ljusstrålar.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Tänk få lyssna på sanna ord vilket

     värdesätter Livet.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Tänk få leva i snällheten delge den till sin nästa.

 

Tjugonionde dagen.

 

Tänk få äga vänligheten uppmuntra varandra.

 

Trettionde dagen.

 

O-tyglad fantasi i tankevärlden sysselsätter

     Livets tankar.

 

Trettioförsta dagen.

 

O-tyglad fantasi skadlig och smärtsam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se