Alla inlägg under juli 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 juli 2020 07:41

JEREMIA BOK. 33:1-13.

 

LÖFTEN OM FRED OCH TRYGGHET.

 

Jeremia bok. 33:1.

 

1.  #Herrens ord kom till Jeremia en andra gång,

medan han ännu satt inspärrad på vaktgården#.

 

För andra gången kom Herrens till profeten

    Jeremia:

Vid den tiden satt inspärrad på vaktgården.

 

Jeremia bok. 33:2.

 

2.  #Så säger Herren, han som har gjort jorden,

som har danat den gett den en fast form, hans

      vars namn är Herren:#.

 

Herren säger till folket:

      Han skapat jorden gett den en fasthet.

Hans varaktiga namn är Herren.

 

Jeremia bok. 33:3.

 

3.  #Ropa till mig och jag skall svara dig och låta 

dig höra om stora ting, hemligheter du 

    inte känner#.

 

Han säger ropa till mig jag lyssnar på era böneord.

         Skall låta er höra om stora ting.

Hemligheter som för er är okända.

 

Jeremia bok. 33:4-5.

 

4-5.  #Ty så säger Herren, Israels Gud, om husen

i denna stad och om judakungarnas palats som 

      som raserats ( ) och fyllts med liken av de 

människor som jag dräpts i min vrede och raseri

      och som var så onda att jag dolde mitt ansikte

för denna stad:#.

 

Så säger Herren Israels Gud:

      Jerusalems hus judakungarnas palats har

raserats.

     Vilka blivit fyllda med liken av människor som

jag själv har dräpt.

         Min vrede och mitt  raseri mot den ondska

som dolde mitt ansites härlighet för denna

      min stad.    

 

Jeremia bok. 33:6.

 

6.  #Jag skall skänka dem läkedom och bot,

jag skall bota dem och de skall få njuta fredens

     och trygghetens rikedomar#.

 

Jag skall i min godhet skänka dem läkedom

       botgörelse.

Skall ge dem upprättelse.

          Låta dem få njuta fredens trygghetens rikedomar.

        

Jeremia bok. 33:7.'

 

7.  #Jag skall vända Judas och Israels öde 

och bygga upp dem igen så som de en gång var#.

       Skall förvandla Judas Israels ödeläggelse

återupprätta dem igen.

 

Jeremia bok. 33:8.

 

8.  #Jag skall rena från all den synd de begått mot

mig och jag skall förlåta dem alla de synder 

      de begått och förövat mot mig#.

 

Lovar dem renhetens närvaro för deras

    synders skull.

Förlåta dem för deras gúdlösa liv.

 

Jeremia bok. 33:9.

 

9.  #Och staden skall bli mig till glädje och berömmelse, till pris och ära inför alla jordens folk,

      när de få höra om allt det goda jag gjort

för den.

     De kommer att bäva och darra inför all den lycka och välgång som jag skänkt staden#.

 

Min stad Jerusalem skall för mig bli glädje.

      Se på den med berömmelse.

Till mitt pris och ära inför alla jordens folk.

        När de hör var min nåd och godhet gjort

för dem.

        De kommer förundra sig över känna gudsfruktan inför all den lycka välsignelse jag

      givmilt skänkt staden.

 

Jeremia bok. 33:10.

 

10.  #Så säger Herren: 

I denna trakt, som ni säger är förhärjad och tom 

på människor och djur, i Judas städer och på 

      Jerusalems gator, som ligger öde och folktomma, utan människor, utan djur#.

 

Herren säger:

      Ni säger i denna del av landet är utplånad 

tom på människor.

      Saknar djurlivet, i Juda städer på Jerusalems 

gator.

      Vilka ligger ödelagda folktomma på djur

och människor.  

       

Jeremia bok. 33:11.

 

11.  #Här skall ännu en gång höras glada röster,

jubelrop och bröllopsglädje, rop från dem som

   bär fram tackoffer i Herrens hus:

"Tacka Herren Sebaot, ty Herren är god, evigt varar

      hans nåd."

Jag skall vända landets öde, och det skall bli som 

       det en gång var, säger Herren#.

 

Ännu en gång istället frånvaron av alla levande

      varelser få höra glada röster.

Jubelrop och bröllopsglädje.

       Rop från offergivande människor som villigt frambär tacksamhetsoffer i Herrens hus.

       Visa hjärtats tacksamhet inför Herren Sebaot.

Herrens godhet värd att tacka.

        Hans nåd evigt varar för alla släktled.

Jag lovar förändra landets ödeläggelse.

 

Jeremia bok. 33:12. 

 

12.  #Så säger Herren Sebaot:

Denna trakt som är förhärjad, tom på människor

    och djur, och alla dessa städer skall åter ha

betesmarker där herdar låter fåren vila#.

 

Detta landområde är utplånat uttömt på 

     människor och djur.

Dessa städer skall åter få grönskande

     betesmarker i vilka fårens herdar känna vilan. 

 

Jeremia bok. 33:13.

 

13.  #I bergsbygdens städer, i Låglandets och i Negevs städer, i Benjamins land, i Jerusalems

    omgivningar och i Judas städer skall herdar än

en gång räkna in sina får, säger Herren#.

 

I bergbygdendens kala områden, Låglandets 

     Negevs städer, I Benjamins land  Jerusalems

omgivningar Judas städer skall herdar tryggt 

     räkna sina får. 

    

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 juli 2020 07:41

CLEMENS KORINTBREV. 63:1-4.  DEL. 2.

 

Clemens Korintbrev. 63:1.

 

1.  #Det är alltså rätt att vi följer så många stora 

förebilder, böjer vår nacke och lyder, avstår från

        den meningslösa striden och utan klander går mot det mål som verkligen ligger framför oss#.

 

Följa de goda förebildernas liv i renhet:

    deras vandring i de andliga dygderna.

Ödmjuka människor väljer lydigt: sanningens väg.

       Avskyr fruktlösa ordstrider.

 

Clemens Korintbrev. 63:2. 

 

2.  #Ty ni kommer att bereda oss glädje och jubel

om ni lyder det som vi skrivit till er genom den

     heliga Anden och utrotar er avunds oförskämda

vrede efter den maning till fred och endräkt

       som vi har riktat till er i detta brev#.

 

Lyder ni vad vi skrivit i ord till er:

       Bereder det oss glädje tacksamhet i våra hjärtan.

        Lyssna på den helige Andens förmaningar.

Låt inte avundets vredens inflytande få råda

    i era liv.

Välj istället leva i fred endräkt med varandra. 

 

Clemens Korintbrev. 63:3.

 

3.  #Vi sänder också trofasta och visa män,

som från ungdomen till ålderdomen har levat 

     otadligt bland oss; de skall också bli vittnen 

mellan er och oss#.

 

Vi sänder trofasta visa budbärare till er.'

        Vilka från sin ungdomstid intill sin ålderdom

levt fläckfritt bland er.

 

Clemens Korintbrev. 63:4.

 

4.  #Detta gör för att ni skall förstå att all vår omsorg har syftat och syftar till att ni snart skall

     få fred#.

 

De trofasta budbärarnas goda vittnesbörd:

       gör ni förstår all vår omsorg:

vilket syftar till ert liv i fred.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 juli 2020 07:41

CLEMENS KORINTBREV. 62.1-3

 

AVSLUTNING.  DEL.1

 

Clemens Korintbrev. 62:1.

 

1.  #Var har nu, mina bröder, skrivit tillräckligt om

det som rör vår religion och det som är nyttigt för

     dem som fromt och rättfärdigt vill föra ett

dydigt liv#.

 

Mina älskade bröder:

     Skrivit tillräckligt i ord om lära känna vår religion.

         Visa olika nyttigheter för dem som valt leva

fromt och rättfärdigt liv.

       Vilket gör livet dydigt.

 

Clemens Korintbrev. 62:2.

 

2.  #Ty vi har berört hela ämnet om tro, bot och äkta kärlek, återhållsamhet, besinning

    och ståndaktighet, och vi har påmint er om att

ni måste behaga den allsmäktige Guden fromt

      i rättfärdighet, sanning och långmodighet,

endräktiga i kärlek och frid utan agg och med

      uthållighet saktmod, liksom våra förut nämnda

fäder genom sin ödmjukhet behagade Fadern,

      Guden och Skaparen, liksom alla människor#.

 

Vi har klart berättat om trons verkligheter.

       Botgörelsen från onda gärningar.

Livet i den sanna djupa kärleken.

      Leva ett återhållsamt liv från mörkrets gärningar.

         Leva i ståndaktig trohet inför hans

fullkomliga vilja.

       Lärt er leva välbehagligt liv inför den allsmäktige Guden i fromhet.

 

Clemens Korintbrev. 62:3.

 

3.  #Och detta har vi så mycket hellre påmint om

som vi väl visste att vi skrev till de troende

    och ansedda män, som hade genomforskat

Guds fostrans utsagor#. 

 

Guds fostran vägen in de andliga dygderna.

     Andliga dygderna beskyddet mot utövandet

av gudlösa gärningar.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 juli 2020 12:32

CLEMENS KORINTBREV.  58:1-2.

 

FÖRMANING TILL UNDERORDNANDE.

 

DEL. 2.

 

Clemens Korintbrev. 58:1.

 

1.  #Låt oss lyda hans heliga och härliga namn

och undkomma de hot som visheten förut uttalat

      mot de olydiga.

Då kan vi få en trygg boning i förtröstan på hans

      heliga och upphöjda namn#.

 

Förmaning till lydnad: vara lydig hans heliga 

     härliga namn.

Avskyr tillrättvisningen visheten uttalat mot

     de o-lydiga.

Ödmjukt lyda visheten trygg själens boning.

       I orubblig förtröstan på hans heliga

upphöjda namn. 

 

Clemens Korintbrev. 58:2.

 

2.  #Tag emot vårt råd: ni kommer inte att

ångra det.

       Ty så sant Gud lever och Herren Jesus Kristus

och den heliga Anden jämte de utvaldas tro

       och hopp skall den som i ödmjukhet

och uthålligt saktmod uppfyller de krav och bud

       Gud gett utan att ångra sig bli inordnad

och räknad bland deras antal som räddas genom

     Jesus Kristus.

Genom honom tillkommer härlighet åt Gud

    i evigheternas evigheter. Amen#.

 

Respektera vårt visa råd.

       Ert beslut följa rådet välsignar era liv.

De som vandrar i ödmjukhet uthålligt saktmod

     uppfyller de krav och bud Gud givit:

har Jesus Kristus till livets räddare mot ondskan. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 juli 2020 12:32

CLEMENS KORINTBREV. 59:1-4.

 

ALLMÄN FÖRBÖN.

 

Clemens Korintbrev. 59:1.

 

1.  #Men om några är olydiga mot det som har sagt

genom oss, så skall de veta att de kommer att

      snärja in sig i överträdelse och stor fara#.

 

Finns några vilka lever i olydnad: mot vad

   som sagts.

I sitt upproriska liv: själva snärjda till eget fördärv.

        Lever i överträdelser mot buden:

vanärar hans heliga namn.

 

Clemens Korintbrev. 59:2.

 

2.  #Men vi skall vara utan skuld till denna

och skall be med ihärdig suckan och bön att alltings

       Skapare måtte bevara sina utvaldas antal oförminskat över hela jorden genom sin älskade

     tjänare Jesus Kristus.

Genom honom har han kallat oss FRÅN MÖRKER

      TILL LJUS, från okunnighet till kunskap om sitt namns härlighet#.

 

Vi skall vara skuldfria från olydnaden mot buden.

       Bed med ivrig ihärdig bön till alltings Skaparen

bevarar sin utvalda från gudösheten.

     Han kallat oss från mörkrets välde in i

hans fullkomliga ljus.

      Från mörkrets o-kunnighet till lära känna

hans namns härlighet.

 

Clemens Korintbrev. 59:3.

 

3.  #För att vi må hoppas på ditt namn, du som gav

liv åt allt skapat, du som ÖPPNAT VÅRT HJÄRTATS

      ÖGON till att känna dig, den HÖGSTE I HÖJDEN,

DEN HELIGE, SOM BOR I DET HELIGA, SOM

     FÖRÖDMJUKAR DE STOLTAS ÖVERMOD,

SOM GÖR HEDNINGARNAS PLANER OM INTET,

      SOM UPPHÖJER DE ÖDMJUKA OCH FÖRÖDMJUKAR DE HÖGMODIGA, SOM GÖR RIK

     OCH FATTIG, SOM DÖDAR OCH GÖR

LEVANDE; andarnas ende välgörare och ALLA

     MÄNNISKORS GUD, SOM SKÅDAR NER

I DJUPEN, Som utforskar människors gärningar,

     hjälparen för dem som är i fara,

FRÄLSAREN FÖR DEM SOM GETT UPP HOPPET,

     all andes skapare och beskyddare, du som

förökar folken på jorden, och av alla utväljer dem

      som älskar dig genom Jesus Kristus,

din älskades Son, genom vilken du fostrat,

     helgat och ärat oss#.

 

Vi äger vårt framtidshopp på hans heliga namn.

       Du skapare till alla levande varelser.

Öppnat vår inre människas ögon: lära känna dig.

      Du den Högste i höjden.

Den helige vilken har sin boplats i det heliga.

       Förödmjukar de stoltas övermod.

Tillintetgör hedningarnas onda planer.

     Ärar upphöjer de ödmjuka.

Förödmjukar de högmodigas vilja.

    Hans allmakt  gör rika och fattiga.

Råder över andarna: Andarnas enda välgörare.

        Hans allvetande utforskar människors 

planlagda gärningar.

        Farofylldas hjälpare.

Frälsaren för de sökande efter sanningen.

    Genom din älskade Son: du fostrat helgat

ära oss. 

 

Clemens Korintbrev. 59:4.

 

4.  #Vi ber dig, Härskare:

Var VÅR HJÄLPARE OCH BESKYDDARE,

      fräls de betrycka bland oss, upprätta de fallna,

visa dig för dem som ber, hela de sjuka, för tillbaka

        de vilsegångna av ditt folk; mätta de hungrande, befria våra fångar, låt de sjuka stiga

    upp, trösta de modlösa; LÅT ALLA FOLK LÄRA

KÄNNA DIG, ATT DU ÄR DEN ENDE GUDEN 

     OCH JESUS KRISTUS DIN TJÄNARE OCH VI DITT FOLK OCH FÅR I DIN HJORD#.  

 

Vi ber till dig vår Härskare:

       Var vårt livs räddare beskyddare mot ondskan.

Fräls betryckta själar.

       Ge upprättelse för de tvivlande.

Visa din nåd och barmhärtig mot de bedjande.

      Ge de hungrade daglig mättnad.

Befria syndens fångar.

      Låt de sjuka bli helade.

Trösta uppmuntra de modlösa.

         Låt alla folk få lära känna dig.

  

 

      

Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 juli 2020 12:32

CLEMENS KORINTBREV. 60:1-4.

 

ALLMÄN FÖRBÖN.  DEL. 2.

 

Clemens Korintbrev. 60:1.

 

1.  #Du har uppenbarat världens eviga byggnad

genom KRAFTERNA SOM VERKAT I DEN.

      Du, Herre som har skapat världen, du som är trofast genom alla släkten, rättfärdig i dina domar,

       underbar i makt och härlighet, vis i ditt

skapande, och som förstår att uppehålla det

     skapade, du som är god i de synliga gåvorna

och mild mot dem som förtröstar på dig.

     BARMHÄRTIGE OCH NÅDIGE, förlåt oss våra

synder och överträdelser, våra felsteg

    och förseelser#.

 

Du i din nåd uppenbarat världens eviga byggnad:

      Genom din allmakts kraft vilken verksam

i den eviga byggnaden. 

        Eviga byggnaden:  Herre du allenast skapat 

världen.

     Visat din trofasthet inför hela människosläktet

  i alla generationer.

Dömer rättfärdiga domar i alla tider.

     Visar din allmakt och härlighet.

Visat din outgrundliga vishet i din skapar-förmåga.

      Visar din omsorg till ditt skaparverk.

Visar din godhet i skapelsens synliga gåvor.

      Låter din mildhet få råda i de ödmjukas hjärtan.

Du, är barmhärtig och nåderik mot din skapelse.

      Förlåter oss våra synder och överträdelser.

 

Clemens Korintbrev. 60:2.

 

2.  #Ställ inte dina tjänare och tjänarinnor till svars

för alla synder, utan rena oss med din sannings

     renande kraft, gör våra steg raka, så att vi,

VANDRAR I HJÄRTATS REDLIGHET OCH GÖR VAD

       SOM GOTT OCH VÄLBEHAGLIGT inför dig

och våra härskare#.

 

Rena dina tjänare och tjänarinnor:

     med sanningens renanade kraft.

Vi ber om: gör våra fotsteg rena: låt vandra oss

    på sanningens väg. 

Vandra i hjärtats fläckfria liv.

        Utöva godhetens gärningar.

Vilket är väbehagligt inför vår Gud

      och våra härskare.

 

Clemens Korintbrev. 60:3.

 

3.  #Ja, Herre, LÅT DITT ANSIKTE LYSA ÖVER OSS

TILL GODA GÄRNINGAR i frid, så att vi skyddade av

      DIN STARKA HAND, bevaras från all synd genom

DIN UPPHÖJDA ARM, rädda oss från DEM SOM MED

     ORÄTT HATAR OSS#.

 

Herre hör vår bön:

      Låt ditt ansiktes härlighet lysa över våra liv.

Din härlighet till goda gärningar i fridsamma

     hjärtan.

Fridsamt liv beskyddet av din starka hand.

        Blir bevarade från onda gärningar.

Genom din upphöjda arms styrka.

      Var vår räddare från de gudlösas orättvisa.

 

Clemens Korintbrev. 60:4.

 

4.  #Ge endräkt och fred åt oss och alla som på

jorden, liksom du gav åt våra fäder, när de fromt

     åkallade dig I TRO OCH SANNING.

Låt oss bli lydiga mot ditt allsmäktiga och härliga

      namn och mot våra furstar och härskare

på  jorden#. 

    

Du gav våra fäder livet i endräkt och fred från

      fiendernas gudlöshet.

De i sitt fromma liv åkallade dig i tro och sanning.

         Låt oss leva likt våra fäder.

Vara lydiga mot ditt allsmäktiga härliga namn.

         Respektera våra furstar och härskare:

under vårt jordeliv. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 juli 2020 12:32

DEN LILLA VÄGEN.

 

TANKAR AV THERESE AV JESUSBARNET.

 

2020.07.07

 

NÄR JAG INSETT ATT JAG INTE FÖRMÅR NÅGOT

     AV MIG SJÄLV, BLEV MIN UPPGIFT SÅ

MYCKET LÄTTARE.

       JAG HAR BARA STRÄVAT EFTER ATT FÖRENA

MIG MER MED GUD I VETSKAP ATT RESTEN

      KOMMER AV SIG SJÄLV.  

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 juli 2020 12:32

CLEMENS KORINTBREV. 61:1-3.

 

ALLMÄN FÖRBÖN. DEL. 3.

 

Clemens Korintbrev. 61:1.

 

1.  #Du härskare, har gett dem kungaväldet genom

din upphöjda och outsägbara makt, för att vi skall

    inse den härlighet och ära du har gett dem

och därför underkasta oss dem utan att på något

     gå emot din vilja.

Ge dem, Herre, hälsa, fred, endräkt och ro,

     för att de oklanderligt skall kunna utöva den

härskarmakt de fått av dig#.

 

Din vilja Herre: gett dem kungaväldet genom din

     upphöjda o-utsägbara makt.

Varför har du gjort det?

       Förstå din härlighet och ditt namns ära

du givit till dem.

          Vi villigt ödmjuka oss dem.

Låt din fullkomliga hälsa fred endräkt rofyllt liv:

     få råda i deras liv.

Vilket ger dem förmågan utöva den härskarmakt

     du givit dem. 

 

Clemens Korintbrev. 61:2.

 

2.  #Ty du, himmelske härskare, TIDSÅLDRARNAS

KONUNG, ger människors barn härlighet och ära

     och makt över det som finns på jorden.

O Herre, rikta deras vilja mot det som är RÄTT

      OCH VÄLBEHAGLIGT INFÖR DIG, för att de

i frid och saktmod skall fromt utöva den makt

      som getts av dig och få del av din nåd#.

 

Du, vår Herre:

    Himmelske härskaren.

Tidsåldrarnas konung.

      Ger människors barn:

Sin härlighet ära och makt över det som finns

     på jorden.

Hör mitt hjärtats bönerop:

      Rikta deras vilja mot rättvisan.

Rättvisan välbehaglig inför dig. 

         Din rättvisa ger dem fridsamt liv:

saktmodet råder i deras liv.

      Vilket ger dem fromt liv: till utöva den makt

du givit dem av din fullkomliga nåd.

'

Clemens Korintbrev. 61:3.

 

3.  #Du som ensam är mäktig att göra detta och än mer gott mot oss, dig prisar vi genom våra själars

      överstepräst och beskyddare Jesus Kristus,

genom vilken härligheten och majestätet tillhör

      dig både nu och från släkte till släkte från

evighet till evighet. Amen#.

 

Du den ende Guden allsmäktig du är.

         Utför din vilja din godhet mot oss.

I tacksamhet prisar våra själars överstepräst

     livets beskyddare Jesus Kristus.

I honom finns härligheten majestätet.

        Allt tillhör honom både nu från släkte till släkte från evighet till evighet. Amen. 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se